Fantastische collectie MEISJESJURKJES f 14.50 f24.50 f21.50 V er hoogde watertarieven zullen nog verder stijgen Middenstand nam kennis van plan U Huishoudelijk nu nog tegen verbruik kostprijs Geen bemoeienis van Gemeenteraad met Huisvestingszaken ifafijtt* Bevolking nam flink toe AGENDA m Gezamenlijkniet alleen Korfbal Schiedam wint van De Raven DWS-dames verloren weer Visconcours in t Nieuwelant Gemeenteraadsvergadering Deel van PvdA-fractie bood tegenstand 'n,een ümetvón Duurder Niet noodlijdend Weer hoger Di s trihut iekos ten ESBJERG BH VANAYGKD H06 T16440. 3 MAANDEN GRATIS PHIUPS lilEVISE IK UW HUIS jToewijzingssysteem geheim Roulering van loketbeambten blijft moeilijk Lasclub begint nieuwe seizoen Adviezen Causerie voor aquariumclubs Hannie de Raad boekt succes P untensysteem Loketbeambten Geen raadsleden Reddinghaak lag in Poldervaart Goed gespaard in Schiedam T ennistoernooi Wie heeft iets verloren HANDBAL Burgerlijke stand Laskabel gestolen Expositie trok 3000 bezoekers Ensemble voor p.v. Sunlight SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS modes Broersves! 111 Tel. 67416 Schiedam MEISJESMANTELTJES MEISJESCOATJES DINSDAG S OKTOBER 1963 SCHIEDAM, dinsdag. De Gemeenteraad heeft gisteravond de goedkeuring gehecht aan het voorstel van B. en W. om de tarieven voor het drinkwater zodanig te verhogen dat het voor 1964 geraamde verlies op de exploitatie van het Drinkwaterbedrijf van circa 95.000 wordt veranderd in een winst van rond één ton. Over de wyze van tarifering hebben we reeds eerder uitvoerig geschreven; ook dat de kleinste gebruikers niets zullen merken van een verhoging, de wat grotere afnemers ook niet veel en dat pas bij een gebruik van meer dan 100 m3 water per jaar de evrhoging gevoeld wordt. Wethouder mr. M. 3. M. van Kinderen tekende er gisteravond uitdrukkelijk bij aan dat voor het huishoudelijk gebruik het drinkwater ongeveer tegen kost prijs wordt geleverd en dat de industriële afnemers in feite de ook voor dit nutsbedrijf nodig geachte winst op de exploitatie moeten zorgen. houden op 60 m3 per jaar voor iedere gebruiker, noemde wethouder Van Kin deren onaanvaardbaar. De consequentie zou zijn dat dan iedereen een verhoging krijgen van 2.00 per jaar en dat had den B. en W. juist willen voorkomen. En als de heer Simons de kwaliteit van het water in het geding wil brengen, dan had hij zijn amendement van veel verdere strekking moeten stellen, ja, het voorstel moeten afwijzen. Want het water is heus niet alleen m de eerste 60 m3 slecht van smaak. Dit voorstel kreeg sterke oppositie van een (groot) deel van de PvdA-fractie, met drs. J. H. Simons als woordvoerder. Hg diende uiteindelijk een amendement In om de door B. en W. voorgestelde verlaging van het vastrecht-maximum, van 60 m3 tot 50 per jaar. weer ongedaan te ma ken. Dit amendement kreeg slechts de steun van ell leden van de PvdA-fractle, (Advertentie l.MJ SCHIEDAM, dinsdag Augustus was een héél bijzondere maand voor de ont wikkeling van Schiedam: voor het eerst sinds lang was er een vestlglngs-over- schot! Deze bedroeg weliswaar maar acht personen, maar gevoegd by het vrij for se geboorte-overschot van 94, betekent dït dat de bevolking met 102 personen, toe nam en eind augustus 81.304 bedroeg. Er werden in die zomermaand 80 jon getjes geboren en 60 meisjes, samen 140. Er overleden 35 mannen en 11 vrouwen, samen 46. Dit geeft het geboorte-over schot van 94. Er vestigden zich in Schie dam 154 mannen en 113 vrouwen, samen 207 personen. Er vertrokken 131 mannen en 128 vrouwen, een verlies dus van 259 