Vreemde toestand in taxi-bedrijf VOETBAL: er zit goede tekening in KREUGER Touw aan de beste Amerikaan LEXINGTON Harmonie wil actie Brand in de Lekkerbek' Vuilvisvlet in gebruik SCHIEDAM Voor kantonrechter Chauffeurs deden 24 uur per dag dienst Jaarvergadering i Vrouwengroep P.v.d. A. j Kritiek Geen oplossing Collecte geestelijk gehandicapt kind Afgeleid door sigaret Kapper Brouwer veertig jaa r eigen baas .Mannenkoor Wilton bestaat kwart eeuw Bi] zevende lustrum De strijd rond de korven Lager KNVB Afd. Rotterdam Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren Zaterdagvoetbal Vergeten om. vetoven af te zetten Met luchtbuks Jongen in been geschoten Brommer valt op oneffen weg Bezoek Koipabad Hier gebeurt iets bijzonders! Nutsacademie is tevreden Geen VU-program in Den Hoek Diefstallen Door it BE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS DONDERDAG 31 OKTOBER 1963 5 SCHIEDAM, donderdag De Vrou wengroep van de Partij van de Arbeid houdt op dinsdag 12 november in het Volksgebouw de jaarvergadering. De be stuursters mevr. J. C. van Woerkom-Wit- te en mevr. M. Weergang-den Ouden, aar de beurt van aftreden, stallen zich niet meer herkiesbaar. Kandidate voor secre taresse is mevr. P. M. E. Schmidt-Slig- gers- (Advertentie IM.) fVan em onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag „Het Is b|j die taxibedrijven helemaal mis. Dat schijnt In Vlaardingen heel moeilijk te liggen en Ik vraag me af waarom. Ik heb een jtard hoofd In dat het spoedig zal verbe- lertn. De concurrentie daar-gaat ten kos- \t van materiaal en mensen. Het personeel Is vrijwel continu 24 uur per dag in dienst <n daardoor verschijnen al die Vlaarding- se taxlondernemers zo successievelijk vóór n, mijnheer de kantonrechter," zei de w'nd-substitaut-offlcler van justitie mr. B, Franken woensdag voor het kanton gerecht te Schiedam In de zaak legen de ondernemer van een hum-autobedrijf, de 36-Jarige E. A. P. uit Vlaardingen. Op tien. mei is in Rotterdam op de Wil lem Buytewechstraat aangehouden de chauffeur "W. C. van M. in een huurauto van P. Deze laatste gaf te kennen niets van de feiten te weten, omdat hij toen in het buitenland verbleef. Voor de auto was geen geldig keuringsbewijs afgegeven, om dat de gasinstallatie niet goed was. Daar voor berekende de kantonrechter mr. J". H- Landwehr conform vijftien gulden hoe- te. Cornelia van M. had ook geen werk boekje bjj zich. Dat kostte nu 7,50 of twee dagen. Tevens werd toen een overtreding van het rijtijdenbesluit geconstateerd en dat leverde nu een brok kritiek van officier en kantonrechter op. „Het komt omdat Vlaardlngen in ztfn hart nog een dorp is, 's avonds na zessen is er niets meer te be leven", zei verdachte, die vertelde, dat hij een speciaal bedrijf heeft. Zijn chauffeurs dienen te wachten totdat iemand vervoerd wenst te worden. Zij kunnen niet met hun auto's ergens in de stad gaan staan; Daardoor hebben ze onge regelde werktijden, alle chauffeurs heb ben telefoon thuis zodat ze ieder moment gewaarschuwd kunnen worden. Verdachte ontkende niet dat de chauf feurs volgens de weekstaten lange werk tijden zouden hebben gemaakt, maar hij verklaarde dit door te zeggen dat ze hier van slechts enkele uren werkelijke dienst zouden hebben verricht. Zo zijn er 34 overtredingen, geconstateerd, de chauf feurs A„ E. en M. hadden in sommige ge vallen zestig uur achtereen en dertig uur op hun naam staan. Ook