HERFST- EXPOSITIE nog net baas: 4-3 damespantalons IQ95 Drie hoge flats voor de Schie SVV blijft Haarlem deze week... - in evenwichtige strijd - Zaak-Voorwald in de Raad Juliana-heren slaan SVC Verdwaald In Matlienessescliooi Van paddestoelen uit het bos tot vogels aan het strand Van N.J.N. Exp. Jan van Eyk verlengd met 231 woningen Wedstrijden in zuiver schieten Reclasserings-collcctc: ƒ3.000 Vergadering KKMTP Nederlaagserie S.G. Schiedam Burgerlijke Stand Bouw van de Brandersbrug Volleybal imm Vriendschappelijk Explosie Ursus-N'kwartier kansen onbenut 't Voetlicht met „Mislukt leven" HBSS klopt Excelsior M Na de rust Bescheiden zege van VDV (12-8) op Schiedam Forumavond over huwelij ksvragen Burgerlijke Stand Gestolen auto teruggevonden Meisje aangereden bij oversteken Doosje medicijn verloren <s> rood, groen, zwart, marine, Mauw |||h jjIAANDAC 21 OKTOBER 1963 SCHJEDAUr, maandag: Vogel ge fluit yonX zaterdagmiddag opgewekt in twee schoollokalen van de Ölathenesserschool aan het Oude Kerkhof Deze blüae tonen vormden de symbolische waardering voor een goed experiment dat veel waardering ondervond van de talrgke belangstellen- jen. Het moet voor de initiatiefnemer, het schoolhoofd Van der Glesen een voldoe ning zün geweest dat zyn idee zoveel weerklank vond, ook van stadgenoten die jeen binding met de school hebben. In de ene ruimte hadden de kinderen onder supervisie van de heeri Van der Gaag (van de schooltuinen) hun oogst van vrijdag uitgestald. Vrijdag namelijk heb ben de kinderen van de drie hoogste klas- ren in het Mastbos bij Breda paddestoe len gezocht. Die paddestoelen in vele va riëteiten stonden hu in een levend ta bleau op de tafels in dat lokaal. De heer Van der Gaag had zoveel mo gelijk de werkelijkheid benaderd, 't milieu yan het bos was dus, met takken, mos, va rens, met opgezette vogels en met de rijk dom van paddestoelen nagebootst. By elke paddestoel stond een kaartje met vermel ding van de naam zodat de vele volwasse nen cn kinderen konden zien wat een jrulzoom is, een stinkzwam, een koraal- nvam cn meer van die zelden gehoorde namen. Dc wanden waren versierd met jrstructleve Platen en op het bord waren ook bosplanien getekend. In het andere lokaal hadden de léden van de N.J.N., de Ncd. Jeugdbond voor Na tuurstudie, getoond hoe gevarieerd het le-T ven in de natuur is .r E lag zeer veel lec-* tuur, o,a. was er ook materiaal van. de Ge meente Èzbilotheek. Er waren véle platen en ook hier stonden overal opgezette vo gels én dieren temidden van de .land schappen'. Er was zelfs een stran'd dat een menigte vogels bevatte eh een aparte tafel met schelpen. De N.J.N. illustreerde dit alles met de kreten van vogels via de grammofoonplaat, Een apart hoekje was ingericht door Leen Kaal van de archeologische vereni ging „Helinium' die heel overzichtelijk liet zien welke verschillen het aardewerk uit de periode vlak voor en vlak na Christus, de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw loont. De heer Van der Glesen. had In. een hoekje een „champignonkwekerij' plaatst. In de gang keken de bezoekers met be wondering naar de grote plaat, acht meter lang cn een meter hoog, die de jongens van de zesde klas geschilderd hadden van de huizenrij van Nieuwe Sluisstraat tot de kolk aan de Oude Sluis. Hiertoe hadden de jongens al eerder in dc praktijk studie- lekenïngcn gemaakt. Ze waren gaan zitten bij de sluizen van de Dambrug om dc schetstekeningen te maken die later Inde klas