personen, dat bij wijze van uitzondering is gecompenseerd. Er werden in die maand 67 huwelijken gesloten, waarvan 36 tussen Schiedam mers. Zeven van deze jonge echtparen kregen een eigen woning. (Advertentie l.M.) een gezonde smakelijke Af wisseling bij elke maaitijd. Alle soorten machinaal gesneden, verpakt en gesteriliseerd. ZOET FRIES BRABANTS VOLKOREN ROZIJNEN ZWART ZOUTARM APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 10—17, UW» dag 12.30—17 uur: Expositie Jan van Eyk. Collectie Betfin, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten: nwdenae kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Geld speelt geen rol". Mtmopole, 2 en 8 uur: .Eerst de vrouw tjes." DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uür: Contactavond PSP. Gebouw Irene, 8 uur: Ouderavond Wil lem Brouwersschool. terwm 26 raadsleden tegen stemden. In dezelfde stemmenverhouding werd ook het voorstel van B. en W. ongewijzigd aangenomen. „Is deze tariefsverhoging nu eigenlijk wel zo nodig? Ig er wel een duidelijk tekort by het Drinkwaterbedrijf? En kunnen de kostenverhogingen nu hele maal niet opgevangen worden in het be drijf zelf?" zo vroeg drs. Simons zich af. „Wordt het niet zaak dat de hele exploitatie van het Drinkwaterbedrijf eens op de helling wordt gezet om te zien, of er wel efficiënt wordt gewerkt en of de wyze van meten van het water verbruik wel op de juiste wyze plaat» heeft?'' Als argumenten voerde drs. Simons aan dat in de jaren van 1957 tot 1963 een over schot is geweest van ƒ74.000 bij het be drijf. Dit kan men toch niet „noodlijdend" noemen, noch een „ernstig te kort". En in het eerste jaar dat er een werkelijk tekort dreigt te ontstaan worden maar meteen dg tarieven verhoogd! Dan bracht drs. Si mons nog de z,g. „buizen-retributie" ter sprake, die jaarlijks ca. 130.000 oplevert, wat toch ook inkomsten zijn. Bij elkaar is dat rond ƒ200.000 per jaar opbrengst voor de gemeente. Maar tegen deze rede natie, met aantrekken van begrotingspos ten buiten de eigenlijke exploitatie, kwam de wethouder van financiën mr. P. van Bochove bij interruptie hefting in verzet. Ook uit sociale overwegingen had drs. Simons bezwaar tegen het voorstel. Het leveren van water aan de bevolking zeer belangrijk, nog meer dan b.v. gas of elektriciteit En het waterverbruik in Schiedam staat met 65 m3 per gezin toch al onder het landelijke gemiddelde en ver achter bij Botterdam, waar 105 m3 water per gezin wordt afgenomen. En „hoe durft u de tarieven te verhogen, gezien de zeer slechte kwaliteit van het water!" De heer Bieze toonde zich veront waardigd over de opmerking van zfjn partygenoot Simons, dat in Vlaardlngen wèl genoegen wordt genomen met een tekort van ƒ136.000 op de drinkwater- exploitatie. Daar betaalt men 14 cent per ml méér dan In Schiedam, zodat de tarieven daar niet nog verder omhoog kunnen. Ook verdroot het hem dat drs. Simons zo weinig vertrouwen bleek te hebben in het beleid van de Raadscom missie voor de Technische Bedryven. Drs. Simons bleef echter op zijn stand punt staan en diende zijn amendement toch in, met boven omschreven resultaat. De andere sprekers deelden de bezwa ren van de heer Simons niet. De heer J. Altik (KVP) zag de noodzaak van de ta riefsverhoging in; alleen vroeg hy of het nieuwe tarief dan alsjeblieft ook zever jaar gehandhaafd kon biyven. Doch wet houder Van Kinderen voerde meteen aar dat hij dit laatste beslist niet kon garan deren. Integendeel, hy voorzag dat over enkele jaren de tarieven nog wel hoger gesteld zouden moeten worden. De heer B. E, Collé (CPN) kon niet in zien dat de kleinste watergebruikers nu ook per se de minst draagkrachtigen zou den zijn en. deze groep wordt ook getrof fen omdat zij een kleinere hoeveelheid volgens het vastrecht (dat niet in prijs verhoogd wordt) zouden krijgen. Drs. S. Houtman (VVD) had de noodzaak van ta- riefs-verhoglng allang zien aankomen en was duè voor het voorstel; alleen steunde hij het idee om de hele exploitatie van het Drinkwaterbedrijf eens „op de helling" te nemen. De heer J. J. Bieze vertolkte de mening van de minderheid in de PvdA-fractie. Hij schaarde zich achter het voorstel. Als er nu niet een bescheiden winst van één ton wordt gemaakt, dan zal over 1 a 2 jaar in het bedrijf verlies worden geleden, wat hij een ongezonde zaak vond. Wethouder Van Kinderen ging zeer uit voerig op de bezwaren van drs. Simons in, waarbij hü diep in de technische details afdaalde, die kennelijk In de commissie reeds uitentreuren waren besproken en nu ineens ter tafel werden gebracht. Zo over de wijze van meten, die volgense de wet houder niet gewijzigd kon worden. Tegen het betoog van drs. Simons dat de loon kosten in Dordrecht en Delft veel lager waren dan ln Schiedam, voerde hU aan dat de distributiekosten in Delft 16,54 cent per m3 ztfn, in Vlaardingen 1L57 cent en in Schiedam maar 13,67 cent. Dordrecht is niet vergelijkbaar omdat daar het wa ter zelf wordt geproduceerd terwijl Schie dam van Rotterdam afneemt. De leve- ringsprijs is overigens 4.5 cent per m3. Het amendement om het vastrecht te (Advertentie l.M.} Zie op uw eigen T.Y. en morgen Kijkt u op uw eigen toestel want OUDSHOORN geeft u 0UDSH00RN MEENT 22-34 TELEFOON 116440 OVERSCH.DORPS5Tft.12 TEL 4122» - ft'DAM SCHIEDAM, dinsdag. De afdeling Schiedam van de Nederlandse vereniging voor lastechniek houdt op woensdag 13 oktober de eerste lasclubavond van. het seizoen in het gebouw voor Chr. Soc. Be langen. Er zullen films worden gedraaid over aluminium en hoe dit materiaal wordt verwerkt. Tot slot zal getoond worden de fihn Dokbouw in Schiedam. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Met de reali sering van het „Plan D" stelt men zich een Bedrüfs-economisch advies- en voorlichtingsbureau (kortheidshalve BEA genoemd) te stichten en in elke plaats met ongeveer vierhonderd middenstan ders een bedrijfseconoom aan te wtfzen. Een goed voorllchtingsapparaat moet er zyn. Daarom moet het „Plan V' met u en door u worden verwezeniykt om een frisse en juiste aanpak van het midden- en kleinbedrijf *e krijgen. Tot deze conclusie kwam maandag avond de heer A. Pels. dagelijks bestuur der van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen, uit Amster dam aan het slot van zijn lezing, getiteld „Plan U, de sleutel tot gelijke kansen voor midden- en kleinbedrüf', die hij in do bovenzaal van de Amstelbron voor een vijftiental Schiedamsc middenstanders hield. Ingeleid door de heer ff. Drenth uit Den Haag, schetste hü de ontwikkeling van de maatschappij gedurende de laat ste eeuw. Hij noemde de plaats, die d< middenstand Inneemt, maar waarbij het verschil tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf nog zo groot is. De heer Pels lichtte de situatie van de bevordering door de overheid voor een algemeen gezond economisch klimaat, de intergratie in algemene en bijzondere zin voor de middenstand, de vorming van de middenstand, de sociale werkgeving en de economische werking toe. Langzamerhand is meer inzicht en meer kennis van de wetenschap en de techno logie vereist. Het grootbedrijf is zich daar beter van bewust, dan het klein- en