Feest voor fa. Hakkert WINKEL IS KLAAR, SCHOOL KOMT NOG Schilderij van Haagse naturalist W. Hussum Nazorg voor tbo patiënten bepleit 98 CITROEN PHILIPS T Ven RADIO Wie heeft iets verloren Propaganda blijft nodig Het handbal programma Vogelvrienden gaan exposeren De strijd rond de korven Wat in 45 jaar gebeuren kan Familie-traditie gaal door. Plotseling weg overgestoken Auto zakt weg in Beatrixpark - Ia Galerie Wiegman - NIEUW! Oecum. Avondgebed Aan de wilgen En familie DIEFSTALLEN Nog twee jaar Paraat blijven Zaterdagmiddag SVV-Haarlem Drie dagen lang MAASSLUIS GROEIT Winkeliers-actie in Scliiedam-Zuid Aangereden hond wacht op baas De Jager, Broersveld 105 Burgerlijke stand In verband met het 40-jarig jubileum is onze zaak a.s. maandag gesloten K R E U G E R, Herenmodezaak voor Schiedam Broersvest 6 - Telefoon 68206 Harry v. d. Vaar t op de honkbal prestatie-lijst Gym-lokaal aan Piersonstraat in gebruik Huizen vrijgegeven De Jager, Broersveld 105 VRIJDAG 18 OKTOBER 1963 (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Kunnen Schiedammers zich nog voorstellen Roe de omgeving van de Hoogstraat 63 er 45 jaar geleden uitzag. Wan neer zij de cijfers „63" en „45" met elkaar in verband brengen en zich kunnen indenken hoe er vrijdag uitbundig is feestgevierd in dat pand, dan weten zij waar het om gaat. De muziekhandel B. Hakkert werd op 10 oktober 1918 gesticht en met het houden van een receptie is tevens de opening van de verbouwde, uitgebreide en gemoderniseerde winkel extra luister bijgezet. XaoldiQini ft ys«' CltroM ?»nh»rd «utsnobtali SCHIEDAM, vrijdag Mejuffrouw J H I* de G uit Rotterdam is donderdag avond om kwart voor zesveru, toen zjj plot seling de rijweg van de RottePdamsedijk overstak, aangereden door de brommer van de heer S. J B Mejuffouw De G. koeg een hersen schudding. Zij is na behandeling in de Dr. Ndetsfcichting naar hrns gebracht (Advertentie 1M.) de aWefnleuwsfe vindt U bij Q Qjl "f Jl^r"y,le MlddenandsfraatIt' Aert van Nesstraat 38 SCHIEDAM, vrijdag De Rotterdam mer Ml J. is donderdag met zijn. vracht auto i» de veengrond vart heb Prinses Beatrixpark gezakt. Hij was op weg naar het tuincomplex, maar werd verkeerd de «re? eew«CRmpP VBTOek van de polib', V Wieoma„ ,e„ metkumrdi, «MWenj keerde do heea auto en kwam in morden tentoongesteld. Het ia een werk hot sn» terecht. iWet eer. tractor van de!,.0„ Hawse „Mider W. Hussum, «ie de laatste jaren, overtuigend op cte voor grond m getreden. (Advertentie LM.) Aluminium tochtend Fantastisch goed. Per meier ƒ1.45 ZeJfplakkend tocht band Per m ƒ0.19. ƒ0.22, 0.30. ƒ0,35. ƒ0.40 Rubber, per meter ƒ0155 Plastic, per meter ƒ0.45 Kolenkitten, grijsva ƒ1.65 Zwart cmanilc va. ƒ455 UZErHANOEL Biotrsnst 52 TiL 67594 SCHIEDAM, vrijdag De oecumeni sche raad van kerken organiseert zater dagavond a.s. een avondgebed in de Evar.g. lutherse kerk, aanvang half acht. Voorganger in dit avondgebed is ds, C. v. d. Steen. (Advertentie /.Af.) Het was gistermiddag een va-et-vïent van relaties, klanten en andere belang stellenden. Geen wonder. Degenen, die op de een of andere wijze geïnteresseerd zijn In de koopwaar van de firma Hakkert en/ of de muziekschool volgen met belang stelling de monotone klop van de slopers hamer. Vier oude huisjes worden her schapen in een modern geoutilleerde ruimte, die zal worden gevoegd Ï>U het pand 63. Een contrast in het hart van do oude Schiedaxnse veste. We gaan verder terug dan 45 jaar Omstreeks 1900 kwam Bertus Hakkert de huidige eigenaar is naar zijn groot