m 17.90 Schiedams zeekadettenkorps betrekt Jan van Gelder" Schot vaardig SVDPW wint in derby van Martinit DRZ en „Schiedam' delen de punten: 1-1 PPSC haalt moeizaam de winst Flanellen lieren py ama's Wilton trekt Italianen aan Bekervoetbal in Schiedam Excelsior '20 faalt tegen Aeolus: 1-2 NOAD mag competitie niet spelen in de Beurs 2 STUKS HieiEW opleidingsschip Uit voormalig netpoortschip 55* Laatste netpoort Gesneden auto over de kop Eerste paal voor „Schiedam Vooruit" en Eendracht" Botsing tussen auto en brommer Verwilderde kat in klerenkast gevangen AGENDA Esperanto-agend'o Veel lof Gepavoiseerd Schoolarts vertrekt Voetgangersacti e AFDELINGS- VOETBAL Verlies voor alle andere teams DRZ-Schiedam 1-1 DRL-Ursus 4-1 Pretoria-WF 6-0 WCR-Schied. Boys 5-2 Bedrijfsvoetbal- competitie bestaat vijf jaar Botsing op kruising HBSS-RWH 0-1 Semper A-PPSC 3-4 H'sluis-GSS 3-2 DHS-SMV 3-2 Aeolus-Excelsior 2-1 Demos-VDL 2-0 Martinit-SVDPW 3-6 Bedrijfs-biljart competitie Auto's botsen Bus verloor olïe Nestor van raad neemt ontslag Teleurstellend CONGRES VOOR TOERISTISCHE JOURNALISTEN J. J. Dekker naar technische school Gereformeerde scholen ook op zaterdag vrij Nieuwe predikant deed intrede (PER STUK 9.90) MAAINiJA^ AU SJ&r JLiitvLBlhft lyOo 5 (Van een. onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag. Om tien voor vier was er als het ware een tastbare «lllte te bespeuren aan boord van de „Jan van Gelder». Vele gezichten waren gespan nen naar de top van de mast gericht. Langzaam kroop de marine-vlag langs de touwen omhoog. Precies drie minuten later wapperde dit symbool van de Hollandse marine in de straffe noordwesten wind. Het opleidingsschip „Jan van Gelder» was officieel in dienst gesteld van t SchJedamse zeekaderkorps .Jacob van Heemskerck". Vele autoriteiten, onder wie burgemees ter jut- J- W. Peek van Schiedam, waren zaterdagmiddag naar de N.V. Werf Gusto aan de Maasdijk gekomen om de gedenk waardige mijlpaal van het zeekadetkorps uit Schiedam, dat voorheen zijn domici lie aan boord van de „Spica" had, by te wonen. Na een korte ontvangst in de ver gaderkamer van. de werf begaf men zich naar de nieuwe aanwinst Hoeden, en pa raplu's werden stevig vastgehouden. Op de kade sloegen enkele tientallen belang stellenden de plechtigheid gade. Voorzitter en commandeur M. Wit kam leidde, voorzover de techniek van van de geluidsinstallatie dat toestond, de officiële indienststellïng in, waar bij hij vele genodigden van het Hol landse marinewezen verwelkomde. Mr J. J. OOYEVAAR, voorzitter van het hoofdbestuur'Zeekadetkorps Ne derland. accentueerde, dat de „Jacob van Jleemskerck" het vierde en laatste uit de serie „Netpoort"-schepen, zijnde afge dankte marineschepen, heeft gekregen. Het eerste was de „Fleter Floris", dat in juni 1960 in het bezit kwam van IJmuiden, daardoor had dit korps de primeur, SCHIEDAM, maandag. in de nacht van zaterdag op zondag werd de Schie dammer L. T- op het Rubensplein ge sneden door een onbekende autobestuur der, die met grote snelheid uit de rich- itag van de Nieuwe Haven kwam. T. kon niet verhinderen, dat hy ging slingeren, raakte met zyn auto een ge parkeerd aanhang wagentje van de groen tehandelaar H. B_ en sloeg over de kop. T. en zijn echtgenote kregen, beiden een breuk aan het linker sleutelbeen. Zij zijn in de Dr. Noletstïchting behan