I-IET GAAT BETER DAN OOIT IN SCHIEDAM" verwaijen f1 SCHIEDAM ARGUS ARGUS Twee nieuwe velderi gebruik Jeugd (2653) spaarde f1.200.000 bij elkaar Reserve-politie viert vijftienjarig bestaan Schiedamse bioscopen „La Viaccia" halve misser van Mauro Bolognini I Jaarfeest II ereltlspaartltitj Secretaris weg bij Sportraad Dubbel jubileum van brandwacht Dick Donker AGENDA Jubileumconcert van D. J. Zwart WARME VOETEN #hoo gst r.184-186 schieda Taak wordt uitgebreid Mr. Peek huldigt zeventien leden KERKDIENSTEN Te statische bootsman Grijze muizen Feest van Kunst door Oefening Burgerlijke Stand Meer leden Har ga vrijwel voliooii! 111 Gemeente plaatst veldverlichting Huurprijs Wielerbaan Bestuursmutatie SVV I Automobielbedrijf WALDO N.V. Ciiroën agent I I I I I I I I I Artsen op zondag "P Krokodillen DS Raad DES gekozen NIEUWE COLLECTIE BRILLEN BIJ MAGAZIJNWERK/HULPCHAUFFEUR CENTERDRAAIERS REVOLVERDRAAIERS Koeriersters SATERDAG 26 OKTOBER 1963 Op naar de 50 miljoen - j (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag, Op 3D oktober wordt het 39ste ^aarfeest van de wereldspaardag gevierd. Vanzelfsprekend zal ook de Stichting Spaarbank Anno 1820 Schiedam, tezamen met de ongeveer driehonderd andere spaarbanken die ons land telt, aan'dit feestelijk gebeuren enig relief geven.'We geloven wel, dat de üjd van sok of kous, gevuld met klinkende munt of knisperend papier onder het matras of het hoofd kussen, in Schiedam tot het verleden gaat behoren. „Want", zo verze kerde ons directeur D. Holtkamp „het gaat beter dan ooit in Schiedam". Fusie mei SDvLO? SCHIEDAM, zaterdag Zes leden van de Gemeentelyke Sportraad moeten maandagavond worden gekozen. Het zUn bestuursleden van de Schiedamse Bon«T voor Lichamelijke Oefenln?, die de sport wereld In liet gemeentelijk bestuursli chaam vertegenwoordigen. Dat kiezen van die leden wordt maandagaavond voor de gemeenteraadsleden overigens een forma- We'. is voor elke functie een tweetal ge steld, maar. de namen van de heren A. de Jong. L. van der Kraan, F. E. Koel man, J. van der Berg, Th. J. C. Janse en C. J. M. Bo'.ir.crs komen ieder eenmaal op de eerste plaats en ieder eenmaal op de tweede plaats voor. Vijf heren zullen dtis worden herkozen en de secretaris van de SBLO zal aftredeti. In'zijn plaats komt penningmeester C. J. M. Bolmers. Deze verkiezing-betekent tevens dat de sportwereld zich in de toekomst op de verkiezing van een secretaris voor de SBLO moét gaan beramen. De heer N. Spithoven, die onlangs gehuwd is, gaat in Maassluis wonen. Nu de gemeenteraad ook aandacht gaat schenken aan de con stellatie van de sportwereld (bij de be- grotingsdebatten), en er dus mogelijk voor het eerst het eigen werkkapitaal voor de SBLO komt. heeft het zin dat ook de sportwereld zich op het wijzigen van de constellatie beraamt. Er dient een mogelijke, hechtere samen werking te komen tnsscn Gem. Sportraad en SBLO, een samensmelting 20u nog Juister zlju. Daarnaast dient er meer ge stimuleerd, gecoördineerd, georganiseerd te warden en het kiezen van een secre taris, die dit alles zal kunnen stuwen, hm dan van belang zyn. SCHIEDAM, zaterdag. Tot van vrien den en relaties hebben brandwacht Dick Donker en zijn echtgenote tijdens de receptie in De Bron can de Lange Ha ven vrijdagavond gelukgewenst met de wierinp van hun zilveren bruiloft, dat is geen wonder; Dick Donker is een sympathieke hulpvaardige brandwacht die een waardig vertegenwoordiger ia 'van de Schiedamse brandweer. Hij is bekend