CHItDAM Bromridders met vreemde opvatting van hofmaken Willem Ruys bracht verstekeling mee STOOKDEMONSTMTIE V OETB AL-progr am biedt goede kansen jagraag! Tienduizend inlichtingen dit jaar Voor de kantonrechter Gang werkte in gebied van Waterweg en luchtz'g zacht %UWi>r^ ROXY Niemand wil Cubaan (46) toelaten Lou Daniels overleden NOAD gelijk met SYE Brandje door roken in bed Wegomlegging in Kethel Schrikken Race-fiets Burgerlijke stand si: Bij aankomst in Rotterdam OÜDSHOOBWl Mijlpaal bij VVV PIT-collecte Bloemen voor Schiedams hart TAFELTENNIS Kath.-filmactie opgeheven Vijfentwintig jaar bij Bervoets N.V. Schóól-inbreker gepakt Tegen bromfietser opgelopen Weer uitwedstrijd voor Fortuna VDV 2 verloor EEN RÖNTGENLABORANTE EN EEN LEERLENG- RÖNTGENLABORANTE Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS HET WERELDBEROEMDE CIRCUS DONDERDAG 10 OKTOBER 1963 5 SCHIEDAM, donderdag De hal van bet kantongerecht te Schiedam toonde woensdag dat de politie van Schiedam, Vlaardingcn en Maassluis ccn al of niet willekeurig: gezamenlijk zijn opgetreden legen de „brozems". Een vijftiental kna pen oit het Waterweggebied Vormden na melijk een groep verdachten die elkaar blijkens de begroeting „Ha. nozem" goed kenden en die gezien de dagvaardingen tour het hard en luid rijden op hun brom fietsen dat Waterweggebied misbruiken. Enkele knapen waren beneden achttien j»r. Hun overtredingen werden met ge sloten deuren behandeld. De rest schoof bij de openbare behandeling cn bloc de iftüngszaal in om te horen dat ieder veer tig gulden boete zal moeten betalen we gens het te hard rijden op de bromfiets en het niet in het bezit hebben van een rij bewijs omdat het aanbrengen van een ««carburateur van een bromfiets een motorrijwiel maakt. Voor zo'n „versnelde" bromfiets is dan jelfs een wegenbelastingkaart en een ken tekenbewijs vereist en bovendien beloofde de substituut-officier mr. H. Franken de knapen dat volgens een brief van depar tementaal niveau nog strenger zal worden opgetreden iu het vervolg. Dat houdt in dat de bromfietsen in beslag zullen wor den genomen en onvoorwaardelijk ver beurd verklaard zullen worden. „Grote kwajongens zijn jullie" en Jriest en kwalijk" noemde mr. Franken het optreden van twee van deze knapen. ZO' hadden op 22 juni niet rechts gereden op de Maasdijk b|j Maassluis. „De loop der geschiedenis kent een groot scala waarin de heren der schepping dames bet hof nsken. Dat geschiedt of op hoofse en soms op piatvoerse wijze, maar de manier waarop deze lieden menen de aandacht ran meisjes te moeten trekken is ronduit misselijk. Het geestige is, dat één van deze nozem- ridders met zijn paard kwam te vallen, dat was zijn verdiende loon maar het blij ven idiote capriolen. Het lijkt me het beste dat deze jongelui deze winter maar eens gaan fietsen, dus zelfs niet op een bromfiets mogen zitten, dan kunnen ze eens bedenken hoe idioot ze zijn geweest". Ook kantonrechter mr. P. B. Cos noem de het „misselijk" dat de jongens zonder reden op meisjes waren ingereden die op het trottoir liepen en dat deden de knapen alleen met het doel om de meisjes te laten schrikken. De gevolgen* bleven dan ook met uit. De meisjes struikelden, zijn in gevaar gebracht cn liepen verwondingen op. Conform de eis werden de 22-jarige bouwvakarbeider M. P. van A, uit Maas sluis en de LB-jarige kassenbouwer B. J. P. uit Maassluis veroordeeld tot een. boete van veertig gulden en de onvoorwaarde lijke ontzegging van de rijbevoegdheid, ook voor een bromfiets, voor de duur van zes maanden. „H|i