beleven vakantie Leden Oisterwijk opnieuw m VOETBAL: vooral bekerwedstrijden mm Man in ziekenhuis werd toch bekeurd Crossen op Kethels weiland Groeiende belangstelling voor schietwedstrijd STOFZUIGERS COUZY Toonkunst- concerten De strijd rond de korven Op zaterdagen schoolvrij Bedrijfstelling in oktober |n clubhuis Sinl Joris Doele Foto-expositie Jan Fevering Als kalveren Soosavond Marimba Fusie sociëteiten van Guillaume en Nieuwland SVDPW vergaderde in eigen kantine HBSS houdt leden- en donateursactie Cabaret voor Vegla VanRPhO enOPhO Service leidt na twee ronden van Molentoernooi" Voor de kantonrechter Geen rifpapieren Del Orto Afd. Rotterdam Zaterda gvoetbal Bekervoetbal Oud-Vlaardinger deed uitvinding Spoedig aanbesteding nieuwe blo-school Kraanwagen rukt buis los Foto-expositie Excelsiorpro gramm a SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1963 5 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Ongeveer tweehonderd leden, van het clubhuis »»Sint Joris Doele" hebben in de periode van 8 juli tot 17 augustus één of meer weken gekampeerd in het fraaie recreatie-oord itDe Reebok" nabij de Oisterwijkse 'vennen in Noord-Brabant» De berinneringen aan deze vakantie zijn al wat vervaagd, maar ze zijn sinds woensdagavond weer duidelijk opgehaald. Jan Levering, twaalf jaar Hd van de vereniging en timmerman van beroep, heeft namelijk een hobby, die hij met veel enthousiasme beoefent; fotograferen. Zon der officieel vertoon is in de grote zaal van het clubhuis een foto-expo sitie van hem geopend, waarop de vakantiegeneugten in beeld zijn vereeuwigd. 95 99 SCHIEDAM, donderdag Een nieuwe tak van sport heeft de Intrede gedaan jn Schiedam: motor-crossen. Deze span nende, veel behendigheid eisende en voor- il geruchtmakende sport wordt namelijk bedreven door 6 jongelui, die zich aan- tenjeBioten hebben in de „Cross-club Kelhel"- Hun oefenterrein Is het hobbe lige, ongelijke en daardoor voor 't „cros sen" zeer geschikt© stuk welland van boer Ar ie v. d. Bos, die hem ls overge bleven nadat de Sportparkbrug was aan- eeleffa- De bedoelde 'jongelui zijn brom- Xietsridders- Maar de brommer geeft hurt door de vele snelheidsbeperkin gen te -weinig mogelijkheden om hun bravoure en hun snelheidsdrang uit te leven en zo zijn ze overgestapt op de motorfiets. Zij wisten de hand te leggen, op oude motoren en na ein deloos sleutelen en knutselen hebben zij daaruit échte cross-motoren ver vaardigd. Een andere moeilijkheid was het vin den van een. ruw terrein, geschikt voor het „crossen". Maar ook een plaats waar het mag. Dat laatste was een grotere handicap dan het eerste. Nu bestaat er in de Botlek een terrein waar men vrij mag rondsporten op de motor, doch voor de jongelui is het wel wat ver uit de buurt Temeer daar ze niet met de cross motoren over de openbare weg mogen. Toen bood veehouder Arie v, d. Bos 'r mogelijkheid. „Kom maar op mijn wei- luid rijden", nodigde hij. Deze was ,.ruig' tnoeg om voor de nodige sensatie te i mgen bij het rijden. Wel grazen er nog «at koeien op. maar dit worden, dan na- fcurlijk obstakels, die genomen moeten worden, In het "begin sloegen de koeien wel op hol bij al dat gedaver, doch zij hebben leren berusten. Deze tentoonstelling is tevens de eer ste van een reeks activiteiten, die de Sint Jores Doele voor het winterseizoen heeft geprojecteerd. Jan Levering heeft zelf zijn vier- vijfhonderd foto's aan speciaal opgetrokken wanden en op gro te tafels geëtaleerd. Een hoekje van de zaal heeft hij afgeschermd om daar zijn dia's, die hy maakte van zijn vakantie naar Italië on het eiland Sicilië, voor belangstellenden te projecteren. In zjjn donkere kaxner heeft hy de films ontwikkeld en afgedrukt, meestal in gezelschap van enkele leden, die ook interesse voor het beoefenen van deze