DE ZAAK-DE GROOT SRPHISBsB m ARGUS ARGUS CHIEDAM 25jmr Kwiklicht in I) K-I aan Bliksem-actie voor vluchtelingenhulp Schiedamse bioscopen De Zeeuw winnaar Rassenprobleem te zoet in film uitgebeeld College bereid onverplichte schadevergoeding te betalen, betrokkene eist echter meer AGENDA uitzending op maandag a.s. Echte B.B. „Hel op zee" Vechtpartij Rapport van IS. en W. Groentehandelaar uit pand gezet Maar eerst'n proef Artsen op zondag DE WENSEN EUROPOORT OOK SCHIEDAM DOET MEE Na radio/tv Automobielbedrijf WALDO N.V. Gitroënagent TEGEMOETKOMING PAS 12 JAAR Burgerlijke Stand KERKDIENSTEN Staking in haven van Rotterdam Orpheus-hill d'iging Huizenveiling PROMOTIE NIEUWE COLLECTIE BRILLEN BIJ ONZE ZAAK BESTAAT JUBILEUMWEEK GEROUTINEERDE STENO-TYPISTE C. PERQUIN KANTOORBEDIENDE (vrij Koeriersters r ERIKS N.V. ADMINISTR. KRACHTEN MACHINE-BANKWERKERS MAGAZIJNBEDIENDEN SERVICE-MONTEUR HULPMONTEURS ONGESCHOOLDE KRACHTEN REVOLVERDRAAEER GENTERDRAAIER Wij zoeken jongelui ZATERDAG 19 OKTOBER 1963 (Advertentie i:ftj.t i a) 'rK!Ï met Mn rapport over deze kwestie gekomen die de Kaaa is aangcpoden. Voorgesteld wdrdt om het adres van nr Be Vroom i,voor kennisgeving aan te nemen", wat betekent „er niet op ingaan". In het rapport wordt het volgende, opgemerkt. Hét bedoelde pand was evenals öM*b?V.Ktmpiïï tibirt >IuIÏT£d, Gp°enweegje, Kaam bestemd om'te zijner t v» P HIe?ol! *as "e' dan ook in 1952 door de gemeente aange- i tn»Óit J(Efit iKn,P,ln n, Groenneegje 64 en 66, bleken hj) een onderzoek in .i. it,'; s t te verkeren, dat ze direct gevaar opleverden. Be directeur hmmit tTetr? 'e"wc™dd de™ panden onverwijld te slopen. Bil sloop, .werk bracht aan het licht, dat ook de naastliggende panden, waaronder het pand Grocnwecgje 10, evenzeer gevaar opleverden..Medé in het belang van de gebruiker "Sa le!f',ïcrd hem "b iuli 1963 6«l»st dit pand onver st Ge.'.'«'obe Woningdienst stelde inmiddels alles in het werk om vervangende hedrptsniimte voor hem ie vinden. Eerst op 23 augustus 1983, torn deze dienst hlenn to redeloke mate was geslaagd, is het besluit uitgevoerd. Er kon toen namelijk niet langer meer worden gewacht. (Advertentie IM.} A.nmXJa* *h*&: OOGOKTS VCOS De5KVNt>lQRUVies, IMrOURWK Nftm HOOOSTRAAT 91 - TIL6B6f4 - SCHIEDAM Erkend Ziekenfonds-leverancier SCHIEDAM, zaterdag Nadat reeds herhaaldelijk is aangedrongen op een ver betering van de straatverlichting in de Burg, Knappert!aan, verklaren B. en W. zich nu bereid een proef te nemen om tot een betere verlichting te komen van deze belangrijke verkeersweg- Er zullen kwik- damptampen worden aangebracht op maf ten van twaalf meter lengte. Er is lang op gestudeerd en de Ned. Stichting .voor Verlichilngskunde is er aan te-vpas gekomen. Natriumlieht werd voor een woonwijk ongewenst geacht en zo is men tot kwikdamplampen gekomen,.waar mee elders goede resultaten zyn bereikt jn nagenoeg gelijke omstandigheden, voor wat het wegdek betreft. Daar de verlichting van de gehele BK-laan met deze kwikdamplampen op ƒ181.000 zou komen te staan, willen B en ff, eerst een proef nemen en. wei op het weggedeelte tussen de Sohdervanck- straat en de Jan van Avcnesstraat, een stuk van 250 meter waar hoge eisen aan de verlichting gesteld moeten wor den, wegens