„BLIKSEM ACTIE" SLOEG GOED AAN IN SCHIEDAM J C HI EDAM 02333^ Ramp van Arcade5 werd verbetering Collectedozen barsten van de zware inhoud SIEBEL Cabaret voor bejaarden SFC deelt punten met Archipel C.V.B. kreeg bij-kantoor Gelijkspel voor Schiedam en O.D.I. Huldiging bij Reservepolitie Wil v- d. Lee haalt prijzen Voetbal VlucIaAelingenhiilp Zeshonderd vrijwilligers gingen na uitzending 's avonds op pad Poppenmoeders namen baby mee 'Sn. een fy&elwgL J. Th. Westerman onderscheiden Bliksem-snel W. de Zwijger-ulo Ruim f 19.000.- MODE Later tellen Quo vadis AOW? De eerste Barstens vol Kreuger sr. en jr. recipiëren VRIENDENBODEN HULP Hulp.. KORFBAL Firma C. Perquin bestaat 25 jaar Jongen valt door deurruit - van Watervrienden SW-Honkbal zoekt herstel Houten vloer in Beursgebouw Eerste prijs voor „de Trekvogels" Lezing voor Huish. Gezinsvoorlichting GSS-Red Stars 0-1 S'dam-llollaodiaan 3-4 GTB-Den Bommel 11 Brand in café p Tafelvoetbal in Schiedam Esperanto-agendo AFSLAG DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters BANKWERKERS FITTERS HULPFITTERS GEISERSCH00NMAKERS GRONDWERKERS Wie niet adverteert wordt vergeten DENSDAG 22 OKTOBER 1963 5 SCHIEDAM, dinsdag.„Voel eens, meneer, hoe zwaar. Zeker wel zestig ruiden!" GUmderend legt Marja van Wagtendonk, 16 jaar en leerlinge van de derde klas van de W iUem de Zwager-ulo I, met een bons haar cartonnen „collecte-bus", die geslo ten is met 't zegel van het Comité Vluchtelingenhulp N ederland 1963 op tafel neer. Het geelt een rinkelend geluld. Van zilveren munten! De heer A. de Jong hoofd van de Willem de Zwijger-ulo I kijkt ons aan. „De actie heeft blijkbaar goed aangesla gen". Is Zijn eerste conclusie. Want Marja is een van de ruim zeshonderd vrijwilli gers in Schiedam, die gisteravond om vijf voor negen op pad ztfn gegaan voor de „bliksem-actie" voor de Armeense vluchtelingen in Griekenland. Direct na de uit zendingen voor de radio en de televisie, die aantoonden hoe hitter-hard de Armeense vluchtelingen in Athene hulp nodig hadden. Eigenlijk al veertig jaar lang nodig hebben gehad, maar nu „Hun Laatste Kans" krijgen. Inderdaad, de aktle heeft wel aangesla gen In Schiedam. Zo „kort maar krach tig", als oud-minicter dr. W. Drees het zei en zo „heet van de naald" na de uitzen dingen. Niet alleen hij de,bevolking, die blijkbaar gnl heeft geofferd, maar ook bö de honderden medewerker, die zich spon taan en enthousiast aan het werk hebben gegeven. Toen enkele weken geleden het plaat selijke Comité Vluchtelingenhulp onder voorzitterschap van wethouder H- Sabel een. eerste samenkomst hield in het Stad huis, bleek al direct dat er een groot thousiasme voor de aktie in Schiedam bestond. Van vele kanten werd daadwer kelijke hulp aangeboden. Door kerkelijke groeperingen, politieke partijen en vak verenigingen, maar vooral ook door de middelbare scholen. Advertentie IM,j niet al/een goedkoop... maar ook bijzonder goed gesorteerd Alleen Woensdag houden wij een speciale verkoop van Franse Damast uit de luxe serie. Niet zo maar Franse damast, die wel meer voor een lage prijs wordt aangeboden... neen, een extra mooie soepele damast.dle' normaal verkocht wordt voor ruim vier gulden. Deze prachtige damast, in het complete kleurassortiment, koopt U morgen, slecht één dag. voor nog géén drie gulden per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de ééndaagse verkoop van deze rijke Franse damast, in de kleuren goud, .tfgSh fraise en blauw, fr W gjff per meter voor