JP SCHIEDAM D ARGUS' 2 JAAR aan de Woningtoe wij zing hand van puntensysteem f# Hoge moyennes op openingsavond Sporthal komt in buurt van Bijdorp w. Maar afwijking van het schema blijft mogelijk Jan van Eyk exposeert in Museum Detective Jerry Lewis op zoek naar zichzelf Bij Wilton-F ijenoord Bedrijfsschool gaf 75 diploma s weg Normen voor toewijzing van woningen AGENDA SV V bekert tegen Telstar etmnai* Slieriff-dame Gevaarlijk Plaats-probleem opgelost Nu nog zorgen voor 't geld! Wroüdloper Antwoord-nota Tan B. en Tegenzin Vaag antwoord Klachten-cammissi e Simultaanseance D. G. Schiedam Burgerlijke Stand Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Kaderioemooi X. Medeiverking nodig KERKDIENSTEN Artsen op zondag mee boïtendienstassisfenien met sfendplaats Vlaardingen Wij zoeken jongelui Koeriersters ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1963 SCHIEDAM, zaterdag. De toewijzing van beschikbaar gekomen woonruimte kan voortaan gebaseerd worden op een nieuw punten systeem. Het Bureau Huisvesting is namelijk gereed gekomen met het vaststellen van een pun ten-systeem, dat dan na bespreking in de Huïs- vestingsconimissïe in een nieuwe samenstelling, ook ingevoerd zal kun nen worden. Zo delen B. en W„ de Gemeenteraad mee, die zicb in de juni-vergadering bjj grote meerderheid heeft uitgesproken voor de in voering van dit punten-systeem. Zulks op grond van een suggestie in het rapport van de Raads-commissie ad hoe inzake het Huisvestings beleid in Schiedam. SCHIEDAM, zaterdag In het Bra bantse Gerven, niet ver van Niinen ge legen, waar Vincent van Gogh heeft ge- woont, werkt öe jonge schilder Jan van Eyk (niet te verwarren met ztfn beroem de naamgenoot uit de 15e eeuw) in öe stilte van het wüde Brabantse land. Deze rast weerspiegelt zich ook In zijn werk, schilderijen en tekeningen, die nu ln het Sted. Museum Schiedam worden geëxpo seerd. de opening-gisteravond was hy niet aanwezig, ,3et zou tegen het stand punt van deze stüle, wat wereldvreem de schilder z(jn geweest om op deze, voor hem toch belangrijke avond aanwezig te zijn," zo heeft,de directeur, de heer J. Paalman hem verontschuldigd. lfit het klankbeeld dat ten. behoeve van. de bezoekers over Jan van Eyk is vervaardigd, blijkt dat deze schilder on der invloed heeft gestaan eerst van de Vlaming Permeke en later van Leger dat hij in 1956 zijn eerste grote doeken, ver vaardigde, vijf impressies van „de stad", dat zijn werk een persoonlijk karakter kreeg in de in 1958 gemaakte achttien doeken „Graflegging", dat zijn zeggings kracht groeide in de serie over de be spotting van Christus om tot volle ont plooiing te komen in zijn studies van Moeder en Kind. Deze ontwikkeling is op de geëxposeerde doeken te volgen. De heer Paalman was verheugd deze kunstenaar te Schiedam te hebben kun nen brengen,_ ook al hangen zijn laatste werken dan in Eindhoven. Verder vestig de de heer Paalman de aandacht op de werken van. Je Fransman Le Fouconnier (18811945), leider van een kubistische groep, die ook in Zeeland heeft gewerkt, welke eveneens in het museum 2yn te bezichtigen. Nieuwe aanwinsten; twee werken van Gerrit Brenner, geschenken van twee le den van de Museum-commissie bij hun 25-jang lidmaatschap^ een aangekochte' plastiek van Lotsy van der Gaag en een 17e eeuwse koffiepot en antieke tegels, geschonken door mevr. Hofman, zijn eveneens te bewonderen in het Museum. In de hal hangt het werk van de leer lingen van de Kunstklassen, die op woensdagavonden oj.v. Luue Scholten worden gehouden. SCHIEDAM, zaterdag Voor de be oordeling van de woning-aanvragen be staan de volgende normenf Als grondslag wordt allereerst beoordeeld het tekort aan woonruimte