de kruising en de wegsplit sing. De komen vijftien hoge masten te staan. De proef komt dan'nog altijd op ƒ27,000 te staan. SCHIEDAM, zaterdag In spoedge vallen zijn gedurende dit -vyeekend de volgende artsen: te raadplegen: J. de Moor» Burg. KnapperÜBan' 154, tel.' 69880; D. Houthuysen jr., Swammerdamsingel 43, tel. 68516 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 82, tel. 67856. Geopend is apotheek Gduka- en Go., Gróenelaan 127,-':die' ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt Hoewel bet hier een ontruiming krach tons artikel 70 van de Woningwet betrof, waarbij de betrokkene krachtens geen enkele wet of verordening aanspraak kan maken op enigerlei tegemoetkoming of schadevergoeding, waren de omstandig heden van dien aard, dat b.en-w. niet alleen besloten onverplicht vervangende bedrijfsruimte beschikbaar te stellen, maar bovendien besloten te handelen als óf het hier een ontruiming als gevolg van sanering betrof, hetgeen betekent; dat-de heer De Groot een schadevergoeding is toegekend gelijk aan de som van de huur over de afgelopen twee jaren. "Een en ander werd evenwel door de heer De Groot'niet geaccepteerd. Öp welke \vfjze de heer De Groot wel schadeloos gesteld wil worden, blykt uit een brief van mr. De Vroom aan het college. Hierin wordt het volgende voor gesteld: of vervangende winkelruimte ter beschikking te stellen en de verplaat singskosten te vergoeden; of de heer De Groot een betrekking aan te bieden by de Plantsoenendienst. Hy zou dan bereid zUn zijn winkelbedrijf op te geven, mits hem echter een behoorlijke schadi gcedfng wordt aangeboden, waarbij er dan rekening mee gehouden moet wor den, dat hjj tot zijn 65e jaar zyn bedrijf had kunnen uitoefenen. Zoals reeds is opgemerkt is de heer De Groot vervangende, bedrijfsruimte aangeboden. Het betrof een winkel pandje aan de Singel, dat indien het zou worden geaccepteerd, opgeknapt zou worden. Dat deze winkel, zoals mr De Vroom in zijn brief suggereert, zon der meer in onbruikbare staat werd overgedragen, is niet juist, Tevoren is gevraagd of er belengr stelling was voor dit winkelpand je, Mr. De Vroom zou zijn standpunt ter zake nog doen weten; dit is evenwel niet ge. schied. Overigens blijkt uit een door mr. De Vroom geschreven brief duide lijk, dat de heer De Groot niet of zeer moeilijk bereid gevonden zal worden vervangende bedrijfsruimte te accepte ren, Gezien zijn leeftijd heeft hij niet veel ambitie meer een nieuw bedrijf te beginnen. Voorts is gepoogd hem een betrekking te geven bij de Plantsoenendienst. Een medisch onderzoek heeft echter uitgewe zen. dat de heer De Groot voor dergelijk werk niet in aanmerking kan komen. CAFÉ-RESTAURANT Maasboulevard, Schiedam Voor reserveringen tel. 646 25 - 6 5107 VANAF HEDEN, 19 OKTOBER IEDERE AVOND in cms café - behalve 'smaar.'iags - van-7.30-IL30 uur CURT ROTH aan het Hammondorgel (Advertentie LM A Bokelweg ,88-90 Schiedam Telefoon 646 50 Apotheek Gouka en Co., Gróenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Sled. Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.3017 uur; Expositie Jan van Ryk. Collectie, Beffiivschilderijen Le Fauconnier, -aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passxgc, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: „Spaar de spotvogels". Monopole, 7, 9.15 uur; „De zoon van Spar- tacus"; zondag. 