m Gein tel. of schrift, best. Ilcnaiawtl lisilf uurtje SCHIEDAM, dinsdag. De 26-jarige mevrouw G. C. K. uit de Kortlandstraat heeft maandagmiddag waarschijnlijk het naarste huif uur van haar leven mee gemaakt. Zij was met haar twee maan den oude baby in de wagen boodschap pen doen op de Broersvest, Toen zij uit een winket kwam, was de wagen met haar baby, dte zij op trottoir had gezet, verdwenen. In allerijl werd de politie ingeschakeld. Dat was out tien voor drie. Een klein half uur later kwam er opnieuw een tele foontje bij de politie binnen. Mevrouw J. B. uit de Baterstraat vertelde, dat haar dochtertje Marie vier jaar) en Suze (drie jaar) met eert onbekende baby in de wa gen waren thuisgekomen. De peuters voelden zich waarschijnlijk te oud voor poppenmoeder, maar voor een twee maanden oude baby zö« ze nog wel wat te jong f Advertentie 1.M.J SCHIEDAM, dinsdag. De beer J. Th. Westerman, wonende Admiraal de Ruyterstraat 31 A, herdenkt vandaag hei feit, dat bij veertig jaar ln dienst Is bij de N.V. Gebra. Vincent. Wegens deze langdurige trouwe dienst is hem de ere medaille in zilver, verbonden aan de orde van O ran je- N' assa u toegekend. Tijdens een bijeenkomst in het stad huis heeft burgemeester mr. J. W. Peek, de heer Westerman het eremetaal per soonlijk uitgereikt. Zo was het voor de heer W. Schmidt, die belast was met de voorbereiding van de aktle, niet moeilijk om 600 vrijwilli gers te verzamelen, die bereid waren nog 's avonds Iaat te gaan collecteren, Dc heer Schmidt heeft de stad ln 39 wijken kun nen verdelen, met in elke wyk een cen trum, waar de collectanten cn vooral col- lectrices hun papieren doosjes konden op halen en na afloop weer Inleveren. Papie ren collecte-doosjes, die door de jongens van het Clubhuis St. Joris Doele In twee avonden zijn gevouwen en dichtgeplakt. Acht vrijwilligers-met-auto hebben die doosjes naar de wijkcentra gebracht cn zijn later, na afloop van de aktle, die doosjes weer komen ophalen. Maar nu zilver-zwaar door de inhoud. Deze centra waren soms gevestigd in scholen, doch vaak ook op particuliere adressen. „Er is als het ware gevochten om zo'n centrum te mogen zijn", verklap te de heer Schmidt. Met 600 beschikbare medewerkers was het mogelijk elk een veertigtal adressen te laten afwerken, zo dat de aktie inderdaad zeer snel kon ver- Jopen. Ook in het wat moeilijk te bestrij ken gebted van Kethel. Daar hebben de parochianen van Kethel-Noord zich ver dienstelijk gemaakt, terwijl de cbr. gym- nastickver, Animo" en de Chr, Vrouwen vereniging de rest van Kethel en Blijdorp voor hun rekening namen. Niemand be hoefde vergeten te worden- Eén van die wijkcentra was de Willem dc Zwijger-ulo aan de St. Llduinastraat. Eigenlijk een dubbel-centrum, want de Willem de Zwijger-ulo's één en twee heb ben samen gedaan in twee aangrenzende •ijken. In die school hebben w0 het ver loop van de aktie kunnen volgen, met de heer A. de Jong als onze gastheer. Eigen lijk Is de lieer De Jong helemaal geen voorstander voor dergelyke collecte- akties via de scholen. „Het zijn er zo veel en allemaal voor heel goede doelen". HU heeft daarom voor zyn school het aantal beperkt tot enkele collectes. De kanker bestrijding bijvoorbeeld en de Klaproos aktie („goed om dc jeugd te wijzen op de gevolgen van een oorlog") en dan de kin- derpostzegelaklie. Wist u dat op de W. de Zwijgerschool I voor ruim 5.000 aan kinderzegels is opgehaald? Dat Is gemid deld tien gulden per leerling, Vooral in de lagere