bij alle Schiedamse ver enigingen, die hij als brandwacht ten dienste staat bij uitvoeringen. Als te lefonist in de alarmcentrale zorgt hij *evcns voor brandweer, GG en GD en politic steeds ten spoedigste op bedreigde plaatsen 2ijn. Dat is een moei lijk en verantwoordelijk werk dat in ventiviteit er. doortastendheid vraagt. Dit werk doet Dick Donker sinds 1945, maar hij vierde tevens het feit dat h:j 25 jaar in gemeentelijke dienst is. De felicitaties en geschenken gaven dus metra fleur aan een dubbel jubileum. Al eerder is Dick Donkerin de kring van de brandweer gehuldigd. Daartoe waren zijn chefs en collega's bij elkaar gekomen. Namens de burgemeester heeft commandant D. de Jager de be kwame functionaris toegesproken. Op 17 augustus was Donker een kwart eeuw in overheidsdienst. De vaste kem van de brandweer bood felicitaties aan, de mannen van de smederij (eerste Uitruk) deden dat. Verder het bestuur van de brandweerlieden vereniging «vriendschap Zij Ons Doel"..De com mandant schonk een stel schrocfsleu- kis. Voor de vereniging van bevel- voerenden bood de heer J. Mak een cadeau onder couvert aan. Apotheek Gouka en Co, Groenelaan 127. - - TENTOONSTELLINGEN cktL Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.3017 uur; Expositie Jan van Eyk. Collectie Baffin, schilderijen Le Faucomner. aanwinsten moderne kunst BIOSCOPEN Monopole, zat cr. zond. 7, 0-15 uur: „Blite- madel an die Front"; zondag 2, 4.15 "ur: „Opstand der krokodillcntnen- sen.'' 2, 4.15, 7. 9.15 uur. „La Viaccia". DIVERSEN Irene, 8 uur. Dansavond OASE. Arcade, 8 uur: Toneelavond Magna Pete. Mnsfa Sacrum, 8 uur: Feestavond p.V. v Roelants. Volkageboaw, 8 uur: Toneelavond Tot Steun, in den Strijd. ■Dvoti, 8 uur: Dar.savond Sociëteit Guil- laume/Nieuwland. Ons Gebouw, 8 uur Soosavond Marimba. Clubhuis Hermes DVS, 8 uur: Clubavond. Geref. Kerk, Westvest, 8 uur: Jubileum concert Dirk Janz. Zwart, Maar vóór het allemaal zo ver is ge komen, moest toch- ds. Henry Duncan in het Engelse dorpje Ruth wel! in 17Ö9 het initiatief nemen tot oprichting van de eer ste spaarbank, die levensvatbaarheid kreeg. „De vader van de Spaarbanken" wordt hy wel genoemd. Deze grondlegger was overigens zijn tijd ver vooruit. Schiedam kan er op bogen één der eer ste steden van ons land te z0n, die hun spaarbank kregen. Nadat koning Willem 1 in 1813 voet op het Scheven Ingse strand zette, bracht h(j uit Engeland vele denk beelden mee voor het herstel van land en volk. Daarbij was ook het idee spaarbank. - Eerste artikelen Öp 4 januari 1820 kreeg Schiedam zyn spaarbank. De eerste artikelen van Schie dams oudste spaarbankreglement luidden; Ieder Ingezetenen van Schiedam of des- zelfs omtrek waar geene Spaarbank be staat, kan penningen inbrengen, mits niet minder dan vijf stuivers en voorts bij op klimming van vijf, tien, vijftien stuivers, enz; Hoogere.som dan drie honderd gul den wordt van eiken deelnemer, in den loop van een jaar, niet aangenomen". Op de eerste officiële zittingsdag, op 15 januari, legden elfspaarders te zamen 414,50 in. Van de spaarbank van toen naar de spaarbank van nu, met één'hoafdkantopr en vijf filialen, een inleggerstegoed van 43 miljoen gulden en 53.000 is een hele stap. - Vijftig miljoen - Dat betekent, dat het beglnoverschot van 35 miljoen gulden by het begin van 1963 aan het eind van dit jaar. Is gestegen, met rentebyschryving, tot dicht by de 45 miljoen gulden. De Stichting Spaarbank Anno 1820 Schiedam rekent er op eind 1964—1965 de