Opening Sandvik Staal DEKENS 32.90 49.90 invitatie Nu reeds wordt gedacht aan een uitbreiding! WiMEI HU? "7 KNMTP~ers bezochten prachtige Trompenburg Bazaar-actie in Kethel L Aan 's Oravelandseweg DOCHTER VAN ZWEEDS WERELD-CONCERN PHILIPS T Ven RADIO COUZY DeJager,Broersveid105 Orgelconcert TAXI EUROTAX 69 460 Burgerlijke Stand Kolenkitten TEEMAN's AGENDA Ob Jager, Broersveldl 05 UITBREIDING OPENING Hond en pink doodgereden Prijsuitreiking van zomer a von dvoetbal Trekking Harmonie loterij Eerste wintercauseiïe Vergadering Christelijke Besturenbond Het handbal programma Horloge gestolen. Duizend sporten „Boomchirurg'' fElNlANN) Koerierster BRANDKAST NETTE MEISJES HERFST AANBIEDING ZUIVER WOLLEN ALLE IN MOOIE PASTELKLEUREN 59.90 WILLEMS iERNSTIN( VRIJDAG 27 blirxjijvIBER 1963 5 (Advertentie IM.) de aflernfeuwste vindt U by Aen voo Wesstf aat 3& SCHIEDAM, vrijdag. in het Schiedam** Industrieterrein ten westen van de Sdhte is aan de haastig daarvoor in gereedheid gebrachte 's-Gravel&ndseweg gisteren bet nieuwe bedrijfspand van de Sandvik Staal N.V. geopend. Daar Sandvik Staal het Nederlandse verokopkantoor is van het grote en wereldvermaarde Zweedse (tialconccrn Sandvikens Jernverk8 a.B., stonden voor het nieuwe pand de Zweedse vlaggen naast de Nederlandse In de stormachtige wind te klappen. En het was de ambassadeur van Zweden In Nederland, de heer Brynolf Eng die de opening ver lichtte. Sandvik Staal werd op 1 oktober 1949 opgericht om de producten van het Zweedse moederbedrijf m Nederland te verkopen. De N.V. was toen tijdelijk gevestigd in bvee kamertjes in het Witte Huw te Rotterdam, maar toen het Groothandelsgebouw gereed kwam werden daar grotere kantoor- en opslagruimten betrokken. Toen naast de verkoop ook begonnen werd met een productie-afdeling (in Ridderkerk ge vestigd), werd omgekeken naar een plaats voor een nieuwe vestiging. Deze is toen In Schiedam gevonden. 5 men (Advertentie l.M.) VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-collectïe op de boven-etage SCHIEDAM, vrijdag. Henk Korte- weg bespeelt op zondag 29 september bet orgel m de Oud-Katholieke Kerk op de Dam. Op het concert, dat om half acht begint, worden werken ge speeld van J. S. Bach, Joh. Fachelbel, Froberger, J. Stanley. J. Rheïnberger, M. Monnikendam en H. F. Mich.ee!sen. (Advertentie IM.) TELEFOON GEBOREN: Arjen, zv. N. SJecuwcnhock en H. J. stam: Maria A., d.v. J. W, H, van Tlelraden en E. Bikker; Antonlus T. M zv. G. M. Bodde en A m. van Rijn; Adriaan, z.v. J. Meiivogal en J. Korting; Georgette, d.v, H. E. C- van der Wal en E. M. H. Boef; Jo hanna H. M d.v. T. H. M. Kuiters en E. van Allenborg; Hester E., d.v. H. de Ruller en A. Penning; Andries, Z.V. A. Hitman en G. 3. Woord; Wilhelmina H.. d.v, 3. C. T. van Hees en J. C. G. van Wijnen: Mirjam, d.v. F, Veldhoven en H. Erkens. OVERLEDEN: W. Kleft, 71 Jr., echt gen. van M, P. Bazuin. (Advertentie LM.) Haardtniea en haardglas, rrote sortering Prima kwaliteit gnjs vanaf ƒ4.65 zwart emaille vanaf 4.55 Kachelpijpen en ellebogen Kacbelkit en asbestpla&t UZERHAHOtl I 0 roemen S2 Td. 67594 APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. TENTOONSTELLINGEN Blcdeljjk Museum; gesloten tot en met 27 september. BIOSCOPEN P«*age, 2 en 8.15 uur. „Geld speelt geen roL" Monopole, 2, 7, 9.15 uur: „Gunslinger", DIVERSEN Stedelijk Museum, 8.15 uur: Opening ten toonstelling Jan van Eyk. Kantine WHton-Fijencorö. 