1963 WAS SLECHT JAAR VOOR DE WONINGBOUW If 'ARGUS' li Saaie architectuur in wijk Nieuwland Plannen en grond gereed voor komende twee jaar Schiedamse bioscopen Kantongerecht krijgt wachtkamer in kelder Mooie ogen,. Elementum- woningen in Groenoord AGENDA Resultaten bij S.C. Schiedam ANBR huldigt tiental trouwe jubilarissen Negende bazaar van Zonnehuis Alleen TSF 2 is ongeslagen Voorlopig géén „ombudsman' Safari bij de Mau-mau Rode Draak Cowboy-held B. EN W: ONVERMIJDELIJK Uniformiteit ook in andere nieuwe wijken Xoeüchting op Begroting Ben W streven naar continuïteit in de bouw door meer-jarenplan Auiomobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agenl KJaproosweek Artsen op zondag Continuïteit Contingenten Plan-Groenoord Tafeltennis W ereldspaardag was succes voor Spaarbank Muur iveggcbroken Burgerlijke Stand Presley's Girls! in Passage KERKDIENSTEN Grote complexen Club-feesten Koeriersters r 'Argus' bril 'Argus' brillen 'Argus' brillen MAGAZIJNWERK/HULPCHAUFFEUR (Van een onzer verslaggevers) SCï??ifdp k *en SlfCht jsur voor dc woningbouw in Schiedam geweest. In de eerste negen maanden zijn maar 207 woningen gereed gekomen en la^enomenwordtdatvoor het gehele jaar dit aantal 313 zal worden, teweten 157 woningwet-woningen, 69 premie-Woningen en 87 in de vrlfe sector Dbzp staan in schrille tegenstelling tot 1962 toen 822 woningen werden opgeleverd waar van 489 woningwet-woningen, 255 met premie en 78 in de vrije sector. Een van de oorzaken (maar niet de enige) was de langdurige en strenge vorstperiode, die zeer veel vorstverlet heeft opgeleverd. Het inhalen van deze verloren tijd is niet mogelük 10 delen op vragen van raadsleden naar aanleiding van de begroting B. en W. mede. Doch het College zal alles in het werk stellen om stagnatie in de woning bouw ten gevolge van vorst, tot het uiterste minimum te beperken. De verwachtingen voor de komende jaren, voor 1964 èn 1965 zijn wat gunstiger. Voor deze twee jaren zal het totale con tingent te bouwen woningen 1.470 zijn en wel 644 volgens de woningwet, 290 pre mie-woningen en 536 woningen In de vrije sector. Hierbij valt het relatief geringe aantal in de woningwet-sector op. (Advertentie IM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 6 46 50 SCHIEDAM, zaterdag. De „Klap- roosweek" is in de periode van 4 tot en met 9 november gepland. Schiedam beeft zich in zijn gaven aan de Klaprooscol lecte van het Nederlands Oorlosgraven Comité altyd van een sympathieke zijde getoond. In 1961 bezette de stad bjj de landeljjke collecte de achtste plaats, üt 1B62 dc zesdeen fa 1963? Dat ligt aan de milde gevers! Om het welslagen van deze collecte te waarborgen, doet het Klaproos Comité Schiedam een dringend beroep op me dewerkers en medewerksters. Het adres van de organisator is: Is. J. Collignon, St. Liduinastraat 70a, tel. 67670. Verder heeft het Comité op zaterdag 9 november de hele dag bussen klaar staan in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat, telefoon 67909. Men kan er terecht van 's morgens zeven uur tot 's avonds half zeven. Men kan ook zijn bijdrage storten een lijst, die in deze „Klaproosweek" ter tekening zal worden aangeboden, Verder op postrekening 415.000 ten name van het Nederlands Oorlogsgraven Comité te Amsterdam of op rekening van het Co mité bij de Hollandse Bank Unie N.V. te Amsterdam. SCHIEDAM, zaterdag Bij B en W is een plan in studie om te komen tot de bouw van 350 woningen volgens het in dustriële systeem Elementum. Dit com plex zal