in de gehele woning ten opzichte van het totaal aantal bewoners, al dan niet inwonend. Norm Is: voor een tners, keuken, w.o., b< één kamer van tenminste 4 ta2per twee kinderen van hetzelfde geslacht: één ka mer van ten minste 9 mZ. Bijkomende factoren zijn; 1, samenwo ning; 2. slapen bij ouders op kamer oi van jongens en meisjes op één kamer; 3. aard kookgelegenheid (nood keuken, medegebruik keuken, en?..); 4. ontbreken stookgelegenheid en/of bergruimte; 5. medegebruik w.c.; 6. toestand woning; 7. medische Indicatie; 8, duur V3n de in schrijving; 9. leeftijd woningzoekenden (bjj inwoning of npg niet ovgr woon ruimte beschikkend); iq. gescheiden leven van gezin; 11. sodaleymorele indicatie; 12. bijzondere factoren (werkzaam in con- tmu-bedrijfte duur wonen, enz. Onder sociaal-morele factoren worden o.m. gerekend: a. dreigende sociale neer gang van gezin door omgeving; b. woon situatie, welke, een zware permanente druk uitoefent; c. bemoeienis van Pro Juventute, Voogdijraad, Reclassering. De factoren 11 en 12 worden uitslui tend door de Huisvestingscommissie ge "waardeerd. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek. Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN' Sted. Museum: Dagelijks 1017 uur; zon dag 12,30—17 uur: Expositie Jan van Eyk. Collecte Beffin, schilderijen Le Faucomüer,'" aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en. 9.15 uur. „Geld speelt geen rol". Monopole, 7 en 9.15 uur: „Gunslinger"; zondag 2 en 4,15 uur; „"Weg der hon derd doden". DIVERSEN Itene, 8 uur: OASE. Openingsbal. VV'jkcentrum, g uur: RK-Instmf. avond. Ons Gebouw, 8 uur: Marimba, Soo: TJvoli, 8 uur: Guilïaume/Nieuwland. j Dansavond. Plantage, B uur.' St, Radboud, Concert en W. hebben toen. duidelijk laten blijken 'niet veel heil te zien in. dit nieu we punten-systeem, omdat er volgens 1 College in feite toch niet veel door zou veranderen. Het zal niet zo kunnen wor den, dat woningzoekenden met het hoog ste aantal „punten", ook 'het eerst in aan merking komen voor een woning, zc heeft burg. Peek betoogd. En zijn. op merking dat bij het uitgeven van nieu we gemeente-woningen toch echt eerst be keken zal worden of de gegadigden wel geschikt zijn voor deze woningen, wat dus een doorkruising van het punten-sy steem betekent, veroorzaakte nogal wat sensatie. «en echtpaar twee ka- o., bergruimte; per kind Vit de nu aan de Raadsleden gezonden nota, eigenlijk bedoeld alg antwoord op de discussie van toen, blijkt wederom tegenzin tegen dit punten-systeem. „Aan de volgens dit systeem verkregen Mcatte moet geen absoluut bindende kracht gorden toegekend. Er zijn zoveel bijzondere factoren van verschillende aard, welke naast de meer algemene een rol kunnen spelen bU de beoordeling van een bepaald geval, dat het onmogelijk Is deze Jn een schema onder te brengen". Aldus B, en W. De mogelijkheid om van het schema af te wijken, op grond van overwegingen, die niet in een schema kunnen worden verwerkt, moet daarom blijven heslaan. Ook achten B. en W. het niet gewenst deze overwegingen vast te leggen in „sub jectieve punten". Want er mogen niet zo veel uitzonderingen worden gemaakt, dat deze dan weer geregeld zouden moeten worden.. Een beslissing van geval tot ge val heeft daarom de voorkeur van het College, dat ook het nemen van die slissing aan zich zelf wil voorbehouden. Er zal gewerkt worden volgens vaste normen, uit te drukken in de punten, doch een verdere aanvulling moet mo gelijk blijken. Aan de woningzoeken den kan dan wel het totaal aantal pun ten, waarmee hun. „geval" is gewaar deerd worden medegedeeld, doch er zal geen specificatie gegeven worden over de onderverdeling van de punten. Zo