deld. SCHIEDAM, maandag. - middag om vier uur zal met enige fees telijkheden Öe eerste paal worden gesla gen voor de prertüewonlngen van de wo ningbouwverenigingen „Schiedam Voor uit" en „Eendracht" op het nieuwe bouw. terrein achter Bad Groenoord. Het Is voor het eerst na de oorlog dat „Schiedam Vooruit" woningen bouwt, „Eendracht" heeft na de oorlog al in de Lekstraat en in Nieuwland gebouwd. Het nieuwe complex komt te staan naast de m aanbouw zijnde panden voor „Volks huisvesting" en de chr. woningbouw ver. ,Onze Woning" en wel op het pas opge spoten zandterrein. SCHIEDAM, maandag Doordat hij bij het rechts afslaan op de kruising Burg Knappertlaan.-Warande geen voorrang verleende aan het rechtdoorgaande ver- heer is de heer A. T. B. met zijn auto iegen de brommer van de 23-jarige J, G. Z. uit Maassluis gebotst. 2. kreeg een schaaf- en scheurwond. Hij is in de Dr, Noletstïchting behandeld. SCHIEDAM, maandag Bemannings leden van de Dampo 230, welk schip ligt bij de scheepswerf van De Jong, hebben zaterdag met behulp van handschoenen ert een net, een verwilderde kat in een klerenkast gevangen. Het dier zag toch nog kans een der opvarenden in 2ijn dui men te bijten. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks lO^17 uur; zon dag 12.3017 uur: Expositie Jan van Eyk. Collecte Beffm, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 uur: „Geld speelt geen rol". Maiiopole, 2 en 8 uur: „Zelfmoordbatal jon". SCHIEDAM, maandag- Merkredon, la 2an de oktobxo klubvespero. Ni kon- versacios ce kino v. Gink, Ploegstraat 19- Lundon la 7an de oktobro ókazos estrar- Kunveno je la oka ce kino v. Gink, Ploeg straat 19. november 1962 volgde de „Abraham van Hulst" voor Maassluis. In mei 1963 kreeg Den Haag zijn opleidingsschip. Op zater dag 28 september heeft het Schiedamse korps als laatste een nieuw opleidings schip gekregen. Mr, Ooyevaar (op dat moment begonnen de eerste regendruppels te vallen, waarna nog vele zouden volgen) roemde het goe de gedrag, het optreden en de kameraad schap, dxe het Schiedamse korps altijd ontplooit. Tijdens de acht gehouden zo merkampen. bemachtigde het korps vier keer een eerste, één keer een tweede en één keer een derde plaats. TTij ZWAAIDE de stad Schiedam veel L A lof toe voor de prijzenswaardige wyze, waarop er vvatersportevenementen worden georganiseerd. In 1959 kwam Schiedam zelfs definitief in het bezit van de wissel- beker. Aan dc lovende opsom vg kwam maar geen eind. Het SchicdamNti zcekadet- korps neemt met zijn 76 leerlingen de tweede plaats in ons land In. Een vooruit gang. In 1959 waren er 66 zeekadetten, In I960 68, in 1961 53 en In 1962 73. Mr. Ooyevaar roemde de ligplaats van de nieuwe behuizing, vroeger een mijnen veger. De jongens hebben altijd de blik op het water gericht. Ook die jongens, die om de een of andere reden hun loopbaan met op zee kunnen doorbrengen, maar bij bedrijven die wel met de zeevaart te ma ken hebben en toch de leertijd bij een dergelijke opleiding meemaken. Zy weten dan waarvoor zij werken. NADAT de vlag was gehesen en de vlag gen van allerlei andere scheepvaart maatschappijen in de mast waren getrok ken zodat de „Jan van Gelder" keurig ge pavoiseerd was, werd men in de gelegen heid gesteld het schip In ogenschouw te nemen, iedereen deed dat graag, mede om de straffe wind en de striemende regen voor enige tyd te