C HI EDAM „DE BELANGEN" 70 JAAR Wind hield Wilton heren niet van zege af Maar één klasse bij de huurgraven Loon wens in haven20% WERKSPOOR Doelstelling gehandhaafd Maar tijden veranderden Tussen 1893 en 1963 veel activiteiten verricht SENSATIONELE Uitbreidingop Muziekschool Oecumenische praatavond HANDBAL Korfballen in wind en regen Op algemene begraafplaats Museum had bevredigend bezoek feest in geboutv Irene Behuizingen Gehandhaafd Fianeüen JONGENS-SPORTHEMDEN in vier fraaie dessins 45 Activiteiten P.S.P.-lezing Exploitatie Op verzoek Raadsfracties: Tarieven Schade aan orgel Havenarbeiders zijn tegen doodpraters Gemeente leent f 2 miljoen DOK-jubileum Burgerlijke Stand Pijpfitters/ G.V.-monteurs Eleclrisch lassers Insfr. pijpfitters Machine-bankwerkers Consir.--bankwerkers Montagewerkers DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS NETTE MEISJES AFSLAG EEN PAND, EEN WOONHUIS Koeriersters DINSDAG 1 OKTOBER 1963 5 Advertentie (Van. een onzer verslaggeefsters) OP 25 januari 1893 werd de „Vereniging tot Bevordering van de Be langen der Nederlands Hervormde Kerk te Schiedam" opgericht; misschien beter bekend als de vereniging „De Belangen", die in ge bouw „I^ene,, aan de Nieuwe Haven zetelt, „Irene" heeft in de loop van de jaren wel een geduchte metamorfose ondergaan, maar het doel van de vereniging is hetzelfde gebleven. Voorzitter ouderling C. Plooy for muleerde het op de eerst vergadering aldus: de prediking van alleen ket Evangelie van Jezus Christus en de voorziening in de behoeften en sociale noden der leden. Ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren prijkt nu sinds enige tijd de verlichte versiering: „70" boven de ingang, op zaterdag 5 oktober zal j bovendien Neerlands driekleur fier wapperen en zal 's middags van half vier tot half zes een receptie worden gehouden, die ongetwijfeld druk zat worden bezocht. Ook worden de receptie-gangers dan in staat gesteld hel gebouw van nok tot kelder te bezichtigen, In het oprichtingsjaar deed ds. Schrij ver zijn intrede, een warm voorstander van de vereniging. Door zijn bemiddeling werd twee jaar later aan de Broersvest het Verenigingslokaal aangekocht, dat tot 1931 als middelpunt van veel kerkelijke arbeid diende. Voorde jeugd werd m 1911 een gebouw aan de Korie Haven aange trokken. Het werd „Irene" genoemd. In de eerste wereldoorlog verslapten vele kerkelijke activiteiten. Het Poolse consulaat kocht hot gebouw in 1917 voor zijn vluchtelingen cn „De Belangen" richt te het pand aan de Grote Markt 12 voor de jeugd m. Verder huurde men één der. bovenlokalen van het oude Bevolk ings- bureau. IN 1931 kwamen er grote veranderingen. Het Verenigingslokaal viel onder de slopershamer. Het pand aan de Nieuwe Haven 155 werd ingericht, maar de grote zaal aan de Broersvest was weg. Er werd gewikt en gewogen vóór besloten werd achter het nieuwe „Irene" in de tuin een nieuwe zaal te houwen, Onder architectuur van wijlen de heer A. StahLie startte de bouw in 1932. Een jaar later werd de zaal In gebruik geno men. Deze staat er dus ai weer dertig jaar en is naar de eisen des tljds inge richt. In de tweede wereldoorlog 3s ze vyf jaar bezet geweest. Tal van vcnenL gingen werden opgeheven, ook de zuster vereniging De Werkmansbond. Maar „De Be Jangen" bleef. Ook de naam „Irene" werd gehandhaafd, ondanks het verbod van de bezetter. Wat een werkzaamheden in en voor de Gemeente 2ijn er in die zalen voor bereid en tot stand gebracht'. Van de talrijke samenkomsten tot opbouw en voorlichting mag de lezing met licht beelden over de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft door architect Van der Kloot Meijburg worden ge memoreerd. Deze werd gecontinueerd met een excursie daarheen in 1938 om de aandacht te vestigen, op de zo hoog nodige restauratie van Schiedams eigen Grote Kerk. Als speciale school-atlracfie doet COSTER U een weergaloze aan bieding: FLANELLEN JONGENS SPORTHEMDEN in vïer fraaie dessins,, prachikwaiileit, beslist kleur- en wasecht, open of ge sloten fe dragen, tegen ongekend Tof 11 jaar ALLE MATEN 12-T4 jaar, alle maten, nu 3.45 PER KLANT KUNNEN SLECHTS 2 STUKS V/ORDEN VERSTREKT. BOTTERDAM: West-Kruiskade ÜKoitc Hoogstraat Meent" Katendr.lagedijk HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAAKDINGEN: Liesveld LELDEN: Haarlemmerstraat f ZEIST: SJotlaau. Jarenlang organiseerde het bestuur on. dor auspiciën van de Kerkerend de her denkingsavonden op de Hervormingsdag. Daarvoor werden er in het lokaal op de Broersvest op de feestelijke 31ste augus tus zgn. Oranjeavonden gehouden. Meer dan eens werden de lokaliteiten gratis of j tegen verminderde prijs voor anderen be schikbaar gesteld. „Irene" was bijvoor beeld. jarenlang het tehuis van de Sehïe_ damse C.J.V. BIJ de bouw van de Bethelkcrk schonk „De Belangen" in 1926 drie gebrand schilderde ramen met in de middelste het Kerkelijk Wapen, Ook de Avondmaal- tafels in de Grote Kerk en in de Op- standingskerk en het Doopvont in de Opstandmgskerk duiden de belangen van de Kerk aan. De tijden zijn wei veranderd. Toen baarde de exploitatie van de gebouwen steeds veel zorg, zodat aflossingen nooit plaats hadden. Vroeger ging alles even primitief. Maar soms had dat ook wel zijn bekoring. We herinnert zich nog het kop je koffie, dat „Ome" Daan voor de lutte le som van vijf centen serveerde. Overi gens was „Ome Daan-Irene-C.J.V." een begrip in Schiedam. Nu is alles gemoderniseerd. Br is 'n uit stekend buffet. Ja, toen cn nu. Is alles nu werkelijk zoveel beter dan toen? Het ver leden. verhaalt van strijd, een. onverkwik kelijke stryd, die niemand graag zal zien terugkeren, maar dateelfde verleden her bergt ook veel liefde voor de Kerk, T~%E Vereniging ,J>e Belangen" be- M-Jstaat zeventig jaar en, dus straalt bauen. de deur van gebouw Irene het cijfer in licht uit. Opleidingsorhcst (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag De Schledamse Muziekschool, met name leidster en öiti- genle mevrouw W- Mennlngh, wil er naar streven zowel bij bet groot-orkest als bij de jeugdkoren een hoger muzikaal ni veau te bereiken. Om deze plannen te verwezenlijken, zal een opleidingsorkest worden opgericht. De aspiranten starten, in groepen er worden dan later ingedeeld in het var- mingsorkest. Uit dit orkest kan het groot-orkest dan. weer worden aangevuld. De muzieklessen en de repetities begin nen woensdag 2 oktober, 's middags om vijf uur. Aan doze muzieklessen en. repetities wordt nu een verplichte cursus vooraf gegaan, met als belangrijkste studie de stemvorming en het muzieklozen. Ook de jeugdkoren zullen voortaan op woensdag studeren. De kleintjes van zes tot tien jaar hebben van half twee tot half drie les; de ouderen van half zeven tot half acht. SCHIEDAM, dinsdag. De Oecume nische Raad van Kerken te Schiedam belegt op vrijdag 4 oktober om acht uur m de gemeentekamer van de Oud- kathobeke kerk een praatavond, waarin allen die belangstelling hebben In oecu menische vragen, welkom rijn. De raad zou willen spreken over de vraag wat hier in Schiedam door de kerken gezamenlijk kan worden gedaan, op de verschillende terreinen van het kerkelijk leven, zoals zending, jeugd werk. evangelisatie, toerusting van het kerklid tot getuigenis en