reed zeker niet harder dan dertig", meende de I8-jarige A. N. RL C\ van der l. „Je hebt nog geluk gehad, de volgende keer wordt de fiets direct In beslag ge nomen", zei mr. Franken, die tegen alle jongens van deze „gang" de inbeslagname vin de racecarburateur eiste alsmede de veertig gulden boete, die conform werd feaccepteerd. „Het is helemaal geen motorfiets", meende de 22-jarige Schiedamse bijrijder M. van W., die op 31 juli op de B.K. Baan is aangehouden. „Het schijnt een rage te zijn", merkte mr. Franken op. Cartonnage- vverker C. van E. veroorzaakte een aan rijding, is niet verzekerd, moet een scha de van 56,— betalen cn mag op 4 de cember nogmaals naar het kantongerecht, komen om te bewijzen dat hij wel of niet een rijbewijs heeft gehaald. De 22-jarige Hotterdamse chauffeur J. van D. had een andere verklaring voor zijn hard rijden' op de Broersvest. „Ik rij er mee op het. circuit van Zandvoort". De rscecarbura- leur had hem veertig gulden gekost. Smid F. de B. (19) uit Hilversum gebruikte de racecarburateur omdat zoiets zijn brom mer „beter vet zou smeren". Hij kreeg oveneens voor het laatst zijn bromfiets' terug. Allemaal jongens met dezelfde bra voure. Geboren: Jolïe S. M.. d. v. W. J. Frank «i A. A. T. Janszen; Christine, d. v. A. E. G'jsberts en T. Fenenga; Sylvia, d.v. J. W. Blom en P. W. Hendriks; Antonia E., d. v. A. RL F. Melgert en J. AdmiraaL Overleden: P, M, Verhart, 74 jr; S. C. WitteboL 27 jr; D. L. van Mazijk, oud J dagen. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek 't Gouden Hert, St. Lichrina- straat 58. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 3017 uur; zon dag 12.3017 uur; Expositie Jan van Eyk. Collectie Beffin, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: Kid Gallahad- nlonopole, 2 en 8 uun „Nachtdienst Vrouwenpolitie". DIVERSEN Passage, 8 uur: Katholieke Kring/Cen- trum. Toneel. Jfene, 8 uur: KNMTB. Cursusavond. Geref. jeugdhuis, 8 uur: Toonkunst Ver gadering. (Advertentie UW.) Betere kleding bij' Nederland Kattenburg j sinds 1356 (Advertentie I.M.) itii;: ïiiiiiHiimiw |pH MliiiBf AMERICAN CIGARETTES FINE U.S. A (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Een uur langer dan strikt noodzakelijk was, heeft vanmorgen de 46-jarige' Cubaanse verstekeling Tomas Paz Moreno aan boord van de Willem Ruys in de cel gezeten. De man met de sleutel van de cel was „er gens aan boord" van het om tien uur aan de Lloydkade afmerende schip, dat in Rotterdam terugkeer de van de 21ste reis rond de wereld. Eerst om tien over elf was de man met de „sleutelpositie" terecht en konden enige mannen van de rivierpolitie zich over „onze man uit Havana" ontfermen. Uit Havana, want daar is Moreno ge boren. En hij wil er volgens kapitein Herman van den Heuvel per se niet naar terug, want de verstekeling heeft na zijn ontdekking in volle zee in de buurt van het Fansmakanaal, in sloep 19, verklaard da hijals anti-Castro zeker de ko gel zal krijgen. Het trieste verhaal dat hij tegenover de kapitein aflegde eh tegenover „immï- grationofticers" in Miami, raakte kant noch wal. Zijn enige bedoeling bleek te 2ijn geweest in New York te komen om zich bij zijn vrouw te voegen, die daar een winkeltje drijft Moreno maakte echter geen schijn van kans de VS binnen te komen, aangezien hij er in het verleden al twee keer was uitgezet Eenmaal wegens handel in ver dovende middelen. Derhalve was kapitein Van den Heuvel genoodzaakt de Cubaan, ROTTERDAM woensdag Onder de passagiers die vanmorgen van de Willem Ruys aan de Lloydkade in