CHIH DAM KOK Brommer verdacht goedkoop gekocht CORSO VOETBAL: weinig thuis-wedstrijden Ontwerp - plan ingediend VOOR DE KANTONRECHTER Opgebroken weg Steun gevraagd voor geestelijke gehandicapten Schenking voor de beschuttende werkplaats Burgerlijke Stand Verbetering schooltuinen 60 boete: Rijschoolauto in slechte conditie Automatische bestrijding van gladde wegen C. Rijk v. Ravens heeft succes in Noorwegen Derde stedebouwkundige regeling van saneringsgehied langs Oude Haven Oude woonbebouwing maakt plaats voor industriële bedrijven c.a. Wereldhaven plaatst f500.000 aandelen Rob gestorven na inslikken van baksteen Schuttevaer vraagt behoud Zalmhaven Lager KNVB Afd. Rotterdam Ingebroken bij James Walker Drenkeling hoeft oponthoud Ruys niet te betalen Zatërdagvoetbal J aar vergadering Singelkwartier Winst en verlies voor SVC Jaarvergadering buurtver. Gusto Auto's botsten op kruising Gemeenteblad in een nieuwe vorm Wie heeft iets verloren? Verbetering van de Broersvest DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS iV. jOflDEHDAG 24 OKTOBER 1963 5 SCHIEDAM, donderdag Driemaal de jongen teruggekomen by de rij- fffrib»ndel»ar* De brornfie1^ was ƒ500 ^rd de jongen begon met een vraigsom f150 Ï»'U d<ed cr likens vijftig gul den af 'xodat de brommer hem tenslotte liflfJC gold®11 opleverde. „Zeer grote na- i.Rrheld." noemde de kantonrechter te sSdedini mr. F. B. Cos woensdag het op- tmjen van dc 56-jarige Schiedamse rü- Lfcis«Tidelaar A. van R. die direct had mrtten bemerken dat het aanbod van de «aren zu*vere koffie was. Boven dien werd de jongen nog geen 18 jaar. U bad kannen zien dat hy nog geen aditüea jaar was en natuurlijk is het weer Kn bromfiets die van diefstal afkomstig ,5." gromde w. Cos verontwaardigd. „Die icngen heeft zich verdacht gedragen, hij joram telkens terug en dan deed hij er vijftig gulden af, dan is het toch duidelijk omdat hij bet ding kwijt moest, hij zat er pee in zijn maag," Verdachte vond het niet zo merkwaardig, it jongen was zo groot voor zijn leeftijd dat hij wel 23 jaar leek. en voor de rijwiel- kandelaar was de brommer niet meer dan vijftig gulden waard. „Ik heb er zo zes in ,oijn tuin liggen, daar liggen ze te ver roesten, want je kan ze aan de straatste nen niet kW«t," zei hij maar mr. Cosae- cepteerde niets van ait verweer. „Uw straflijst is ook al niet fraai, In i960 böit u voor heling veroordeeld, en dit Ügt in hetzelfde vlak." Dok de officier mr. H, Franken gaf van ain verontwaardiging blijk. Hij noemde het „zeer bevreemdend om er zomaar in te happen; het lag er toch duimer.dik 0p," Verdachte zei nog dat hij de naam van de jongen uit het paspoort had opgeschre ven. „Dan had u ook de leeftijd kunnen aen," stelde mr. Franken en verdachte: jk heb het toch zelf aan de politie ver teld." De officier eiste 250 gulden boete en daarnaast nog voorwaardelijk drie dagen gevangenisstraf met tevens teruggave van bet opkopersregister. De kantonrechter nr. P. B. Cos deed er honderd gulden van af met handhaving van de voorwaardelij ke hechtenis. Uverig heeft het personeel van de 59* jarige heer I. C. B. uit Maasdijk op 3 april de stenen alt de provinciale weg achter Bad Groenoord In Schiedam gebroken. Ze ftapelden ze netjes op, maar niemand dacht er aan, om het verkeer duidelijk te jnaken dat de weg was opgebroken. Moei lijkheden bleven niet uit. Voor het kantongerecht te Schiedam ver klaarde de heer B. woensdag dat bij niet (Advertentie l.M.) KRUISKADE - STADHUISPLEIN TU. 121110 Dag. 1.30 en 7.30 uur verantwoordelijk was omdat hij slechts onderaannemer is en het gebruikelijk is dat de hoofdaannemer de borden met weg- omlegging e.d. plaatst. ,JEn dat is de heer J. de Vries uit Delft, die zorgt voor de af zetting in dit geval en anders had de ge meente het eigenlijk moeten doen." „We kunnen zo wel doorgaan met het afschui ven van de verantwoordelijkheid," zei de substituut-officier van justitie mr. H. Franken, „Op die manier blijkt straks nog dat ik de verantwoordelijke ben. Het was verantwoordelij kheid echter uw verantwoordelijkheid omdat uw personeel er werkte." Het werd 25 gul den boete of vijf dagen hechtenis. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Misschien wordt u niet met de zorg van de geeste lijk gehandicapte medemens In Neder land geconfronteerd, maar die toch zon- er uw hulp moeilijk kan leven, de mens die om reden van naastenliefde, recht vaardigheid en redelijkheid niet door u mag worden voorby gegaan. Er zijn ruim 250.000 geestelijk gehandi capten of zwakzinnigen, die in drie groe pen kunnen worden verdeeld. Primo: de diep zwakzinnigen, die uitsluitend kun nen worden opgenomen in inrichtingen; de behandeling is dus geheel ingesteld op verpleging en verzorging. Secundo: de zo genaamde „Imbecillen". Dezen vertonen m vele gevallen, lichamelijke gebreken, maar kunnen op beschutte werkplaatsen tot een behoorlijke arbeidsprestatie ko men, mits die is aangepast aan hun bij zondere lichamelijke en geestelijke om standigheden. Tertio: de debielen, de grootste groep. Dezen kunnen zich in de moderne gemechaniseerde maatschappij wel handhaven, wanneer deskundige hulp of begeleiding aanwezig Is. Om de moeilijkheden op te lossen, die zich in het leven van de zwakzinnigen voordoen hebben verenigingen en andere organisaties hun samenwerking verankerd In de „Federatie Nazorg B.L.O.." Tevens zijn er drie ouderverenigingen, waarin de ouders van geestelijk misdeelde kinderen zich hebben georganiseerd. Met de „Nazorg" hebben zü reeds veel tot stand gebracht, zoals kleuterschooltjes voor imbecille kinderen, dagverblijven voor zwaar geestelijk gehandicapte kin deren, tehuizen voor zwaar geestelijk ge- handicapte-ouderloze kinderen, die op de beschuttende werkplaatsen zijn tewerkge steld, internaten en centra ,voor observa tie. Dankzy subsidie van de Overheid kun nen deze objecten in stand worden ge houden, maar het overblijvende „tekort" moet worden bijeen gebracht via parti culier initiatief. Daarom doet bet lande lijk Bureau der Nationale Collecte een beroep op allen het gehandicapte kind te steunen. Bijdragen kunnen ook gestort worden op gironummer 516323 ten name van De. de Bruin, Prof. Kamerlingh On- neslaan 139 B, Schiedam. een variant op een I uitlating van een Araerï- f kaam commentator zou den^ wij willen zeggen: nu is het moment aan gebroken waarop iedere Nederlander voor een groot probleem wordt geplaatst. Het probleem of hij nu ja naar Cleo patra zal gaaiij of dat hij manmoedig weerstand zal blijven bicden. Het Vrije Volk VOORBESPREKING DAGELIJKS 11-7 SCHIEDAM, donderdag In verband met de liquidatie van de Vereniging .-Zwakzinnigenzorg" Schiedam heeft haar bestuur aan de Gemeente verzocht in eigendom te aanvaarden enige werktui gen en gereedschappen, welke reeds in bruikleen zijn bij de beschuttende werk plaats in de Boterstraaf. Zo melden b. en w. Voorts is aangeboden een bedrag van ƒ17.626,62, dat moet worden aangewend ten behoeve van de in de beschuttende werkplaats opgenomen imbecielen en de bielen, bij voorkeur voor de aanschaffing van werktuigen. Be beschuttende werkplaats is door ge noemde schenking in belangrijke mate gebaat. B. en w. stellen de raad voor de schenking in dank te aanvaarden. 'Geboren: Johannes, z. v. A. Robberegt en W. C. fle Winter; Eric. z. V. S. Rorije en J- nope; Lilian N. d. v. P. Henrichs en M. J- Swiers; René, z. v. F. Oudenaarde en H. s. van de Polder. Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Stei Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.30—17 uur; Expositie Jan van Eyk. Collectie Beffin, schilderijen Le Fauconnier, aanwinsten moderne kunst BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Spaar de spot- vogels". Mnnopoie, 2 en 8 uur: „Al Capone, dicta tor van de onderwereld". DIVERSEN 8 uur: Toonkunst RPhO Con cert hrne, g um- KNMTP Cursusavond. VeUtsgebonw, 8 uur: Jehova's Getuigen Film. (Advertentie IM.) MANNEN 9 die aan „EEN GOED PAK" denken. denken aan: Sciiitaam uougsiruai l«4 SCHIEDAM, donderdag In de afge lopen winter is de structuur van de grond van de scboolwcrktulnen aan de Vlaardlngerdijk ten gevolge van water overlast in ernstige mate achteruitgegaan. De grond was hierdoor in het voorjaar op meerdere plaatsen voor de tuinierende kinderen moeilijk te bewerken. De wateroverlast is vooral te wijten in de terreinophoging rondom, de Vijf- sluizenflat. Door de belasting van deze ophoging is verzakking van de scbool- werktuineu en van de drainering ontstaan. Deze drainerlng welke hierdoor toch al niet voldoende functioneerde, is door de afgelopen winter blijvend verstoord, In deze ongewenste toestand kan slechts verberering worden gebracht door het leggen van een nieuwe drainermg. Zo melden B. en. W. De kosten van deze aan leg worden geraamd op ƒ5.500, SCHIEDAM, donderdag „Hjj zegt nu wel dat hij een monteur heeft, maar voortdurend hebben wy last met de les auto's van de beer H." zei de wnd-substl- tuut-nfflcier van justitie b|j het kanton gerecht te Schiedam, mr. II. Franken, in zyn requisitoir tegen de niet verschenen verdachte H, houder van een autorijschool. „Talloze lesauto's van hem hadden ge breken, we hebben er zelfs één In beslag moeten nemen, het is by deze H. een slechte zaak, ook dit geval Js weer iets wat bij een normale monteur niet zou zijn voorgekomen." Mr. H. Franken eiste 75 gulden boete te gen H. omdat hij een auto had laten rijden met kapotte remleiding. Voor de balie stond de rij instructeur H J. J. de B, die op 22 mei „eventjes" in de auto was gestapt om een collega te ver vangen. Hij kende de auto niet. De leer ling B. trapte in de Rembrandtlaon in Schiedam op de rem, maar de auto hotste tegen een voertuig. De instructeur ver klaarde dat bet kwam omdat de flexibe le leiding van de remleiding tegen de wielen was kapot geschuurd. De monteur had daar een draad voor de kilometertel ler aangebonden. Kantonrechter mr. P. B, Cos wilde als verzachtende omstandigheid in aanmer king nemen dat de instructeur het autootje niet kende. Deze kreeg een boe te van vijftien gulden en bij verstek werd de heer H, tot zestig gulden boete veroordeeld. SCHIEDAM, donderdag Het lag in de bedoeling het volgend Jaar lot de aan koop van twee nieuwe automatische zand- en zoutstrooiers over te gaan, zoals in de geleldebrlef bjj dc begroting 3964 is aangegeven. B- en W. achten het echter noodzakelijk, dat, voor een verantwoorde en intensieve bestrijding van gladde we gen, dc Kelnigingsdlenst reeds in de ko mende winter de beschikking krijgt over twee nieuwe automatische zand- «n zout strooiers. Belkosten voor de aanschaffing van deze twee machines bedragen 12.009. Bij de Gemeentelijke Vervoer-, Reini- gings- en Ontsmettin gsdienst zijn thans twee automatische zand- en zoutstrooiers in gebruik, die in alle opzichten aan de gestelde verwachtingen hebben voldaan. De praktijk heeft uitgewezen, dat met deze machines de strooiwerkzaamheden snel en doeltreffend kunnen worden uit gevoerd. Daarenboven is voor de bedie ning minder personeel nodig. De hand bediende zandstrooïers 2yn bemand met een chauffeur en twee helpers; de automa tische alleen met een chauffeur. Een bij komend voordeel is dus nog, dat geen per soneel meer onder meestal ongunstige weersomstandigheden op een open vracht auto moet meerijden. Schiedamse kunstschilder SCHIEDAM, donderdag De 26-jati- ge Schiedamse kunstschilder O. Rijk van Ravens heeft kortgeleden zijn eerste gro te een-mans tentoonstelling gehouden in de Galerie Kaarin Berntsen In Oslo, ten van de meest bekende galeries In Scan dinavië. Het ts hi alle opzichten een groot succes geworden voor onze stadgenoot. De Noorse pers schreef vol lof over de ze expositie. Onder andere: „Met zijn ge disciplineerd schilderen, zijn beheersing van de non-figuratieve expressionistische techniek en zïjn_ rijpheid als schilder ligt Van Ravens mijlen vóór op de Noorso schilders van dezelfde leeftijdsgroep," en ook „Rijk van Ravens blijft een voor beeld van de