Over de Schie verhuisd flMCO MANTELMODE 1 Het loonbeleid van ANMB besproken Baldadig met lege flessen gesmeten VOETBAL: inhaal- ,vrif progamma en KOERIERSTERS SIEBEL ]V.V. Kraiijeiiia Nieuw zandstraal- en schopeer bedrijfspand in gebruik BROMFIETSJASSEN en AUTOCOATS ƒ39,50 WASMACHINES COTJZY ONDER ZEER GROTE BELANGSTELLING 8 pet verhoging rechtvaardig en ook haalbaar AGENDA Bazaar van SISO-dames SUÈDE HERENJASSEN 125.- Brand op schip door lasvonken VOOR DE KANTONRECHTER Brand in café door peukje Asm VL (jSSS'vïK HET MOOISTE Rloemenzaak aan Parkiveg geopend SCHIEDAM 0E SCHIEDAMSE MEUBELBEURS MODES Broersvesf 111 - Schiedam - Tel. 67416 posBERD'AG 17 OKTOBER 1963 5 SCHIEDAM, donderdag-. De N.V. Kr*Üeina ls over Sc'1'e been gegroeid tot eert van de grootste zandstraal, en jchopecrtedryven In het Waterweggebied. jljj bestaande bedrijfspand, dat aan de Jjn van JUebeeckweg is gelegen en tot jan de Schie reikte, is uitgebreid met een jaiuieniyk groter bedrijfspand dat pal jaa de overkant van de Schie is gelegen doch de Ingang heeft gekregen aan de Strickledeweg 33. pit nieuwe bedrijf nu. is hoewel nog niet jeheei bedrijfs-gereed. gisteren officieel In gebruik genomen. De heer H. J. B. Kraijema richtte op 1 maart 1950 in de Spaanse Polder een jandstraal-, schopeer- en verfbedrijf op,1 dat de tweede industriële vestiging in de toen glocd-nieuwe Spaanse Polder was. Doch reeds na enkele jaren moest naar een groter bedrijfspand worden uitgeke ken en de heer Kraijema vestigde zich toen in december 1954 in het Schiedamse industrie-gebied, toon pas in. ontwikkeling gekomen. Hij kreeg daar de beschikking over een terrein van rond 3000 m2 en dacht toen dat dit voldoende zou zijn voor zijn groeiende bedrijf, zelfs na uitbreiding. Maar reeds in 1957 bleek het een misreke ning te rijn. er was weer een aanzienlijk tekort aan ruimte. In dat jaar, toen ook het eenmans-bedrijf was gewijzigd in de 2Ï.V, Kraijema met de heer H. J. B. Kraljeraa als directeur, werd optie ver kregen van de gemeente op het terrein aan de overkant van de Schie, dat meer dere mogelijkheden bood. AAN WATER Doch het bedrijf moest per sé aan het water liggen, wegens de aanvoer van de iware werkstukken. Daarom moest eerst de Overschleseweg worden omgelegd, de daar staande oude huisjes afgebroken, en het terrein bouwrijp worden gemaakt, voordat het nieuwe pand opgetrokken kon worden door het Aannemingsbedrijf Heynsbroek N.V. te Schiedam. Zo kon eerst op 2 april de eerste paal worden ge stegen (door de echtgenote van de direc teur) en na de vertraging in de bouw door de strenge winter, kon zo gisteren de nieuwe vestiging In gebruik worden ge nomen. Nu heeft men de beschikking over een terrein van rond 15.000 m2 voor opslag en werkruimte, terwijl langs het water van de Schie de kade 90 meter meet. Op dit grote geheel beklinkerde terrein staat de grote fabriekshal van 55 bij 30 meter, met nog mogelijkheden voor uitbreiding naar drie kanten. Midden op de vrij dra gende betonvloer (die een belasting van één ton per m2 kan hebben) staan de twee grote sfcraal-kabines, het hart van het be drijf. Deze zijn elk 20 meter lang, 6 me ter breed en 4 meter hoog. zodat ook de grootste te bewerken stukken behandeld kunnen worden. Drie elektrische kranen van 3 ton en een ingenieus systeem van op rails lopende wagentjes zorgen voor het inbrengen van de werkstukken. STRAAL-CABINES In elke kablue kunnen tegelijkertijd vier stealers aan het werk