klassen waren ze wild enthou siast. Maar voor deze bliksem-aktie voor de vluchtelingen is de heer De Jong weder om gezwicht. Dertig medewerkers en me dewerksters eerlijk naar verhouding verdeeld, twintig van de Eén ert tien van de Twee) waren snel gevonden. Eigenlijk waren er meer, want vriendjes en vrien dinnen hebben meegeholpen. En toen één vrijwilliger ziek bleek, was zijn collecte wijk makkelijk te verdelen geweest. SCHIEDAM, dinsdag Vol gens een voorlopige telling heeft de „bliksemactie" voor de vluch telingen in Schiedam ruim ƒ19.000,-— opgeleverd, een zeer bevredigend resultaat. (Advertentie ZJH.) 1 charme en precisie 2ijn do kenmerken van onze honderden nieuwe modellen dameshorloges. Grootste kollektie van Nederland. Siebel: waarborg voor kwaliteit, prijs, service en betrouwbaar advies. WELÏEP^SöRÏifG F*r3? Stadhuisplein 24-26,Cooisinge! 50 Nieuwe Binnenweg 227,Rotterdam Dat was een zwak punt in de aktie. Maar met plakband werd het euvel weer her steld. „Wel jongens, wij hebben onze avond goed besteed", verklaarde de heer De Jong. „En ons huiswerk? Hoeven we dat voor morgen niet meer te maken?", probeerde een listige. „Dat had je maar voor half negen moeten maken", was het bescheid van de heer De Jong, die zijn pappenhei mers kent. Daarna was er voor de heer De Jong nog de taak, geholpen nu door de heer H. van der Kraan, hoofd van de Willem de Zwijgerschool II om de lijsten en de doosjes te controleren en in zakken te bergen. Deze werden dan later opgehaeld. Geteld is'ernJet, gisteravond. De 3 ken met doosje zijn vannacht nog afgele verd bij de Spaarbank Anno 1820, waar ze veilig ln de kluis zijn opgeborgen. Van morgen is bet personeel van de Spaar bank aan het tellen kunnen gaan en de opbrengst In Schiedam zal later worden gepubliceerd. Niet alleen het totaalcijfer, maar ook de opbrengst per wijk. Gezien de geschatte resultaten bij de ulo-schOOl, zal het flink wat wezen. <Van t i onzer verslaggeefsters) Gezeten aan een tafeltje met de contro lelijsten wachtte de heer De Jong op zijn leerlingen. Marja van Wagtendonk was de eerste die binnenstapte- Samen met haar vriendin Wllma de Vries uit de vier de klas cn „bijna 17" had zij de FlHps van Bourgondi ést raat „gedaan". „Het ging prachtig. Byna ledereen was op de hoogte van de aktle en ook bijna iedereen gaf. Eén zelfs een bankje van t!en gulden! Nou!** Maar Rob de Vries, 15 jaar en uit 3B, hield direct de eer van de Willem de Zwijgerschool II uit de Laan, hoog. Hij had de Bilderdijkstraat snel bewerkt en ook hij dacht dat er flink wat geld in zijn doosje zat. ..Misschien wel zeventig gul den". Of de jongelui ook kijken wat ze in de handen gestopt krijgen! Daarna kwam de stroom van leerlingen binnen, tot om 9ü5 uur de laatste zich meldde. Hü was het verst-weg ge weest. Maar allemaal enthousiast en vol verhalen. .Het ging heel leuk. Maar heel weinig weigerden. Iemand gaf een rijksdaalder en zei nog: bedankt voor de medewerking (gegiechel). Eén was kwaad, maar een ander gaf vijf gulden (nonchalant). Iemand gaf zó maar tien gnlden( dat waren er meerderen die dat vertelden). Er was er een die een spaar- pot met los seU 8»f. dat kom niet ln het doosje". Getoond werd een opengescheurde doos. Er waren wel meer doosjes openge raakt bij het gewicht van de munten. SCHIEDAM, dinsdag De grote zaal van Musis Sacrum was maandagmiddag en -avond gereserveerd voor leden van de afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Bejaarden, die uitstekend van