SCHEEPSMODELLEN Tilburg se raad op werkbezoek in 'n exploderende stad Schoener Quintus en clipper Schiedam in miniatuur gebouwd I SIEBEL Centrale figuur bij havendiefstallen krijgt twee jaar J. Krabbendam (83 jaar) „Zeilmaker is h mooi vak daaruit groeide z'n hobby Opendeur-werk Touwbaan Tropenzeilen Modellen Stad Schiedam Brandweer Geron krijgt (te) veel uitnodigingen Brommer in Lange Haven beland Studiedag S.G op 16 november Met auto in Sehie gereden Beursspel uitgesteld Aanrijding op oversteekplaats Brommer rijdt tegen boompje Laatste vlucht van „Postduif" Burgerlijke Stand Kruisverenigingen halen 7000.- op UP TO DATE VEERTIEN VEROORDELINGEN Intiem beschikt nu over twee speelavonden Franse landschappen in Boymans SCHIEDAM Koeriersters THEATER 4 uüiSSDAG 25 SJEFX'EMBKK L963 S HET was in, laat eens kyken. het was in 1910 dat een oom van me, een majoor-zeilmaker by de Marine, de laatste zeilmaker die ze bij de Marine hadden, tegen me zei: „Man, schei er toch mee uit, 2e hebben geen zeilmakers meer nodig!" Maar ik zei ik heb er zin in en ik blyf er by. Nou meneer, ik heb nog geen half uur zonder werk gezeten. Tot ik in 1950 niet pensioen ging, ik was toen zeventig. Het is een móói vak". Zo'n mooi vak dat de heer J. C. Krabbendam, die nu bü xtfn dochter aan de Sin gel 139 A In Schiedam uoont, het zellmaken en vooral de oude zeilschepen niet kan vergelen. Na zUn pensionering is hy daarom modelschepen gaan maken. Zeilschepen uiteraard. Die scheepsmodellen beheersen het beeld in zyn eigen kamer, doch in de woonkamer staat zijn trots: een minutieus nagemaakt model van de „Quintus". Een twee-mast topzeil schoener en het laatste zeilschip dat Sohledam als thuishaven had. Die voer dan voor houthandel Van der Eist het hout uit Noorwegen aan. SCHIEDAM, woensdag. - In de ko mende maanden zal de Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente in het kader van het Opendeur-werk telkens op de laatste zondagmorgen van de maand bijeenkomsten in gebouw Ire ne houden, beginnende om halt elf. Zo zal zondag 29 september dr. P. L. Schoonheim uit Leiden spreken over „Kleur in uw leven". Er wordt gele genheid gegeven tot bet stellon van vra gen. J~\ E heer J. C. Krabbendam met zyn 1/ trots: het model van de „Quintus", de twee-mast topzeil schoener, het laatste zeilschip, dat Schiedam, als thuishaven had Maar vóór de zeilen en de zeilsche pen was cr voor de heer Krabbendam, die je z'n 83 jaar beslist niet geeft („ik ben bi 1924 voor het laatst bij de dok ter geweest!") het touw. „Als jongen van twaalf jaar stond ik al aan het wiel te draaien. Eerst het kleine wiel en daarna aan het grote in de touwbaan van "Willem Mak, die een zeilmakerij aan de Broersveld had. Die moet je niet verwisselen met Koos, nee, Jaeobus Mak aan de Hoofdstraat, 2*n broer. Daar maakten we de dikke touwen voor de vallen en haringrepen voor de log gers. Daar was ook een grofbaan, waar. de Grofbaan naar heet". „Tk heb een half Jaartje aan het wiel gestaan en iu de hekelzolders, maar toen kon ik naar de zeilmakerij. Ik trof het wel, want ik was dertien (cn het was in 1893) toen ik naar de buitenwmkel kon aan *t Hoofd. Daar kwam ik meteen op de zeilsche pen te werken. Da's mooi werk, nou. Ik had goede leermeesters, zodat ik daar veel geleerd heb. Er was maar een kleine werkplaats, waar we de zeilen niet konden uitleggen. We moes ten dus alles eerst op tekening zetten en bet zeil op maat snijden". „Daar heb ik ook nog met m'n oom, weet u wel, die marine-zeilmaker, in 1905 een fijn karwei gehad: zeilen voor een Italiaanse driemast-schoener, die in Zaltbommcl