met hun op 5 limosferen luchtdruk werkende spui ten. die geen zand doch staal-grlt af schieten. Enorme afzuig-lnstallaties zor gen er voor dat deze toch niet kleine kabines h* 9 seconden stofvrij kunnen worden gezogen. Aan de zijkanten van deze kabines heeft men. dan weer de schopeer-xnrichting en ook een verfspuitwand van 14 meter lengte. Voor de enorme hoeveelheden pers-lucht, die in het bedrijf nodig zijn zorgen twee grote compressoren die samen 35 m3 lucht per minuut kunnen leveren* Daarnaast nog vier transportabele com pressoren met een capaciteit van 6 m3 per minuut voor het karwei-werk in de open lucht. Aan het interne transport, een knelpunt in het oude bedrijf, is veel zorg besteed. In de fabriekhal zelf heeft men dus de transportkarretjes en de plafondkranen, maar verder ook vier mobiele kranen met 3 tot 7 ton hefvermogen, twee vork heftrucks en tractoren. HELLING TVat het bedrijf echter nog niet heeft, dit Is kantoorruimte. Voorlopig zal de directie het doen met een houten keetje op*het terrein tot in de latere jaren ge dacht kan worden aan het optrekken van «n groter stenen kantoor. Maar eerst zal ren andere wens In vervulling moeten komen: een straal-inrichting aan de-Schie wlf, met een helling in het water. Dan rallen ook kleinere schepen, als jachten behandeld kunnen worden. Doch dat Is hog toekomstmuziek. Bij Kraijema N.V. werkt nu 31 man personeel Zij zijn gistermiddag samen gekomen in de fabriekshal voor de fees telijke opening. Daarbij heeft het oudste personeelslid namens het personeel een fraai geglazuurd tegel-tableau, vervaar- digd door de Schiedamse kunstenaar Trits Hendrickx, symboliserende de groei van het oude naar het nieuwe be drijf aangeboden aan de directeur, baama was er een druk-bezochte re ceptie van vrienden en relaties. Burgerlijke stand GEBOREN: Cornells J., z.v. K. de Man on y <ie Zwart; Caroline, d.v. F. P. van Eyk en v'an Rikxoort; Martnius J. J- Z.v. M. J. kerkhof en S. J. M. Vaarting. tOVERLEDEN: J, J. L. Scheöers. 72 Jr; C. H. Scheuller, S3 jr: B. Bekink, 75 jr., we- «we van H. Kiela; A. Slzoo, 67 jr., C. Nle- roP. 65 jr: H. M. Vlasveld 77 jr., weduwe fa J. laps. (Advertentie IM.) Exceptionele aanbieding met wattinc voering, in bruin en blauw HERENMODES BROERSVEST 56 (Advertentie ZJSf.) en centrifuges alle bekende fabrikaten 1 e Middelfandstfaaf 72 Telefoon 30340 - 37434 SCHIEDAM, donderdag. Typerend voor de grote onrust die momenteel op het „loonfront" heerst en zeker ln „het metaal", was de ongeivoon grote belang stelling voor de vergadering die de ANMB (van het NVV) gisteravond in het Voiks- gebouw hééft belegd, waarbij district- bestuurder J. van. Otterlo een uiteenzet ting gaf over de nieuwe CAO, die voor de metaal-bedrijfstak in de maak Is. De grote zaal van het Volksgebouw puilde letterlijk ui van de belangstellenden, zo dat er stoelen aangesleept moesten wor den en de rijen wat opgeschikt, om allen een plaatsje te geven. Afdelingsvoorzit ter A. Teerds kon dan ook in zijn ope ningswoord vaststellen dat rond 11 pro cent van de ANMB-leden aanwezig was; een ongekend hoog percentage. „Er zijn dan. ook wel heel belangrijke dingen gebeurd m de afgelopen dagen", gaf de heer Van Otterlo als verklaring en hij wilde zijn betoog dan ook met uit sluitend beperken tot de regelingen van de nieuwe CAO. Het ging om de vraag: heeft de vakbeweging wel het juiste be leid gevoerd. Uitvoerig heeft hij daarop dit beleid uiteen gezet en