hun jaariykse cabaretvoorstelling hebben ge noten, De serieuze kant Is echter niet vergeten. Bondsvoorzitter J. B. den Dek ker uit Gorinchem (in september is hij tachtig jaar geworden) was zélf naar Schiedam gekomen om voor de bejaarden over de veelbesproken verhoging van de A.O.W., gezien in de politieke en sociale problemen, een bondige en kernachtige Inleiding te houden. Hij is van mening, dat dc minimale verhoging van dc A.O.W, op de lange baan is geschoven. In mei 1962 stelde de minister van Sociale Zaken dit probleem reeds aan de orde. met advies van de S.E.R. In oktober van dit jaar onthulde mr. Van Thiel op een samenkomst van de R.K.-werkgevers opnieuw, dat advies van de S.E.R. werd gevraagd. ,Wat heeft de troonrede ons geboden", vroeg de heer Den Dekker zich af. De miljoenennota verwyst weer naar de S.E.R. om advies. Regeren is vooruitzien. Er is nu een gezagscrisis gekomen, waar over de minister van Sociale Zaken zich in. verbijsterende zin heeft uitgelaten. Nog een grotere onrust voltrekt zich enkele jaren als een slepende ziekte: de minimale uitkering, waarvan men behoor lijk moet kunnen leven. De kans bestaat, dat in 1965 de A.O.W. met dertig procent vooruit zal gaan; er is nu een voorschot regeling. De drie vakcentrales hebben een actieprogramma opgesteld, waarin wordt gestreefd dc A.O.W. tot 3800 gulden te verhogen. Laat de Algemene Bond van Bejaarden dit streven in woord en schrift ondersteunen, want „Eendracht maakt macht". Voor het nodige amusement en de ont spanning zorgde het cabaretgezelschap van Henk Bukman met medewerking van Annie Meijer, Jon van, Oost, Les Gerto's en Roberto en Bella. Gerard Lambermon verzorgde de muzikale omlijsting. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Vader en zoon J, H, Kreuger hebben maandagmiddag vele gelukwensen In ontvangst mogen nemen ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van Kreuger herenmodes, welk bedrijf sinds 1B38 aan de Broersvest is gevestigd. Beide heren hebben in een Rotterdamse herenkledingzaak gewerkt. Zij wijden nu hun beste krachten aan hun eigen bedrijf, jdat in 1923 aan het Broersveld 99 werd begonnen en II jaar later naar Broers veld 101 werd verplaatst. Zoals met de meeste zaken het geval is, heeft de inrichting in de loop der jaren een grondige verandering ondergaan. Het huidie interieur was nu herschapen in een ware bloemenzee, afgewisseld met fruit manden. Zaterdagavond heeft het per soneel in Scheveningen het 40-jarig be staan gevierd. SCHIEDAM, dinsdag Gebouw Arcade, het verenigingsgebouw van de Katholieke Arbeiders Beweging, afd. Schiedam, aan de Lange Haven ls eindelijk de kwade gevolgen van de „rampwinter 1963" te boven gekomen en fs nu niet alleen her steld, doch zelfs ook nog verbeterd. Vrij dag heeft de feestelijke heropening van Arcade plaats gehad, wat gepaard ging met de officiële opening van het tot bij kantoor bevorderde agentschap van de Centrale Volksbank, het spaarlnstltunt van de KAB. Gedurende de strenge vorstperiode januari van dit jaar de verwarmings installatie in het gebouw defect geraakt,! waarna tot overmaat van ramp ook nog de waterleidingen door het gehele gebouw sprongen. Snel herstel was niet mogelijk, omdat overal in het gebouw gebroken moest worden. Het gevolg was dat het tot een „ijskelder" geworden Arcade ge durende de gehele winter de deuren moest sluiten. Er was bovendien geen geld voor het herstel. Er is zelfs even overwogen om het ge bouw maar te verkopen, verklapte