s CHIEDAM Geen v< erkeersmaatregelen de binnenstad overwogen Br omheinenzullen niet veel effect hebben De man die bleef neen op alles zeggen VOETBAL: er kan weer winst in zitten üjitwoord van II. en W. Op Koemarktplein 1700 auto's per dag O 111 Op zaterdag 9 november Speelgoedactie van Clubhuis St. Joris Doele Orpheus" maakt plannen voor eeuwfeest Huisvestings- en kl achtencomm. Matten gestolen VOOR DE KANTONRECHTER Thriller voor p.v. Gusto PHILIPS T Ven RADIO COUZY Bromfiets-hinder Het vertrek van dr. W. Hoekstra Parkeer-last Wie heeft iets verloren Automobilist na twee ongevallen doorgereden Feestmars van Reservepolitie Woningen voor bejaarden Burgerlijke stand Henk van Buul bij Guillaume/iNïeuwland Thorbeckeschool houdt ouderavond Grenswijziging is jammer, maar wel logisch Dubbel jubileum Verdronken matroos opgehaald Jubilaris hij G.E.B. Damesbeurzen overlappen elkaar Teenageravond voor Dousadj Otto Sterman met nieuw programma Monteur reed op politie in DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters EEN ASSISTENTE jONDERDAG 7 AOVJiMJjRR 19C3 —ïïi?i?DiVi!IV''.0"aïraa5' verke«ssHua<ic in dt bininmtad ia nor nirt ió zorgeiyk dat het nemen van bijzondere maatregelen, als de invoering van een P u K?,. -me" eenrichtingsverkeer of de bouw van voetgangerstunnels aood- Zun* B" 0n w' ™ce ,n antwoord op vragen van Raadsleden, pat het verkeer op hrt Kocmarktplein, het knooppunt in het centrum, zeer druk is kan niet ontkend worden. De verkeerstelling van dit jaar zal eerst eind november plaatshebben, doch aan de hand van gegevens van 1962 kan afgeleid worden dat er dageiyks op werkdagen tussen 9 uur en 1» uur circa 17.000 auto's over het plein! rydrn of wel gemiddeld 900 auto's per uur en per richting. SCHIEDAM, donderdag Hel club- luis St. Joris Doele begint zaterdag 9 november weer aan de speelgoed-actie. Op die dag zal een aantai medewerkers „n nel clubhuls door de stad trekken, sen 4 en 6 uur pakseerden bij de" telling Tergneld van een duidelijk gemarkeerde in ,962 2-0j7 au{o fi wc,stelijke richting, mehtwagen en^ook jan de jterwijl er 1735 in tegengestelde richting: Op het middag-spitsuur, dat Is dus tus- - SCHIEDAM, donderdag Het Ko- ninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus is nu al bezig met Het voorbereiden, van de viering van bet honderdjarige bestaan in 1966. Hoewel n<r "niets vaststaat, i» toch al besloten tot het organiseren van een grote reeks tan concerten In het jubileumjaar. Een en ander el$t een rui- e tijd van voorbereiding. Er wordt gewerkt in de richting van het laten optreden van derden. Gedacht is aan een optreden van de "Wiener Sanger- knaben en van bekende zangsterren als Jennifer Vyvyan, peter Pears, enz. Maar ook Orpheus zelf zal actief deel nemen aan de jubileumviering. Aange zien Orpheus altijd streeft naar samen werking is gedacht aan een gezamenlijk optreden met alle andere Schiedamse ko ren, die daaraan willen deelnemen. Ver der een uitvoering „Van oud naar nieuw", een samenvatting van muziek uit de tijd dat er nog geen koorzang bestond tot het ultra moderne toe. Andere mogelijkheden zijn Community Singing als samenspel tussen Orpheus en publiek, het optreden van voormalige Orpheus-dirigenten van operamuziek, het jongenskoor krijgt een kans evenals an- SCHIEDAM, donderdag Op uitnodi ging van burgemeester en wethouders var, Schiedam hebben zitting genomen in de huisvestingscommissie tevens klach tencommissie mevrouw A. Moll-Llps en de heren N. Koren, J. A, H. Stegman en Th. van Woerkom. Na langdurige discussie in de gemeen teraad aan de hand van een nota over het huisvestingsbeleid is besloten tot de instelling van een klachtencommissie, die samenvalt met de reeds bestaande huis- ■estingscojnmissie. In deze commissie in nieuwe vorm zyn ook nieuwe leden be noemd. SCHIEDAM, donderdag De Schie-; damse caféhouder P. J. J. v. d. W. deed aangifte van diefstal van twee gele co- cosmattcn. voor zijn zaak aan de Vlaar- dingerdijk. dero eventueel op te richten aparte koren enz. Doch van tevoren gaat Orpheus op de repetitie van 13 november eerst nog de heer Th. van Lingen huldigen, die dertig jaar lang een trouw lid is geweest van het koor. 55 SCHIEDAM, donderdag De man