Gemeentebegroting '62 tot f 29,3 min liirunolt Ziï PATENT VOETBAL: er moet winst te halen zijn Tekort van kwart miljoen gestopt Investeringsschuld tot f 217 min opgelopen (f 2.680 per inwoner) Kruiscolleete Alle Gezindten PHILIPS TV RADIO COXJZT Salon van de Maassteden Huisvrouwen zagen dia 's Chr. Lyceum in voorbereiding New Belt TREVlRA Het handbal- programma Causerie voor Middenstanders De Jager, Broersveld 105 TAXI EUROTAX 69 46D VEEMANT) De Jager, Broersveld 105 Hoofdzuster C. J. van Santen met pensioen T". WEEMAN 89 89 Vlam in de pan YEEMAN's MAANRAKETTEN VERTREKKEN UIT SCHIEDAM fRÏJDAS 4 OKTOBER 196? SCHIEDAM, vrijdag. Het ontwerp-begroting van de gemeente Schiedam over het dienstjaar 1964 Is verschenen. De inkomsten en uit gaven voor de algemene dienst worden geraamd op 29.321.690,26, wat liefst f 3.178.008,92 méér is dan vorig jaar. Het Is dat de begroting moet kloppen, om goedkeuring van hogerhand te kunnen krUeen, anders was er een tekort geweest van 334.165,40. Dit „gaf is gestopt met bedragen van de kapftaalsdJenst, nj. f 132.055 voor de gemeentelijke werkverrui- mings-objer.tcn, terwijl uit de reserve-uitkering voor het Grondbedrijf 35.250 is geplukt, uit de reserve voor molestverzekerlng 33.861, 40 en uit de saldi-reserves f 33.000. In de Memorie van Toelichting op de begroting wordt verzucht dat de uit gaven van de gemeente nog jaarlijks stijgen en zelfs in steeds sterkere mate. De lep Is nog lang niet bereikt. Dit komt omdat de lonen en prijzen zo sterk zijn ge stegen, maar ook door de uitbreiding van dc stad en door de Intensivering van de werkzaamheden op allerlei terrein, die de gemeente In de na-oorlcgse jaren op zich heeft genomen. moet wel, anders krijgt de wethouder van financiën de touwtjes van de gemeente- beurs met meer aan elkaar geknoopt Gemeente-belasting Wat zielig onderaan komen dan de ge meentelijke belastingen als bron van in komsten. Deze zullen in 1964 naar ra ming 1.584.179 opbrengen, wat weer 112.000 meer is dan vorig jaar. Die ver hoging komt hoofdzakelijk door de ver-, hoogde loodsgelden 140.000 l.p.v. f 95.000) en de verhoogde begrafenisrech ten van 45.000 tot 90.000. Het meest brengt nog de straatbelasting op n.l. 597.000 tegen 580.000, de heffingen op het gebruik van openbare gronden en water, met 165.000 gelijk gebleven, de vermakelljkhedenbelastlng, met 140 ge lijk gebleven, de secretarieleges 69-3001 en andere leges 34.000) en de banden- belasting. die met duizend gulden steeg tot S 32.000. De door het Rijk gemde belastingen ste gen met bijna 48.000 tot 814.860. (Advertentie IM.J *tm<k OOGARTS», TfoiXW kaaOSTHAAT 9) TtU68»14 - SCHIEPAM .Erkend Ziekenfonds-leverancier (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. De heer A. Pels houdt op maandag 7 oktober in ,.De Am- stelbron" voor het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen een lezing over: „Het middenstandsbeleid zoals wjj dit zien met betrekking tot Plan U". (Advertentie LM.) VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V, in Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Badio- en T.V.