vader genoemd, naar Schiedam. Hij De- gon een bakkerijtje in de oude Kinder- buurt. Maar ook had hü zijn inspiraties en zijn belangstelling voor de muziek Hij bespeelde tal van instrumenten, gaf muzieklessen en nam in 1015 het initia tief tot het oprichten van ONI, het or kestje dat door zijn eigen leerlingen werd bemand. In 1918 werd de bakkersktel aan de wil gen gehangen. De heer Hakkert richtte een muziekzaakje aan de Hoogstraat 17- 19 In, Spoedig vertrok hij met zijn vrouw, zoon en dochter, die alle bij de muziek zouden worden geïnteresseerd, naar nr $3 De winkelruimte besloeg toen een derde van de huidige oppervlakte. De zoon van deze musicus (wie heeft niet de beroepsmusicus en organist J. G. H. Hakkert gekend?) bemoeide zich meer met de muzikale dan met de zakelijke problemen. Hij kon echter snel steunen op zijn zoon. Dezelfde, die nu vol trots de receptiegangers ontving. Hij bespeelt de bas, gitaar en slagwerk en heeft lange tijd deel uitgemaakt van zijn vaders orkest. Maar de zakelijke be« slommenngerf hebben zijn muzikale in cn tevens ontspanning wel verdreven. Vooral m deze tijd. Zal de familie Hakkert de muzikale traditie voortzetten? Zijn dochtertje Joly is 10 jaar en speelt aardig gitaar. Zoon Peter is donderdag 9 geworden Hij weet iets van piano spelen, maar voetballen en vechten hebben bij hem de voorkeur. Begrijpelijk. plantsoenendienst is de auto „bevrijd" BAZAAR SISO BRACHT 3000 GULDEN OF (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Ruim 3000 gul den heeft de bazaar opgebracht, die de dames van Samen Inspanning, Samen Ontspanning twee dagen in het gerefor meerde jeugdhuis aan de Lange Haven hebben gehouden. Mevrouw C. B. Couvée- van Rossen heeft het geld op de spaar bank gezet voor het te bouwen bejaar dencentrum van de gereformeerde kerk. SCHIEDAM, vrijdag. Mevrouw E. C M B.-B mtst haar wijnrode kokosmat, die zij in de galerij voor haar woning aan het Schuttersveld had gelegd Van de heer A. L. van L is donderdag avond in het Spodtfondsenbad een pols horloge gestolen. (Advertentie LM.) TWEE .RECHTSE HANDEN heeft óók n 'met een hobby-set, Elektr. boormachines tmerk Peugeot), reeds vanaf ƒ58.75 Vertier voorradig: Heem-Ma ster, Bridges, Sfcil, Torino, ITnimat, enz. Elektrische verfspuit, werkt op compressie, dus zonder stof zuiger, geheel compleet f 49.50 Elektrisch scbuurvoet ƒ58.50 Heeft u reeds een boormachine? "Wij hebben alle mogelijke hulpstuk ken voorradig om te zagen, schuren, boren, slijpen enz BroerwMtK Tri. 6759* APOTHEKEN NACHTDIENST Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. tentoonstellingen Sten. Museum: Dagelijks 1017 uur; zon dag 12.30—17 uur; Expositie Jan van Eyk Collectie Beffjn, schilderijen Le Pauconnier. aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Spaar de spot- vogels". Monojpole, 2, 7 en 9.15 uur: „De zoon van Spartacus." DIVERSEN Irene. 8 uur: Rijdende Kansel Evang. sa menkomst- Volksgebouw, 8 uur. NW-cursusavond. Wijkcentrum, 8 uur. Voetbalver. Ufsus Feestavond. Tivoli, 8 uur. Schied. Gymnasiasten Bond. Dansavond. Overigens is de inrichting van de win kel ook m familietrant gerealiseerd. „Zo en zo zou ik het willen hebben", zei de heer Hakkert. Zwager en bedrijfsleider W. Kroon schetste de plannen op papier Binnenhuisarchitect W. v. d. Knaap en architect P. H. Blokkers werden inge schakeld. Het Bouw- en Onderhoudsbe drijf Slavenburg N.V. is van start gegaan. Aan de namen te bespeuren wel een spe cifiek Schied amse aangelegenheid. Be winkel is piekfijn in orde. De