creatieve kunst hebben. „Ik vind het fyn, dat er ook leden zijn die Iets voor fotograferen voelen. Als deze expositie slaagt, ach, waarom -zou ik dan niet elk jaar foto's van de vakanties ophangen". Vanavond donderdag rijn de oudcT3 van de leden uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Zij kunnen hun kroost dan in. hun vakantie-element aan schouwen. Zij zien hun kinderen allerlei sporten, beoefenen, smullen van het zelf- bereide eten, enz. Wat ook wel wee moedige gedachten zal oproepen; hier en daar is zelfs nog een. streepje zon te bespeuren, waarvan ten volle is ge noten. De expositie is verder aangevuld met opnamen van oud-Schïedam in de donkere, strenge winter van 1962- 1963. Opnamen, die geen prettige ge dachten, maar bij velen angstige voorgevoelens voor het naderende •winterseizoen zullen, oproepen. Interessant zijn de bekoorlijke plek jes, die Jan Levering tijdens zijn vakan tie van 30 mei tot 1 juli op de gevoe lige plaat heeft, vastgelegd. Het eiland Sicilië in zijn volle glorie, fraaie opna men van het Colosseum en de St. Pieter in Rome en prachtige natuurplaien. Vanavond zün dus de ouders uitge nodigd. Morgenavond kunnen anderen de expositie in ogenschouw nemen. De openingstijd is van half acht tot Bair tien. Het ziet er wel naar uit, dat in het najaar van 1964 weer een foto-ex positie zal worden gehouden. De leden zijn nu weer gaan sparen voor de vol gende vakantie, dte hoogstwaarschijnlijk In Oisterwijk zal worden doorgebracht. Zo kan men. op zaterdagmiddag de cross- rijders over het van de Sportparkbrug goed zichtbare weiland zien hopsen en huppelen of het echte kalveren zijn. Zo nu en dan gaat er wel een. rüder onder steboven, maar In het weiland valt raer zacht. En als een motor verdere dienst weigert, dan ls dit een mooie aanleiding om weer verder te gaan met sleutelen. En de ouders? Die vinden het ook wel mooi zo. In de wei kunnen de jongelui veel minder kwaad doen, dan op de openbare weg. En rennen, doen ze toch. Tenslotte nog de vermelding dat het be stuur van de Cross-club Kethel bestaat uit J. A. van Krugten, voorzitter; A. Snijders, secretaris en M. Kerklaan, pen ningmeester. Aansluiting bij de KNMV ■wordt gezocht, want dan kan aan échte motor-cross es worden deelgenomen. SCHIEDAM, donderdag De federa tie jongerengroepen Marimba houdt op zaterdag 28 sepqtember in „Ons Gebouw"" aan de Stadhouderslaan een. soosavond, die om 8 uur begint. (Advertentie IM.) een gezonde smakelijke af wisseling bij elke maaltijd. Alle soorten machinaal gesneden, verpakt en gesteriliseerd ZOET FRIES BRABANTS VOLKOREN ROZIJNEN ZWART ZOUTARM IJK (Advertentie IM.) en vloerwrijvers alle bekende merken ls Midde!landsfraat72 Telefoon 30340-37434 SCHIEDAM, donderdag Nn de be langstelling voor de jeogdsoclëtelten In Schiedam sterk ls teruggelopen (verge leken bij enige jaren geleden), hebben de siciëteltcn Guillaume en Nieuwland, voordien geduchte concurrenten, besloten samen te gaan. Van de fusie wordt een opleving van het soosleven verwacht. De „openlngs-soiree" van Gulllaume- Nieuwiand zal plaatshebben op zaterdag avond 28 september In zaal Tlvoli, het oude „home" van Guillaume. Voor de eerste gezamenlijke avond ls aangetrok ken The West End Combo. SCHIEDAM, donderdag. Voor het eerst heeft de voetbalvereniging SVDPW in de eigen, kantine een jaarvergadering gehouden. De belangstelling -was groot, de stemming goed en de agenda werd vlot afgewerkt. Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen de heren Nico de Mun- nik en Paul Crama in de vacatures J, Mandemaker en secretaris P. Doorn. De functies worden bij SVDPW onderling verdeeld, zodat in de eerstvolgende be stuursvergadering zal worden uitgemaakt wie het secretariaat zal gaan beheren. Tijdens de ledenvergadering is tevens een elftalcommissie gekozen. Alle verdere af tredende functionarissen werden herko zen. SCHIEDAM, donderdag De jaarver gadering van de voetbalvereniging HBSS is vlot verlopen in De Bron. Tot voor zitter werd gekozen de beer H- Breevoort In de vacature K. J. Eibers. De grote aandacht ging uit naar het probleem van het verkrijgen van de no dige financiën zonder dat HBSS gebruik moet maken van. de toto. Daartoe zal een leden en donateurs- actie worden gehouden, die wordt geleid door een. speciale commissie. In deze commissie hebben, zitting de bestuurs leden A. Winter cn F. van Hoek en de leden A. J. ten Caat, J. van Dam jr. B. Landheer, J. D. van Velzen en G. Plooy. SCHIEDAM, donderdag De ontspan ningsvereniging Vegla van de Ver. Glas fabrieken organiseert voor het personeel weer twee cabaret-avonden in Musis Sacrum en wel op de zaterdagen 5 en 19 oktober. Onder de naam „Een avondje uit" komen dan. op de planken John Pims, The "Willards, Paolino, Klaas Koomen, Koos Huisman met Henk Knopper en de Selvera's. LEVERING bekijkt enkele foto's, die hij van de leden tijdens de vakantie in Oisterwijk heeft ge maakt. iLGEBR. TEN HOEVE DEN HAAG APOTHEKEN - NACHTDIENST apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. TENTOONSTELLINGEN ®»roelijk Museum: gesloten tot en met 27 september. p% BIOSCOPEN ««age, 2 en 8.15 ttur: „Karima en de ge-, maskerde ridder". 2 fen 8 uur; „Hunde wollt ihr *wig leben". DIVERSEN '«bouw Irene, 8 uur: Lezing Kon. Ned. -Ter, voor Tuinbouw en Plantkunde. '-«Gl. SOC. BELANGEN, 8 uur; bijeen- *«Mt AN MB. SCHIEDAM, donderdag In het sei zoen 1963'64 worden voor de Toonkunst in Schiedam weer vjjf concerten in het Passage-theater gegeven en wel vier door het Rotterdams Philharmorüsch Orkest één door het Overysselsch Philbarmo- nisch Orkest. Wederom is voor de jeugd tot 19 jaar de mogelijkheid geschapen voor 'n abon nement tegen gereduceerd tarief van tS voor de hele serie of f 1 per concert. Leden van vakverenigingen kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart re ductie krijgen en betalen voor het con cert-abonnement net zo veel als de leden f 7.5Ö voor de serie van vyf uitvoe- ringen of f 2.50 per concert. Op'24 oktober speelt het RPhO met Eduarü Flipse als dirigent werken van Handel en Franck; soliste is Janine Da- coste met bet Pianoconcert voor de lin kerhand van Ravel. Het Overijsselsen Philharmonicch Orkest speelt op 28 no vember o,1.v. dirigent Jan Brusse werken van Haydn en Brahms; solist is Theo Olof met het vioolconcert van Mendels sohn. Op 23 januari speelt het RPhO met Fr. p. Decker ais dirigent werken van Mo zart e.a.; Bruno Leonardo Gelber speelt het Eerste pianoconcert van Brahms. Op 27 februari worden onder leding van gast-dirigent Bogo LeskovLc werken, van Tajcevie en Moussorgsky vertolkt; solist is Uto Hghi met het vioolconcert van Bruch. Op de laatste avond zal Toon kunstvoorzitter mr. A. S. H. A. Blaisse samen met Marinus Flipse het concert voor 2 piano's van Mozart spelen, terwijl het RPhO o.l.v. Leo Driehuys speelt. SCHIEDAM, donderdag Er begint ook in de korfbalcompeiiiie al enige, zij het bescheiden, tekening in de strijd te komen. ODI en Succes hebben nu elk twee punten uit respectievelijk drie en twee wedstrijden. Schiedam heeft nog maar één wedstrijd gespeeld, die geen winst opleverde. ODI heeft een gerede kans zijn positie te versterken tegen Rotterdam-Zuid 2, dat na twee wedstrijden nog puntloos is.; Als het even lukt zal ODI aan het langste eind trekken. Succes staat waarschijnlijk voor een lastige opgave bij Pams, dat doorgaans snel en doortastend speelt Als Succes net zo goed speelt als tegen Velox komt er misschien nog een goed resul taat uit de bus. De uitwedstrijd tegen Animo in Sou burg is voor Schiedam ook niet eenvou dig. De Zeeuwen laten, zich op