de chauffeurs F, en Van W. zouden te lang hebben ge werkt maar de feiten werden niet ten laste gelegd, „De politie is met al die taxlondemne- mers rond de tafel gaan zitten om te pro beren een oplossing te verkregen. Men wil kennelijk niet aan," zei mr. Franken. Jtet begrip Ik niet. In Schiedam en Kot- lej-dam gaat bet wel" goed, dan moet dat In Vlaardlngen ook kunnen. Msn moet niet pogen een economisch lonend bedrijf Ie verkrijgen door dat op zjjn chauffeurs te verhalen. Binnenkort zullen wfj deze zaak nog eens met de Rijksverkeersinspec tie bespreken en dan zal bljjken wie har der is. Dan zal komen vast te staan wie aan het kortste eind trekt, beloofde de officier. „Het is een soort kwaal in Vlaardingen" constateerde mr. Landwehr die opmerkte dat P. een „respectabele staat van dienst heeft" omdat hij naast 'n twaalftal trans acties veroordelingen voor de kantonrech ter kreeg la 1959 voor 15,-— in 1960 zes- tïenmaal zes gulden, in 19S2 ƒ20,— en in 1963 driemaal ƒ15. Hij voegde er nu tien gulden boete aan toe voor het niet bijhouden van het dagre gister en vierendertigmaal vijf gulden boete voor overtredingen van 't rijtijden- besluit. „Er is geen wil tot samenwerking in Vlaardingen, ze rijden voor een gulden door de stad", deelde P. nog mee. SCHIEDAM, donderdag Onder het motto „Open uw hart voor het geestelijk gehandicapte kind" wordt ook in Schie dam van 28 oktober tot .en met 2 novem ber een collecte gehouden, waarvan de op brengst ten goede komt aan de zes vereni gingen die hierbij samenwerken. Hierover hebben we reeds eerder uitvoerig geschre- ven. Ook worden collectanten gevraagd voor de op 2 november te houden collecte. Hier voor kan men zich opgeven bij de hoofden van de drie BEO-scholen aan de Burg. Honnerlage Gretelaan en wel bij de he ren Feenstira, tel 66281,- Houtsma, teL 64372 en Nieuwstraat, teL 67505.^ Evenals bij de heer D. de Bruin, P.K,0.-Iaan 139a, teL' 67983 op wiens naam ook giften ge stort kunnen worden op gironummer. 516323. .y'.'. HAARSUOir IN MUSIS SCHIEDAM, donderdag. De dames kapsalon „Violette" van dé Dam geeft op dinsdag 5 november; 's avonds om acht uur, in Musis Sacrum een kapshow, waar op de nieuwe coiffure-lij hen voor 1963 en 1964 zullen- worden gedemonstreerd. (Advertentie l.M.) Betere '"kleding-bij p Nederland Kattenburg sinds 1856 I Apotheek Gonka en Ca„ Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Sted, Museum: Dagelijks 1017 uur; zon- yy.yyiag 12,30—17 uur. Collectie Baffin, y1 schilderijen De Fauconnier, aanwin- ..sten moderne kunst. y<yv,y.- BIOSCOPEN /Taswge, alleen 2 uur; „Girls, girls, girls". Wtfropole, 2 cn 8 uur: „Les OrgusiLLeux'. - ->yc, diversen 8 uur: Amsterdams Volkstoneel Zes maanden niet rijden (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Zonder rij bewijs reed de 22-jarige Vlaardlnger T. op 12 mei over de Deltaweg In Vlaardingen. De handrem van de auto werkte niet. Op het moment dat T. wat as van zijn sigaret wou tippen keek hU niet naar het ver keer met als gevolg dat liü een echtpaar dat op rijwielen, kinderen vervoerden te gen de grond reed. Een kind kreeg ver wondingen aan het hoofd en oog, d< vrouw had letsel aar henp en schouders cn de vader aan nek en knie. Verdachte vertelde dat hij „vijfentach tig gulden schoon verdient" en „dat hij de auto al verkocht had". De kantonrech ter mr. Landwehr vonniste: honderd gul den boete waarvan vijftig gulden voor