Botterdam de- barkeerden, bevond zich de jongste pas. saaier die de Kon. Rotterdamsche Llnyd ooit heeft vervoerd, uiteraard de aan boord geboren kinderen niet meegere kend. Het was de op 1 augustus jl. In Australië geboren Richard Httysmans, Wiens ouders in Bennebroek wonen. De kleine Richard is op volle zee door pater P. H. KLene (80) op tweede we- relreis met de Willem Ruys gedoopt. Bij gebrek aan een doopvont stond ka pitein Herman van den Heuvel uit Roer mond toe, dat de scheepsbel werd ge bruikt. die bij zijn ontdekking beschikte over een verlopen.permitt voor Panama (een jaar geldig) en vijf dollarcent, aan boord te houden en mee te nemen naar Ne derland. De perschef van de Kon. Rotterdam sche Lloyd, de heer C. Knijff, verklaarde: „Het is zeker niet uitgesloten dat wij hem voorlopig nog niet kwijt zijn". Te rugsturen naar Panama is waarschijnlijk niet mogelijk, aangezien het er naar uit ziet, dat men hem daar niet meer wil hebben, In Nederland stelt men uiter aard ook geen pr|js op de aanwezigheid van Moreno, hetgeen tot gevolg zal heb ben dat Lloyd opnieuw voor de Cubaan moet zorgen. De vreemdelingendienst van de Rotter damse politie kon ons vanmorgen nog: niets definitiefs meedelen, aangezien men van de rivierpolitie officieel nog niets over de Cubaanse verstekeling had ver namen. DAGELIJKS VAN 10TQT10UUR Advertentie IM.) GEBOUW "ATRIUM" KAREL DOORMANSTR. 143 TOT EN MET ZATERDAG A.S. SCHIEDAM, donderdag. in het VW-kantoor aan de Plantage is de tien duizendste Inlichting van dit jaar ver strekt. Omtrent half vUf dinsdagmiddag stapte de veertienjarige Leny van Dru nen uit de Anthonie Mu|jsstraat de VW-kiosk binnen, om voor de aard rijkskundeles wat folders ie vragen over de noordelijke provincies. Informalrice Tineke de Bruin deed met milde hand een greep uit de welvoorziene folder- kasten en kondigde toen aan; „Als je nu een ogenblikje wlit wachten, dan hebben we 'n leuke verrassing voor je". Wel een beetje verbaasd, maar met jeugdige vrijmoedigheid, nam Leny even later de felicitaties van WV-voorzitter J. van Pelt in ontvangst, die haar Icon vertellen dat zij zojuist de_ 10,000ste in lichting had ontvangen, die de Schie damse VVV dit jaar verstrekte. De heer Van Pelt liet zijn gelukwensen verge zeld gaan van enkele passende geschen ken: een taart van forse afmetingen, een tweetal lepeltjes met het Schiedamse stadswapen en een WV-bustocht naar keuze voor twee personen in het vol gende zomerseizoen. Er klonk wel wat gerechtvaardigde trots uit de woorden van de heer Van Pelt. Trots op het feit, dat de werk zaamheden der VW, zoals ook weer uit deze gebeurtenis blijkt, het laatste jaar belangrijk zijn toegenomen; het totale aantal inlichtingen dat over '62 werd verstrekt bedroeg 9780. Problemen Van de nu gegeven 10.000 informaties werden er, ruw geschat, zo'n 7000 aan Schiedammers verstrekt; stadgenoten die ieder voor zich met hun vragen hij de VW kwamen. Problemen van velerlei aard zijn. het, waarmee men in het kan toortje aan de Plantage te maken krijgt. Er zijn, natuurlijk de <vele) mensen die ec hun inlichtingen voor de vakantie gaan halen: adreslijsten van zomerhuis jes, campings, pensions, hotels. Maar daar kwam ook het oude dametje met het verzoek: .Juffrouw, ik moet een brief naar Duitsland sturen, over de regeling van m'n weduwenpensioen, zou u dat voor me willen doen?" Natuurlijk vormt het geven van in formaties maar een onderdeel van het uitgebreide VW-werk, maar het is juist dat onderdeel, dat voor de Schiedamse bevolking in haar geheel het