uitgebreid als In de vorige verga dering Is gepraat over het rapport over het Huisvestingsbeleid, to summier en vaag Is het antwoord van B. en W. In de nu aangeboden nota. Veel wijzer wordt men er niet van. Het rapport heeft gesuggereerd en de Raadsleden hebben aangedrongen op het doen roeleren van de loket-ambtenaren van het Bureau Huisvesting, die immers het (vaak stroef lopende) contact met de burgerij onderhouden. B- en W. willen wel toegeven dat een roulerings-systeem de frisse aanpak bevordert en willen de mogelijkheid daartoe wel onderzoeken, maar wijzen er meteen, op dat in de prak tijd de bezwaren erg groot zullen zijn. Niet iedereen is geschikt om aan het loket te staan en geschikte krachten zullen moei lijk te vinden zijn. De instelling van de gevraagde Sane ringscommissie heeft pas zin wanneer zij praktisch kan gaan werken, dat is één a twee jaren voor de uitvoering van een saneringsplan. De stedebouwkundige Fledderus is bezig met een rapport de sanering; daarna kan overwogen wor den zo'n commissie in te stellen. B. en W. zijn het er mee eens de Huis- vestlngscommissie te laten optreden als Klachten-commissie, vooral wanneer na de invoering van het puntenstelsel de commissie minder werk zal krijgen. Doch voor een uitbreiding van de Commissie voelen B, en W. weinig, evenmin bet idee om Raadsleden in de Commissie op te nemen. Het Is al moeilijk genoeg om vier personen te vinden die hun iifd willen geven aan dit ondankbare v en het moet voorkomen worden om tijd tot tijd de samenstelling van de Com missie te wijzigen. De bevordering van vrijwillige opschui ving en het tegengaan van het leeg staan van woningen zal de volle aandacht blij ven hebben. Doch veel zal daarbij afhan gen van de medewerking van de huis eigenaren. Een vertraging in de defini tieve toewijzirm van een vrijgekomen wo ning is niet altijd te voorkomen. Aldus "5. en IV. in de weinig-zeggende nota. SCHIEDAM, zaterdag De propagan- da-simultaanseanee die door de Damclub ..Schiedam" gisteravond in het clublokaal bij de Bethelkerk is gehouden is een suc ces geworden. Want op de avond zelf hebben zich drie nieuwe leden gemeld. De sterke Vlaardingse dammer J. H. de Kluyver vond tegenover zich 22 spe lers, hoofdzakelijk leden van de elub. Drie van hen konden van de simultaan- speler winnen, zes brachten het tot een. remise en 13 verloren. Voor de heer De Kluyver een percentage van bijna 75 f* SCHIEDAM, donderdag In de eerste ronde om de KNVB-beker ontvangt SW zondag aan de Bosrand de sterke tegen stander Telstar, die o-a. de ex-SW-ers Allart en Daniels heeft opgesteld. De Schiedammers zullen de Telstar-ploeg van oud-trainer en oud-SW-er Toon v. Enden geducht party geven. Telstar, ontstaan door de fusie tussen VSV en Stormvogels, heeft de laatste tijd. opvallende prestaties geleverd, zoals de 20 zege op het Tilbtirgse Willem II Allart had een belangrijk aandeel in het maken van de doelpunten. De Schiedamse ploeg heeft zondag tech nisch knap gespeeld. De volle winst is pas op het laatste moment prijsgegeven. Jam mer, dat het flitsende en verrassende vleugelspel nog steeds ontbreekt. Mis schien wordt zondag de geest weer eens vaardig over de SW-ers en gaat de snelheid een woordje meespreken. De inzet is belangrijk voor de volgende ronde van de beker. Het zal ongetwijfeld spannend en interessant duel worden onder leiding van arbiter H. 3. Lausberg uit Culemborg. De SW-jeugd kan zaterdagmiddag om twee uur op het oude veld op Xerxes het verloren gegane terrein herwinnen, maar ook Xerxes beschikt over een goed jeugd- team. Geboren: Cornells, z. v. C. van Noordennen _.i A. van. Noordennen; Alexander P., z. v. A. H. Schilthuizen en W. M. Catin; Johannes B., z. v. J. B. Hebster en L. Brökling; Belinda M., d. v. G. B. Everscn en M. M, Donker sloot; Robyn, z. v. M. S. Kwakernaak en W. Rozn, Ondertrouwd: G. Baarspul. 