waardelijk voor het ontbrekende rijbe wijs, verder zestig gulden boete voor het niet voldoende uitwijken, vijf gulden boe te voor de defecte handrem en tevens ook de ontzegging van de rijbevoegdheid on voorwaardelijk voor de duur van zes maanden. {Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Omdat hij klein was, moest hij op een stoofje staan. Zijn werkuren waren op door-de-week- se dagen van half acht 's morgens tot 's avonds tien, zaterdags tot cén of twee uur 's nachts en zondagsmorgens van half acht tot één uur 's middags. Zijn loon: een daalder, drie kwartjes loon en drie kwartjes fooi. Zó begon de der tienjarige Karei Brouwer z(jn kappers loopbaan biï „barbier" Lagerman op de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg. Op 1 november 1923 richtte hij in de kelder van de woning van. zijn ouders aan de Pupillenstraat een bescheiden herensalon in. Hij verhuisde spoedig naar de Zeilmakersstraat, ava ar het bedrijf met een damessalon werd uit gebreid en via de Schiedamseweg naar de Schiedamse Rembrandtlaan 7. Be salon werd „Hélène" genoemd, naar zijn vrouw, die hem nog altijd trouw assisteert. Vijf maanden later verhuisde de familie Brouwer- naar de overkant, naar num mer 22. Nummer 7 moest plaats maken voor de te bouwen winkels. Op 1 no vember, morgen, is het dus precies veertig jaar geleden, dat Brouwer sr, eigen baas werd. Een receptie wordt er niet gehouden. Wél zal de klanten kring van deze mijlpaaL meeprofiteren.: Inderdaad: Brouwer sr. Brouwer jr. kwam 24 jaar geleden bij. zijn vader in de zaak die nu onder het hoofd „Firma" wordt bedreven. De dames- en herenkapsalon heeft in.de loop der ja ren aL heel wat vernieuwingen onder gaan. Brouwer sr. heeft immers een Erote hobby: knutselen. Dat doet hij .-..'aag èn goed. f.-rieden jaar is de damessalon gemoder niseerd. Nu wordt de herensalon „onder- het mes" genomen. Meestal werkt de heer Brouwer na sluitingstijd aan de verbouwing. -Overdag gaat hij, indien dat nodig is, met de auto zijn klanten halen en brengen. Verder besteedt hij de paar vrije uurtjes, die hij nog heeft, graag aan 2ijn tweede hobby: kanarie- vogels. SCHIEDAM, donderdag. Ter'gelegen heid van het 25-jarig jubileum reclpieert het bestuur van het Mannenkoor van Wil- ton-Fijenoord N.V. zaterdagmiddag van. twee tot vier uur in het ontspannings lokaal op de werf, ingang Vlaardinger- dajk. SCHIEDAM, donderdag Het Tamboer en Ftfperkorps Harmonie en ook Jong Harmonie gaat zich gedurende de voor dc deur staande winter, waarbij de activi teiten zich voornamelijk afspelen in het repetitielokaal aan het Splnbulspad, be zinnen op de viering van hel zevende lus trum in april volgend jaar. Sinds twee jaar geleden de instructie van de tamboers en hoornblazers werd overgedragen aan een beroeps-muzikant, zijn goede resultaten bereikt, In '61 werd voor het eerst en schuchter deelgenomen aan een drumband-concours, waarbij zo waar in de tweede klasse een eerste prijs werd gewonnen. Dit jaar werden zelfs twee eerste prijzen in de eerste klas ge wonnen en zelfs nog een hoofdprijs,.omdat Harmonie op dat Rotterdamse concours de beste algemene indruk maakte! Dit heeft er toe geleid dat nu ook voor de fluitgroepen een beroepsleraar is aan getrokken, van wie men grote verwach tingen heeft. Nu wordt er aan gedacht om bij de viering van het lustrum ook nieuwe uniformen in te voeren. Doch daarvoor is veel geld nodig. Aan gezien