was gebouwd. Maar toen werkte ik al in Rotterdam. In 1922 heb ik nog als zeilmaker by Wilton gewerkt, maar toen, In 1924, ben Ik bü de Handelscompagnie gekomen «n daat ben tk toen gebleven tot mijn pen sioen, Ik werd toen aangenomen op een weekloon van E 35, wat in die tüd be slist niet sleeht was. Ik was daar chet van de zeilmakerij en nu Is mijn zoon, ook een Jan Krabbendam, daar chef van. Op 1 oktober viert hU zijn zilve ren jubileum bij de Handelscompagnie. Ja. meneer, zo gaat het bij ons. Dat zeil maken, hè?" ..Wat voor zeilen ik daar maakte?' ■Vel, de zeilschepen zijn nu verdwenen, bet is nu alles motor. Jammer wei. Maar zie je, de KPM, de Kon. Paketvaart Mij., was een goede klant en die voer in Indië, zoals het toen heette en daar in de tropen hebben ze veel zonneten ten nodig. En bordera langszij. Er was /o dus veel werk voor de zeilmakerij. Maar ik* heb ook heel wat zeilen voor jachten gemaakt. Nou, daar waren hele lappen bij". „De zeilmakerij van de Handelscom pagnie was gevestigd aan de Boompjes, ruaar bij het bombardement waren we de werkplaats kwijt» Maar er was on der de' opritten naar de Maasbrug een olie-afdeling. De olie werd voor de Duitsers verborgen cn wij trokken er met de zeilmakerij in. Wel erg krap, maar het ging net. Na de oorlog kwam ei een werkplaats aan de Waalhaven. Ze wilden dat ik bleef tot deze in ge bruik was. Daarom ben ik pas met mijn zeventigste weggegaan". „En daarna, ja, toen had ik veel vrije Ijd, Toen ben Ik begonnen met het 'aken van de scheepsmodellen. Eerst a flessen Ingebouwd. Kük, hier heb je en model van de „Pamir". Weet u wel, 'c vier-tnast bark. het opleidingsschip an de Duitsers, die in 1957 In een vlie- ende storm is vergaan. Dit schip lag i 1950 voor reparatie bü De Nieuwe Vatenveg. Daar kreeg ik een foto van i daarvan af heb Ik het model ge naakt, Dat schip voer vierduizend vier-1 {ante meter zeil. in totaal 39 zeilen, "fen heel werk om dat met de hand na maken. En dan moet je het nog In de fles schuiven. O, dat is 'n één liter tes van citroenjenever. Je woont In dihiedam 0f nletl" .Dat is de „Mercator", een Belgische APOTHEKEN - NACHTDIENST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. TENTOONSTELLINGEN -sledelyk Museum: gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN 1 assage, 2 en 8.15 uur: „Karima en de ge- maskerde ridder." Monepole, 2 en 8 uur: „Het laatste salvo.' A DIVERSEN v Pstandingskerk, 8 UUri P.v.dA.-verga- dering. Ger. Jeugdhuis, 8 uur: Ned. Chr. Vrou wenbond Centrum - vergadering. 7.45 uur: Zendingscommissie. bar. Soc. Belangen, 8 uur*. Alg, Fotokring. St. Joris Doele, 7.30 uur: Opening foto- tentoonstelling. "Ukcentrum Nieuwland. 9 uur: Ouder avond Thorbecke kleuterschool. dne-mast schoener. Die bestaat nog, al vaart hij niet meer. Later ben ik maar aan grotere modellen begonnen, zonder fles. Zoals daar, die drie-mast bark Noach 5, die voor de Rotterdamsche Lloyd heeft gevaren. In bet personeels blad vond ik een beschrijving met de maten en die heb ik op schaal 1 op 300 nagemaakt. Een heel werk met al dat touwwerk". „Hier heb Je de „Stad Schiedam", een van de laatste schepen die op de scheepswerf „De Nijverheid" is ge bouwd in 1879. Die werf lag aan de Maas achter de kaarsenfabriek waar nu Werf Gusto ligt. Het was een schip van 148 meter lang en 747 ton groot, gebouwd voor de fa. A, Prins en Co. De „Schiedam" was als hark getuigd, maar werd clipper-fregat genoemd. Dat komt door die Amerikanen, die steeds snellere schepen wilden hebben om er mee te racen en een bark is veel vierkanter dan een clipper". De ze „Schiedam" Hep