2, 4.15" uur: „Een, hel op zèë*\ - - DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Feestavond VEG- - LIA. ,.:v. yus Gebouw, 8 uur." Dansavond F. J. G. :-Ar' Marimba.v.-V Chr. soc. Belangen, 8 uur: Propaganda- bijeenkomst Geref. Oudervereniging. Irene, 8 q.ur: Toneelvoorstelling Het Voet- t licht. \Aiy- Ti va li. 8 uur: Dansavond Soc. Guillaume/, Nieuwland.. ArE'-' Irene, 8 uur: Klassebïjeénkomst RHBS. Irene, 8 uur: Evangelisatie Samenkomst Rijdende' Kansel. Wat het verzoek betreft De; Groot een zodanige schadevergoeding te geven, dat de gederfde winstt over de tot zyn 55e jaar resterende jaren wordt vergoed, wordt opgemerkt, dat een dergelyke ver goeding in geen enkel opzicht zou zijn te rijmen met het t-a.v. ontruimingen ge voerde beleid. De heef De Groot komt in geen geval in aanmerking voor toepassing van de sohadevergoedingsregeling bij onteige ning; er is hier immers geen sprake van onteigening. Evenmin komt. hij in. aan merking voor oen tegemoetkoming uit de gémeente-kas in verband mét gedwongen verhuizing, omdat er bij deze ontruiming geen woning was betrokken. Zelfs zou hij niet eens'in aanmerking .komen voor de vergoeding,-, welke bij ontruiming, op grond van de wet van 8 december 1961, aan huurders van bedrijven wordt be taald. B. en w, waren bereid de laatst genoemde vergoeding toch. tóe te kennen. Het Is niet juist, zo menen b. en w., dat de heer De Groot na 40 jaren onafgebro ken een levcnsmlddelcnbedryf fn het pand Groenweegje 70 té hebben uitge oefend, zonder meer tot ontruiming Is ge dwongen. De heer "De Groot heeft het genoemde pand namelUk niet 40 jaren, doch slechts vanaf 1951 in huur gehad. HU heeft vanaf 1905 tot 1951 gewoond in het pand Groenweegje 59b; xün winkel was toen gevestigd ln een nabij gelegen pand in de Vijgensteeg, In 3951 zyn deze panden geamoveerd ln verband met de bouw van het nieuwe bedrijf van Wenne- ker N.V. Om die reden heeft hii zijn win kel verplaatst naar het pand Groenweeg je 70. Zijn woonadres is sindsdien Pascal- straat 18a. Dat hij ook het pand Groenweegje 70 te zijner tijd zou moeten ontruimen, was herri voldoende bekend. Toch heeft hij gedurende de tijd, dat hij in dit pand zijn winkeltje exploiteerde, slechts één- maal een poging gedaan om de be schikking over een andere winkel te krijgen. In I960 heeft hij namelijk ge vraagd voor een winkel met woning in Nieuwland in aanmerking, te mogen ko men. In verband met de branche-verde ling kon dit verzoek echter niet worden ingewilligd. Indien dit verzoek serieus bedoeld geweest is, had bij nog kunnen dingen naar een der winkels, welke de Fa. Van Dordt en N.V. Wilton Feijen- oord aan de Parkweg hebben gebouwd. GEBOHEN: Johannes, z.v. J. van der Plicht en E. "C. van Dijk; Nlcolaas C. G.. z,v. J. Bulthuis en. T. Breen; Sügfe C„ d.v. L. T. Bijl en K Goudswaard; Ingrid d.v. A, Voshol en J. Kuiters. ONDERTROUWDG. H. van den- Bosch 26 en N-. Oosterman 18; J_ Brökiing, 25 en L. H. Willemse, 20; H. van Bruggen 26 en C. M. Gouweleeuw. 