w In sspif^l JUBILEUM ZWEMMEN 1 P aan géén tekort meer -tehuizen 98 >nd to&ooems... Geen vraag naar in de verpleegtehuizen Centrale tv- antennes in Nieuwland Subsidie op schoolmelk Bijna alle MO-scholen deden mee Jongen valt uit laadbak Uit tweede divisie Opheffing Poldervaart mtnaBEBBM toelichting B. en W. Politie deelt 29 bekeuringen uit TAXI? EUROTAX 69 4 60 Appèlavond GJV NIEUW! BEMAN s ViffiANT TABARIS I iOMiLLi In het Sportfondsenhad ig- epingle Helmondia bij Hennes SUÈDE HERENJASSEN 125.- SVV bezoekt AGOVV Burgerlijke Stand t49Ó3 ■«wij iTricot >13.50 |sêén wij er |»?£en! ('oases tslh... [odern op» Ir be- frlcot - De ml« nluidsa Ml heb- (november x>r het to la looptijd |r de laje- worden Je periode It 31 okto- Jingep zal ■op Sl pro* (geldlenin- (echtelijk* van 1 Jvis aan ge. Zakea (ïvan elke gelen tot publiek* Bwineie ge- ■angaan of ft.963 msg h previa- ndeanlet 'mumbe- tjgpië 1 NOVEMBER 1963 (Advertentie fjvi.i (Aduertentte J.M.) mHVBSKONPioRpvies «oflSTgAAT 91 TtL:6B»t4 SCHItPAM mm Erkénd Ziekenfonds-leverancier SCHIEDAM, vrijdag. Het lijstje pro- c-isen-verbaa) van de politic vermeldde donderdag 29 bekeuringen wegens het orertreden van de maximum snolheid. Twintig chauffeurs -werden op de Burg. vin Haareriaan aangehouden; negen bromfietsers op de Burg. Xnappertlaan «de Rottenlamsedijk. (Advertentie 1M.) EUROTAX TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag.,, r De Schiedam se.CJV houdt op zaterdag 2 november in de benedenzaal -van de Opstanding3- kerk een appel-avond onder de - titel „De oude vrouw keert terug". Aanvang kwart voor acht. (Advertentie LM.) Aluminium tochtband Fantastisch goed. Per meier ƒ1.45 Ztlfplakkend tochtband Per 1ÏL 0.19, 0,22, f 0.30, 0.35. f 0.40 Robber, per meier 055 PfaaHc, per meter S0,4fi Kolenkitten, grijs V.S. 4.65 Zwart «nai'He v.a. 4.55 \AND£H f 8n»ermrt52 M.G759* KE,S.-zegels Als de bestaande grote plannen ook uitgevoerd zullen zijn vr)j'daK Het zou wel eens mogelijk kunnen zUn. dat in het Jaar vHl? i "I. *et van de bejaardenzorg de Ideale toestand wordt bereikt, dat alle bejaarden, die wel verzorging In een. tehuis, maar niet direct ver pleging behoeven, een plaals zullen hebben gekregen in een z.g. „pension-tehuis". j i!H geval zal toch in dat jaar het thans nog bestaande grote tekort aan dergelijke p-ension-tehulten grotendeels ziln opgeheven. Dat zal dan te wüten zUn aan de vele en ook grote plannen, in voorbereiding en zelfs reeds in uitvoering gekomen, die er in -onze stad bestaan voor het bouwen van dergeiljke pension- tehuizen. Zo blijkt uit een toelichting van b. en w„ gegeven ln antwoord op vragen vah Gemeenteraadsleden, naar aanleiding van de behandeling van de gemeente begroting 1964. Op het ogenblik is de situatie 20, dat vijf Schiedamse bejaarden-tehuizen plaats bieden aan 38J bejaarden. Dat is zonder meer te weinig. Dit zijn dan met name de St. Liduinastichting met 161 plaatsen, Huize Li duin a met 54 plaatsen, het St. Ja cobs Gasthuis met 99 plaatsen, het Gerei". Rusthuis met 32 plaatsen en het Hervormd Rusthuis met 39 plaatsen. Doch wanneer ln 1910 alle thans In sta- die of voorbereiding zijnde projecten voor penslontehulzcn voltooid zijn. zal er voor 889 personen plaats zijn. Immers, ver