ontlopen. VLAARDINGEN, maandag De heer 2. F. Com el, schoolarts, heeft per 1 de cember 1963 ontslag gevraagd. „Jan van Gelder" hebben zater dagmiddag de zeekadetten nog een zeUdemonstratie gehouden in de Voor haven. Ondergebracht op luxe cruise-schepen. SCHIEDAM, maandag. Werf Wil- ton-Fïjenoord heeft 150 Italiaanse tim merlieden moeten aantrekken voor het op tijd afleveren van een spoedeisend karwei: het ombouwen van het troe pentransportschip „Oxfordshire" in. het passagiersschip „Conox". Deze Italianen krijgen van de werf wel een heel bij zonder onderdak aangeboden, namelijk aan boord van drie luxe-cruiseschepen van de Engelse maatschappij' „Yaught Holiday's Limited". Deze luxe schepen vervoeren in do zomer Engelse toeristen over de Rijn naar Duitsland, maar hebben hun win terkwartier in de Nieuwe Haven te Schiedam, Zij worden dus nu benut voor het onderbrengen van de Italianen, waarvan de eerste ploeg van vijftig reeds is gearriveerd. De „Conox" moet voor 1 januari 1964 als passagiersschip worden afgeleverd, zodat Wüton-Fjjenoord maar erg krap de tijd heeft. Het eigen personeel moet er reeds voor overwerken. Verder ko men er Belgische arbeiders voor pen delen en nu zijn er bovendien nog Ita lianen voor aangetrokken. SCHIEDAM, maandag Morgen be gint.de Schiedamse politie een verscherp te controle in het kader van de zoge naamde voetgangersactie. SCHIEDAM, maandag. De winst wel zeer gering by de Schiedamse eerste kiassers in dc Afd. Rotterdam van de KNVB, Schiedamse Boys verloor in 1 C met 52 van WCR, Wilton Fyenoord werd met 60 weggevaagd hij FSV Pretoria en Ursus moest ook in Rotterdam het hoofd bulgen, het werd 41 voor DRL. Slechts in het duel tussen DRZ en Schiedam, dat overigens niet veel spanning opleverde, bleef de verliezer uit. In deze sportieve derby -deelden de stadgenoten de bult broederlijk (1—1). De derbysfeer ontbrak in dit plaatse lijke duel waarin de teams na rust veel kansen misten en vooral Schiedam gebrek aan schotvaardigheid toonde. Met wind mee kreeg rechtsbuiten Pietje Struik van Schiedam in de 22e minuut een goede doorloopbal van Van Doorn. Hy schoot raak. Hierna zag DRZ dat rechtsbuiten Steeds viermaal voor open doel miste. In de vijfde minuut voor rust zond Steeds een hoekschop goed In en Wout van Mee- teren kopte de gelijkmaker tegen de tou wen. In de tweede helft gaven de par tijen elkaar in de sportieve strijd met veel meer toe. Verdiend kreeg het zwakke Ursus de nederlaag. Bij een mistrap van. de Schie damse spil schoot linksbinnen Zoetewey na vijf minuten in. Een kwartier later kwamen de Rotterdammers op 2—0 toen rechtsbuiten. Van der Ster door brak en de doelman dacht dat de spil van ITrsus de bal wel 2ou wegtrappen. In de tweede helft kwam Ursus tot aanvallen maar juist toen kon DRL bij een scrimmage de Schiedammers in verlegenheid brengen. De Schiedamse spil kopte in eigen doeL Nogmaals ging Ursus in de aanval en. het was A. Verwey die bij een mooie com binatie aan D. Zwamborn de scoringskans gaf. Even later echter bracht middenvoor Zwamborn de stand op 41. De scheepsbouwers hadden een vol komen off day. Alle elf speelden zo slecht en FSV Pretoria kreeg de doelpunten met niet veel moeite. In de zevende minuut namen de Rotterdammers fraai de leiding. De kanthalf lanceerde de linksbuiten, die aan de linksbinnen de scoringskans