de meeste muzikanten nog scholie ren zijn, is verhoging van de contributie moeilijk. En de CJV, waar Harmonie bij hoort, zit ook niet dik in het geld. Daar om gaat men maar meer leden werven, Het bestuur vraagt nu: wie heeft een fris idee voor een actie, om op die manier geld bijeen te brengen. Bij secretaris L, A. Snikkers, De Wildestraat 15, kan men die ideeën kwijt.' SCHIEDAM, donderdag De nog Jon ge competitie gaat al enige tekening ver tonen voor de stadgenoten. Bulten ver wachting zijn PPSC in de vierde klas en GTB in de tweede klas van de afdeling naar de top geklommen en gezien de con stante vorm zullen zij daar wel blijven. Voor dc komende weken vragen de der deklassers de aandacht, omdat nu moet blijken of de opmars naar de topplaat- sen kunnen voortzetten, in de afdeling is er spanning omdat Wilton Fljenoord in Harga gastheer zal zijn voor stadgenoot Schiedam. Gezien de zeer magere resul taten mag men matig spel verwachten met mogeljjk een uitschieter bü scheepsbouwers. SFC moet nu gaan tonen of het een goede „middenmoot" xvil blijven, dan .wel brutaal naar de kop zal marcheren. Het lijkt er op dat SFC daartoe op Bos- hoek een walkover krijgt tegen Naald wijk dat eenzaam onderaan in 3 a ver blijft. De trots van Excelsior '20 schijnt nu toch geraakt, de Schiedammers weten dat ze met een wilskrachtig team kunnen meespelen om de troree en dat betekent dat VCS naar .de bedreigde hoek kan worden geduwd. In Kethel krijgt DHS tot opgaaf RAVA van. dc tweede plaats te stoten om zélf op de hielen van leider Kranenburg te komen- Deze opgaaf lukt DHS wel. Vierdeklasser Demos ondergaat de vuurdoop bij ESDO dat leidersaspiraties heeft Als Demos wint komen de stad genoten wat dichter bij de top, doch het zal wel een moeizame puntenverdeling worden. Martinit zal er niet in slagen lei der 's Gravendeel ta kloppen, maar ver lies betekent dat Martinit de laatste plaats gaat innemen. Ook SVDPW geraakt in de gevarenzone en daarom moet in Har- ga een. gelijk spel op het niet zo bekwa me Rotterdamse Steeds Volharden be vochten worden. De reserves: Hilligersberg 2—DHS 2; Excelsior '202Slikkerveer 2; VOC 2— Schiedam 2; Hillesluis 2—Excelsior '20 3. Nu Ursus de schotvaardigheid tégen Hellcvoelsluis heeft geloond, kan Groen Witten het in Harga moeilijk krijgen. Dc Rotterdammers zijn mogelijk wat sterker dan Ursus, maar de stadgenoten winnen als het élan van vorige week er weer is DRZ-VOB In Kethel wordt dc enerve rende strijd om de tweede plaats waarbij DRZ favoriet is, ondanks de variabele conditie. \VFSchiedam Is een strijd In dc staartgroep van 1B. Schiedamse Boys zal niet gemakkelijk het zwakke Swift Boys op de onderste tree van 1 C nagelen. De overigen: Hennes DVS 5 —Sparta 5; Hermes DVS 6—OVV 2; DHS 3—Belve dere 2; SFC 2FIOS 2; Sparta 10— De mos 2; Martinit 2PFC 2; HWD 2Schie dam 3; SVDPW 2—Belvedere 3; WCR 2- DRZ 2; WF 2—SVDP 2; Hermes DVS 7- Slïkkerveer 4; Excelsior *20 4—Excelsior R 8; Leonidas 3SW 6; Excelsior '20 ODI 3; Demos 3—-DJS 3; Belvedere SFC 4; SVDPW 3—DOZ 2; Eureka 2— Martinit 3; Puttershoek "3—-Schiedam 4; Excelsior '20 6—Xerxes 7; SW 7Excel sior R 9; Overmaas 8—Hermes DVS 8; SVV 8—RFC 7; DCV 6—SW 9; FSV Pre toria 4Excelsior '20 7; Neptunus 9- DHS 4; DKS 5—ODI 4; DHZ 7DHS 6; DJS 5Ursus 3; Demos 4Transvalia 6; SMV 6—DRZ 3; Demos 5—HWD 4; SFC —SVDP 4; Voorwaarts 4—Excelsior '20 8; Eureka 3—Schiedam 5; Wico 3—Schie dam 6; Feijcnoord 