eigen veld moeilijk verschalken, waarbij voor Schie dam dan nog de verre reis naar Souburg komt. In het verdere programma zyn opgeno men Schiedam 2—Schiebroek 2, Ajax 2— Succes 2, Schiedam 3—Velox 3, junioren Charlois 2—Succes, Oranje Nassau—ODI, aspiranten Schiedam a—Hoogvliet a, Vlaardingen aSucces a, ODI a—1TOP a, Schiedam bVlaardingen d en "WION c Succes b. (Advertentie IM.) INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS Db vakbeurs voor bet guin Europa's grootste miniatuur spoorweg-emplacement, opper vlakte 120 m- In vol bedrijf. Dagelijks 4 MODESHOWS „Mede uit do Lijnbaan" Geopend van 10-17 enl9-23v. Zondags gesloten. AHOY'-GEBOUW - Rotterdam t/m 3 OH. VLAARDINGEN. donderdag. De in specteur van het lager onderwijs in. de inspectie Brielle en de inspectrice van het kleuteronderwijs in de 7e inspectie hebben de reeds eerder gepubliceerde wijzigingen in de schooltijdenregeling van de openbare scholen voor gewoon, lager- en kleuteronderwijs goedgekeurd. Ook is goedkeuring gehecht aan enige wijzigingen in het leerplan der openbare scholen voor gewoon lager onderwijs. Ook na 1 oktober 2al er dus zaterdag geen les meer worden gegeven op de la gere scholen. SCHIEDAM, donderdag. Het is niet zo moeilijk om veroordeeld Ie worden voor het begaan van een verkeersovertreding terwijl men bijvoorbeeld rustigjes in het ziekbed ligt. Dat zou de 30-jarige Rotterdamse vertegenwoordiger P. C. A. voor het kantongerecht tc Schiedam overkomen zijn, ware het niet dat hfj kantonrechter en officier aan. het twijfelen kon brengen. De heer A. stond terecht omdat zijn volksauto op 10 mei door het rode stoplicht op de Broersvest in Schiedam was ge reden. „Dat kan niet", zei A, „Ik ging dinsdag 7 mei op pad. In de auto kreeg flt een aanval van blindedarmontsteking en ik hen zo naar het ziekenhuis gereden. Ik had de sleutels van de auto bij mij en die waren er nog toen Ik mfjn kleding weer terug kreeg In het ziekenhuis". "Whd.-kantonreehter mr. O. W. Sipkes gaf de strijd nog niet op. „Er kan een dubbel stel sleutels zijn," meende hij. „Ja, dat is er, maar ook die sleutels had ik in mijn zak," pareerde A. Substi tuut-officier mr. P. A. Bos zei: „Het is met een Volkswagen gebeurd en van dit blauwe type zijn er duizenden op de weg. Misschien is het verkeerde num mer opgenomen, dan moeten ze die wa gen maar aanhouden, dat kan best bij zo'n stoplicht. Ik vraag vrijspraak". Verdachte A. gooide er nog wat be wijsmateriaal over heen: ,3c staat be stuurster en mijn vrouw rijdt nooit, ze kan met eens rijden". Ook mr. Sipkes achtte het juist tot vrijspraak te be sluiten. Even zeker was de 27-jarige E, J. B. __i Maassluis. Hy zou op donderdag 30 mei door het rode licht zijn gereden op de Rotterdamsedjjk. Verbalisant Chr. G. vertelde dat hij het nummer had geno teerd, dat de bestuurder een hoornen bril droeg en een hoog voorhoofde had. „Dat laatste is niets bijzonders," stelde mr. O. W. Sipkes vast. De politieman was er ook van overtuigd dat de over treding om kwart over vyf geschied was. Dat kan niet volgens B. Zijn rappor ten wezen uit dat hij die dag niet weg was geweest van kantoor. Toen gooide B. zijn eigen glazen in. Misschien hechtte hij wel te veel waarde aan zijn rapporten. „Het is mis schien mogelijk dat ik wat vroeger ben weggegaan, want mijn vrouw was toen ziek, maar ik heb niets in mijn rappor ten kunnen lezen". De officier mr, P. A H. Bos meende dat „mede gelet op de twijfels" tot veroordeling moest wor den overgegaan. Het werd twintig gul den boete of vier dagen hechtenis. „Ik reed niet op een motorfiets, het was een bromfiets," meenden enkele verdachten woensdag voor het kanton gerecht te Schiedam en tegen de I8-ja- rige J. H. van der H. tel de wnd.