17; H. Filer 60 en W. Mois 47; T,J. G. Gerrits 2G cn E. Jongeneel 19; P. Hoogerwaard 21 en L, A. van Popering 10: L. F. Hijna 28 en J. G, M. L, van Rooijen 22; M. van Komen 30 en M, J. J. Hocgee 20: G- Kramers 30 en A. Vollemans 30; H J. Kieken '25 en. C. J. Snijders 20; A. Slavenburg 21 en Jr. C. Smit 20; J. B. Visser 24 en N, A. Heijkoop 21. GEHUWD; J. de Groot 24 cn J. W. van Hoewij k 21; J. Ketting 26 en T. Groenheljde 19; J. Veldhoen 27 en C. M. Middeldorp 21; J..J. van der Ho££ 26 cn. J. T. Joustra 21: F. W. Riedyk 29 en B. Daalmeijer 21: D. J. Barl 42 en D, M. van der Velden 26; W. Schruijei 24 en F. C. van Helden 24; D. Overdrik 23 en C. M. TulUng 23; W. Vletter 30 en C. Hagestein 21: J. van der Kemp 25 en M. H. van Overdam 22; G. Baarspul 22 en E, W. Elshout 22; A. Boes 33 en A. E. Specker 23. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 9 uur ds. A; 3e Coq (Kinderoogstdienst). 10.15 uur ds. A. Hoffman tOogstdienst). 5 uur ds. H. Schroten (Rotterdam). Bethelkerk; 10 uur ds. K. M.. Vogel (Maassluis) OogstdJenst. Op- standingskerk: 10 uur ds. J, D. Spaling (Oogstdionst) en 7 uur ds. A. Hoffman, Vre- deskerk: 9 uur en 10.45 uur ds. J. C. Jan sen (Oogstdienst) en 7 uur ds. H. P, Meijer (Maassluis), Ned. Iterv. Gerei. Evang., Gebouw Irene: 10 uur ds. H. Wisgerhof (Veonendaol). Gro te Kerk: 5 uur ds. H, Schroten (Charlois). 10 uur ds. S. G, v. d. zaterdag. 730 uur Oec. Ned. Prot. Bond, Westvest 92: 10,30 uur A. Dl Klaasscn. Baptisten-gemeente, Lange Haven 129: 7 uur ds. R. Beiling. Ond-Kath. Kerk, Dam 28: 10 uur H. Mis. Leger des Heils, Lange Haven 27-. 10 uur Heiligingssamcnkomst en 730 uur Verlos singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samen komsten o.l.v. brig, K. Wieringa en maj. R. Teltsma, SCHIEDAM, zaterdag» -1 Ook Schie dam gaat uiteraard deelnemen aart de „bliksem.actie" die maandagavond 21 ok tober door radio en televisie wordt ge houden, Het wordt een herhaling, zy het op wat bescheidener schaal, van de actie voor „Open het Dorp", die vorig jaar zo'n enorm succes beeft gehad. Doch de uit werking zal ditmaal meer plaatselijk ge schieden. dan toen het geval is geweest. Gebleken is echter reeds by voorbaat dat er in Schiedam een grote bereidheid bestaan om zich voor de actie in te zetten. In deze actie, die de naam „Hun laatste kans heeft meegekregen gaat'het echter niet om een zuiver Nederlandse zaak'zo als voor het Dorpvoor gehandicapten, maar om de internationale hulpverlening aan vluchtelingen in Griekenland. Het betreft dan rond drieduizend vluchtelin gen uit Armenië, Turkije, Rusland, enz., die na de Eerste Wereldoorlog, dat is dus veertig jaar geleden, in Griekenland 2ijn beland en daar nog steeds in kommervol le omstandigheden leven in de zgn. vluchtelingcnwyken van Athene. Nu is Griekenland een arm land, zelf op inter nationale hulp aangewezen, dat geen kans heeft gezien, dit beschamende vluchtelin gen-probleem op te lossen. Vandaar dat de Hoge Commissaris voor de Vluchte lingen van de yer. Naties nu is ingescha keld om definitief een einde te maken aan deze trieste affaire. Het wordt de Laatste Kans voor deze vluchtelingen om aart de armoede te ontsnappen. Het hele „probleem zal dan maan dagavond a.s. voor de radio en televisie uitvoerig belicht worden. Van de stem- ming die daaruit ontstaat moet dan (dat is de bedoeling; het ijzer smeden als het nog heet is) meteen gebruik gemaakt worden, om gelden, te verzamelen voor deze vluchtelingen, want daar is' het om begonnen. 