Wijk Gr oenoord groeit 3.45 comfort CHIEDAM FORD AUTOMOBIEL SHOW t COSTER- A AN BIEDING INTERN0 69 It Op opgespoten polder De tweede supermarkt in Schiedam Bejaarden maalden een sigh t-seeing- to ur is F [Eerste paal tweede complex Voor bouwvereniging Eendracht „Schiedam Vooruit en SENSATIONELE Flanellen JONGENS-SPORTHEMDEN in vier fraaie dessins Klein dorp Botsing op kruising Fa. Gebr. de Jong Zonnehuis en CAB krijgen elk f 1526,25 Collecte voor onze dieren Sprintwedstrijd Fles inkt kapot Witte pijlen gecamoufleerd Drie maal ingebroken Vijf jongens gearresteerd Plotseling weg overgestoken Veel veranderd T oneel voors tellin g voor Kath. Kring Burgerlijke stancl Druppe en Blunderbus ƒ3,95 ARTIFORT- BANKSTELLEN woninginrichting - DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS mm Koerierster AUTOMfJ. VINK CO. N.V. Behaaglijk de herfst tegemoet.. 75 f I f f! I'l lil 1963 PONDERDAG 3 OKTOBER 1963 J 18, |uur (Advertentie LM.) SCHIEDAM, donderdag. Voor het tweede complex woningen dat in de toe- icnsdiC* woonwijk Groenoord gebouwd wordt ten westen van het Bad Groenoord, I adderen de eerste paal geslagen. Het complex komt in beheer bü de woningbouw- sfrtnitinKen ..Eendracht" (voor 90 woningen) en „Schiedam Voornit" (voor 60 woningen)De bouw van deze z.g. premie-woningen geschiedt door Muys en De winter's Bouw en Aannemingsbedrijf op ontwerp van het Schiedamse architecten- inr»u Spruyt en Den Bulter. Hoewel deze „eerste paal" een blok flats van „Schiedam Vooruit" zal schragen, was: het de secretaris van ..Eendracht", de heer W. Nieuwstraten, die de plechtige hande ling verrichte. Dat komt omdat de heer Nieuwstraten „ervaring" heeft gekregen in het hanteren van de trektouwen van de heistelling, daar „Eendracht" na de oorlog reeds woningen heeft laten zetten in de Lekstraat en in Nieuwland-Oost, terwijl ..Schiedam Vooruit" nog niet in actie js geweest op dit gebied. Tegen veler verwachting in gleed deze „eerste paal" of correcter: de stalen pijp waarin, de paal gegoten zal worden, maar heel traag in de Kethelse bodem, die dank zij de bemoeiingen van de fa, Oosterwijk met een flinke laag zand was opgespoten. Tal van belangstellenden, waaronder de bestuurders van beide woningbouwver enigingen on gemeentelijke autoriteiten, waren getuige van het ketsende bonken van het heiblok op de recalcitrante „hei- paai". Daarna zocht het gezelschap be schutting tegen het gure weer in de di rectiekeet, Daar zijn woorden van dank gesproken door de heren Nieuwstraten (die voor zijn heikarweï de heiershelm kreeg aangeboden) en T. Kahchoven, voorzitter van „Schiedam Vooruit". f Als speciale schooS-attractfe doet 1 COSTER U een weergaloze aan- I bieding: FLANELLEN JONGENS- IS PORT HEM DEN ïn^ vier fraaie I dessins, prachtkwa!iteïl> beslist- I kleur- en wasecht, open of ge~ I staten te dragen, tegen ongekend I lage prijs. Tot 11 jaar ALLE MATEN 12-14 jaar, alle maten, nü 3.95 PER KLANT KUNNEN SLECHTS 2 STUKS WORDEN VERSTREKT. ROTTERDAM: Vest-Kttuskade Katte Hoognraat Meent- Katendr. Lage dijk HOOGVLIET: winkelcentrum VLAAEDINGEN: Liesveld LEIDEN: Haailerameistmt f ZEIST: Slotlaait SCHIEDAM, donderdag De Schie damse jazz sociëteit Guillaume-Njeuw- land houdt op zaterdag 5 oktober de 2e souee van het nieuwe seizoen in Maison Tivoli aan de Nieuwe Haven. Uitgeno digd zijn de winnaars van. de oude stijl jazz van bet Loosdrechtse Jazz Festival, The Perdido Street Paraders. Zo groeit In de nu volstrekt kale, want met een dikke