-kan- tonrechter mr. O. \Y. Sipkes: „Het was een motorfiets geworden, omdat u dan heeft u een rijbewijs nodig". „Ja, en nog veel meer," gromde de substi tuut-officier van justitie mr. F. A. H. Bos, „IJ heeft nog een kentekenbewijs en een wegenbelastingkaart nodig ook. "Wees blij dat we daar nog niet om ge vraagd hebben. Het is overigens wél de bedoeling van de procureur-generaal dat we inderdaad de consequenties gaan trekken bij deze overtreding. Het wordt te gek. Allerlei roala-fidehanrïelaren, ik zeg mal a-fide, want de goede handela ren doen dat niet, leveren een race pakket bij die bromfietsen." ,Jk hoop niet dat verdachte zich hier mee bezig wil houden; hij is nog wel geer» nozem., maar het gaat er op lijken". De 28-jarige electricden H. zei, dat hij de racecarburateur Del Orto er zelf op had gezet, "Voor het rijden op de Hoog straat zonder rijbewijs rekende mr, Sip kes conform veertig gulden boete of acht dagen hechtenis, terwijl de carbu rateur verbeurd is verklaard. „Dat is alweer hetzelfde," zei mr. O. W. Sipkes tegen de 29-jarige bankwer ker T. T, O. uit Ouderkerk aan de IJs- sel. Ook hij hed een Del Orto gemon teerd. Hij wist niet dat het verboden was. De officier wilde er rekening mee houden dat „verdachte het Uit dommig heid heeft gedaan." Hij vroeg f25 boete en mr. Sipkes sloot hierbij aan met; „Ik vind dit een heel mild requisitoir". Conform werd dan ook beslist Plaatwerker M. P. uit Schiedam be weerde dat hj op 28 juli de doorgang wel had vrijgelaten toen hfj met z(jn auto vanuit de Penninglaan de B.K.- Laan wilde oversteken. De officier wil de eerst de zaak aanhouden om de kwestie nader te kannen bekyken. Toen de heren echter de tekening bekeken, zagen ze dat er geen voetpad is op dit gedeelte van de BJL-La&n, zodat de wielrijder niet over dat voetpad kan hebben gereden, zoals de 21-jarige F. beweert. „O heeft niet voor de stop-1 streep gestaan," besliste mr. P. A. II. een racecarburateur op heeft gezet en Bos. „De bedoeling van zo'n stopstreep SCHIEDAM, donderdag De Schie- damse KNVB-voetballers, nauwelijks op dreef gekomen, gaan alweer de eerste vrije competitie zondag tegemoet. Dat heeft als voordeel dat de amateurs een aantrekkelijke bekerwedstrijd SWTel star kunnen gaan zien. Het heeft echter tot nadeel dat het ritme in de opbouw wordt onderbroken. Overigens zijn er nog voldoende bekerwedstrijden vastgesteld. Er ls in de competitie zelfs een topderhy: DRZSchiedam. Dat wordt een spannen de strijd. DRZ heeft ai enkele malen ver rassend gewonnen, Schiedam verloor al enkele malen teleurstellend. DRZ is dos duidelijk favoriet vooral nu DTtZ het mo reel had om vorige u-eek tegen stadge noot Wilton Fyenoord overeind te blij ven. Van de KNVB-ers spelen slechts: Na- do/Vooruïtgang 2—Schiedam 2. 2n de eerste klas A is Ursus duidelijk aan de beterende hand. Dat kan tot volg hebben dat De Roode Leeuw z dag om twaalf uur jn Rotterdam wordt overwonnen. Wilton Fyenoord gaat in IB1 naar FSV Pretoria, dat met weemoed denkt aan betere tijden. De Rotterdam mers zullen op eigen terrein ongetwijfeld sterker zijn maar voor WF moet een pun- tendeling haalbaar zijn. Schie damse Boys zorgt al enkele seizoenen voor verras singen. Gezien de goede stemming kan winst op "VVCR in Khoon zo'n verrassing zijn. Lagere elftallen: Overmaas4—Hennes DVS 5; Hennes DVS 6—Feïj enoord 6; Sparta 8DHS 3; Demos 2DZB 2; Oud Beyerland 2—Schiedam 3; SVDPW 2—Di lettant 2; WF 2—Groen Witten 2; Excel sior RT-SW5; Sparta 11—Hemu DVS7; Feijenoordll-Excelsior 20-4; Musschen5 SW6; Excelsior 20-5—HOV 5; Hille- gersberg 3Demos 3; Ursus 2—Aeolus 4; De Hollandiaan 4—SFC 4; ASB2—Schie- damse Boys 2; Dïndua5SFC5; The Ri sing Hope 3—SVDPW 3; Dilettant 3 SVDPW 4; WF 3Aeolus 5; Eurosport 2 Schiedam 4; Excelsior 20-6Overmaas 8; Feijenoord 15SW 7; Coal 7-Hermes DVS 8; DCL 5Martïrut 4; Spartaan 20-7 —Excelsior 