met waterverf zijn uitgewerkt. Naast deze leerzame cn sfeervolle exposities, die de belangstelling van on derwijskrachten uit allerlei kring trok, beeft de techn. ambtenaar bij de GTB de heer W. van Meggelen driemaal een eauserie gehouden over het Natuurleven in Nederland waarbij hij diapositieven vertoonde die hij in onze bossen, e.d, heeft gemaakt. SCHIEDAM, maandag. De tentoon stelling van de Brabantse schilder Jan van Eyk, welke oorspronkelijk 20 okto ber zou eindigen, is wegens grote be langstelling verlengd tot en met zondag 21 oktober. Na deze tentoonstelling zal van 9 no vember tot 9 december 1963 gehouden worden „De salon van de Maassteden", op welke tentoonstelling schilderijen, gouaches, aquarellen, tekeningen, grafiek en beelhouwwerken van kunstenaars af komstig uit Dordrecht. Rotterdam, Vlaar- dlngen, Maassluis en Schiedam getoond zullen worden. Formulieren tot deelname zijn nog ver krijgbaar bij het museum, doch de ter mijn van inzending sluit dinsdag 22 okto ber 1963. (Advertentie i.M.) MANNEN die aan „EEN GOED EAR" denken. denk"" aan; HERENKLEDING Sciucuam Hoogstraat 1 14 Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.30—17 uur; Expositie J:m van Eyk. Collectie Beffin, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Spaar de spot- E vogels". Monopoie, 2 en 8 uur: „Een echte Pan- sienne". DIVERSEN Musis Sacrum, 2 en 8 uur: Alg. Bond V.v. Bejaarden. Cabaret bene, g uur: Pers. Ver. Gusto.- Feest- avond. STAANDE voor een bord met paddestoel-tekeninpeR en achter een tableau met een natuurbeeld, de heren Van der Glesen, hoofd uan de Mathenesse- school (links) en W. van Meggelen. SCHIEDAM, zaterdag Aan de 's Gra- velandseweg, tussen het verlengde van dc Burg. Van Haareniaan, de Burg. Hottncr- lage Gretelaan en de Schie zullen drie hoge woningblokken met zeven woonla gen worden neergezet. Daarin is plaats voor 231 flat-woningen en wel 389 met drie kamers en 42 met vier kamers. De blokken worden voorzien van liften en centrale verwarming, terwijl er in het complex ook 36 garages komen. De bouw is onderhands opgedragen aan Muys en de Winter's Bouw- cn Aannemingsbe drijf; het architectenbureau A. F. Groos- man zal de bouwplannen op 1 november bestekklaar hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling (er) daar heeft de Raad in beginsel ook de goedkeuring aan gehecht) om hier ca. 18ö woningen in zes woonlagen neer ie zetten, doch sindsdien zijn de plannen gewijzigd. Hierbij kan aangetekend worden dat recht tegenover dit complex, aan de overkant van de 's Gravelandseweg, Muwi reeds be zig is met de bouw van een even hoog flat-blok, doch dan zes woonlagen boven een winkelgalerij. Gelijktijdig komen B. en W. met het voorstel een grondruil-transactie aan te gaan metdcN.V. Branderij en Gistfabriek Holiandia II,slaande opgronden nodig voor bovengenoemd bomv-project. Holiandia dan staat percelen ter grootte van 2,872 ca af en krijgt een terrein van 1.620 ca terug, nodig voor de afronding van het bedrijfs terrein. Bovendien betaalt de gemeente een toegift van ƒ181.493,01 als rente, om dat reeds eerder een deel van het Hollan- tlia-terrein in gebruik Is genomen, nj. vooc. de aanleg van de *s Gravelandseweg en Delflandseweg. Ook zal de gemeente zorgen voor een nieuwe beschoeiing langs de Schie bij het terrein van Holiandia en ook voor de aan leg van twee toegangswegen. SCHIEDAM, zaterdag In de gym nastiekzaal van de Rehoboth. Ulo in de Tuinlaan organiseert de korfbalclub „ODI" dnsdagavond het kampioenschap voor de jaarlijkse schotzuiverheids-wed strijden. Ieder lid mag daartoe tien strafworpen naar de korf doen. Er zijn drie groepen: aspiranten, junioren en de leden die ge boren zijn in 1946 of eerder zijn senioren., SCHIEDAM, zaterdag. De collecte op de Nationale RiecHasserinigsdag va®. 