zandlaag bedekte Kelbelse polder de toekomstigewijk Groenoord, Ingeklemd tussen de Rijksweg 20 (in wor ding) en de toekomstige hoofdwegen, de Beneiuxweg en de Provincialeweg 13, langs Tuindorp Kcthet. Van het meer dan vierhonderd flatwoningen tellende com plex voor de bouwverenigingen „Volks huisvesting" en „Onze Woning" zijn en kele blokken reeds ln het laatste stadium van afwerking gekomen, voor andere blokken liggen er nog pas de palen-funde- rlngen. Wanneer echter over een dik jaar het nu ln uitvoering gekomen complex ge reed zal zijn, dan zal daar een wjjk van betekenis zijn verrezen. Met bijna 600 flats Is dat een wijk ter grootte van een klein dorp. Dan zal het aantal inwo ners van Kethel ongeveer wel verdub beld ztfn. Het is maar te hopen dat met deze snelle woningbouw, het treffen voorzieningen gelijke tred zal houden. De bouw van winkels Is ln hei plan op genomen, maar van scholen nfet. Die staan nog op het gemeentelijke verlang lijstje. De woningen van „Eendracht" en „Schiedam Vooruit" zullen in grote trek ken gelijk zijn aan die van „Volkshuis- vesting" en „Onze Woning"' en dus ook aan die in Nxeuwland, Ze worden echter van centrale verwar* ming voorzien; de huurprijs zal, de - warming meegerekend niet zo héél ver beneden de dertig gulden kamen. Heeft de bouwvereniging „Eendracht", die van de zomer het vijftig-jarig be staan vierde, na de oorlog nog gebouwd, waardoor het huizenbezït tot over de vijfhonderd steeg, „Schiedam Vooruit' is maar een kleine vereniging met rond honderd woningen, in Fabristraat, Fa- "briplein en omgeving gelegen. Deze hui zen werden daar bijna veertig jaar ge leden neergezet en vormen de enige bouw-aetiviteit van „Schiedam Voor uit". SCHIEDAM, donderdag Doordat de heer P. F. v. D. op de kruising Oude Kerkhof-Nieuwstraat woensdagavond om 8 uur geen voorrang verleende, is hij te gen de auto van de heer P. T. W. v. d, K. gebctst. Beide auto's werden ernstig be schadigd. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Evers, Lange Haven SI. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 1017 uur; zon-: dag 12.30—17 uur: Expositie Jan van Eyk. Collecte Beffin, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Geld speelt geen rol". Monopole, 8 uur: Frankie Kane, dictator der gangsters. DIVERSEN De Rank, 8 uur: Concert Orpheus. Volksgebouw, 8 uur: Vergadering PvdA- vrouwen. SIol papieractie (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag De groot scheepse oud-papier-actie van mevrouw A. Verhoev, waaraan héél Schiedam heeft meegewerkt, heeft een bedrag van ƒ3.052,50 opgeleverd. Het Zonnehuis en het Comité voor Auto- en Boottochten krijgen dus elk 1526,25. Tijdens een ge noeglijke samenkomst fn het Zonnehuis heeft mevrouw Verhoev ln aanwezigheid van enkele patiënten woensdagavond de afgevaardigden van belde instanties de enveloppen met inhoud overhandigd. Zij deed dat na een speechje voor de microfoon, waardoor alle patiënten de „overdracht" kondtm boren. Mevrouw Verhoev dankte nogmaals allen hartelijk, die aan het welslagen van de actie zo spontaan hebben meegewerkt Dankbaar toonde zich directrice A. M. Sanders. ,,We zijn er nog met. Het be- SCHIEDAM, donderdag Twee „su* i drag voor de boottocht in mei is nog niet pennarkts" heeft Schiedam sinds van-j bij elkaar, maar we hopen dat de bazaar, daag. Na de Coöperatie DES, heeft nu ook het Rotterdamse levensmiddelenbe- drljf Gebr. De Jong zo'n moderne vorm van winkel ver koop geopend, eveneens ln Nleuwland