20-7; SW 9Excelsior R 11; DHS 4—HOV 6; DHS 6—Roekan je 3; Ur sus 3—Poortegaal 4; The Rising Hope 4— Demos 4; DRZ 3NRC 3; Demos 5 TOGB 5; Nado Vooruitgang 4—Excelsior 20-8; SFC 6Hillegersberg 4; Schiedam 5 Hillegersberg 5; Schiedam 6~Nestoro3; SVDPW 5Eureka 4; St Lodewijk 3 WF 4; DHS 7—Xerxes 9; Excelsior 20-10— Neptunus 10; VOC 9—DHS 8; Martïnit 5 Tediro 5; Zuidereter 6—SVDPW 6; NRC 5 Martinit 6; Schiedam 7Aeolus 8; Gr. Witten 5-Wilton Fijenoord 5; Schiedam- se Boys 4SC Maas 3- Als derdeklasser HBSS en vierdeklas ser PPSC wat meer schieten zullen heide Schiedamse clubs het hoogste woord kun nen voeren. Op eigen terrein moet HBSS zaterdagmiddag tegen KWH kunnen winnen. Het team van PPSC, nog ongesla gen, zet b'J Semper Altius de successen voort als schutters als Boertje cn Teetiw de verrassing in de aanval houden, al eerder heeft PPSC kunnen constateren dat met te trage aktles het technisch overwicht verloren gaat. Bij FC Maluku kan tweedeklasser GTB een kleine overwinning bevechten. Dat verwachten, we niet van GSS dat als ge zelligheidsvereniging niet altijd in de sterkste formatie verschijnt. Dat kan bij Hellevoetsluis de handicap zijn, HBSS 2 gaat naar Rijnsburg se Boys 2. Verder: PPSC 2Heinenoord 2; GTB 2—Rozenb. 3; ZBVH 2PPSC 3; SV Hoogvliet 3—HBSS 3; Zwart Wit 28-5—PPSC 4; HBSS 4— FC Maluku 3; DVO 32-4—PPSC 5; HBSS Groen Wit E 5: GTB 3—Zwaluwen 9; Excelsior M 6—HBSS 7; PPSC 6—The Red Stars 2; GSS 3—GTB 4; HBSS Vlaardingen 5; 59- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Na twee ronden van het „Molentoemooi", georganiseerd door de tafeltennisvereni ging De Windmolens, heeft het Schiedam se Service de leiding met 8 punten uit evenzoveel wedstrijden. Per overwinning wordt een punt toegekend, zodat deze vereniging de volle winst heeft behaald. Daarna volgt Diveko met 5 punten, ter wijl De Schakel en De Windmolens 2 punten behaalden. NO AD sluit de rij met een punt. Er volgen nog vier speelavonden, na melijk op 30 september, 2,7 en 9 oktober. Het zal de andere verenigingen niet mee vallen om Service voorbij te streven; niettemin kan het celluloid-balletje soms rare sprongen maken, waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Klasse 4: De Schakel 2—Diveko 2 0—3: Windmolens z-NOAD 2 3—0; Service 2—De Schakel 2 3—1; Windmolens 2Diveko 2 23. Klasse 5: De Schakel 4—Diveko 4 3—2: Windmolens 4NOAD 4 3—2; Service 4 Schakel 4 30; Windmolens 4—Diveko 4 2—3, Dc stand ziet cr thans als volgt uit: Service 8 8 0 8 244 Diveko 8 5 3 5 18—15 De Schakel s 3 5 3 12—17 De Windmolens 8 3 5 3 13—18 NOAD 8 17 1 9—2 VLAARDINGEN, donderdag. De Volkskrant van donderdag 19 september meldde, dat dank zij een vinding van dc 82-jarige heer J. Sneep uit Oosterbeek binnenkort het hinderlijke geluid van waterdruppels uit lekkende waterkranen tot het verleden zal behoren. De heer Sneep is onder meer oud- directeur van de gemeentelijke waterbe drijven van Vlaardingen. Hij heeft veer tien jaar aan zyn kraan van gespoten plastic gedokterd. Zes jaar lang is het prototype, dat door de AJCU-laboratoria met de hand werd vervaardigd, getest. Binnenkort worden de eerste in serie ver vaardigde twintigduizend plastic kranen in de handel gebracht. VLAARDINGEN, donderdag. Van de directie van de Volkshuisvesting cn de Bouwnijverheid in de provincie Zuid- Holland is bericht ontvangen, dat de bouw van de nieuwe BL.O.