wacht mag Worden dat de Nederlandse Protestanten Bond het tehuis Francis Ha. verschmldt. thana in aanbouw aan de W de Zwijgerlaan, In 1965 gereed zal heb ben, terwUI ook in dat jaar Humanitas: de plannen gerealiseerd zal kunnen heb ben. Deze tehuizen bieden plaats aat« resp. 150 en 108 personen. In 1966 wordt het gereedkomen van het Hervormd Rust- huls in wijk Groenoord verwacht; met plaats voor 150 personen. De St. Lidulna- stichting kan ln 1967 de uitbreiding met *6 plaatsen gereed hebben, terwijl ten slotte verwacht wordt dat in 1970 het Geref, Rusthuis vijftig plaatsen groter zaJ zijn. In de komende zeven jaren dus «n uitbreiding met 504 plaatsen tot totaal plaatsen, f Advertentie f.M.J Wel en niet Contactavond P.S.P. SCHIF.Dajj, vrijdag. De afdeling Schiedam van de Pacifistisch Socialisti sche Faxtij houdt op woensdag 6 novem ber ia zaal I van het Wijkcentrum een Wntactavond. Mevrouw C.-Th. de Haan, «crelaresse van' de Stichting Wereld- tegers in Nederland, zal spreken over Pacifistisch Socialisme enWereldfede- ralisme. (Advertentie IM.} Voor iedere doe het zeiver Een-elektrische boormachine reeds v.a. f 58,75 Heetnmaster, compL in doos ƒ175. Unlmat (een genot om mee te Werken), compleet ƒ300. Elektrische schuurvoeten 58.50 Pr Selecta Standaard 185.— 3 V Grote sortering hulpstukken. Vraagt folders. IJZERHANDEL F Brwnved 52 Tel 6759* KJE.S. ZEGELS Apotheek Gouka en Co„ Groenelaan 127. r. TENTOONSTELLINGEN W sea. Museum: Dagelijks 1037 uur; zon dag 12.30—17s uur.. CoHeetie: Beffin, sclulderijen Le Fauconnier, aan win- -Sten moderne kunst. v BIOSCOPEN £i<mopoIe, 2, 7, 9.15 uur: „Safari", fassage,>ii Girt*;?: en 8.15 uur: „Girls! Girls! DIVERSEN volksgchoow, S uur: Huldiging Alg.Ned. Bedrijfsbond.' Vtne> 8 uur. Toneelavond TBC-verenl- «rig Zonnegloren. Geschat wordt dat in 1070 het aantal I bejaarden in Schiedam 9.700 zal bedra- gen. terwijl volgens de statistieken tien procent daarvan in aanmerking komt voor opname in een pension-tehuis. Dan zijn 970 plaatsen nodig. Dan zou er nog een tekort zijn van 970 889 81 plaatsen. De praktijk wijst echter uit, dat een deel van deze verzorging-behoe vende bejaarden er de voorkeur aangeeft opgenomen te worden in een tehuis bui ten Schiedam. „Als dit aantal óp 81 wordt gesteld, dan zou er in 1970 geen tekort aan. plaatsen meer zijn", merken b. en w. laconiek op in de toelichting. Dit is natuurlijk speculatief, doch niet van alle grond ontbloot. De kwestie is namelijk, dat van de nu in Schiedam be- schikbare plaatsen in bejaarden-tehuizen er 112 worden ingenomen door niet-Schie- dammers. Wanneer nu de besturen van de bestaande inrichtingen aan Schiedammers de voorkeur zouden willen geven, dan zou in 1970 het Schiedamse tekort aan bodden in rusthuizen zijn opgeheven. Conclusie van. b. en w. is dan ook: „In 1970 zal het tekort zich bewegen tussen 0 en 112 plaat sen!" Verpleegtehuizen Op een vraag echier wat b. en w. willen 1 gaan doen om het bestaande tekortaan plaatgen In Sohledamse verpleegtehuizen (waar de meer zorg behoevende bejaar den dus verpleegd worden) op te vangen, geefthet College ten antwoord, dat er geen serleuse gronden aanwezig z(jn om op korte termyn tot oprichting van een verpleegtehuis over te gaan. Want