waarde van een goede leer school en een kunstzinnige achtergrond." Voor de schilder was het overigens ook verheugend dat bijna de helft van de tentoongestelde schilderijen en gouaches zijn verkocht. Aan eigenaars van galeries en ook aan particuliere kunstkenners. De toekomstplannen? In de eerste plaats werken, hard werken, want men krijgt nu eenmaal niets cadeau. Verder komt er in febuari een een-mans ten toonstelling in Frederikstad. Later zal hij exposeren in de Salon de Majm in Barce lona (voor de tweede maal overigens), in Mahon op Mallorca, waarna weer exposi ties volgen in Noorwegen en Denemar ken. SCHIEDAM, donderdag De hervat ting; van de competitie kan voor de KNYB-ers misschien veel, maar voor de clubs in de afd. Rotterdam weinig winst opleveren. Topmatcbes staan er niet op het programma maar Schiedamse kans hebbers zullen de volle winst moeten be machtigen om de schelding tussen kop groepen en de rest te kunnen bewerkstel ligen. Heel merkwaardig is er vrijwel geen (aantrekkelijke) thuiswedstrijd. De overmaat van uitwedstrijden maakt het onze stadgenoten extra moeilijk om de cadans te hervinden. SFC heeft nu bemerkt dat het niet ge makkelijk voetballen is in. de derde klasse A. Toch zullen de blauw-zwarten met wilskracht in de kopgroep blijven. Het moet ook in Roeiofsarendsveen mogelijk zijn van DOSR te winnen. In 3B speelt Excelsior *20, dat het herstel gevonden heeft, tegen Aiblasserdam, In deze zware wedstrijd is Excelsior favoriet. Nog steeds heeft DHS de goede vorm. niet, maar het lichtvoetige Vredenburch. zal DHS in Rijswijk voldoende mogelijkheden bieden om tot een redeLijke afwerking van de aanvallen te komen. Demos en Martinit zijn geen. clubs die snel in de zorgen komen. Toch moeten beide in Sportpark Harga de versnelling wat hanteren. Demos moet zonder meer sterker zijn dan Verburch. Martinit heeft het wat lastiger, maar winst op Merwede is niet onmogelijk. De reserves: Schiedam 2Hillesluis 2; SMV 2—Excelsior '20/2; Excelsior '20/3— CW 3; DHS 2—HOV 3. SCHIEDAM, donderdag De Schie damse Accordeonver. Kunst Door Oefe ning geeft op vrijdag 25 oktober een feestavond in Musis Sacrum. Voor de pauze zullen, onder leiding van dirigent F. van Hassel, zowel het jeugd-ockeet ale het A-orkest concerteren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Dezer dagen is door 1). en w. aan de raad Rel ontwerp van een plan van de wenselijk geachte sanering van een. gedeelte van een gebied gele gen ten oosten van de Oude Haven aanhangig gemaakt. Het grote saneringsplan betreft het ge bied begrensd enerzijds door de Schie- damseweg en dc spoorbaan Rotterdam Hoek van Holland en anderzijds de Oude Haven en de Eendrachtstraat. Reeds eerder stelde de raad de verorde ningen Bleekstraat—Schiedamseweg en Oosterstraat—Bleekstraat vast. Het nieu we plan sluit op de laatste aan; ook de daarin gedachte bebouwing. Het derde plan wordt begrensd door de Maasstraat, de Oude Haven, de Oosterstraat en de Callenburgstraat. Het doei van de voorgenomen sanering is in hoofdzaak gericht op het geleidelijk doen verdwijnen van de in het sancrings- gebied aanwezige, voor een overwegend deel oude woonbebouwing, welke plaats zal moeten, maken voor bebouwing ten dienste van inc-r-driële bedrijven c.a. Daarmede sluit iie\ ontwerp aan bij het ontwikkelingsproces hetwelk reeds sedert een reeks van jaren valt waar te nemen in het oosteb'jk stadsdeel. Van overwegend woongebied verandert het karakter van dit stadsdeel meer en meer in een handels- en industriegebied. Het ontwerp heeft ten doel deze ont- wikkeling tc stimuleren en daaraan rich ting te geven zulks door het vaststellen van rooilijnen eu het geven van regels inzake de bebouwing van gronden ts.*. alsmede door het weren van bebouwing, welke deze ontwikkeling zou kunnen be lemmeren. Gestreefd wordt naar een zo doelmatig mogelijke ontsLuiting van het gebied te (Advertentie IM.