verrjjzen in het Groenoord in Xethel. Deze Elementum-woningen zullen ver moedelijk in vier woonlagen worden ge bouwd en niet van centrale verwarming worden voorzien hoewel het algemene streven is ook de woningwet-woningen te voorzien, van centrale verwarming. SCHIEDAM, zaterdag. -In spoedgevallen rifa gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaeliaan 52 b, tel. «098; C. J. M. Vloot- jnan, singel 151, tel 67760; Jungerius, Jac. Catslana 8, tel. 67355; P. van Santbrink, Van Heuven Goedhartstraat 97, tel. 62502. Geopend fa apotheek Jansen, Swammerdamslngel 41, die ook gedurende -de volgende week de nachtdienst waarneemt. Advertentie f.M.J Betere kleding bij j Nederland Kattenburg sinds 1856 j Apotheek Jansen, Swammerdamslngel 41. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum; Dagelijks 3017 uur; zon- dag 12.3017 uur. Collectie Beffin, Schilderijen Le Fauconnier, aanwin sten moderne kunst BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur: „Girls! Girls! Girls!" Monopoïe, 7, 9.15 uur: „Safari"; zondag 2, 4.15 uur: „Schrik der bandieten". DfVERSEN Irene, 8 uur: Jaarfeest buurtver. Gusto. Ons Gebouw, 8 uur: Soosavond_ Marimba. Jivoli, 8 uur: Dansavond sociëteit Guil- laume/Nieuwland. Wik centrum, 8 uur: Feestavond HBS- k vereniging Onder Ons. Sportfondsenhad. 7.30 uur: Afzwemmen. De Goede Haven, 8 uur:- Cefa-film. Opstandingskerk, 7.45 uur; Appèlavond u'T CJ.V. Dit is een oud probleem, dat samenhangt met de continuïteit in de woningbouw. „Het is mogelijk jaarlijks 500 woningwet woningen door een aannemer in uitvoe-; ring te doen nemen en op te leveren, maar dan zal de in Schiedam aanwezige bouw capaciteit ook ten volle benut moeten worden door 'n volledige continuïteit", zo schrijven B. en W. Vandaar dat het Col lege er naar streeft een zo gunstig moge lijk klimaat te scheppen voor deze bouw- continuiteit. Ook in de vrije sector. Doch deze zal echter slechts kunnen worden verkregen, indien de Minister er in slaagt een wUze van prijs-vaststelllng ontwerpen, die het mogelijk maakt verder te bouwen, ook indien er nog geen overeenstemming omtrent de prijs Is". Dit kan bijvoorbeeld door het vaststellen van een meerjarenplan, zoals dit ook In Schie dam beeft bestaan met Muys en De Winter, waarbij in vijf jaar 2.500 woningen neer gezet konden worden. En het College is van mening dat cr nog steeds mogelijk heden bestaan voor zo'n meerjaren-plan voor de woningwet-bouw. Wat het verbruiken van, het bouw-con- tingent betreft, merken B. en W. op dat r 1963 dat contingent zowel voor de woningwet- als de premie-sector, ge heel in uitvoering is genomen, terwijl deze maand de laatste rijks-goedkeuringen te verwachten zijn voor de vrije sector. In 1964 zal het woningwet-contingent allereerst besteed worden aan de bouw van 231 woningen in Nieuwland en ver der aan de bouw In de wijk Groenoord, aansluitend aan de thans in uitvoering zijnde 150 premie-woningen van twee woningbouwverenigingen. Het premie contingent zal in 19G4 geheel npdigr zijn voor dc bouw van de bejaarden-tehui zen van de Hervormde Gemeente en Humanitas. In de vrije sector zijn vol doende plannen ingediend om het con- ingent voor 1964 te realiseren. Daarbij wordt echter wel aangetekend dat een volledige continuïteit eerst medio 3964 of begin 1965 is te verwachten, zulks in verband met de in aanbouw zijnde woningen. De verwezenlijking zal echter weer afhangen van de vraag of en op welke wijze de huidige moeilijkheden op de bouwmarkt kunnen worden opgelost. Een