In 1883 b(j het eiland Edam in de baal van Batavia op een rif, Is toen later verkocht en heette toen „Bertha", In 1838 is dat schip in Straat Soenda verbrand by de uitbarsting van de Krakalau. .Maar het mooiste model is toch wel van de „Quintus". Daar heb ik wel ne gen maanden aan gewerkt. Nou ja, met aan één stuk natuurlijk, maar er was toch heel wat werk aan al die zeilen en die lijken touwen, die ik met de hand op de zeilen heb gemaakt En die blok ken, op maat uit hout gesneden. Dat was het laatste zeilschip dat Schiedam als thuishaven had, Nou ja, in da oor log, de éérste wel te verstaan, voeren er uit Schiedam ook nog smokkelkotters naar Helgoland, dat waren snelle zei lers, die op zee dan contact zochten met Engelse vissers. Maar daar moeten we maar niet te veel over praten". De modellen zijn prachtig, maar ze hebben één bezwaar: het zijn echte stof nesten! „Die vrouwen hadden er altijd wat over tc zeggen," lacht de heer Krabbendam toegefelijk. Daarop heeft hij wat nieuws gevonden. In de laatste lange winter, die hem het naar buiten gaan onmogelijk maakte („ik maak nog elke dag een wandelingetje als 't enigs zins kan") is hij begonnen met een soort reliëf modellen, halve modellen dan, die in een kastje zijn geplaatst met ruitje er voor. Voor ons gevoel niet mooi en kunstig als de grote, vrijstaande modellen, overigens. Er hangen heel wat van die kastjes In de kamer- Rond een ander trofee echter: een wandbordje, uitgegeven by het vijftigjarig bet^ran van de Schie damse Brandweer. Want daar is de heer Krabbendam 38 jaar Jang bij geweest. „Mijt! vader was al by de brandweer, maar die werkte nog met de oude band pompjes, By de reorganisatie in 1906, werd hy bedankt en in zUn plaats ben ik er toen In gekomen," zo komt de heer Krabbendam nogeens op zijn praat stoel. Over de slangenwagen, de mechani sche ladderwagen en ook de „lichtwa gen" met twee sterke carbidlantaams, die toen in het Waaggebouw aan de voet van de Sint Janstoren waren opge slagen, over de eerste motorspuit, die in 1913 werd aangeschaft en waar H. Mak, tevoren koetsier op de beUenwa- gen, de eerste chauffeur van werd. „Hij had wel geen rijbewüs, maar dat hoefde toen niet; hij had ervaring op de bok" Maar ook vertelt hy over de grote brand van april 1910 In de distilleer derij van Herman Jansen aan de Lan ge Haven (waar nu de Griffioenstraat Is doorgebroken), waarbij een van de hrandwachts, de heer H. P. Schrlek, het leven verloor. Dat was de aan sporing om te komen tot de oprich ting van de brandweerliedenvereniglng „Vriendschap Zjj Ons Doel", voor on dersteuning en ontwikkeling van de leden. Want toen bestond er nog geen verzekering voor brandweerlieden. Van V.Z.O.D. was de heer Krabbendam een van de oprichters en later de voorzit ter. Maar in 1843 Is hij er mee uit- gescheden. HU was toen al 63 Jaar en zijn vrouw werd te zenuwachtig van het vele gaan van de alarmschei in die oorlogsjaren. n E t,Stad Schiedam.", een van de *-* laatste zeilschepen die in Schiedam gebouwd is, door de heer Krabbendam minutieus op schaal nagemaakt. Uitwisseling tussen België en Schiedam SCHIEDAM, woensdag De geref. amateur-toneelvereniging „Geron". die op de eerste plaats in Zuid-Holland ein digde en daarna een fraaie officieuze derde plaats by de landelijke toneelwed strijd van de NATU in de strijd om het Landjuweel bemachtigde, heeft tal van vererende uitnodigingen gekregen. Zó veel zelfs, dat Geron een aantal gastvoor- sieüingen heeft moeten afslaan. "Wel zal Geron op vrijdag 11 oktober tijdens een instructie-avond in Kunstmin in Gouda „Het Verraad van