-colIectie op de boven-etage Chr. Film actie start het nieuwe seizoen (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. De Stichting Christelijke Filmactie begint op zater dag 5 oktober het nieuwe seizoen met het vertonen van de amusementsfilm „Hoe kom ik in Amerika" in de Goede Haven- De voorstelling begint om acht uur. (Advertentie tM.) TELEFOON De gemeente als groot-werkgever, zal volgens (heel nauwkeurige) raming in 1964 niet minder dan J 14,324.548 aan lo nen en salarissen uitkeren; dat is weer f 1.471.388 méér dan In 1963. Het Rjjk geeft wel een vergoeding op de salarissen van politie-personeel en onderwijzers, maar ruim 11 miljoen moet de gemeente xclï dragen. Iets meer dan dc helft daarvan komt dan wel voor rekening van de ge meentelijke bedrijven, doch dat maakt geen verschil omdat de financiële uitkom sten van deze bedrijven toch weer b«- paald worden door de personeels-kosien. Als de lonen en salarissen omhoog gaan, volgen de sociale lasten vanzelf; alleen al voor pensloenslastcn moet 124.493 meer betaald worden of f 1.724.091. Er zyn drie arbelds-intensieve bedrij ven in de gemeente die voornamelijk ver-, ant woordelijk zijn voor deze hoge loon-: kosten en wel Gemeentewerkers met] 2.563.1G8 of 424.621 méér dan vorig, jaar, de Technische Bedrijven met 2.133.000 en 224.100 meer en het ge meenteziekenhuis met 1.514.332 of 324 805 meer. Kapitaalslasten De kapitaalslasten van de gemeente 'orden elk jaar zwaarder. Zo za! Schie dam in 1964 een nlet-afgeschreven lnves- ierJngsscliuld hebben van 217.383.357,17, of weer 16 miljoen méér dan vorig jaar. Dat betekent een gemeentelijke schuld van S 2.680 per hoofd van de bevolking.' En dat betekent dan weer dat In 1964 f 4.232.574,21 gereserveerd moet blijven voor de rente en aflossing van deze schuld, zijnde 24,4 pet van het totale budget. Nog niet eens veel, want in 1954 was dat zelfs 128,3 pet, terwijl de begroting toen maar 14,7 miljoen bedroeg. Het is de woning- fbouw, die voor bijna 60 procent aanspra kelijk Is voor deze Jnvesterlngsschuld. Dc gemeentelijke bedrijven doen overi gens niet of weinig mee aan deze kapi- tanlslast. Voor het Grondbedrijf worden de investeringen weggewerkt in de grond prijs, bij de Woningdienst in de huren en bü de Technische Bedrijven in de tarieven of door een grotere omzet Voor deze en overige diensten is de kapïtaalslast maar 376.246,72, Doch een enorme lijst van kapltaalswerken staat in de begroting vermeld, die wachten op uitvoering. Dat gaat allemaal weer vele miljoenen guldens kosten, echter, nog niet In 1964. De meeste plannen staan nog maar „promemorie" vermeld; er wordt dus wel over gedacht, maar er wordt (nog niets aan gedaan. Sociale zorg Ook de kosten voor sociale en maat schappelijke zorg stijgen voortdurend. Dc kosten voor maatschappelijke steun en voorzorg, met het nadelig saldo van de dienst voor Sociale Zaken als hoofdmoot, zullen in 1964 rond 2,5 miljoen bedragen, wat weer 200.000 meer is dan vorig jaar. Hierin weerspiegelt zich niet alleen dc geldontwaarding, maar ook verschuiving van het zwaartepunt van de maatschap pelijke en sociale zorg. Het lageronderwijs staat voor een dikke 2,5 miljoen op de begroting genoteerd. Wel wordt 76 procent van deze kosten ge dekt door uitkeringen, uit het gemeente fonds, maar 622.000,-komt voor reke ning van de gemeente. De begroting voor de Reinigingsdienst is in 1964 ook al bo ven het miljoen gekomen en de Openbare Leeszaal en Bibliotheek zal een kwart' miljoen vergen. Dat is 56.000 meer dan vorig jaar. waarvan 16.380 voor reke- nink komt voor de nieuw ingestelde schoolbibliotheek. De gemeentelijke zorg voor het maatschappelijke leven gaat steeds grote bedragen vragen en dat weerspiegelt zich allemaal in de dorre cijfers in de lijvige boekjes die tesamen de gemeentelijke begroting 1964 vormen. (Advertentie l.M.i TOCHTBAND aluminium met P.V.C. (zacht plastic) 1.45 p.m. idem met hout 1.20 p. m. DORPELSTRIP aluminium (mooie en goed) 225 per 90 cm idem met hout 1.95 per 90 cm ZELFKLEVEND 19 - 22 - 30 - 35 en 40 ct. p. m. rubber tochtband 25 ct p. m. plastic tochtband 45 ct pr m. F'/IMukLkrg IJZERHANDEL J T BroersYttt 52 Td, 67594 K.E.S. ZEGELS Burgerlijke stand SCHIEDAM, vrijdag. GEBOREN: Ingrid C., d. v. G. C. Schuurmans en C. J. van Pelt; Ingrid, d. v. C. A. van der Spek en F. Drop; Ernst J-. 