klan ten kunnen hun keuze bepalen uit de overzichtelijk en aantrekkelijk uitgestal de koopwaar. Diep in de winkel Is een platenbar, waaraan zeven mensen tegelijk kunnen zitten. Vooruitstrevend heeft de heer Hakkert alle apparatuur ook op ste- rlo afgestemd. Dan zün er nog twee luis ter cabines, En er wordt steeds maar gebouwd, ge timmerd en ingericht. Zeker nog 2 jaas lang in dit 350 jaar oude pand. Achter in de zaak komt kantoorruimte. Op de bo venverdieping, de voorzijde werd eersl nog bewoond en de achterzijde wordt al weer uitgebouwd, komen leslokalen. De zolder zaL een. nuttige bestemming krij gen. Er komt een kleine daktuin. Kortom, over 2 jaar is er de bekroning op deze arbeid. Is de heer Hakkert dan. tevreden en klaar? „Tevreden wel, maar we gaan verder. De muziekschool kan altijd weer worden uitgebreid SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan bet Hoofdbureau van. Folibe te Schiedam, dagelijks van 8 00 tot 17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag. Te bevragen bij de vinder; damespotshor- loge. Korsten. Lange Nieuwstraat 313; wa- gennetje. Van Til. Groen van Pnnstererlaan 17; damesportemonnee met irih.. Van de Linden. Mgr. Nqiettslaan 704; tas met inh., S. Rijthoven, Perattaan 8; blauwe dames- ■ortemonnee met inh-, Keurhorst, Van Iden- jurgstraat 82; ledige plastic portemonnee. W. Oranje, Lange Nieuwstraat 171; damespara plu, H. van Maurlk, St. Lidumastraac 71 b; schooltas met inh., N. v. d. Heijden, Carthe- siusstraat 29 b; gekleurde hoofddoek. Col- lignon, Aleidastraat no. 36 b: blauw-grijs jongensjasje. Van de Brink. Pendrechtse- straat 17: breiwerk. Ranke, Broersvest 109F; gekleurd hoofddoekje, Scheper, Kozenburgse- straat 28; jongenstrui, Xrowinkel. Paulus Pot- terstr. 13 b; angoramuts. Kruithof. Lorentz- laan 44; regenbroek, Sonneveld, Prof. Kam. Onneslaah no. 1S2; damessehorlje. C. Colllg- non, Antb. Muljsslraat 16; 1 paar witte schoentjes. S. A. van Winden. Schiedamseweg 178; imitatie bontsjaai, Ulvenhoper, Lange Singelsttraat 98 a; wit babyschoentje. A. Sla, Van Leeuwenhoeckstraat 72 a; bril in etui, J v. d Heijden, Dr. de Visserlaan 64; da- mesbril in etui, R Kloosterman, Boterstraat. 14 b; passer In etui, C. de Goede, Kw. Maas straat ES a; bos sleutels. Kassei. Henri Polak- straat 82; witte rozenkrans in etui. Van Boekhoven. Lekstraat 104 b; rode honden- halsband met penning. G. van Heukelum. Van Ruysdaellaan 60; hondje. Dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat 47; mapje met foto s, W Ilmer. Abbenbroeksestraat 7 b; 24 jutei zakken J. V. d. Tooren, Hoogstraat 148; poe- i ketboek. Westerveld. Hogenbanweg 29 c: hou ten duimstok, K. Hoiierhoek. Polderweg 194; onderdeel v. e. radio. v. d, Kooij, Groenelaan 19; kindersteunzool, Leermakcrs, Lange i Kerkstraat 11; gehoorapparaat, P. Duifhulzen, i Boerhaavelaan no. 115 b; 1 paar nylon hand schoenen, C. Rein en. etui met gereedschap, Ch. Albers, Schutters- veld 90: 7 badhanddoeken. Batenburg, Gor- donstraat 3 b. (Advertentie LM.) De grandioze tentoonstelling WONEN 1 964 wordt nu voort- gezet in al onze vestigingen. DEKLERKeZH AC - UTRECHT - VUSSIMGEN - DEVENTER Willem Husrurr. werd in 1900 hl Rot tendam geboren. Hij ontving na de H3 S zijn opleiding aan de Rotterdamse Aca demie. Van 1919 tot 1936 werkte hij jn naturalistische trant in Parus Via com posities met sterft gedeformeerde vormen welke hij aan- de natuur ontleende, ging hij in 1946 geheel over tot abstract schil deren. Hussum is een kunstenaar met een inhoudsvolle