Salacrou" spelen. Gouda wil de amateurto nelisten uit deze omgeving tonen tot welk peil het amateurtoneel kan komen. Deze instructieavond zal worden aangevuld met toelichting en discussie. Verder staat op het programma een in vitatie voor het spelen van „Het Ver raad" in de Buitensociëteit van Zwolle op donderdagavond 7 november op in stigatie van de Culturele Raad. Op 27 en 28 oktober speelt Geron voor eigen leden het blijspel „Eigen haard is wel wat herrie waard". De derde avond speelt Geron voor de Nationale Reserve. De week daarvoor brengt Geron dit stuk op verzoek van de Schiedamse jeugdamb- tenaar G. Rens In het kader van de actie Dousadj. Verder zijn er voorstellingen voor Veg- la en Expogé in voorbereiding. Met ingang van 1 december zal beroepsregisseur Kees Coolen daarbij de leiding op zich nemen. Volgend jaar gaat Geron naar Gent. De NATU heeft de Schiedamse vereni ging uitgezocht om ons land te vertegen woordigen bü een toneeluitwisseling. Een nog niet aangewezen Vlaams amatenrge- zelschap zal dan in Schiedam een uitvoe ring verzorgen. Om deze plannen te ver wezenlijken is uit NATU en Geron een commissie van vier leden gevormd, die de voorbereidingen op zich neemt. SCHIEDAM, woensdag. De heer J. F. 4V. uit Vlaardingen, die dinsdag morgen om negen uur zijn brommer aan de waterkant van de Lange Haven had gezet, constateerde om twaalf uur dat deze in het water lag. Vermoede lijk heeft een passerende vrachtauto de brommer geraakt. Primeur in Nederland (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag De studiedag, die de Stichting Schiedamse Gemeen schap tydens de viering van het vijftien jarig bestaan in mei heeft aangekondigd, zal op zaterdag 16 november worden ge houden in gebouw De Rank aan de Schiedamseweg. Het zal daarmee de eerste keer in Ne derland zijn, dat het naoorlogse ver schijnsel van de „community organiza tion" wetenschappelijk verantwoord op zijn praktische mérites en. op zijn toe komstmogelijkheden zal worden onder zocht. Prof. dr. T. T. ten Have, directeur van het Sociaal-Pedagogische Instituut van de Gemeente Universiteit van Amster dam, zal in de morgenuren een inleiding houden over het gemeenschapswerk thans en de mogelijkheden tot vernieuwing er aanpassing aan de veranderde omstandig heden. Prof. Ten Have zal zitting nemen in een forum, dat in de middaguren zal worden gehouden onder voorzitterschap van de heer M. Holi, rijksinspecteur van het onderwijs te Santpoort en. oud-voor- zJtter van4 de Stichting Schiedamse Ge meenschap. Ongetwijfeld zullen er vragen worden gesteld over de gehouden inlei ding. Voorafgaands aan het forum zal de heer M. Holl in een inleiding de door prof. Ten Have gegeven suggesties op de Schiedamse praktijk enten. Misleid door duisternis SCHIEDAM, woensdag. De 32-jarf- ge kraanmachinist P. van Komen is dins dagavond om elf uur, misleid door de duisternis en hel slechte weer, met zijn auto in de Schie gereden. Hü heeft ge wacht tot de cabine was volgestroomd, apende daarna het portier en kon toen de auto verlaten. Het Is voor de vierde keer sinds vrijdagavond, dat een auto bet water Is ingereden. De heer Van Komen had kennissen naar huis gebracht en was in deze om geving niet bekend. Hij heeft geen na delige gevolgen gekregen. Alleen is hij zijn rechterschoen verloren. De heer Van Komen, die W.A. is verzekerd, zou van daag proberen de auto uit het water te laten takelen. SCHIEDAM, woensdag. Slager A. J. A. v. d. Water (van de Dam) heeft zün grole plannen voor bijzondere ac tiviteiten in de feestmaand december moeten verschuiven naar volgend jaar. De