DE GROTE VOGELTREK I verwal jen ARGUS' 2 JAAR Uit de tweede divisie Films in Schiedam Eddie kan steeds beter een stootje verdragen Punten uit de begroting Meer geld voor jeugdwerk Op zoek naar warmte en voedsel SW ontvangt Wageningen AGENDA De strijd rond de korven Elvis Presley als bokser Zorro vecht Wi] zoeken jongelui In oktober: Van 's morgens vroeg tot in de middag Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Doortrekkers Df Zivaluiven De blijvers Reclamekaart je voor inkt Garage uitgebreid Automobielsliow bij Vink en Co. Feest voor NW-jeugd - Artsen op zondag NW Vrouwenbond bestaat 15 jaar Hermes DVS naar NO AD Verkiezingen en de begroting RKDIENSTEN PRACHTIGE DEKENS %Fhoogstr.184-186 schiedanrl Burgerlijke Stand Koeriersters VEILING EN ÜFSLlg VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT WERKSTER a. de opleiding tot monteur jjongenicin -<agc>- RAY0MCHEF ADM. KRACHT (VRL.) ook van de glazen [jitUAly 1963 SCHIEDAM, zaterdag Voor het eerst jtaat op de begroting 1964 een post hit. jetrokken voor d'„> aleuw-gestlchle ge- èieenteHjke bedrijfs-econorolscbe dienst, nJ, 34.000 voor de salarissen van de di recteur en. het personeel van deze dienst. Bij de dienst voor Gemeentewerken ls een nieuwe afdeling gekomen, nX voor landmeetkunde en grondzaken. Zij ver richt O.a. metingen m de binnenstad en vervaardigt het kaartmateriaal, dat nodig is om de bestaande toestand m beeld te brengen. Voor 1964 worden de kosten ge- raamd op ƒ30.300, De bijdrage van de gemeente Schie dam In de kosten van de Keuringsdienst voor Waren Is bUna verdobbeld, n.L van 17.232,53 tot ƒ33.092,03. De reden ls dat deze dienst in oktober een nieuw kantoor aan de Baan in Rotterdam zal betrekken, waardoor de exploitatiekosten sterk op lopen. Voor het onderhoud en schoonhouden van de schoolgebouwen cn. -meubelen wordt op de begroting het'forse bedrag van ƒ317.606 gevra \gd, wat een stijging van ƒ30.590 vergeleken bij vorig jaar aan geeft. Getracht zal worden om voor het gym nastiekonderwijs bjj het l.o. een nieuwe 1 erkracht aan te trekken, zoals ook ge tracht zal worden om een extra-leer kracht aan te trekken voor het vak hand werken by het uJ.o, „Het is niet te zeg gen. of wij hierin zullen slagen", tekenen b. en w. er wat droefgeestig by aan. De kosten voor woonwagenkamp wor den voor 1964 ongeveer ƒ14 500 lager ge raamd en in de begroting op ƒ45.657 ge bracht Door de woonwagenbewoners wordt in mindere mate een beroep gedaan op de dienst voor Sociale Zaken. SCHIEDAM, zaterdag De gemeente Schiedam gaat de subsidie aan het jeugd werk verhogen. Dit geldt voor de sport verenigingen die ook recreatieve ontspan ning bieden aan de jeugd. Deze vereni gingen ontvingen- een basls-aubsidle van ƒ50 plus ƒ1»— per jeugdlid, ivat neer komt op gemiddeld 1,30 per jeugdlid. De bijdrage wordt verhoogd tot ƒ2,per jeugdlid, te verdelen naar dezelfde maat staven die nu ook gelden. De sportraad mag daarvan ten hoogste ƒ0,25 Inhouden voor de S-B.L.O. De subsidie Is nu met ƒ4.200 verhoogd en komt op ƒ22.200. Zo blükt uit de gemeente-begroting voor 1964. Ook de subsidie vóór het werk onder de ongeorganiseerde jeugd wordt sterk verhoogd, nX met 24.000 tot 45X00. De verenigingen die zich met dit werk be zighielden ontvingen tot-nog toe een sub- sidie van ƒ31,per pupil per jaar. De gemeente gaat nu echter het Rijks-sy steem volgen, n.l. het toekennen van een bijdrage van 40 procent in de exploitatie. Omdat de tekorten het werk ernstig be lemmeren, willen b. en w. dit Rijkssy steem overnemen. Binnenkort is echter een verhoging te verwachten van de vergoedingen die verenigingen, cursussen enz. betalen voor het gebruik van de gemeenteiyke school- en