belangrijk ste is. Met het bereiken van deze mijl paal, de 10,000ste inlichting van 1963, heeft onze VW eens te meer haar be staansrecht in de Schiedamse samenle ving bewezen. - oud-directeur Monopole - SCHIEDAM, donderdag. Op de alg. begraafplaats te Eindhoven heeft gisteren de begrafenis plaats gtronden van de oud- Schiedammer de heer Daniel Grimmellk- huyscn, die zondag op 73-jarige leeftijd In Eindhoven is overleden. De heer Grimme- Ilkbuysen was in Schiedam meer bekend onder zijn artiestennaam Lou Daniels. Na zijn loopbaan in de show-business, waarin hij ook heeft samengewerkt met tal van prominente figuren van cabaret en variété, is Lou Daniels jarenlang direc teur geweest van liet Schiedamse Mono- pole-theater. Voor en kort na de oorlog heeft hij nog een rol gespeeld in het amu sementsleven In Schiedam. Voorts was de heer Grimmelikhuysen bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming, waarbij hij als propagandist voor deze vereniging ook een belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van het Dierentehuis in de St. Annazusterstraat. Als theater-direc teur was hij een stuw in de winkeliers vereniging „Hoogstraat Belangen". SCHIEDAM, donderdag. Van 14 tot en met 19 oktober wordt er ook in Schie dam een collecte gehouden door het Prot. Interkerkelijk Thuisfront (PIT) ten bate van het werk van Pro Rege. Deze vereni ging heeft tot doel de geestelijke en stof felijke belangen van de militairen te be hartigen, wat meest geschiedt In de be kende militaire tehuizen. Na de lijst-col- lecte volgt op zaterdag 19 oktober de bus collecte. SCHIEDAM, donderdag. Ook In het komende weekeinde zit er voor de Schie damse voetbalamateurs wel winst in. Als de voortekenen niet bedriegen gaan de stadgenoten weer een geducht woord mee spreken in de diverse afdelingen. Die ver wachting wordt gestaard door de st|jging van de prestaties waaruit blijkt dat Schie dam op alle fronten naar de top zal kun- drlngen, maar topmaiches komen dit maal niet voor. Nu de drie Schiedamse derdeklassers de goede weg hebben gevonden gaan er leu ke ontwikkelingen komen. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt Schiedam dan een serie kanshebbers m de derde klas. SFC bijvoorbeeld verdient nu al lof met de goede plaats in 3 A. Deze plaats blijft behouden met een zege op Lugdunum op de Boshoek. De uitivedstrijd van Excel sior '20, dat beter kan dan tot nu toe ge toond is, moet een overwinning op GDA opleveren, In Kethel moet DHS bewijzen dat de aanhang nog steeds mag vertrou- wen op klassevoctbaL DHS kan Leonidas bedwingen. Vierdeklasser Martinit krijgt het by Hermandad in Rotterdam niet gemakke lijk, maar Martinit kan demonstreren niet de minste te zijn. Demos heeft niet alleen meer technische kwaliteiten maar ook meer strijdlust dan PDK. Dat kan winst betekenen. Lagere elf tab ent Excelsior '2072Tediro 2; CW 3Schiedam 2; Leonidas 3—Ex celsior '20/3. Lager KNVB Afd. Rotterdam De vorm van Schiedams eersteklassers In de afdeling wekt nog het minst ver trouwen. De overwinningen waren nog te weinig overtuigend en de nederlagen wa ren dat des te meer. Normaliter zou Ursrus in Harga tegen Nado Vooruitgang over eind moeten bl|jven, maar nu vrezen een Schiedams échec. Met wat meer ver trouwen gaat Schiedam naar DBGC, dat kan een puntendellng opleveren. In wezen zorgt DRZ voor de grootste verrassing, het verliest niet ondanks tige prestaties. Dat kan in KetheL we! weer een kleine zege op Bolnes opleveren. Voor Wilton Fijenoord zal het zondag morgen bij Nestoro niet mogelijk