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 j verkrijgen. De straten zijn geprojecteerd op een breedte van 12 meter, terwijl de straat, welke de oostelijke begrenzing vormt van de onmiddellijk aan de Oost- havenkade gelegen bebouwingsstrook, is geprojecteerd op een breedte van 26 i ter en de mogelijkheid biedt voor de aan leg van een parkeerstrook. Voor het ver krijgen van een gunstiger verkaveling van het gebied heeft het huidige straten plan. op diverse punten een wijziging on dergaan. De binnen het gebied ontstane bebou- wingsstroken worden in het ontwerp in hoofdzaak bestemd voor de vestiging van bepaalde industriële bedrijven- Ten aan zien van de ten dienste van deze bedrij ven te stichten bebouwing zijn in de ant- werp-verordening slechts summiere eisen opgenomen. De ontwerp-verordemng gaat er in het algemeen van uit dat binnen, het gebied uitsluitend de werk- en bergplaatsen c.a. worden gesticht, terwijl de bij de bedrij ven behorende kantoren, showrooms, la boratoria, kantines, dienstwoningen, e.d.„ een plaats moeten verkrijgen aan de rand van het werkgebied, i.e. langs de Oost- havenkade, de Oosterstraat en. de oostzij de van de, ten oosten van. dc onmiddellijk aan de Oosthavenkade grenzende bebou wingsstrook, geprojecteerde straat tussen de Oosterstraat en de Maasstraat. WINST VERDUBBELD ROTTERDAM, iratnsdac (ANP). Naar 1W bestuur van de N.V. maatschap pij tot exploitatie van onroerende goede ren „De Wereldhaven" mededeelt, zijn in het kader van de financiering van In uitvoering komende nleuwbouw-com- plexen, op 21 oktober 3963 onderhands geplaatst tegen volstorting in contanten 500.000, nom. aandelen tegen de koers van 520 procent ex-dlvidend '63, Het winstsaldo over het Ie tjn. 3e kwartaal 1963 ad ƒ908.000 vertoont een stijging to.v. het saldo over de vergelijk bare periode 1962, dat ƒ452.000 bedroeg. Tenslotte ligt het in de bedoeling in de loop van het volgend jaar het maatschap pelijk kapitaal te verhogen tot 35 miljoen. ROTTERDAM, woensdag Het manne tje van een paar manen-robben in Dier gaarde Bijdorp is gisteren gestorven. Bij sectie bleek dat het dier een halve bak steen In de maag had, die verwondingen had veroorzaakt, waardoor maagzweren waren ontstaan. Ruim 10 jaar is Bb'jdorp in het bezit ge weest van de beide manenrobben, die uit gegroeid waren tot magnifieke vertegen woordigers van hun soort en. eenmaal een gezond jong hebben grootgebracht. Enige weken geleden weigerde hst man netje alle voedsel en vertoonde het teke nen van een maagaandoening. Medica menten hielpen echter niet. Het ligt voor de hand dat de baksteen door een bezoeker in het bassin is ge worpen, ondanks alle verzoeken niets in het water te gooien. Want robben slikken alles in wat ze opduiken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het hoofd bestuur van de Koninklijke Schippers vereniging heeft zich nu tot het college van b, en w. van Rotterdam gewend en er met klem op aangedrongen de Zalmhaven voor de kleine binnensche pen te behouden. Gisteren meldden wy, dat „Schuttevaer" overwoog zich met een rekest tot b. en W. te wenden. De vereniging wij'st erop, dat de Zalm- haven plaats biedt aan 50 tot 60 bin nenvaartuigen en dat deze haven uiter mate geschikt is voor havensleepboten, spldoboten, kleine binnenvaartuigen en proviandboten. Volgens Schuttevaer zou de Zalmha- vec per jaar zeker door 10- tot 15.000 vaartuigen worden gebruikt Bovendien zou em aantal vaartuigen, dat nu nood gedwongen gebruik maakt van de Leu- vehaven, de Zalmhaven kunnen gebrui ken, waardoor de nieuwe Leuvebmg minder hoeft te worden, geopend. Het matige spel van Ursus zal in Helle- voetsluis bij de club van die naam wel geen resultaten brengen. Verlies dus. In de eerste klasse B zal Schiedam In Harga moeizaam Nestoro op afstand kunnen houden. Betwijfeld moet worden of DRZ de zegereeks voortzet, want Wit Rood Wit in Den Briel is niet gemakkelijk te slaan. Daar komt bij dat DRZ minder goed speelt dan de resultaten laten ver moeden, zodat de vrees voor een Schie damse nederlaag gerechtvaardigd is. In