vijftig miljoen te zullen pas seren. Ongetwijfeld zal dit met feestelijk heden gepiard gaan- Het. gemiddelde spaartegoed schommelt dus tussen de achthonderd en duizend gul den. Opmerkelijk is, dat in Schiedam in de laatste drie jaar, met uitzondering van de maand juni, altijd meer werd ingelegd dan terugbetaald. Jeugdspaarwet - De jeugdspaarwet, die in 1958 in wer king trad, slaat ook hfl de Schiedamse jeugd hoog. aan. Op 30 september hadden 2.653 jongelui van vijftien tot en met twin tig Jaar (alleen voor degenen die In mili taire dienst rijn wordt de geldigheidsduur tot en met hun 23ste jaar verlengd) te zamen 1J200.0W) gulden, gespaard. In cijfers is dit van 1958 tot 1963 nauw keurig uitgedrukt: gestart op 1 oktober 1958. Op 31 december van dit jaar 762 spaarders met een tegoed van 82.355,50; op 31 december 1959 1270 spaarders met een tegoed van ƒ247.342,65; op 31 decem ber 1960 1558 spaarders met ƒ452.958,23; op 31 december 1961' 2033 spaarders met een tegoed van 693.502,28; op 31 decem ber 1962 2355 spaarders met een tegoed van 962.485,92 en op 1 september 1963 2653 spaarders met een tegoed ƒ1.182.400,77. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag De organist Dirk Jansz. Zwart, die in verband met zün 25-jarig toonkunstenaars-jubileum op verscheidene plaatsen In ons land ju bileumconcerten heeft gegeven, aal ook In Schiedam zo'n concert houden. Hij concerteert vanavond zaterdag r—i om acht uur in de Geref/ kerkaan de Westvest, waar hij destijds is opgetreden als orgelhouwadviseur. Hetprogramma bevat composities van onze landgenoten Jan Pietersz, Sweelinck en Jan Zwart; alsmede werken van Bach, Wesley, HSn- del en Widor. De organist beëindigt zijn concert met eigen koraalbewerkingën. SCHIEDAM, zaterdaag Het Stede lijk Museum is morgen zondag gra tis toegankelijk. Ieder uur zal, te begin-' nen om half twee, het klankbeeld over Jan van Eyk worden getoond. (Advertentie IM.) in onze heerlijke voetzakken, met echt schapenwol gevoerd, reeds v.a. ƒ1150 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. „Het is de be doeling de reserve-politie nog meer ta ken te geven, waardoor de ambitie zal worden geïntensiveerd. Zo is men voor- DE Italiaanse regisseur Mauro Bolog- staan eikaar naar het leven, een aantrek- nini heeft enkele jaren geleden het keljjk inlands meisje'is de leidster van nini heeft enkele jaren geleden het neo-reaIJsme opgegraven cn blies het in z(Jn fel-links gerichte „Later zul je dan sen" talentvol nieuw leven In. Een opmer kelijk debuut, dat een, belofte inhield. In „La Viaccia" (Huis der Ontucht), maakt Bolognini deze belofte niet waar. Dat hU kan filmen wordt wel bevestigd, maar hij bewijst het ditmaal te traag en verliest zich in details. Bovendien Is hij het slachtoffer geworden van een gege ven, dat te weinig houvast bood. „La Viaccia" is getrokken uit. een waar schijnlijk belegen Italiaanse roman, die landelijk begint, maar zijn hoofdfiguur, een willoze boerenzoon, al spoedig naar de stad stuurt. Daar verdwaalt deze boe renzoon, die kansloos verliefd wordt op een mooie, maar egoïstische lichtekooi, in een bordeel en wat landelijk begon wordt dan steeds landeriger. Zelfs de meest geduldige toeschouwer zal lang voor het slot struikelen over de vraag, of het wel en wee van de boerenzoon hem voldoende interesseert en dan meteen het antwoord zeker'weten. Ook de erfeniskwestie, met dc boerenhoeve als inzet, eb de slechts, aangestipte activitei ten .van. vroege socialisten