28 september heeft voor Schiedam het vol gende resultaat opgeleverd: intekenlijsten 2.616.92; straatcollecte 425,80; totaal dus S 3.042,72. SCHIEDAM, zaterdag De verkiezing van diverse bestuursfuncties is het be langrijkste punt, dat dè agenda van de algemene vergadering van de jonge af deling Schiedam van de Koninklijke Ne- derlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde vermeldt. Op deze bijeenkomst, die woensdag avond 23 oktober in gebouw Irene wordt gehouden, zal de heer H. v. d. Gaag een causerie houden over „Een jaar op ver kenning in een botanische tuin". SCHIEDAM, maandag. Schaakver eniging „Schiedam" heeft In de afgelo pen weken een nederlaagserie gespeeld tegen tientallen van de Pion, Rotterdam, Spangen/Inzet was een wisselbekcr die tenslotte gewonnen werd door Spangen. „Schiedam" organiseerde deze duels als oefening voor de tientallen van „Schie dam" ter voorbereiding van dc competi tie. De resultaten van de duels zijn: Vlaar- dings Schaakgenootschap won met 6%— 31& van Schiedam 2, Spangen 4 sloeg met 73 Schiedam 3. Schiedam 1 sloeg Pion Rotterdam-Z. niet 73. De voorzitter van de jubileumcommis sie, de heer J. Marbus, heeft tijdens een geanimeerde bijeenkomst de wisselbekcr aan de wedstrijdleider van Spangen, de heer P. v. Eeuwen uitgereikt. Volgend jaar zal Spangen de wisselbeker ver dedigen. Dc veertigjarige schaakvereniging „Schiedam" heeft ter viering van het Ju bileum meer plannen. Met Kerstmis hoopt men te komen tot de oprichting van een jeugdafdeling, die mogelyk gaat deelnemen aan dc jcugdcompclilic van dc Rotterdamse Schaakbond. Getracht zal dan worden volgend jaar in Schiedam een jeugdkampioenschap tc organiseren. Jongeren met belangstelling voor scha ken kunnen zich melden by J. Marbus, Lorenzlaan 4Gc of 's woensdagavonds in het speellokaal Sursum Corda, Nieuw straat 12. SCHIEDAM. GEBOREN: Edwin C. C., z. v. J. C. Magielsen en J. C. van den Nouwland; Berendina J., d. v. J. Peters en H. C. van Bruggen; Martinus P,. z. v. M. Poot en C. J. Helbers. B. en W.: „onze competentie' SCHIEDAM, zaterdag. De heer J. H. M.'Voorwald heeft zich met een schrij ven tot de gemeenteraad gewend, waarin aandacht wordt gevraagd voor zyn huïs- vestlngsmoeilykheden. De hebben reeds eerder uitvoerig geschreven dat de heer Voorwald zich tevoren met een soortge lijk schrijven heeft gericht tot de raads leden persoonlijk, wat een fout in de pro cedure is en dan ook niet tot enig resul taat heeft geleld. De heer Voorwald is met zy'n gezin uiterst slecht behuisd aan de Van Smaleveltstraat en doet al tien jaar pogingen' daar weg te komen. B. en» w, stellen de raad voor dit schrij ven „voor ken-Tiisgevipg aan te .nemen", aangezien* do vfitvo'ecrang van de wooit- rui mitewat met betrekking tot concrete gevallen, uitsluitend tot de competentie van het college' behoort. Géén behande ling in- de raad dus, is hum mening. Zijn wü goed ingelicht, dan is de heer Voorwald echter reeds een woning in Nienwland aangeboden geworden, welk aanbod door hem ook is geaccepteerd. Onderhands aanbesteed SCHIEDAM, zaterdag. Binnenkort zal begonnen worden met de bouw van dc Brandersbrug