de eerste klas C moet Schiedamse Boys het overwicht op SVDP kunnen veroveren. Lagere elftallen: Sparta 6—Hermes DVS l; HOV 4—DHS 3; Hekelingen 2—SFC 2; Demos 2LMO 2; DZB 2—Martinit 2; AVS 2—SFC 3; HWD 2—SVDPW 2; Nieu- wenhoom 2—DRZ 2; Schiedam 3Bel vedère 3; CW 6—Hennes DVS 7; SW 5 —Overmaas 6; Dirksland 2Excelsior '20/ 4; Ursus 2De Hollandiaan 4; SFC Aeolus 4; Bloemhof 2—Schiedamse Boys 2; DBGG 5—SFC 5; DEH 3—SVDFW 4; SMV 4—WF 3; Martinit 3—SIOD 3; VND 3Schiedam 4; Feijenoord 15Hermes DVS 8; Fortuna 5—SVV 7; Coal 1—Ex celsior '20/6; SW 8Spartaan '20/6; Mar tinit 4—VOC 7; SW 9—Spartaan '20/7; DHS 4—VDL 4; Spartaan '20/9—DHS 5; DHS 6—DJS 4; Het Noorden 7Ursus 3; DEH 4—Demos 4; DRZ 3—Ursus 4; HWD 4SFC 5; Nado 4Demos 5; Schiedam 5 Noorderkwartier 3; SVDFW 5—Schie dam 6; WF 4Nestojïj 4; Feijenoord 16— Excelsior '20/9; Hermes DVS 9—CW S; DHS 1Overmaas 9; Hermes DVS 9— Sparta 14; Excelsior '20/10—VOC 9; DHS 3—Overmaas 10; SW 10—CW 12; Spar taan '20/14—Martinit 5; Demos 6Bolnes 4; SVDPW 6—Het Noorden 8; Aeolus 8— Martinit 6; DHS 9Germinal 6; Slikker- SCHIEDAM, donderdag Onverlaten hebben de deur van het magazijn van James Walker aan de Fokkerstraat 55 opengebroken en. zich toegang tot de kan- toorvertrekken verschaft. Een afgesloten kaartenkast werd geheel vernield. Ver- mst worden een transistor-radio en twee handdoeken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De direc tie van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Is niet van plan een gerechtelijke vervolging in te stellen tegen de 25-ja- rige Duitser TVilthoId Just, die om een weddenschap over de railing van de „Willem Dnys" wandelde, In het water viel en een oponthoud van drie kwar tier veroorzaakte. Een functionaris van de Lloyd zei ons vanmorgen: ,Jk kan me niet voorstellen dat in een dergelijk geval iets tegen een passagier wordt ondernomen. Passa giers worden nu eenmaal met een be paald onderscheid behandeld. Een pas sagier die zich door eigen schuld te laat inscheept, krijgt ook niet de rekening van het oponthoud gepresenteerd. De schade die een rederij in zo'n geval lijdt, wordt als bedrijfsrisico genomen. Op de totale kosten van een reis maakt een half uur oponthoud niet veel uit. En bovendien: wat kost het om dat te berekenen? veer 7Schiedamscbe Boys 3; WF 5— Zwart Wit 5; RET 3Schiedamse Boys 4; AVO/ZVC 5—SVDPW 8. HBSS is vrij en KNVE-er vierdeklasser PPSC krijgt een zware dobber bij Kat wijk. Het enthousiasme van de thuisclub zal de Schiedammers uit evenwicht bren gen, maar als de stadgenoten de storm loop kunnen weerstaan kan hun techni sche meerderheid de goede doorslag ge ven. HBSS 2 bezoekt Katwijk 2, Met GTB gaat het nog steeds crescen do. In Harga moet GTB de vijfde over winning kunnen behalen en wel op LSV "61. Ook voor GSS is enige winst mogelijk, het Schiedamse team wint aan kracht en als er nog enige schotvaardigheid bij komt behoeft GSS in Harga niet beducht te zijn. voor het wat sterkere NBSW. De overigen: Capelle 3—PPSC 2; HBSS 3—Excelsior P 3; T5B 3—PPSC 3; SDV 2 —HBSS 4; PPSC 5—GSS 2; HBSS 5— DVO '32/4; DOS '32/4—HBSS 0; GTB 3— PPSC 6; Sunlight 3—HBSS 7; HBSS GTB 4; GSS 3-MW '27/4. SCHIEDAM, woensdag.. Op de jaar vergadering van de Vereniging het Sin gelkwartier, die op maandag 28 oktober 's avonds om acht uur In zaal „Marijke" aan het Broersveld wordt gehouden, zul len onder meer plannen worden bespro ken voor de viering van het 35-jarig be staan van de vereniging. Verdere activiteiten: op 3 november een kinder-filmmiddag in dezelfde zaal; op 23 november het jaarfeest in het Rot terdamse gebouw Odeon; op 1 december een dansavond in „Marijke";_ op 8 de cember viering van het St Nicolaasfeest in .jvterijke"; op 21 december een kinder filmmiddag in dezelfde zaal, evenals het kerstbal, dat op 25 december wordt ge houden. VOLLEYBAL SCHIEDAM, woensdag. Het eerste i tweede damesteam van de Schiedamse Volleybal Club hebben bet ook dit keer beter gedaan dan het eerste herenzestal. Dames 1 ging op