de voorzitter van de afdeling Schiedam van' de K.A3., de heerH. Heilmann, Doch de vakbond kan niet goed functioneren zon der het eigen gebouw, waarover men 69 jaar de beschikking heeft gehad. Toen werd hulp geboden. Er sprong ccn vereniging „Vrienden van Arcade" in leven, die nu 189 leden telt. Het merendeel bood financiële bijstand, maar een niet onbelangrijke groep heeft zelf de handen lilt de mouwen gestoken en ls zelf aan het herstellen geslagen. De financiële basis voor de restauratie werd echter gelegd door de Centrale Volks bank, die de hypotheek op het gebouw verhoogde. In ruil daarvoor verwisselde de C.V.B. van ruimte in gebouw Arcade. Het tot dusver gebruikte vertrek achter af werd geruild voor de vroegere bestuurs kamer van de KA.B., aan de straatzijde gelegen. Met een inleggerskapitaal van. een dikke anderhalf miljoen gulden is de Schiedamse vestiging een van de sterkste in. het westen van Nederland. Vandaar dat van de gelegenheid door de verhuizing geboden, gebruik werd gemaakt om het agentschap tot een bij-kantoor te ver heffen. Maar nu de restauratie. De defect ge raakte centrale verwarming, waarbij ko len werden gestookt, is vervangen door een oliestookmstallatie. Daar er toch ge broken moest worden, is meteen de vloer van het toneelpodium vernieuwd. Van de (Advertentie l.M.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 SCHIEDAM, dinsdag Dc magere re sultaten van de wedstrijden van vorige week, maakten de Schiedamse ploegen dit weekeinde ruimschoots goed door hun tegenstanders ln tien wedstrijden slechts v(jf punten af te staan. ODI I en Schie dam 1 waren echter by de ploegen die niet tot winst konden komen; zij speelden belde gelyk. ODI 1 kon tegen een goed verdedigend Oud-Beyerland voor de rust niet tot sco- komen en moest bijna de gehele eer ste helft tegen een 10 achterstand aan kijken. Otfd-B eyerland liep na de rust uit tot 0—2 en gezien het wedstrijdverloop tot aan dat ogenblik mocht worden aan genomen, dat de gasten verder zouden uitlopen. In de tweede opstelling zorgde ODI voor een aangename verrassing.Door. doelpunten van Ria Sonneveld en Jan van Otterlo kwamen de ploegen op gelijke voet, en wist ODI daarna het gelijkspel, verdiend, veilig te stellen. Tegen het zeer verdienstelijk spelende Kwiek hebben de jongere spelers Schiedam I bewezen langzamerhand de juiste mentaliteit te verkrijgen, die nodig is om een moeilijke wedstrijd tot een goed einde te brengen. Nadat in het begin van de gelijkopgaande strijd Kwiek het eerst gedoelpunt had en Henk Verschoor gelijk gemaakt had. is Kwiek In het offensief gegaan tot ver in de tweede helft, waarbij de Hagenaars een veilig gelijkende 3—1 voorsprong hadden opgebouwd. Schiedam bleek toen nog over voldoende reserve te beschikken om er een schopje bovenop te doen en in vlot tempo werd keer op keer de verdediging van Kwiek zo druk aan het werk gezet, dat deze routinier Don Vermeulen twee doelpunten moest toe staan. Door dit gelijkspel heeft Schiedam 1 nu 3 punten uit 5 wedstrijden. Succes 1 had deze week geen compe titiewedstrijd. De verdere uitslagen luiden: ODI jun. Spirit jun. 62, Spirit A adsp.ODI A adsp, 02. Schiedam IISpartaan III 74, Ons Huis V—Schiedam III I—S, Succes IISpartaan IV 13, Trekvogels b Schiedam b 3—3, Succes jeugdWion jeugd 70," Succes aOverkanters b 02. opbergruimte aan de achterkant van de zaal is een bar gemaakt en de garderobe, een gemeen knelpunt in het bezoek aan dit zalencomplex, is verbeterd. Door