1? Ontruiming werd fel van oud pand bekritiseerd KOERIERSTERS Kwikdamplampen beter geacht voor B.K.-laan Dierenmaskers maken en puzzels oplossen Animo gevraagd voor het verenigingswerk WERKSPOOR Jit de Gemeenteraad AGENDA Singelkwartier kerngezond Bruidspaartje idoorgestuurd in Brielle OOST-STAD krijgt 180.000 inwoners 'Tafel-voetbal Lezingserie over Toulouse Lautrec Kinderboekenweek gestart In Nieu wland Botsing tussen scooter en auto J. van Baarle wint schaak kampioenschap Resultaten bij S.Y.C. Wilton-dames hebben zich hersteld Hond loopt tegen auto Tien bekeuringen Mevr. W. vl Surg I Pijpfitiers/ C,V.-monieurs Eleefrisch lassers lasfr, pijpfitiers Machine-bankwerkers Gonsfr.-bankwerkers Meniagewerkers DINSDAG 29 OKTOBER 1963 G. P. Verhulsdonk kruist (scherpe) degens met Weth, Van Kinderen SCHIEDAM, dinsdag. De wel zeer uitgebreide, maar weinig ïnte- j-essante agenda voor de Raadsvergadering van gisteravond bood ken nelijk nog genoeg gesprekstof aan enkele leden voor een discussie. Het kwam zelfs tot een heftige botsing tussen het Raadslid G. P, Verhuls donk (VVD) en de weihouder voor de Woningdienst tnr. M. J. M. van Kinderen. Dai was toen de heer Verhulsdonk het rapport van E. en W. over de ontruiming Tan het pand Groenweegje 70 door de bejaarde groentehandelaar H. de Groot op Itefst zeven punten bestreed. Dit Raadslid vond daarby dat de heer De Groot „er Uit jeschopt'* was, tegen welke term ernstig protest werd aangetekend door de wet houder, die het verder de heer Verhulsdonk hoogst hwaiyk nam dat hg B. en W. Ja staat van beschuldiging'' stelde zonder het College tevoren gehoord te hebben, „Als het niet was dat deze vragen in een Raadsvergadering waren gesteld, dan er het zwegen toegedaan hebben". (Advertentie LM.) niet al/een goedkoop.*, maar ook bijzonder goed gesorteerd Door het uitvallen van een Exportorder voor een exclusief buitenlands warenhuis» konden wij beslag leggen op deze fan tastische. partij 100% Nylon damesparapluies. Denkt U eens in, geen gewone, maar 100% 'Nylon en Nylon ombrée parapluies, tq talloze moderne kleuren, Jn een rank, elegant model. Morgen liggen ze voor U klaar, deze modieuze pencil parapluies met Nylon foudraal, dubbele» onverwoestbaar sterke, alumi nium baleinen, moderne knop, voor nog géén acht gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze 700% Nylon en Nylon Ombrée dames- paraplules met onbeperkte garantie op binnenwerk en op de Nylon, in talloze mode kleuren, voor De heer Verhulsdonk stelde het zó, dat het winkelpandje van dé heer De Groot bouwvallig geworden zou zijn doordat de aangrenzende panden door de gemeente afgebroken waren, wat door de wethou der weer heftig ontkend werd. Het pand was in 1952 al aangekocht en voor de sloop bestemd; toen reeds was het niet meer geschikt voor bewoning, verklaarde de wethouder. Doch de heer Verhulsdonk had gauw- even uitgerekend, dat de gemeente in 193Ï 2150 had betaald voor het pand en dat de heer De Groot daarna 4500 aan. huur had teruggegeven. In die tijd was er niets gedaan om het pand te behouden voor bouwvalligheid. Dat hoeft ook niet voor een reeds voor de sloop bestemd bouw vallig pand, vond de wethouder. Op schopstoel De gemeente had de heer De Groot wel vervangende winkelruimte aangeboden, namelijk aan de Singel, maar dit was een slecht pand, dat bovendien op de nomi natie stond, om afgebroken te worden. De gemeente had moeten zorgen voor een gelijkwaardig