MANNENKOOR 25 JAAR jrógaiÉÉ fa 1057 co Spil Wollen wevenit japonnen oc 75 Schiedam slaat harde derby WF naar van RA VA schoot DUS verdiende overwinning .deze wéék... tsm Br AGENDA Er zijn maar 25 zangers over! Appel-avond van de CJV in VOETBAL IN SCHIEDAM SVDPW in de laatste minuut gelijk 2-2 Ook GSS werkt nu aan een eigen clubgebouw .Dilettant]es'' spelen mooi roversstuk Geen winst voor PPSC en PIBSS li/ len j)l.) \XlLTO.V1I.I E^OORi» Jubileum bij het dieptepunt «r 'o' J. C. Bronneman 25 jaar bij de gemeente Na daad gevluelh Man slaat zijn vrouw met hamer 5 \fiV- U-n ilfi soil. 10-2211. 7 NOV. 10-22 n. o'ijsi Mosamr in muil, diergaarde bluaiirp AFDELINGSVOETBAL Moed houden Op straat overleden MET NIEUWE TOEGANGSWEG Ui Feestavond van B. V Gusto Pasgeboren hert werd verstoten DHS-RAVA1-0 SFC-Naaldwijk 2-1 's Gravend.-Martibit 4-2 VCS-Excelsior 4-1 ESDO-Demos 2-3 Haven-beambten met pensioen Zo terdagv oetbal Pelikaan-HBS'S 2-1 PPS'C-Gr. L'iïidl 1-3 GSS-Stellendam 2-0 Archeologische kaart gereed Sleutels gestolen Schied. B.-Swift B. 2-2 Ürsus-Gr. Witten 2-1 WF-Schiedam 1-3 DRZ-VOB 3-1 Brand in keuken Bedrijfs biljart competitie IS. U963 D'met lenr 3 227 v Lmis fcr. Kort Iers zelfs |iot 2~1 D vriend, fschop fcor Van, rik t fraaie log van 4. jUtiiNDAG 4 ROVEMBER 1963 (Advertentie LM.) (Advertentie LM Wie zich de koude van vorig {aar nog herinnerc, zorgt er nu wel voor een paar heerlijk warme handschoenen te hebben... En dan kunt U geen warmere handschoenen aan hebben dan f deze wol-mousse Nylon heren- handschoenen. Met zo'n pa*r handschoenen op de fiets of brommer,, by Uw .werk bulten in de strenge koude... deze wol-mousse hcrenhandschoenenwilc U nooit meer missen. Morgen verkopen wij voor slechts één dag deze lekkere warme en toch bijzonder sterke, rekbare herenhandschoenen, die'altijd passen, per paar voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze wol-mousse Nylon heren handschoenen, de binnenkant licht geruwd, dus lekker warm, altijd passend voor alle maten, In een mooie kleur grijs, per paar voor Gtêf tel. of sthrift. best. SCHIEDAM, maandag De Schiedam- m ambtenaar voor Sportzaken, de heer J. C. Bronneman, heeft vrijwel onopge merkt het feit herdacht dat lig vijfen twintig jaar geleden in gemeentel ij Ice dienst trad. Toch keeg hij nog tat van ftlukwensen en er waren geschenken nn SBLO, van de collega's van Perso- «elszaken waar hij dertien jaar gewerkt beeft, e.a. De wethouder van Sportzaken, mr. P. van Bochove, het stiehtingsbe- itaar van Bad Groenoord e.a. hebben S'lö felicitaties aangeboden. Bij de geschenken was 0.3. een enorm wek werk van Dick van Hun over de sport dat de heer Bronneman by zijn omvangrijke taak van dienst zal zijn. fAdvertentie IM-i mannen tie aan ,JEEN GOED PAJK" denken, denken aan- herenkleding SontoAm Boogstruai iJ4 Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. TENTOONSTELLINGEN Stea, Museum; Dagelijks 1017 uur; zon dag 12.3017 uur. Collectie Beffm. schilderijen Le Fauconnïer, aamvin- sten moderne kunst, BIOSCOPEN Ps48age. 2 en 8.15 w Girls!" «"hopole, 2 en en draak". uur: „Girlsl Girls! 8 uur: „De rode diversen Corda, 3 Huishoudelijke Voorlichting. Lezing, kwe, 8 uur: Filmkeuring. Film. k'he, 8 uur: Tropica. Lezing. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag. Het Mannen koor van Wilton Fjjenaord N.V. heeft weliswaar zaterdagmiddag met het hou den van een receptie het zilveren jubi leum gevierd, maar van een hoogtepunt kon niet worden gesproken. Eerder van een dieptepunt. Het mannenkoor is na melijk zijn 26ste levensjaar ingegaan met zegge en schrijve 25 leden. Zoals echter op een rcceptie-met-sprekers gebruikelijk, zijn er vele hartelijke wensen gedaan, dat de impasse spoedig te hoven zal worden gekomen. Op deze feestelijke samenkomst in het ontspanningslokaal waren drie leden aan. wezig, die - voor zichzelf het jubileum meevierden. Dat waren de heren J. Gabrièls, eerste penningmeester, B. Ruy- gers, bibliothecaris en H. Versluis, nu lid, vroeger penningmeester, die het initia tief tot de oprichting van het mannen koor namen en dus hun 25-jarig lidmaat- schap vierden. Met het geringe ledental voor ogen noemde de heer C. Keyzer, voorzitter van de personeelvereniging, een 25-jarig jubi leum voor een zangkoor een prestatie. Hij herinnerde aan het jaar 1954. Wilton vier de toen het eeuwfeest. Het mannenkoor beleefde met het vrouwenkoor een climax met de opvoering van de speciaal door de heer H. Giphart geschreven herdenkings cantate. Misschien zal het dertigjarig be staan met een verdubbeld ledental wor den gevierd, meende de heer Keyzer opti mistisch. SCHIEDAM, maandag De 63-jarige 3. 3. B. die woont in de Beïjerlandsestraat. heeft zondagmiddag om vijf uur zijn vrouw met een hamer vijf slagen op het hoofd gegeven. Jïlj Is na zijn daad op de brommer gevlucht eit nog steeds niet te rug. Het was bekend, dat er reeds geruime tijd moeilijkheden waien m het gczm van B. Zondag is hei tot een uitbarsting ge- komen. De vrouw werd ernstig gewond, maar kon na behandeling in het ge meenteziekenhuis naar huis worden ge bracht. SCHIEDAM, maandag. Met een „ap pèlavond" in nieuwe vorm zijn een zes tigtal leden van de CJV zaterdagavond in de Opstandingskerk bijeen gekomen. Voorzitter Wh» F. de Wolff sprak het welkomstwoord. Daarna heeft de nieu we districtssecretaris voor Zuid-Holland Karei J. Richel onder de titel „De oude vrouw keert terug" gesproken over het verhaal dat in de Balkan speelt. EEN GROTE WAGEN IN DE KLEINE KLASSE" 4cyl. 8 4 pers. 130 km/u verbruik 1:16. Verder: nieuwe modellen Vauxhall personenauto's; Bedford en G.M.C. vracht auto's en bestelwagens: Henschel en Saviem trucks; Vespa scooters; Bianchï bromfietsen; accessoires en tips voor de winter. VRIJ TOEGANG! US COUP'S MTMOBUMEDRUVEK - BDÏTEHWM/DORBREGIIT SCHIEDAM, maandag. Als verras sing behaalde Schiedam een gedegen I3 overwinning op stadgenoot Wilton Fijen oord, zij het dat de winst in de eindfase van deze enerverende derby verkregen werd. Met DRZ gaat het goed in 1 B. In een onaangenaam duel met VOB wisselde: DRZ van plaats met VOB, de bezoekers Mariska bemint Pedro maar zij huwt een ander. Zij gaat naar Ameria. komt schatrijk terug en geeft dan te kennen dat zij veel geld aan het dorp zal schen ken mits zij het hoofd van Pedro krijgt, rhi. t t— t—t ,,i Hierna stopte de heer Richel met zitn w?N/eei' J; Jala, oud-dirigent van deiverhaal orrT de aanwczigen m de handc- Harmome, toefde eveneens bij het ge-^ng tc betrekken. Er werden zeven dis- denkwaardige jaaT 19o4. Er waren toerrj _■>- 220 leden. „Waarom zouden we ook nu geen piopaganda maken voor de zang? Wat is er mooier dan zang? Mevrouw A. Versluis-De Boer, presi dente van het Vrouwenkoor, dankte voor de steun en de raad die haar bijna tien jarige vereniging van het mannenkoor heeft mogen ontvangen. De heer A. L. Visser, sprekend namens de Federatie van Bedrijfszangverenigm- gen in. Nederland en de SHV-koren. wenste het bestuur nog veel geluk en voorspoed toe. Hij stelde de aanschaf van een muziekwerk in het vooruitzicht. De heer P. Smit van. de sectie Zang van de Schïedamse Gemeenschap was van me ning: „u moet niet blijven stilstaan bij een dieptepunt. Zet