600 vrijwilligers Dit eist wel een voorbereiding. Ook in Schiedam. Onder voorzitterschap van de wethouder voor Sociale Zaken, de heer H. Sabel is een Comitc Vluchtelingen, hulp in 1963 in bet leven geroepen, waar in de vertegenwoordigers van de ver schillende kerkelijke, politieke en raaat- schappeiyke groeperingen zitting hebben. Enige tijd geleden fs een beroep ge daan om medewerking op scholen en sportverenigingen, vrouwenbonden, vak bonden, jeugdverenigingen en politieke organisaties en deze is royaal gehono reerd. Ook het Leger des Heils, particu lieren en overhelds.instanties hebben spontaan medewerking aangeboden. De heer Smit, 'ambtenaar op de,, .ge-. meente-sccretarie, die de praktische uit werking in handen heeft gekregen, heeft zo de namen van 600 vrijwilligers kunnen verzamelen. Deze komen dan in actie, wanneer maandagavond omstreeks 9 uur de uitzending voor radio en televisie be_ eindigd zijn. Van de Woudweg tot de Nieuwe Maas, van de Vijfsluizen tot.de Hogenbanweg, zwermt het legertje vrijwilligers uiten één van hen kunt u dus maandagavond aan de huisdeur verwachten. Het is met recht een „bliksem-actic", want door het grote aantal medewerkers, hoeft ieder maar een veertig-tal adressen af te wer-, ken, zodat het in één uur afgelopen kan zijn- Gehoopt wordt maar dat de be reidheid van het publiek om iels te of feren. even groot zal zijti als de bereid willigheid van de collectanten om zich op dat ongewone uur in te zetten voor de actie. De verwachtingen? Door het landelijke comité wordt gemikt op een totale op brengst van drie miljoen gulden. Ver houdingsgewijs betekent dit voor Schie dam 20.0(H). Een fors bedrag, maar het kan er uitkomen. KadertocrnMi (Van een onzer SCHIEDAM, zaterdag Het kader- toernooi van het biljartdistrict Schiedam om de Spronkers-bckcr is in feite op de voorlaatste speeldag beslist. B. de Zeeuw won namelijk de vierde party in successie en omdat J. H. van Duïjl zyn tweede ne derlaag moest incasseren, is de positie van De Zeeuw aan de kop van de rang lijst onaantastbaar geworden. Zijn succes zou volledig zyn, wanneer h(j op de laat ste speeldag 1 november bij P. v. d. Water ook van J. H. van Duyl zou wtn- nen. Voor de vierde maal speelde ;De Zeeuw met een moyenne boven 10.Wel kwam B. L. van Soelen in zijn zevende beurt tot een serie van 77 caramboles, maar in de andere beurten was zijn produktie zo minimaal, dat De Zeeuw desondanks met groot verschil won. Bijzonder spannend was het duel tus sen G. v. Gendt en Z. SehikhoL Tot aan de slotfase bleef de uitslag onzeker. Dé Maassluizer won. Daarna speelde Schik- hof, die vórige week verstek had laten gaan wegens ziekte, zijn tweede partij, waarvan de uitslag het resultaat van het toernooi al bepaalde. Het gelukte Schik- hof namelijk Van Duijl zijn tweede ne derlaag te bezorgen. Ook in deze ontmóe- ting bleef het geruime tijd spannend. In-i ROTTERDAM, zaterdag (ANP) In) de loop van de middag hebben gisteren t kraanmachinisten van eëh aantal bedrijf ven in de Rotterdamse haven het werk neergelegd met het gevolg dat ook andere arbeiders het werk moesten staken. - 5' De arbeidsonrust' hield, ook 's avèöds |- aan. De. avondploegen van een aantal be- drijven zijn niet aan het: werk gegaan. 