het'verhaal speelt in de negentiende eeuw. kan de ware belangstelling niet overeind, houden. Bolognini heeft dit gegeven 'waarschijn lijk gekozen om te laten zien hoe sfeervol hij het verleden kan oproepen. Op dat punt is de film zeker geslaagd, maar de toewijding, die de regisseur aan dit aspect besteedde, stremt zijn verteltrant. On danks goede spelprestaties van Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol Claudia Cardi- nale als de lichtejuffer in wier karakter voor liefde te weinig plaats .is, en ver dienstelijke bijrollen van Pietro Genni en Paul' Frankeur,: gaat „La Viaccia" steeds meer de erotische mist in. Bolognini kan beter en* zal dat ongetwijfeld met een beter gegeven bewijzen. (PASSAGE). Over de hele wereld is de oktobermaand Spaarbankmaand. In vele landen worden daarom evenementen georganiseerd, met als bekroning de.Wéreldspaarriag, dikwijls uitgegroeid tot Wereldspaarweek. In de gang van het hoofdkantoor van de Schie damse Spaarbank aan de Lange Haven zijn daarom affiches uit vele landen, het zelfde doel beogend, opgehangen. - frfsclienken De Schiedamse Spaarbank viert het feest aldus. Iedereen, die op de "Wereld spaardag een inleg doet op één van de kantoren (hoofdkantoor, St.Lldutaaplein, Leliestraat, Lorcntzlaan, Mgr. Nolenslaan en Fopulierenlaau) kr|Jgt een fraaie Frans Hals-kalender, drie maanden per blad. Het hoofdkantoor fa op 30 oktober daar om onafgebroken geopend van 's morgens half negen tot 's avonds acht uur. Ook de spaarzame jeugd, wordt niet overgeslagen. De leerlingen van de drie laagste klassen van de lagere school krij gen een boekje, getiteld „De domme Hout duif', "waarin zij zelf de bijgevoegde plaatjes kunnen plakken. De drie hoogste klassen van de lagere school krijgen serie aardrijkskundeplaatjes, bestemd voor b.v. dictaten en werkstukken! „Ons léven in Europa" genoemd. Het volgend jaar fa het dus veertig jaar geleden, dat de resolutievan het congres van de Wereldspaardag werd aangeno men. Er is nu reeds druk internationaal overleg gaande, om deze veertigste ver dag In de geest van deze resolutie te vieren, onbarmhartige bendè en voor Johnny Welssmuller is cr dus geen mooiere gele genheid om In volle glorie terug te keren. Johnny moge dan niet meer de Tarzan van weleer zijn zijn gezicht is wat ouder, zijn stem klinkt wat heser zijn krachten zijn. nog nietopmerkelijk ge slonken en op het land en ,in het water viert hij dan ook weer grote triomfen. Met behulp van 2ijn vriendje Kimba het trouwe aapje, dat op het kritieke ogenblik natuurlijk,-weer de touwen om de polsen van-zijn baas losmaakt en door een geweldige krachtexplosie" weet Johnny tenslotte de „Opstand der kroko dil-mensen" te bedwingen. (MONOFOLE-.Matinees). (AdnericnMe LM.)' Betere kleding bij j Nederland Kattenburg - sinds.2856 Ned. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur „5. A. Hoffman en 5 uur ds. A. Ie Coq acugddienst); Bettelkerk: 10 uor dr. L. J. Cozemfer en 5 uur ds. A. Hoffman: Opstan- dingskerk: 10 uur ds. D. v. d. Berg (Veenen- d.iaJ) en 7 uur ds. J. D. Spaling: Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds: C. v. d. Steen en 7 uur dr. JU J. Cazemler. Ned. herv. geref. evang. Op- stendlngskerk: 10 uur ds. T>. v. d. Berg (vee- nendaaii; Gebouw Irene: 4 uur ds. D. v. d. Bere. Evanr. lutherse kerk: 10 uur ds. S. C. v d Haagcn; Ned. prot. tond, Westvest 92: :ÓJ0 uur ds. Joh. P. van MuUcm (Rotter dam); Oud-kath. kerk. Daam 28: iO uur H. Mis; Baptisten-gemeente. Lange