gymnastieklokalen. Want het nu gebezigde tarief dateert nog van 1933 en behoeft dns herziening. ïn 1962 werd aan huur voor deze lokaliteiten ƒ14273 ontvangen; verwacht wordt fiat de me er-opbrengst 10.000 zal zijn. Sj)ROTE ffebeurtemssen icerpen hun schaduw vooruit. Dit bekende spreekwoord V u 00k van toepassing op het vogelleven van deze maanden. Immers in deze maand de rogeltTekmaand verhuizen onnoemelijke aantallen vogels van hun vaderland naar het veilige zuiden om de urinter hier en in het noorden van ons werelddeel, te ontlopen. Dat het voedselvraagstuk wel de voornaamste reden is, is zonder meer duidelijk. Behalve dat in augustus en september reeds een aan tal soorten ons Jand had verlaten, waren in sei tembar al verschillende vogels op doortrek in ons land gearriveerd om na een langer of korter verblijf de reis naar zuidelijker oorden voort te zetten. Dat konden wij o.a. heel prachtig in een klein plaatsje in Zuid-Lirnbiirg constateren. Er was daar vrij veel heestergewas en daann ontdekten wij vele tientallen fitissen en tjiftjafs. Gezien het grote aantal konden dit beslist niet allemaal plaatselijke broedvogels zijn. {Advertentie IM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 64650 Wij hebben ze daar wel een week lang kunnen observeren, een bewijs ook, dat de diertjes absoluut geen haast hadden. Wat 20U het ook. Het weer was ideaal en het krioelde in de heesters van de kleine vliegjes en mugjes; hèt krachtvoer voor deze kleine insekteneters. Nu was het niet gemakkelijk om. uit te maken wat tjiftjafs of fitissen waren, aangezien ze, en in het bijzonder de jongen, als twee druppels water op elkaar lijken. De oude vogels waren evenwel zo vriende lijk ons van. tijd tot tijd uit de droom te helpen. Daar zij heel vaak met elkaar aan het kibbelen waren, lieten zij in het vuur van het gevecht dikwijls een heel kort gezang horen en omdat de geluiden van beide soorten sterk verschillen, was het niet moeilijk de soorten uit elkaar te houden. Ook in de polder en in de duinen en tn mindere mate aan het strand ontmoet ten wij al doortrekkers. Allereerst het was nog sleeds in- september - waren er in de duinen vrij veel tapuiten, eveneens aanzienlijk meer dan de plaatselijke po pulatie sterk was, zodat ook zij deelna men aan de z.g. voortrek. Eveneens za gen wij hier en daar in de polder tapul ten rondscharrelen en omdat het nog vroeg 'in de tijd was, bleken ook zij geen haast te hebben. Hetzelfde was het geval met de paap jes, ook al weer duinbewoners, doch die hier in het westen niet broeden. Hun aantal schijnt in ons land erg achteruit te gaan en dat kunnen wij ieder jaar op Texel gemakkelijk constateren. Voor de oorlog hoorden wij daar heel wat meer zingende paapjes dan tegenwoordig. Bij de tapuiten, die zoals bekend in konij nenholen broeden, schommelt het aantal ook met de jaren, doch in tegenstelling tot de paapjes kan eerder van een toe name gesproken worden. l j E morinelplevier, die weliswaar niet tot de zangvogels doch, even als de kievit, tot de pleote Tachtigen behoort, en waaraan de grote Zweedse vogelkundige Bengt Berg een heel boek heeft gewijd, komt ons vanaf eind augusttis tot omstreeks hglf sep tember op zijn doorreis bezoeken en het is altijd een sport om de enkele exemplaren, die aan de kust verschij nen, op te sporen en. «eruoZgenr te temmen. Hun broedplaatsen bevinden zich m Lapland en tn- mindere mafe in Schotland. Ze zijn dikwijls zo mak, dat ze, uiter aard met het nodige beleid, tot minder dan een meter benaderd kunnen worden. Aanvankelijk zullen ze bij onze komst oï de vleugels gaan, doch strijken heel spoe dig weer neer. Nu is het zaak om lang zaam op de dieren toe te lopen. (Het aantal