22 je, en E. W. Elshout, 22 Jr.; C. B. Berkei. 48 jr. en J. M. van der Bande, 52 jr.; .T. H. Esbach, 21 jr. en E. Snijders, 17 jr.; L. Esbach. 19 jr. en S. W. Vink, 17 Jr.: A. Herbert, 27 jr en G. M. Kuij- pers, 28 jr.: M. A. van den Heuvel. 23 jr. en W. J. Driessen, 23 jr.: J. P. van de Laarschot, 48 jr. «n W. M. Dumont, 52 jr.; H. Meester, 31 jr. en J. F. Zagwijn, 27 jr.; H. HT. J. Stahl, 24 jr. en Y. M. Schcffer, 18 jr.; W. Vletter. 30 jr. en C. Hngesteln. 21 jr.; W. Vonk. 37 jr. en J. M. de Jong. 35 jr.; G. L, M. Westbuts, 20 jr. en J. Riedfik. 19 3r Gehuwd: J. H. Lubrecht. 32 jr. en J. T. de Jong. 30 jr.; F. Jansen. 25 jr. eii J. E- TO. van der Aa. 20 jr.; G. van Veen. 24 jr. en A, L. van der Helden. 28 jr.; J. A. Dnjfhout, 23 jr. en B. J. C. Brouwer. 22 jr.; C. F. Kodri- eues, 28 jr. en V. 3. C. Lokkerbol, 24 Jr.; J. C van Dorp, 34 jr. en H. A. Negenman 29 jr.; S. P. Trouwborst, 31 jr. «n A. C. Swartjes, 31 jr.; J. J. Krommenhoek, 30 Jr. en T. Loo- kermans, 21 St,: Q. C. A. van Geene, 24 jr. en G. C. van Mil. 25 jr.; K. H. de Boer, 18 jr. en C. G, M. Velthuljzen, 17 jr.; H. W. Zandber gen. 25 jr. en B. H. Saul. 24 jr.: G. C. de Lee- de, 29 jr. en W. J. Stieber, 18 Sr. Overleden: P. J. Klein. 81 jr.. weduwe van B. SoUngcr; J. van der Heijden, 64 jr., eehtg, van G. J. Scheerhoom; P. Vink, 2 dagen oud; J. J. Buijs, 80 jr. (Aduerfentie I.M.) INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS TDa vakbeurs voor hal gezin F „Herfjtlmprejslas", een wande ling lo midden van prachtige herfst tinten «fc Wie wordt Femlna-Huk- L vrouw 1963 7 Degelijks 4 MODESHOWS „Mode uit de Lijnbaan" Geopend van 10-17 en 19-23 u Zondags gesloten. AHOY'-GEBOUW - Rotterdam t/m 3 Okt. Advertentie l.M.) (Advertentie IJVlJ Betere Kleding bij Nederland Kattenburg sinds 285S Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 646 50 ERRT LEWIS, de held van zovele fllm- komedies, is In de komende dagen te zien In „Geld speelt geen rol", een ge schiedenis waarin hij het slachtoffer dreigt te worden van een stel booswich ten, die het op een miljoenenerfenis voorzien hebben. Jerry (oftewel Lester March) is de erfgenaam van die miljoenen en staat dus tussen de booswichten en het fortuin. Maar hij is zich daar zelf in het geheel niet van bewust Hij weet door bepaalde omstandigheden niet dat hy nu uitge rekend 'de zoekgeraakte neef is, die hij juist wil helpen opsporen om zijn speur derskwaliteiten te bewijzen om zo voor zichzelf het pad te effenen naar een car rière als detective. Daarvan, zijn dan uiteraard niet slechts de nodige verwik kelingen het gevolg, maar ook de nodige grappige situaties. Jerry (Lester) moet uit de weg worden geruimd. Men probeert hem te overrijden, te vergiftigen e» van een rots te gooien, Maar de onnozele Jerry ontsnapt steeds op het nippertje aan. het gevaar en blijft in leven. Natuurlijk is er ook een aardig meisje in het verhaal. Dat ontdekt Jerry's ware identiteit of liever, 2ij beeft een vermoe den van de waarheid, waar hij, door een joeval, tenslotte zélf óók achter komt. Maar dan verdubbelen de boeven ook hun pogmgen om hem voorgoed onschadelijk te maken. Dat zij daarin niet slagen en dat Jerry (Lester) en het aardige meisje tenslotte samen op de huwelijksreis gaan, dat zal u niet verbazen. Maar dat is dan het gelukkige slot van een dolle komedie, die speciaal voor Jerry Lewis schijnt te zijn geschreven en die hij 'tl aparte sfeer geeft, waarbij u zieh bést op uw gemak zult voelen. (PASSAGE). gevecht bekennen