8 uur: "Uitrei king diploma's Bedrïjfsschool. Schledamse Cartonnage Fabriek, 8 uur: Alg. Bedrijfsvoetbal Comp. Prijs- uitreiking. ïïvoli, 8 uur: The Rocking Silver Strings Fanclub dansavond. Advertentie IJU.) De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen In de zeer korte tijd van veertien maan den (wanneer men de vele onwerkzame dagen m de lange winter en de slechte zomer aftrekt: nog geen elf maanden) heeft het aannemersbedrijf Van Ommen en De Groot te Rotterdam het fraaie pand neergezet. Dat kon ook, omdat veel ge bruik is gemaakt van. prefabricated mate- riaaj, zoaLs de schok-bëtonnen dakspanten voor de grote, acht meter hoge opslag plaats, waar de plafondkraan met een hef vermogen. ven twee ton onderlangs glijdt, Naast de opslagplaats, waar de vaak zeer kostbare dik- en dunwandige pijpen de banden en het draad van het beroemde roestvrije Zweedse staal in voorraad worden gehouden, heeft men, onder de kantoor-etage van 400 m2, de produktïe- afdeling. Hier wordt de trots van Sandvik Staal, de transportband vervaardigd, met als nieuwtje voor de Euromarkt de stalen transportband met de daaronder bevestig de rubberen V-snaar. Daarnaast ook eon speciaal slypstation voor het hard-metalen gereedschap dat door het Zweedse moe derbedrijf wordt geleverd. Gezien de snelle groei van Sandvik Staal Is reeds bij de bouw van, dit be drijf (met 5.090 m- grondoppervlakte en 50 man personeel) rekening gehouden met een uitbreiding. De gemeente heeft «en optie verstrekt voor nog 25,069 m* terrein achter het bedrijf gelegen. De architect, ir. S. van Duin uit Rotter dam, sprak er zijn voldoening over Uit dat hy by het ontwerpen, van het pand reeds rekening heeft mogen houden met die uit breiding. Want zo was het mogelijk een gebouw te maken dat niet verknoeid zou worden door een uitbreiding. Deze zou er dan later achter en opzij bij kunnen ko men zonder de oorspronkelijke opzet aan te tasten. Alleen zou dan de fabricatie-afdeling naar achter verschoven moeten worden en zo plaats maken voor meer kantoor ruimte. In de bouw is overigens geen of weinig gebnuk gemaakt van staalconstructies. Als enige Zweedse snufjes zijn er het mtcrcommunicatie-systeem en twee gro te elektrisch bewogen toegangsdeuren met een oppervlakte van 25 m" On Nederlands is verder de ruime toepas sing van versieringen: in. 't trappenhuis een ijzer-plastiek van eigen Zweedse ontwerpers, in het directiekantoor een draadplastiek van Gust Romeyn en. in de kantine steenmozaieken van Jos Jan sen, een geschenk van de architect. Overigens worden in deze kantine voor de werknemers bij overwerk complete diepvriesmaaltijden bereid, m Zweden iets héél gewoons! Wat het ruim honderd jaar oude Zweedse moederbedrijf betreft, dat is de grootste staalfabriek van Zweden en met tal van vestigingen over de gehele wereld, ook een van de grootste ter wereld. De hele Sandvikgroep heeft een jaaromzet van 350 miljoen gulden. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in hoogwaardige staai- produkten waarvan vooral de Coromant- hardmetaalgereedschappen bekend zijn. Tijdens de opening, in aanwezigheid van tal van Nederlandse en enkele Zweedse industriëlen cn Schledamse autoriteiten heeft ambassadeur Brynolf Eng gewezen op het feit dat de laatste jaren zeer veel Zweedse bedrijven zich in Nederland heb ben gevestigd en ook dat de handel tussen deze landen zeer levendig is. 1309 Zweedse schepen deden in het afgelopen jaar de Rotterdamse haven aan, de belangrijkste buitenlandse haven voor de Zweedse sche pen. De heer Ragnar Sehultz, president- directeur van het bedrijf In Zweden gaf een overzicht van de ontwikkeling van het Internationaal georiënteerde bedrijf. Schiedams burgemeester, mr. J. "W. Peek, verklaarde zich verheugd met de vestiging van dit oude solide Zweedse bedrijf in Schiedam, een vestiging die past in het streven van het gemeentebestuur om een meer harmonische opbouw te krijgen van de industrie ter plaatse. De directeur voor Nederland, de heer C. Sollart, heeft de spreker bedankt. In een gezellige sfeer hebban na de openingsplechtigheid de genodigden ken nis kunnen maken met het Zweedse „smorgasbord med smavarmt", zijnde een koud buffet met warme hapjes, be sproeid met eveneens typisch Zweedse dranken als bier, aquavit en punch. Daarbij werd wel duidelijk dat Zweden véél grotere eters zijn dan Nederlanders. SCHIEDAM, vrijdag. De heer J. M. B. uit Vlaardmgen heeft donderdag avond om kwart voor twaalf op de Burg. Knappertlaan met zijn auto een loslopende bouvier doodgereden, dl? plotseling de rijbaan overliep. De eige naar van het dier is niet bekend. Bij kilometerpaal 74—4 bij het Delta hotel heeft een trein, een pink van de Schledamse landbouwer H. v. N. dood gereden. Het treinverkeer ondervond en kele minuten vertraging. Om één uur is het kadaver verwijderd. van Sandvik Staal N.V. aan de 's Gravelandseweg in Schiedam, dat gisteren officieel geopend werd. SCHIEDAM, vrijdag. In de kan tine van de Schledamse Cartonnagefa- briek worden vanavond vrijdag de prijzen, uitgereikt van de competitie zomeravondvoetbal. Tevens zal op deze bijeenkomst het eerste lustrum van de Algemene Bedrijf svoetbal Competitie worden gevierd. SCHIEDAM, vrijdag. In de Plantage za) zaterdagmiddag om 5.30 uur in aan wezigheid van notaris P. Schaberg de trekking plaats hebben van de loterij die gehouden is ten bate van het in- strumentenfonds van het tamboers- en pijperkorps „Harmonie". Maar tevoren maakt Harmonie nog een mars door Schiedam-Zuid om de laatste overge- bleven loten aan de man te brengen. (Van een. onzer SCHIEDAM, vrjjdag. De leden van de afdeling Schiedam van de Koninklij ke Nederlandscbe Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde hebben in ge- dachten een heerlijk uitstapje naar het Arboretum Trompenburg, gelegen tussen de Honingerdljk en de Kralingse Plas in Rotterdam, gemaakt. Aan Ret hoofd van het bestuur van de Stichting Trom penburg slaat de heer J. R. B. van Hoey Smith, die een unieke verzame ling kleurendia's van deze prachtige Flora-tuin heeft. Als eerste causerie stond donderdag- rond voor de Schiedam se afdeling praatje en een plaatje" van deze Rot terdamse natuurliefhebber op het pro gramma. Hij heeft de leden enkele uur tjes via het projectie-scherm in Trom- (Aivertentie 