exemplaren bestaat steeds uit min der dan een dozijn). Meestal vliegen zij wel weer op. doch als wij dit nog enige malen herhalen, schijnen ze er tenslotte genoeg van te krijgen en berusten dan in onze aanwezigheid. Hier en daar pik ken ze wat rupsjes weg uit de be groeiing en geven ons volop gelegenheid hen van alle kanten te bekijken en te fotograferen. Op tal van plaatsen bulten de bebouw de kom verzamelen tientallen huis- en (loereTCZioaZiusen zich op de draden van het elektrische net, teneinde op een ge- geven moment eveneens de grote reis naar Afrika te aanvaarden. Hoe het moet gaan met de huiszwaluwen, waarvan wij in september nog tal van nesten met kleine jongen zagen, die nog steeds door de oude vogels met insekten gevoerd werden, is een raadsel. Het is te hopen, dat de vogels het zullen klaren om nog op tijd gereed te zijn met de opvoeding van hun jongen. Inmiddels .is de beroemde trekmaand zelf aangebroken en weer zijn tal van vogels uit het noorden in onze contreien aangekomen. Op veel plaatsen horen wij het bekende „snik-kerik-kik" der rood borstjes en zelfs laten zij tegen zons ondergang hun liefelijk gezang horen. Het is trouwens de enige van al die land verhuizers, die in het najaar en. in de winter zingt. OE eerste koperwieken en kramsvogels zijn ook al iceer present en vinden voorlopig hun tafeltje meer dan gedekt grauwe kiekendief Hoewel beide op en top insekteneters zijn, gaan hun verlangens op het gebied van het voedsel, nogal uiteen. De koper wieken azen in de bosgrond en op de weiden naar allerlei kruipend gedierte en de kramsvogels blijven de eerste maan den in de duinen hangen, waar ze zich bijna uitsluitend met duindaombesscn voeden. Meestal is de voorraad daarvan zo grootdat de vogels zich tot in januari geen zorgen hoeven maken. Het aantal kramsvogels dat de duindoorns belaagt bestaat uit grote troepen van honderden vogels bij elkaar en toch is dat slechts een gedeelte van al de trekkende lijster- achtigen. Het gros gaat naar het zuiden of ook wel naar Zuid-Eng eland, waar in winter een zacht klimaat heerst. Dat is overigens met de meeste vogels 20: een deel vindt ons klimaat wel zoda nig, dat ze bij voldoende voedsel, in on: land - overwinteren. Dat is met rood borstjes het geval en. met vinken, kepen en spreeuwen, terwijl de bonte kraaien wel een heel sprekend voorbeeld van zijn. Van deze laatste verschijnen, de eersten niet voor half oktober en soms in enorme aantallen, al of niet gezelschap van zwarte kraaien, roeken en kauwtjes. Het hoogtepunt van de grote trek valt, bij gunstig weer, in dc derde week van deze maand, wanneer duizenden en dui zenden vogels, hoofdzakelijk zangvogels van velerlei soort zomede tamelijk veel roofvogels via ons land naar hun over- wintermgsgebieden verhuizen. De duinen aan de zeereep en de strand- boulevards zijn de meest geschikte plaat sen waar men de massale vogeltrek kalt obsertferen. Onmiddellijk 71a zonsopgang beginnen de eerste deelnemers door ie komen en langzamerhand komen de gro tere troepen aangevlogen. Nu eens troep jes vinken en kepen, dan weer ringmus- sen, groenlingen of leeuweriken, die weer worden afgewisseld door enkele solitaire zwaluwen of door kleine troepjes mezen. Dan weer grote troepen van soms hon derden stuks spreeuwen en hoog boven dt£ alles trekken de grotere vogels, kraai- achtigen en roofvogels, Hiervan is het aantal sperwers verreweg het grootst, doch we hebben even goed kans dat wij kiekendieven, wespendieven of haviken in de kijker krijgen. Tegen het middag uur is het voor die dag weer gedaan met de trek. De vogels strijken dan ergens in duin of bos neer om te fourageren en om krachten te verzamelen voor de vol- i gendc etappe. 