gelegen, maar dan aan de grens van die wijk, n-I. aan de Parkweg bU de Spoellngbrug. In deze supermarkt zijn dne branches - vertegenwoordigd. Kruidenierswaren var- validewagens en ter ondersteuning van men de hoofdschotel, maar daarnaast ook verkoop van vlees en fruit. De laat ste twee afdelingen zijn, zo heeft men ons te verstaan gegeven, nog met ge heel tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Dit door gebrek aan ruimte, maar vooral ook door het ontbreken van het vereiste gediplomeerde personeel. Er wordt wei op ruime schaal (in de Rotter, damse afdelingen) voorverpakt vlees en vleeswaren, verkocht, doch het vestigen van een eigen slagerij moet nog even wachten. Dit geldt ook voor de groente- handel. Men heeft een uitgebreid assorti ment voorverpakt fruit, doch ook hier moet de verkoop van groenten rog even wachten. Daar de supermarkt gevestigd is in 2 gecombineerde winkelruimten, heeft men de beschikking over 220 m2 vloerruhnte, wat een royale overzichtelijke uitstalling moge Ui k maakt Het steekt echter op de opslagruimte. Men heeft niet de beschik king over een kelder, zodat het magazijn, evenals het kantoor, entre-sol is geves tigd. In deze prettig ingedeelde supermarkt .zullen onder leiding van de beheerder, 'de heer A. J. Vroom, 15 mannen en meis jes werkzaam* zyn. Daar zijn drie cas- sières onder die elk een eigen kassa be dienen, zodat een snelle afrekening mo gelijk is. De vijf gebroeders De Jong, van origi ne markthandelaren aan de Goudsesin- gel in Rotterdam, hebben in nog geen 25 jaar een bedrijf opgebouwd dat sinds vandaag 10 verkooppunten telt. In Schie dam nu twee. Vele vrienden en relaties zijn gister middag voor de officiële opening naar de Parkweg gekomen, waar de beide di recteuren van de firma, de heren W. en A. de Jong de honneurs waarnamen. Het zoontje van de heer A. de Jong, samen die begm november wordt gehouden, ook weer het nodige zal bijdragen." j Voorzitter A. Th. Schuddebeurs van het] CAB herinnerde aan de vier prachtige, tochten, die in de zomer zijn gemaakt) Hij vertelde, dat het geld een stevige by- j drage zal zijn voor de aanschaf van in de tochten. Zonnehuis en CAB gaan overigens weer' actief geld inzamelen. Het Zonnehuis dus j met de bazaar m november: het CAB begint volgende week met de versprei ding van twaalfduizend loten a raison van 25 cent. Er zijn tachtig prijzen be schikbaar. Mevrouw Verhoev beloofde te zulten doorgaan met haar gewone actie in oud papier. Geen grootscheepse dus, maar ge woon. ophalen bij de vaste adressen. Het Zonnehuis en het CAB zullen er weer wèl bijvaren. SCHIEDAM, woensdag. De afdeling Schiedam van de Dierenbescherming houdt op zaterdag 5 oktober haar jaar lijkse collecte. Versteviging van de kas ls zéér welkom, mede door de vele kos ten die voor het voeren van de vogels In de strenge winter zijn gemaakt. De Dierenbescherming kan ook nog collectanten gebruiken. Zij kunnen, zich opgeven by de heren A. Bronwasser, Burgemeester Knappertlaan 222A, tele foon 65407 en J. C. van Meles, Vlaardm- gerdjjk 215, telefoon 63529 en zaterdag- morgen om negen uur bij het gebouw van het Rode Kruis aan de Warande 95. SCHIEDAM, donderdag. De renners- ,club „Schiedam"' organiseert zaterdag- met 2 dochtertjes van dc heer Vroom middag 12 oktober in de Spaanse Polder hebben de winkel officieel geopend met bij de Calandstraat spnntkampioenschap- het doorknippen van een lint. jpsn. SCHIEDAM, donderdag. By de stoplichten aan de Gerrit Verboonstraat