voorbereidingen eisen namelUk meer tijd dan verwacht werd, vooral het bij een krijgen van de gelden voor de fi nanciering heeft een langere voorberei dingstijd nodig dan de twee maanden die nu nog resten. Zoals bekend, wil de heer A. J. A. v. d. Water het beursgebouw gaan illu mineren, even als het plein er voor, Beurs en de Korte Havenbrug. In de Beurs zelf zou dan een historisch spel opgevoerd kunnen, worden om her inneringen op te roepen aan de voorma lige functie van het gebouw. Deskun digen zijn ingeschakeld bjj het ontwer pen van de plannen. De financiering van het plan zou moeten geschieden door de industrie, die daarvoor dan reclame mag maken op het feest bij de Beurs. SCHIEDAM, woensdag. De heer D. A. B. moest dinsdagmiddag op de Broersvest zijn auto plotseling afrem men voor een voetganger op de over steekplaats bij de Ruïne. Hij kon een. botsing niet voorkomen. De voetganger, de 66-jarige C. Scholte, kreeg een rib- en neusfraetuur. Hij is in de Dr. Nolet- stichting opgenomen. De auto is ernstig; beschadigd, SCHIEDAM, woensdag. Op het rij wielpad op de Burg. Knappertlaan is dinsdagmiddag de heer K. L B. met zijn brommer tegen een boompje gereden. Hij wilde een wielrijdster, mejuffrouw A. S. uit Rotterdam, inhalen, die op dat moment iets meer links ging rijden. De heer B. moest uitwijken en reed tegen een boompje. Hij kreeg een snij wond aan zijn linker onderbeen. De GG en GD heeft hem naar de Dr. Noletstich- tlng gebracht, vanwaar hy zelf naar huis is SCHIEDAM, woensdag. Voor de laat ste keer in dit seizoen heeft „De Postduif' een wedvlucht gehouden naar Oldenzaal over een afstand van 178 kilometer. Er deden 152 duiven mee. Zy zyn om acht uur gelost. De eerste duif kwam aan om 12.25.48 uur en. de laatste prijsdutf om 14,45.34 uur. De uitslagen zijm J. Koffljberg 1 30; A. Brökling 2 29; W. v. Deurzen 3 27; C. V. d. Grijp 4 34; G. Meyer 5 36 38; L. Toutijn 6 16 21 37; P, v. Os Co. 7 24; A, Bok 8 15 17 18 23 26 33 dipL; W. v. d. Kant Sparla 9 25; A, v, d» Tuyn 10; P. Hinten 11; H. Blondé 12 13 14; J. Paulussen 19; D. Zeeman 20; A. Silvius 22; A. Karre- man 23 31; L, Borranï Co. 32; A. v, d. Grijp 35. GEBOREN: Robbert M«, z. v. J, J, Sur- tel en M. A, C. Smeulders; Maria A,, d. v. A, M. J. W. Peeters en H. M. A. Kemper; Denis M., z. v. M. W. Egthuijsen en M. S. Gorter; Sylvia, d. v. J. H. G.* Tromp en J, de Jager; Pauk z. v. L Vink en J. C. van Gemerden; Helena M. A., d. v. A. M» Eenhuizen en A. G. C. van der Stap; Jo- landa C., d. v. J. N, de Bruin en S. O. Frenaij; Antonius J., z. v. J. L. van Ger- ven en C. Touw; Cornelia, d. v. M. Sou- verein en J. van Gulik; Ella J. A„ d. v. J. J. Romijn en A. J, EderzcH; Marinus, z. v. A. Boomsluiter en A. H. Mank; Je roen T. z. v. T. A, J. Heutinck en T. M. Maarse; Paulus J., z. v. F. C. Hinten en P. J. Verhoeven; Marcus L. A„ z. v. C. F, de Gier en M. J, Bouman; Pieter, z. v. D, Bonman en M. Brouwers. OVERLEDEN: B. Boks, 76 jr.; J. Bub- berman, 66 jr.; C. Landzaat, 60 jr.; P. van der Meer, 86 jr.; C. A. Bakkeren, 84 jr, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag De ge zamenlijke Vlaardingse Kruisverenigin gen inden de afgelopen weken via inte kenlijsten f42 47.11. De straateollecte bracht, zoals gemeld, j 604.33 op. Reke ning houdende met toegezegde, maar nog niet ontvangen bedragen, zal de totale opbrengst dit jaar de zevenduizend gul den overschrijden (vorig jaar ƒ5.941.94). (Advertentie IM.) is de unieke collectie van horloge-specialist Siebel. Bekende Zwitserse merken, door-en-door betrouwbaar, met 100-jarige reputatie, dat zijn de horloges