Haven Z7 7 uur ds. R. Helling: Lezer les HcU». Lange Haven 27: 10 uur HeUJKingssajnenkomst en 7 30 uur verlosstngssanienkoinst. Gemt Ver- boon straat: 6.45 uur ppenluchtMmenkomst. Alle samenkomsten oXv. brig. X. W Jeringa en maj. R.,Keltsma, die een film moet maken over hei oude Rusland,de verleiding heel groot om in fraaie tableaux vivaots te verval len. Maar Victor Tourjausky, die voor de Wolgahootsmah een verhaal kreeg te ver filmen van een fen onrechte gedegradeer de en verbannen cavalerle-kapiteln, die wraak zoekt, ging wel heel snel en on voorwaardelijk door de knieën. Telkens wanneer, de toch al nauwelijks verrassende actie even op gang is geko men; werpt Tourjansky zijn levende schil, derijen weer op het doek. Van a tot z: het' luxueuze bal, de kozakken te paard, de hurkdansers, de Walgasiepers, de lie deren bij het kampvuur. In alle kleuren en. in heel groot formaat. Het zijn wel mooie plaatjes, maar op de duur verveelt het toch een beetje. Dawn Addams, de hier nog weinig, maar in hot buitenland zeer bekende Italiaanse sex-ster Elsa Martinelli, John Dereck en de dikke Duit ser Gert Fröbe spelen de voornaamste rollen in dit Russische plaatwerk, (MONOPOLE. maandag tan. woensdag) De „grijze muizen", de vrouwelijke hulpkrachten die Hitier b|j zUn leger Inschakelde toen h|j de totale oorlog had afgekondigd, hebben het ook moeilijk ge had. Dat wordt ons te verstaan gegeven in „Blitzmadels an die Fiouf'. de film waar in voor wat het scenario betreft, auteur Klfrst (van „08/15") de hand heeft gehad. Men krijgt de ontluisterende ervaringen te zien van een ploeg verschillend geaar de Duitse meisjes die met de realiteit van het nazi-oorlogvoeren In de eindfase ken nis maken. Het werd een hardgekookte film die van alle markten thuis is. We moeten er blijkbaar de indruk van overhouden dat deze jonge vrouwen, die door mensen die de dienst uitmaakten a1<? „bruikbaar ma teriaal" werden beschou.i. d, voor de echte soldaten de mannen dtis niet mee- CVan een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. De Schie damse accordeonvereniging Kunst door Oefening heeft vrijdag in Musis Sacrum haar jaarlijkse feestavond gehouden. Voorzitter H. Gutteling verwelkomde spe ciaal afgevaardigden van de Schiedamse Gemeenschap en de VEGLA. Onder leiding van de heer P. van Has- sel hebben het jeugdorkest en bet A-or kest een concert gegeven, waarna het ca baretgezelschap van John Pims voor de verdere leut zorgde. Een tombola ver hoogde de feeststemming. Geboren: Robert S., z. v. K. J. van Joost en W. Meijer: Antnnia G. M., d. v. G. A. Hersbach en E. M. van der Linden, Ondertrouwd: J. A. van Berkel. 24 jr. en A. M. Eenhuizen.-24 Jr.; H. Boere, 23 jr. en L. de Grave,'21-jr.: S. Bouché, 31 jr. en E. M. van den -Hoek, 29 jr.; A. F. Harding, 35 jr. en E. s. Kneefel, 21 jr.: w. L. J, Kievit, 28 jr. en A. D. H. Xoevermons, 23 jr.; C. P. Kouwen- hoven, 23 Jr.-en J. M. van Steenoven, 30 Jr.; H. Labordus, 29 Jr. en L. van. Laere, 24 Jr.; B. M. Meinders, 22 jr. en H. P. M. Bakker, 17 Jr.; J. F. Suvnal, 21 jr. en J. M. Severien, 16 jr.; J. van Woerekom, 32 jr. en J. C. Noyons. 31 Jr. Gehuwd: H. H. K, Stohl. 24 jr. en Y, M. Scheifer, 18 jr.; P. J. van der Gaar, 24 jr. en G. de Jong, IB jr.: H. Neester, 3l Jr. en J. P. ijn. 27 jr.; T. Kemner, 23 jr. en M. A. er. 19 Jr.; J. A. RoeUng. 20 jr. en P. J. 16 jr.; P. A. van der Pluijm, 23 jr. en J. M. C. Mulder, 24 jr.; J, A. M. Morsink. 