pand. Ook deze argumen tatie werd door wethouder Van Kinderen scherp afgewezen. De gemeente was bouw. politioneel opgetreden, omdat er gevaar bestond voor de bewoners en in dat ge val bestaat er geen plicht om voor vangende woonruimte te zorgen, om over „gelijkwaardige ruimte" maar niet te spre ken. Dan was er ook nog een verschil van mening over de vraag cf de heer De Groot zelf moeite gedaan had om aan 'n an. dere winkel te komen. De heer Verhuls donk meende van wel, doch. ook hier was de wethouder het niet mee eens. Toen de buurt ai geruime tijd geleden achteruit ging en de klanten verdwenen, had de heer De Groot geweten dat hij ook moest vertrekken. „Hij zat op de schopstoel, doch beeft geen moeite gedaan om weg te ko men". Afgesloten nwerk en op Per dient niet meer dan 2 stuks. Giin let. of schrift, tal. SCHIEDAM, dinsdag De verleden week gehouden wedstrijden voor de af deling Schiedam van de Nederlandse Ta- felvoetbalbond hebben de volgende uit slagen opgeleverd: Barbados-DBS 44, Schiedam Sport— Gelukvogels 3—5, VVORODA 3—4 en BorussiaPechvogels 4—2. Vrijgezel had vry. (Advertentie LM.1 //O&isó Dealer: Automobielbednjl Van der Ende (Dealer voor Schiedam en Kethel), Mgr. Nolenslaar. 453. telefoon 622 33 (010). Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: Dagelijks 1G17 uur; zon» dag 12.30—17 uur. Collectie Beffm, schilderijen Le Fauconnier, aanwin sten moderne kunst. BIOSCOPEN Monopoie, 2 en 8 uur: „Wolga bootsman' Passage, 2 en 8.15 uur: „La Viaccia". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: P.V. Wilton F Filmavond. «ene, 8 uur: W. de Zwijger-ulo 3. Ouder- avond. Arcade, 8 uur; Ned. Bond v. Vogellief hebbers. Dia-avond. „Kan er met de heer De Groot niet onderhandeld worden, nu hö in armoede is gedompeld?" probeerde de heer Ver hulsdonk nog aan het eind van zjjn be toog. Voor de gemeente is de zaak af gesloten, verklaarde wethouder Van Kinderen, die bü het standpunt bleef dat de gemeente meer had geuaan dan waartoe zij wettelijk verplicht was, dooi de heer De Groot een zekere tegemoet koming aan te bieden. Het was een onvruchtbaar debat van ..welles" en „nietes", waarbij de heer Ver hulsdonk na zijn ontactische aanval zicht- baar niet meer hoefde te rekenen op de sympathie van de andere fracties. Nieuwland toch natrium-verliehting heb ben gekregen, was omdat dit licht niet direct tussen de woonhuizen scheen. „Ec ben toch bang dat "we op een verkeerd spoor zijn"', hield de heer Houtman vol. De heer B. E. Collé. zelf bouwkundige, is een groot tegenstander van het „on derhands" doen aanbesteden van gemeen telijke bouwwerken. Nu dit weer wordt voorgesteld by de bouw van de Branders- brug over de Schie, tekende hij protest aan. Hy kon echt niet zien dat deze brug van zo'n bijzondere of ongewone construc tie zou worden, dat daar speciaal ervaren aannemers voor uitgenodigd moeten wor den. De bouw van het nieuwe gemeente-zie kenhuis was ook al onderhands aanbesteed, omdat ervaren en op dit punt ingewerkte aannemers wenselijk werden geacht voor de bouw, Nu blijkt dat de bouwer nog nooit eerder een ziekenhuis heeft ge bouwd, constateerde hij. Wethouder Van Schooneveld zette uit een dat de directie van. Gemeentewerken onderhandse aanbesteding wel wenselijk oordeelde. Daar beide sprekers niet be reid bleken een technische debat te be ginnen, bleef het bij onderhandse aanbe steding. Duur pandje Mr. H. B. Engelsman was niet verrukt over het feit dat