dienstbetoon, praktisch hulpwerk, enz. De Oecumeni sche Raad is zelf met deze zaken bezig en stelt het daarom zeer op prijs sug gesties te ontvangen van zoveel moge lijk mensen, die met de oecumene in een of ander verband staan. Dit is des te belangrijker, omdat deze bijeenkomst is opgenomen in het plan om in januari 1964 met de afgevaardig den der kerken, over deze zaken te spre ken. SCHIEDAM, dinsdag De PSP, afd. Schiedam, belegt op dinsdag 8 oktober in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen een bijeenkomst. De heer P. van Vuure, hoofd van een school, zal spreken over het be volkingsvraagstuk. SCHIEDAM, dinsdag Het afgelopen •eekeinde is voor de Schledamsc hand- baltcams niet erg succesvol geweest. Al leen de lVilton-heren kwamen tot de volle winst. Bij DWS verloren zowel de dames als de heren en de UVG-dames leden eveneens een nederlaag. Aan de Maaskant werd de herenwed strijd Wilton F.Wings niet wat er van werd verwacht. De stormachtige wind maakte dat normaal handbal niet moge lijk was. Piet van Dijk opende de score en Ben Geerltngs, Ludo Bakker en we derom Piet van Dijk brachten de stand op 42, Wilton-doelman A. Kalkhoyen was wegens ziekte vervangen door Huib v. d. Lugt, die zich uitstekend van deze moeilijke taak kweet. Met de rust was de stand 7—4. Ook In de tweede helft ont stonden er vele rare situaties ÖOOr de harde wind. Wilton bleef echter net iets sneller dan de Hagenaars, zodat het einde kwam met een 118 overwinning. Wil ton is na vier Wedstrijden nog steeds zon der verlies. De DWS-dames, op bezoek bij Poster- holt, moesten in. de club van. die naam hun meerdere erkennen. In de eerste helft was de Schiedamse verdediging niet erg op dreef, steeds werd er te laat in gegrepen. Na de thee. met een 30 voor sprong voor Posterholt, ging DWS de eenmandekking toepassen, waardoor de voorhoede meer ruimte kreeg en op een 3—3 stand kwam. Doordat DWS te zwaar verdedigde kreeg" Posterholt tegen het einde een strafworp te nemen waaruit de stand op 43 werd gebracht. Het bleef zo en DWS heeft ook na zondag nog steeds geen punten. De UVG-dames konden niet aan winst komen tegen RODA uit Rotterdam. De Rotterdamse dames stonden al op 0—2, voordat Clazien Voogdt kon tegen scoren; met deze 1—2 stand kwam ook de rust. In de tweede helft ging RODA sterker spelen en UVG had hier geen antwoord op; het werd tenslotte 2—4 door Martha Sieve en Loes de Ridder. Uitslagen jeugd: Damesjunioren: DWS 2—UVG 3—1, DWS 3-UVG 2 7—1, DWS 4—Actlvitas 2—2. Wilton—ADO 4—2 en Wilton 2Hollandiaan 42. Heren, junioren: DynamoDWS 310, Wilton-Dynamo 2 5—3. Meisjes adspïranten: Wilton—-Unitas 12—0, DWS—Olivia 4—1, DWS 2—DWS 3 3-D Jongens adspiranten: DWSActïvitas 5—3. SCHIEDAM, dinsdag De slechte weersomstandigheden hebben de korfbal lers parten gespeeld. Niet alleen zijn er een aantal wedstrijden niet gespeeld kun nen worden, maar in de ontmoetingen, die wèl doorgang vonden, hebben de dames en heren danig hinder ondervonden van de krachtige wind. Dat mocht overigens niet verhinderen, dat er nog heel wat doelpunten zijn gescoord. Schiedam ver loor zijn tweede wedstrijd in successie en ODI won voor de tweede achtereen volgende maal. Het terrein van Pams werd afgekeurd, waardoor Succes nleri binnen de l||nen kwam, In de wedstrijd ODI—Rotterdam-Zuid 2 gaven de partijen elkaar tot na de rust geen duimbreed toe- De bezoekers namen tweemaal de leiding, de eerste maal voor de rust, waarop C. Tousgaint tegenscoorde en de tweede maal na de thee (12>. Van ■dat moment af begon ODI met scherp te schieten. Mej. D. Sluimer bracht de ba lans in evenwicht en