ander aspect is, dat voor een conti nuïteit In de woningbouw het een eerste vereiste is dat de gemeente ook tijdig de grond bouwrijp heeft. Daar zal dan ook de nodige aandacht aan worden besteed. Daarvoor is dan ook het opspuiten van terreinen bj} Groenoord van groot belang. B. en W. geven, het volgende overzicht. In het oostelijke deel van Nieuwland is nog bouwrijpe grond voor ongeveer 460 woningen. Dan 2u0etJ de activiteiten zich in hoofdzaak moeten verplaatsen naar Kethel en wel naar het gebied ten -westen van Bad Groenoord. Rond de jaarswisseling zal aan de Raad „jn door de Rotterdamse stcdebouwkun- dlge R. Fledderis uitgewerkt ulthreldlngs- plan voor Kethel-GrDenoord en ook voor Kethel-centrum worden aangeboden. Het plan-Grocnoord zal de bouw van totaal 2276 woningen omvatten. Voorzien wordt in de bouw van 32 woningen in twee lagen, 540 woningen in drie lagen (waarvan er 150 zijn toegewezen aan woningbouwver enigingen voor premiebouw), 924 wonin gen in zes en zeven woonlagen (waarvan er 126 zijn toegewezen aan MUWI voor bouw in de vrlfe sector) en 780 woningen in twaalf woonlagen. Dit laatste betreft de serie torenflats die langs de toekomstige Benelux-WCg zijn gepland. SCHIEDAM» zaterdag Het eerste team van de Schaakclub Schiedam, stelde teleur door geljjk te spelen tegen Hllll- gersberg 1- Van Gaarle, Hermse, den Uyl, Harmanny en Hölzkcn wonnen; Noorder- graaf, van Soelen, Planken, Grevenbncbt en Dekker moesten de eer aan de tegen standers laten. Het tweede tiental daarentegen wist. na een *te-3 achterstand te hebben inge lopen, met 5^—4% te winnen van Ro zenburg 1. Hier waren Den Uyl, de Bruyn Ammersdorfer en Van den Berg de we naars, Van der Velde, Driessche en Kok kwamen remise overeen etl Vrijland, Stahlie en Koster verloren. Het derde team speelde uit tegen Span gen 6 en haalde een verdienstelijk gelyk- spcL De Bruin, v. d. Zee, VanEtten en Hersbaeh wonnen hun partij; Koster en Van Leusden speelden remise; Grootvela. Marbus, Slagmolen en Boele verloren, jammer, dat enkele spelers aan het eind blunderden, waardoor de zege verloren ging. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag „Hartelijk dank voor uw trouw aan onze organisatie. Ik hoop, dat n de ontwikkeling ervan blijft volgen nu ook de jongere generatie de schouders onder het werk heeft ge zel". Met het uitspreken van deze woor den. heeft vrijdagavond bondsbestuurder A. J. van Hagen in het Volksgebouw tien jubilarissen voor hun vijftig-, veertig- of 25-jarig lidmaatschap van de afdeling Schiedam van de Algemene Nederlandse Bouwbedrljfsbond gehuldigd. De gouden jubilarissen zijn, de heren J, van Leeuwen, A. J. Oversier, H. J. de Vogel, J. de Vogel en A. van Wijk. Zij kregen een cassette. De 40-jarige jubi larissen zijn de heren S. Berghokke en J. Lokker, die het gouden insigne kregen opgespeld. Het zilveren, insigne en een kristallen vaasje kregen de 25-jarige ju bilarissen A. Kok, C. v. d. Melde en Th. C. van Heyningen. De heren kregen bo vendien nog een rokertje, de dames een uitbreiding van de lfnnenultzet. Tevoren had de heer Van Hagen, inge leid door voorzitter A. C. de Vries, nog een kort propagandistisch woord gespro ken. De jongste resultaten van het re geringsbeleid noemde hij een bewijs'van eendrachtige samenwerking van de vak bond. We hebben geen behoefte aan een uitzonderingspositie; we willen solidair zijn. Onze eensgezindheid moet voor de regering een waarschuwing zijn. Laten we hopen, dat het resultaat daarvan in het overleg zal worden gehonoreerd. De huldigingen geschiedden, traditiege trouw, op de jaarlijkse feestavond. Voor de feeststemming zorgde het gezelschap „Tel etroef" van Joop Doderer met mede werking van Saeha Denisant, "Wim Schol- te, Eddy en Jacqueline Schuyer, Les Al- banos, Leslie Davis, Pé Lahnstem en Car- la Lahnstein. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Het Zonnehuis In de Bocrhaavclaan heeft momenteel 54 patiënten. Paticrden, die in het voor jaar van 1964 allemaal dolgraag hun boottocht willen maken. Een jaarlijks hoogtepunt van hun eenzijdig leven. Daarom hopen vooral zij van ganser harte, dat de negende bazaar, die vol gende week wordt gehouden, op alle fronten zal slagen. E^n deel van de op brengst gaat naar de patiënten zélf. De rest wordt gereserveerd1 voor de boot tocht. De patiënten hebben aan de totstand koming ervan even hard gewerkt als de leiding van hat, Zonnehuis. Immers: zij hebben met bewonderenswaardig ge duld en geconcentreerde overgave uren en uren gewerkt aan allerlei artikelen, die op woensdag 6 en op donderdag 7 november ter verkoop zullen worden aangeboden. Winkeliers hebben, waren afgestaan. Ook de pecuniën van deze artikelen ^zullen voor de boottocht worden bestemd, evenals de opbrengst van de koffie en de eroquetton. Directrice A.M. Sanders zal woensdag middag om 2 uur de bazaar openen. De openingstijden zyn woensdag en don derdag, 's middags van twee tot vijf, 's avonds van zeven tot tien. SCEUEDAM, zaterdag jfa, (wee com- petltieweken is in de tafeltcnniscompetltle alleen het tweede (earn van TSF nog on geslagen. Het eer&te en het vierde team zijn er zelfs nog niet fa geslaagd een punt te bemachtigen. Het eerste kreeg nu met liefst 91 klop van Beurs-genoot NOAD 2, Bouwer verloor de eerste partij van Suttorp. maar Wigmans scoorde voor TSF de gelijkmaker door een goede overwin ning op D. v. d. Oever. Daarmee was echter het kruit verschoten. Vermeldens waard is alleen nog, dat Bouwer, Wigmans en v, d. Wiel elk één wedstrijd eerst ver loren na een beslissende derde game. TSF 2 kreeg Feijenoord 3 op bezoek en won, zoals verwacht, met royale cijfers. Mevrouw M. v. d. Wilt moest voor TSF in de eerste wedstrijd een nederlaag ac- cepteren, die W. de Winter evenwel re vancheerde. P. de Looze gaf TSF een 2—1 voorsprong, maar het dubbelspel M. v. d. Wilt/De Winter ging verloren. Daarna kreeg Feijenoord 3 geen voet meer aan de grond en werd het een 8—2 zege. Het derde TSF-team herstelde zich te gen Nationale 1 van de verleden week ge leden nederlaag. Het werd 7—3. TSF 4 leed teleurstellend met 46 verlies tegen Geminal 9, Onverwacht was echter het verlies van TSF 5. Stadhuis 4 zegevierde met 46. (Advertentie IM.) de HAV is uw vertrouwen waard! VERZEKERD KAPITAAL: MEER DAN V/2 MILJARD GULDEN HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010)6» 04*. HAV LEVENSVERZEKERINGEN SCHIEDAM, vrijdag. Het instellen van een gemeentelijke „ombudsman", zoals door het gemeentebestuur van Rot terdam wordt overwogen, Is ln Schie dam nog niet aan de orde. Zo delen b. en w. op vragen van raadsleden me de. Het instituut van de gemeentelijke ombudsman ïs in de vakpers allerwege nog in discussie, In Rotterdam wordt het pas overwogen en nergens in Ne derland is deze figuur nog verwezen lijkt. Het Schiedamse college van b. en w. aebt het niet opportuum over. dit instituut thans reeds zijn standpunt te bepalen. HET lykt misschien een beetje •onge loofwaardig, maar tijdens de Mau- Mau-onlusten te Kenia vertrokken de