gaf. Hierna blunderde \VF tweemaal, de eerste maal Het de defensie een houdbare hal gaan en de tweede maal ketste een terug speelbal van de linksbuiten met effect in doel. In de tweede helft had WF met wind mee nog alle hoop. Bij vermeend buiten spel kon FSV Pretoria nogmaals scoren. Een voorzet vaa de linksbuiten werd daar na door de midvoor goed afgerond en toen de Schiedammers weer voor buitenspel hieven staan, kon de Rotterdamse mid denvoor met een wandeling naar het doel de zesde treffer plaatsen. In Rhoon was de thuisclub de sterkste. Middenvoor Gille opende na vijf minuten de score. Het was Gille, die de voorsprong in de dertigste minuut vergrootte. Tien minuten later kon middenvoor De Wolf de achterstand verkleinen. Toch slaagde Gille er vlak voor rust nog in zijn hat trick te maken. Het duurde lang voordat WCR weer op schot kwam, maar in de dertigste minuut kon Gille een fout van de Schiedamse doelman Koedood afstraf fen. Vijf minuten later schoot Bonefaas Schiedamse Boys weer wat dichter by (42), maar WCR behield het initiatief. Vijf minuten voor tijd mocht Gille met een strafschop zijn vijfde doelpunt maken. SCHIEDAM, maandag. In de kantine van de Schiedamse Cartonnage Fabriek heeft de Algemene Bedrijfsvoetbal Com petitie op gezellige wijze het feit herdacht dat vijf jaar geleden een fusie tot stand kwam van de toen naast en langs elkaar werkende bedrijfsvoeibalcompetities in onze stad. Een hecht georganiseerde en gereglementeerde ABC kwam toen. tot stand met medewerking van enkele bui tenstaanders-voet ba 1 d esk undigen. Tijdens de2e lustrumviering heeft voor zitter A. Verlinde de prijzen uitgereikt van de competitie die dit seizoen wegens terreinennood alleen op de velden aan. de Schietbaanstraat kon worden, gehouden. De ploeg van de Schiedamse Cartonnage Fabriek kreeg als -winnaar de „De Schie dammer"-wisselbeker definitief in. bezit. SCF heeft driemaal achtereen de eerste plaats veroverd. De tweede prijs was voor dc HAV-Bank en de derde prys voor Helios. Ter herinnering aan de lustrumviering kreeg ieder team een bal Het feest werd bijgewoond door de leden van de com missie van toezicht van de afdeling Rot terdam van. de KNVB, de heren L. van Syll en Chr, van Dijk. SCHIEDAM, maandag Door in plaats van te remmen, gas te geven, is zondag middag de Vlaardinger P. G. A. van V. met zijn auto tegen de auto van de heer D. S. gebotst. S. stond met zijn auto voor het rode stoplicht op de kruising Burg. van Haar ens traatVlaardingerdykBurg. Knappertlaan. Beide auto's werden beschadigd. ZATERDAGVOETBAL SCHIEDAM, maandag. Dc Schie damse zaterdag-voetbalclubs hebben niet! aan de verwachtingen voldaan. Wel bleef vierdeklasser PPSC ongeslagen, maar de winst kon pas in de laatste minuten wor den behaald op een Semper Altius dat lang een voorsprong had. Derde klassen HBSS stelde tegen RWHf bijzonder te leur met een kansloze 01 nederlaag. De Gustomannen konden niet voorkomen dat een 02 voorsprong in Hellevoet- sluis met drie tegengoaifi werd wegge veegd. Met uitzondering van doelman Jan van Heest, rechtshalf Karei Leeuwang linksachter Prins faalde het Schiedamse team. In de tiende minuut kwam Droge met een vrije schop langs de doelman van RVYÏÏ, maar spil Dekker kopte het leer nog uit de doelmond, Tien minuten later ontstond een goed samenspel tussen Schop en Vermeulen. Het