2. v. J. A! Verkade en E. H. Sonneveld; Jacob, z. v. J. <J. Kerst en P. Brandenburg; Jolanda, d- v. j. Jagt en W. M. Janssens; llona, d. v. R. F. Zuidema en A. Rigters; Leendert, z. v. j. Vroombout en C. A. Huizer. (Advertentie LiW-J De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. In de week van lot 13 oktober zal het Comité Kruis colleete Alle Gezindten een huls-aan- huls-collecte houden. Collectanten zijn van harte welkom. Zy kunnen zich aan melden bü de Nieuwe Haven 221, tclef. 6 68 22, De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan Schiedamse verenigingen voor Gezondheidszorg, namelijk de afde ling Schiedam van de Vereniging Het Groene Kruis, de afdeling Kethel van de ZuidhoUandse Vereniging Het Groene Kruis, de Hervormde Stichting voor Ge zondheidszorg en Maatschappelijk Werk. de Gereformeerde Vereniging voor Zie kenzorg en Maatschappelijk Werk, de af deling Schiedam van het Wit-Gele Kruis, de afdeling Kethel van het Wit-Gele Kruis, de Schiedamse Vereniging tot Be scherming van Zuigelingen en de Neder landse vereniging voor maatschappelijk werk „Humamtas". (Advertentie IM.) de airefnrauwsfe vindt U bij teMIddeiïdruJsffastTS Aert van Nesstraa» In Sted. Museum SCHIEDAM, vrijdag in bet Si delljk Museum van Schiedam zal van 8 novem ber t/m 8 december 1963 gehouden wor den „De Salon van de Maassteden". Deze Salon zal een overzicht geven van wat gepresteerd wordt op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en gra-' flsche technieken. Een jury, bestaande uit mevrouw RL Hammacher-van den Brande, conserva trice bij het Museum Boymans-van Beu- ningen te Rotterdam, C. Doelman, kunst criticus te Rotterdam, J. Paalman, direc teur Stedelijk Museum Schiedam, G.A. Verweij Schiedam en D. Welling, kunstcriticus te Rotterdam, zal beslissen over toelating van het werk tot de Salon en tevens enige geldprijzen toekennen. Aan deze 'Salon kunnen beeldende kun stenaars uit Schiedam, Rotterdam, Dor drecht, Vlaardingeu, Maassluis en aan grenzende gemeenten deelnemen. Reglementen en formulieren tot deel neming kunnen bij het Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, worden aangevraagd (tel. 010-66491). SCHIEDAM, donderdag Hoofdzuster C. J. van Santen heeft, na veertig jaar in dc verpleging 4e zijn geweest, afscheid genomen van het Gemeente-ziekenhuis, waar zjj hoofd van de operatie-zuster was. Haar opleiding heeft zy genoten in het Zeehospitium In Katwijk, doch de laatste 39 jaar werkte z(j In het Gemeentezieken huis, waar zij in 1942 dc leiding kreeg over de operatiekamer. In april zijn haar verdiensten reeds be loond met de toekenning van de gouden eremedaille van. de O.Q.N., maar tijdens een samenkomst gistermorgen zijn haar verdiensten nogmaals gereleveerd door een groot aantal sprekers. Door de direc teur-geneesheer J. H. van den Berg, door de adjunct-directrice mej. B. Essink, door de chirurg H. van de Wetering, door dok ter J. H. Nieuwenhuysen namens de spe cialisten, door dokter F. Quispel en ook door de heer