bezoek by Concordia 2, dat bijzonder tegenviel, SVC won deze wedstrijd gemakkelijk met 36, vla de setstanden 115, 415 en 515. Dames 2 ontving het Vlaardingse Shell en bleek ook in dit duel de betere ploeg. Via de setstanden 159, 1512 en 154 bleef ook hier de zege in Schiedam. Heren 1 viel bitter tegen. Op bezoek bij stadgenoot Juliana kreeg dit team een 3—0 nederlaag te slikken. Juliana toonde veel meer teamverband, terwijl de SVC- heren juist in deze wedstrijd op een en kele uitzondering na tevergeefs naar de goede vorm van vorige week liepen, te zoeken. Overige uitslagen: Junioren: SVC b—SVC c 3—1; DOS b~ SVC a 1—3. Dames: Hermandad 1SVC 3 2—2; CW 1—SVC 4 3—0; SVC 5—SCH 2 0—3. Heren: SVC 2—Tediro 1 3-D; SVC S— Lekkerkerk 1 1—3. SVC 4 was vrij. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Voorzitter A. van Bed af heeft op de jaarvergade ring van de Oranje-Buurtvereniging Gusto, die dinsdagavond in zaal 4 van gebouw Irene is gehouden, aangekon digd dat het 39ste jaarfeest, met tom bola, op zaterdag 2 november in de gro te zaal van Irene zal worden gehouden. Op 7 december is er een St.-Nicolaas- fcest. Het ledental van honderd is constant gebleven; de boeken zijn met een batig saldo afgesloten. Mevrouw J. van de Keur en de heren H. Ou wens en A, van Bedaf zijn in hun bestuursfuncties her- SCHIEDAM, donderdag Doordat de 45-jarige Schiedammer F, V. woensdag middag om kwart over twaalf op de kruising Mestfrankelandsestraat—Alelda- straat geen voorrang verleende, is hij met zijn auto tegen de auto van de 41-jarige Schiedammer J. K. gebotst. Beide voer tuigen werden zwaar beschadigd. VLAARDINGEN, donderdag Op dins dag 29 oktober geven het kinderkoor De Nachtegaaltjes, het meisjeskoor De Vlaar dingse Zangvogels en Ons Jongenskoortje, die alle onder leiding van Jo Mulder staan in zaal Harmonie een uitvoering. De ko ren zingen afzonderlijk en gezamenlijk en er wordt een kleine kinderoperrette opge voerd. Niet meer na te gaan boe bet oorspronkelijk moest SCHIEDAM, dinsdef. Sedert onge veer 1870 wordt door de gemeente Schie dam een „Gemeenteblad" uitgegeven, waarin worden opgenomen verordenin gen en andere besluiten met een alge meen res etend karakter. Maar de na aanwezige verzameling verordeningen 1B niet compleet, doordat lang niet alle verordeningen en wijxigingen op deze verordeningen zyn opgenomen. Dat komt omdat nu ntet bekend Is wat er elpen- lijk wèl en wat er niet In moet worden opgenomen. Ondanks alle nasporingen in het gemeente-archief heeft men het be sluit tot instelling van de Gemeenteblad niet meer kunnen vinden. Daarom wil len b. en w. nu maar het Gemeenteblad per 1 januari 1964 in een nieuwe vorm doen verschijnen. Door de tot nu toe gebruikelijke wijze van uitgifte is de verzameling verorde ningen erg onoverzichtelijk, ook omdat een index ontbreekt Met het bijeen zoeken van een verordening met alle plaats gehad hebbende wijzigingen, is veel tijd gemoeid. Zelfs de raadsleden kunnen niet geholpen worden aan. een exemplaar van alle nog geldende ver ordeningen, hoewel zij daar volgens bet reglement van orde recht op hebben. Aan deze toestand willen b. en w. nu eea einde maken door van het Gomeen- teblad een losbladige verzameling van alle geldende verordeningen te maken, gevat in een ringband, in systematische volgorde en met alfabetische index. Naast de verordeningen bovendien ook de teksten van alle reglementen en in structies en andere besluiten van blij vend belang. Dit laatste zal geleidelijk aan moeten gebeuren. Het Gemeente blad zal dan bovendien, zoveel voor radig, tegen betaling der kosten alge meen verkrijgbaar gesteld worden. De kosten verbonden aan de wijriging zijn niet eens hoog. Door overgang op een goedkoper drukprocédé zullen er geen andere kosten gemaakt hoeven to worden dan" de aanschaf van pl.m. hon derd ringbandj es en dat komt op 300 gulden. Aan de raad wordt ter goedkeuring voorgelegd een ontwerp-„Verordening op de uitgifte van een