25 jr. én J. C. J. LuJjsterburg, 25 jr.; J. H. Es- bach, 21 jr. en E. Snijders, 17 Jr.: L. Bou- J~ M, L. Kolmeijer, 18 jr.; 26 jr. en J. W, 1 ncmens de reserve-politie legitimatiebe wijzen te geven, vijftien leden als, onbe zoldigd ambtenaar aan te stellen en in het onderwijs de gedragslijn van de rijks politie te volgen." Deze woorden sprak vr|jdagavond burgemeester mr, J.W Peek ia de kantine van de Cartonnage- fabriek, toen h9 de huldigings-ceremonie van leden van de vijftienjarige reserve- politie. inleidde. Tevoren had brigadier reserve-politie N. Jansen als voorzitter van de feestcom missie Schiedams eerste burger, commis saris K. Rijpma en wnd. commissaris W- H. Kloeseman speciaal begroet. „De reserve-organen van 't' overheids. apparaat hebben altijd m|jn belangstel ling gehad," merkt mr. Peek op. Hij her; innerde er aan z'elf volgende maand .45 jaar "lid van de burgerwacht en landstorm te -zijn.. De burgemeester ging de ontwikkeling van de reserve-politie na, waarbij hïj constateerde, dat Schiedam daarmee uit stekend voor de dag komt Op 1 oktober 1948 werd gestart met 24 leden, nu z|jn er 77. In die jaren hebben zich door schom melingen 120 mensen teruggetrokken. Mr. Peek drong vooral aan op uitbreiding van het ledental. Als streeïaantal noem de liij verdubbeling daarvan. Als verbetering van de positie noemde hij het deelnemen aan schietwedstrijden, kaartavonden, de vierdaagse, de poUÜ8 naar buiten assisteren, zoals bij het va- kantiefeest en het bezoek van de Konin gin aan Schiedam verleden jaar. Met de stimulerende woorden'. Laat deze onderscheiding voor u een prikkel zijn enthousiast door te gaan, anderen aan te trekken en voor de volle honderd het gestelde: doel te bereiken," mr. Peek de daarvoor in aan komende leden! Dè vrijwilligersmedaille met oorkonde voor tien jaar lidmaatschap kregen de hoofdagenten P. E. Korte en A. Korte- land en de agenten H. Plaisier, P. Schoo- nenberg, G. Vleghert en P. F. van Doorn. Het insigne voor vijf jaar lidmaatschap kregen hoofdagent M. F. Levens en de agenten. J. van Put en A. vande. Sijden. Omdat voor vijftien jaar lidmaatschap geen onderscheiding wordt toegekend, kregen brigadier C. H. L. van Veen en de hoofdagenten J. van Beek, S. H. M. Bruynzeels,P. E. van. Doorn, J. C. D. Jongeneel, A. P. Kooiman,.A. van der Zouwen en G. Collignon een pen, waar in de cijfers 19481963 gegraveerd. Met een cabaret-dansante werd het feestelijke deel van de bijeenkomst opge luisterd. - SCHIEDAM, zaterdag Op Harga worden twee nieuwe trainingsvelden mei velilverlichtlng In gebruik genomen. Deze weck heeft dc Technische, Bedrijven kabels gelegd en rond de twee halfverharde velden in het deel van Harga zyu zes tien lichtmasten geplaatst. Rond elk veld staan acht palen en aan iedere paal acht j schijnwerpers met speciale pereglaslampen, zoals ook op andere trainingsvelden ge bruikelijk, van ieder 150 Watt. Een deel van de lampen is spotlight en een deel floodlight, zodat het gehele terrein verlicht is. Op het nieuwste deel van Sportpark Harga kunnen dé clubs nu ook trainen. Aart de vier velden van HBSS, ODL Martinit, Schiedamse Boys, Wilton Fljen- oord zijn aan noordelijke zijde twee half verharde trainingsvelden toegevoegd; Met uitzondering van dé wielerbaan, 'die over acht maanden gereed komt, is Sportpark Harga nu dus voltooid. Dat betekent dat HBSS, ODI, Martinit, Schiedamse Boys, Wilton Fijenoord en ook SVDPW én GTB, die van twee andere nieuwe velden gebruik maken, kunnen gaan trainen bij kunstlicht vlakbij de