16DHS 7; Hermes (Advertentie Z.M.) MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken. denker» nan; ScJuedam Hoogstraat 174 SCHIEDAM, donderdag Dc korfbal lers beginnen al aardig op te schieten met de eerste helft van de competitie. Schie dam sluit deze eerste ronde as. zondag af met de thuiswedstrijd tegen koploper Hoogvliet. Het Ujkt niet waarschijnlijk, dat de roodzwarten wat In de melk te brokkelen zullen krijgen, maar volledig uitgesloten achten we dat toch niet. Daar voor trainen zij op dit moment te bard, maar Hoogvliet doet dat ook en heeft tot dusver bewezen uitstekende schutiers- kwalUeiten te bezitten. We houden het daarom op een Hoogvlietse overwinning. OB.I, krijgt eveneens een. koploper op bezoek, hl. Snel uit Dordrecht. Deze Dordt» se ploeg is nog 'ongeslagen en zal met de- wedstrljd eveneens de eerste competi tiehelft afsluiten. O.D.L houdt hiervoor nog ééhwedstrijd te goed. Gezien de pun- tenverhouding Snel heeft er 15 tegen O.DJ. 5 moet het wel een Dordtse over winning worden, die naar wij vrezen gro ter zal uitvallen dan van Schiedam Hoog vliet. In. theorie moet Succes voor de enige overwinning zorgen. De blauwwitten Icrjj- gen op eigen veld T.O.V. als tegenstander. Deze eveneens ia Dordrecht gevestigde vereniging heeft nog maar één winstpunt uit zes wedstrijden tegen. Succes twee uit vijf. Hieruit blijkt tevens, dat beide ploe gen achter zijn. Er mag overigens niet al te zeer op een overwinning worden gere kend want de nederlagen van T.O.V. zijn niet al te overtuigend. De meeste zelfs met één punt verschil. De kans op een kleine overwinning is in deze krachmeting niet temin het meest aanwezig. - In het verdere programma zijn opgeno men Overkanters—Schiedam 2, Unicum 3- Succes 2 Velox 3Schiedam 3, junioren Succes-Overkanters 2, aspiranten O.DX a-Spirit a, Schiedam a-Hillegersberg a, Succes a—OSCR d en Schiebroek e— Schiedam bi GEBOREN: Aslrid d.v. A. U. J. van Triet en A. van Rossum; Sylvia A. d.v. A- A- Versloot; Monique V. d. v. A. J. Verhoeckx en A- L. M. de Groot; Willem Z-v. A, G- Barzilaij en C. G, Vjjgeboóm; Hendrika W. M. d, v. J. P, M. van der Hoeven en C. Vreeswijk. OVERLEDEN: A- Admiraal, 41 jr; S. A. A van. der Meer, 7 Jr. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie dam, dagelijks van 8.00 tot 17.00 "uur, be halve op zaterdag en zondag: regenjas met capuchon; 1 paar plastic heren sandalen; portemonnee inh. zegels;' legertas met inh; 1 paar gebreide wanten; voetpompje; gcreedschapsdoosje met bou giesleutel (bur. Kethel); passer, scheen beschermers; ring met 4 sleutels. Te bevragen bij de vinders: 2 z-g. iips- sleutels door boutje met elkaar verbon den, Mulder, "Wilhelminastraat 6; ring met 4 sleutels; Beheerster postkantoor. Tuin- laan; bankbiljet, J. Reïmcrink, Tielestraat 14, Rotterdam; gouden ring, Seijkens, Ru bensplein 21b; bankbiljet, C- Boomslui ter, W. Pastoorsstraat 55; bedrag aan geld, Van Willigen, Burg. van Haarcnlaan 1239; knipportemonneq met jnh; G-ovaart, Gor- donstraat 33; blauwe Shawl Hengst, West- frankelandsestr. 