reputatie. Tot driemaal toe verwierf hij de Jacob Mansprijg en wel in 1952,1955 en 1958 Hij expo- teerde tweemaal in Pittsburg in het Camegie-kistituut en was met grote exposities van zijn werk te gast in de stedelijke musea van Amsterdam, Den Haag en Groningen Voor be langrijke gebouwen maakte hij wanö- Echilderingen. Men kan zijn wenk. van de laatste ja ren in twee groepen vendelen. Die met open composities van abstracte tekens en van gesloten of vrijwel gesloten com posities opgebouwd uit mathematische vlakken. Het thans in de kunsthandel van de heer Wiegman geexposcerde werk is uit 1957 en kan worden beschouwd als een voorbereiding tot de werken, waarin hec teken optreedt als een essenviële waarde W. Hussum is een van de weinige, oude re, oorspronkelijke naturalistische schil ders, die met zijn. abstracte werk volle dig van deze tijd blijkt te zijn. (Advertentie LM.) niet af/een goedkoop maar ook bijzonder goed gesorteerd Morgen is het de dag van de lederen porten on naies. Geen gewoon leer, neen; morgen gaat U portemonnaies kopen uit de luxe series van de mooiste soorten Rund-, Kalfs- en Safffaanlcder. lederen portemonnaies 1 en tro}f „ie- voor (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag De uitbarsting van tuberculose in een Brabants militair kamp enkele dagen geleden, heeft onge twijfeld bU velen de gedachte opgewekt, dat deze ziekte vooral nu na de oorlog de vaccinatie nauwelijks meer wordt toe gepast niet altjjd kan worden afge wend. Het is daarom goed, dat juist don derdagavond de afdeling Schiedam van de Vereniging tot Behartiging der Belan gen van TJB.C.-paliënten in Nederland de jaarlijkse propaganda- annex feestbljeen- komst hield. De opkomst in. het Passage-Theater is stellig bevredigend te noemen. Een der eerste fundamenten, waarop de vereni ging, die zich nauwlettend roet de „na zorg" bezig houdt. kan. bouwen. De Schie- damse afdeling telt ongeveer duizend le den. Voorzitter F. Luykx sprak extra woor den van welkom tot de heren J. Polak, hoofdbestuurder en voorzitter van de Rot terdamse afdeling; H. van Aken uit Haar lem, hoofdbestuurder cn spreker op deze avond; en mevrouw R. Wcezenaar-Nate- rop, hoofdbestuurslid en presidente van het uitvoerend comité. Voor de pauze hield de heer Van Aken een korte en kernachtige propaganda- speech. Nederland moet paraat blijven. Door de niet-verpliqhte vaccinatie heeft 98 procent van de Nederlandse bevolking j geen afweerstoffen meer. Men is daardoor zo snel bevattelijk' De heer Van Aken. noemde als enkele voorbeelden arbeids- SCHIEDAM, vrijdag. In de over gangsklasse dames gaat DWS zondag naar Sttlard om daar de strijd aan te binden tegen SHtardia. Afgelopen zondag kwa men de blauw-wltten aan de eerste winst, J maar voor zondag rekenen we daar niet krachten, die naar Nederland worden ge-!0'5' Wilton-dames znllen hel verlies, haald en uit gebieden komen, waar de!?"1 zondag weer goed kunnen makenl medische en hygiënische zorg on een) door van AHC 28 te winnen. Thuis spe-, minder peil staat en de zeer snelle ver-i,ef °,nze stadgenoten alttfd zeer Sterk en. spreiding door de lucht. moet er dus behaald wordem Dei 800 "Stuks van echt volrundleder, elegant en met veel ruimte, van^Jr£ïenStPSt voor I iaarvanl met rits,voor zilvergeld, foto s postzegels enz. van-^Wvoor Zaterdagmorgen oio 9 uur be gint de verkoop van deze 2700 lederen portemonnaies voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten, Cién ld, of schrift» bejt. Aansluiting bij de nazorg is noodzake lijk. Nazorg