de jonge knappe vrouwelijke sheriff en de bandiet Can» elkaar hun liefde. Maar de plicht gaat hoven alles en de misdadiger sterft san de voeten van zijn geliefde. Dit is het melodramatische einde van de film „Gunslinger". Het bloederige verhaal speelt zich af In het met veel natuurschoon uitgeruste plaatsje Oracle in Teras, waar zich nog een veelbelovende jongedame ophoudt Twist tussen de beide schoonheden kan niet uitblijven. In de strijd, waann de aanleg van een spoorweg een belangrijk aandeel heeft, bedient de één de eige naresse van de kroeg zich van hand- langere en de ander de sheriff van assistenten. Beide partijen zijn echter de kunst van het mikken zeer goed meester en de slachtoffers zijn dsn ook. legio. Het goede overwint gelukkig en sheriff Rose kan een rustig, aardig stadje <l) voor haar opvolger achter laten. (MONOPOLE, t.m. zondagavond). oorlog en draait om een gevaarlijke opdracht, die ten koste van veel slacht offers wordt volbracht. Bij de ontruiming van een tijdelijk hoofdkwartier der Amerikanen zijn do cumenten achtergebleven, die als zij in handen van de Japanners vallen, vele gueriUa-strijders in extra moeilijkheden zullen brengen. Een majoor (Michael Connors), een luitenant (Bmg Russel) en vier soldaten gaan erop af. Ook een. pers- fotografie sluit zich (voor de idylle en de recette) hij het commando aan. Ket is de majoor, die tenslotte een dubbele over winning boekt. Op de Japanners en -de jersfotografe, met wie hij de film uit- xouwt. Edward L, Cahn regisseerde deze Amerikaanse film onopvallend, maar wist net voldoende spanning in te stoppen. (MONOPOLE, maandag tun. woens dag). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. In het vrij dagavond begonnen kadertoeraooi van het hiljartdistrict Schiedam, omvattende de aangesloten verenigingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, om de A. A. Spronkers-wisselbeker, waarvan thans de heer J. H. van Duijl houder is, is zeer redelijk, gespeeld. Tot de beste prestatie kwam B. de Zeenw, zowel In serie (81 caramboles) als met moyenne (13.07, waarmee deze speler, die al eerder tot onovertroffen prefaties in libre kwam, de Indruk wekte, dat hy in de „stille maanden" heeft getracht zich niet zonder succes in kaderscpel te bekwamen» n elk geval wa zyn serie van 81 caramboles te gen Schlkhof een voorbeeld van de wij ze, waarop kader op de kleine tafel be hoort te worden gespeeld. Zij werd, he laas, op ongelukkige wijze onderbroken, doordat de hallen op nageldikte dedans bleven liggen. In de openingspartij nam De Zeeuw door zijn genoemde serie van 81 caram boles duidelijk afstand van zyn tegen stander, hoewel Schikhof verdienstelijk partij gaf en tot een acceptabel moyenne kwam, was de achterstand veel te groot Bijzonder spannend was het duel tus sen G. v. Gendt /Beilevue) en J". v. 4 Velde (LEV). Geruime tyd ging de partij- nagenoeg gelijk op. In de twaalfde en. dertiende beurt nam Van Gendt met se ries van 29 en 13 caramboles een voot- sprong. Maar toch kwam via produktïes van 12, 21 en 14 caramboles Van der Velde nagenoeg gelijk <136132 caram boles). Toen maakte Van Gendt de par- tijd ineens uit, terwijl v. d. Velde de na- stoot miste. Ook de laatste partij, tussen B. L. van Soelen en. J. H. van Duijl, had een ener verend slot. Van Duijl had de leiding ge nomen, maar Van Soelen, die in. de zes de tot en met de tiende beurt achtereen-» volgens 20, 9, 27, 3 en 42 caramboles op het gerestaureerde biljart produceerde, gaf het duel een ander gezicht. Van Duijl kwam terug, onder andere met een serie van 48 caramboles, maar ook deze bleek nog niet voldoende om zyn handicap ge heel weg te werken. Toen van Soelen zyn totaal