Is vanmorgen omstreeks half negen een mandfles met 50 liter stempelinkt van de vrachtauto van de heer J, T. H„ chauffeur bij een Rotterdams expeditie bedrijf, gevallen. De blauw-zwarte vloei stof verspreidde zich over het asfalt en bedekte een deel van de witte pij len. Het verkeer moe3t een uur lang over de Imkerrijbaan worden, omgeleid. De gemeen tere-m i ging heeft zand gestrooid. Inmiddels heeft men. gepoogd via che mische weg de inkt van de straat te verwijderen, opdat het verkeer met wordt misleid. SCHIEDAM, donderdag. De politie beeft vijf scholieren van 14 en 15 jaar gearresteerd, die drie keer hebben, in gebroken ln de Bakkers Grondstoffen- fabriek Freoba. Dinsdagavond kwam de politie op het spoor van de diefstallen. Op de 's-Gravenlandseweg zagen agen ten twee jongens plotseling hard weg rijden. Zij hadden zich eerst verborgen ach ter een truck met trailer. Daar vond do politie een kistje met geld. De achter volging werd ingezet en de jongens werden gegrepen. Bij fouillering bleken zy inbraak-apparatuur en geld bij zieb te hebben. De andere drie medeplich tigen zjjn thuis opgehaald. SCHIEDAM, donderdag De 20-jarige mejuffrouw 1. G. stak woensdag plotse ling het rijpad van de Gerrit Verboon straat over, waardoor zy tegen de 12- jarige T. B-, die daar op z(jn fiets reed, opliep. De jongen kreeg bij de val eer hoofdwond en is door de GG en GD ver bonden en naar huis gebracht. Mejuf frouw G. had geen nadelige gevolgen. De 4-jarige Paula F. stak woensdag middag onverwacht de Abbonbroekse- straat over, waardoor zij werd aangereden door de brommer van de heer J. P. v. W. Het kind kreeg een wond aan het achter hoofd en is via het gemeenteziekenhuis naar huis gebracht. r (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag - Ongeveer negentig Schiedamse bejaarden hebben woensdag een sight-seeing-tour door hun eigen stad gemaakt. Het was voor de eerste ko dat de dienst van Sociale Za ken een dergelijk tripje organiseerde. Men is echter vast van plan dit tot een traditie te laten uitgroeien. Er zijn nog meer plannen. Men zou de bejaarden graag eens een weekje vakantie elders bezorgen, maar dat is nog een verre toe 's Morgens maakten de leden van de afdeling Schiedam van de Algemene Be- jaardenbond het tochtje per touringcar. *s Middags kwamen andere Schiedam mers aan de beurt. Op deze laatste tocht ontpopte explicateur Nic. van Loopik zich als een gedegen kenner van het oude en het nieuwe Schiedam. Op beide tochten gingen ook de dames L, A. Visser en J- Schildt van Sociale Zaken mee. Zij zorgden er voor, dat ieder een gemakkelijk plaatsje kreeg. Af en toe werd er gestopt om bejaarden, voor wie het te lastig was om naar het gebouw aan het Broersveld te komen, van huis op te halen, In de bus onthaalden, de dames hun gasten op enkele traktaties, die vanzelfsprekend goed in de smaak vielen. De bejaarden hebben zich èeht een paar uurtjes uit gevoeld. Geen wonder. De organisatoren hadden juist die bejaar den uitgenodigd, die sporadisch de deur uitkomen. Zij hebben alle bezienswaar digheden nieuwsgierig bekeken. Ze wa ren cok wel een beetje verbaasd ©ver alle veranderingen, die Schiedam in een tiental jaren heeft ondergaan. De bejaarden merkten op, dat héél wat voor hen bekende plekjes onder de slo pershamer zijn gevallen om plaats te ma ken voor de zich snel uitbreidende nieuw bouw. Zij zagen dc hypermoderne flats, kerken, scholen en andere gebouwen, die allemaal het oude Schiedam verdringen. De