berust met alleen bij de ver eniging. Er zijn ook andere instanties bij betrokken: de afdeling bijzondere nazorg van het Gewestelijk Arbeidsbureau, So ciale Zaken en de concultatiebureaus, De vereniging heeft in landelijk opzicht haar ruim veertigjarig bestaan terdege bewezen. Er Jcan alleen worden doorge werkt en met hetzelfde enthousiasme worden voortgegaan wanneer de belang stelling in steeds bredere kringen wordt gewekt. De feestelijke noten van de samenkomst namen conferencier John Pims, Les deux Jeateux met accordeonmuziek, the Cal- thens met moderne accrobatiek, the Han dy Fool met muzikale nonsens, Diana cn Daranti met een „musical show", de Sel- vera's en Trxtdl Dilé met voorkeur voor de operetteklanken voor hun rekening, i Met het houden van een collecte werd de noodzaak van deze propaganda-avond nog eens beklemtoond. UVG-dames zün """Ü- Bij de heren neemt Wilton Fijenoord het op tegen Animo. In het sportpark aan de Maaskant moeten de heren hun ongeslagen record kunnen handhaven en zodoende hun leiderspositie in de eerste klas verdedigen, In de 2e klas spelen de DWS-heren te gen Activitas en moeten daarop ook de volle winst kunnen behalen. De UVG-heren spelen een derby tegen de reserves van DWS. Beide teams heb ben nog maar een wedstrijd gewonnen, zodat zij aan elkaar gewaagd zullen zijn en een spannende strijd verwacht kan worden. Wy geven de groen-witten de meeste kans om van de onderste plaats af te konten. (Advertentie f A7 I niet atleen goedkoop maar ook bijzonder goed gesorteerd Velen onder onze Wanten zullen zich nog wel de bijzondere aan bieding van vorig jaar her inneren ...rundlederen acte- tassen met 10 jaar garantie! IJzersterke dubbele tassen met twee ruime vakken, twee grote voorzakktn en brede riem, xó solide, dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert. Ondanks de gestegen leerprijzen koopt U nu weer van zulke garantïetassen. Actetassen, die normaal voor 14.75 verkocht worden, koopt U nu voor nog géén tien gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dub bele actetassen met 10 jaar garantie, op- het leder voor G«cn tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrydag. De afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Vogelvrienden gaat een drie dagen du rende tentoonstelling In gebouw Aracade 'organiseren. De expositie, waar Engelse import-kanaries en kleurkanarles de bo ventoon zullen voeren, zal worden ge houden van 28 tot en met 30 november. Nieuwe vogels zullen te zien zijn op i het terrein van de exotische; het Japanse jmeesje, het Sperllng-papegaaitje. de wit-' te rijstvogel. Alles bij elkaar zullen er I ongeveer vier- a vijfhonderd vogels wor den tentoongesteld. Wat de inzending van uitzonderlijke i uitheemse vogelsoorten betreft, dit kan als uitvloeisel worden, beschouwd van het 'streven steeds iets nieuws op de „markt" te brengen en de honger naar het ver rijken van ervaring en de kennis te be- vredigen, het streven van de Bond. (Van onze korfbalmedewerker) SCHIEDAM, vrifdag. De posilie van onze korfballers Is er de laatste weken niet beter op geworden. Schiedam en Succes bezetten nu ieder de voorlaatste plaats van hun afdeling met twee punten uit vier weds tri) den. ODI heeft er vier; uit vijf met vier clubs onder zich. Twee daarvan hebben nog geen enkel winst- 'punt, de beide andere drie en één. De i CKB-club staat er dus nog het beste voor. Succes is deze keer vrjj en krijgt dus geen gelegenheid voor positieversterklng. Schiedam krijgt daartoe wel de