gelukte mid voor Cor Vermeulen alleen voor de doel man te komen maar daarna mislukte de aanval volkomen. Het Schiedamse kruit was verschoten, In. de tien minuut van de tweede helft zond linksbuiten Van Loon van RWH met succes een vrije trap in: (01). Daar bleef het bij want HBSS ging steeds slechter spelen. Het leek in het begin een gemakkelijke overwinning te worden toen topscorer jan Teeuw zijn club al in de eerste mi nuut de leiding gat Daarna heeft PPSC gedurende een. uur naar het goede schot lopen zoeken. Als invaller stond Vermaat op de rechtsbuitenplaats en voor Roel Ravens was ditmaal de rechtsbinnen- plaats. Bij een. misverstand in de Schie damse achterhoede maakte de thuisclub in de twintigste minuut de gelijkmaker. Een kwartier later schoot de spil van Semper zijn club keurig naar 2—1. Het werd 3-1. Eerst tien minuten voor tijd keerde het succes. Jan Teeuw plaatste een schuiver, die korte tyd daarna gevolgd werd door de gelijkmaker. Semper Alfcius geraakte in paniek. Roel Ravens werd vijf minuten, voor tijd ten val gebracht waar door Jan Teeuw van de strafschop het winnende doelpunt kon maken. In de vijftiende minuut werd een schot van Wessel met de hand gepakt en Van Deuzen schoot de strafschop in. Dat her haalde zich een kwartier daarna bij een schot van Bunte (0—2). GSS liefc daarna echter het initiatief aan Hellevoetsluis. Bij een misser werd het vijf minuten voor rust 1—2. Bij vermeend buitenspel kwam Hellevoetsluit aan de gelijkmaker. GSS vocht nog even terug, er ontstonden scho ten van Wessels en Van Deuzen. In de 75e minuut sehoot de Hellevoetse midden voor tegen de onderkant van de lat, de bal ketste weer in het veld, volgens grensrechter en GSS had de bal de lijn niet gepasseerd. De scheidsrechter telde het schot als doelpunt en tegen deze be slissing heeft GSS na afloop officieel protest doen aantekenen. SCHIEDAM, maandag. De met ex- cracks versterkte teams DHS en Excelsior '20 hebben de kansen voor spectaculaire wedstrjrjden in het bekervoetbal niet ge grepen. DHS drong wel tot de tweede ron de door, maar het gebrek aan schotvaar- digdheid bracht de geelzwarten büna de nederlaag. Met Excelsior '20 is het nog treuriger gesteld. De zwartwitten konden de wilskracht niet opbrengen om van het zwakkere Aeolus te winnen. Vierdeklasser Demos trad onbevreesd VDL tegemoet, dat dan ook met 20 het onderspit moest delven. In het aantrekkelijke duel tussen de twee Schiedamse vierdeklassers Mar tinit en SVDPW beschikte SVDPW met wind mee over meer schotvaardigheid en won met liefst 26 de bekerderby. Öp het nippertje won het sterke DHS, dat wederom te lang combineerde. Dat had tot gevolg, dat de geelzwarten te wei nig stootkracht ontwikkelden. Het aan vallende DHS kreeg voor rust via Gudde in de vijftiende minuut en door Hans Roo- zen met een strafschop in de veertigste minuut de voorsprong. In de tweede helft tornde DHS vergeefs tegen de harde wind in. Dat gal SMV de kans op vrij fortuin lijke wijze via de rechtsbinnen in de vijf tiende en de rechtsbuiten in de dertigste minuut naast DHS te komen. Het was Hans Roozen die tien minuten voor het einde het techiseh overwicht van DHS alsnog aantoonde. Wel zeer teleurstellend heeft Excelsior '20 van een zwakkere tegenstander ver loren. Kennelijk missen de technici de mentaliteit om voor de winst te strijden. De