had voltooid, gelukte het Van - Duijl niet meer alle hem nog ontbrekende tien caramboles te maken. De Zeeuw Schikhof Van Gendt d. Velde Van Soelen Van Duijl SCHIEDAM, zaterdag De beslissing Is gevallen: De Schiedamse Sporthal zal komen op een terrein bfi het huidige Bij dorp, gelegen dus tussen Kethel en Nleuwland, maar ook tussen de sport parken Harga en Thurlede. met ais de grote aanvberwegen de toekomstige Rijks weg 13. Zo heeft ons verheugd meege deeld de heer O. J. DL Bolmers, die sa men met de heer N. van Spithoven, de stoot heeft gegeven tot de ontwikkeling van de huidige Sporthal-plannen, die Ia eerste instantie al hebben geresulteerd in de aankoop (door de gemeente) van een stalen frame van een vliegtuighangaar, de constructie waar de Sporthal omheen wordt gebouwd. De bepaling van de plaats was één van de grootste problemen, waarmee de tot een Stiohtmgs-bestuur omge Sporthaleorremissie mee geconfr werd. In de stad was geen geschikte ruimte.- voor deze grote hal beschikbaar, die dus -in het noordelijke, nog vrije ge bied neergezet zou moeten worden. Maar daar raakte men weer klem tus sen de vele grote ontwikkelingsplannen voor het Kethelse gebied. De opheffing bijvoorbeeld van de Poldervaart, die mo gelijk plaats zal moeten maken voor een spoorlijn die naast de Benelux-tunnel onder de Nieuwe Maas door zal dalken.; Dan de plannen voor die Benelux-tunnel met de aanvoerende Beneluxweg. Van hogerhand was bepaald dat zolang die Beneiuxweg-plannen niet muurvast ston den, voor de omgeving daar geen andere plannen vastgesteld zouden mogen wor- Sen rol heeft ook gespeeld het feit dat de Sporthal wel imposant zou worden door grootte, maar niet door architecto nische schoonheid, omdat het een een voudig en zuiver functioneel gebouw zal worden. De Planologische dienst had dan ook geen behoefte deze hal op een mooie plaats neer te zetten. Het is aan de bemiddeling van ïr. J. C. Broeyer, direc teur van Gemeentewerken te danken („geef hem een stevige pluim", vroeg de heer Blomxners)dat kortgeleden de Rijksgoedkeuring voor de plaats Is ver leend. Nu zal echter ook de Gemeente raad er mee akkoord moeten zorg bestuur, dat 170 170 31 81 220 89 13 31 150 150 17 29 .150 150 17 40 180' 180 24 42 250, 225 24 48 13.07 6.84 8.82 7.76 7.50 •9.37 nn geheel kan wijden probleem: het bijeen brengen van het geld. Zo zal begonnen worden met het samenbrengen van een héél gToot hord op de plaats van vesti ging. „Hier komt de Sporthal met uw hulp", of een soortgelijke tekst. Daaruit zal echter blijken dat de medewerking van het Schiedamse sportUevende publiek onontbeerlijk zal zUn voor het realiseren van de plannen. Ook is alvast een Comité van Aanbe veling samengesteld waarin vertegen woordigers van het gemeentebestuur, de S.G., het bedrijfsleven en de sportfedera ties zitting hebben, n.L: burgemeester mi. J. W. Reek, wethouder mr. P. van Bocho- ve, mr. H. B. Engelsman, mr. J. B. Schue- ler, S. Kuiper, B. JE. Collee, F. A. de Wolff, G. W. van Beugen Walraven, mr. H. A. M. Roelants, ir. B. Wilton, mr. H. J. A. M. Smulders, B. van Thiel en J. BJjioo. DE' legendarische woudloper D. Boone heeft via een veelbewogen carrière in het jongensboek de film al lang ge~^ leden bereikt. Zijn heldendaden worden nog eens uitvoerig onder de Joep geno men in „De weg der 100 doden". Er wórdt daarin fiks gevochten tussen blanken en indianen en de held Boone verricht bij tijden uitzonderlijke dap pere daden. Het kleurig spektakel blijft echter weinig boeiend door een. slap-., verhaaltje, tc veel stichtelijke dialogen. en lieve liedjes van Boone's talrijke, kroost. (MONOPOLE, matmèes).,- NetL hervormde gem. Groto Kérk: 10 uur ds_ H. W. Hemmes en 5'uur wika J. Brörens* (Gouda), Jeugddienst. Bethelkerk: 10 uur ds. H. .Tongebreur (R'dam-Heyplaat) en 7 uur ds.