1M.) 10 Jaar John Postmus - Lijnbaan! Dit jubileum wordt voor ons en onze cliënten een dubbel feest- Juist op tijd is het lawaai van mokers, zagen en betonboren verstomd. Ons pand is vernieuwd, radicaal - U kent het niet meer terug! Vier etages hypermodern comfort ten dienste van de schoonheid en charme. De gehele parterre werd parfumerie. Onze uitgebreide collectie cosmetica, parfums en nouveaute's komt nu eerst volledig tot haar recht. Het is de moeite waard dit te komen zien! Wij nodigen al onze cliënten, vrienden en relaties uit voor de jubileum- en heropeningsreceptie op maandag 30 september, van 3-5 uur m ons vernieuwde pimd Korte Lijnbaan 4 Haute Coiffure - Parfumerie Soins de beauté 6 Pilialen in Rotterdam. Voor kerk-restauratie en verbetering De Rank SCHIEDAM, vrijdag In Kethel zal in de komende maanden een grootscheepse aktie worden gehouden die uitgaat van een comité uit de Hervormde gemeente, maar waarbij de gehele hechte Kethelse gemeenschap betrokken zal worden. Het doel is gelden te verzamelen voor de ver betering van de ventilatie' in De Rank, het wijkcentrum van de Hervormde Ge meente, voor de restauratie van de oude zaal bij dc Hervormde Kerk en voor de restauratie van het uit de achttiende eeuw daterende orgel in die kerk. Aangemoedigd door het grote succes van dc grote bazaar die vier jaar geleden is gehouden in een tent bij Bad Groen- oord, waardoor de bouw van De Rank mogelijk is geworden, wil men wederom zo'n bazaar houden; echter nietin een tent maar in de zalen van De Rank zelf. Deze zal plaatshebben op 21, 22 en 23 novem-; ber. Het aktiecomité, waarvan mevrouw L. Jongste-Quartel voorzitster en mevrouw H. Vcrmaat-Snelleman, Olmenlaan 15, secretaresse is. wil echter nog verder gaan. Zo zullen onderwijzers en leerlin gen van de Koningin Juiianaschool een her-opvoering geven van het spel „Tuyl Uylenspiegel" op 8 november; zulks onder, leiding van het schoolhoofd de heer J, D. van Velsen, Op 14 december wordt er een kindermiddag gehouden en met oudjaar een oliebollenaktie. Voor de jongeren zal er op 3 januari in De Rank een dans avond zijn, gevolgd door toneeluitvoe ringen van de Kethelse amateurs, een filmmiddag voor de jeugd en een caba retavond tot slot. Er zal heel veel geld nodig zijn want ook de uit de zestiende eeuw daterende Dorpskerk is aan een volledige restaura tie toe. Gehoopt wordt daarom dat geheel Kethel aan de aktie zal willen deelnemen. (Advertentie i-M.I Betere kleding bij Nederland. Kattenburg I sinds 1856 f (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Op de ver gadering van de Chr. Besturenbond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen, rijn de bestuursfuncties als volgt ver deeld: voorzitter L. van Pelt; secretaris W. F. Verniers; penningmeester J. de Vaal; tweede voorzitter J. H. Wever- llng; tweede scecretaris P. v. d. Spek en tweede penningmeester A. Goud zwaard. De vergadering nam afscheid van de ou d-bestuursleden P. J. Stam en M.van Veen.; de heer J. J. de Haan moest we gens ziekte verstek laten gaan. Voorzit ter Van Pelt dankte de scheidende func tionarissen voor het werk, dat zij voor de Chr. Vakbeweging in het algemeen en voor Schiedam in het bijzonder heb ben verricht. Hij bood een