Schiedammers namen het veel te ge moedelijk op, waardoor Aeolus in de tweede helft de winst kon grjjpen. Vooral halfspeler Klein bleef beneden zijn kunnen. Aeolus, gestimuleerd door 'n 10 voorsprong, kwam op 20 toen doel man Heesbeen zich op een afstandsschot verkeek. Nog had Excelsior '20 alle ge legenheid de bakens te verzetten, maar ei werd zonder overtuiging en wilskracht gespeeld, zodat Aeolus de situatie meester kan bkjven. Eerst twee minuten voor tijd schoot Joop den Brinker een voorzet van Jos van der Hulst in» Reeds de eerste aanval was raak voor het enthousiaste Demos, dat vanaf de mid denlijn naar het vijandelijke doel liep? Linksbuiten Ernst A. Frey passeerde en kele tegenstanders om de solo met succes te voltooien. Bij Demos debuteerden Hen- ny van der Pol on H. van der Plas heel goed en als spil blijkt Martin Groenhorst een versterking. In de twaalfde minuut schoot C, Tetteroo keihard in (2—0), Met pogingen van beide zijden verliep het duel. VDL miste de goede afwerking en bij" Demos werd het houtwerk geraakt. Het eerste kwartier van de tweede helft was voor Demos, maar daarna had VDL het offensief. Toen hield de Schiedamse verdediging goed stand. Hoewel de uitslag hel niet doet vermoe den, deden Martinit en SVDPW niet voor elkaar onder. Met wind mee benutte Mar tinit voor rust de k3nsen echter niet. Dat deed SVDPW in de tweede helft echter SCHIEDAM, maandag. Deze week zullen ruim tweehonderd spelers starten in de Bedryfscompetltie. Het is een ver heugend verschijnsel dat dit jaar weder om drie nieuwe verenigingen zyn toege treden, t.w. „BP" (Benzine en Petroleum Handel Mjj), Heineken (Bierbrouwerij) en WEK (Rotterdamse Droogdok Mij). ïn afdeling A spelen acht groepen en In B zeven teams. Dit jaar komen uit: BP, ENCR, Figee, Heineken, Hudig Veder, Keynes, Pelmolen, WEK. SHELL. Smit Co Maassluis), Sunlight en Wilt Fijen- oord. In de persoonlijke competitie (spelers boven de 150 caramboles) komen uit: SHELL met Rakhorst (250 car.). Vijfhui zen (250) en De Jong (200); SunHght met Van Eijk (400) en Dijkshoorn (200) en Wilton met De Groot (250), v. d. Lee (200) en Lunenburg (175). SCHIEDAM, maandag Op de krui sing Burg. van Haarenlaan-Parkweg zijn twee auto's tegen elkaar gebotst, bestuurd door de Schiedammer R. S. en de Rotter dammer J. R. Beide auto's werden zwaar beschadigd. SCHIEDAM, maandag Doordat een R.E.T.-bus een lek in de olietoevoer kreeg ontstond zondag een oliespoor van de Singel naar het Stationsplein. Personeel van gemeentewerken heeft zand gestrooid, maar daarvoor zijn nog enkele bromfiet- sers in het gladde spoor geslipt. wel, waardoor SVDPW met groot verschil tot de tweede ronde doordrong. Hofman scoorde fraai voor Martinit in de tiende minuut. Uit een terugspeelbal van Hoogenboom kon een SVDFW-er in. de dertigste minuut de gelijkmaker sco ren. Vlak voor rust gaf Henny Lttpker Marthut nogmaals de voorsprong. In de tweede helft capituleerde het met vier In vallers gehandicapte Martinit. SVDPW kwam direct aan de gelijkmaker en uit strafschop werd het 23. Martinit ken zich handhaven tot het laatste kwar tier. Toen schoot SVDPW nogmaals raak. Even later miste Martinit de goede kans toen Henny Lupker in handen van de doelman van SVDPW schoot bij een straf schop. Tien minuten voor het emde werd het 2—5 bij een ver schot. Nogmaals kwam Martinit terug. Het