1 A. DE JONG J I de Gerrit Vcrboonstraat is don derdagmorgen een mandfles mei 50 liter stempelinkt van een vrachtwa gen gevallen. Een kleine verkeers- ramp, want door de inkt. werden de witte richtings-aanduidingen op hel wegdek gecamoufleerd zodat ze bijna niet meer te onderscheiden waren wan het wegdek. Direct is begonnen ow de inkt weer te verwijderen en een. dag later was men er nóg mee bezig, wat een stagnatie gaf in het verkeer, dat nu een andere rijbaan moest kie zen. De stempelinkt is nog niet weg. Béste inkt was het wel, kennelijk. Een reclame-kaartje op straat, zoge zegd. (Van een onzer SCHIEDAM, zaterdag Ter gelegen heid van de uitbreiding. en modernise ring van de garageruimte heeft de firma Vinl,. en Co. N.V-, sinds I maart 1926 dealer van de Ford, in het bedrijf aan de Stadhouderslaan een automobiel-show in gericht, die tot en met zondag is te be zichtigen. De boxes hebben plaats moeten maken voor werkruimte, waardoor de totale op pervlakte op 960 vierkante meter is ge komen, zestig procent meer dan voorheen. Er zijn plannen het bedrijf ook aan de achterzijde, aan de kant van het oude Volkspark dus, te vergroten, maar deze zijn nog in een pril stadium. Oprichter G. Vink en de directeuren P. E. Bijloo en D. J. Ruseier hebben al vele gelukwensen, al dan niet onderstreept met het aanbieden van geschenken, in ontvangst mogen nemen. Namens het per soneel, dat uit 25 vaklieden bestaat, over handigde de heer H. J. Schipper, sinds 1926 chef-werkplaats, de directie een schrijfset. Het grootste deel van de show wordt beslag genomen door auto's van 1963 en die welke voor 1964 uitkomen. Er zijn on geveer twintig verschillende types bij een gebracht. Verder wordt de ontwik keling van deze soort auto geschetst door de aanwezigheid van een paard, dat de veelzeggende benaming Miss Vort heelt, en een Fordje T-model uit de twintiger jaren. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag In samenwer king met de NW Vrouwenbond organi seert de NW-Bestuurdersbond Schiedam op dinsdag 29 oktober In Musis Sacrum een kinderfllmmiddag. De titel van de hoofdfilm is Ezeltje BLm. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de vol gende adressen: Gordonstraat 31b, "West- frankel and sestraat 91a, Groen van Pnn- stererlaan 71, Wibautstraat 29, Numzms- dorpsestraat 37 b, Nieuwe Maasstraat 43 :n Fascalstraat 22. De NW-Bestuurdersbond houdt op vrijdag 18 en 25 oktober in het Volksge bouw, 's avonds om acht uur, bijeenkom sten, waar het actieprogramma van de NVV-KAB zal worden besproken. SCHIEDAM, zaterdag In spoedge vallen zijn gedurende'dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: W. J. Franke, Burg. Knappertlaan 30, teL 60163; L. H. Geerdcs, Veenlantstraat 2, teL 6 83 57; A. Q- C. Klomp, Juilana van Stolbergstraat 3, teL 6 99 52 en W. A. de Ridder, Stadhou derslaan 46, tel. 675 90. Geopend is'apotheek *t Gouden Hert, St. Liduinastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag De afdeling Schiedam van de NW-Vrouwenbond zal op woensdag 9 oktober tijdens de ope- hmgsbijeenkomst in het Volksgebouw het vijftienjarig bestaan van de Bond vieren. Mevrouw L. Verduyn-Spruit, landelijk presidente van de bond, zal een toespraak houden. De toneelvereniging „Tot steuri in den strijd" voert daarna het toneelstuk „De dochters van de baas' SCHIEDAM, vrijdag SVV ontvangt ïondag aan de Bosrard Wageningen, dat aan de kdp van de afdeling staat. De lei der beschikt over een jeugdige en enthou siaste voorhoede, zodat eén levendige par tij voetbal kan worden verwacht. Uit blinker bü Wageningen is rechtsbinnen Drost, een technisch knappe speler, die in deze competitie heeft bewezen een ge vreesde schutter