Nachtegaal namens het per soneel. De woorden gingen veelal ge paard met het aanbieden van geschenken, waarbij ook de collega's zich niet onbe tuigd lieten. (Advertentie LM.) (Advertentie iJW.) Elektr. VERFSPUIT werkt fantastisch 4950 IJZERHANDEL BmramlM M- 675» niet ajfeen goedkoop maar ook bijzonder goed gesorteerd Zorg ervoor, dat als de winter komt Uw kinderen er warmpjes inzitten. En wat kunnen ze dan beter aanhebben dan zo'n heerlijk grofgebreid Orion vest. Zo'n Orlonvest, dac vlot en leuk staat, van een stevige kwaliteit» dat gemakkelijk te wassen is en zó droogt... en dat U nu koopt voor een speciale Heropenings prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze verrukkelijk warme Or Ion Kindervesten, in de kleuren rood, geel, *groen_ en grijs, •voor prijzen die U geen tweede keer kunt verwachten. Géén tut. of schrift, besr. Advertentie LM.) Inkomsten Naast de uitgaven staan dc inkomsten. Die dijn ook gestegen. Dat moet wel want als de inkomsten niet omhoog gaan kun nen In de gemeentelijke huishouding de uitgaven ook niet stijgen. De grote klacht, die elk ja3r weer uit de Memorie van Toe lichting Opstijgt is, dat de gemeente zo weinig invloed kan doen geiden op die inkomsten. Over slechts 18,3 procent van de Inkomsten kan de gemeente de hoogte bepalen. En dan nog maar theoretisch, want ln de praktijk zijn de mogelijkheden zeer beperkt, omdat rekening gehouden moet worden met de draagkracht der be lastingplichtigen. 43 procent van de inkomsten of 12.744.825,86 komen uit het Gemeente fonds. De algemene uitkering, vastgesteld naar het oppervlak van de gemeente en het aantal inwoners, plus nog bijdragen voor sociaal werk 'en maatschappelijke zorg, leveren hiervan 10.700.000 op, wat weer 1,5 miljoen meer is dan vorig jaar. Verder Is er nog een belasting uitkering van J 80.685 en de lager-onderwijs-uitke- rinc van bijna 2 min. Het Rijk levert 8.780.713,09 of 30 pro cent van de gemeente-inkomsten en wel bijna twee miljoen voor de politie, 3,5 min voor het onderwijs, 2,7 voor de woningbouw, ruim 1 min voor maat schappelijke zorg en nog 600.000 voor andere posten. Ook deze bijdrage aan de Inkomsten zijn flink gestegen, doch dat niet alleen goedkoop.,, maar ook bijzonder goed gesorteerd Nylon Simplex Dameshand schoenen, de grote modetroef van die najaar. Heerlijk warm geruwd voor de winter en voorzien van een nerf, waardoor U ze bijna niec van echt Ieder kunt onderscheiden. Morgen koopt U deze lange Nylon-Simplex dameshand schoenen,* als speciale Herope- nings-aanbieding per paar voor nog géén drie gulden. SCHIEDAM, donderdag. De vereni ging voor Christelijk Middelbaar en Voor bereidend Hoger Onderwijs hield gister avond in gebouw Irene baar derde leden vergadering. In zyn openingswoord ver telde de voorzitter de heer IV. Kok, dat thans perspectieven zyn geopend dat bin nen afzienbare tijd ook ln Schiedam een lyceum voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs kan wor den gevestigd. Aanvankelijk zal dat on derwas worden gegeven in een Schie damse dependance van het Vlaardingse Groen van Frlnsterer Lyceum. In het goed gedocumenteerd jaarver slag van secretaris ingenieur G. J. Seip wordt als streefdatum genoemd: septem ber 1964, De bestuursverkiezing had tot resultaat dat thans het bestuur is samen gesteld uit de heren W. Kok, voozitter; ir. G. J. Seip, secretaris; A. M. Vogely, penningmeester tan leden J. J. Knook, E. T. Kraan, drs. H. 3. Molenaar, dr. J. 3. Moor en J. de