zijn twee punten te veroveren. Het wilskrach tige Schiedamse Boys is bezield genoeg om in Puttershoek de club van die naam de verrassing te bezorgen. De reserves: Hermes DVS 5Excelsior R 5; Hermes DVS 6—Musschen 4; CKC 3— DHS 3; Feijenoord 9SFC 2; Demos 2 NRC 2; VDL 2—Martinit 2; EDS 3—SFC 3; DRZ 2—Oud Beyerland 2; WCR 2— SVDPW 2; WF 2Hellevoetsluis 2; SW 5 CW 6; Xerxes 6—Excelsior '20/4; SW 6—Sparta 13; Progress 3—Excelsior '20/5; Coal 6Demos 3; SFC 4Hillesluis 4; Schiedamse Boys 2—SFC 5; SVDPW 3— Nado "Vooruitgang 3; SVDPW 4—Radio 2; Martinit 3Florissant/OBR 3; Schiedam 4 RET 3; Excelsior '20/6Feijenoord 15; Hermes DVS 8Excelsior R 9; Xerxes 7 SW 7; VFC 5—SW 8; Excelsior '20/7— VOC 7; Musschen 7SVV 9; Spartaan 7Martinit 4; DHS 4—Schiebroek 4; DZB 3DHS 5; DHS 6Transvaiia 5; Tediro 4 Ursus 3; Demos 4Bloemhof 3; DRZ 3— Boezemkwartier 2; Ursus 4EDS 7; Ex celsior '20/8—Hïllegersberg 4; SFC 6- Demos 5: Schiedam 6—OVV 4; Wico 3- SVDPW 5; TOGB 6—WF 4; DHS 7—CW 9; Excelsior '20/9—Xerxes 8; Spartaan '20 12—Hermes DVS 9; Coal 8—Excelsior '20' 10; DOK 3—SW 10; Martinit 5—WRW 4; DOK 4—Demos 6; HOV 9—SVDPW 6; Martinit 6Leonidas 7; Schiedam 7 TOGB 7; Schiedamse Boys 3—ODI 8; WF 5—AVS 5; SVDPW 7—Sagu Boys 3; WOH 3—Ursus 5; SVDPW 8—CW 14. Zaterdagvoetbal Zuidland—HBSS moet de jonge aanval van HBSS de kans geven de oranjehem den wat meer naar de kopgroep te duwen. HBSS kan zich geen nederlaag veroor loven, omdat het verblijf in de midden/- moot dan een feit wordt. De grote aandacht trekt PPSC dat zon der debutantenvrees In de vierde klas C de leiding heeft genomen na een 14 zege op concurrent Capelle, terwijl aanvoerder Groote Lindt verloor. Op de Boshoek zal PPSC de voorsprong moeten consolideren op De Zwervers. HBSS 2 gaat naar Zwaluwen 3. Ook GTB heeft de goede vorm te pakken. De uitwedstrijd tegen WIA levert een over winning op. Of GSS aan een gelijk spel komt tegen Groen Wit R in Sportpark Harga mag worden betwijfeld. De overigen: Rozenburg 2PPSC 2; Rozenburg 3—PPSC 3; HBSS 3—Zuid- land 3; GTB 2—Sunlight 2; PPSC 4— Zwaluwen 5; HBSS 4—Insulinde 3; GSS 2 —HBSS 4; MW '27/3PPSC 5; HBSS 7— Zwaluwen 9; GTB 4—MW *27/4. rrET ioat fcale hart van Schiedam, ll het ronde grasgazon van het Koe- marktplein, krijgt een jeestéUjker aan kleding. De Plantsoenendienst -is er toe overgegaan om in het gazon bloem perken aan te leggen, waarin veel bol len zijn geplant. De omtuonende^, die bij wijze van protest enige tijd gele den heel demonstratiej papieren bloe men in het gazon- hebben gestoken, hebben nu dus hun sin gekregen. SCHIEDAM, donderdag. De eerste wedstrijd van het NOAD-team in Utrecht tegen SVE 3 werd een gelijkspel. Een kleine overwinning had er tot het «ind van de wedstrijd wel ingezeten. Toen men aan de dubbeiparty toe was, had NOAD een 21 voorsprong door over winningen van Braak en Ahen. Eikmans en Braak, een onmgespcdd dubbel, ging kansloos ten onder; de stand werd daardoor 22, Door een goede overwinning van Braak op de sterkste SVE-speler, werden de mogelijkheden op een kleine overwinning weer ver groot, Bij de stand 4—4 moest Braak aantreden, tegen v. d. Wal, die tegen Aben een. kansloze nederlaag leed. Braak had voortreffelijk werk laten zien en daar Eikmans in zijn laatste partij tegen de zwakste tegenstander moest aantre den, zou dus een 64 overwinning mo gelijk zijn; v. d. Wal had echter moge lijkheden ontdekt om Braak te slaan. Met afwisselend verdedigend en aan vallend spel wist hij de NOAD-spel er in een tactisch gespeelde partij te slaan: 54. Het was maar goed