was Koppen hagen, die een strafschop in schoot, maar met wind mee kon SVDPW in de laatste minuten het doel van de witroden met succes belagen. Nog éénmaal trof SVDPW het Martïnit-net (36). SCHIEDAM, maandag. De Schie damse tafeltennisvereniging NOAD heeft van het hoofdbestuur van de NTTB be richt ontvangen dat het Beursgebouw, het „home" van NOAD, Is afgekeurd voor het spelen van competiewedstrjjdcn. Deze af keuring heeft al gedreigd, sinds NOAD In de landelijke competitie speelt, maar Is het dan zover. Het is nu eenmaal zo, dat hoe hoger men speelt, hoe zwaar der eisen worden gesteld aan lokaliteit en materiaal. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De heer C. v. d. Knaap, voorzitter van de raads- Eractie van de KVP in de gemeenteraad,' heeft per 30 november 1963 ontslag ge- In maart heeft NOAD wederom, met TSF die ook in de Beurs speelt, aan b, en w. gevraagd een houten vloer in de Beurs te willen leggen, om de helling op te heffen. Tot nog toe is geen antwoord op het verzoek ontvangen. Beide vereni gingen heben zich bereid verklaard, deze losse vloer zelf te plaatsen, zulks om de kosten te drukken. De firma Lansbergen heeft de medewerking aangeboden, zodat het timmerkerk deskundig zal geschieden, Met minimale kosten kan men zd aan een geschikte speelruimte komen. Doch b. en w. hebben niet geantwoord, Wel is advies gevraagd aan Monumenten zorg, die het toezicht houdt over het Beursgebouw, doch deze instantie heeft nog mets van zich laten horen. NOAD's voorzitter C. jVIarijnen vond dit een teleurstellende gang van zaken, Zijn cEub is nn erg gedupeerd omdat op 8 oktober de competitie begint en de eerste thuiswedstrijd voor 15 oktober is vastgesteld. De heer Marïjnen kon zo niet zien dat de Beurs als „monument" aangetast zou worden door het leggen van een nitneembare houten vloer,; waarvoor noch de stenen vloer noch de muren worden beschadigd. Toch ziet hij de toekomst niet ber In voor zijn club, omdat hij overtuigd is dat de SBLO en de Sportraad wel een oplossing zullen vinden. Als noodmaatre gel zouden bijvoorbeeld de thuiswedstrij den gespeeld kunnen worden in de gym nastieklokaal aan de Broersvest. En de toekomstige Sporthal? Daar zag de heer Maryaen niet zo direct een oplos sing In. Eerstens zal de huur daarvan voor zijn vereniging met veertig senior leden te dunr uitkomen en bovendien zal de vraag naar ruimte in de hal zeer groot zijn. Alleen zullen de tafeltennissers in de Beurs wat zekerder zyn van hun speel tijd, wanneer andere gegadigden voor de ruimte in dc Sporthal terecht kunnen. En het eten ivas best ROTTERDAM, zaterdag (ANP) Ruim negentig toeristische journalisten en au teurs uit zeventien landen, aangesloten by de Federation Internationale des Jour nalistes et Ecrivains dn Tourfsme (FIJET), hebben vrijdag hun congres, dat maandag te Arnhem begon, voortgezet In het Rotterdamse Hiltonhotel, Zij spra ken gisteren over de rol die het toerisme bij het scheppen van hetere verstandhou dingen tussen de volkeren kan spelen, Twee rapporten, werden uitgebracht. Prol dr. J, I. Arrllaga gaf een verslag van de in september gehouden interna tionale toeristische topconferentie; de heer J. Billiet gaf een toelichting op een studieopdracht van de Unesco over „Les jumelages". 