boekenbon aan. In zijn afscheidswoord beklemde oud voorzitter P. J. Stam, dat 2ijn afscheid van de Besturenbond niet betekent af scheid van de vakbeweging. De moeilijkheden, die zich op het ioonfront hebben voorgedaan, werden op de bijeenkomst ter sprake gebracht Men Stond speciaal stil bij het feit, dat op vergaderingen van actie-comité's de georganiseerde bedrïjfsbonden werden geweerd. Het nieuwe bestuur stelt zich voor om de verhouding leidingleden te helpen verbeteren, wanneer dat nodig zal zijn. SCHIEDAM, vrjjdag. De 47-jarige heler M. Schoondervvoerd uit Gouda Is donderdagmiddag om half drie op de nieuw aan te leggen Dok 8 bjj Wilton- Fijenoord aangereden door een tractor. De toestand van de man, die in het ge meenteziekenhuis is opgenomen, ls vrjj ernstig, Hjj kreeg enkele ribfracture» en grote hoofdwonden. Het ongeluk ontstond, toen de 18-ja- rige timmerman W. K. uit Leerdam een tractor op de modderige weg wilde draaien, de macht over het stuur ver loor en in plaats van te remmen gas gaf, waardoor de heier werd geraakt. SCHIEDAM, vrijdag Nu de DWS- dames |n de handbalcompetitie verleden week zo goed hebben gespeeld, kan de lastige wedstrijd tegen Posterholt in het verre zuiden met enig optimisme tege moet worden gezien. De dames van Wii- ton-Fljenoord hebben vrij. Hun collega's van UVG moeten thuis opgewassen zjjn tegen het Rotterdamse RODA. Bij de heren in de districts eerste klas moet Wilton Füenoord zondag het duel aan de Maaskant tegen het Haagse Wings niet te licht opnemen. De xoodwitten staan na drie wedstrijden samen met Schutters aan de kop van de ranglijst. Ook de DWS-heren incasseerden nog geen verlies. Tegen HVP in Den Haak kan Lou Kóneman c.s. weer op de over winning rekenen. In de afdeliugs tweede klas krijgt UVG thuis de handen vol aan Hoogvliet. Dames 2 van DWS moet tegen Actief tot winst kunnen komen. Dames 2 van Wilton bindt de strijd aan met RHC in Reeuwijk en de reserve-dames van UVG bezoeken Minerva 2 in Dordrecht. Dames 3 van DWWS moet op felle tegenstand van VETO rekenen. Heren 2 van Wilton heeft zijn team ver sterkt met „good old" Wim Post en dat zal de voorhoede tegen VETO 2 tot grote activiteiten kunnen brengen. Heren 2 van DWS kan de eerste winst binnenhalen: tegen Olympia '62. Hetzelfde kan worden venvacht van DWS 3, dat Schutters 3 be zoekt. Interessante duels bij de jeugd zijn die van de heren DynamoDWS en Wilton- Dynamo 2. SCHIEDAM, vrijdag. Van de scho lier J. R, die donderdagmorgen in het Sportfondsenbad zwemles had, is een horloge gestolen- penburg laten doorbrengen. Zij zagen de kleurenpracht m volle glorie en stonden lang stil bij vele interessante details. Voorzitter J. Krabbendam heeft de genoeglijke samenkomst ingeleid La één der knusse zaaltjes van. ge bouw Irene aan de Lange Haven. De vereniging, die enkele maan den geleden werd gesticht, heeft nu 142 leden. Het bestuur is al bezig een gevarieerd winterprogratnma sa men te stellen, waarvan de cursus bloemsierkunst een belangrijk on derdeel is. Ongeveer zesduizend belangstellenden bezoeken elk jaar Trompenburg' dat zich op historische grond bevindt. Het biedt de bezoekers ongeveer duizend verschil lende bomen en struiken, waaronder tachtig verschillende eiken- Men