-" A. Hoffman. Opstandingskerk: 10 uur dr. L. J, Cazemler en 7 uur ds. O. J, Spallng. Vre- deskerk: 9 en 10.45 uur ds. J, D. 7 uur ds. C. v. d. Steen. Ned. evane. Bethelkerk: 10 uur eb, H. (Rotterdam). Gebouw Irene: 4 uur ds, HJK Stolk (Seheveningen). Evang. luth, gem.: lo uur ds. S. G. v. d. Hangen (H. Avondmaal). Ned. prot. bond, westvest 92: 1(U0 uur dr. J. v. Goudoever (Hilversum). Oud-kath. kerk,-* Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven 129: 7 uur ds. R. Reiling. Leger», des Heüs, Lange Haven 27; 10 uur hedigings- sarnenkomst en 730 uur Verlossingssamen komst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Open- J Juchtsamenlcomst. Alle samenkomsten o.l.v. J, D. Spaiing en Wed. herv. geref. is, H. Jongebreur uur theocratische bedieningssehool e vergadering. Henr. Gem. Kethel, De Rank: 8,30 uur ds, Brummelkamp. Dorpskerk, 10 uur ds. Brum-, melkamp en 19 uur ds. Bouterse (Vlaar-" dingen). SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen.- zijn gedurende dit weekend de volgende art sen te raadplegen: F. Jungerios. Jacob Cats-i laan 8, tel. 67355; C. J. M, Vlootman, Singel 151, tel. 67760 en F. J. W. Beukers. Burg. Knappertlaan 76. tel. 68004. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de volgende weck de nachtdienst waarneemt. (Van een c r verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Waarschijnlijk zal de diploma-uitreiking aan de ge slaagden van de Bedrijfsschool Wllton- FUenoord volgend jaar op een nog fees telijker leest zUn geschoeid dan vrijdag avond In de hoofdkantine geschiedde. Ir. B. Wilton onthulde namelijk in zijn toe spraak, doorspekt met vele goede raden aan de 75 geslaagden, dat de School in 1964 veertig jaar bestaat. In zijn inleiding accentueerde de heer W. G. E, Valk, chef van de bedrijfsschool, dat de cursus 1062—1963 is uitgebreid met nieuwe leerling-hoeken in de machi nefabriek en enkele nieuwe vakken Hoogtepunt noemde hij de opening van het vormmg«kamp in Esbeek, die drie honderd leerlingen hebben, bezocht. Ir. "Wilton zag de studie aan de Be drijfsschool als een techniek,die geen doel is, maar een middel om te komen tot een eindprodukt, dat in de praktijk gezamenlijk moet worden gemaakt. Jaar- om dient de opleiding aangepast te zijn aan de stormachtige ontwikkeling van het bedrijf. Hij vond het daarom belang rijk, dat de nu officiële tiedrijfsgenoten eerbied en begrip moeten hebben voor eikaars werk, dat- in gedifferentieerde vakken moet worden, uitgeoefend. De beste geslaagden zijn de heren G, van Dijk voor het Bemetel A-examen en de heer W. Meertens voor het Bemetel B- examen. Zij kregen van hun directeur een boekwerk. De heer Valk overhandigde de geslaag de cursisten de bekende „enveloppe met Inhoud": het diploma, een brief van de directie, een spaarbankboekje met als eerste inleg honderd galden en een foto 'van de laatste cursus. Goede wenken gaf de heer B. Blom- mers, secretaris van de Ondernemings raad, de geslaagden. „Denk met dat wan neer ie in het bezit bent van een diplo ma de wijsheid in pacht hebt. Vakman schap is meer dan het verlaten van de Bedrijfsschool. De overgang naar de werkplaatsen is bijzonder moeilijk." Nadat de heer J. S. Schorel een dank woord namens de cursisten had gespro ken, werden zij geanimeerd vanavond de eerste samenkomst van de Vereniging van Oud-Leerlingen „Contact" bij te wo nen. De geslaagden zijn: A. v. d. Harg, Chr. Hoegee, *M. IV, H. Hölscher, J. de Jong, E. Klop, A. Meer