er de schouders on der. Ga door is mijn advies". Hij over handigde een geschenk onder couvert. De heer D van Harmeien, die met zijn 73 jaren het oudste lid van het Mannenkoor is, was van oordeel, dat zang de mens jong houdt. „Wij hebben voor ons zelf de belofte afgelegd, dat wat er ook gebeuren moge, het mannenkoor van Wllton-Fyenoord moet blijven bestaan", zo zei voorzitter F. W- Frlcdel in zijn dankwoord. IIij deed een hartstochtelijk beroep op de vele aan wezige vertegenwoordigers van de zuster verenigingen de koorzang een warm hart te blijven toedragen en deze kwantitatief en kwalitatief op een hoog peil te bren gen. Men is voornemens om in samenwer king met het vrouwenkoor, dat op 7 januari tien jaar "bestaat, en met de Har monie onder leiding van dirigent Middelman op 13 februari in Passage een gezamenlijk feestconcert te geven. j cussiegroepen gevormd die als een soort gemeenteraad van hel Balkandorp dien den te beslissen wat zu in dit geval ge daan zouden hebben. SCHIEDAM, maandag. De 63-jarige J. Plooy uit de Thomas a KcmpissUaat is zondagavond om half tien in de Oranje straat in elkaar gezakt. De juist passeren de arts P. V Admiraal constateerde dat de man was overleden. SCHIEDAM, maandag Bij de derde klussers heeft SFC Naaldwijk met 21 verslagen- Ook DHS echter won, al was het dat 't de spil van RAVA moest zijn die het overwicht van DHS met een en kele treffer vastlegde. Met Excelsior '20 was het echter weer mis. In een periode van overwicht moest Excelsior '20 enkele beslissende treffers van VCS toestaan. SVDPW cn Steeds Volharden deelden de punten (2—2), bij 's-Gravendeel verloor Martinlf onverdiend met 4—2. Onder veel spanning greep Demos bij ES EO de twee punten (23). Goalgetter Van. der Vlist heeft zyn club in de laatste minuut naast Steeds Vol harden geschoten. De teams bleken aan elkaar gewaagd. SVDPW nam de leiding maar het overwicht voor rust leverde niet meer doelpunten op. Daardoor kre gen de Rotterdammers de kans gelijk te maken en zelfs het initiatief te verovc- SCHIEDAM, maandag. De Schïe damse jeugd-toneelvercniglng „De Dilet- tantjes" heeft zaterdagmiddag In gebouw Arcade weer ruim 350 kinderen weten te boeien met het spannende rovexsverhaal „AH ben Hassan", geschreven door K. Oudcs en A, Rlemers. Regisseuse mevr. K. Dettmeyer-Kamp heeft weer alle eer van deze aardige opvoering. Mevr. N. Dettmeycr-Tettelaar had op keurige wU- gezorgd voor de vele kleurige „ooster- kostuums. De heer G. Wyzcribroek zorgde voor het kap werk. Zeer verdien stelijk was ook het spel van de kinde ren. Baron Wezelhart (gespeeld door F. Buurman) moet voor zijn koning (Theo Nijs) bij de juwelier een kostbaar parel snoer, bestemd voor de prinses Gwen dolen (Christa Hijs. acht jaar oud!) die in het huwelijk zal treden met haar prins, kopen. Maar omdat de baron zo opschepte, werd hij ia 't bos opgewacht door drie rovers, Ali Ben Hassan (prima gepeelsd door L, v. Tricht) en rijn helpers (Diek v. d.: Schoor en Max Ocks) die hem zijn pa rels ontroven. Doch de baron beschuldigt het dienstmeisje (Yvonne Vos) van de diefstal. Maar nu de parels terug krijgen. Besloten wordt om de rovers naar het paleis te lokken, wat lukt met medewer king van de kokkin (Ali Kars) van de rovers. Eenmaal in het paleis hebben de rovers geen kans tegen de tovenaar (Nico van Beers) die hen deed verstijven met zijn magneet Alles komt zo nog goed m orde- SCHIEDAM, maandag Ook voetbal club GSS is aan het bouwen geslagen. Deze zaterdagclub uit de tweede klas van de afdeling Rotterdam heeft nog inwo ning bjj de s.v. h.v. „Schiedam", maar op