Pater. Mr. H. Snoep woonde de vergadering bij als bestuurslid van het Groen van Frinsterer Lyceum. (Advertentie I.M.) Sxcluéieve Aisraden^, Een flonkerende collectie sieraden» zowel klassiek als modem. Het beste wat Europa heeft te bieden aan artistieke smaak vakmanschap ïii etalage Karei Doorman- TJ| aantrekkelijke prijzen! (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Een gezellige diamiddag hebben de leden van de afde ling Schiedam van de Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen donderdag ln één der kiefne zalen van Musis Sacrum gehad. Enkele leden vertoonden dia's van hun vakantie, waaruit Ideeën werden ge put voor een volgende vakantie. Wegens ziekte van enkele leden, die hun dia's zouden laten zien, is de hulp in geroepen van de heer B. C, Blok, die voor de pauze een deel van zijn collectie over het vijftienjarige Israël heeft geprojec teerd. De heer Blok is zelf nooit in Israël geweest. Hij heeft zijn collectie bij elkaar gekregen door overal contacten te leggen. Met het consulaat van Israël, de Kamer van Koophandel, het Amsterdamse Bij belmuseum, enz. Verder heeft hij veel exemplaren gereproduceerd uit boeken. Na de pauze zagen de belangstellenden opnamen van Oostenrijk, Spanje en de Hertz. Ook waren er enkele afbeeldingen bij van de stad Schiedam zelf. Na afloop ontstond er een gezellige kout over ai bet vertoonde. Ieder toonde zich zéér enthou siast. Reden waarom presidente mi E. de Vos-Van Hameien na afloop een hartelijk dankwoord sprak. Advertentie LillJ Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vay deze ge voerde lange Nylon - Simplex dameshandschoenen, in de kleu ren zwart, brum en diverse modetlnten, en in de maten Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, donderdag De afdeling Schiedam van het Verbond voor Veilig Verkeer organiseert'in samenwerking met de politie een verkeerscursus voor brom fietsers. De cursus zal in de maand no vember worden gehouden op dinsdag avonden van 8 tot 20 uur en bestaat uit vier lessen. Aan het eind van. de cursus wordt een schriftelijk examen afgelegd. Aan de ge slaagden zal een diploma worden uitge reikt. De kosten van deze cursus bedra gen. 4,50. in welk bedrag het lesmateriaal is begrepen. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar aan het hoofdbureau van politie. De aanmelding sluit op 19 okto ber. 10 cm brede elastische band vormbehaudende binnenband modieus ceintuur-effect SCHIEDAM, donderdag. Moeilijkhe den behoeft het voetbalprogramma in het komende weekeinde niet op te leveren. Vrijwel alle Schiedamse teams moeten sterker geacht worden dan bun tegen standers. Dat is vooral by Excelsior "20 en DUS het geval, maar het vreemde is dat deze teams zich kennelijk te zeer bewust zijn van hun kracht. Juist bij deze derde klassers Is het zaak niet alleen te den- ,ken dat men goed kan voetballen, maar het dan ook te tonen ook. Dat zyn de I ex-semiprofs op zijn minst aan hun re putatie verplicht. Voor 11BSS en Demos 'waren nog geen wedstrijden vastgesteld. LAGER KNVB i Het pas gepromoveerde SFC toont dat er met wilskracht heel wat te bereiken is. Men zou gedacht hebben dat SPC de zwakste zal zyn van de drie derdeklas- Isers, maar SFC logenstraft dit door de beste resultaten te bereiken. Met trouwen gaat SFC dan ook op de hoek de thuiswedstrijd tegen het onbe- kende Foreholte tegemoet. Op eigen ter rein zou Excelsior '20 het bezoekende De Postduiven kunnen „wegspelen", maar gezien de teleurstellende lauwheid