burg, A. J. v. Meurs, J. v. Nielen, P. Schipper, *P. Th. Vermeulen, *C. v. Bok- kum. G. Bonhommeau, J. v. d. Brug, R- Elders, *L. Janssen, *A, H. Kerpel, *J. H. Poldervaart, P. Santstra, M. A. v. d. Sloot, L, v. Walsum, *C. W. Westerduin, J. Dijkgraaf, *J- Bos, J. C. Jansen, "G. v. Dijk. *C. Gutteling, M. Hagesteïn, B. W. Klijnsmit, J. W. Mulders, "J. Voogt, B. v. Wetie, J, Bakker, E. W. Franke, R. v. d. Steenhoven, *KL A. Timmers, *N. C. de Bijl, *J. Bijloo, W. Dikken, J. B. v. Drie- len, F.i Dijkshoorn, A, v. Güs, W. Hoegee, J. A. P. Hofland, R. M. A. Holdrinet, *A, Hoogendijk, A. F. Horeman, 'H, A. Ko- nings, N. A. Laurier, J. P. Leenen, "N. Lens, *W. Meertens, J. Metselaar, E. W. F. den Ouden, J. v. d. Palm, J. K. Rei- chaif.'A. Rila, *J. S. Schorel, *A. Schou ten, R- v. d, Ster L. L. Stuyts, *w, J. Vaessen, *N. Vermeulen, *E. v. Vliet, M. "Wapenaar,1 R. Weinholt, *H. Willemse, L. Sloots, *M .Bats, *R. IC Binnckamp, *F. W. Meijer, *G. J. A. Mulder, A. Doesburg, J, H. Hersbach, D. Kloos» D. G. v. d. Meer, J. L, Bitman, T. Schippers, M. v. Vark. Deze leerlingen zijn tevens geslaagd voor het Uitgebreid Bemetel-examen. Bij de DIENST BESCHERMENG- BEVOLKING van de A-Kring Zuid-Holland c kunnen worden geplaatst: SalarisgTenzen: f 460,— - f 612,— per maand", exclusief de huuxcompensatie ad f 27,20 per maand en de vakantie toeslag ad 4%. Vereist: Een. behoorlijke opleiding {bij voor keur (M)ULO); beschikken over karaktereigenschappen, welke no dig zijn voor het leggen van con tacten met de noodwachters en voor hun instructie en oefening. Gegadigden^ dienen bereid te zijn zich aan een psychologisch onder zoek te onderwerpen en geen be zwaar te hebben tot het veelvuldig verrichten van werkzaamheden in de avonduren. Eeefijjcl: 30 - 45 jaar. Sollicitaties: Binnen 14 dagen te zenden aan het Hoofd Bescherming Bevolking, Goudsesingel 150, Botterdam-l. minimum leeftijd 21 jaar, ling hebben voor: a. de opleiding tof monteur 2 van trartiebaitterijen; b. magazijn werk c. magazijn/hulpchauffeur (in bezit van rijbewijs B-C-E). Michhngen, kunnen worden verstrekt tijdens de kantooruren van 8.30 tot 17JL5 uur aan ons adres Industrieweg 24, Vlaardingen. Schriftelijke sollicita ties kunnen, eveneens aan bovenstaand adres •wor den gericht. Chloride Accumulatoren Fabriek N.V. Postbus 117, Vlaardingen. Telefoon: 'Rotterdam 1122 44; Vlaardingen 52 34—6144. Voor het nieuwe seizoen '63''64, brengen wij weer een pracht collectie NAJAARS- EN WINTERJAPONNEN deux-pièces, rokken en blouses In dlv. moderne stoffen en kiemen, o.a. jersey, wevenit, alpaca- zijde enz. Mevr.W.v. d. Burg Lange Kerkstraat 19, Schiedam - Telef, 66135 Het adres voor speciale damesmaten. Permanent wave Kapsalon Hélène, voor de betere permanent Stroomloos, voor teder baar geschikt f7.50. Hélène faède permanent de meest ideale oatuurlijke peimanent 110.- Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, - Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70. Fotografie' Jtolfilms vergeten? De auto maat staat voor u Maar. Alle soorten films. Foto K. van, Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar IC van Vuuren, Hoogstraat 106, iel. 67 20. In één dag gereed. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a f 90.15-30% korting. Ook mftrlrmafhlnog. Showroom Coja, Lange Ha-. 63341. ven 125, telefoon 6 33 4 Diversen Laaf uw spiraal vermaken tot modem opklap- of fcan- telbed Prima afwerking Als - meuw terug. Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la (Broersveidpad), telefoon (aa 18 uur telefoon 89) Ledikanten, huüedi-- kanten, kampeerbedden enz; Kom eens praten. ALLEEN VERZEKERT UW BRIL TECEN ORANJESTRAAT9 TELEFOON 66431 VERLIES, DIEFSTALEN BREUK ook van de gSazen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1