eigen sportaccom modaties. Overigens is hier sprake van een ge meentelijke veldverlichting. De zand vlakte heeft veldverlichting, die geplaatst is door PPSC en SFC, De drie halfverhar de trainingsvelden in het oude deel van Sportpark Harga hebben veldverlichting, die eigendom is van de clubs. Hèrmes DVS liet op bet middelste halfverharde oefenterrein tevens parkeerterrein. een veldverlichting aanleggen. Op Initia tief van „Schiedam" kwam er op het voorste terrein een veldverlichting voor Schiedam, Ursus, HBSS en Demos. Gevieren deelden ze de kosten en het werk. Dat betekent uiteraard dat deze clubs geen vergoedingen voor materiaal e.d. aan de gemeente behoeven te be talen! [De kosten van aanleg en de prijs van' het materiaal voor de gemeentelijke veld verlichting echter dienen te worden ver disconteerd in de huurprijs die de eerst genoemde clubs voor de terreinen in het nieuwe gebied betalen. Dat is een kwes tie waarover de Gemeentelijke Sportraad zich gaat beraden. Gezien de gemeente lijke uitgaven voor het dienstbetoon zal het wel zo zijn dat voor het gebruik van een verlicht terrein per' uur ongeveer een rijksdaalder huur zal moeten worden betaald. Volgende week kunnen de clubs de twee halfverharde velden, die ook als schoolsportterreinen bedoeld z|jn, in ge bruik nemen. Dan is de aanleg van Sport park Harga voltooid, op dc afwerking van dé wielerbaan na. Binnen deze wie lerbaan komt ook nog een halfverharö trainingsveld dat voor het,beoefenen van enkele sporten, vóór bet houden van de monstraties óf voor het trainen kan die nen..' g_- t.! SCHIEDAM, vrijdag.-- In! het. bestuur SCHIEDAM, zaterdag van de voetbal-, en atletiekclub. „SW" zijn gedurende dit weekend de.volgende^ri en mutatie gekomen. In de vacature ^lpperUaaa°l56, "j'v Wim A. van der Burg is voorlopig toe- van der Veer, Ruys de Eeerenbroucklaan 16, gevoegd de secretaris van dn sectie ama- tel. 69B73; P., Sprey, Singel 76,. tel, 6825Q: G. teurvoctbal. Ja heer A. Meerhof. VÓ4i-8 W. Orn.h &J*- (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam V Telefoon 6 46 50 In Sportfondsenbad Wedstrijden voor leerlingen VGLO (Van een onzer verslaggeefsters) *1' SCHIEDAM, zaterdag In het kader van de landelijke actie van de Jubileren de Koninklijke Nederlandse Zwembond zullen op donderdagmorgen 31 oktober in bet Sportfondsenbad wedstrijden worden gehouden voor dc leerlingen van bet voortgezet lager onderw|]s, die In' het bezit z|jn van het diploma „Geoefend zwemmer (sterl". Via de Centrale Schoolsportcommissie (secretariaat ten kantore van de Gemeen telijke Sportraad) worden de daarvoor dn aanmerking komende scholen in de gele genheid gesteld hun leerlingen te latèh inschrijven. Hiervoor hebben 377 scholie ren ingeschreven. Er zijn naar leeftijd limiet-tijden vast gesteld voor de nummers schoolslag, rug-^ slag en vrije slag, die - .wanneer die worden gemaakt zullen worden geh'ó- 1 noreerd mett een verguld, verzilverd of bronzen K_N.Z.B.-speldje. De technische verzorging is in handen van de KJf.ZB.. met volledige medewer king van directie en personeel van het Sportfondsenbad. Elke leider van een schoolgroep ontvangt aan het loket van_ het bad, aan de band van het aantal dóór" het schoolhoofd ingeschreven leerlingen.^ de deelnemerskaarten, die tevens dienen al® bewijs van toegang. 1 daten stellen. week <te nachtdienst waarneemt. telden behalve als versiering. M|Jn per- soonlijke eindindruk: êei\ film die geen enkel doel diende en als film- zich door niets onderscheidde. (MONOPOLE, tjn. zondag). kobalt heeft de S. w.