kans door Kwiek met een nederlaag huiswaarts te i zenden. Dat laat zich overigens gemakke lijker neerschrijven dan uitvoeren, want deze Haagse club doet het niet slecht, al heeft zij niet meer dan vier punten uit "evcnzovele wedstrijden binnengehaald. Voor de roodzwarten is het zaak alle krachten in te spannen om tot winst te komen. ODI krijgt de gepromoveerde club Oud j Beijerland op bezoek. De nieuwelingen staan er met vijf punten uit vier wed- j strijden aanzienlijk beter voor dan onze! [stadgenoten. Of het zal lukken de volle buit binnen te halen is nog een open vraag. Verder zijn vastgesteld: Schiedam 2 De Spartaan 2; Succes 2—De Spartaan 4, Spirit 2ODI 2, Ons Huis 3Schiedam 3; t junioren; Succes aOverkanters a, Spi- ipiranten Succes aOverkanters a. Spi- l rit a—ODI a en Trekvogels f—Schie dam b. SCHIEDAM, vrijdag. SW gaat JLn 1 dit competifieloze weekend spelen tegen Haarlem, zaterdagmiddag om 3.36 uur aan de Westfrankelandsedijk. De kam- I pioenen van Haarlem beschikken over j een zeer goede ploeg en staan dan ook goed geklasseerd in de afdeling. De rood-groenen hebben nog steeds te kampen met een gebrek aan produktivi- teit, zoals bleek in de verloren wedstrijd tegen Xerxes. Trainer Hans Croon zal do gelegenheid aangrijpen om de stootkracht in de voorhoede op te voeren. Het kan m elk geval een interessante partij wor den zaterdagmiddag. (Advertentie f.M.) niet ai/een goedkoop maar ook bijzonder goed gesorteerd Niet tedere fabrikant Wil met zo'n voorraad karpetten wachten tot het nieuwe seizoen freer begint. Een van de bekendste fabrikan ten van Bouclé karpetten, normale serleprijs 119.80, ver kocht ons zijn hele voorraad afs Heropenings-aanbledlng... êen bijzondere aanbieding voor een bijzondere prijs, voor nog géén vijf en zeventig gulden. MAASSLUIS, vrijdag Maassluis boekte m september een vestigingsover schot van 17 personen, terwijl het geboor tecijfer (geboorte min. overlijden) 32 per sonen. aangaf. Het aantal inwoners nam derhalve met 49 personen toe en kwam op 15.173, waarvan 7846 mannen en 7532 vrouwen. SCHIEDAM, vrijdag. De actieve winkeliersvereniging „Schiedam-Zuid" heeft zich vast beraden op de bijzonders acties in december voor Sinterklaas en Kerst De eigen geluidswagen, van dB vereniging zal op de voorafgaande zater dagen in de wijk kaarten uitzetten onder de jeugd in tien. door kleuren aangegeven series, waarvan één serie in de prijzen, loot. De prijzen worden dan weer uitge reikt door St. Nicolaas tijdens een bij eenkomst. Voor Kerstmis wordt de actie herhaald. „"Wij willen wat leven in de brouwerij brengen", verklaarde het be stuur. SCHIEDAM, vrijdag. De 17-jarige F. G. is woensdagmorgen omstreeks tien over negen in de Groenelaan met zijn brommer tegen een hemd, die plotseling de rijbaan overstak, gebotst. De brommer werd licht beschadigd. Het dier is voor kleine verwondingen door de dierenarts behandeld en wacht nu in het dieren tehuis aan de St. Anna Zusterstraat tot de eigenaar zich meldt. De „patiënt" is een ongeveer tien. maanden oude, zwart-bruin gevlekte teef met een gele halsband om. (Advertentie IM.) De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wij" garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen SCHIEDAM, vrijdag. GEBOREN; Paulina M. d. v. W. Vorstenbos en H. F, Wiese; Johannes T. A„ z. v. J. A, T. Bek kers en H. M. Alberts; Hendrik "W., z. v. W. A, Barends en W. H. H. de Joode; Patrick E. z. v. W. van Dijk en D J. Mul der; Marion N. d. v. J. F. M. Boshouwers en A. C. Plug; Robert A. z. v. M. C. van den Berg en S. M Aanon; Monique W. T. d. v. G. L. M, Roeling en J. M. C. van der Knoop; Theodorus J. W. z. v. J. van Mazijk en E. A. Kok; Johanna C. <L v. F. M, H. Vlei] en G. M. J. Koenders; Ca rolina J. d. v. E-. M. Vermeulen en C. J. Timmers. OVERLEDEN: A. van der Schee, 52 j., echtg. van M. Kalisvaart; L.C. van Ree de .58 j. - (Advertentie 1M.) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Bouclé karpetten, degelijke huiskamerkarpetcen, in de maat 200 x 280 cm, In diverse dessins en moderne kfeuren als brons/ groen, grijs Gêrn tri. of schrift, belt. SCHIEDAM, vrijdag. Twee Schie dammers komen ditmaal voor op de jaar- ilQtese prestatïelijst, opgemaakt aan het I glot van het honkbalseizoen. Met trots heeft de s.v. h.v. „Schiedam" vernomen idat aan Harry v. d. Vaart de slugger is toegewezen, die honkbalcoach Bill Arce hij het verlafen van. Nederland heeft ge- i schonken voor die jeugdige honkballer die in het seizoen qua prestatie het best naar voren zou bomen. De achttienjarige verrevelder Harry van der Vaart is onder andere ia het na- tionale jeugdteam en enkele selecties uit gekomen. Overigens blijft good old Ton Fabrie nog steeds in de running. Onze stadgenoot die deel uitmaakt van de kampioenspioeg van Sparta plaatste zich bij het groepje dat de meeste honkslagen van het seizoen plaatste. SCHIEDAM, vrijdag. Het gymnas tieklokaal aan de Piersonstr. bö de open- re lagere Prof. dr. Gunningschool is ge reed gekomen en door de school in ge bruik genomen. Dit moderne lokaal zal echter ook in de avonduren beschikbaar worden gesteld aan gymnastiek- en sport verenigingen. besturen van deze verenigingen zullen woensdagavond 23 oktober in de gelegenheid worden gesteld het lokaal te bezichtigen. De technische leiders komen daarna aan de beurt De heer "IV. J. Kijl- stra, leraar M.O. lichamelijke oefening, zal daarbij een toelichting geven op de aanwezige gymnastiektoesteDen. MAASSLUIS, vrijdag Gisteren was het voor vele gezinnen, zowel in. als bui ten Maassluis, een goede dag. De eerste 54 van de 252 Larsen-Nielsenwoningen te Maassluis werden voor bewoning vrijge geven. Het betreft het blok aan de Jozef Israels laan. FORUM-AVOND VLAARD1NGEN, vrijdag Op de der de forum-avond, die het Vlaardings Con vent van Kerken vanavond in de zaal Triangel belegt, komen vragen aan de orde, die verband houden met de verlo ving, het huwelijk, kortom met heel de verhouding man-vrouw. „Hoe gaan we als man en vrouw met elkaar om7", luidt het thema. (Advertentie IM.) VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Badio- en T.V.-collectie op de boven-etage VLAARDINGEN, vrijdag Gisteren werden weer vijf aanrijdingen geregi streerd: o H. van B. uit Vld. slipte in de Die- penbrockstraat met een bromfieta Hij brak een been. De GGD vervoerde hem naar het Algemeen Ziekenhuis. o Op de kruising Markgraaflaan-Nieu- welaan botsten de auto's van L- F. en C. op elkaar, doordat F. uit VleL geen voorrang verleende. Lichte schade. o De bromfietser W. V. oud 17 jaar, uit Vld. moest in de 2e Van Leïjden Gael- straat plotseling naar rechts uitwijken voor een tegemoetkomende auto. Hij bot ste tegen een stilstaande auto op, daar hij niet tijdig tot stilstand kon komen. Ge volgen de auto liep schade op aan mo torkap en grill, alsmede een gebroken bumper. De bromfiets liep schade op aan voorvork en voorspatbord. (Aduenentie UVï.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg I sinds 1S55

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1