-school aan de Delft- seveerweg kan worden aanbesteed. Het plan omvat een complex van 13 lokalen, een overblijfruimte en een turn zaal. Het is ontworpen door de architect J. Steensma uit Vlaardingen. dat u in alle rust en stilte de weg overziet om te hunnen constateren of de weg vrfj ls. Dat heelt n niet ge daan. U reed langzaam, zodat tt moest stoppen". Eet werd dertig gulden boete. Voor het eerst In lange tijd wagen zleh weer vele KNVB-ers In de hekerduels. Voor de Schiedammers levert het de ver rassing van een derby. In Harga speelt Martinit tegen het gepromoveerde SVDPW. De teams kennen eikaars kracht niet maar verwacht mag worden dat Mar tinit zich wederom de beste derbyfïghter zal tonen. De overige Schiedammers moeten winst kunnen behalen. Demos heeft het thuis niet gemakkelijk tegen. VDL maar tegen sterke clubs komt De mos altijd het best voor de dag. DHS is het aan. zijn. kwali teiten verplicht in Kethel van SMV te winnen. Excelsior *20 moet toch ook in staat zijn bij bet Rotterdamse Aeolus te winnen maar het met semi-profs ver sterkte Excelsior '20 overschat zich nogal en dat loopt dan fallkant verkeerd at Juist stugge maar ook technische vaar dige teams als Demos, SFC, DHS en Ex celsior '20 krijgen in deze bekerstrijden tegen hoger en lager geplaatsten, de kans om het op den duur tot een strijd tegen eredivisieclubs (Feijenoord bijvoorbeeld!) te brengen. Dat moet voor de Schiedam mers toch heel wat waard zijn zodat we met de ruime aanhang hopen dat de Schiedamse teams het ditmaal verder brengen dan de eerste of tweede ronde. MAASSLUIS, donderdag Op de Go- vert van Wijnkade te Maassluis, reed een. kxaanwagen, die door efen vrachtauto ge trokken werd, tegen de graanzuigbuis van de Firma Verhagen, die circa 4 me ter boven het wegdek is aangebracht. De bestuurder van de kraanwagen J. B. had vergeten de giek te strijken, zo dat het hoogste punt hiervan, plm. 5,65 meter boven het wegdek, tegen de buis sloeg. De schade is nogal belangrijk. MAASSLUIS, donderdag Woensdag avond werd In het gebouw „De Sluis" aan de G. A. Brederolaan de foto-expo sitie officieel geopend. Namens de AFM heette de heer W. v. d- Stelt, de genodig den hartelijk welkom. In het bijzonder de edelachtbare heer burgemeester W. J. D. van Dijck, wethouder J. v. Geldercn, alsmede de afgevaardigden van de Maassluise Gemeenschap, van de zuster verenigingen uit Vlaardingen en Hoek van Holland, De expositie toont, aldus de heer Van der Stelt, foto's onder het motto „Maas sluis in de lens". De prijzen bestaan uit waardebonnen. De burgemeester had veel verwachting van de expositie fen mis schien waren nog foto's te koop voor het archief van Maassluis. Hij hoopte dat deze expositie een succes voor de ver eniging zou worden cn dat het een. aan sporing mag zijn om lid te worden. Hierna betrad burgemeester Van Dijck de expositiezaal en was de tentoonstel ling officieel geopend. Deze expositie be vat 150 foto's en enige schilderijen, van de Maassluise schilders Valstar, Oben- reiter en Ouwenbroek. Met toelichting van het jurylid, de heer Oberreiter, wer den de prijzen uitgereikt, In de jeugdgroep; eervolle vermelding: Marian v. d. Bent (kop van sleepboot Maassluis"), le prijs, Rees de Groot (Noordvliet), 2e pr- Frans Gordijn (wa tertoren), 3e pr. Piet v. d. Linden (voor zijde schuurtje a.d. Zuidvliet). Gevor derden, eervolle vermelding: J. Bruinings (met Ridderhof), le pr. D. Beuman (stoe re werkers) 2e pr. H. v. d. Have (Bin nenhaven) 3e pr. P. Vermey (Geerkade a.d. Haven); Dia's: eervolle vermelding, D. A. Ba- rendse (Veerstraat) le pr. C. de Hey (Spoorlijn) 2e pr. N. A. Hoogvliet (ged- loodsboot, met vlaggen) 3e pr. mej. J. d. Sluis (molen a.d. Zuidvliet, wïnter- tafereel). De expositie is geopend 26, 27, en 28 september van 1012, 2—6 en 7—10 uur. MAASSLUIS, donderdag Zaterdag a.s. speelt Excelsior M. de vierde compe titiewedstrijd tegen Excelsior P. uit Per nis. Uit de drie gespeelde wedstrijden hebben de tricoloren slechts 1 punt ver zameld, terwijl de Pemissers uit even veel wedstrijden nog geen punt hebben. De TC heeft de voorhoede een kleine wijziging laten ondergaan, door op de rechtsbuitenplaats A» v» Aalst te zetten, terwijl P. Wezemer rechtsbinnen