Gemeenteblad", SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, da gelijks van B tot 17 uur. behalve zaterdag en zondag: regent)rock; pet (afkomstig van aan rijding): verpleegstersschort; autowiel met band: ring met sleutels. Te bevragen, btj de vinders: meisjesblouse met dasje, Den Brlnker. Grofbaan 25/15: kin derjurkje. Tb. Koning, Huij3mansstraat 29 b; kaplaaitfje, mevr. Overboek, Burg. Knappert- laan 31; plastic regenjas in etui. C, Meljnln- ger. Van Marumstraat 22 c; lichtbruin kin derschoentje (R), A. Sijberden, Tieltnan Oemrtraat 8: 1 paar rode kinderlaarsjes, N. Klootwijk, Overschiesestraat 29; fletscapc, E. van Bommel. J. A. Alb. Thljmstraat 34 b: kinderjasje, K. van Looptk. Daltonstraat 58c: regenjas in zakje, De Bruyn, Gr. v. Prinste- reriaan 4j; voetbalschoen. J. v. d. Heijden., Slaehthuislaan 23 a; shawltje, Remmerswaal, St. Ltd ulna straat DO b: breiwerk, H. Magde- lijn. Van Ostadelaan 26 b; zwarte regen broek, P. Rotmans, Galilelstraat 82 b; zwarte da- mesbandschoenen, Postkantoor. Tuinlaan: 1 paar gebreide herenhandschoenen, Van tHoxf, Swammerdamsingel 71 a; mapje met foto-negatieven. Van Katwijk, Laurens Cos- teretraat 17; 2 kluwen touw in kist, Van. legel, Kijgerstraat 1, Nieuwkoop: autostep, L. Codfjn, Olmenlaan 2, Kethel; autostep. Jonk man. Van TIenhovenstraat 18; kinderfietsje, Schaeffer, R delist ra at 33; kabelslat. P. K. Ö.- laan 310 a; hamer. Th. van Dijk. Lange Nieuwstraat lib: bastaard (teef). Dierente huis, Sint Anna Zusterstraat 47; zwarte hond. dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat 47; zwart-bruine herdershond. T. van Holst, S. van Houtenloan 59; bankbiljet. Rook, Ridder- kerksestraat 45 b; gouden damesring, N» Christen. Van Heuven Goedhartstraat 83; bankbiljet, j. van Leeuwen (na 18 uur). Van Hogendorpstraat 37; bankbiljet. Fr. Thjjssen, Anth. Mu|jsstraat 51; kralen armband. Rem merswaal, St. Uduinastraat 90 b: vermoede- lh k gouden ring met steentje. Bosboom. Van lorpiaan 5b. VlaardinKen (tel. 01898- bedelkettinkje, Ammérdorffer, Prof. AaJberselaan 78; bankbiljet, raej. De Bout, Daltonstraat 51; plastic dwnesportcmonnee met inü.. Spits. Middelharnissestraat 2 a; aktentas met inh., H, Lcrenveld. Cort v. d. Llndenlaan 42; kinderportemonnee, W, Meij er, Fabripiein 23 b; oude portemonnee-porte feuille met Inh., Van Hoek, Maekaystraat 17; kinderporteinonree met inh„ A. C. V. d. Bosch, Portiigeesestraat 26 b; herenportemon- s met Inh,. L. C. Klaassen, Gordonstraat b; ring met sleutels, M. Kok, Nw. Dam- laan 709; ring met sleutels, A. Goederaad, Loeffstraat 5; zakmesje. De Veld, Nassau- aan 3 c; ring met sleutels. T. Schuurman, Hacknystraat 23; 3 sleutels in etui, mevr. Ko- jel. Goeman Borgesluslaan 21; Idnderbnb J. Kok, Ampèrestraat 8 a; sleutels In. etui. De Jong, Ruijs de Beerenbroucklaan 2; kinder- bril, Van Mieloc, Parallelweg 210; etui met sleutels, J, J. de Raaf, Lekstraat 90. SCHIEDAM, donderdag De wijzi ging en de verbetering van. het profiel van de Broersvest, voor het gedeelte tus sen de Lange Kerkstraat en de Boter- straat, zullen binnenkort ter hand worden genomen. Zo schrijven B. en W. aan de Raad. Dit betekent dat dan ook de leidin gen voor gas en water en de hoogspan ningskabels verlegd moeten worden, daar ze anders in de rijbaan komen te liggen. Deze verplaatsing komt de gemeente dan op 55.000 te staan. U kijkt.. U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVÈN 95 Schiedam, tel.* 6 86 11 GEEN FILIALEN .GEMEENTE SCHIEDAM— Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam waagt i Salaris volgens gemeenteregeling. Schriftelijke sollicitaties te richten, aan de heer-Directeur, HERFST- EN1 WINTERJAPONNEN vanaf 7.— bij SCHRIJVERS POSTORDERS Lange Nieuwstraat 59 Schiedam *s Zaterdags gesloten Eerst bij Coja kijken. Was machines va ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 33 41. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u Haar. Alle soorten, films. Foto EL van Vinnen» Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1