bij de zwartwitten mag wel weer een neder laag worden verwacht. Ook DHS heeft nog steeds geen stootkracht, deze vuur kracht kunnen de geelzwarten bij HMHS, geen tegenstander van formaat, hervin den. Twee thuiswedstrijden in Sportpark Harga voor de vierdeklassers. Martinit ontvangt het wilskrachtige Nieuwen- hoom, dat minder kwaliteiten heeft dan onze stadgenoten. Het Rotterdamse Ger minal heeft meer voetbaltalent en ook een grote dosis doorzettingsvermogen, maar SVDPW heeft al meer bewezen niet beducht te zijn voor enig geweld. Het kunnen overwinningen voor Martinit en SVDPW worden. Lagere elftallen: Hillegersb. 2Excel sior '20 2; DHS 2Transvalia 2; Schiedam 2—Leonidas 2; Excelsior '20 3—HDVS 4. AFD. BOTTERDAM Ook dit seizoen wil het niet vlotten, met Ursus. Van Eureka behoeven de Schiedammers niet te verliezen, maar hoopvol Is de tocht naar Rotterdam niet. Voor een verrassing zorgt DRZ, dat wel iswaar niet best voetbalt, maar voldoende schotvaardigheid ontplooit. Van Nestoro kan zondagmorgen om tien uur aan het Toepad gewonnen worden. Wilton Fijen- oord krijgt het thuis heel moeilijk tegen het stugge Saturnus. Het zal. wel geen Schiedamse zege kunnen, worden. Meer kans heeft Schiedam in Harga tegen, het overigens gevaarlijke FSV Pretoria. In Harga zal Schiedamse Boys tegen NRC kunnen zegevieren. De retzrves: Hermes-DVS 5—DCV 4; Spartaan '20 4Hermes-DVS 6; DHS 3— Feijenoord 8; SFC 2—De Hollandiaan 2; Martinit 2Sparta 20; PFC 2—Demos 2; SFC 3Saturnus 2; Nieuwenhoom 2 DRZ 2: Schiedam 3—-Dilettant 2; Nestoro 2—WF 2; Hermes-DVS 7—Excelsior R 7; SW 5Spartaan '20 5; Excelsior '20 4 Slikkerveer 5; SVV 6Neptunus 8; Ex celsior '20 5—OW 3; Demos 3Steeds Volharden 3: EDS 3-—'Ursus 2; Sportiefia 2SFC 4; Schiedamse Boys 2USC 2; SFC 5—De Hollandiaan 5; HWD 3— SVDPW 3; Aeolus 5—SVDPW 4; AVS 3- WF 3Zwart Wit 2—Martinit 3: Hurri canes 3Schiedam 4; CW 8Hermes- DVS 8; Fortuna 5—Excelsior '20 6; SW 7—Coal 7; SW 8~Exc. R 10; FSV Preto ria 4—SW 9; Martinit 4—DCV 6; RFC 8 —DHS 4; DHS 5—HOS 3; Steeds Volhar den 4—DHS 6; Ursus 3—-EDS; Boezem kwartier 2—Ursus 4; Pechvogels 2—DRZ; Excelsior '20 8-HWD 4; ODI 5—De mos 5; TOGB 5—SFC 6; HION 3—Schie dam 5; OVV 4Schiedam 6; WF 4— Steeds Hooger 3; SCL 7DHS 7; Hermes- DVS 9—Sparta 14; DHS 8Musschen 10; Excelsior '20 10CW 10; Demos 6 Aeolus 7; SVDPW 6-Voorwaarts 6; HOV 11Schiedam 7; TOGB 7Martinit 6; WF 5—WICO 4; DRZ 4—DESV 4; Schie damse Boys 4—-SV Hoogvliet 3: SVDPW" 8NRC 6; Ursus 5-De Hollandiaan 6. (Advertentie LM.) riet alleen goedkoop,*» /naar ook bijzonder goed gesorteerd Morgen hegint er een bijzondere verkoop van grote waszakkeo. U kent ze wel, die In de wasset rette's gebruikt worden. Was zakken, extra grote maat, van dik, gedessineerd plastic^ met ronde bodem. Solide waszakken, met hengsels en trekkoord, ideaal voor het opbergen van de vuile 'was... U köopt ze morgen voor nog géén twee gulden. is yarkrifgbaar in kamgaren PL00IH0UDEND ZATE RDA G V OETikAL Een. gevecht om het bezit van. de lei derstrui levert PPSC zaterdag bij Oapelle. FPSC maakt al deel uit van de ïeiders- greep met Groote Lfpdt en Capelle die drie punten voorsprong hebben. Dat be tekent dat PPSC bij een zege met Groote Lindt aan kop gaat. Uiteraard geldt het zelfde voor Capelle, zodat een goede strijd mag worden verwacht. GTB is nog steeds ongeslagen. Dat record kan thuis tegen LSV '61 gehandhaafd blijven. Met GSS, dat nog slechts "n enkel punt heeft veroverd, gaat het niet best Zaterdag komt het ongeslagen