verdedigd. Uit de reacties uit de zaal bleek dat velen het er niet mee eens waren. Voor al de 8 procent loonsverhoging die voor de nieuwe CAO geëist zou worden, werd door velen te laag gevonden. Een lid stel de voor dat de vergadering als geheel deze ontstemming over de 8 procent aan het hoofdbestuur zou doorgeven. Doch zowel de heer Van Otterlo als voorzitter- Teerds pleitten om dit niet te doen, gezien dit de onderhandelingspositie het bondsbestuur zou verzwakken. „WIJ moeten juist nu eensgezind achter het bestuur staan", vonden zij. Tot een stem ming over dit voorstel Is het niet ge komen; hoewel meerdere leden boos de vergadering verlieten, zou er, zo te oor delen, ook niet de meerderheid voor ge vonden z(jn. De naar voren gebrachte mening dat velen voor het ANMB-lidmaatschap be dankt zouden hebben, wegens het door het bondsbestuur gevoerde beleid, werd krachtig ontkend door de heer Van Otterlo: er is juist een sterke toevloed van nieuwe leden. „Het heeft geen zin om meer dan 8 procent te eisen", betoogde de heer Van Otterlo. Het gaat er niet om wat er ge- eist wordt, maar wat er gerealiseerd worden. Die acht procent waren zorg- -uldig berekend en dus haalbaar. Daar voor zou de bond dan ook pal blijven i niet toegeven. Dit zou een eer ste Stap zijn naar het optrekken naar het :e peil van lonen maar ook van Want een prijsstijging zal onver mijdelijk zijn, verklaarde spreker, die er verder ook op wees dat in de nieuwe CAO niet alleen de lonen, maar ook de secun- arbelds-voorwaarden verbeterd zou den worden. dit vrijwillig nu ook doen". Over de huur verhoging: dit is het afromen van de loonsverhoging. Als de verhoging er komt zal de vakbeweging met aanvullende eisen komen. Over de koppelbazen: de bond heeft al eerder geageerd tegen deze kop pelbazen, maar de kwestie is in de pu bliciteit gekomen door de acties op de Amsterdamse werven. Ook hier geeft de bond geen krimp, maar de uitvoering gaat langzaam. Dan een waarschuwing; de bond Is niet bereid de CAO voortijdig open te breken. Want de CAO Is heilig. Als de vakbon den zich nu niet houden aan de regelin gen van de CAÖ, dan zullen de werk gevers dit ook niet doen als de tijden omslaan en de positie van de bonden niet zo sterk Is. APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 1017 uur; zon dag 12.3017 uur: Expositie Jan van Eyk. Collectie Befün, schilderijen Lo Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur „James Bond con tra dr. No". Monopole, 8 uur: „Ketenen van de haat". DIVERSEN Passage, 8 uur: Propaganda-feestavond TBC-ve ren i ging. Volksgebouw, 8 uur: NIVÖN-film, Irene, 8 uur: Rijdende Kansel Evang, roenkomst. Voor gereformeerd hej aar dencen tru m (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag „ik hoop, dat u prettige dagen zult hebben, veel verkoopt en een flinke opbrengst bü el kaar krijgt." Met deze woorden verricht te ds. W. A. Krijger woensdagmiddag de officiële opening van de traditionele ba zaar van de SISO-dames (Samen Inspan ning, Samen Ontspanning) in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven. Deze keer zullen de recettes aan het nieuwe bejaardencentrum van de Geref. Kerk worden geschonken. Reden waarom ds. Krijger namens het bestuur, dc leiding en de toekomstige bewoners van het Cen trum het initiatief van de SISO prees. Dc leden hebben weer hard aan de tot standkoming van de bazaar gewerkt. On der leiding van mevrouw C. B. Couvée- Van Hossen is dat ook allemaal