op 1 oktober 3963 stonden op de wachtlijsten van de Schiedamse verpleegtehuizen en ook b|J de Dienst voor Sociale Zaken geen namen van Schiedamse patiënten. Het Is wat theoretisch gesteld, doch er schijnt blijkbaar geen behoefte te bestaan. In het door het ETI uitgebrachte Be jaarden-rapport wordt de behoefte aan verpleegbedden geraamd op 1,7 prooent van de bejaarden-bevolking, dat is in Schiedam 120 bedden. Beschikbaar zijn thans 60 bedden, zodat het tekort theo retisch 60 bedden zou zijn. Doch er zijn blijkbaar geen aanvragen. Verder wordt aangetekend dat voor re kening van de gemeente 91 bejaarden in ve rpleeg-i nrichti ngen. zijn opgenomen. Daarvan worden 17 demente bejaarden In speciale tehuizen, buiten Schiedam ver pleegd. Van de overige 74 waren er 56 in, Schiedamse tehuizen en 18 elders. Voorts zijn er nog 47 patiënten ouder dan 65 jaar in psychiatrische inrichtingen op genomen, doch slechts bij een deel van hen kan de psychische stoornis als een gevolg van hun ouderdom worden aange merkt. Al zweert U bij de beste ge voerde lederen handschoen..» al bent U gewend er tien gulden af nog meervoar uit te geven... Uw handen kunnen nooit war mer zijn dan gestoken in deze gevoerde leder-Vinyl hand schoenen. Leder-Vinyl he ren hand schoenen, een opzienbarend product van de laatste'Jaren. Niet te onderscheiden van echt' leer, een genot bfj strenge koude...'waterafstotend (ideaal voor de brommers)... soe pel en elegant voor een prijs, die dit jaar nog onmogelijk leek, nu per paar voor nog géén drie gulden. P fir aW -q Werkplaatsen Dan nog wat losse opmerkingen, Het oprichten van al dan niet coöperatieve werkplaatsen voor bejaarden, zoals men die in enkele andere gemeenten al heeft, kan ook voor Schiedam van betekenis zün; zo verklaren b. en w. wat voorzich tig. Maar bet Initiatief daarvoor wil het College wel graag overlaten aan de ge pensioneerden zelf of anders aan het be drijfsleven. Indien er fnderdaad behoefte bestaat, dan wil het College wel onder zoeken of de oprichting gestimuleerd kan worden door het verlenen van kredieten of garanties. Voorts is het College wel bereid om de stichting van een coördinerend advies- en overlegorgaan op het terrein van de bejaardenzorg te bevorderen. Maar blijk baar wordt ook hier een initiatief van elders afgewacht. Het College meent, dat dit overleg-orgaau het best de mogelijk heden kan onderzoeken van de uitgifte van. een „bejaarden-gids", met gegevens die voor hen van belang zijn. Dit in ant woord op een desbetreffende vraag. f Gécn trips! Maar het College is niet bereid de Dienst van Sociale Zaken op te dragen om ook nog vakantietrips voor bejaar den te gaan organiseren, zoals een raadslid suggereerde. De bejaarden ontvangen de normale financiële bij stand en wal zU met het geld willen gaan doe», mogen en moeten zü zelf beslissen. ZonodJr .kan boven, de by- stand nog een eenmalige bijzondere ver strekking worden verleend. Doch in het organiseren van vakantietrips heeft Sociale Zaken géén taak. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint, de verkoop van deze heerlijk warme gevoerde leder- vinyl herenharsdschoencn, In de kleuren grijs en bruin en In alle maten, per", paar, rel. of schrift, but Bar Dancing Internationaal dans- «n showorkest Iedere dag geopend van 21-4.00 uur Schiedamsevesthof 21 Na 24 uur ingang: Cinerama, "Westblaak 18, Rotterdam Telefoon 12 06 33 - 12 05 68 Goudenzilveren en bronzen KNZB-speldje, niets Waar deze ontbreken in oudste deel SCHIEDAM, vrydag. Onder dc be woners van een blok flatwoningen ln het oudste deel van Nieuwland zal, bU wijze van proef, een enquête worden gehou den of er behoefte bestaat aan het plaatsen vaat een centrale televisie-an tenne en daarna zal eventueel overge gaan worden tot het plaatsen van zo'n antenne. Zo delen b. en w. mede op vragen van raadsleden. Tn het grootste doel van Nieuwland zijn de woningblokken reeds bij de bouw voorzien van dergelijke centrale installa ties, Echter niet in het oudste deel, ruw weg genomen, ten westen van de Thor- beckesingel gelegen. Die woningen zijn gebouwd vóór de opkomst van de te levisie. Zo'n onderzoek ïs reeds eerder in het vooruitzicht gesteld, doch gezien dc stormachtige ontwikkeling van dc tele visie heeft de installateur het advies gegeven nog even te wachten met het aanbrengen van de centrale antennes. Namelijk tot er meer gegevens zouden zijn over de technische aspecten in ver- bund met de komende tweede televisie zender. Deze ^gegevens zijn nu bekend, zodat plaatsing overwogen kan worden. Overigens is bij de. PIT ook ge ïnformeerd naar de mogelijkheden van het in ontwikkeling zijnde systeem van televisle-distribufle. Doch dit sys teem verkeert nog in een experimen teel stadium (één Wijk in Den Haag), zodat er nog geen positieve resultaten bekend zyn. B. en w. wachten af: SCHIEDAM, vrijdag. Ztfn b. en w. bereid, nu bet rijk overweegt om de subsidie voor de schoolmelk-voorzlcnlng in te trekken, de gemeentelijke subsidie te verhogen, zodat de tegenwoordige prijs van de schoolmelk gehandhaafd kan worden en het melkgebruik op de scholen niet zal teruglopen? Zo hebben raadsleden gevraagd/Doch b. en w, ge- ven. er de voorkeur aan een afwachten de houding aan te nemen. „Het zou be slist onjuist zijn, als de gemeentebestu ren zich bij voorbaat bereid verklaar den om de schofllmelkvaorziening op dezelfde voet te lalen doorgaan". Over deze kwestie 2ijn vragen in de Tweede Kamer gesteld en de Ver. van Ned. Gemeenten heeft hierover een adres gericht aan de minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid. B. en v/. menen dat de minister op zijn voor nemen behoort terug te komen, doch zijn reacties zijn weinig hoopvol. Van de houding van het Centraal Schooimelk-, comité zal moeten afhangen wat er ver der moet .worden gedaan. Eerst daarna i wil het college zich beraden over even tueel te nemen maatregelen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Tweehonderd-een-en-dertig meisjes en jon gens van Schiedamse en Vlaardingse middelbare scholen hebben don derdagmorgen trots en blij het Sportfondsenbad aan de Burg. Knap- pertlaan verlaten. Zij hadden zojuist een gouden, zilveren, of bronzen KNZB-speldje veroverd. Daarentegen waren er 86, die met een sip gezicht hun herfstvakantie vervolgden. Zij waren er niet in geslaagd zo'n fraai souvenir in hun „prijzer.kast" op te bergen. Advertentie IM.) Zaterdagmorgen begint de verkoop van een grote partij kunttleer met textielrug. De meest bekerde soorcen,{nor male prijs 7.95). waarvan de naam fn verband met de vast gestelde'verkoopsprijs niet ge noemd riag worden. Voor meubelbekleding, wand en tafel bedekking, autobekle ding, koffers, tassen entlentallcn. anders 'mogelijkheden, Is dit leerdoek ideaal. aveder v\Kufe°' ven. Geconcentreerd en gespan nen buigen de zwemlustigen zich over het wateroppervlak. .Halen ze dc tijd limiet of niet? SCHIEDAM, vrijdag..