het derde veld dat door „Schiedam" en GSS "gemeenschappelijk wordt be speeld, is nu ec» „oude bazenkeet" gezet, achteraan ©p het complex van drie velden. Toch zal het clubhuis van GSS over enkele maanden goed to benaderen zijn want de Plantsoenendienst heeft een nieuwe koolasweg voor aangelegd. Dc weg leidt door een mooi plekje sportpark, omdat het veld van GSS nu gescheiden is van de velde» van HBSS door een fraaie vijver waarin zwanen zwemmen. GSS krijgt dus de beschikking over een eigen dubcentrum, waarbij de Gustomannen geen gebruik meer behoe ven te maken van de ingang, de terreinen en het gebouw van „Schiedam". Iedere zaterdagmorgen en op de avon den als het zo uitkomt, werken mannen als penningmeester Frans Ooms, eerste elftalspeler Bunte, zwemcrack Teun Mas tenbroek e» een zevental Gustomannen aan de opbouw van him clubcenlrum. GSS had gedacht by de viering van het -yfentwintigjarig bestaan de beschikking te krUgen over een mooi directiegebouw- tj'e. Dit bood Werf Gusto de club wel aan, maar legen betaling van vijfduizend gulden. Zo Tijk Is GSS niet. Er is dus genoegen genomen met een oude bazenkeet van de werf. De GSS-ers hebben bovendien nog al lerlei ander materiaal gekregen: mooi ge schaafd hout en oude latten en planken. Scheepswerf Wilton droeg ook iets by, want van de veelbesproken „Conox" kreeg men oude banken. Van dit mate- riaal nu zijn de wanden cn het dak van het clubhuis al op de fundering gezet. De betimmering binnen moet nog geheel geschieden. Het gebouwtje van tien bö vier meter krijgt twee kleedlokale» met wasloka len en bovendien een kleine kantine. Het ligt in de bedoeling dat het ge bouw in de toekomst zal worden uit gebreid. üoetbolelwb GSS omwerken tot een eigen, clublokaal in Harga. Vóór de keet een van de aanwinsten: een scheepshond ijan de „Conóx". SCHIEDAM, maandag Het 39e jaar feest van de Oranjebuurtveremging „Gus to" is zaterdagavond met sfeer in Irene gevierd. Voorzitter A. van Bedaf heeft het welkomstwoord gesproken waarna het bekende cabaretgezelschap „Confet ti" eczi gevarieerd programma van een twaalftal cabaretnummers heeft opge voerd. Tot slot was er een. gezellig samen zijn met The Confetti stars. SCHIEDAM, maandag Talrijke wan delaars in het zonnige Prinses Beatnx- park zija zondagmiddag getuige geweest van een bijzonder tafereel. Zij zagen dat een hertje geboren werd en dat direct daarna de gehele bevolking van. het Schïedamse hertenkamp met veel ka baal de boorhng wilde verstoten. De Schïedamse politie moest tenslotte assi stentie verlenen om het hertje m vei ligheid le brengen. Espera nto-agendo SCHIEDAM, maandag. Morkredon, la 6an de novembro, klubvespero. Ni konveisaeios cc Kdo H. Letsch Sr„ Lek straat 100b. Venu multope, vi estos bonvenaj. ren. Steeds Volharden scheen naar een 1—2 zegele gaan totdat een wilskrachtig SVDPW in een slotoffensief de partijen nog net op gelijke voet kon brengen. De Haagse spil heeft DHS de verdien de zege gegeven. Toen RAVA twee mi nuten voor rust danig in bet gedrang raakte, schoot de spil in eigen doel. Dat kwam DHS wel zeer goed van pas, want gedurende de gehele wedstrijd heeft DHS het doel van RAVA onder schot ge nomen. De Haagse doelman haalde de gevaarlijkste ballen uit doel. Kiela ei« Sjaak Brandwyk zorgden er als uitblin kers in de halflinie voor dat RAVA niet op de Schïedamse helft kwam. en dal de voorhoede voortdurend het doel van RA VA kon belagen De voorhoede van Naaldwijk slaagde er niet in gevaarlijk ie worden maar ook het SFC-team miste stootkracht, doch SFC kwam geleidelijk meer aan borl. Steeds echter keerde een