mid denbedrijf. Daarom wordt als eerste stap het „Plan U" de BEA opgericht, die zich ten. doel stelt: adviezen te geven op het gebied van de bedrijfs-economie, ju ridische facetten van het bedrijf, fiscale, reclame, verzekeringswezen, vraagstuk ken van middenstandswetgeving en so ciale wetgeving, kredietmogelijkheden en financiering van een bedrijf, overdracht van bedrijven, onteigeningsvraagstukken, huuropzegging, sanering, aangaan van overeenkomst en contracten, lonen, bepa lingen In CAO's en personeelsaangelegen heden en de inrichting van. een goede bedrijfsadministratie. De BEA neemt nog meer taken op zich. Aan de hand van door het Centraal Bu reau voor de Statistiek ea. uitgewerkte rapporten nader ln te gaan en de rap porten ie verspreiden onder de midden stand. Verder om persoonlijk met de mid denstanders in groej»s- en branchegewyze van gedachten te verwisselen. SCHIEDAM, dinsdag De heer Wouda zal op woensdag 9 oktober een lezing hou den voor de leden van „Aqua Fauna" en „Natuurgenot in huis" in gebouw Arcade. Zijn causerie is getiteld „Als zeewater- aquariumliefhebber naar de rode rotsen van het EstereJgebergte aan de Cöte d'Azur", De bijeenkomst begint om acht uur. SCHIEDAM, dinsdag Van het korf balprogramma Is ditmaal niet veel terecht gekomen door de vele terreinafkeurlngen. ODI Is helemaal niet aan bod gekomen. Schiedam speelde drie wedstrijden en Succes twee. De eerste ploeg van Schie dam heeft gedaan wat verwacht mocht worden, maar Succes heeft het er tegen De Raven lelijk bjj laten zitten, Bij Schiedam—De Spartaan is de score keurig gelijk opgegaan. JDe roodzwarten waren iets sterker en toonden dit aan door vrijwel steeds even voor te blijven. Mej. B. Bergfeld bezorgde haar ploeg de leiding en na l—l volgde F. Veer dit voorbeeld. Maar opnieuw kwam de gelijkmaker. In derde opstelling waren de Schiedammers echter duidelijk de sterksten. Nog voor de rust werd het 32 door D, Vermeu len en na de hervatting bracht dezelfde speler de stand op 42. Toch kwamen de Rotterdammers terug. Na 43 vond mej. B. Bergfeld voor de tweede maal de korf (5—3) en na 54 stelde mej. N. van Vliet de eindstand op 6—4. Succes was helemaal niet in vorm te gen de jonge en frisse ploeg die de Ra ven in het veld bracht. Bovendien waren de Hagenaars hun tegenstanders tech nisch de baas. Ondanks deze Haag se meerderheid lukte het nog de eerste helft met een redelijke stand af te slui ten, want de 03 voorsprong werd door F. Baas en mevr. A. de Beus tot 2—3 ge reduceerd. Na de thee kwamen de Sncces- sers echter er nauwelijks meer aan te pas. Het einde kwam met 2—8. Succes 2 verloor verder met 3—5 van Unicum 3, Schiedam 3 versloeg Het Wes ten met 6—0 en Schiedam b verloor mei 1—0 van Schiebroek c. SCHIEDAM, dinsdag. Voor de tweede maal heeft de Gemeente raad uitvoerig gesproken over de organisatie van het Bureau Huis vesting. Is in de juli-vergadering aan de hand van het door een Raads-commïssie ad hoe uitge bracht rapport reeds uitgebreid gesproken over het toewijzingsbe leid van woningen, wat geleid heeft tot het doen invoeren (min of meer tegen de zin van B. en W., die er geen verbetering in zag) van een bq het toewijzen te hanteren pun tensysteem, gisteravond is meer aandacht besteed aan tal van de tails. Ditmaal aan de band van een (door ons reeds vermelde) nota van B. en W., die antwoord gaf op de in juni gestelde vragen. De sprekers hebben gisteravond hun voldoening uitgesproken over het feit dat dit „pnnten-systeem" reeds op het Bureau Hulsvesting Is uitgewerkt en nu in gebruik genomen kan