102 b; regenbroek, Brou wer, Gaiileïstraat 84 a; babykleertjes cn lingerie, J. Kleinekoort, Buitenhavenweg 58; kinderhemdje, D. van Zuuren, Boer- havelaan 10 c; badtas met inh; L. Noord zij, Westvest 10; herenschoen (r), Van Vliet, Huijsmansstraat 32; dameshand- (L), B. v- dL Hoek. BUderdijkstraat 37 a; herenshawl, Visser, HaBeystraat 14; ge kleurd shawltje, V.d. Klooster, Hobbema- straat 4; oude portefeuille met inh; R. Vermaat, Ridderkerksestraat 19 a; porte monnee met inh, K. Rink, Burg. Knap- pertlaan 130; portemonnee met inh; Klep- pestein, Meeuwensingel 90; kunstlederen portemonnee, R. Handslede, Lekstraat lb; schroévedraaier, T, v-d. Pol, 2e Tuinsin- gcl 12; rieten mand, De Ridder, Aleida straat 36; zweep, P- de Jager, Hogenban- weg 25; tekenpasser in etui, H. W. de Ka per, Rotterdamsedijk 445: tuinslang, J. Feelders, Leeuwensingel 212; borduur werk (kussensloop), V.d. Velden, Lijster- beslaan no. 10; wandelwagentje, W. de Klundert, Potgieters tra at 23 b (na 15-30 uur); speelgoedauto, H. Kreischer,Dr. Kuyperlaan 93; zeildoeken vistas met inh; Kszenbroot, Dr. Wïbautplein 47; auto- ■p. Klerk, Jan Steenstraat 33; autostep. T. C. Stip, Van Leeuwenhceckstraat 21; autostep, J. Verhoeven, Dr. Schaepman- singel 36; autostep, Coitignon, Anth. Muijsstraat 16; bruine hond, J- WÜtfrit, Saftlevenatraat 16 a. Rotterdam; zwarte poes,. Van Oevelen. Broersvest 81; zwarte poedel (teel), KOstner, Joppelaon 14; Duitse herdershond, Diorenasyl, St Anna Zusterstr. 47- bruine r&spoedel, Dleren- sayj, Sint Anna Zuatoratnat 47. DVS 9—Excelsior '20 9; DCV 7—Excel- sior '20 10; DHS 8—RFC 9; Hillegetsberg 6—SW 20; Hilled. 7—Demos 0; SVDPW 6—OW 5; Martinit 6—DRL 5; DHS 9- Geminal 6; Schiedamse Boys 3Noor derkwartier 5; SCR 6— WF 5; DRZ 4— AVO-ZVC 4; Schiedamse Boys 4—Nesto- ro 5; TOGZ 3—SVDPW 7; SVDPW 8— Ursus 5. Spanning is «r bij HBSS, PPSC en GTB. Als de oranjehemden zaterdag bij leider Pelikaan In Zwijndrecht kunnen bewijzen dat Xe Inderdaad klasse hebben kan HBSS met evenveel verliespnnten als Pelikaan de leidersplaats gaan delen. PPSC La zaterdag gestruikeld In Katwijk; dat was een goede les. Het duel om de eerste plaats in 4 c tussen PPSC en Groo- le Llndt op het terrein Bashoek kan een zeer spannende botsing worden. Bij MVV '27 moet GTB uitmaken wie van de twee het 'heft in handen krijgt in de tweede klas A Gezien de goede stem ming bij GTB wordt het de Schiedamse hegemonie. Bij al dit geweld is GSS een zorgenkindje- In Harga kunnen de Gus- tomannen metwat breiwerk tot een pun- tendeling met Stellendam komen; dat is nodig ook omdat GSS anders verloren raakt onderaan de ranglijst van. 2B. De lagere elftallen; HBSS 2—KCL 2; DVO '32 2—PPSC 2; GTB 2—ZBVH 2; Unicum 4—PPSC 3; PPSC 4—Insuünde 2; Groen Wit R 4—HBSS 4; HVO 4—GSS 2; In sulinde 4—HBSS 6; The Red Stars 2— GTB 3; HBSS 7HVO 5; Rozenburg 4— PPSC 6; GIN 4The Red Stars 3; HBSS 8—GSS 3. Grote schade in cafetaria SCHIEDAM, donderdag In de Frita- ria „De Lekkerbek" aam het Broers veld 4 is gisteravond om elf uur brand uitge broken. Hoewel bet door enel ingrijpen niet tot een uitslaande brand is geko men, is or toch vrU aanzienlijke schade aangericht in het kleine frit uren-bedrijf. Terwyi de boven, de zaak wonende be heerder J. V. S, afwezig was, had de be diende C. H. de Winkel om 10.45 uur ge sloten, doch daarbij vergeten het contact te verbreken van dc elektrische vetoven. Het nog in de oven aanwezige vet is toen oververhit geraakt en in brand gevlogen, waarna het vuur oversloeg naar de Inven taris en de vitrines, terwijl ook het hard board van het plafond in brand raakte. Dit alles gaf een enorme rookontwikke ling. De uit een bovenlicht komende rook werd door enkele voorbijgangers opge merkt, die dc naast de fritaria wonende kapper, de heer