— Bij een woning aan de Vlaardingerdijk, achter de voor malige boerderij Van Groene veld. is 70 meter blank koperdraad van het boven grondse elektrische net" vernield. (Advertentie LM,) SCHIEDAM, vrjjdag. Doordat dc Schiedammer J. T. met zyn vrachtauto donderdagmiddag op de kruising Jan SteenstraatVan Ostadestraat geen voor rang gaf Is hy tegen de vrachtauto" van de Rotterdammer J. J. gereden. In de laadbak van de aulo van de heer T. zat de tienjarige J. v. V. Hij viel na de botsing op de grond. De jongen is In apotheek Rembrandt voor schaafwonden behandeld en daarna naar de dr, Nolet- stichting gebracht. De auto van de heer J. werd licht, die van' de heer T. zwaar beschadigd. LOTERIJ UITGESTELD SCHIEDAM., vrijdag. De jeugdcom missie van Herrnés-DVS heeft de trekking van de loterij, georganiseerd ten bate van het jeugdwerk, die op 1 november zou geschieden, uitgesteld tot 5 januari. Het geestelijk gehandicapte kind, De geestelijk misdeelde kinderen staan weerloos in de samenleving. Toeft vragen ook zij om levensvreugde. Maar daarvoor hebben zij extra steun nodig en deze steun kunt hen geven: Geeft deze dan, wanneer zaterdag de collectanten uw bijdrage vragen voor het werk ten bate van liet geestelijk gehandicapte kind, en geeft in ruime mate.' De burgemeester van Schiedam. Mr. J, IV. Peek Voor ben die nu of binnenkort toe zijn aan het opnieuw be*- kleóen van hun meubelen Is dit een we! zeer bijzondere aanbieding. Want morgen begint er een speciale verkoop van een grote partij, meubelstof, - E ping Ié - in het complete kleur- assortiment, IJzersterke Eplnglé, meubelstof uit de serie van 8.75, in moderne kleuren, 130 cm breed, koopt U morgen per meter yoor nog géén vijf gulden. 130 cm breed, Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ijzersterke Eplnglé meubelstof, 130 cm breed, in de kleuren rood, blauw, geel. grijs, groen en bruin, per meter voor4 Géén tel. ef tthrift, bétt. SCHIEDAM, vrijdag Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 uur In Harga Hel mond la, de club die tegenwoordig wordt getraind door de oud-assistent-oefen- meester van Hermes. F. de Rooy. Hci- mondla is dcae competitie sterker dan de voorgaande jaren en beschikt In de per- (Advertentie /.Af.) SPECIALE AANBIEDING Eerste kwaliteit HERENMODES BROERSVEST 56 soon van Spierings os-er een gevaarlijke schutter. Het wordt eert zware kltiif voor de blauw-wilten, die na het verdienstelijke geLijkspel tegen DFC, weer vol goede hoop zijn nog een woordje mee te kunnen spreken in de strijd'om dc drie boven ste plaatsen. Hennes 2. dat Vitesse 2 de eerste ne derlaag toebracht, gaat vol goede moed naar BW 2, vanouds een moeilijke te genstander. Ook de Hermes-jeagd ver wacht, na de prachtige 7—0 zege op KFC, een overwinning op Fortuna in Vlaar- dingen. Het derde