worden. Met uitzondering van drs. J. J. Houtman (VVD), die in juli zich al tegenstander toonde van het punten-systeem en nu ,de heel vage nota van b. en w, wel kon toejuichen". Overigens constateer den ook Ir. C. Boerman (PvdA) en W. Metaal (KVP) dat b. en w. hun ver lies niet erg goed namen en In de nota nog wat „napruttelden". De discussie spon zich. vooral om drie punten: de samenstelling van de huisvestingscommissie, die voortaan ook zal optreden als klachtencommis sie; het rouleren van loketbeambten, op het bureau Huisvesting, die tussenper soon zijn tussen b. en w. als jvomng- toewijzende instantie en de woning zoekende en ook de nadere uitwerking van het puntensysteem. SCHIEDAM, maandag Hannie de Raad van de gymnastiekvereniging Thor heeft met een vUfde plaats in de districts kampioenschappen In Den Haag een goe de greep gedaan naar de eindstrijd om het kampioenschap van Nederland. Thor heeft drie meisjes van ongeveer 17 jaar oud onder leiding van Nelly Boen der naar Den Haag gezonden voor de kampioenschappen van West-B die gelden als voorwedstrijden voor het nationale kampioenschap. In Den Haag ramen in to taal 56 dames deel en de Schiedamsen, die voor het eerst deelnamen, plaatsten zich als volgt Hannie de Raad met vijfde, Ellie Ven- delcto achtste en Nellie Maarschalker- weerd met zevenendertigste. Wat het laatste betreft willen de spre kers ioch wel graag weten, hoe het In de praktyk gehanteerd zou worden, te meer daar b. en w. zich bet recht voor behielden om ook op subjectieve gron den woningen toe te wijzen, met door kruising dus van het systeem. „Dat zal echter niet zo vaak het geval rijn," ver klaarde burgemeester mr, J. W. Peek ter geruststelling, al zullen b.v. ambte naren en andere personen die om drin gende redenen van algemeen belang een huls moeten hebben, bulten het punten systeem bl(jven. Met de toezegging dat de raadsleden op de hoogte gesteld zullen worden van de werking van het stelsel, kon men genoegen nemen. Maar gepnbllceerd wordt het systeem niet. Anders zon het publiek, naar burgemeester Peek vrees de, verkeerde conclusies trekken en dan zaten b. en w, met de overlast. Toen de verschillende sprekers bleven aandringen op een snel rouleren van. de loketbeambten van het bureau Huis vesting, werd burgemeesterPeek wat kriebelig. „Men moet het niet zo gaan voorstellen of die beambten voortdurend onheus optreden tegen het publiek. Het is inderdaad wel eens voorgekomen, meestal omdat die beambten zelf ook onaangenaam bejegend worden door ge prikkelde woningzoekenden, doch zulke gevallen worden door ons steeds gron dig onderzocht". Veel mogelijkheden in het rouleren zag burgemeester Peek overigens niet. Het kan nooit de bedoe ling zijn dat beambten die daar mentaal niet voor geschikt zijn, toch bij roulatie aan het loket komen. Dat werkt averechts. Over de samenstelling van de huts- vestlngscommlssie in nieuwe vorm, werd de discussie wat vinnig gevoerd. Het was vooral Ir. Boerman die er bleef aandringen dat deze commissie aange vuld zou worden met raadsleden, ook al zouden zU slechts als „waarnemers" fungeren. De leden van deze commis sie komen immers voor een dubbele en daardoor verzwaarde taak te staan; ge gadigden voor het lidmaatschap zyn er niet veel (de commissie vergadert over dag), zodat nu door het aantrekken van raadsleden de taak wat lichter gemaakt kon worden. Doch burgemeester Peek verzette zich krachtig tegen deze suggestie. Het moet tot elke prijs voorkomen worden dat de indruk wordt gewekt dat de gemeente raad bemoeienis heeft met de toewijzing