over de Schie b'u het Stationsplein, een belangrijk onderdeel in de hoofdverbindingsweg Rotterdam— Vlaardingen. B- en w. willen, de bouw van -' ■re brug onderhands doen aanbeste den, rien de bijzondere eisen die aan de aaiuiemer gesteld moeten worden. De rijksgoedkeuring voor dit project Is ont vangen en gedeputeerde staten hebben het krediet goedgekeurd. De constructie yam -deze brug* is zodanig omtworpen-, dat de otfdentekpkat kan worden opgebouwd' uit geprefabriceerde voorgespannen betonelementen-, wat goed koper i's. en- tijd bespaart. De <mdersteuntagsconsïrucfcie en* de bo vendekplaat echter zullen ter plaatse van beton worden, gegoten. De bijzondere constructie vraagt een. goed samenspel var* directie, fabriek van- betonelementen en. de aannemer, weike laatste over da nodige technische en organisatorische kwaliteiten moet beschikken. Vandaar dat b. en w. de voorkeur ge-' ven aan een onderhandse aanbesteding tussen- een. beperkt aantal aaimemers. SHIEDAM, maandag De tweede com- petitieweek is voor Juliana geen slechte geweest. Dames 1 bood goede tegenstand aan het sterkere Lekkerkerk maar moest tenslotte met 3—1 het onderspit delven. Het was reeds voor de competitie zeker dat zy het dit seizoen erg moeilijk zullen krijgen maar met na één gewonnen en één verloren wedstrijd is er nog moeilijk een voorspelling £e maken. Dames 2 verraste vriend en. vijand door roet 31 van DOS 2 te'winnen. De set standen waren 1—12, 1—8. 7—1 en 35—9. Dam$s 3 heeft nog steeds de goede weg niet gevonden. Tegen - het enthousiaste Jong Fendreehfc 2 werden veel goede kan sen jammerlijk verknoeid. Heren 1 had geen moeite met stadge noot SVC. De eerste set werd hetrover alle linies falende SVC volkomen wegge speeld met 25—2, Men ging het te gemak kelijk opvatten, waardoor de tegenstander de gelegenheid kreeg om terug te komen. Ook in de laatste set behoefden zij niet tot grote daden te komen om met. ruim ver schil te winnen. Heren 2 won deze tweede wedstrijd met (30; maar de manier waarop dit is ge beurd is nog. belangrijker. Zij beschikken thans over een homogene en technisch uitstekende ploeg dié met voldoende en thousiasme het nog een aardig eind kan schoppen De setstanden waren: 1615,15 —2 en lfr-14 Heren 3 liet de zege in de laatste set uit de vingers glippen, het werd een 2—2 ge lijkspel. SCHIEDAM, maandag. Zon der de dwang van het competitie- schema heeft een jeugdige SVV zaterdagmiddag aan de Westfran- keiandsedijk heel lichtvoetig een verdiende winst op Haarlem be haald. Het werd nog onnodig 43, omdat de zo sluitende stevige Schiedamse defensie enkele malen de deur liet openstaan, SW bood een betrouwbaar beeld. Doel man Van der Berg maakte geen. fouten, in de achterlinie speelden Kostenze, Sut- torp en Hekman zeer solide cn midscheeps dwarrelden Van Schie en Van Waasdorp heel Ijverig over het veld. De kleine Waasdorp bleek de lieveling van het pu bliek. Duidelijk liet men horen dat men zfjn activiteit ook graag geënt zag op de rest. De voorhoede was gepland met links buiten Van Andel maar deze liet verstek gaan. Daarom kwam de zware Hubert in het veld en zijn stijl 3tak af tegen het trippelende van zijn vier collega's hoe wel de gehele aanval ditmaal energiek op trad. In de tweede helft wisselde Koens zijn rechtsbuitenplaats roet Speelmeijer, die niet tot grote daden kwam. Osterhalt bleek een uitstekend spelver deler, die direct contact had met Putters op links en Van Dyk op rechts, waardoor de voorhoede