elftal speelt uit tegen Slie- drecht 3 en Hennes 4 ontvangt om 10 uur in Harga DCV 3. SVV trekt zondag naar AGOW. De Apeldoornera beschikken in Bleücnberg over een befaamde scliulter, die nog elke wetk zijn reputatie eer aandoet. De rood groenen krijgen het dan ook niet makke luk ln Berg en Bosch, doch nu zij weer eens het zoet van een overwinning heb? ben geproefd, bestaat er toch hoop. Een overwinning zou een stijging op dc com- petitie-ladder betekenen. SW 2 ontvangt zondag aan de bosrand de Ajax-reserves, waaronder spelers van naam. Het kan er spannen. De 'SW* jeugd speelt zaterdagmiddag om 3.35 uur aan-de bosrand tegen ADO, dat een rol van betekenis speelt in de kopgroep. Maar werd onlangs niet van koploper Feijenoord gewonnen? SW 3 gaat zondag op bezoek bij CW 2 en SW 4 speelt om 10 uur tegen CK.C 2. er gdcïrilheid van het 75-jarlgC be staan van uil- Ned. Zweinbontl wer den van ncfci ji tot twaalf uur (overigens was men een Half uur eerder klaar dan gepland), jublleum-zwemweuslrydcn ge houden voor leerlingen van het voortge zet onderwijs, die ln het bezit »Un van het diploma „Geoefend zwemmer ;stcr)." Dc Centrale Schoolspor'.commissie (dc heer G. Rens van de afdeling spcrlzaken ten stadhuize had de administratie voor dit zwemfeest op zich genomen), had de scholen aangeschreven. Aam'ankelijk zouden er 377 leerlingen meedoen, het anntal Inschrijvingen groeide uil tot 406. maar uiteindelijk waren 317 leerlingen van de partij. Ingeschreven hadden de Schiedamse scholen Stedelijk Gymnasium, St. Liduina Lyceum, Rehoboth, Prinses IreneschoDl B TJLO, W. de Zwljgerschool ULO, SL Jo zef ÜLOv Openbare VGLO, Chr_ Techni sche School, Huishoud- en Industrie school en de Chr. "VGLO. Uit Vlaardin- gen gaven, de Prof. dr. GunnJngschool en de Willem de Zwijgerschool acte de pre sence. De Willem, de. Zwjjger ULO uit Schiedam spande met 111 deelnemers dé kroon. - Liuiietlijflcn- Er waren naar leeftijd UmlctiUden vastgesteld voor de nummers schoolslag, rugslag en vrije slag. De twaalf- cn der tien jarigen zwommen 25 meter, dc veer- lien- en vijftienjarigen vijftig, evenals de derde groep, die van zestien tot en met achttien jaar. Er kwam nog heel wat voor kijken om alles in góede banen te leiden. Er werd in vijf banen tegelijk ge zwommen. De heer J.*J. A. Garnaat, chef-instructie van het Sportfond senbad, gaf de startsignalen. De jury leden J. de Haan, G. Keijzer, A. Be- cude, A. A. C.Vóssen en Cockie Gastelaars fungeerden als tijd-op- neemsters. - Speldjes - Mcj. B. de Groot, die de technische lei ding op zich had genomen, deelde samen met de heer Rens, althans wanneer de kinderen binnen de vastgestelde limiet hadden „afgetikt", direct-na elke ronde de speldjes uit. Op de speldjes stond ge graveerd: KN2B 188818S3 en Vondel's uitspraak: „Men vindt geen einde aan het werk, dat telkens wordt gevonden." Sommigen, waren wel eens dusdanig te leurgesteld, wanneer ze de „trofee? niet verwierven, dat zif probeerden een twee de keer hun proef af te leggen. Maar dat hadden de organisatoren al heel snel In dc gaten. Anderen zwommen in puur en thousiasme onder de gespannen kabel j door op een andere baan, maar daar werden zfj spoedig door de jeugdige toe schouwers op geattendeerd. - Ordentelijk - Men had wel het systeem ingesteld: de gene die gezwommen heeft, kleedt' zich aan en gaat naar huis. Mede daarom ver liep de organisatie zeer ordentelijk. Op de tribune hadden zich wel enkele belang stellenden geschaard, maar hun kreten verhoogden alleen maar de spanning. Ook enkele onderwiizers gaven van hun belangstelling blijk. Zelfs, inspecteur 1.0; C. A. Kamp, kon. zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen .en kwam nog, even om een hoekje kijken.