prima ge lukt. Direct na de opening bevolkten jong en oud de grote zaal, waar de dames in de talrijke stands hun publiek tot kapen aanspoorden. De medewerking kwam. weer van alle kanten. Er is op de talryke clubjes van de SISO naar hartelust gebreid en ge naaid aan baby-klcertjes, dameskleding, poppengoed, enz. Er zijn ware stroop tochten ondernomen om huishoudelijke artikelen als glas- en aardewerk by el kaar te krijgen, levensmiddelen, boeken, postzegels, schoonheidsartikelen, enz. enz. Attracties zijn er ook. In het miniatuur postkantoortje kunnen lootjes worden ge kocht, met behulp waarvan in datzelfde kantoortje postpakketjes kunnen worden afgehaald. Voor de kleuters is er een juf frouw met een enorme grabbelrok, iets sprookjesachtigs voor die hummels. De onderneming werd gisteren al hoop gevend ingezet. Nog vóórdat de belang stellenden hun voet over de drempel had den gezet, bood mevrouw A. de Beer- Kaldenburg namens de bejaarden van de Onderlinge Band een enveloppe met een. bedrag van 25 gulden aan. Dat eerste steentje kan nog worden aangevuld met ontelbare andere tijdens de vei'koopuren, die vanmiddag tot vijf uur en vanavond van zeven tot tien uur zijn. SCHIEDAM, donderdag Het inhaal programma geeft een tiental Schiedamse voetbalclubs rust in het komende week einde, maar enkele clubs zulten toch in beweging blijven. Zij zullen oefenen. Zo komt Schiedam tegen De Hollandlaan in het veld. Zondagmiddag om twaalf uur is het ln de competitie voor SFC ernst bij Archipel. Ongetwijfeld Is SFC ln Den Haag favoriet omdat de Schiedammers zo goed in vorm zijn, maar er schuilt het gevaar dat SFC zich zal overschatten te gen een Archipel dat de gevarenzone zal willen verlaten. In Harga kan Drsus zon- morgen om half tien de 2aken wat duidelijker stellen in de eerste klasse A. Ook met Ursus gaat het de goede kant uit, *is de stadgenoten er op eigen ter rein ln slagen Noorderkwartier vast op de onderste plaats te nagelen, waardoor Ursus ruime afstand teweeg brengt tussen zichzelf en de rode lantaarn. Topwedstrijd in het zaterdagvoetbal van de KNVB is de match HBSSExcel-1 sïor M omdat er niet veel meer is vastge steld. Dat levert de oranjehemden meer publiek cn de verplichting te tonen dat HBSS in de kopgroep wil komen. Tech nisch is HBSS meer waard dan het ste vige Excelsior Maassluis maar de stevige bezoekers zullen zich niet uit de midden moot willen laten wippen. Het wordt dus een hard gevecht waarbij HBSS met snel spel tot op twee punten van leider Pelikaan kan komen. In de tweede klas A van de Afdeling Rotterdam verbaast GTB, dat na vier matches nog ongeslagen is. Nu Den Bom mel naar Harga komt zal een felle str|jd ontbranden tussen twee gelijkwaardige krachten waarby een puntendeling waar schijnlijk lijkt. GSS In tweede klas B drUffc krachteloos onderaan, meer dan een gelijk spel wordt het by The Bed Stars dan ook niet. De reserves: zondagmorgen: Coal 4 DHS 3; DHS 3—VOC 3; SFC 2—VFC 4; Martinit 2Demos 2; Dilettant 2—DRZ 2; SVDPW 2Schiedam 3; Hermes DVS 7 SW 5; Ursus 2Belvédère 4; VND 2 SVDPW 3; Wilton Fyenoord 3Dilettant 3; SVDPW 4SMV 4; Fortune 6—SW 8; Schiedam 5Zwart "Wit 4; DRZ 4Het (Advertentie Z.M.) Nog tal van andere onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Aan een bevorde ring van het overwerk had de bond geen behoefte, evenmin aan het verhogen van de pensioensgrens van 65 tot 67 jaar. „Als de AOW'ers willen werken, kunnen zij (Advertentie LM.) SPECIALE