J. H. Meyer waarschuw den, die weer naar de brandweer belde. Deze was snel ter plaatse o.Lv. comman dant D. de Jager en met twee neveistralen was het vuur snel geblust, In de bovenwoning is geert schade aan gericht, doch in het cafetaria was het een grote chaos. De schade daar is nog niet bekend, doch wordt geschat op meerdere duizenden guldons. SCHIEDAM, donderdag De 11-jarige Adriaan de J. is bij het spelen bij het SW-terrein aan de Wesrtfrankelandsedjjk gistermiddag om vier uur in het boven been geraakt door een loden kogeltje uit een luchtbuks. Het schot was afgevuurd door een 13-jarige jongen van uit het kraanschip dat in de Wilhelminahaven ligt. De vleeswond van Adriaan is door da GG en GD verbonden. De schatter heeft vrijwillig zijn buks bij de politie ingele verd, SCHIEDAM, donderdag Door onef fenheden in het wegdek van de Ventweg langs de Burg. van Haarcnlaan bij de Goeman Borghesiuslaan is gistermiddag om vijf uur de heer M. G. B. uit Rijswijk met zijn bromfiets ten val gekomen. Hij kreeg een snijwond bij het linkeroog, die in het gemeenteziekenhuis is behandeld. De bromfiets werd bij de val flink bescha digd. VLAARDINGEN, donderdag Bin nenkort zal de nieuwe gemeentelijke vuilvisvlet, welke onlangs werd afgele verd, 'in gebruik worden genomen ten behoeve van het schoonhouden van de gemeentelijke havens. Voor het lossen van het scheepje worden, veor de Ko ningin Wilhelminahaven nabil het Grote Visserijplein en voor de Oude Haven aan de Oosthavenkade, laadbomen geplaatst waarmee de twee stalen vuilbakken uit het ruim naar boven kunnen worden ge hesen om boven de laadbak van de ge reedstaande vrachtauto te kunnen wor den geledigd. (Advertentie 1M.) Het is nog niet zolang geleden, dat de televisie in Nederland nog ia de kinderschoenen stond- Dit kwam tot uiting in een slecht en "lopend" beeld, hinderlijke trillingen en storingen. Men realiseert zich. ook lieden ten Koop uw TV in combinatie met de 1 dagenauveL"jks,datéeoorzaak hiervan Euro-TV-antenne!Bij deFa.Bohamee dikwijls niet gezocht moet werden in heeft men keus uit een zeer grote het TV-iocsteJ, maar in de antenne, collectie TY-apparaten van alle grote - Technici van <fc ft» Boham» d= volI,:d,'go hebben na jarenlange proefnemingen /insiDna scrjc- een antenne ontwikkeld, die leek en Voor dc aanschaf van TV ctt Euro vakman verraste door dc werkelijk TV-antcnce zijn cr verschil lende mo- sensationelercsultatcmDezegepatcn- gclijkhcdcn.Voorslccbts5.95pcrweck teerde "Euro-TV-antcnne" (uitslui- (zondcrvooruïtbelaling!) heeft u «Ie- tend verkrijgbaar Wj de firma Boha- visie in huis ea kunt u zich overtuigen mee) heeft 7 voordelen boven het vandebjjzondcrekwaliteitenvan.de traditionele modelEuro-TV-antenne. Een andere móge- 1.20°/o meer ontvangstvermogen - 2. geen extra bccldbuïsbelastïng -3. p p toestel gaat langer mee-4. Ontvangst Een extra dienstbetoon van Bohamce: van alle binneu- en buitenlandse sta- heden besteld, morgen in huis- tions op één enkelvoudige etagcan- Telefoonnummers 12072S, L22057, tennc - 5. nieuw, geanodiseeerd ma- 44073. Na 6 uur 120728 of 44049. teciaal-ö-gecnlast van weersinvloeden Noteer ook het adres: Bohamce, -7. uitermate geschikt voor ontvangst 'WittedeWirhstraat 7S-78en Bergweg 4 van reclame-tv op zee, 257, Rotterdam. lijkheïd fs dc aanbieding: 3 maanden ROTTERDAM, donderdag De Nuts academie voor pedagogische en maat schappelijke vorming heeft zich