N. Sleeuwenhoek. J. van Otterloo en C. Toussaint (2x> scho ten de eindstand naar 62. De sterk verjongde ploeg van Schiedam blijkt nog aanpassingsmoeilijkheden SCHIEDAM, dinsdag Op de Gemeen teraadsvergadering van maandag 9 okto ber komt, naast het voorstel tot verho ging van de drinkwatertarieven en het antwoord van b. en w. inzake het toewij zingsbeleid van woningen, ook aan de orde een herziening van de gemeentelijke verordening op de begraafrechten. Een herziening van een herziening overigens. Want toen in de septembervergadering de herziening van de verordening aan de orde kwam. hebben de fracties gezamen lijk te kennen gegeven bezwaren te heb ben tegen het handhaven van het systeem van twee klassen b|j de huurgraven op de algemene begraafplaats. Gepleit werd voor één klas. Deze suggestie is door b. en W. overgenomen. Vandaar dat in het nieu we ontwerp-verordenlng alleen gespro ken wordt van „huurgraven", naast „eigendomsgraven" en „algemene gra ven". Maar aan de grondgedachte voor de herziening mocht niet getornd worden, zo heeft de wethouder van financiën, mr. P. van Bochove meteen als voorwaarde gesteld. De inkomsten uit de begraafrech ten, die 45.000' per jaar bedroegen, moe ten ongeveer verdubbeld worden. Dit om het tekort op de exploitatie, dat in 1961 nog ƒ140.000 bedroeg wat te doen afne men. De geraamde opbrengst was in het september-ontwerp ongeveer ƒ90.000 en tn het oklober-ontwerp zelfs ca. ƒ92.500. Het kon daarom niet uitblijven dat de tarieven voor de eenheids-klasse huur graven uit het oktober-ontwerp kwa men te liggen tussen de tarieven voor de eerste en de tweede klasse van het september-ontwerp. Dit betekent dus ook dat zij die hun doden anders twee de klas zouden hebben begraven nu meer moeten gaan betalen. Hierbij een overzicht van de gewijzigde tarieven. Voor het uitsluitend recht tot begraven in een eigen graf voor onbe paalde tijd betaalt men ƒ800, nu in een huurgraf voor 15 jaar 100 (het was eer ste klas ƒ150 en tweede klas ƒ80). Voor het begraven van lijken is het nieuwe tarief voor hun huurgraf gelijk geworden aan dat van een graf tweede klas. Nu dus in een eigen graf ƒ150, in een huurgraf 50 en in een algemeen graf ƒ20 (eerste klas was dat ƒ100). Voor het begraven buiten de gewone tijd is daarentegen het eerste klas tarief aangehouden; het wordt nu voor een een eigen graf 40, een huur graf 20 (tweede klas was het 10) en m een algemeen graf 5. Voor het plaatsen van een gedenkteken beslaat men nu op een eigen graf 50, op een huurgraf ƒ30 (het was eerste klas 45 en tweede klas ƒ25) en in een alge meen graf 10. Voor het van gemeente wege aanbrengen van een grafbeplantïng betaalt men op een eigen graf 40 en een huurgraf 20 (het was eerste klas 25 en tweede klas 15). Voor het onderhoud vanwege de gemeente van een graf be taalt men per jaar op een huurgraf voor een liggend gedenkteken 25 (oud: ƒ25 en ƒ15), voor een staand grafteken ƒ20 (oud: ƒ15 en ƒ10) en voor een graftuin ƒ10 (oud ƒ10 en ƒ7,50). Merkwaardig is dat nu ook voor een eigen graf het on derhoud duurder is geworden, vergeleken met het vorige voorstel. De andere tarieven zijn ongewijzigd gebleven, zoals die in september ook op getrokken waren. Voor een niet-Sehie- dammer blijft het tarief het drievoudige van dat voor een Schiedammer. Jaarverslag 1962 SCHIEDAM, dinsdag. Aan het eerst nu en dus rijkelijk laat verschenen jaar- te rslag van het Stedelijk Museum Schie dam over 1962, dat nog door de vorige conservator, de heer P. L. A. Janssen, is opgesteld, ontlenen wjj dat het bezoek in het verslagsjaar zich op een bevre digend niveau handhaafde