's Middags werd het gezelschap ten gemeentehuize ontvangen. Ook vandaag zijn de deelnemers aan het congtes nog in Rotterdam, o.a. om de Euromast, de havens en BUjdorp te bezoeken. Het congres heeft reeds zichtbaar suc- is geboekt, doordat een misverstand werd gecorrigeerd. Een Franse congres- siste wist niet beter of het eten in Neder land was miserabel Gesterkt door de vele diners en apérltïfs zal zij voortaan voor de Franse radio en televisie tegen deze mening stelling nemen, zo heeft zij ver zekerd. De heer Van der Knaap geeft hiermee uitvoering aan 'n voor de verkiezing voor de gemeenteraad in 1962 reeds bekende omstan digheid, die algemeen jn Vlaardingen bekend was, behalve, blijkens 'n publikatie. bij... de in Vlaaxdingen ver schijnende katholieke pers. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De be kende onderwijzer J. J. Dekker heeft ont slag gevraagd als leerkracht aan de Wete- ringschool. Hij krijgt een functie aan de 3.ts., waar bij zijn onlangs verworven diploma als bevoegd leraar lichamelijke opvoeding waarde krijgt. (Vanzelfsprekend gunnen we de heer Dekker, wie we ook onder meer kennen lis speler van Fortuna (vroeger VFC), gaarne zijn promotieMaar tegelijkertijd betreuren we dit verlies voor het open baar lager onderwijsEn vragen ons te gelijkertijd af, of in deze aangelegenheid er, weer, geen mogelijkheid was geweest deze hij de leerlingen geliefde onderwij- zer te behouden. Red. HRP). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag - Met in gang van deze week heeft de Vereniging voor Gereformeerd schco1andf"-wijs be sloten tot algehele invoe.ri*v. 1 V Je vrije zaterdagmorgen over Her vormde schoolvereniging ging daartoe reeds vorig jaar over. Voor dc leerlingen, van de gereformeer de scholen zijn de vakanties 1063-'64 als volgt vastgesteld: Herfstvakantie van 28 oktober1 no vember. Kerstvakantie van 23 december—3 ja nuari. Paasvakantie van 27 maart—3 apriL Pinkstervakantie van 18—22 mei. Zomervakantie van 27 juli30 augus tus. VLAARDINGEN, maandag In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg heeft ds. Y. J. Tïemersma zondagavond zijn in trede gedaan als predikant van de Gere formeerde kerk. Hij is in de plaats geko men van ds. H. Zandbergen, die met in gang van I mei j.l. vervroegd emeritaat werd verleend. De nieuwe predikant, die van Zierik- zee komt, na eerst in Zuid-Beveland te hehben gestaa, werd bevestigd door een vriend van hem uit zijn studentenijd, ds, de Bruin uit Den Haag-Escamp. De 48-jarige predikant woont met zijn gezin in de pastorie Binnensingel 71, ROTTERDAM, zaterdag, Ook de voetballers zullen de actie-Dousadj steu nen. De KNVB, Feijenoord en het Stadion Feijenoord stellen een aanzienlijk bedrag voor de actie beschikbaar. Voorts zal een toeslag worden geheven op de entree-prijzen voor de ontmoeting' Feijenoord—PSV, die op 13 oktober wordt gespeeld. Deze toeslag bedraagt voor de goedkope rangen 5D cent per plaats en voor de duurdere rangen 1 gulden. (Advertentie tMJ Betere kleding bij j Nederland Kattenburg I sinds 1856 I Voor het nieuwe seizoen '63'64, brengen wij weer een pracht collectie NAJAARS- EN WINTERJAPONNEN deux-pïèces, rokken en blouses in dlv. moderne stoffen en kleuren, o.a. jersey, wevenit, alpaca zijde enz. Mevr. W.v.d. Burg Lange Kerkstraat 19, Schiedam - Telef. 6 6135 Het adres voor speciale damesmaten. IETS GOEDS VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1