van woningen, wat het geval zou zijn wanneer raadsleden (at Is het ook indi vidueel) in de commissie zitting hebben. Want het zijn uitsluitend b. en w, die ae woningen toewijzen en niemand an ders. De commissie dient alleen van ad vies, de raad staat er buiten. „En als een geval van een woning zoekende niet juist Is behandeld? Blijft dan de raad de enige mogeiykheid over om schriftelijke vragen te stel len?", schoot Ir. Boerman zijn laatste schot af. „Dergelijke kwesties kunnen voor de huisvestingscommlssie worden gebracht of voor b. en W. De leden moeten zich hier bulten den," gaf burgemeester Peek zeer lig ten antwoord. „Het ls beslist e wenst dat huisvestingskwesties in de raadvergadering In het openbaar wor den behandeld". SCHIEDAM, dinsdag. Personeel van gemeentewerken heeft uit de Poldervaart bij de brug Spïerïngshoek een redding- haak uit het water gevist. Vermoedelijk een kwajongensstreek. SCHIEDAM, maandag. De maand september eindigde by de Spaarbank an no 182Q te Schiedam ln tegenstelling tot de resultaten van andere sp Hngen met een aanzienlijk spaarover schot, ml. van 249.270,31. Het inlegover- schot van 1963 kwam daarmede 3.406.600,55 tegen in 1962 tot 1 oktober 2584.730,17. Het aantal spaarders steeg in septem ber tot 53.042, het tegoed van de spaarders tot 42.962.784,27 (30 september 1962 51171 spaarders en een totaal-tegoed van 37.792.004,92). Het tegoed van de deel nemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet nam toe tot f 1.182.400,77 september 1962 868.071,79). Door mid del van de afhaaldienst werd tot nu toe in 1963 opgehaald een bedrag van 600.993,50 tegen in 1962 tot l oktober 582.084,50. Per 30 sept, 1963 waren het inleggerste goed en de reserves voor 29.132.165,25 belegd in effecten, voor 7.094.36 in hypotheken en voor 9.610.356,53 in le ningen aan Rijk provincies, gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen op deze datum 1.791.008,33. SCHIEDAM, dinsdag. Van 's morgens half tien tot 's avonds half zes werd zon dag op het tennispark Spieringshoek het jaarlijkse toernooi gemengd-dubbelspel gehouden. De eerste prijs verwierven Luud Jonkers en Harry Meyer; de twee de prijs ging naar mevrouw Markestijn en Nico Maan. SCHIEDAM, Te bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen. 8.00—17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: ijzeren gewicht; wieldop van Volkswagen; etui met zak- kam; halsketting: ring met sleutels; griï- ze regencape; wit kinderschoentje (1.); lederen kinderschoentje; grijze herenjas met gereedschap in zakken. Te bevragen bij de vinders: donker blauw kinderjack, Klaassen, 's-Gravesan- destraat 2b; babybroekje. Rikken, Zalm- straat 4; nylon regenjas, v. d. Linden, Dr. Kuijperlaan 91; zwart gympakje, Smit, Fabristraat 2; damesmantel, Levering. Wattstraat 54; rode ballpoint, Noordijk, Rotterdamsedljk 249; bos sleutels. Vrijen- hoek, Overschiesestraat 58a; vulpen en potlood in etui, Vonk, W. de Zwijgerlaan 21; aansteker, v. Loenen, Dr. Boslaan 1; herenbril, Goppe, Ark Lebra, WiUems- kade to. 35; manchetknoop, Beukersen, Rembrandtlaan 61; doublé halsketting, Rangenberg, Burg. van Haarenlaan 120a; kinderportemonnee met inhoud. Van Roest, Emmastraat 5b; portemonnee met inhoud, Verkaaik, Ribeslaan 37, Kethel; damesparaplu, Van Hoof, Mgr. Nolens- laan 257; buitenband van motorrijwiel. De Koning, Newtonstraat 10a; knijptang. Vlagman, Van Beverenstraat 18; Chuca- baan, Goutziers, Prof. Aalberselaan 4; een paar rolschaatsen, Dr, Wibautstraat 99; een drijfriem (canvas). Van 's-Graven- zande, Gr. Florisstraat 