met 24.903 bezoekers. Er waren geen tentoonstel lingen die een grote toeloop veroor zaakten. doch opmerkelijk is wel, dat de tentoonstelling die ter ere van het koninklyk bezoek in september (een hoogtepunt in de geschiedenis van het museum) was ingericht, gepaard gaande met een vorstelijke versiering van het gebouw, in enkele dagen 7763 kijkers trok. Het beleid richtte 2ich in hoofdzaak op het organiseren van tien tentoon stellingen en het daaraan verbinden van educatief werk. De beschikbare exposi tieruimte werd daarvoor bijna geheel in beslag genomen. De uit artistiek, oog punt wellicht met importante, maar uit historisch oogpunt niettemin aantrek kelijke verzameling voorwerpen uit Schiedams verleden, kon wegens ruim tegebrek niet die belangstelling krijgen, die gewenst was. Na de algehele restau ratie van het museum zal deze oud heidkundige verzameling meer de aan dacht krijgen. De verzameling werd in 1962 uitge breid met drie geschenken en zeven aangekochte kunstwerken. Voor de his torische collectie werd ontvangen een koperen zegelstempel van de stad Schie dam uit de zestiende eeuw, van de heer L. Vernede uit Den. Haag, van wie drie voorvaderen in de negentiende eeuw stads- of gemeentesecretarissen rijn. ge weest van Schiedam. Verder werden bo demvondsten ontvangen en een tegel tableau met een Schiedams stadsgezicht uit 1930. Wat het educatieve werk betreft wer den de kunstklassen van de heer L. Scholten uitgebreid met een groep voor volwassenen, naast die voor de jeugd. Er werden speciale culturele avonden gehouden voor volwassenen en voor de jeugd, er waren openbare cursussen en speciale vermelding verdient de „ronde tafel-bespreking" met de jeugd over een kunstvorm, in dit geval ballet, met ac tiviteiten in en buiten het museum. Voor dit educatieve werk vormden rich over dag 116 groepen en. 's avonds 28 groe pen. Wat het gebouw betreft, wordt in het jaarverslag gewezen op het ook buiten onze landsgrenzen bekende or gel van Herman Hess In de aula, dat door ouderdom en uitdroging schade heeft opgelopen aan het autentieke binnenwerk. Door experts werd een rapport opgesteld, waaruit blijkt dat de restauratie van het orgel, inclusief het aanbrengen van een. bevochtiging^- apparatuur, op 1 2B.500 komt. ROTTERDAM dinsdag. Rotterdamse havenarbeiders, georganiseerd in deb|j het NW aangesloten Ned, Bond van Vervoerspersoneel, hebben collectief een aantal wensen naar voren ge bracht bij het bestuur van hun vak bond. Met dit nieuwigheid je tn de vak bond shistorle willen z|j de „doodpra ters" op bondsvergaderingen weren en iets stellen tegenover de „wilde sta kingen". Z|j wensen ojn. 20 pet. loons verhoging. Het collectief naar voren brengen van. verlangens volgde op een. brief met een vragenlijst, die de N.B.V. vorige week naar de aangesloten, havenarbei ders zond. In deze brief werden de werknemers uitgenodigd bepaalde wen sen schriftelijk naar voren te bren gen. De wensen zouden behandeld worden in een vergadering, die de bond vrijdag in het Groothandelsge bouw wil houden. De havenarbeiders van diverse bedrij ven besloten gezamenlijk een aantal wensen naar voren te brengen en deze, voorzien van een groot aantal handte keningen, schnftebjk In te dienen. Men wil o,m., dat het huidige basisloon plus toeslagen, compensaties cn mei- dmgsgeki samengesmolten wordt tot "n nieuw vast loon en dat op dit vaste loon een loonsverhoging van 20 pet. komt. Men wil voorts, dat dit verhoogde loon aLs minimum basisloon geldt Voorts wil men zich. niet binden aan een maximumloon of tenminste in een CA.O. een opcnbreek-clausule doen