AANBIEDING Eerste kwaliteit herenmodes BROERSVEST 56 Betere kleding bij j Nederland Kattenburg Sinds 1856 j (Advertentie LM.) MANNEN die sa» „EEN GOED PAK" denken, denkpn aan: SciuoOam Hoogatraui 174 SCHIEDAM, donderdag Door het overspringen van lasvonken is woensdag middag omstreeks half 5 brand uitgebro ken in de machinekamer van het 454 ten metende vrachtschip „Coolsingeï", dat aan de Buitenhaven licht. De schade Is gering. De eigenaar, de rederij C. van Santen uit Rotterdam is verzekerd. En der personeelsleden van de rederij, die aan het lassen was in het aanbouw zijnde roefje ontdekte de vlammen. Met een. collega heeft hij gepoogd het vuur met 2 schuimblusapparaten te blussen. Toen da; niet lukte, heeft de brandweer onder leiding van brandmeester Keuzen kamp geassisteerd met het gebruik van een nevelstraal en een droogpoederappa- raat. SCHIEDAM, donderdag „Het was baldadigheid", verklaarde de jon- deemoedig en dat Hjkt een beken- waaraan niet te knabbelen valt. Toch vroeg de kantonrechter te Schie dam mr. F. B. Cos verbaasd: „Wat was dat voor een handeling, had je te veel bier gedronken?" en de 18-jarige C. E. V., tuinder uit Hoek van Holland, vertelde dat hij inderdaad eerst een flesje bier had leeggedronken, voordat hü het man haftig op straat had stuk gesmeten ln Maassluis. „Dat was geen beste avond, je gaf toen nog een valse naam op ook, je noemde je Jan van der Ende", zei mr. Cos en de substituutofficier mr. H. Fran ken deelde daarna mee: „Ik moet nu wel gevolgen aankondigen van dat feest". Hy eiste 35,— boete en mr. P. B. Cos maak te er tien gulden voor het kapotte flesje en 20,voor de valse naam van. Achtenzeventig jaar is hij en toch stond hij woensdag terecht voor het kantonge recht te Schiedam: de heer 2. was dron ken geweest. Vroeger had hij al enkele malen voor een dergelijke overtreding terecht gestaan. Nu kreeg de bejaarde heer bijstand van <3e 34-jarige heer S, H. van het consultatiebureau tegen drank misbruik uit Botterdam, Hij verklaarde: Leeftijd en lichame lijke conditie van Z. geven, een zeer ge ringe tolerantie tegen het gebruik van alcohol, de man was alleen cn eenzaam en dronk daarom, we hebben hem in een Jazz-sociëteit SCHIEDAM, donderdag Voor de Schiedamse jazz-sociëteit Guillaume/ Nieuwland speelt zaterdagavond 19 okto ber in Maison Tivoli het orkest Les Com pagnons du Dixieland. rusthuis geplaatst en het gaat nu goed". Mr. Franken bracht daarna dank aan de ze ambtenaar en mr. Cos verstrekte een boete van twintig gulden, die overigens op indirecte weg uit 's rijks kas zal wor den betaald, want Z. krijgt van Sociale Zaken een zakgeld van S 4.50 per week dat hij voor deze boete gaat aanwenden. Noorden 9; Noorderkwartier 6Schie damse Boys 4; SVDPW 7—SCO 2; NRC 5—Ursus 5; YVOH 3SVDPW 8. Zaterdag: PPSC 2—Vlaardingen 2; PPSC 3NBSW 2; TOGR 3—GTB 2; RWH 4—HBSS 3; TOGR 4^PPSC 4; Stedos 2HBSS 4; HBSS 5-MW '27 3; Vlaardingen 4—PPSC 5; GSS 2—DVO '32 4; HBSS 6Energie Boys 3; GTB 3 HBSS 7; Zwaluwen 9—PPSC 6; GSS 3— Zwaluwen 10; HBSS 8—The Red Stars 3. SCHIEDAM, donderdag Door een smeulend sigarettenpeukje is woensdag nacht om half 2 brand uitgebroken achter de tapkast van het café P. van. de Water aan de Vlaardingerdljk 118. Onder hevel voering van commandant D. de Jager is het vuur met een nevelspnit geblust. Voorbijgangers ontdekten, dat er brand was. Later verklaarde de echtgenote van de caféhouder dat zij na sluitingstijd as bakken had geledigd in een