20; kunstlederen handschoen (1.), De Ridder, Fabristraat 52; duif, Verkuil, Grote Markt 7; witte boxer, Keiler, Bokehveg 26-28; jonge her dershond, v. d. Stap, Alsidastraat 103c; boxer en bruine hond, Dierenasiel, St, Anna Zusterstraat 47. SCHIEDAM, dinsdag De handbal- competitie werd in het district West B co de afdeling Rotterdam geheel afgekeurd- Van de Schiedamsc teams kwamen alleen de DWS-dames In het veld en wel tegen VHC in Valkenswaard. Na een hoopvol begin van onze stadge noten was het toch VHC dat het eerst succes boekte. DWS kwam hierna wel vaak voor het doel van VHC maar had den weinig geluk. In de 12e minuut werf het 20 en keepster Veldhoven ging aan dit doelpunt niet geheel vrijuit. Eindelijk had DWS succes: uit een 'goed opgezette aanval wist Nel Bos met een achterwaart se worp te scoren. Met deze 2—1 stand ging de rust in. Na de thee ging VHC nog wat sneller spelen en met een hoog schot werd het 3—1. Lenie Robart bracht na goed samen spel met Henny Opschoor de stand op 3—2. Even kwam er wat onrust in de VHC verdediging maar DWS wist dit niet uit te buiten. VHC herstelde zich en met twee fraaie doelpunten brachten zij de stand op 52. In de laatste minuut bracht Henny Opschoor de eindstand op 5—3. DWS staat nu onderaan de ranglijst met 0 punten uit 5 wedstrijden. GEBOREN: Ege z-v. A. van Voorden en J. Klop; Fetroneüa M. E. d.v. J. J. N. Zwang en N. Marcelis; Christientje M. d.v. E- Ton en Soemindar; Karen d.v. C. II- Roerade en G. Soeters; Yvonne F. A. d.v. A. M. J. van Dijk en P. Gosselaar; Joyce B- d.v. C. Hitalessij en S. Karelse; Ronaldus J. z.v. J. Schneider en M. van de Wal; Johan z.v, D. L. van Mazijk en W. H. van der Reijden; David L. z-v. D. L. van Mazijk en W. H. van der Heijden. OVERLEDEN: A. Sonneveld, 84 jr. wed. van A. van der Lely; A. Kuperus, 41 jr; A* Kuypers, 84 jr. wed. van J. p, Janssen. SCHIEDAM, dinsdag. Van de werf van de N.V. Scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Waterweg ls 200 meter laskabel gestolen. VLAARDINGEN, dinsdag Het vis concours van de Combinatie van Perso neelsverenigingen aanstaande zaterdag wordt gehouden in de eerste twee vij vers in Park 't Nieuwelant (vanaf de spoorlijn). De Vlaardingse Hengelaars Bond heeft dit water "voor het concours beschikbaar gesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag De bij zondere expositie over Israël, welke van zaterdag tot en met maandag in het Re- hobo thzalencomplex werd gehouden, is een enorm succes geworden. Naar schat ting hebben 3000 personen uit allerlei richtingen de tentoonstelling bezocht; na, genoeg alle bezoekers waren bijzonder te spreken over de inhoud van het tentoon gestelde. Diverse schoolklassen hebben gezamenlijk de expositie bezichtigd, ter wijl bovendien maandagmiddag in het kerkgebouw een zanguurtje werd gehou den in het kader van het 15-jarig bestaan van de staat IsraëL Vanzelfsprekend, dat de organisatoren bij zonder tevreden zijn over het slagen van het niet alledaagse evenement. VLAARDINGEN, dinsdag Het toneel- en televisiegezelschap Ensemble uit Am sterdam brengt zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal voor leden van de p.V. Sunlight het toneelstuk „Het grote oor" van Pierre-Aristide BréaL U kijkt U vergelijkt IJ koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, let. $86 U GEEN FILIALEN Eerst by Co ja kijken. Was machines va ƒ90.— Ï5-3U korting, Ook merkmachines. Showroom Coja Lange Ha ven 125, telefoon 63341. maten 40 t.m. 110 vanaf maten maten 00 t.m. 16 vanaf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1