NBSW op bezoek, dat kan wederom een nederlaag worden, maar juist bij dergelijke matches verrast het wispelturige GSS. De overige: HBSS 2—''s-Gravenzaadse SV 2: Capelle 3—PPSC 2; PPSC 3—GTB ;2 HBSS 3—Excelsior P 4; TSB 3—PPSC 4; SDV 2—HBSS 4; PPSC 5—GSS 2; HBSS 5—DVO '32 4; DOS '32 4—HBSS 6; Sunlight 3—HBSS 7; HBSS 8—GTB 4; GSS 3MW '27 4. VLAARDINGEN, vrijdag In de keu ken van efen woning aan de Klaproos- straat sloeg woensdagmiddag de vlam in de pan. De bewoonster wist de pan op bet bale on te zetten en heeft het vuur hierna gedoofd. Er ontstond geen schade daor dit brandje. Zaterdagmorgen om 9 üur be* jint de yerkoop van deze solide waszakken... echte wasserette zakken,!tivrolijke v <41 4? frisse kleuren K en dessin?, M Z-m* A voor 00^ Gcéo 1é1. «f tehrlft. bert. SCHIEDAM, vrijdag- In de over gangsklasse heeft het dameselftal van DWS nog geen pent veroverd. Misschien lukt dat zondag in Valkenswaard tegen VHC. Daarentegen hebben de Wilton dames uit drie wedstrijden zes ponten veroverd. Hygiea 2 komt naar de Maas kant. Het zal voor de Schiedamsen geen walk-over" worden. De UVG-dames kun nen in Den Haag tegen Jagers tot een puntenverdeling komen. Bij de heren kan in de districts eerste klas een grote en spannende strijd wor den verwacht tussen Wilton Fijenoord en Schutters, De DWS-heren kunnen tegen HVL uit Leiden de punten in eigen huis houden. Daarentegen zullen de UVG- heren tegen Spartaan wel weer aan het kortste eind trekken. Dames 2 van DWS ontvangt WIK uit Vlaardingcn. De reservedames van Wil ton moeten het opnemen tegen Dynamo 2 in Rotterdam. UVG 2 speelt tegen VETO 2. Heren 2 van DWS komt uit te gen HVZ en de heren van Wilton 2 spe len een derby tegen DWS 3. (Advertentie I-M-) HAARDMICA en HAAKDGLAS grote sortering prima kwaliteit KOLENKITTEN grijs 4.65 - 6.05 zwart emaïlle 4.55 - ASBESTPLAAT 50x33 cm idem. met blik IJZERHANDEL fBroemedK Tei.67S94 KJE.S. ZEGELS Er gaan geruchten, dat prof. dr. Aniens in zijn atoom- laboratoria met een experiment is geslaagd, waardoor vanuit Schiedam, de eerste levende wezens de m-a-n zul- len, bezoeken, Prot dr. Aniens is er nl in geslaagd een atoom-elektrische straal door te laten dringen de maan. Deze atelstnaal (afkorting va» Atoom-Elektronisch) nu, zal Ariëns m staat stellen en. onafgebroken, reis naar de maan te maken. Eq het mooiste van alles is, dat dit met een snelheid kan gaan van 4 qm per uur. doch ook mot een snelheid van 400 km per seconde; T-aTimg dez® (onzichtbare) atelsfcraal laat Ariëns desgewenst een plexi- koepelmaanrtrein naar de maan rijden met jq aangekoppelde plexiwagens. Elke wagen kan 80 personen bevatten, ert voert alles met zich mee wat maar voor een retourtje rog rut'* nodig is. Bioscopen, zwembaden, ren banen, ja zélfs een voetbalveld ïg in deze plexökoepel maan trein aanwezig om het publiek op zo'n lange reis naar de maan zo aangenaam mogelijk te maken. De groot ste uitvinding is wel geweest om deze aJehstraal magne tisch te maken, waardoor terugvallen van, deze imantreïn uitgesloten, is. Enige grootindustriëlen, uit Amerika heb ben, veel interesse voor deze vinding en zijn bereid Aniens met dit grootse object geldeéijk bij te staan, om deze mil jarden kostende trein te kunnen irLtropterL Reeds aan staande zaterdag krijgen, uw kinderen bij aankoop van prettig zittende pasvormschoenen een voorproefje, in d« vorm van, een originele AMER'EKAAlNSMH^rAEiDiEM'- MAANTKEINBALLON gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1