achter de tap kast staande plastic emmer. De emmer was gaan branden en er ontstond lichte schade aaa een losse vlonder en zeil, (Advertentie 1M.) fJUVÏfl'IER*- HORLOGER",r er» het beste alléén is goed genoeg als het om Uw verlo vingsring gaat Fantastische modellen van het allerbeste fabrikaatentoch nietduurder! Uw lieve!ingsring is er zeker bij. Op graveren kunt U wachten. Rotterdam: Stadhuisplein 24-26 Coolsingel 50, Nw. Binnenweg 227 SCHIEDAM, donderdag De laatste winkel aan het einde van de Parkweg, om precies te zijn op nummer 375, is „be woond". Woensdag heeft de heer J. P. •Verbeek, die voorheen in een Rotterdams bedr|jf werkte, er zijn bloemenmagazijn geopend. De inrichting van de winkel is nog niet compleet. Maar het voornaamste, de geu rige en. fleurige koopwaar, is in de zeven tig vierkante meter verkoopruimte ge- etaleerd. De marmoleumvloer komt nog. Ook de achter in de zaak gelegen ruimte, door middel van een schot gescheiden, die als werkplaats wordt ingericht, zal nog worden voltooid met een kantoortje. Aan. de ruime kelder is nog geen bestemming gegeven. Bloemen zijn er begrijpelijkerwijs op de ter gelegenheid van de officiële ope ning gehouden receptie niet geschonken. Fotografie Te Icoop aangeboden Personeel gevraagd ïolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto R. van Vuuren, Hoogstraat 106. Eerst by Coja kijken. Was machines v.a 90-— 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 63341. Voor direct gevraagd een bewaker, rijwielstalling sta tion. Schiedam, voor 2 dagen per week Aanmelden tussen 10 en 12 uur in de stalling. Uw KJeme advertentie ln deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie las U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 68611 - GEEN FILIALEN Onduidelijk Onlangs hebben wy bericht dat vrouw W. rijdende onder toezicht haar echtgenoot op een opgebroken by Vlaardingen hy Rijksweg 29 tegen tankauto was gebotst. Getuige Van D. had toen gezegd dat er nog wel te rij den vlei. maar hU zou niet de ene baan van de weg zijn opgegaan omdat hij wist hoe tegenliggers waren. Nu stond als getuige de 2C-jarige chauf feur W. van D. voor de balie, die mede deelde dat de auto van het echtpaar W. bij het begin van de weg had stil gestaan toen hij met zijn tankauto de weg opreed. Later weersprak de verdediger van W. dit De heer mr. Van der Ven wees op de foto's die aantonen dat W. het opgebro ken gedeelte op bijna drie meter verla ten had toen de tankauto de weg op kwam voor de frontale botsing. Het echtpaar had dus al vijf tot zeshonderd meter on gehinderd kunnen njden: Kantonrechter noch officier kwamen er uit. De ontbrekende schakel in het tafe reel, de s tra tem aker Van der Berg. was niet als getuige verschenen zodat de of ficier zei geen straf te kunnen eisen. Hij had dc indruk dat mevrouw W. te gevaar lijk had gereden maar hij was niet over tuigd dat er een strafbaar feit is ge pleegd en ook wilde hij deze zaak met voor een tweede maal aanhouden. Kan tonrechter mr. F. B. Cos sprak het vrij spraak uit. 1 In... de manlelmode '63-'64 bij „AUA" kunt u o.a. ook keuze maken uit onze G-style DAMES MANTELS Deze uit Italiaanse stoffen vervaardigde mantels, worden geleverd i fascinerende modellen met en zonder bontkraag of bontgarnering „ALJA" G-STYLE MANTELS van 57.50 af Ook in grote maten, kunt u een royale keus maker». Zie de etalages. (RUIME PARKEERGELEGENHEID)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1