B, en W» op e*a open bare veiling had pand Lange Achterweg 24 had gekocht voor f 32.400 en dat nu van de Raad gevraagd werd om deze koop te bekrachtigen. Het was wel veel geld voor zo'n oud pandje, vond hy. Wethouder Van Schooneveld zette ech ter uiteen dat de gemeente dit pand. waar in bedrijfsruimte, beslist moest hebben wegens de te verwachten sanering var buurt. Het was hoofdzakelijk gedaan om te voorkomen dat iemand anders het pand zou kopen en er dan een bedrijf in zou vestigen, dat er later weer moeilijk uit weggekocht kan worden. Bovendien kan daarin tijdelijk een bedrijf worden gezet, dat elders is moeten verdwijnen. In Sted. Museum SCHIEDAM, dinsdag. In het Ste delijk Museum zal op woensdag 3b ok tober om kwart over acht de eerste le zing in het winterseizoen worden ge houden door dr. G. R- Kruisslnk, direc teur van het rijksmuseum „Zuiderzee museum" te Enkhulzen, onder de titel „De Toulouse Lautrec op Montina.rtre". In deze lezing zal, na een kort over zicht van Lautrec's levensloop tot aan zijn komst te Parijs, de sfeer van Mont- martre geschetst worden, zoals De Tou louse Lautrec het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aantrof. Door middel van dia's naar schilde rijen en. litho's van De Toulouse Lautrec en autentieke foto's, zal men kennis kunnen maken met enkele van de be roemdste „modellen" van De Toulouse Lautrec, o.a. het danspaar La Goulue en Valentin le Désossé, de danseres Jane Avril, de chanteuse Yvette Gilbert cn do chansonnier Aristide BruanL Ook zullen grammofoonopnamen ten gehore worden gebracht van chansons, welke door Yvette Gilbert en Aristide Bruant werden gezongen, waaronder ook enige gezongen worden door hedendaagse chansonnieres zoals Patachou, Germaï- ne Montéro en Cora Vaucaire. MUTATIES bij gem. personeel SCHIEDAM, dinsdag De gemeente raad beeft gisteravond de goedkeuring gehecht aan de volgende benoemingen en verleningen van ontslag. Aan de heer J. C. Lagrouw, onderwij zer aan de Mathenesseschool, is eervol ontslag verleend wegens benoeming in gelijke betrekking in Giessenburg. Aan de heer J. Verburg, ieraar aan de Gem. Middelbare Handelsavondschool, is met ingang van 1 maart 1964 ontslag ver leend wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Tot hoofd van de Prot dr. J. H. Gun- ningschool is benoemd de heer D. H. Ba lend recht, hoofd van de Erasmusschool te Vlaardingen. Tot onderwijzer aan de Willem de Zwijgerschool H voor ulo is benoemd de heer P. N. J. Treijtel, gewezen hoofd van een ulo-school te San Nicolas (ArubaL Tot leraar Nederlands aan de Gem. Middelbare Handelsavondschool is be noemd de heer K. Kost, leraar aan de Chr. Middelbare school voor meisjes te Rotterdam, Tot adjunct-directeur van de Techni sche Bedrijven is benoemd dr. ir. J. van Willigen te Den Haag. (Van een o r verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Ofschoon de vereniging het Singelkwartier in finan cieel opzicht en qua ledental kerngezond Is, wordt er in het bestuur toch op aan gedrongen de taken meer te verdelen en de leden in te schakelen voor meer be langstelling, Lq. werk te verzetten; voor htm vereniging. Secretaris J, Wolthuis heeft op deze facetten de klemtoon ge legd in zyn 45 minuten durend sermoen tijdens de maandagavond in zaal Marijke aan het Broersveld gehouden jaarverga dering. Daverend was de opkomst niet Voor zitter J. H. F, Frederiks weet de geringe belangstelling voor dit vergader-hoogte punt