uit Delft ontpopte zich als een fervente „nee- zegger". De kantonrechter mr. P. B. Cos las voor dat de 47-jarige W. van der S. uit Delft zich op 3 mei in Schiedam in een eersteklas wagon had bevonden om daar te vloeken en te schelden met, aldus het verhaal, „een waggelende gang". Iedereen weet dat zoiets niet mis is. „Was het zo?" vroeg mr. Cos en veront- aardigd klonk het „nee" van de ver dachte. „p-nt u in die trein geweest?" ,Nee". „Liep u te vloeken cn te schel den" „Nee". „Had u een waggelende 3'" „Nee". Dat moet voor de wnd- substituut-officier van justitie het mo ment zijn geweest om de verdachte listig ten val te brengen. „Maar u had wel wat gedronken?" zei mr. H. Franken met overtuiging en dat bracht de woede van S. teweeg, „U durft veel te zeggen", po neerde de nee-zegger en mr. Franken leg- lijle jelu Ids wagen, om in de stad zoveel mogelijk speelgoed op te halen. Vorig jaar is een dergelijke actie voor bet eerst gehouden, die in alle opzichten geslaagd genoemd kan worden. Er was «c grote en enthousiaste medewerking «i de organisatie liep prima. Het resul taat was dat onder de burgerij bijna 600 stuks speelgoed opgehaald kan worden. Overwegend kleine stukken, als poppen, serviesjes, autootjes, boeken, bouwdozen, enz. doch Ook een honderd stuks groter speelgoed als poppewagens, wiegjes, win keltjes, steps, garages, enz- Een zeer be vredigende oogst dus. Nu was het zo dat het grootste deel van het speelgoed in Nieuwland werd op- gebaald, zodat dc actie van dit jaar in Memvlan aal beginnen. Om tien uur wordt van het clubhuis vertrokken naar Nienwland en als er nog tijd over blijft aal ook een andere wijk bewerkt worden. Doch zaterdag de gehele dag zal er ook iemand in het clubhuis aanwezig zijn om telefonische adressen op Ie nemen, waar speelgoed opgehaald kan worden. Het te lefoonnummer van het clubhuis is 66338 en gehoopt wordt maar dat die telefoon raak zal rinkelen. Zoals verwachtwordt iat de oogst aan speelgoed die van vorig jaar nog mag overtreffen. (Advertentie tJW.l AUTORIJSCHOOL v. BELLEN Telefoon (010) 3 02 31 (Van een onzer verslaggevers} VLAARDINGEN, donderdag De Stadsgehoorzaal te Vlaardingen was woensdagavond bezet door de leden van St personeelsvereniging „Gusto" uit Schiedam. Met hun dames genoten allen ran dc toneelavond, die werd verzorgd door dc Toneelgroep Centrum uit Am sterdam, die de thriller van Philip Leve- oe „Twee in één klap" (Kill two birds) presenteerde. Het heeft aan de nodige spanning niet ontbroken. Dat men zeer ingenomen was met het gebrachte spel bleek wel uit het langdurige applaus, dat de tonelisten ten hel is gevallen. De voorzitter van de vereniging, de heer J, Th. Nietiwenhuis die in zijn wel komstwoord de verwachting had uitge broken, dat het-een goede avond zou vorden, was met de anderen zeker niet drogen uitgekomen. Aan het einde be ukte hij alle medespelenden voor hun rimst naar Vlaardingen. reden. Dit drukke verkeer heeft een zware tol geëist. In de eerste negen maanden van, dit jaar hadden 1626 ongevallen plaats mei 397 slachtoffers. Dit is ongeveer ge lijk aan de aantallen in dezelfde periode' van vorig jaar en een stijging vergele ken bij 1961 en 1960. Er werden vüf personen bij gedood, waaronder één kind van beneden dc vijf tien jaar (in de eerste negen maanden vorig jaar: 6 en 2). Er werden 326 perso nen, waarvan 76 kinderen, licht gewond (v.j. 338 en 49) en 66 personen, waarvan 12 kinderen, zwaargewond iv.j. 60 en 13). Er werd in 109 gevallen (v.j. 88) zware en in 1413 gevallen (v.j. 1408) lichte schade aangericht. (Advertentie l.&t.) de aflemfeuwsfa vindt U bij 1 e Middeltandstraat 72 Aert van Nesstraat 38 De belangrijkste oorzaken van de onge vallen in 1962 zijn: geen voorrang ver lenen 17,4 pet; onoplettendheid 12 i>ct; tekort achter elkaar rijden 10 pet; door gang niet vrijlaten 9.7 pet; slippen 8 pet; onvoorzichtig passeren 6,5 pet; onvoor zichtig achteruit rijden 6 2 pet en on-i vc irzichtig oversteken 4,4 pet. Opvallend is dat het niet aangevei van een richting geen enkel ongeluk veroorzaakt heelt en dat slechts 0,5 pet van de ongevallen te wijten was aan het onder invloed van. drank verke ren van bestuurder of voetganger. SCHIEDAM, donderdag