te zijn. De Schiedammers zullen stevig moeten aanpakken. De laatste bekerwedstrijd té gen Telstar was niet slecjit, maar z.m het vleugelspel kan nog heel wat worden bij-' geschaafd. Enkele plaatsen stijgen op de ranglijst is heel belangrijk. Scheidsrechter is de heer B. J. Verbeek uit Deventer. SVV 2 gaat zondagmorgen in het sta dion het reserve-sterrenelftal vaa_ Feiie- noord partij geven. SW 3 ontvangt op Harga ADO 3 en het vierde elftal bindt de strijd aan met Sliedrecht 2- De SW- ieugd gaat naar Eindhoven om daar PSV te ontmoeten. Vijf punten uit dc laatste drie wedstrij den. plus een verdienstelijk gelijk spel In het bekerduel tegen het hoger geklas seerde RBC zouden er op kunnen wijzen, dat Hennes DVS In de lift zit. Maar de produktivltelt blijft echter het zwakke punt. Dat is beWezen tegen Roda JC en RBC. Indien er wat meer schotvaardigheid komt, kan Hermes DVS toch nog een rol gaan spelen in deze competitie. Daarom zal tegen NO AD in Tilburg alles moeten worden ingezet om de punten mee naar Schiedam te brengen. Hennes DVS 2 kan zondagmiddag zijn eerste punten behalen tegen Scheveningen Holland Sport 2. Hermes DVS 3 ontmoet Spartaan 3 en het vierde elftal bezoekt Stadgenoot Excelsior '20 3. Het jeugdelftal boekte een goede 4—1 overwinning op het lastige RCH in Haar lem. Dit opent perspectieven voor de thuiswedstrijd tegen de Rotterdamse Ex- celsior-jeugd. SCHIEDAM, zaterdag Dat het ge meentebestuur bjj het opstellen van een begroting met alles rekening moet houden biykt In de Begroting 1964 waar onder de volgnummers 84/86 een post „pro memorie" wordt opengehou den voor verkiezingen. Nu staan er in 1964 helemaal geen verkiezingen voor de vertegenwoordigende lichamen op het programma. Doch het zou kunnen zyn dat de Kamers zo vlot zjfn om het Ingedien de ontwerp van wet voor de instelling van het openbare lichaam Rijnmond aan te nemen en dan ls het mogelijk dat er in 1964 toch een verkiezing ge houden moet worden In Schiedam voor 54 leden van de Rünmond-raad. Daar om neemt men geen risico en is op dc begroting die post geplaatst. Het kan 26.000 gaan kosten. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina straat 58, TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12 3017 uur; Expositie Jan van Eyk. Collectie Beffm, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 uur: „Geld speelt geen rol". Monopole, 7 en 9-15 uur: „Eerst de vrouw tjes". Zondag 2 en 8 uur; „De scha duw van Zorro". DIVERSEN Irene, 8 uur: De Belangen. Samenzijn. Musis Sacrum, 8 uur: Vegla. Feestavond. Jeugdhaven, 8 uun CJV Oase. Instuif. Tivoli, 8 uur: Guillaume/Nieuwland. Dansavond. Wijkcentrum, 8 uur: Samenw. Gerepa- trieerden. Bijeenkomst. De Goede Haven, 8 uur: Cefa. Film. SCHIEDAM, vrijdag. - Volgens de rang lijsten zouden de voor onze korfballers vastgestelde wedstrijden deze keer een flinke buit moeten opleveren. Zowel O DL Schiedam, als Succes ontmoeten op eigen terrein een tegenstander, die nog punt loos is. Vastgesteld zün namelyk ODI GKV, Schiedam—De Spartaan en Succes —De Raven. Schiedam en Succes hebben twee wed strijden gespeeld en hebben hieruit 0 en 2 winstpunten gehaald. De Spartaan heeft drie wedstrijden met 0 punten, De Raven twee wedstrijden met 0 punten en GKV eveneens twee wedstrijden met 0 punten. ODI heeft vier wedstrijden gespeeld en eventueel winstpunten. Gezien het terrein- voordeel zou dus m theorie de volle winst moeten worden binnengehaald. Daar zal wel voor moeten worden gewerkt. Ook voor de lagere twaalftallen valt eer te behalen. Vastgesteld zijn Succes 2— Unicum 3, Rotterdam Zuid 3—ODI 2, Schiedam 3Het Westen, junioren Over- kanters—Succes, ODI—TOP aspiranten Rozenburg a—Schiedam a, Succes a—Eu reka a. Weidevogels a—ODI a en Schie- broek c—Schiedam b. Ney- "«ry- Gemeente, Grote Kerk: 10 uur «1, 6 ds. H. F. Meijer Bethelkerk: io uur ds. H. W. en 5 uur ds. J. O. Jansen. Opstan- dingskerk: lo uur dr. L. j, Cazemier (H Avondmaal) en 7 uur dr. L. J. Cazemier. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. C. v. d Steen uur dr. H Schroten (Charlois). Ned. Herv. Gerei. Evaag. Gebouw Irene: 10 uur ds, J. van BootseJaar (Delft). Vredes- kerk: 7 uur dr. H. Schroten (Charlois). Evang. Lutherse Gem, jo uur ds. S G. v. d. Haagen. Oud-Kali, Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 27: 10 uur Helligingssamenkomst en 7.30 uur Ver- iossingssamenkomst. Gemt Verboonstraal: G.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samen komsten oXv. brig- K, Wieringa en msj. R. Reitsmo. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak Js eeuwig leven slechts een droom". 745 uur Wachttorenstudie. Don derdag 7.3D uur Theocratische bedlenings- school ca dtenstvergadering. (Advertentie IM.) Ze zijn er weer, onze Ook geschikt als sprei Reeds vanaf 14.95 GEBOREN: Lucia J-, d.v. A. van der Wolf en L. T. van Jole; Maria, d.v. M. Saas en C. P. de Wit; Anna C. W., d.v. A. H. Kouwen- hoven en S. J. Wesdorp; Willem, st.v. P. van Oordt ca M. A. Gelderblom: Willem z.v. TL J. van Vu uren eu M. J. Butscha: Marinus. z.v. S. Beuir.er en M. IJzerman: Edward,. Z. v. L J. Smit en A. JX G- de Kok; Patrick F., z.v. A. J. Cv Po els en C. H, van WInsen: Monique, d.v. G. Konings en M. P. Steen- hoek. ONDERTROUWD: A. Admiraal, 28 Jr. on J. D. C. de Jonge. 25 jr; J. Bogaert. 27 Jn en H, A. Houtael, 23 in S. H. J. Bonefaas, 26 Jr. en N. Baanvinger. 10 Jn w van der Haven, 26 jr. en H. J. Robart. 24 jr; van der Hnff, 26 Jr. en 4. T. Joustra, 21 jr; w. Horsthuis, 25 jr. en N. Stoorvogel, 24 jr; J. L. SA. Meijer, 24 jr. en D. van. Heukelum. 21 jr: X>. Overdfjk, 23 jr. en C. M. Tulbng, 23 jr; P. A. van der Fluljm. 23 jr en J. M. C. Mulder, 24 jr; J. H. Roden berg. 24 jr. en J. M. Vermaas, 22 jr; N. Spit hoven 28 jr. en H. Figee. 24 jr; H. Streun- ding, 23 jr. en J. Scheffers. 20 jr: A, den. Toom, 22 jr. en S. G. Mans, 21 jr: C. Verveen, 22 ar. en M. Hoogendhk, 23 jr; J. A. M- Mourik 25 jr. en J. C. J. Luijsterburg 25 ar. GEHUWD: C. den Hollander 33 jr. en. C. Brinkman 28 jr; N. J. de Graaf en J, B. L. Sebaap 30 jr; H. de Jong, 22 jr en M, L. van. Gorp, 26 jr: J. H. M. Ham, 27 jr. en S. Har laar 23 jr; J. H, Lubrechl, 32 jr. en J. T. de Jong, 30 Jr, R. J. C. van Leth, 29 jr. en E.- Jureens 29 jr: L. K, Gelderman 36 jr. en C. J. Blom, 22 jr: E. J. M. van Dijck 33 jr. en S. C. Beumer 31 jr; W. van Diggelen, 31- jr. en 0 F. C. Kouwenhoven, 21 jr; J. Scboneveld 54 jr. en W. Roodenburg, 41 jr; B. J. Dielemans. 21 jr. en H. A. Kok, jr;. H. W. van der Velden 23 jr. cn T. M. A. Schoenmakers, 18 jr; J, F. Zwang, 22 jr, en G. Wijzenbroek 19 jr. Eerst de vrouwtjes..." is een onderhoudende, vaak amusante en soms spannende nieuwe Eddie Constan- tine. Eddie heeft er dit keer als geheim agent van de FBI, belast met bet oprollen van een bende bandelaars in verdovende middelen, bijzonder veel plezier in. Als een joyeuze Dick Bqs neemt hy links en rechts bijzonder naargeestig uit ziende zware jongens ln gecompliceerde judogrepen, of slaat ze met de stralendste lach van de wereld op zijn tanig gezicht door trapleuningen en glazen kasten tij dens societyreceptles, bruilofstpartyen of tussen het verorberen van gastronomi sche liflafjes ln een chique-artistiek res taurant door. Na enkele rake klappen trekt Eddie zijn das recht en gaat zich weer met een nonchalante galanterie met de hem be wonderende vrouwtjes bezig houden. En die vrouwtjes zijn