tot een goed combinerende eenheid uitgroeide. Putters bleef wat be neden zfjn gewone vorm en Van Dijk laat steeds meer zien dat hti een pradhtige bal- techniek heeft, maar helaas Js zijn plaat sen nog niet zuiver. Technisch vormde Haarlem met SW 'n evenwichtig maar de als teruggetrokken middenvoor opererende ex-internationaal Cock Clavan kon 2ijn team toch niet tot verrassingen inspireren. Het terrein ver kennen leverde voor SW schoten van Osterholt en Van Dijk in het zijnet op. Daarna kwam de explosie. Osterholt duelleerde met 2 verdedigers, voor zij er /ff de hervormde kerken zijn zondag Oogstdiensien gehouden. Dat houdt in dat op die dag vruchten worden uitgereikt aan zieken, bejaarden en een zamen. De bijdrage aan. fruit was dit maal weer groter dan vorige jaar, de stijgende lijn is daarmee voortgezet. Nu konden1550 keurig opgemaakte bakjes fruit uitgedeeld worden en zo kregen alle patiënten in het gemeente-ziekenhuis een verrassing. Zaterdag werd al het fruit verzameld in de Grote Kerk en tien tallen nijvere handen (waaronder veel jeugdige) zijn in de weer geweest om de aangebrachte vruchten voor verzending gereed té maken, zoals deze foto toont. Het was wederom een geslaagde actie. SCHIEDAM, maandag. Voetbal van geringe kwaliteit lieten zowel Ursus als het anders zo gedegen Noorderkwartier zien. Belde teams lieten vele kansen on benut. Ursus speelde het slechtst, zonder enige samenhang en de goede combina tie had duidelijk een vrije dag. Toch nam Ursus de leiding in de tiende minuut, dankzij een zuiver schot van Mari Huigen. Het is daarna bij vergeefse po gingen gebleven, tot Noorderkwartier een kwartier na rust de gelijkmaker kon inschieten. Tenslotte waren beide teams blij met de puntendeling. In een gezellige sfeer heeft. Ursus vrij dagavond in het wijkcentrum Nieuw- land een contactavond gehouden waar een band de dansmuziek verzorgde. .De •belangstelling en de goede stemming was er in ruime mate. Voorzitter P. C. Mouthaan sprak de wens uit dat niet alleen de contactavonden maar ook de trainingen een dergelijke goede aandacht zullen krijgen. SCHIEDAM, maandag. Een triest verhaaltje bracht de toneelvereniging „Het Voetlicht" zaterdagavond op de planken van gebouw Irene. Onder regie van J. Nys werd meer energie aan de boerentragedie „Mislukt leven" van Jo- han Schmidt besteed dan wel verant woord was. Voorzitter M. Polderdijk fungeerde als de hoofdpersoon molenaar Donk die in een driehoeksverhouding met zijn schoondochter geraakt. Het kind komt dan ook ongelukkig aan haar einde. Truus Tetteroo was deze Jane. Jan. Kars de tegenspelende zoon Albert. Greta Gouka fungeerde als mevrouw Donk. Se cretaris. Martijn Gouka heeft het ope ningswoord gesproken, en na afloop was er gezellig samenzijn met muziek. SCHIEDAM, maandag In een span nende maar kwalitatief niet bijzondere hoogstaande stryri heeft HBSS zich met een overwinning op Excelsior M in de kopgroep geplaatst. Dc Schiedammers wa ren niet veel sterker dan de Maassluize- naren, maar de gastheren grepen de kan sen op fljd. Reeds in dcvierde minuut was het raak. Doelman. Geurtsen van Excelsior M liet de bal vallen en Leeuwang was er snel genoeg by, ook toen Putt,erse in. de 27e minuut een dieptepass lanceerde kon Leeuwang inschieten. Dat was precies op tijd want Excelsior M veroverde het over wicht. In de tweede helft lachte de fortuin naar beide partijen maar dat zuivere schot bleef uit. De spanning kwam terug toen rechtshalf