rijke Engelsen met htm jachtkaravanen rustig naar het binnenland, waarschijn lijk meer uit onverschilligheid dan uit koelbloedigheid. Wat dat betreft, schil dert de Olm „SAFARI" de toestand wel heel juist. Voor het ovenge is het een aardige avonturenfilm, zonder hoogtepunten van spel. Victor Mature is de stoere oer- woudgids, en hij speelt de rol zo ver schrikkelijk keihard, dat geen mens er meer in kan geloven. Zijn zoontje wordt door de Mau-Mau vermoord en hij be sluit niet te rusten voor hij de leider van de groep in handen heeft gekregen. Dat lukt hem door zich aan te sluiten bij de karavaan van een zeer rijk En gels edelman, een akelig klein sadistje, die vergezeld wordt door een knappe, sympathieke verloofde (Janet Leigh). De leeuwenjacht wordt de Engelsman door zijn eigen fouten noodlottigr Hij sterft tensLotte tijdens een gevecht met de Mau-Mau. De gids neemt wraak op de bendeleider die zijn zoontje heeft vermoord en blijkt toch niet zo keihard als hij wilde doen voorkomen. (MONO- POLE, tji). zondag). REGISSEUR Anthony Bushell Is niet zuinig geweest mei het aantal do den in zijn «lm JDe terreur van de rode draak". Dit bloederige en kleurig verhaal brengt de toeschouwer in con tact met hel conflict Oost-West. Niet bepaald fijntjes heeft Bushell de vele contrasten tussen het Mongoolse en blanke ras uitgewerkt Dit laatste levert de stoere beid van de geschiedenis, die eindigt in een overwinning voor het westelijk kamp. De Chinezen, die met hun. bende van de Tongs goederen van de blanken ste. len, kunnen niet op tegen de romanfi guur, die aan de gevaarlijkste situaties ontsnapt. De mannen van de „rode draak", die in Hongkong opereren, wor den verslagen, hoe echter het machtigs hoofdkwartier van de bende, waarvan steeds sprake is, reageert, vermeldt de historie niet (MONOPOLE, maandag t,m, woensdag). SCHIEDAM, zaterdag. Binnenkort heefl bet kantongerecht van. Schiedam weer een wachtkamer, een verblijf dat men twintig, dertig jaar lang heeft moe ten missen In het vroegere burgemees tershuis aan de Lange Haven 65. Er was wel een verblijf in de kelder, dat als functie had een wachtkamer te zijn, maar slechts weinigen betraden de stoffige, grauwe ruimte in de catacomben. Zij, die het deden liepen het risico vergeten te worden. Lang geleden was de wachtkamer on de eerste verdieping recht tegenover ae kamers van dc kantonrechter en griffier. Zij kwamen uit op dezelfde hal waar de zittingszaal ook op uitkomt. Sinds lang ts in die ruimte de griffie gevestigd. Het gebouw van de Belastingen Lange Haven 37 behoeft meer ruimte. Er was sprake van dat de Directe Belastingen het grote herenhuis op de Lange Haven zouden verlaten, maar dat plan is opge geven omdat een deel van het kantonge- SCHIEDAM, zaterdag.)De acties die ter gelegenheid van de Wexeïdspaardag op 30 oktober zijn gehouden door de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam zjfn een groot succes geworden. Op die dag zijn namelijk 2-206 posten ingeschreven, terwij! 83 nieuwe rekeningen zjjn ge opend. De totaal-inlage op die dag was 207.615,33. „*ze resultaten zyn weer'groter dau vorig jaar toen er 3373 posten waren, 76 nieuwe rekeningen en een inlage van ƒ130.045—. rcohtsgebouw het tekort aan. ruimte kan Op de tweede verdieping is- al een muur weggebroken zodat de Belastingen een deel van de tweede verdieping van het kantongerecht gebruiken. Nu wordt ook een verbinding gemaakt van de kelder van de Belastingen naar de kelders van het kantongerecht. Voor een bedrag van twintigduizend gulden worden die kelders geschikt ge maakt als archiefruimte. Bovendien ivordt een kelderkamer dan ingericht als wacht kamer voor het kantongerecht. Er komt een. waarschuwingsuistaUatie van de hal naar de wachtkamer. SCHIEDAM, Ondertrouwd: D. B. van den Berg. 21 jr. on M. Zwambom, 38 J.; H. P, Burghoorn. 