Naaldwijkbeen het gevaar. Toen De Jong uitviel kwam Ram voor SFC in het veld. Good old Jan van Bui tenen nam de middenvoorplaats in waar door de schotvaardigheid kwam, want Jan van Buitenen schoot in de 35e mi nuut een door Den Houting naar binnen gekopte bal in. Fel ging SFC voort en vier minuten later schoot Van der Ende een terugspeelbal langs zijn doelman Wuïts. By een misverstand in de Sehie- damse 'verdediging kon linksbinnen Dek ker in de 43e minuut het tegenpunt sco ren. MartinSt was niet de mindere. Reeds na vijf minuten brak de middenvoor van de thuisclub door dc Schïedamse defensie waarna Heiden raak schout. De snelle voonvaarten van 's-Graven deel hadden tien minuten later weer suc ces. Linksbuitsert Verdonk bracht de stand op 20. Mariinit ging meer in de aan va) en na een half uur speelde Joop Lupker zich vry om listig te scoren. Even daarna trapte een Schiedammer mis en. 's-Gra vendeel vergrootte wederom de voor sprong. Joop Lupker slaagde er alsnog in om vijf minuten voor rust na goed aan geven. van Bos de achterstand te verklei nen. Marünit kreeg de gelijkmaker bin nen bereik in een tweede helft die steeds harder spel te zien gaf, maar het ver op gedrongen Martbiit werd b»j een uitval geklopt. Zooder Herman Wink, zonder Schol len (vervangen door Ilans van Deventer) en zonder Joop den Brinkcr die te laat arriveerde uit militaire dienst (invaller Pijpers) bracht Excelsior '20 er niet veel van terecht. Dc Schiedammers drongen niet ver genoeg op, om een bedreiging te vormen voor de gastheren. Juist toen Koos Klein na rust het mid denveld prijs gaf, by «en poging tot sco ren te komen, kon VCS met een serie uitvallen driemaal achtereen over rechts doelpunten. Excelsior '20 herstelde zich nog. Joop Wink zette voor en Henk Zui- dervvijk kopte in. De Schiedammers meen den de achterstand nog wel te kunnen wegwerken maar vijf minuten daarna biak het élan. Bij een schijnbaar onge vaarlijke aanval liet Gouka de bal voor de voeten van een tegenstander ketsen en het was 41 voor VCS. Doelman Van Gelderen van Demos heeft het gepresteerd vijf minuten tyd een strafschop te stoppen, waardoor lij; de volle winst voor zjjn club ver overde. De strijd ging gelijk op. In de vierde minuut schoot dc middenvoor van ESDO hard in. Dertien minuten later zette rechtsbuiten Van Doorn goed voor en Groenendijk knalde de gelijkmaker in. In de 25e minuut van de tweede helft wij zigde Deraos het team. Rechtsbinnen Frey wisselde met linksbuiten De Nijs van plaats en dat leverde prompt resultaten op. Uit een voorzet van Eef Frey schoot Pietje Nijs in. Toch kwam ESDO nog te rug. In de dertigste minuut werd een hoekschop in gedeelten genomen en de rechtsbuiten schoot raak. Het was goal- gelter C. Tetteroo die in de 38e minuut een uittrap opving, twee man omspeelde en Demos naar de winst schoot (23), SCHIEDAM, maandag. Aan J._ A, Daslmeijer, beambte voor speciale dien sten en A. Th, Vierboom, brugwachter eerste klasse, beiden, bij de Havendienst, is per 1 november eervol ontslag ver leend in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. SCHIEDAM, maandag Geen. ere plaatsen voor PPSC cn HBSS. Dc vierde klasser PPSC werd zaterdag in het duel om de kop door het sterkere Groote Lindt resoluut teruggewezen. (1—3). Ook HBSS verloor met 2—1. Het kleine GSS Jn de tweede klas van de afdeling Rotterdam zorgde voor een verrassing. Met 2—0 werd Stellendam geslagen. Een gelijk spel had de verhouding het best weergegeven. Midvoor John Verdugt opende uit een voorzet van Nico Mulder (0—1), Tien minuten later echter had HBSS pech. Een voorzet van