allen recht van lijf en leden en meer dan dat. De £ddie-filmregisseurs houden steeds minder van het serieuze van-dik-hout- zaagt-men-planken-werk. Ze weten im mers, dat het publiek weet dat Eddie het wel zal redden. Dat hij zelfs in de meest penibele situaties zijn onverstoor bare kalmte niet zal verliezen. En omdat hij toch een superman is kan hij af en toe wel eens een (voorlopig) onderlaagje lij den. Dit komt de aanvaardbaarheid van het verhaal ten goede en het geeft Eddie nog meer menselijkheid, maakt hem nog sympathieker. Zo wordt Eddie in „Eerst de vrouw tjes..." een paar keer door een plukje lugubere jongens buiten westen geslagen,Elvis er niet van om „het" gevecht toch te omdat hij even net iets te nonchalant was, even te veel aandacht voor de-vrouwtjes had. Maar als een Deus Ex Machina laat de regisseur direct daarop een beeld op het geduldige scherxm verschijnen, waar op de boeven verbeten kijkend, stevig vastgebonden in een hoekje zitten. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar waarom ook: Eddie is niet voor niets Eddie, hij staat voor niets. Merkwaardige tendens ook is, dat het incasseringsvermogen van Eddie geringer wordt en dat van de hem omringende zware jongens groter. Hieruit vloeit niet voort, dat alleen Eddie steeds handiger wordt, ook de boeven in zijn laatste films worden steeds slimmer, (MONOPOLE). ELVIS PRESLEY is weer te zien in een wat pittiger produkt dat onder de titel „Kid Galahad" vertoond wordt. Elvis ls ditmaal een jongen die in een trainingskamp voor boksers gaat werken en daar blijkt dat-hij een geweldig incas seringsvermogen heeft en een keiharde rechtse. Genoeg om voorlopig een aan zienlijk aantal mensen met het canvas te laten kennismaken. Om zijn bokscarrière spelen zich allerlei louche affaires af maar dat weerhoudt winnen. Het hart van het voor hem be- doelde meisje heeft tuj inmiddels al ge-.. ■wonnen. Door een zeer goede typecasting valt» het in de2e film van Phil Karlson bepaaldz, niet op dat Elvis geen groot acteur is, in tegendeel, hij lijkt bijzonder natuurlijk in deze omgeving van gewone jongens die- weten dat zij niet hoog timmeren maar zich daar terecht - niet voor schamen.-. Zijn liedjes zijn tamelijk natuurlijk in de handeling opgenomen. En, wat bü vorige films van hem niet altijd gezegd kon wor-, den, er is duidelijk zorg aan. deze rolprent" besteed. (PASSAGE) DE schaduw van Zorro", op-, op groot beeldscherm, liegt er niet bepaald om als het gaat cm fikse vecht partijen en dolle achtervolgingen te paard,- Een enorme dosis ruig werk is toege-. voegd aan een simpel verhaal van een. man, die om land tegen eeri spotprijs te- kunnen kopen, een sluw plan heeft uiige.j broed waarvan vreedzame Indianen in hun reservaat het slachtoffer dreigen te worden/ Gelukkig krij'gen de roodhuiden steun van een nobele rancher, die geen gevaar duchtend teramen met een. beeldschone onderwijzeres de strijd tegen- de laffe bende aanbindt. In die strijd' vallen heel wat ongure elementen onder zijn vaste schlethand, (MONOPOLE - matinees)- DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan de heren doktoren en verplegend per soneel van het Gem. Zieken huis Schiedam voor de bui tengewoon goede zorgen aan onze thans overleden lieve moeder, behuwd, groDt- en overgrootmoeder, mevrouw ANTONIA KÜYPERS weduwe van Jean Philippe Janssen, bewezen. Namens de familie i M. J. Roodnat-Janssen H. G. Kasberg-Janssen Schiedam, 3 oktober 1963 Rembrandtiaaa 82b. Te koop aangeboden Eerst bij Coja tijken, Was machines v.a ƒ90.— 15-30% korting Ook merkmacbines Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41 Notaris J. F. W. Meijer te Schiedam zal op vrijdagen. 