aan het medium televisie. „Het zijn altijd de vaste mensen, die komen." Héél uitvoerig heeft de heer Wolthuis het verenigingsleven in het afgelopen seizoen onder de loep genomen. Het le dental bedroeg op 1 oktober 1962: 749, Het nieuwe seizoen is ingezet met 830 le den. Het verheugde hem te kunnen mee delen. dat het ledental zich nog steeds in stijgende lijn beweegt Eén der belang rijkste oo maken daarvan is de belang stelling voor het zomer-weekkamp. Dat voor 1964 is inmiddels al weer volge boekt Er zijn. 125 gegadigden. Van de activiteiten van de klaverjas- vercnïging noemde hy de actie, die in februari van dit jaar is gehouden voor een dagverblijf voor gehandicapte kinde ren. De opbrengst bedroeg ƒ769,82. Landmeten Er kwamen meer kleine punten aan de orde. Mr. J. B. Schueler (KVP) was baasd over het voorstel tot instelling van een afdeling Grondzaken en Landmeten bjj de Dienst voor Gemeentelverken. „Wie had dit werk dan tevoren gedaan?" Wethouder W. van Schooneveld legde uit dat het landmeten tot nog toe was ver richt door de afd. Waterbouw, maar daar was het werk nooit goed tot ontwikkeling gekomen. Nu had G.W. een geodetisch ingenieur en enkele landmeetkundigen aangetrokken, want het werk breidt zich steeds verder uit, o.a. door de eisen die tegenwoordig door Gedep. Staten worden gesteld. Vandaar dat nu een aparte afde ling in het leven is geroepen. Schooltuinen By het voorstel tot vernieuwing van de drainering van de schoolwerktulnen aan de VJ aar dinger dyk, kwam de heer B. E. Collé informeren, of de grond dan niet meteen verbeterd zou kunnen worden. Want uit eigen ervaring wist hij. dat er door de kinderen nogal roofbouw wordt gepleegd op de bodem. Moeten die tui nen niet spoedig weg? Informeerde ter loops drs. J. J. Houtman (WD), Wethouder Van Schooneveld lichtte toe, dat niet alleen de drainage maar ook de structuur van de grond verbeterd zou worden en hij wilde best eens informeren of dan niet meteen iets gedaan kon worden bemesting. Verder zijn er nog geen plannen om daar te gaan bouwen zodat de schooltuinen er zeker nog jaren zuilen liggen. Natrium-licht Verder was drs. J. J. Houtman niet enthousiast over het plan om de straatver lichting in de Burg. Knappert laan te gaan verbeteren door de aanwending van kwikdamp-lampen. Natrium-licht achtte hij de enige juiste verlichting. Het be zwaar van de „ontkleuring" door na trium wuifde hü weg. „Beter een lijk kleur dan een lijk". Ook de bewoners langs de B.K.-laan zouden deze mening zün toegedaan. Nu het toch een proef gold, wilde hij het natrium-licht weer een kans jven. Wethouder mr. Van Kinderen verklaar de echter dat de proef alleen sloeg op de hoogte van de palen en de onderlinge af stand. doch dat al beslist was dat het kwikdamp-lampen zouden worden. Deze hebben bv. bij Arnhem zeer goed voldaan. Hij was persoonlijk tegen natriumlicht in woonwijken. Dat de hoofdwegen in (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Zoals overal in den lande staat ook de kinderboeken week in Schiedam, in het teken van het dier. Overigens is het zaterdag bij de officiële start in. de Gemeente Bibliotheek aan de Lange Haven geen beestenboel geworden. Integendeel. Het is er alle maal nogal sprookjesachtig toegegaan. Nadat alle vaste leesklantjes, sommi gen hadden hun vriendje of vriendinne tje meegebracht, in de lokaliteit, waar een tentoonstelling over dierenboeken is ge ëxposeerd, bijeenkwamen, deed een gro