linksbuiten "Van Schelt draaide zo vreemd dat de bal achter keeper Van Heest viel. Direct na rust herhaalde zich deze tegenslag waar door aan HBSS de winst ontging. In de tweede minuut liep linksbuiten v. Schelt snel door. Achterspeler Chris Scheffers bleef staan omdat hij meende dat er sprake was van buitenspel. Van Schelt zond de bal hoog voor, doelman Van Heest greep weer mis en de eindstand was 21. Fel hebben de twee kanshebbers elkaar belaagd, maar hel was Groote Lindt dat zich tactisch de beste toonde. In de vijfde minuut bleef de Schïedamse achterhoede voor vermeend buitenspel staan en de middenvoor van Groote Lindt schoot in. In de vijftiende minuut knalde Jan Teeuw een voorzet van rechts in, Groote Lindt échter kreeg de meeste kansen zodat de spil in de 35e minuut in de uiterste hoek van het Schiedamsc doei kon schieten. In de tweede helft drong PPSC slechts een enkele maal ver genoeg door en het was Groote Lindt dat de duels uitvocht roet de nerveuze verdedigers. De bal werd zelfs nogmaals ingeschoten op bet mo ment dat de scheidsrechter het eindsein blies. (1—3). Hel duurde tot de dertigste minuut •oordat GSS de gasten naar het eigen gebied had kunnen terugduwen. Toen schoot Schop hard in, de doelman sloeg het leer nog wel weg maar de tweede in zet van Schop was raak. Tien minuten later drong Bunte ver op en Van der Plicht kon de aanval met een kopbal goed afwerken. (20). In de tweede helft zorgde doelman Arnold van Beek ge assisteerd door spil Harreman. cs. dat de voorsprong behouden bleef. Dat bracht ergernis teweeg bij Stellendam. Het ge praat leidde er toe, dat het bestuur van Stellendam een speler uit het veld haalde. Met tien man verder spelende zagen de bezoekers dat ook hun grensrechter te vroeg naar de kleedkamers ging. SCHIEDAM, maandag- De archeolo gische kaart van hel "Waterweggebied (Noord-West) is gereed- TÜdens een spe ciale bijeenkomst In de aula i'an het Ste delijk Museum te Schiedam zal de kaart op dinsdagavond 12 november worden aangeboden aan de Rijksdienst voor Oud heidkundig bodemonderzoek te Amers foort. Het bestuur van de archeologische werkgemeensevhap „hélinium" voor Schiedam—Vlaardni gen—Maassluis zal dan tevens archeologische vondsten aan bieden aan het Stedelijk Museum te Schiedam. Daarna zal prof. dr. P. J. R. Modderman een korte causerie houden over „Wij schrijven geschiedenis" cn na de pauze worden twee archeologische fibns vertoond, beschikbaar gesteld door de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk. SCHIEDAM, maandag. Uit de afge sloten kajuit van het motorbootje van. de heer J. V. - het scheepje ligt aan de Schie - zijn tien steeksleutels gestolen. werden naar de derde plaats verwezen en DRZ blijft nu de sterkste belager van leider WRW. Ook Schïedamse Boys deed het goed. met een 2—2 gelijk spel tegen Swift Boys ea by "Ursus is het zwakke punt kennelijk ook achter de rug. De roodwitte» slaagden er ra het sterke Groen Witten in de eindfase te kloppen. Het als zwak geachte Swift Boys ver raste de Schiedammers door binnen twin tig minuten twee" goals te scoren. In de rust bracht trainer Wim Poulus verande ring ïn het elftal. Middenvoor Jongeneel kwam ter versterking als spil in de ach terhoede. Het ging al spoedig beter dan voor rust. Linksbuiten De Wolf bracht de stand op 12 en het was de nieuwe middenvoor Van Zuilekom, die de Boys naast Swift Boys bracht fn de laatste seconde hcett Jan van Strien ïn een spannend dnel Ursus naar" de volle winst geschoten op een sterk en sportief Groen Witten. De bal werd zelfs niet meer uitgetrapt. De partijen wogen zo goed