Pleisier een boekschop geno men door linksbuiten Van 't Hof inschoot, 21, Bliksemsnel echter draafde de snelle Schiedamse aanval naar het Maassluise gebied waar Verdugt vallende een voor zet van midvoor Mulder inkogelde. Excel sior M kwam in de laatste minuten niet meer aan bod (31). op bedacht waren had hij de bal naar de vrijstaande Van Dijk gezonden en deze schoot met zoveel effect langs de grond dat de bal order de vallende doelman Vader door zigzagde. (1—0). In de zeventiende mhmut zond Hu- bert uit de ruimte van het middenveld 'n vleugelschot naar het strafschopgebied. Snel draafde Van Dijk er naar toe om ongehinderd langs de uitlopende keeper in te schieten. Nog geen minuut later werd prima combinatie op links tussen Hu- bert en Putters beloond met de treffer van Osterholt. Dat was wel wat te mooi voor SW omdat het elan. daarna ver vaagde. Er ontstonden persoonlijke duels op het middenveld totdat linksbinnen Bons ze ven minuten voor rust goed voorzette aan rechtsbinnen Jaski die onder applaus de stand op 3—1 bracht. In de 2e helft kwam Haarlem 'fc met Vree ken als rechtsbuiten, die watmeer stoot kracht bijdroeg. Hij, was het die in de 5e minuut de waakzaamheid van de Schie damse defensie verschalkte en uit z'n voor zet kon rechtsbinnen Van der Berg sprin tend inkoppen. (3—2). Bij 'n snelle Schie damse aanval had de Haarlemse spil Be- rendregt het ongeluk dat zijn boogbal, achterom naar zijn doelman, niet begre pen werd, omdat de keeper Vader al uit doel was gerend. De bal wipte nu in de verlaten ruimte (4—2). Hoewel er niet veel spanning ontstond zagen de honder den belangstellenden toch enkele mooie staaltjes voetbal. Drie minuten voor tijd maakte Haarlem de verdiende treffer. Jaski kopte hard in op een voorzet van Vreeken. Wel trapte Van Schie de bal nog uit doel maar het leer was de doellijn al gepasseerd. (4—3). Vlug reageerde een mooi combinerend SW maar het harde schot van Putters zoefde naast. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Aanvankelijk zag het er in de competitiewedstrijd tus sen de eerste tientallen van de damver enigingen Schiedam en VDV, Vlaardin- gen, naar uit, dat VDV een grote ever winning zou behalen. Immers, door over winningen van Verburg, Lansbergen, Van Veelen en Niestadt leidde VDV op een ge. geven moment met 80. Schiedam vocht evenwel terug en hoewel de verwachte overwinning van VDV niet meer la vaar kwam, werd de nederlaag van de Schiedammers tenslotte toch tot dragelij ke cijfers teruggebracht. De uitslag van deze ontmoeting was: J. C. Onink—J. J. van Leeuwen 2—0, W. C. Heuvelman—C. Biel 11, P, v. d. Wate ring—D. v..d. Kerkhoff 1—1, M. v. Erkel— W. H. Niestadt 0—2, A. Sleeuwenhoek— W. F. Verburg 02, A. RisseeuwJ. Ver meulen l—i, C. van Dam—fl. A. Lansber gen 02, M. Veldt—G. Jansen 2—0, A. v. QstertooM. v. Splunter 1—1, J. v. Straa- ten—G. v. Veelen. 0—2, totaal Schiedam— VDV 8—12. (Van een on2er verslaggevers) VLAARDINGEN zaterdag. „De om gang van man en vrouw met elkaar In het huwelijk." Dat was het onderwerp van de derde forumavond van het Vlaax- dings Convent van Kerken onder het motto „Vragen aan. de Kerk" dat vrijdag avond in gebouw „Triangel" rtiim vijftig belangstellenden trok. Het forum bestond ditmaal uit brigadier H. Hordijk (Leger Heils) die voorzitter was, ds. G. Aal- bersberg (geref.), mevrouw R. Mülder- Cramer( arts (hervormd), mevrouw A. P. C. Leynse-Kolk, huisvrouw (rooms-katho- liek) en de heer D. van den Ende, boek houder (remonstrant). Voor dat het onderwerp in algemene bespreking kwam gaf ds. Aaibersberg een inleidende beschouwing. De themavraag „Hoe gaan wij als man en vrouw met elkaar om?" leidde tot gedachtenvormln- gen over de roeping van de gehuwden er. tot problemen als de overbevolking en de al of niet gewenstheid van zogenaamde gezinsplanning. GEBOREN: Marc R.. z.v. A. F. Jon-Ming en A. Smit. VI: Keesomstraat 10: Willem J., z.v. A. Seen en M. M. Andeweg, VI: van Vian- denstraat 93. GEHUWDGerrit G. Peck 23 en Baukje Loyenga 19: Willem v. GUst 25 en Maria F. niet afteen goedkoop ,i». maar. ook bijzonder .goed J gesorteerd Ook onze Corsettenafdeling. komc In deze serie met een bij zondere aanbied i ng-weer du br?: bel/én 'dwars de moeite waard. Moderne-5tep-ins (gaines) van wonderlicht Lycra, het moderne materiaal, dat z'n fut niet ver- liest, onvermoeibaar elastisch en ongevoelig voor transpiratie is... k v:.n' J.fer .Morgen koopt U een. Lycra J gaine, die steunt, maar niet hindert, die soepel is en tóch corrigeert, met Nylon voorpand en brede tailleband... normale prijs 9.75, nu voor nog géén twee rijksdaalders. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van Lycra gaines, de idéale moderne foundation, voor iedere vrouw die prijs stélt op een beter figuur, in Smalt, Medium, Large en Over-large, alleen'in wit. voor Qéen tel. of schrift, beat SCHIEDAM, maandag Gar. Unique deed aangifte van de diefstal van een Cadillac auto van het eigen bedrijf. Zater dagavond is de auto.echter teruggevonden op de Overschiesewég inRotterdam. Er was voor vijfhonderd gulden schade, door dat de motorkap was opengesprongen waardoor technische storingen waren ver oorzaakt. SCHIEDAM, maandag De 7-jarige Ria van Rijswijk stak zaterdag om kwart over elf in de Groenelaan plotseling de rij weg over. De heer J. F- v. D. kon ondanks krachtig remmen zijn brommer niet tot stilstand brengen zodat er een aanrijding ^ontstond. Het meisje kreeg een gebroken sleutelbeen, een hersenschudding en enke le schaafwonden en is in het gemeente ziekenhuis opgenomen. Haar moeder was aanwezig by het ongevaL Advertentie I.M.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg stncls 1856 :j SCHIEDAM, maandag Mevrouw M- M. S. is zaterdagmorgen tijdens het bood schappen doen een doosje met honderd tabletjes/medicijn tegen vaatvernauwing, kwijtgeraakt. Wanneer een grote hoeveel? hcid tegelijk van deze medicijn wordt in genomen. kan het zeerschadelijk zyn. Mevrouw S. is na een bezoek aan apo theek Nieuwland, waar zij de medicijn haalde direkt naar haar auto op het dr. Wibautplein gegaan. Zy miste het doosje pas toen zij boodschappen deed in de Mgr. Nolenslaan. De politie heeft in deze. om geving nog een waarschuwing omge roepen. SCHIEDAM, maandag De 21-jarige P, de W. is verdwaald geraakt en so op het dak van een woning aan de Van Dijckslraat terecht gekomen. Tenminste, dat was de verklaring van deze jongeman, die echter onder de invloed van sterke drank verkeerde. „Ik wilde naar huis, maar kon het niet meer niuden.", .verklaar^ Cor- j de hij aan de politie, die öp verzoek van oner de jongema woning haalde. den Knap 20; Dirk van Oosten 25 nel la Verschoor 22; Hendrik Bagchus ZS^enjj hêmn-ner dè invnemtrn vit- iit* Wnkrtnnï Pietemelia Plomp 21; Antiionlus Hnnemaajjer j ae oewoner ae jongeman ine ae, dakgoot Joostje Jordaan 24. 11 Winkel een in™ Mgr. Mesdaglaan hoek Rem IETS GOEDS VOOR f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1