21 Jr. on P. E. de Langen, 19 Jr-'. van der Graaft 23 jr. en J. Verboom. 27 A. J. M. M. de Hoogt, 19 jr. en W. T. Vertngmeier, 19 jr.; H. L. van Loersen, 25 jr. en W. J. B I de Boer. 22 jr.; C, van der Perk. 23 jr, en G. M. Uijthovcn, 21 jr.: G J. Piera. 61 Ir. en F. A. Kreszner, 53 Jr.; W. Post. 22 jr. en N. Stam, 24 jr.; W. c. ML Rotteveel, 23 jr. en H D. J. van der Werff, 20 jr.; K. Wijn gaarden, 27 jr. en A. Rofjers. 27 jr. Gehuwd: J. J. van Teeffclen, 27 jnr cn H. van der Gaag. 27 jr.; L. F. Jïijna. 28 jr. en 3. G. M L. van Booijen, 22 jr»; J. E. Rodenberg, 24 jr. «n J. M. Vermaas, 22 jr.; G N. M. Aals- ma, 27 jr. en L. M. Ruigrok, 23 jr.; J. Brök- lfng, 25 Jr. en L. H. Willemse. 20 jr.; H. van Bruggen. 25 jr. en C, M. Gouweleeuw, 17 jr.; J. Lupker, 25 jr. cn K. E, Staal, 19 jr.; W. van Havens, 27 jr. en I. Sonneveld. 20 jr.: H, J, Heinsbroek. 21 jr. Cn C. G. M. Woerdcn- bageh. 21 jr.; J. L. tVT. Meijer, 21 jr. en van Heukelem. 21 jr.; H J. HJeken, 25 jr. en C. J. Snijder, 20 jr.; A.,van der Zanden, 29 jr. On IV. Scheffers. 2T jr.; H. H. J. Stahi. 24 jr. en Y. M. Schcf/cr. IS jr. Geboren: Wilhelmus J.. z. v. C. van der Kruijt cn M M. J. Usselfng; Jan. z. v. J. van Deursen en A H. Sonneveld; Victor O. z. v. D. Khafcovsky en J. K. M. van Maanen; Jan, z. v, J. van der Hul en E. KJompe. Overleden: J. Moeder. 54 jr.; A. A. Hock, 77 jr., cchtg. van C. Luldng; P. J. Schrijver, IX jr.; M, Gcadhart, 75 jr,f T, G, van der Von, RANDOLPH Scott heeft de cowboy hoed weer opgezet om In „DE SCHRIK DER BANDIETEN" nogmaals op de wapens te gaan. Dat levert hem In de film nUlians, een vrouw voor het leven op in de schone gedaante van Maureen O'SuIHvan. Maureen was overigens op huwelijks reis met een ander. Maar de koets waar in ze, met een eenzame cowboy Seott, reisde, werd overvallen door bandieten. Er vallen, voordat de nieuwe verbinte nis tot stand komt, veel doden en ook blijkt, dat de wettige echtgenoot van Maureen haar om het geld getrouwd had. Met de knallen nog in de oren kan men dus toch in goede stemming het eind aanschouwen. (MONOPOLE, mati nees). In het Passage-theater draait in de komende week de film „Girls! Gixlsï Girls!" met Elvis Presley. Daar deze rol prent tegelijkertijd in Arena te Botter dam de première beleeft, verwijzen wij voor een recensie naar de krant van gisteren. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur er» 5 uur ds, A. Hoffman (H Avondmaal); Belhetkerk: 10 en 5 uur dr. L. J. Cazemler (H. Avondmaal); Opstandfngekerk. 10 uur ds. J. D. SpaJlng en 7 uur mej. ds. 33. A. Bos; Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds, Keyzer (Maasland) en 7 uur ds. C. v. d Steen. Ncd, Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene; 10 uur eerw, heer D. A, van Hoeven (Bent huizen) en 4 uur ds. L, Vroegindewey (Delft). Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen, Ned. prat. Bond. "Westvest 92: 10.39 uur ds. A. D. KJsassen. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur H, Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven 129: 7 uur ds. H. Reiling. Leger des Bells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 730 uur Verlos singssamenkomst; Getrit Verboonstraat 645 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag De architec tuur van de woningbouw in Nieuwland biedt maar heel weinig afwisseling. Zulks in tegenstelling tot de stodebouwkundige opzet van deze wijk, waar veel waarde ring voor bestaat. Is daar n.U niets aan te doen? hebben enkele raadsleden gevraagd naar aanleiding van het onderzoek van de Begroting 1964. Niet zo heel veel, is in het antwoord van B, en W. te lezen. De Commissie van de TVonlngdlenst on derzoekt of b.v. door een wisseling van architecten meer variatie in de architec tuur kan worden gebracht. Doch het Col lege wijst er maar vast op, dat ook in de nog te bouwen wijken een zekefe unifor miteit niet te vermijden zal zijn, zal zal die dan Wat verschillen met het beeld dat Nieuwland biedt. Deze uniformiteit is namelijk de conse quentie van hefc streven om snel veel wo gen te bouwen en dan nog tegen de laagst mogelijke prys. Daarvoor moet met grote complexen worden gewerkt, met zo min mogelijk afwijkende typen. Hier moet men kiezen of delen. Vari atie in de architectuur is n&tuuriUk fraai, doch eist bouwtijd en -capaciteit (dus minder woningen per jaar) en Is bovendien duur. Het gemeentebestuur heeft de keuze gemaakt en de conse- puentïe daarvan aanvaard. Toen emd-1951 begonnen werd. met de bouw van Nieuwland, om de na-wwrlogse woningbouw op gang te brengen, werd aanvaard dat met grote complexen zou worden, gewerkt, met een onvermijdelijke uniformiteit in de architectuur. Daarna werd in 1956 met veel moeite het vijf-ja renplan van de Minister losgekregen. De bouw van 2500 woningen achter elkaar door gaf grote financiële voordelen, maar het. uitgangspunt in het bouwcontract was wel een zo groot mogelijke herhaling van dezelfde woning-typen. Na afloop van dit contract werd een plan voor duizend woningen ontwikkeld, doch ook hier was de els een beperkt Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak „Een onderzoek naar de fundamenten der drie-eenheid"; 7J5 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 7.30 uur theo cratische bedienin gsscho ol en dienstvergadc- ring. aantal typem. Vandaar dat alle blokken ln Nieuwland zo sterk pp elkaar lijken. Voor de toekomst zal het niet anders zijn, B. en W. streven naar continuïteit in de woningbouw om veelte kunnen bouwen tegen lage prijs. Doch dan zullen grote complexen van uniforme blokken onvermijdelijk zyn. Mogelijk-dat de-flats in wijk Groenoord er wat anders uitzien dan die in Nieuwland, doch in de'Wïjk zelf zal het weer allemaal hetzelfde wor den. (Nu een afwisseling in de 'architectuur om financiële en sociale redenen niet goed mogelijk is, zalf om de toch wel onrustba rende uniformiteit te doorbreken, de na druk moeten warden gelegd op de stede- bouwkundige planning. Ben afwisseling, dtis van hoog en lager-bouw, een variatie van de situering van de blokken ten op-, zichte van elkaar, een „aankleding" met groenstroken cn plantsoenen, mogelijk het toepassen van verschillende kleuren enz: Dat Nieuwland wel uniform Is gebouwd,1, doch allerminst saai, -is de grote verdien ste van de onvolprezen ontwerper van deze wijk, de overleden stedébouwkundi- ge Horvath. Redactie.) J, SCHIEDAM, zaterdag.