te „kat" haar intrede. Dit naar aanleiding van het verhaaltje, dat jeugdblbliotheca- N. Albers zou verteilen: „De kat, die zijn gangetje ging", van de Engelse schrijver Rudyard Kipling. De „kat" knipte een lint door om zich in de lees kring te scharen en daarmee was de kin derboekenweek in Schiedam officieel ge opend. Na de pauze kregen de kinderen tc ho ren, dat zij allemaal mogen meedoen aan een wedstrijd in het maken van dieren maskers. Zaterdag a.a komen alle deel» nemertjes weer in de Gemeente Biblio theek bij elkaar. Dan zullen prijsjes voor de mooiste maskers worden uitgereikt. Daarna zullen drie assistenten van de leesbibliotheek een poppenkastvoorstel ling verzorgen, waarin Amerikaanse ne gersprookjes van „Oom Remus" zullen worden opgevoerd. Voor de kinderen in Nieuwland wordt woensdagmiddag in het filiaal aan het Dr. Wibaulplein een aparte samenkomst belegd. Zij weten reeds, dat ook zij kun nen meedoen aan de wedstrijd in het ma ken van cüerenmaskcTs. Op deze middag zal me j. T. Speksnijder vertellen van Kipling's ,(Hoe de olifant aan zyn «turf kwam". Er zijn nog meer activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De kinderen uit de eerste, tweede en derde klas van de lagere school krijgen een legpuzzel, waar van zij een dierenverhaal kunnen ma ken. De leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas krijgen dierentekeningen, waarvan zij spreekwoorden kunnen ma ken. Omdat de slotbijeenkomst in de mor genuren zal worden gehouden, moesten nu de leerlingen uit de eerste klas van het voortgezet lager onderwijs worden uitgeschakeld, omdat zij 'sochtends naar school toe moeten. SCHIEDAM, dinsdag. Op de Schie- damseweg Is maandagavond om tien voor half zeven de heer J. Z. met zijn auto tegen de scooter van de heer A. L. van de P, gereden. De automobilist, die op dc linkerrijbaan, zijn auto had gepar keerd, reed uit de file, maar zag de scooter te laat Beide voertuigen werden zwaar beschadigd. De heer v. d. P. kreeg schaafwonden aan handen en benen en zijn duim. werd uit de kom geschoven. Dokter Van de Kuyl heeft assistentie verleend. (Advertentie l.M.) Betere Kleding bi) Nederland Kattenburg sinds 1856 ;i SCHIEDAM, maandag De jeugdige Johnny van Baarle Is schaakkampioen 1963 van Schiedam geworden. Daarmee ■won hij de Zilveren Koning, de wissel- prijs die overigens reeds in 1950 door „De Schiedammer" beschikbaar la ge steld, alsmede een medaille van het Ge meentebestuur van Schiedam. Daarmee is eindelijk een einde gekomen aan de door de Schaakvereniging Schiedam georgani seerde wedstryden om het Kampioen schap van Schiedam, De wedstrijden van de le, 2e en 3e groep waren reeds in juli uitgespeeld en inmiddels heeft de prijsuitreiking in kantine van. Wilton plaats gehad. In de hoofdgroep met als inzet het persoonlijk kampioenschap van Schiedam, is pas la ter beslist. Do heren van. Baarle en Reit- sma eindigde nX beiden met een gelijk aantal punten, waardoor beslissingswed strijden gespeeld moesten worden. Pas na vijf ronden viel de beslissing en werd Johnny van. Baarle schaakkampioen, van Schiedam. In Sursum. Corda, het clubgebouw van de Schaakvereniging „Schiedam" heeft de prijsuitreiking plaats gevonden. De voor zitter, de heer H. W. Boele feliciteerde Johnny van Baarle met het behalen van dit kampioenschap en overhandigde hem de wisselprjjs. Vermeldenswaard is, dat deze wlssclprjjs reeds 4 maal door de heer Reltsma werd gewennen en dat