touringcar reed door Schiedam- centrum, waar men het nieuwe stadhuis plein en het station, een. bouwwerk waar héél Schiedam trots op mag zijn, in ogen schouw nam. De bejaarden lieten zich langs de havencomplexen, de Maasboule vard, de Wilhebninahaven, Keth*\ een deel van het centrum, Nieuwïand _-n een stukje van het industrieterrein ia de Spaansepolder rijden. Hier en daar zagen zij objecten, van het bestaan waarvan zij dikwijls nooit hadden gehoord. (Van eön onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag De toneel groep „Centrum" geeft op donderdag 10 oktober in het Passage Theater een voor stelling van „Nathan de wijze" voor de Schiedamse Katholieke Kring. SCHIEDAM, donderdag. GEBOREN: Jacobus z. v. A. v. Kampen en A. 3. de Borst; Willem z_ v.W". Baksteen en C. E, v. Breda; Mana W„ d v. J. P. Kloosterman en A. C. L, Schreutelkamp; Manuelle d. v. P. J. J. van de Water en H. Franken; Eric E„ z. v. A. Craane en L G. de Fre- mery; Petter A., z. v. G. A. Janse en G. I. IS. Gustavsen. OVERLEDEN; J. B. Soesbergen, 65 j.; J J. C, Pil, 68 j. (Advertentie LM.) jJOÉ «aïïEPNO" w v ROtxH RADIATOR 16.200 K. csjoneen-Met gesio- ef opca ftompaneel. Vol ledige voorlicht! ng hi erover bij de IN TERNO-dealers voor Rotterdam en omstreken: zoon ROTTERDAM: Burg. Rocuraat 2, tel. 40804 [BOTTERDAM; Koord: Zaïgmolendrift 31, teL40788 Wei:: Mïihencsserweg 3, tel,30457 Zoid: SeljeilandieUan 3. tel-7 0144 ROTTERDAM: Meent 104, tel.1174 35 SCHIEDAM: Ra tteid.fJlft 447, tel.69543 )ili:j|lij|ji!l!!ii:llllil!Til!ji[lliliJij| Bi* «r m tViVi't'i'l"» i'i i w~ê V De fwee kameraden Een leuk en boeiend verhaal voor jongens en meisjes tol 11 jr. geschreven door A. D. HILDEBRAND Illustraties en bandomslag WIM BIJMOER 17d pag. Qebonden in kleurige geplastieeerde band nief goedkoper... we) beter, we! aparter reeds vanaf 997. Komt u bij ons de complete Artifort-collectie eens be kijken. Bovenafgebeeld bankstel hebben wij momenteel ïn drie verschillende kleuruïfvoeringen direct voor leve ring disponibel. (Ook via A'damsc bank) Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boek handel, of rechtstreeks bij d* administratie van dit blaa. Artifort-dealer Broersvest 64-66 - Singel 49-51 U kijkt 0 vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, (el. 68511 geen filialen Te koop aangeboden Eersf hij Coja kijken. Was- machines v.a 5 90.— 15-30% loting. Ook merkma chines Showroom Coja, Lange Ha- ven 126. telefoon 63343 r Fotografie Belfilms vergeten? De auto- nteat staat voor u klaar. Alle forten fflms Foto K. van "uuren, Hoogstraat 106. SUCCES PLAATST ONZE SHOW IS GEOPEND OP: vrydag 4 okt. van 10-22 uur zaterdag 5 okt. van 10-22 uur zondag 6 okt. van 12-18 uur WIJ Gaarne nodigen wij u uit, ons thans geheel naar de modernste eisen des NODIGEN tiiés '"e':T'cht0 FORD-DEALER-SHIP te komen zien, ter gelegenheid waarvan wij een. groots opgezette FORD AUTOMOBIELSHOW organiseren, waar u naast fonkelende FORD auto mobielen het „Historisch" verloop van personenvervoer kunt bewonderen. STADHOUDERSLAAN z.z. 11—13 SCHIEDAM TELEFOON 64890 DEALER sinds 1926 voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en het Westland. Langhartfl flaush-moholr li de stof. 'waarvan dere attractieve mantel werd gestieden. Kraag en zakldeppen zijn afgebiesd (a Ja Chanel) met woltres. Van deze mantel zult U lang plezier hebben! Kleuren: beige mêlée en grijs mêlee Maten: 36 1/m HOOGSTRAAT 58 Af ttm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1