opnemen, teneinde te voorkomen, dat bij prijsstijgingen de lanen „achter het karretje" lopen, omdat de CA.O. niet doorbroken mag worden. Verdere wensen, zijn: een vijfdaagse werkweek van 40 uur, drie weken va kantie met 6 pet. vakantietoeslag plus drie snipperdagen per jaar, de pen sioengerechtigde leeftijd stellen op 60 jaar. het vervallen van de zgn. „late nacht" op vrijdag» op zaterdag een toeslag van 100 pet en 's winters een vorsttoelage, naar voorbeeld van de Belgische havens. SCHIEDAM, dinsdag B. en w. stel len de Gemeenteraad voor een vaste geld lening ran 2,000.000 aan te gaan voor de financiering van diverse kapitaalswerken, waarmede reeds een aanvang is gemaakt of waarmede binnenkort zal worden be gonnen. De koers is ICO pet, de looptijd 38 jaar en de rente 4 pet, VLAARDINGEN, dinsdag In de maand juli is in Vlaardingen een man werkzaam geweest die bij verschillende bewoners gelden heeft ingezameld o.a. voor „Henry Dunanf'-reizen. Ook gaf de man voor. geld in te zamelen voor de stichting Interkerkelijke Evangelisatie, Een en ander vond ook plaats in andere gemeenten In ons land. De man, de 31- jarige evangelist J. V., is in Ede aange houden. Ook hier had hij zich aan geld inzameling schuldig gemaakt. is voor de officier van justitie in Arnhem geleid. terug om de snelle HVP-aanvalïen te stoppen. De Hagenaars profiteerden hier van, door achter de verdediging om te spelen en hadden met de rust een 5—-3 voorsprong. Do DWS'ers bleven volhar den in bun fouten. De voorhoede speelde Ie individueel en liet daardoor goede .kansen verloren gaan. HVP liep uit tot VEEL werk. dat vroeger door de vcreni- i 8—3 voordat DWS eindelijk op dreef gingen werd verricht, heeft nu de Kerk ter hand genomen. Daarom moest „De Belangen" op velerlei terrein terug- j-i j Yvftrc C. uwjtvi. iivb adU|M»ui5«ui»:uj ïitneaea lc f de DWS-heren hebben zondag een j nebben. De snelle Animo-ploeg kwam steek laten vallen door jn Den Haag van vjot met 2-0 voor, maar de dames N. ^edlg,n? tro* Winkelman en B. Bergveld zorgden er yeel naar v°ren erL.wa.s..(^n met OP tijd voor, dat met gelijke stand (2—2) kon t APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN StecL Museum: Dagelijks 10—17 uur; z dag 12.3017 uur: Expositie Jan va«! Eyk. Collecte Beflin, schilderijen Le Fauconnïer, aanwinsten moderne) kunst. BIOSCOPEN '«sage, 2 en 8115 uur: „Geld speelt geen rol". Honopole, 2 en 8 uur: „ZelCmoordbataï- jon". DIVERSEN oirsnm Corda, 8 uur: Huisb. Gezinsvoor- lichting lezing. "■"k- Soc. Belangen, 8 uur: Ned. Bond van Oud-Strijders bijeenkomst. treden Nu bepaalt de vereniging zich m hoofdzaak tot de exploitatie van de ge bouwen ten gerieve van allerlei arbeid op kerkelijk en cultureel gebied, een be langrijk stuk werk voor de gemeente. Na zeventig jaar staat „De Belangen." even stil bij het werk van de voorgangers, verricht met een enthousiasme dat ge lukkig nog niet is verflauwd. Ds kmt van» de verenigingen bestond en bestaat nog uit meelevende gemeenteleden Daad werkelijke propaganda voor het ledental is niet gemaakt. Maar het Is wei gewenst, dat er steeds nieuw bloed wordt aangevoerd, opdat de vereniging „De Belangen" met de tijd kan meegaan, evenwel niet hand having van de grondslag en bet doel van de statuten: de prediking van het Evan gelie en de voorziening in de behoeften «n sociale noden der leden. kwam en uitliep tot 10—9. Henny Veld hoen werd het veld uitgezonden wegens opmerkingen tegenover do leiding; dit ontnam de voorhoede de kracht, zodat DWS met li10 verloor. Dames 2 van DWS speelde in de stro mende regen tegen. Actief en kwam niet verder dan een 11 