door vijf overwinnin gen de wisselprijs definitief in zijn be zit gekomen zou zyn. De heer Reltsma ontving een schaakaandenken, geschon ken door de RSB en een schaakboek. Na deze prijsuitreiking werden de wed strijden. voor de huishoudelijke competitie gespeeld. SCIEDAM, dinsdag Op twee na alle teams van. de Schiedamse Volleybal Club zijn in de afgelopen week wederom In het veld geweest. Dames 1 ging op be zoek by het Vlaardlngse Shell en zege vierde met 03, helaas zonder veel te genstand te ontmoeten. Setstanden. 7-35 7-15 en 5-15. Dames 2 ontving Hou Stand uit Botter dam. altijd een lastige tegenstander. De Schiedamse meisjes speelden een. slap partijtje en kregen terecht met X3 klop, 7-15 6-15 15-6 en 7-15. Heren 1 gaat schijnbaar weer dezelfde weg als vorig jaar, het seizoen van de gelijke spelen. Ditmaal kwam Agredior naar Schiedam en na een gewonnen, eer ste set, 15-22, werd de tweede set ge schonken, 12-15. In de derde set kwamen de Schiedamse heren, weer opzetten, 35-11, De heren vonden 't blijkbaar welletjes zo en Agredior kreeg de vierde set gemak- kelijk in haar bezit, 5-25. Overige uitslagen: Dames: SVC 5—IJVG 1 0—3; SVC 4— Nationale 3—1; Wico I—SVC 3 3—0. Junioren: SVC a—Concordia a 2—2; J. Pendrecht a—SVC b 3—0, Heren: Oude Maas 1SVC 3 13; SVC 3Libanon 5 3—1. Raspoedel gevonden SCHIEDAM, dinsdag. Bij de heer Dalhuisen, die woont in de Aleidastraat 92, is een bruine raspoedel gebracht. Zijn teL nr. ic 66314. SCHIEDAM, dinsdag. Van de Schie damse handbalteams zijn dit. weekend In het Inhaalprogramma» in de districts klassen bjj de dames, alleen Wilion- Fijenoord en UVG uitgekomen. Belde teams haalden, tegen de verwachting In, volle winst. De Wilton-dames, de laatste weken niet op dreef, hebben in Rotterdam m de dichte mist een verdienstelijke 32 overwinning behaald op de oude rivaal Schutters. Daardoor zijn rij op de derde plaats gekomen en hebben weer aan sluiting met de kopgroep, Nadat Dmy Boer de score had geopend en Schut ters gelijkmaakte, zorgde de zwaarbe waakte Bea Zonneveld voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Zij plaatste goed naar da vrijstaande Ans de Ruiter, die met een boog inschoot Ruststand 21. Daarna kwam de Wilton-verdedi ging in. goede vorm, waar alle Schut- ters-aanvallen op doodliepen; doch voor een mooi schot van Tmy Maasdam moest toch worden gezwicht. Pas twee minu ten voor het emd haalde Wilton de ze ge. Het was Truus Amtzenius die een goed afgemeten bal inschoot. Ook de UVG-dames haalden met een punt verschil de 43 zege binnen op het hevig weerstand biedende CWP uit Den Haag, Het spel van UVG was heter ver zorgd. Riet rhlllpsen cn Loes de Rid der (2x) zorgden voor de 3—2 stand by de rust. Na de rust drukte UVG nog even, door en Annie Kerklaan strafte een fout üi de CWP-verdediging goed af. Doch uit een hevig offensief van de Haagsen werd jaog een tegenpunt ge boren. De UVG-beren speelden weer een po ver spelletje tegen Olympia '62 en ver loren met 4—11. Wel kon Elbert de Jong driemaal scoren en Jan Voogdt éénmaal, doch de Dordtenaren hadden in L. Mel- sen een grage schutter en beschikten verder over een voortreffelijke doelver- dediger. Het korte spel van UVG met verre schoten was daar met tegen op gewassen. De ruststand was 2—7. Dank zij keepster J- de Jong, die het spel nog niet verleerd blijkt te zijn, kwam dames 2 van Wilton aan de eerste overwinning, nog wel met 20 op de veel hoger geklasseerde Meeuwen, Ook