5- Het betreft hier een drietal bedrijven die? gevestigd zijn aan de Lek-, Maas-, Waal-v en Merwehaven. SCHIEDAM, zaterdag. De;. héer/ij-P.F-' Gnoeneweg zcd tijdens de repetitie van?. het Komniklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus op 23 oktober gehuldigd worrién voor het feit dat hij al 35 jaar. zingt:;i» r het knor» Volgens' gebruik zal hem-daar- bij ecu nieixw insügne worden 'uitgereik:. de slotfase distancieerde Schikhof zich; definitief van zijn geduchte tegenstander,'' De uitslagen van de partijen v. d. Veldef- Schikhof, Van Gen'dt—Van Soelen eri De;' Zeeuw—Van Duyl zal dé definitieve eind- j stand bepalen. De uitslagen van vrijdag- avond waren: De Zeeuw Van Soelen Van Gendt Schikhof Schikhof Van Duijl 170 170 15 34 11.33 180 116 15 77 7.73" 150 150 20 39 7.50: 220 203 20 69 10.15 SCHIEDAM,-zaterdag.:— Bij dé giste ren1 gehouden huize niveiling op het nota riskantoor J- F. "W. Meijer heeft inzet plaats gehad van het pand Lange Ach- tehw-eg .24 voór;een> bedrag van 120-400,— CJT ARPER LEE'g „To kill a mockingbird" -1J- wordt aangeprezen als een niet on aardig boek. Bü de Amerikaanse verfil ming is men ongeveer een half uur ge neigd dat te geloven. Drie kinderen in een klein zuldelyk stadje in dé V.S. spelen don.de hoofdrollen en'doen dat heel spon taan. Ze kijken met nieuwsgierig ontzag te- gen het leven op, vullen wat ontbreekt aan met een gerede fantasie en scharrelen ir.et angstverlangen omeen 'geheimzinnig huis in de buurt. Achter de altijd gesloten blinden woont volgens hen een monster in mensengedaante bijwie zij van hun vader niet'in de buurt mogen komen., Regisseur Robert. Mulligan, heeft die uitdagende kindervrees in „Spaar de spot vogels" sympathiek en geloofwaardig af gespiegeld. Hij treft een lichte toon, waar in ook wat huiver resoneert. Door- de vlotte verteltrant en de passende beelden in gedempt zwart-wit lang geen ohver- dienstelijk begin. „To kill a mockingbird'* weet dat peil niet te handhaven. De vader van de kinderen (Gregory Peck), een advocaat met een weinig flo rissante praktijk wordt aangewezen om een neger te verdedigen, die in het rassen- bewuste 2uiden terecht moet staan: we gens mishandeling en verkrachting van een.blank boerenmeisje. Hij is onschuldig, maar neger en kansloos. Het wordt dus een reebtzaakfilm over rassenproblemen; vol goede bedoelingen, maar ook vol clichés en niet van melodramatische smet ten 'vrij. Op simpele manier spannend; maar het duurt te lang en dé vraag, waar heb ik het meer en beter gezien, raakt bedolven onder filmherinneringen. Feck, die de hoofdrol resoluutover neemt en door de preciese spelregio van Mulligan niet onvoordelig'uitkomt,, is als de advocaat die voor de verdachte blijft vechten tegen de bierkaai de integere noblesse zelf. Voor zijn doen speelt hij die rol inderdaad niet slechthij kreeger een Oscar voor maar .er-steekt in' zijn vertolking teveel zoetstof. Dat breidt zich over .de film uit .