dat Eikmans zijn laatste partij tot een overwinning bracht, anders had NOAD met een 64 nederlaag naar Schiedam teruggekeerd. Het werd nu 5—5. De persoonlijke uitslagen: Aben wint van v. d. Wal met 21—18 2112 en wint van Douze met 21—18 1821 2l9; verliest van Mackaay met 2115 12'21 1621. Braak wint van Mackaay met 2111 21—19, wint van Douze met 2115 21—15, verliest van v. d. Wal met 18-21 21—17 8—21. Eik mans verliest van Mackaay met 17—21 16—21 en van v. d. Wal met 21—12 1421 1321, wint van Douze met 2110 2114. Braak en Eikmans ver liezen het dubbelspel van v, d. Wal en. Douze met 12—21 16—21. Op 18 oktober speelt NOAD thuis ver moedelijk in de gymnastiekzaal van het Oude Kerkhof tegen het Rotterdamse Milksteamers. SCHIEDAM, donderdag De Katho lieke Filmactie te Schiedam zal, na vele jaren van vruchtbaar werk, opgeheven worden, zo heeft het bestuur op de kort geleden gehouden vergadering moeten besluiten. Het aantal belangstellende le den Is te klein geworden om daar film programma's voor te laten draaien. De leden kregen het advies zich aan te sluiten bij de Schiedamse Filmkring, waarmee reeds werd samengewerkt. Ge meend wordt dat één enkele organisatie op dit gehied meer kan bijdragen aan een gezonde film-cultuur. SCHIEDAM, donderdag De heer S. van de Meer, etaleur bij het Kledingma gazijn Bervoets N.V"., te Schiedam, zal maandag a.s. het feit herdenken dat hij vijfentwintig jaar in dienst is b|J ge noemd bedrijf. Na eerst in andere filialen gewerkt te hebben, is hü sinds 1955 werk zaam in het Schiedamse bedrijf. De eta lages zijn het bewijs van zijn vakman schap. Buurvrouw voorkwam erger SCHIEDAM, donderdag. Het snelle ingrijpen van een buurvrouw beeft ge maakt dat het vanmorgen nog net niet tot een brand is gekomen in de woning van de familie B- in het Nienwsticbt Zuidzijde 35. De 34-jarige mevrouw B. had In bed gerookt en daarbij de sigaret op een kus sen gelegd, dat prompt begon te branden. Het kussen heeft mevrouw B. toen in de W.C. geworpen, wat het nog erger maakte omdat in de houten vloer van het toilet gaten zaten. De buurvrouw, mevrouw S. M. van Krachten, had om 8.15 uur gezien dat er rook kwam uit een raam van de woning van. de familie B. Zij kwam door de open staande buitendeur binnen, rende de trap op en begon meteen met een emmer water het vuur te blussen, zodat erger voorko men werd. De brandweer heeft daarop met een nevelspuit haar werk overgeno men. Wanneer het tot een werkelijke brand was gekomen, zou het tot een ramp kunnen geworden zijn in dit complex dichtaaneengebcuwde heel oude huisjes aan het Nieuwsticht. Nu bleef de schade beperkt tot twee verbrande kussens en twee dekens. De familie B. is overigens niet verzekerd. SCHIEDAM, donderdag. In verband met de uitvoering van. riolering- en be- stratingswerkzaamheden in de Meeuwen- singel, de Schiedamseweg en de Lindeyer- straat, zullen deze wegen met ingang van heden gedurende een drietal maanden voor alle rijverkeer zijn afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgelegd over de Meeuwensingel, de Leeuweriksingel, de Zwaluwlaan, de Koekoeklaan en de Kerklaan. In verband hiermee is de eind halte van bus 40 tijdelijk verplaatst. in verband met deze werkzaamheden zal de waterlevering naar Kethel, voor wat betreft het oude dorp ten noorden van de Zwaluwlaan, de omgeving van de Katholieke kerk en de Polderweg op vrijdag 11 oktober van 10 uur 'savonds tot zaterdag 6 uur 's morgens onderbro ken worden. SCHIEDAM, donderdag. De inbraak in de Jan Ligthartschool, maandagnacht gepleegd, is