Wilton heren 2 won in een goede wed strijd met 13—7 van WIK 2. Dames junioren: WiltonDWS 2 60 en UVG 2—Wilton 2 2—3. Heren-junio ren: AtomiumWilton 60. Aspiranten- meisjes: DWS 2Wilton 2—6 en jongens" Wilton—UVG 3—0. Geschrapt In plaats van het daguïtslapje is de kinderen dit jaar een grootse feest middag georganiseerd. Bij een uitstapje kunnen namelijk met alle kinderen aan hun trekken komen, op deze manier wel. Er zijn acht lilmmiddagen voor de jeugd van zes tot veertien jaar gehouden en zes dansavonden. De zes filmavonden zijn zeer slecht bezocht, reden waarom het bestuur besloten heeft deze samenkom sten van. het programma te schrappen. Penningmeester E. van Rossen kon tot zijn genoegen vertellen, dat het batig saldo sinds verleden jaar is verdubheid, nl. van J 2287,59 naar ƒ4867, 33. Wel moet het jaarfeest op zaterdag 23 november larvan nog worden bekostigd. In het bestuur werden de aftredende heren E. van Bessen en C. Van Hagen (tweede voorzitter) herkozen. In plaats van de lieer E. van Dijk, die zich wegens drukke werkzaamheden heeft moeten te rugtrekken. werd de heer M. L. van de Sloot benoemd. SCHIEDAM, dinsdag. Een hond is maandag om tien minuten over half één in de Van Swinderenstraat tegen dc au to van de heer P, F. gelopen. De hond stak voor geparkeerde auto's de weg over. Het dier kreeg een manke rechter voorpoot De heer F. heeft het dier nog nagereden, maar kon het niet meer vin den. Het rechter spatbord van de auto werd beschadigd. Machine vernield SCHIEDAM, dinsdag Op het op slagterrein van de Straatmakerswerf aan de Overscbiesestraat, hebben onbekenden een graafmachine, die met een zeil was bedekt, ernstig vernield. SCHIEDAM, dinsdag. Op de Burg, Van Haarenlaan heeft de politie maan dag tien processen-verbaal opgemaakt te gen chauffeurs, die met hun auto- de maximumsnelheid overschreden. Tehuis voor zeelui weer open MAASSLUIS, dinsdag De tijdelijke sluiting van het tehuis voor zeelieden aan de Wip te Maassluis zal nog slechts van korte duur zijn. Evenals in de ge schiedenis van. hettehuis' steeds het ge val geweest Is, zaL het beheer in handen worden gelegd van een echtpaar. De heer Van der Ven, die thans nog in dienst is bij de gemeentepolitie te Maas sluis, zal met ingang van 1 november es. deze funktïe beëindigen en met zijn vrouw als nieuwe beheerder van het te huis* fungeren. Burgemeester "Van Dijck verricht de of ficiële heropening om half elf. Maandag, 4 november zal het tehuis voor het pu bliek. geopend zijn. VLAARDINGEN, dinsdag Morgen avond geeft De Stem des Volks in de stadsgehoorzaal een populair klassiek concert. Voor de pauze wordt o.a. Die Tageszeiten uitgevoerd. Na de pauze is er een programma van meer populaire aard. Stadhuis was bezet BR1ELLE, maandag Een bruidspaar vond vrydaff In Brielle het raadhuis voor zich gesloten. Hoewel het paar precies op tijd arriveerde, werden de trouwante's doorgestuurd, omdat het stadhuis „bezet" was. - Het verbijsterde bruidspaar Jobje Cor nelia Korteweg, X9 jaar en Jan Weesie,: 25 was gekomen met de trouwaufc> en zeven, grote volgwagens vol familie en belangstellenden. Alles voor de gro te plechtigheid was tot in de puntjes geregeld- Toen de grote crême-kleunge irouwauto voor het stadhuis arriveerde, stuurde^ tot ontzetting van bruid en bruidegom de dienstdoende opperwachtmeester van de rijkspolitie, de heer J. Luyten. de chauffeur met trouwauto plus de zeven volgwagens door. „Het stadhuis