- Bergonje. 21 jr.; j. T. Hertog, 27 Jr. en M. G. J.- van Kuijeren. 21 jr.; N. Spithoven, 28 jr. eu H. FIgee, 24 jr. Overleden: J. Kiela, 70 jr„ eebtg. van L. Groeneweg. (Van een onzer verslaggeefster) SIHJLEDAM, zaterdag. De Jaariykae verklezig van twintig leden van de raad van de Coöperatie DES Schiedam heeft tot resultaat gehad, dat er twintig kandi datenlijsten werden Ingeleverd. Daardoor zyii allen door het stembureau b|j enkele kandidaatstelling verkozen verklaard. De twintig leden. z|jn: c. Batenburg, J. M; .Blazer, J. J. Brökling, P. Boschman, W. H. P. den Brinker, W. G. A. Dal- meijer, A. van Duinhoven, M. Eising, M. Gijtenbeek, mévr. Hf- C. Heheman-Vis, H. A. Krabbendam, H. M. van Lith, H. v.d. Lee, J. Ploos van Aanstel, mevr. D. de Ronö-More-t, Job. Schiller. J. Scheper, mevr. J. Willemse-v. Berkel, mevr. N. J. van 2uuren-v.d. Velden, C. J. B. van Zanten. ROTTERDAM, zaterdag. ln het elf tal van FeUenoord, dat morgen In Maas tricht tegen MW speelt, wordt de rechts- bultenplaats toch bezet door Gerard Berg- hollz. Tijdens de training van gisteravond is gebleken dat hü geen last meer onder vindt van z|jn knieblessure. Guus Haak staat nu weer op dc rechlsach'.erplaats. ontdekking hartstochten In de oerwouden van Aanvoerder Gerard Kerkum heeft z|jn Afrika doen opleven. Blanke woudlopera I plaats moeten afstaan. Oranjestraat9 Tel. 66431 r W v Om uw aantrekkelijkheid te behouden heeft „A R G S" een verrukkelijke meu- we serie brillen ingekocht, welke van ge heel ander materiaal zijn dan tot nu toe gebruikt werd. Ziehier een opvallend elegante longline van Prettig van pasvorm, vederlicht, zeldzaam soepel in het dragen en uiterst voordelig in prijs. Bovendien is uw bril 2 jaar verzekerd tegen verlies, breuk en diefstaL Wij zoeken jongelui, minimum leeftyd 21 jaar, -« die behtngHtulling hebben voor: ()n bezit van rijbewijs B-C-E). -* Inlichtingen, kunnen worden verstrekt tijdens de kantoorman van 8.30 tot 17.15 uur aan ons adres Industrieweg 24, Vlaardingeii. ScJvrifielijke soU>j citaties kunnen eveneens aan bovenstaand adres worden gericht. i*r Chloride Accumulatoren Fabriek N.V. postbus It", Vlaardingon. telefoon Rotterdam 112244;' Vlaardingen 52 34—6144. ERIKS N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding: \V|j bieden: hocg loon, prettige werkkring, goede sociale voorzieningen. Voor huisvesting kan indien noodzakelijk worden gezorgd. Schriftelyke of mondelinge sollicitaties worden gaarne ingewacht op ons kantoor Industrieweg 12. Fotografie Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, iel 867 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar AJJe soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.—. 15-30% korting. Ook merkmackines. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 6 334L Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- tclbed. Prima afwerking. Als nieuw: terug. Het goedkoop- stc adres DUK, Groenendal.' la (Broersveldpad), telefoon-: 6 70 28 (na 18 uur telefoon^ 667 89). Ledikanten, hutledi-: kanten, kampeerbèddea enz. Kom eens praten. Permanent wave Kapsalon Hclène, ae voor de betere perm. Stroomloos, voor ieder geschikt ƒ7.50. Héelène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent 10.-, Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. «alon Eélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 67170.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1