die wij verkopen. Siebel-service en-garantie. iu va/pi ifr hori DRFR 2 Rotterdam: Stadhuisplein 24-2f5 Coolsingef 50, Nw. Binnenweg 227 ("Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag - Dinsdagmiddag heeft de Tilburg- se raad een werkbezoek aan Vlaar dingen gebracht. Men bleek voor namelijk belangstelling te hebben voor de stadssanering, midden standszaken en recreatiemogelijk heden. Het gezelschap werd ontvangen door loco-burgemeester H. K. van Minnen. (Hi de loop van de middag voegde bur gemeester rar. J. Heusdens zich ook bij het gezelschap). Met twee bussen werd een rondrit door Vlaardingen gemaakt, waarbij de heren T. de Bruin, wethouder, en M. Bot, chef afdeling stadsuitbreiding, als explicateurs optraden. Ook werd een korte wandeling door de binnenstad ('t Liesveld) gemaakt In de burgerzaal volgde vervolgens eon openhartig gesprek over bestuursproble- men. winkelvoorzieningen, etc. In zijn slotwoord bracht burgemeester mr. C. J. G. Becht van Tilburg hulde aan de Vlaardingse overheid voor de wijze van aanpak van tal van moeilijke aange legenheden in deze „exploderende ge meente". Gewapend met een fotoboek van Vlaardingen keerde het Tilburgse gezel schap vervolgens naar Noord-Brabant terug. Het Vlaardingse gemeentebestuur zal binnen, afzienbare tüd een tegenbe zoek brengen. ROTTERDAM, dinsdag. De Rotterdamse rechtbank heelt vanmor gen uitspraak gedaan in de zaak tegen de veertien verdachten die zich hebben bezig gehouden met enorme haven diefstallen. De rechtbank veroordeelde hen tot straffen, variërende van drie maanden tot twee jaar. Bij verschillende havenbedrijven werd flink gestolen. Tonnen en tonnen (vismeel, johannesbroodpitten, enz.) kwamen in verkeerde handen terecht Het spoor van de diefstallen leidde meestal naar Kerk- driel. waar de handelaar C. K. L. (49) de gestolen waar opkocht Hij werd veroor-' deeld tot 2 jaar, conform, de eis. Een andere centrale figuur, de voor man-controleur W. C. (50) kreeg 8 maanden conform de eis. Hij heeft reeds wegens havendiefstallen een straf uitge-' zeten, maar nu waren er nieuwe feiten aan het licht gekomen. De veembaas J. B. L. (39) kreeg 1 jaar en 8 maanden conform de eis, de veem arbeider J. J. L. <3Ö> kreeg 1 jaar en 3 maanden (eis een jaar en vier maanden) en de koopman A, C. <27) kreeg 1 jaar en 6 maanden conform de eis. De los werk man B. P. D. (32) werd veroordeeld tot 7 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk (eis acht maanden, waarvan drie voor waardelijk). De Vlaardingse voorman- controleur J. de B. (52) kreeg 9 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk (eis 12 maan den, waarvan drie voorwaardelijk). De voorman-controleur L. van R. <36) werd veroordeeld tos 8 maanden waarvan. 3 voorwaardeh'jk, conform de els. De rechtbank veroordeelde de contro leur P. W. (33) tot 5 maanden, waarvan drie voorwaardelijk, conform de eis en de botenbaas W, L. (54) tot 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk, conform de eis. De Schiedamse voorman-controleur ~l. L. (47) kreeg 3 maanden waarvan 2 voorwaardelijk <eis vijf maanden, waar van drie voorwaardelijk) en de voorman controleur J. V (34) 3 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk (eis vijf maanden, waar van drie voorwaardelijk). De botenbaas C. J. S. (32) werd veroor deeld tot 3 maanden, waarvan 2 voor-' waardelijk (eis vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk) en de loodsbaas VI. P. M. B. C. (65) tot 3 maanden waarvan voorwaardelijk (eis vijf maanden, waar van drie voorwaardelijk). In zyn requisi toir eiste de officier van Justitie veertien dagen geleden alle straffen met aftrek. Ook de straffen die de rechtbank vanmor gen oplegde, zija met aftrek. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag De ta feltennisvereniging Intiem '55 heeft de finitief de beschikking gekregen over een tweede speelavond in het gemeentely ceum aan de Westhavenbade. Een onge kende weelde sinds het bestaan van de vereniging. De woensdag is bestemd voor de wedstrijden, terwijl de junioren don derdags van. 18 tot 20.30 uur hun balle tjes over en op de groene tafels kunnen slaan. Verder is de donderdagavond voor training disponibel gesteld. Inmiddels zijn als voorbereiding op de komende competitie, de kampioenschap pen in diverse klassen begonnen, voor welke wedstrijden het bestuur speciale prijzen heeft beschikbaar gesteld. Alvo rens de competitie 1963—1964 begint, zul len echter nog enkele vriendschappelijke wedstrijden worden, gespeeld. De spelers, die de Intiem-kleuren in het nieuwe seizoen zullen verdedigen, zijn als volgt ingedeeld: Team 4, 4e kL: A. van "Wijk, A, Ontroe ring en W. Huisman. Team 6, 4e kl.: S. Duraortier, M. Stolk 1 H. Larooy. Team 7, 5e kL: G. Huybens, A. Stolk en K. Schilder. De eerstgenoemde spelers zyn tevens als teamcaptains aangesteld. De junioren, die onder leiding van de heer H. v, d. Hoek de nieuwe competitie ingaan, zijn over twee teams verdeeld en wel in team A. Kees Bonman, Bertie Stolk, Koen Klos en Jan de Bloeme en in team B: Aad de Heer, Bram van Rij, Eddie Suisse en André Suisse. ROTTERDAM, woensdag (ANP) Van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 17 november wordt in 't Museiyn Boymans- Van Beuningen te Rotterdam een tentoon stelling gehouden van „Franse landschap pen, van Cézanne lot heden". Ruim hon derd tien schilderijen zuilen een indruk geven van de voornaamste aspecten van de ontwikkeling van de landschap-schil derkunst in Frankryk na het impressio nisme tot onze tyd. Musea als het Louvre, het Musée Natio nal d'Art Moderne en het Petit Palais te Parijs verleenden hun modewerking, evennis vele verzamelingen te Parijs, Bo vendien werd steun ondervonden van musea en particuliere verzamelaars in België, Duitsland, Finland, Groot-Brittan- nië, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten. Te koop aangeboden Personeel gevraagd Te koop: Renault Dauphlne, bouwjaar *60, met schuifdak, 37.000 km i.b.fi s. Hoofdstraat 39, Schiedam, tel. 64760. Voor direkt gevraagd: nette verkoopster. Voor goede kracht hoog loon. 5-daagse werkweek. - Vredebregt, Dr Wïbautpleïn 31, teL 675 31- na 6 rnrr: Uijtenbroek, Fa- zantlaan 41, Kethel, telefoon 61170. j FotografieJ Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, iel 67 20. In één dag gereed. Uw Kleine advertentie in deze Kolommen wordt gelezen me dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie la*. HQ0GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 J-OHN IRELAND - BEVERLY GARLAND in een hel van kogels GUNSLINGER In angstige spanning naderde de dag van het bloedbad Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur In kleuren 14 jaar BRUCE BENNETT - LON CHANEY ir» het gigantische Indianen-avan'tuur DE WEG DER HONDERD DODEN v Zondag-matinees 2 en 4.15 uur In kleuren14 jaar Een film vol maximum-spanning Zij sloegen alle orders in de wind en vielen, aan 11 ZELFMOORD BATALJON Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur jaar JOHN BARRYMORE - T.TTA TVTTT-AJ^ in de niets ontziende, gewetenloze, ademsnoerende terreur FRANKIE KANE, DICTATOR DER GANGSTERS Donderdag 2 ca 8 uur 18 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1