tegen elkaar op dat beurtelings kansen ontstonden. Na gen kwartier werd een verdedigmgsfout van Ursus afgestraft. Tien minuten voor rust werd het 11 dankzij linksbinnen Henk Verwey die diagonaal inknalde. Hierna hebben de teams verwoed om. het winnende doelpunt gestreden en het was linkshalf Hans de Wolf die in de laatste seconden de goede boogbal naar het Rot terdamse gebied zond. In een spannende, zenuwslopende en stevige derby heeft Schiedam het meest geluk gehad. In dc eindfase greep Schie dam dc volle winst op een zich. heftig ver zettend Wilton Fyenoord dat een gelijk spel verdiend had. De derbysfeer was volledig aanwezig ïn. dit duel waarin Schiedam eerst in de laatste minuten het beste van het spel kreeg. Voor rust had WF enkele malen kun ne» scoren maar het goede schot bleef uit Het was toen rechtsbuiten Jan Ose- phius van Schiedam die snel de bal kon bemachtigen om wel do treffer te plaat sen. Verder dan dit doelpunt in de ne gentiende minuut kwamen de partijen, niet en het aanvallende WF kreeg bij het laatste kwartier de beloning toen Van der Zouwen inschoot De Schied ara-doel man sloeg de bal terug maar Sier van der Reykcn schoot Wel raak (11). In de 38e minuut kon middenvoor Nico Huet zyn club naar de winst schieten toen Van. Doom de bal langs de WF-verdedi- gïng schoot en de scheepsbouwers meen den dat er sprake was van buitenspel. De genadeslag kwam direct daarna toen Jan Osephius in de 42e minuut zo snel naar binnen zwenkte dat hij Schiedam met een hard schot via de handen van de WF- doelman naar 13 kon schieten. Hel sterk aanvallende DRZ kreeg de voorsprong in de 27e minuut Koos Wig- mans zond een vrije trap vanaf de hoek- vlag in en Nico Kolmeijer knalde raak. Uit een strafschop zeven minuten na rust kon Jantje Grcotvola de Schiedammers verdiend naar 20 schieten. Wout van Meeteren toonde daarna heel fraai het overwicht aan toen hij een voorzet van P. Steeds goed benutte. Snoek van VOB verkleinde met een strafschop de achter stand. Daarna verliep het duel heel on aangenaam. Voortdurend stonden de spe lers als kemphanen tegenover elkaar. Een speler va» VOB werd uit het veld gezon den, DRZ bleef sterker dan VOB en dat kon de aanhang van VOB. dat zich heel onsportief gedroeg, kennelijk niet ver kroppen. SCHIEDAM, maandag, Omstreeks zes uur is zaterdagavond brand ontstaan in de keuken van de woning van de familie J. M. aan de Vlaardingerdyk 302A. Een brandend petroleumstel, dat op het gas fornuis stond, viel op de grond. De eruit stromende olie vatte vlam. De bewoners hebben het vuur met gips gedoofd. Er ontstond lichte schade. De familie M. is verzekerd. De brandweer hoefde geen dienst te doen. VLAArt'DINGEN, maandag. Onder de merkwaardige titel „Als het kermis was, zag men hier rare sprongen" houdt dr. Ch. A. Poll dinsdagavond een lezing voor de Studiekring Vlaardingen. (Advertentie IM.) Hetero kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 SCHIEDAM, maandag. In de Bedrijfs Biljart-competitie is de stand per 1 no vember als volgt: Afdeling A: Figee 39 punten; Sunlight 30 p.; ENOK 28 p.; Keynes 23 p.; Shell 21 p.; BP 20 p.; Pelmolen 20 p.; WEK 20 p. Afdeling B: H V 28 purrten; Heine- ken 26 p.; ENCK 25 p.; Smit Co. 22 p.; Wilton-F 16 p.; Shell 16 p.; Sunlight 11 p. In de persoonlijke competitie: De Groot (WF) 4 punten; Rakhorst (Shell) 2 p.; v. d. Lee (WF> 2 p.; Dijkshoorn (Sun light) 2 p.; Lunenburg (WF) 2 p.; Vijf huizen (Shell) 0 p. en De Jong (Shell) 0 pirnteu. VOOR <81 IETS GOEDS fOO°/o wol - enorme keuze - maten 38-48 mm V 81

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1