een deur aan te brengen tussen garderobe en grote zaai, kan men nu een meer gerief lijke doorloop krijgen van entreebal naai de zaal. Ook de toiletten in de gang wery den eens onder handen genomen. Zo is uiteindelijk voor gebouw Arcade de „ramp" geworden tot een verbetering. SCHIEDAM, dinsdag. Tijdens een sa menkomst ln de kantine van de cartonna- gefabrlek op vrtldag 25 oktober van de Reservepolitie, zullen leden onderschei den worden ter gelegenheid van het vijf tienjarig bestaan van de vereniging- De vrijwilligersmedaille met oorkonde voor tien jaar lidmaatschap krijgen de hoofdagenten. P. E. Korte en A. Karteland en de agenten H. Platsier, F. Schoonen- berg en G. Vleghert. Het insigne voor vijf jaar lidmaatschap zullen ontvangen hoofdagent M. F. Le vens cn de agenten J. van Peet en A. van de Sijden. Omdat voor vijftien jaar lidmaatschap geen onderscheiding wordt toegekend, zullen brigadier C. H, L. van Veen en. de hoofdagenten J. van Beek, S. H. M. Bruynzels, P. E. van Doom. J. C. D. Jon- geneel, A. P. Kooiman en A. van de Zouwen een presentje ontvangen. I (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag De firma C. Perquin, initiatiefneemster tot de oprich ting Is mevrouw C. Perquln-Van de Wa ter, heeft maandagmiddag met het houden van een receptie op stijlvolle en genoeg lijke wijze het zilveren jubileum van haar dames-, beren- en klnderkledlngzaak gevierd. De zaak is 25 jaar aan het Rubensplein 22 gevestigd. In de oorlog is enige tijd een noodzaak aan het Broersveld betrokken geweest. Het interieur zelf heeft driemaal een metamorfose ondergaan. In 1938 had mevrouw Perquin de beschikking over een derde van de huidige verkoopruimte. Uitbreiding is nog mogelijk: achter de zaak is een flinke tuin. Sinds vijf jaar is ook haar zoon, de heer J, _J. Perquin, in het bedrijf werkzaam. Hjj heeft met zijn moeder vele relaties mogen ontvangen, die veelal hun waar dering met het aanbieden van fraaie ge schenken hebben onderstreept, 's Avonds is in intieme kring het jubileum gevierd en besloten. SCHIEDAM, dinsdag. De tienjarige E. P. is maandag door een deurruit van de Grensflat gevallen. De jongen kreeg een slagaderlijke bloeding, die een on bekende man heeft opgebonden en een vleeswond aan zijn hnkerdijbeen. Hij is in de Dr. Noletstichting opgenomen. SCHIEDAM, dinsdag Wil T. d. Lee, het zwemstertje van de Schiedamse ver eniging „De Watervrienden" blijft succes sen boeken op wedstrijden die in het! verband van de Ned. Culturele Sportbond worden gehouden. Met de Bondsploeg ls zij naar Basel geweest en werd op de 200 meter schoolslag tweede achter een Zwitsers meisje. Zondag heeft zij tijdens de Bondskampioenschappen van de N.C.S. In Amsterdam op twee nummers gewon nen. Zij werd eerste op de 100 meier en 200 meter schoolslag ln resp. 131.4 en 3.21.8. Ook andere leden van de WatervrLenden hebben goede resultaten geboekt. Zo werd Joke de Held tweede op de 100 meter vrije slag met 1.16.2. Ook Bertus Schell werd tweede, op de 200 meter vrije slag met 3,37.8, maar viel op de 100 meter vrije slag met 1.9.2 buiten de prijzen. Redelijke prestaties leverden verder Dick v. d. Blom op de 100 meter rugslag. Steef Verboom op de 100 meter schoolslag en vrije slag en. Gerrit van Lopik en Wim Marinus op de 100 meter vrüe slag, al vielen zij niet in de prijzen. Trainer H. Houwen en ook het be stuur van de nog jonge vereniging zijn dan ook dik tevreden met de be haalde resultaten. Het is een bevredi gende basis om verder