én als de kinderen aan het slot gered worden door het „monster". Met de positieve mildheid van het verhaal weet Mulligan dan ook geen raad meer' (PASSAGE) LEIDEN, zaterdag (ANP) Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is gepromo veerd tot doctor in de wiskunde'eri na tuurwetenschappen de heer J. van Eyk, geboren in 1930 te Schiedam en wonend aldaar. De heer Van Eyk promoveerde z>p het proefschrift „Investigations on the mode' of action of kinetic with lomna minor". Promotor was prof. dr. H. Veld- stria. (Advertentie I JW.J •Betere^ kleding bij. Nederland Kattenburg sinds 1856 ALS de jonpe dochter van de president van zo'maar een republiek verliefd wil worden op de aan verliefde dames gewende secretaris van het kabinet van haar vader en als de jonge dochter Bri gitte Bardot heet, dan kan het niet missen dat er een huwelyk van komt. Het móest gebeuren, omdat de president politiek schandaal wilde voorkomen. Maar als de koningin van. een bevriend land met haar prins-gemaal Charles Boyer een staatsiebezoek komt brengen, hangt 't be staan van de. regering weer aan een uiterst dun draadje, Omdat het een operette is, met kleurige-pakjes, %vat kunstig smijt werk en wat vaardige grapjes, loopt-het •natuurlijk zo'n vaart niet. r Vooral in het begin van het verhaal gaat liet er erg vrolijk toe en Brigitte past wel in. de opzet, waarin Henri Vidal de rol van haar echtgenoot kreeg toegemeten. Er worden nog wat bewijzen geleverd van BB's welgeschapenheid en dan moet men even door een avontuur tussen prins en presidentsdochter heen kijken om te concluderen, dat 't eind de opwinding: nietmeer kan. terugbrengen; maar de herinnering aan het eerste deel van déze „Echte Parisienne" maakt de middag of de avond toch wel goed. (MONOFOLE, maandag t/m woensdag) Voor „Een hel op zee" (Battle Stations) heeft Columbia Pictures weer eens uit het onuitputtelijke arsenaal van oor logsverhalen geput. Verfilmd werd hel gelijknamige boek van de Amerikaanse; schrijver Ben Finney. Ecn. vlootanlmoezenier verhaalt de lot gevallen van een viiegkampschip, dat op dracht had de Japanse kust te beschieten. Tijdens de gevechten blijkt dat een weer spannige matroos niet, alleen aan zich zelf denkt. Als het schip ternauwernood aar de ondergang ontsnapt redt hij zijn mak' kers uit een afgesloten ruim. Dit simpele gegeven vormt de hele- intrige yan de film, die meer het karakter van een do cumentaire dan van een speelfilm heeft. (MONOFOLE - matinees) ER is weer een Italiaanssuperspektakel^ stuk te zien. Wie gedacht mocht heb ben.: dat de rijd van?het Romeinse impe rium geen filmstof meer zou; kunnen op leveren, kan dan zienhpe; hij zich vergist. Weliswaar moet er De zoon van Spartacus aan te pas komen, maar dat geeft niet. Het is bij dit soort films ten slotte niét om een zuivere weergeving van de ge schiedenis te doen, maar wel om een groot aanta.; rauwe, vechtpartijen. En die zijn er. (MONOPOLE, t/m "zondag) Oranjestraat 9 Tel. 66431 Om uw aantrekkelijkheid té behouden heeft „A R G S" een verrukkelijke nieu we serie brallen ingekocht, welke van ge heel ander materiaal zijn dan. tot nu toe gebruikt werd. Ziehier een opvallend elegante longline van Prettig' van pasvorm, vederlicht, zeldzaam soepel in het dragen en uiterst voordelig in - pnjsr Bovendien is uw bril 2 jaar verzekerd tegen verlies, breuk en diefstal. :/wvwiA«yvywwiM^AMrt/vywvvwtA^yvvv"r: Dit feit willen wij vieren. Natuurlijk laten wij ook u hiervan profiteren, daarom hou- denwij van. DINSDAG 22 OKTOBER t.m. ZATERDAG 26 OKTOBER een speciale met diverse jubileumaanbiedingen Draion twinset 24.90 V Ook apart verkrijgbaar Pullover ƒ11.90 Vest ƒ13.90 Nylon heren ankiets Eerste paar 2.50 Tweede paar ƒ1.