stand. De reserve dames van Wilton haalden bij RHC een 71 nederlaag. Heren 2 van DWS verloor ook haar vierde wedstrijd van Olympia met 104. Heren 2 van Wilton, dat bij de rust 1—3 achterstond bij VETO, kreeg in de tweede helft de harde wind mee en kwam tot een 96 overwinning. Advertentie LM.) Betere Kleding öy j Nederland Kattenburg sinds 2656 worden gerust. Na de hervatting werd het 32 en 33 door P. Veer. In de be ginopstelling bleek Animo toch de sterk ste te zijn. De Souburgers beslisten deze krachtmeting met 53 dn bun. voordeel. Verder zijn nog gespeeld Schiedam 2— Schïebroek 2 82, Schiedam 3Velox 3 32. aspiranten ODlaTOP a 01, Vlaar dingen a—Succes a 90 cn Schiedam b Vlaardingen d 61. SCHIEDAM, dinsdag De chr. gym nastiekvereniging DOK is een prepagan- da-actie voor het werven van leden be gonnen die zal duren tot 19 december. Op die datum bestaat DOK namelijk vijf tig jaar. In de Opstandingskerk wordt de herdenkingsavond gehouden, met o.a. de opvoering van het herdenkingsspel „Weet je het nog... van toen... en toen?** De feestavond met receptie wordt op donderdag dertig januari gehouden in het Passagetheater. GEBOREN: Corstiaan C., z.v. C. C. Pil en N. Withagen; Miranda, d.v. H. van Loon en P. A. van der Lee. OVERLEDEN: J. B. C. Beining, 35 jr.; H. B. BuddoDööhme-r, 37 jn MONTAGE vraagt voor de bouw van olieverwer- kende en chemische installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L-diploma) Tevens bestaat op onze FITTERS SCHO OL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar) de mogelijkheid een versnelde opleiding tot pijpfitter voor de olieverwerkende en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op één onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reïsgeldvergoed ing_ Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 2 oktober a.s. tussen 7 en 8 uur rum. bij het Gew. Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verxuimkosten bp sollicitatie worden vergoed. U kijkt U vergelijkt U koopt bij u LANGE HAVEN 95 Schiedam, tet 68611 GEEN FILIALEN gevraagd 16 tot 20 jaar. Eenvoudig werk in nieuw bedrijf. Netto loon 42,— per week. Drukkerij Romer BOKELYVEG 64, SCHIEDAM Telefoon 1503 77 op vrijdag 4 oktober 1963, -des v.m. li uur in het gebouw .ARCADE", Lange Haven 71 te Schiedam, ten overstaan van notarissen M. van Veeren te Soest en P. Schaberg te Schiedam van: bestaande uit beneden- en bovenwoning mot tuin en erf, te Schiedam, BURGEMEESTER KNAPPERT- LAAN 194 a-b, groot l are 50 centiaren, staande in veiling op 26.800, en ten overstaan van notaris mr. A. S, H. A. Blaisse te Schiedam, van; met schuur, tuin cn erf, te Kethel, gemeente Schie dam, NOORDEINDE 13 en 11-J, groot 4 aren en 44 centiaren» staande op ƒ21.000,—. P. SCHABERG Schiedam, Tuinlaan 102. telefoon. (010) 689 00 MR. A. S. H. A. BLAISSE Schiedam, Nieuwe Haven 149, tel. <010) 68116 Woningruil Aangeboden; zonnige moder ne 3-kamer benedenflat, met douche era tuin. Huur ƒ66,50 per maand. Gevraagd: soort gelijke 3- 4-kamerflat (nieuwbouw) m Schiedam of Kethel. Hoge huur geen be zwaar. Bogerdijn, Fkuistraai 19a. Rotfordam-7, telefoon (010) 1528 76. Uw Kleine advertentie tn deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie las. Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 35-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 633 41. Aangeboden: Volkswagen de. Luxe, bouwjaar 3959- Km- starad 86.000. Prijs ƒ2.100,—. Dr. Schaeparaansingel 60. te Schiedam. Te koop aangebodene mooie goed onderhouden, piano ('klein.- model). Te bevragen: telefoon 52336.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1