kan zich. verpozen bij ds pony weide, het pïnetum, het Atlas-ceder- berg, groenblij vende eiken, het rosa rium, de goudvissenvijver, de zaaibloe- mentuin, de vetplanten, de broeïerij, da seculentenkas en de kwekerij. De inte resse ging gisteravond natuurlijk voor namelijk uit naar datgene, dat met bloe men, bomen en struiken te maken heeft. Om zich hierin via een serie kleu rendia's te verdiepen, is een scherp fotografisch oog van de ontwerper een eerste vereiste. De heer "Van Hoey Smith bezit dat, waarvan zijn gretig gehoor alleen maar kon profiteren. De strenge winter heeft overigens veeL „stof" tot ren gegeven. De heer Van Hoey Smith toonde zich ok op ander gebied een. technicus. Om dat in Nederland nu eenmaal geen boom. chirurgen zijn, In Duifcland en Amerika by voorbeeld is dat heel gewoon, pakt hy graag zelf de zaken aan. HU illu streerde hoe bomen kunnen worden ver plaatst, na er drie jaar op te zijn voor bereid, wonden van bomen kunnen wor den genezen, enz. SCHIEDAM, vrijdag. De 41-jarige Schiedamse schilder H. J. T. heeft don derdagnacht zijn roes op het politie bureau kunnen uitslapen, nadat hij zicb. in café Centrum aan de Broersvest on behoorlijk had gedragen. De caféhouder weigerde OP een- mo ment de schilder een consumptie, waar op hij het glas van een ander leeg dronk. Er ontstond een woordenwisse ling cn de schilder werd de deur ge wezen. Hij vernielde de ruit van de voordeur en smeet enkele deurknoppen het café binnen. (Advertentie LM J Maak nu uw huis tochtvrij SNELSTRIP zelfklevend tochtband 19,22 en 40 ct per meter DORPELSTRIP Ivoor onder aan de deur) 1.95 per 90 cm. NIEUW ALUMINIUM met P.V.C. 2.25 per 90 era Rubber 30 ct per meter I"lastic,45 ct per meter IJZERHANDEL Bremmt52 Trf.87594 SUCCES ZEKERC UMTSl Uw kleine advertentie In deze gevr. Aanb. met merk, hoogte en prijs aan Postbus 6 te Soest. GEVRAAGD. 16 tot 20 jaar. Eenvoudig werk In nieuw bedrijf. Netto loon ƒ42.— per week. Drukkerij ROMER, BOKELWEG 64, SCHIEDAM Telefoon 15 03 77 MEER KEUS BETERE PASVORM 5HMLÏ Pin" hfïDE PUP EEN VAL VAN RUIM 1500 M. HOOGTE NEE, NIET BIJ DE BEURSBERICHTEN, WANT DAAR IS EEN ENORME STIJGING TE BESPEUREN IN DE AANDELEN „AKEEOLEE". NEEN BIJ HET PARACHUTE. SPRINGEN, VERLEDEN WEEK SPRONG PROF. DR. ARIËNS GELIJK MET VELE BUITENLANDSE PARA CHUTISTEN. ALS ENIGE NEDERLANDER, OOK MET DE PARACHUTE NAAR BENEDEN. ENORM, WAT EEN SENSATIE WAS DAT OM AAN DIE GROTE „GEEL ZWARTE" (DE SCHIEDAMSE KLEUREN) NATUUR LIJK) PARACHUTE, DAT LENIGE FIGUUR VAN ONZE PROF. ARIËNS LANGZAAM NAAR BENEDEN TE ZIEN ZAKKEN. HIJ BLEEF HET LANGST EN DE LUCHT EN KREEG DAN OOK EEN DAVEREND APPLAUS VAN HET PUBLIEK, NEE NIET VOOR DIE SPRONG, MAAR... VOOR DIE FANTASTISCHE PASVORMSCHOENEN WELKE VOOR IEDEREEN VERKRIJGBAAR ZIJN IN ARIËNS SCHOENENHUIS, BROERSVEST 54, WAARBIJ UW KINDEREN EEN ORIGINELE PARACHUTESPRONG- BALLON CADEAU KRUGEN. Nu kunt u vóór de winter neg een heerlijke warme deken kopen tegen een uiterst lage prijs. 1 PERSOONS 2 PERSOONS 150x200 190x230 Extra zware wollen deken die van de winter zeker te pas komt. 1-persoons 1-persoons I 2-persoons 150x200 extra lang 150x220 190x230 ROïTERDAMSEDUK 431-137 TELEFOON- 6 96 76-6 99-70

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1