— Dames shawls 'Tjiverse dessins ƒ2.90" Nylons Eerste paar 1.50 Tweede paar ƒ1. De Nederlandse Particuliere Rynvaart Centrale vraagt voor spoedigé indiensttreding voor haar AFDELING TRANSPORTEN: Nederlands, Duits en so mogdyk Frans Sollicitaties worden gaarne ingewacht onder post bus 1038, Rotterdam." Bovendien geven, wij tijdens deze jubiieumweek DUBBELE K.E.S.-PUNTEN Dames- en Herenmode .- Rubensplein 22 B, telefoon G 79 58 (Maandag 2I okt. de gehele dag gesloten) Ibv^AArt»^/V^/\>VV\A»^/W\A«\A>VWVl-Vl>VWVW\/WVl^VWV*-»V;: De N.V. Ned. Patent- en Kristal Sodafabriek Makkersslraat 'l—3 te Schiedam, vraagt; v voor lichte kantoorwerkzaamheden, en telefoon. Leeftijd ca. 20 jaar. J Datum van Indiensttreding nader overeen te komen. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na-telefonische afspraak (telefoon 6 5530) aan bovengenoemd adres. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a ƒ90.— 15-30 korting. Ück merkmacbines Showroom Coja. Lange Ha ven 126. telefoon 63341. Fotografie Rolfiims vergeten? De auto maat staat vooh u klaar Alle soorten films. Foto K-: van. Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto „naar' K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL- 6 67 20. In één dag gereed. Permanent wave KapsalODj Bélène, de salon voor de Betere permanent Stroomloos, voor ieder baar geschikt f7.50. Hélène tiéde permanent de meest ideale natuurlijke permanent 110.- Gratis halen en brengen oei luxe auto voor permanent Kapsalon Héléne, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 671 70. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap- ol kan- telbed Prinia afwerking Als nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK. Groenendaj la i Broersvejopad) telefoon 6 70 28 (na 38 uur telefoon B b? ay; Ledikanten hutlédi- kanten, körapeerbeddec enz. Kom eenspraten. vraagt voor spoedige indiensttreding: voor de verschillende handelsafdelingen, minimum-opleiding: MULO-A; voor de produktie-afdelingen; voor de afdelingen expeditie en voorraad- magazijnen; bekend met de aandrijvingstechniek; rijbewijs B-E vereist; voor montage en controle van hogedruk- j slangen; ter opleiding in de stanzerij; Wij bieden hoog loon en goede sociale voorzienmgén in een' prettige werkkring: Schriftelijke of mondelinge sollicitaties worden gaame Ingewacht op ons kantoor: Industrieweg 32. minimum leeftijd 21 jaar, die belang. stolling hebben, voor: a. de opleiding tot monteur .vóór assemblage van tradliehatterijen; b. magazijnwerk c. magazijn/hulpchauffeur (in bezit van rijbewijs B-C-EL" Inlichtingen kunnen worden verstrekt tijdens' 'de kantooruren van 8.30 tot 17.15 uur aan ons- adrea": Industrieweg 24, Vlaardingen, Schr. solIicitatitó.kmS nen cveneeng aan bovenstaand adres worden gericht Chloride Accumulatoren Fabriek N.V. POSTBUS 117 - VLAAB.DINGEN Telefoon: R'dam 1122 4-1; Vlaardingen 52 34;..ei-44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1