- Binnenkort beslissi?ig SCHIEDAM, vrijdag! Vermoedelijk zullen bümen niet te lange tijd voor stellen aan de gemeenteraad worden ge daan inzake de opheffing of demping van de Poldervaart. B. en w. menen dat do kans groot Is dat de Poldervaart in derdaad zal worden opgeheven, zo wordt in antwoord op vragen van raadsleden medegedeeld. Zoals bekend, heeft het hoogheemraadschap Delfland reeds een volledig uitgewerkt plan opgesteld over deze opheffing van dc vaart, doch be slissingen z(jn nog niet genomen., Enkele leder, hebben er, op gewezen' dat er onder de burgerij enige onrust is ontstaan naar aanleiding van deze kwestie. Zulks in vorband met de ver hoogde aanslagen in de póldetlasten. Zaterdagmorgefi on> 9 uur be girt de verkoop vat» dit prach tige kuastleder, met linnen rug, in moderne kleuren en ook wi: voor tafcibedekking, nu coor elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén twee gulden. G»mi te', of *el»r,fl. bof. aal trrt 1—B— Geboren: Beppy V. A., d.v. C. A. van Locnen cn B. F. stuifzand; Frederlk W. z.v. F. vnn Brederode en W. speler; .Yvonne A. H., d.v. A. Snoop cn E. F. M. Rebel; Pieter, z.v. A. van Putten en M.-. A. Lank- kamp; Eduord A.. 2.V. W. J. Grootjes en: J. H. Kapte|jn; Victor M. W. G-, zv.'J. J. V. M. Remmers en J. A. M. Huljfcera: GJsber- tus, z.v. J. F. van der Gaas: cn fL. Lek. 76 Q. van Dtjke, 78 jr; J. Zuurvekt, 80 Opening Salon van •de Maassteden SCHIEDAM, vrijdag Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen zal als voorzitter - van dc Commissie voor het Museum op vrijdagavond 8 november omé8.I5..Uur de - officiële opening verrichten van de in. het Museum, ingerichte.„Salon, van de Maas steden 1S83". Deze Salon, die-tot, 9 de cember geopend zal blyven. is een ten toonstelling van schilderijen, aquarellen, gouaches, tekeningen, grafiek en beeld houwwerk van kunstenaars uit Dord recht, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, en. Vlaardtogen. v~J'--'-j Mr. Van Kinderen zal by de. opening tevens de toegekende prijzen uitreiken. (Advertentie f JU.) Iedereen die geïnteresseerd Is In overhemden, garanderen"vvij f morgen een sensatie. WartmorgenYcrkopenwlJ.de grote mode van dit jaar... over-1 hemden metV streepje;} in Tricot Enkalon en *n prachtige, kwaliteit zelfstrijkchde pop - tin. De tricot Enkalon (met poés garantie) en de zelfstrijkende poplin mee ingeweven streef*- dessin. Morgen koopb U deze ©vér-';, hemden in prachtige kwaliteiten,, {normale prijs 12;50) Yoornog. géén acht gulden. Tricot Enkalon Poplin Zaterdagmorgen om,9. uur be gint de verkoop van. Trïcot Enkalon eq zelfstrijkende poplin met ingeweven streep- dessln, In de maat 'f 36 t/m 43," voor Gécit tel- e^ ie/iAft, bttt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1