te werken. SCHIEDAM, dinsdag. De honkbal- afdeling van SVV is van. plan de tegen slag van het afgelopen seizoen te over winnen. De honkbaÜers hebben al afge sproken in een vergadering de bestuurlij ke moeilijkheden! te bespreken. Zij hopen dan ook dat htm collega's die overschrij vingen aanvroegen naar andere clubs, op hun besluiten zullen terugkomen. Bo vendien hopen de initiatiefnemers voor het reveille dat een beroep op het vroe gere bestuur kan worden gedaan om on der leiding van de heer W. H. Booghuis weer nieuw élan in. de honkbalclub te kunnen krijgen. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam se tafeltennisverenigingen NOAD en TSF zien weer nieuwe hoop. Monumentenzorg heeft toestemming verleend om in het Beursgebouw een houten vloer aan te' leggen, waardoor de helling in de vloer opgeheven kan worden. Door deze hel ling was aan NOAD geweigerd om de - - Beurs 1 thuiswedstrijden in c s te spelen. daagse in ganiseerde kilmeter di SCHIEDAM, dinsdag. De wandel sportvereniging De Trekvogels heelt tij dens door de zuster club De Dordtse Vier- ln Dordrecht en omgeving geor- le herfsttochten op de route tien de eerste prijs behaald. De jury kende 418 punten toe. SCHIEDAM, dinsdag. Mevrouw M. Smit-Goeman, binnenhulsadvipeuse, zal op maandag 4 november in gebouw Sur- sum Corda voor de „Stichting voor Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting Schie-^ dam" een lezing met het vertonen van kleurendia's geven over „Wat doen wij met ons interieur", De causerie begint om acht uur. VOOR ZESTIENDE KEER St. Nicolaastochten van „de Trekvogels" SCHIEDAM, dinsdag De wandelsport- vereniging „De Trekvogels" organiseert voor de zestiende keer dc nationale Sint Nicolaastochten, die op zaterdag 16 en zondag 17 november worden gehouden. De startplaats is bij de Korenbeurs op de Lange Haven. De starttijden züu voor de acht, twaalf en twintig kilometer 's za terdags om half drie en 's zondags tussen tien en elf uur; die voor de 35 kilometer respectievelijk om twaalf en tien uur. Men kan zich inschrijven bij de heren J. Schmïtt, Newtonplcin 4A, J. Vroqn, Van Smaleveltstraat 33 a, beiden te Schie dam; W. de Graaf, Karbouwstraat 23, Rotterdam en bij secretaris H. de Smits, Beierlandsestraat 36 in Schiedam, SCHIEDAM, dinsdag Dreigend heeft het er naar uitgezien dat SFC bij Archipel dc nederlaag zou lijden. De Schiedam mers kwamen echter na rost met een her boren team in het veld, het werd 2—2 en SFC kwam zelfs dicht b« de wlnat maar ten slotte waren belde partijen te vreden met de puntendellng. Archipel overklaste SFC in de aanvang, het werd 2—0. Het initiatief was aan SFC in de tweede helft. Middenvoor Klein greep in de twaalfde* minuut snel een terugspeelbal van de achterhoede van Archipel, hij omspeelde ook de doelman. "Vijf minuten later lanceerde Schell Klein en het was 2—2. Hoewel Archipel zich goed verzette bleef SFC de meerdere. Er ontstonden zelfs winstkansen voor SFC, vooral toen Klein in de laatste minuut een doeirijpe kans kreeg, maar hij kopte rakelings over de lat. Dc toekomst gaat er somber uitzien voor GSS dat maar niet op schot kan komen. Tegen de verhouding in verloor GSS za terdag van het Vlaardlngse The Eed Stars waardoor GSS vaster op de onderste plaats van de afdeling Rotterdam kout te staan. De Gusto mannen hebben goed gevoet bald ondanks het feit dat het team met twee invallers in het veld kwam. Drie maal kwam de aanval vrij voor de Vlaar- dingse doelman maar heel onfortuinlijk