*— Voor het ver enigingsleven Is het de tijd van de jaat^ lljkse feestavonden of van de voorberei dingen voor het naderende St, Nlcolaas- feest. De ene aankondiging na de andere droppelt binnen. Voor de Schiedamse jazzsociëtelt Guil- laume/NieuwLand is het elke zaterdag feest in Maison TivolL Vanavond kan er geluisterd worden naar en gedanst wor den op muziek van het West End Combo. De korfbalvereniging S.C. Schledaxp houdt op zaterdag 16 november in gêy bouw Irene haar feestavond. Er zullen twee toneelstukken worden opgevoerd Het kinderspel „De verboden kamer" «i het avonturenspel „Schimmenjacht". Hel samenzyn zal met een bal worden bë- sloten. Het bestuur van het clubhuis St Joris Doele houdt op woensdag 4 december fïix het clubhuis een St Nicolaasmiddag vote de jongste leden van acht negen en''tien jaar. Jongere broertjes en zusjes van zes en zeven jaar mogen ook komen. ROTTERDAM, vrijdag (ANJP.) In een kort geleden, té Londen gehouden vergadering van de „International asso ciation of short sea liner services" is men tot de conclusie gekomen, dat de voort durende stijging van de exploitatiekosten met betrekking tot het onderhouden van de lijndiensten, de leden geen andera mo gelijkheid openlaat dan een algemene verhoging van de vrachttarieven, zodra <da omstandigheden dat toelaten, zo wordt medegedeeld door Phs. van Ommeren. De bekendmaking omtrent deze verhot gingen zal't.z.t. door de betreffende con férences, dan wel in die gevallen waar voor geen conférence-overeenkomst be staat door de rederijen zelf geschieden. Op 30 oktober overleed in de gezegende ouder dom van 102 jaar onze beste vader, behuwd vader, grootvader en over grootvader LEENDERT SUTTORP Namens de familie; L, C. Suttorp De begrafenis heeft In Stilte plaats gehad. Enige en algemene kennisgeving. Technische School SCHIEDAM Gevraagd: een administratief beambte 2e klasse m het bezit van het (M).U.LO.-diploma en het praktijkdiplorna boek houden van de Ned. As sociatie. Salaris volgens Rijks regeling. Sollicitaties te richten aar de dlrekteur, Mgr. Na- lenslaan 3, Schiedam. Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken._ Was machines v.a. f 90.15-30 korting. Ook merkmachlnes. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon <3343. ave j Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Héelêne tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ30.-. Gratis balen en brengen per •luxe auto voor permanent. Kapsalon Hèlène, Rem- brandtlaan 22. Schiedam» te lefoon 6 7170. Foto< grafiej Ro'.filiris vergeten? De auto maat staat voor u klaar Aiie soorten films Foto K van Vu uren. Hoogstraat 106. Bovendien is uw' bril 2 jaar gratis verzekerd tegen verlies» diefstal eru breuk (ook de glazen) Dit is alles voor een. vrouw. Laat ze stralen, met een ■MHHHBHflnBa zijn mooier, eleganter en fraaier van vorm. zitten goed, zijn goed. Oranjestraat 9, telefoon 6 64 31 Voor pasfoto naar 1L van Vuuren, Hoogstraat 106, iel 6 67 20. In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 38 uur telefoon 89). Ledikanten, hutledi kanten, kamp eerbedden, enz. Kom eens praten. Wie nief jadverteeri _wordt vergeten Wij zoeken jongelui, minimum leeftijd 21 jaar, die belangstelling hebben voor; (in beztt van rijbewijs B-C-E-). Inlichtingen kunnen worden verstrekt tijdens de kantooruren van. 8.30 tot 37.15 uur aan ons adres Industrieweg 24, Vlaardingen, Schriftelijke solli citaties kunnen eveneens aan bovenstaand adres worden gericht' Chloride Accumulatoren .Fabriek N.V. postbus 117, Vlaardingen, telefoon Rotterdam 112244; Vlaardingen 52 34 - 6141. Schiedam—ia WJnkelcentfum Mgr.Nolemltwn, lel. 62511 11 Mesdaglaan hoek Rembrcndtlqqn, tel.65734' II radio - T.V,- grammofoonplaten electr. huishoudelijke apparatuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1