staat Wij zullen moeten afwachten of dit re sultaat zal opleveren. Aanvang der "wed strijd 4,15 Uur, Excelsior M. 2 moet de verre reis naar Noord wijk ondernemen, tegen de club van die naam 2. Verder programma: Exc. 3—MFB 4.30 uur; Zwa luwen 5—Exc 4 2 uur. Junioren: VFCA3 Excelsior A 2 4.30 uur; Exc. B 1—DHS B I 3.15 uur; RKWTK B 2—Exc. B 2 4.39 uur; 1 -\ C 1—DHS C 1 2 uur; VFC C 3 —Exc. C. 2 2 uur en RKWIK. C 3—Exc. C 3 3,15 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. donderdag. De be langstelling voor deelneming aan de jubi leum-schietwedstrijden van "Wilhelmina begint langzamerhand toe te nemen. Het is nog niet bijzonder druk in het schiet- lokaal van deze vereniging ann de Emma- straat, xnaar omdat men tot en met 12 ok tober kan schieten op een van de banen, wordt verwacht dat de grote Stroom nog wel zal komen. In de personele klasse A is nog geen wijziging in de stand gekomen. De eerste vier plaatsen worden ingenomen door J. Hulsbos en J. C. v. d. Lans uit Loosduinen en M. P. Hanemaaijer en T. v. Staalduinen beiden uit Maasland» Zij allen bezitten 48 punten, In de personele klasse B heeft de WR- helmina-speler C. v. d. Berg de leiding met 44 punten, gevolgd door mevr. Geerts met 43 en mevr. Van Nieuwenhuizen met 40 punten. Deze vrouwelijke schutters zijn leden van Oranje Nassau. De lijst van deelnemers aan de vaste baanwedstrijden wordt aangevoerd door L. Hulsbos uit Loosduinen, (Se uit de drie hoogste series 148 punten heeft behaald. Hij wordt gevolgd door 2. P. Ra vensber ger (144); 3. J. C. v. d. Lans (139); 4. H. Boer (139); 5. M, P. Hanemaaijer (138); 6. J. de Gelder (137); 7. W. J. v. Brede rode (131); 8. F. v. Staalduinen (126); 9. W. Poldervaart (116)119. L. Nobel (108). De deelnemers aan. de vrije baanwed- VLAARDINGEN, donderdag. Op 15 oktober 1963 zal de derde algemene be drijfstelling worden gehouden. De laatste telling vond plaats fn 1959. De telling van de bedrijven bestaat uit het uitreiken en terughalen van wagen- lijsten. M Vlaardingen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1760 reeds ge adresseerde enveloppen ontvangen, waar in de vragenlijsten zullen worden geslo ten, welke per post worden, verzonden. In de periode van 21 oktober t/m 8 no vember zullen de vragenlijsten in geslo ten envelop door een gemeentelijke teller bij de bedrijven worden opgehaald. Er zijn vier ambtenaren daarvoor aangewe zen. Zij zullen in hun telgebied boven dien de bedrijven moeten opsporen, waar voor geen envelop is verzonden. De gehele gemeente zal worden ver-1 deeld in ongeveer 40 telgebieden. 'strijden doen minder voor elkaar onder, gezien de huidige stand. De schutters D, Bolderhey, R. C. Bruin, M. P. Hane maaijer, J. C. v. d. Lans en L. Maat heb ben ieder 90 punten en delen daardoor da eerste vijf plaatsen. Daarna volgen L. Hulsbos en. H. Verboon met 89 punten, ter wijl de plaatsen acht tot en met elf wor den bezet door W. Bezemer, J. de Gelder, P. Ravensbergen en F. van Staalduinen, die allen 88 punten voor zich lieten no teren. De jubileumbaan wordt aangevoerd door L. Hulsbos met 47 punten, op de voet gevolgd door F. van. Staalduinen, die 46 punten heeft. De dagprijzen werden toegekend aan M. P. Hanemaaijer, R» C. Bruin en D, Bol derhey, kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 68611 GEEN FILIALEN j Fotografie Belfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K_ van Vuuren, Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines vm. f 00.— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Te koop Goliath driewïelig vrachtwagentje in prima sh Vaste prijs ƒ350.- en. buiten boordmotor, merk Seu Grull, 5 pk, met vrijloop en lange staart, vaste prijs ƒ500.-, nieuw. Te bevr. Jan van Avennestraat 41b, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1