bleef het 00. Ook na rust was GSS sterker. De schoten van Wildeman hadden wel succes verdiend. Het haperde echter aan de afwerking van de aanval vgn GSS en. zo gebeurde het dat de Schiedammers met 1—0 verloren, toen de midvoor van The Red Stars tien minuten voor tijd raak schoot. Schiedam en De Hollandiaan hebben zondag oefenpartijtjes gespeeld op het terrein van Schiedam in Harga. Het ble ken nuttige ontmoetingen voor beide partijen die enkele spelers beproefd heb- ben en die nog niet veel succes in deze competitie hebben gehad. Wat niet ver wacht werd gebeurde, De Hollandiaan versloeg Schiedam met 43 in een spor- tieve en goede wedstrijd en ook Hollan- i 2 won, namelijk met 52 van Schiedam 2. Moeizaam is GTB er tegen Den Bommel j i geslaagd ongeslagen te blijven zij het dat Den Bommel de koplopers tot een '41 puntendeling dwong. Voor rust hadden de .-"a! bezoekers zelfs het overwicht maar het ;L| stug verdedigen van GTB gaf Den Bom- Cf mei geen mogelijkheden. De Schiedamse '|"b spil schoot bij een ongevaarlijke aanval in eigen doel. Daarna heeft GTB voortdu- ,*,1 rend het doel van Den Bommel belaagd. m. Er ontstond zelfs een onaangename sfeer. ffjh' Twintig minuten voor tijd kwam de rechts- sf §|j binnen van GTB voor het Bommelse doel :i. maar hij werd ten val gebracht. De Schie- if dam se linksachter maakte uit de straf- y schop de gelijkmaker. (11) SCHIEDAM, diasdag. In het café i| ft': van de heer P. L, aan. de Lange Kerk- straat is maandagavond om kwart voor tien brand uitgebroken, doordat hard- j i board achter de schoorsteenmantel, na- H dat de oliekachel was aangemaakt en te 3 fel brandde, vlam vatte. De brandweer heeft onder leiding van brandmeester 1 Keuzenkamp de vlammen gedoofd. De schade bedraagt vijfhonderd gulden, k SCHIEDAM, dinsdag. In de Schie-41 damse competitie van de Ned. Tafel- f» f voetbal Bond werden de volgende slagen genoteerd: WOVrijgezel 7—-4;N GelukvogelsBarbados 02; RODAj|! Pechvogels 54; DHSBorussia 2Z!f Schiedam-Sport was deze week vrij, SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, Ia,X 23an de oktobro bona okazo por montri^ '1 ke vi havas lom da intereso pri la sekciaT vivo. Je Ia 8a komencigas Ia jarkunveno ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. op vrijdag 25 oktober 1963, 11 uur v.m. in „Arcade" Lange Haven 71 te Schiedam van het bedrijfspand, waarin gevestigd is geweest de Ma chinefabriek C. B. Greve, met bovenwoning en erve aan de Lange Achterweg 24 te Schiedam, staande in bod ƒ20.400,—. Not J. F. W. Meijer, U kijkt U vergelijkt koopt bij LANGE HAVEN 95 .Schiedam, teL 68611 IT GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 633 41. Bij de Technische Bedrijven der GEMEENTE SCHIEDAM worden gevraagd: (gas en water), het bezit van Gawalo- dfploma's strekt tot aanbeveling. loon afhankelfk van ervaring, bekwaamheid, leeftijd enz. huurcompensatie vanaf 23 jaar 27.20 per mnnnH verdienstebeloning per kwartaal tot max 12% vakantietoeslag 4% gunstige vakantieregeling vrije zaterdag gratis werkkleding studiekostenvergoeding voor gehuwden is het verplaatsingskosteabesluit van toepassing. Sollicitaties onder vermelding van opleiding, erva ring, leeftijd enz. binnen 14 dagen te zenden aan de Directeur van de Technische Bedrijven der Ge meente Schiedam, Postbus 79, Schiedam. Dealen Automobielbedrijf Van der Ende (Dealer voor Schiedam efi Kethel), Mgr. Nolens!aan 45Ï telefoon. 6 22 38 (010).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1