blijkens het jaarverslag 1962/63 weer over een groeiende belangstelling kunnen verheu gen. In het studiejaar 1960/61 waren er 1D22, in 1961/32 1193 en in dit verslagjaar 1239 cursisten. Vooral de opleiding Spaans M.O. kreeg belangrijk meer cursisten dan tevoren. Ook de examenresultaten geven dit jaar weer reden tot tevredenheid. Aange nomen wordt dat het percentage geslaag de kandidaten belangrijk hoger is ge weest dan het landelijk gemiddelde. Voor een vruchtbaar contact onderling en. met het bureau zou het de oplossing zijn wanneer een gebouw zou kunnen worden verworven van zodanige omvang dat daarin zowel de administratie als de diverse opleidingen konden worden on dergebracht. Het ziet er echter niet naar uit dat zulks op korte termijn verwezen lijkt kan worden, In andere plaatsen wel belangstelling (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, woensdag. De Volksuniversiteit zal dit wintersei zoen weer geen activiteiten ontplooien. Dit wordt dan het vierde seizoen, dat er geen programma Is samengesteld, In dat opzicht staat Hoek van Hol land min of meer alleen, want in plaat sen als Oostvoome, Bridle, Hellevoet- sluis en pas weer Spijkenisse, marcheren de zaken wel. In Usselmonde, zo hoor den vrjj, gaat het goed mét het VU- werk. En de Schiedammers geven er dé voorkeur aan naar Rotterdam te komen. Daarentegen moest Vlaardingen al een jaar of zes geleden worden opgeheven en Klaaswaal en Rockanje worden af geschreven- De concurrentie van de tv is aan dez# ontwikkeling niet helemaal vreemd. Het VU-bestuur in Den Hoek ziet des ondanks de toekomst niet meer zo sam- ber in. Bij verscheidene andere vereni gingen blijkt dat er een zekere televisie moeheid ontstaat. Men wil er weer eens. uit en het bezoek aanverschillende avonden neemt weer toe. Daarom hoopt de VU het volgend seizoen meteen be scheiden programma te komen. SCHIEDAM, donderdag De musicus G. S. uit Rotterdam deed aangifte yah de diefstal van zijn zilverkleurige volkswa gen, kenteken TX 3526, die hy in de Jullanalaan bij de BK-laan haar neerge zet De fabrikant H. H. is 27 biljetten van ƒ100 kwijtgeraakt. Hij had bü een bank in. Rotterdam 30 van die biljetten opgehaald en deze in een rolletje noncha lant in zijn achterbroekzak gestoken. Na boodschappen gedaan te hebben was hij voor zaken in Rotterdam en Schiedam geweest, pas daarna had hjj het verlies van de biljetten opgemerkt' pan zdfstrijkend Bel-Q-fast poplm in 4e nieuwste kleuren en desssm Kerko-boorden vallen correct Kerko-maatsysteem verzekert perfecte pasvorm Kerko-dessins, mo derne (smalle oF brede) strepen en ruitjes Kerko- shirta van Bel-O-fast paplfn strijken zichzelf fn de was. DE HERENMODEZAAK VAN SCHIEDAM BROERSVEST 6 VLAARDINGEN, donderdag In de eerste negen maanden van dit jaar brach ten 375.280 personen een bezoek aan het Koipabad. In de overeenkomstige periode an 1982 was dit aantal 367.072. Voor de maand september 1963 was het bezoekcijfer 41.861 tegen 43.190 in sep tember 1962. Het gemiddelde daghezoek was de af gelopen drie kwartalen 1395 personen. Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.—15-30 korting. Ook merkmachinea. Showroom Coja, Lange Ha- ven 128, telefoon 63341- Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor n klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoo^rtraat 106. U kijkt... U vergelijkt U koopt hij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1