opgehelderd. Door de politie zijn gisteren twee jongelui, een 20-jarige Nederlander en een 23-jarige Duitser, bei den zonder vaste woonplaats, in Waddinx- veen gearresteerd. Zij hebben bekend tal van inbraken en diefstallen gepleegd te hebben in Rotterdam en omgeving. Zo ook de inbraak in de Schiedamse school waar een kofferschrijfmachine en ƒ30 werden buitgemaakt. Deze inbrekers re den rond in een auto. SCHIEDAM, donderdag Bij het on voorzichtig oversteken van het rijwielpad longs de Burg. Knappertlaan is gister morgen de 63-jarige mevrouw P. v, D, uit Vlaardingen tegen de bromfiets van de heer W. H. v, d. W. opgelopen. Me vrouw v. D. werd licht gewond en is naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Voor de bekerronde op 17 november heeft For tuna opnieuw een uitwedstrijd geloot. Die dag gaat de Vlaardingse club op bezoek bij Helmondia. VLAARDINGEN, donderdag De re serves van de Vlaardingse Damvereni ging hebben het seizoen ingezet met een 11—9 nederlaag tegen het eerste tiental van Maeslandtsluys. "Wel hebben de VDV- ers de weelde gekend van een 9—7 voor sprong, maar Alblas en vooral Ipema, die zich beiden volledig inspanden, konden er geen puntje meer uithalen. GEMEENTE SCHIEDAM In het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM kan worden geplaatst Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties te richten aan, de Geneesheer-Directeur. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Allé soorten films. Foto K- van Vuuren. Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. 00.15-30% korting. Ook merkmacbines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 633 41. Personeel gevraagd Gevraagd voor spoedige in diensttreding nette bezorgers. Aanmelden dagelijks van 95 uur. De Schiedammer, Lange Haven 103. KENNISGEVING Legger der Wegen. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat een exemplaar van het door Gedepu teerde Staten der provincie Zuid-Holland ingevolge de Wegenwet opgemaakt ontwerp van de 2e wijzigingslegger van de gemeente Schiedam van 11 oktober tot 19 november dn.v. ten Stadhuize, Afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd. Bezwaarschriften tegen het ontwerp kunnen bij Burge meester en Wethouders voornoemd worden ingediend; zij worden bij het ontwerp mede voor een ieder ter inzage gelegd. De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren kunnen mede worden ingebracht in een zitting van een door hun college uit hun midden benoemde com missie. Deze zitting zal worden gehouden ten Stadhuïze op dinsdag 19 november, des voormiddags om 11.30 uur. Schiedam, 7 oktober 2963. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester. M. J. BLOK J. w. PEEK U kijkt U vergelijkt koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 11 GEEN FILIALEN DAGBLADRECLAME IS NIET TE VERVANGEN r/M 22 OKTOBER DEN HAAG, MALIEVELD SARRASANI geeft ter afsluiting van haar succesvolle Nederland-tournee 1963 EN DEN HAAG, MALIEVELD, Un. DINSDAG 22 OKTOBER A.S. DAGELIJKS 2 VOORSTELLINGEN, (dus ook middagvoorstellingen op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag). Voor boven staande middagvoorstellingen gelden de volgende speciale xeductieprijzen: Ouden van dagen, militairen, studenten ƒ150. Kinderen onder 7 jaar 1.Alle volwassenen halve prijzen! Het circus is goed verwarmd! VOORVERKOOP: I, Wagenstraat 35, tel 070-1844 66. H. Speciale kassawagen, Leyweg 940B. tel. 070-66 3340 en aan de circuskassa, Malieveld, teL 070-1136 36.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1