18 en 25 oktober 1963 telkens 11 uur v.m. bij in het gebouw „Arcade' Lange Haven 71 te Schiedam in het openbaar verkopen, het bedrijfspand, waarin ge vestigd is geweest de Ma chinefabriek C. B. Greve, met bovenwoning ei aan de Lange Achterweg 24, te Schiedam, .kad. Sectie B no. 1036 groot 2 aren. GrondL ƒ41.02, StraatL ƒ24,75. De bedrijfsruimte wordt vrij van huur en ontruimd opgele verd; de bovenwoning is ver huurd voor 11.25 p. w. Aanv. en bet 15 nov. 1963. Bez.: 16. 17 en 24 okt 1963 10—-12 en 2—-4 uur; toeg., bew. en inl. bij gen. notaris Nassau)aan55 (tel, 010/69534). N.B. De machines enz, van de machinefabriek worden op 23 okt 1962 10 30 uur van. in „Arcade" openbaar ver kocht j Te huur gevraagd H.K. verpleegster zoekt per 1 nov. een gemeubileerde ka mer. Liefst in omgeving van Dr. Nolensstichting. Br. ond. nr. S-947 bur. v. d. blad. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K var Vuuren, Hoogstraat 106, iel 6 67 20. Ia één dag gereed, Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor teder haai geschikt X5Q Bélêne tiêde permanent de meest ideale natuurlijke permanent 10.- Gratis halen en brengen per luxe auto vooi permanent Kapsalon Héléne, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te- lefoon 671 70, Diversen Laat aw spiraal vermanen tot modern opklap- of kan tel bed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop- -te ad'ep DUK Groenendal la i BruersveJdpad) telefoon 6HU28 (na 18 uur teietoun bb7 89) Ledikanten hutledi- kanxen. kampeerbedden enz Kom eens praten. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst, Schiedam kan, hoofdzakelijk voor de schoolartsendienst, geplaatst gorden een liefst met enige kantoorervaring. M-U.L.O.-diploma strekt tot aanbeveling. (Salaris naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directeur van de G.G. en. G.D., Tuïnlaan 80. Gemeente schiedam Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Tuïnlaan 80, Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding een nette Werktijden en. aantal uren nader overeen te komen. Aanmelden Tuinlaan 80. minimum leeftijd 21 jaar, die belangstel ling hebben voor: voor assemblage van tracüebatterijen; b. magazijnwerk c. magazijn/hulpchauffeur (in bezit van rijbewijs B-C-E-), Inlichtingen kunnen worden verstrekt tijdens de kantooruren van 8 30 tot 17.15 uur aan ons adres, Industrieweg 24, Vlaardingen. Schriftelijke sollicita ties kunnen eveneens aan bovenstaand adres wor den gericht. Chloride Accumulatoren Fabriek N.V. Postbus 117, Vlaardingen. Telefoon: Rotterdam 1123 44; Vlaardingen 53 34—61 44. Handelsonderneming te Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding energieke accurate Leeftijd tot 21 jaar (mil. dienstp], vervuld hebbende). Aan een ijverige medewerker zullen diverse belangrijke taken worden toegewezen. Prima salaris, uitstekende vooruit zichten. t - Br. ond. no. 2604 Advertentiebureau Hoogstraaten, Raampoortstraat 42, Rotterdam. NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT N.V. Op on» BIJKANTOOR SCHIEDAM hebben wij vacatures voor: Hij zal verantwoordelijk zijn voor d® juisle bezorging van onze krant en daarbij goede contacten met abormeas en bezorger» moeien onderhouden, e die o», tot taak krijgt een eenvoudige edmi- niitrnlie 1® voeren en mondeling of telefonl»ch a woord te tfsan. De werktijden (of volledige dagdienst ftf af. wi«e!»nd ochland- en middagdienst) kunnen in onderling oyerleg geregeld worden. Schriftelijke sollicitaties, met volledige Inlichtingen, te richten "f aan de afdeling Penoneelwoken, Ponbua 824, Rotterdam. ALLEEN VERZEKERT UW BRIL TEGEN ORANJESTRAAT9 TELEFOON 66431 VERLIES, DIEFSTAL EN BREUK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1