is bezet", werd de chauffeur nog ver teld. In het stadhuis was men namelijk nog bezig met een andere trouwplech tigheid. Het tijdsschema was klaarblij kelijk ia de war gelopen. De trouwstoet reed naar de Turfkade, waar de bruid en bruidegom zich de tijd konden korten met het kijken naar het lossen van bieten- Na twintig mi nuten kwam het sein, dat het stadhuis weer vrij was. Toen de stoet voor de tweede keer aankwam, was er echter nog een stagnatie. In Brielle moet men namelijk voer het uitleggen van de lo per op de stoep van het stadhuis extra betalen en bruidegom Weesie had dit vergeten. De vorige bruidegom niet, zodat de 18 meter lange loper er nog lag en eerst door de concierge omstandig moest worden opgerold voor bruid en bruide gom eindelyk het stadhuis konden be treden. Het paar hoopt nu maar, dat in de toekomst het pad niet over een lo per maar over rozen zal gaan. Tussen Kralingen en Hollandse IJssel GABELLE A. D. IJSSEL, maandag -» Het aantal inwoners voor de nieuwe stad Rotterdam-Oost-Capelle zal volgens re cente berekeningen bet geplande getal van 220.000 niet kunnen halen. Verdere uitbreiding naar de kant van Nieuewerkerk is niet mogelijk, omdat anders de groen gordel, die men van rijks wege tussen Botterdam en Gouda wil handhaven, aangetast zou worden. Thans wordt verwacht, dat een totaal van 180,000 wel haalbaar zal rijn, een stad dus ter grootte van Haarlem. Dit zei de heer F. de Graaff, van het Instituut Stad en Landschap van Zuid- Holland in een causerie tijdens een wljk- avond van de Hervormde wükgemeente in Capelle-SchenkeL De stad, die tussen het KralLngse Bos en Hollandse JJssel ontstaat, zal, zo meende de planoloog, In de toe komst een eigen bestuur kunnen krij gen. Wanneer Rotterdam-Oost-Capelle over ongeveer 20 jaar geheel zal zijn volge bouwd, zal de uitbreiding der Rotterdam se agglomeratie zün voortzetting vinden via Krimpen a. d. IJsseL In feite wordt de bebouwingsrand van Vlaardingen dan doorgetrokken tot aan Ridderkerk. Nieuw was ook de mededeling van da heer De Graaff, dat het gemeentebestuur van Capelle in principe thans van hui zenbouw in vier woonlagen wil afstap pen. Voor de toekomst zijn plannen ge projecteerd met drie en zes etages. Zoals bekend hebben de Dura-Coignetwonin- gen in Capelle nogal verzet ondervonden vanwege de vier woonlagen. U kijkt vergelijkt U koopt bij DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN Damesjaponnen, deux- pïèces enz., van wollen wevemit of jersey. De allerbeste winterstoffen. Geeft de meest afdoende beschreming tegen kil cn koud weer. Damesmode L Kerkstraat 19, Schiedam Telefoon 66135 Eerst bij Coja kijken. Was machines va. ƒ90.15-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven. 128, telefoon 6 3341. MONTAGE 0; voor de bouw van olie-verwer kende en chemische installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L.-diplöma) Towns bestaat op orae FITTERS SCHOOL by voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar) de mogelijkheid een versnelde opleiding tot pijpfitter voor de olievcrwerkende en ehemïsche industrie te volgen. Ifa voltooide opleiding volgt tewerk stelling op één onzer montagewerken. I voor i kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen, verkregen worden woensdag 30 oktober ns. tussen 7-8 uur non. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-v- wezigls. Beis- en vergoed. M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1