Het wordt PFC zo langzamerhand hoog tijd dat de Schie-' damse voetbalclubs zich wat meer in spannen. A[ enige weken staan de meeste clubs op de drempel om door te stoten naar de betere plaatsen op de ranglijst, doch maar al te vaak komt het er niet van. Meermalen Is getoond dat met suc ces tegen de boogstgeplaatste clubs ge streden kan worden en ook dit weekend kan er winst behaald worden. Lager KNVB Zo ongemerkt is Excelsior '20 op de derde plaats gekomen in 3 B, vier punten verwijderd van leider Westlandia. Op het eigen terrein in Thuriene komt Excelsior '20 zondag voor een krachtproef te staan tegen Westiandia, maar als Excelsior wederom door mat spel verliest, wordt het een afzakken naar dc middenmoot. Ia verband mei hei verkeer a«n door 0ok D'1S 2al "i,!t pmakkelijk in do top- de Raadsleden ook no, andere vraren se. ir«P ™t hel bezoek aan hot as steld. Zo wordt eevn'fd of er seen an-l Bevaar verkerende QuickSteps..levert een dcre dan polltlonïle raaatroselen genemen ev,« d,,cl °P: wiarbll DHS favonet ,s. De medespelenden, waren: Wim van den Heuvel, Maxim Hamel, Karin Haage, Ets van Rooden, Matthieu van Eysden, Bta Hulsman, Rob Milton, Jan Grefe, Ton van Otterloo en Henk Admiraal. De '«■gie berustte bij Guus Hermus, die werd geassisteerd door Harmen Zondervan. SCHIEDAM, donderdag Naar aan leiding van ons bericht van gisteren over "d vertrek van de zenuwarts W. Hoek- sba uit Schiedam moeten wij nu op ge- Eg van de heer W. Hoekstra zelf mede- dwen dat wij met het plaatsen van dit «richt vooruit zijn gelopen op beslissin gen die eerst later genomen, zullen wor- .fn- Waarvoor wij onze excuses aanbie den. kunnen worden tegen de „bromfiets- overlast". zoals liet toewijzen van spe ciale terreinen waar de bromfietsers hun snelheids-hartstochten kunnen botvieren. Doch B. en IV. zfln van mening dat het aanwijzen van speciale terreinen „brombanen" weinig effect zullen geven o/adat juist de aantrekkelijkheid van het optreden, nJ, ten opzichte van het pu bliek ctj de verkeerssituaties, er dan af zal zijn. Gevraagd wordt ook om de verkeers lichten bij het St. Jacobs Gasthuis, welke al jaren geen dienst meer doen. te ver wijderen en naar een andere plaats over te brengen. Doch B en W. achten het niet raadzaam deze maatregel te nemen, aangezien het in studie is om de „groene golf' door te trekken over de gehele Burg. Knappertlaun. Ook willen B. en W. geen parkeerskommen maken in de Burg. Knappertlaan, daar dit zou gaan ten koste van de ruimte van rijwielpaden of trot toirs. Ook wordt gevraagd of er geen stren gere maatregelen genomen kunnen wor den tegen het parkeren af stallen van aufu's, enz. op de openbare weg, met het kennelijke doel deze te verkopen ofte ver huren; tegen het parkeren van auto's op de trottoirs bij garagebedrijven en werk plaatsen en vooral ook tegen het plaatsen autowrakken op de openbare wegen en terreinen, welk laatste euvel hand over hand toeneemt. Tegen deze over tredingen van de Alg, Politic-verarde- ning dan wel het Wegenverkeersregle ment wordt door dc politie reeds opgetre den, geven B. en W. te kennen. Doch daar het aantal overtredingen inderdaad toeneemt, zal de controle worden ver scherpt. Voor oen strijd om aansluiting bij de kop groep gaal SFC naar Alpbia dat van ge lijke kracht is als de blauwzwarten. Een puntendeling is te verw&chtcn Het is Demos al gelukt hij de kansheb bers te komen, daarom dient Demos te zorgen winst te behalen op een minder agressief team als het Vlaardingse RK- WIK, dat naar Harga komt. Martinit zit in de lastigste afdeling; dat noodzaakt de witroden om nu met een zege op SSW in Harga de voorlaatste plaats te verlaten. De weimg constante vorm van SVDPW heeft de stadgenoten onnodig op de voor laatste plaats in 4H gebracht. In de uit wedstrijd tegen Poortugaal moet DPW omhoog kunnen klimmen. De reserves: Transvaiia 2—Excelsior '20 2; DHS 2HTON 2; Excelsior '20 3— VOC 2. Aid. Rotterdam Ursus is vrjj. DRZ gat zondagmorgen heel vroeg naar het Rotterdamse Nestoro met het doel dc kop in 1 B te heroveren, Dat moet mogelijk zijn. Schiedam kruipt ook op eigen terrein niet gemakkelijk in de kopgroep, omdat het bezoekende FSV Frctoria niet groots maar wel goed speelt. Saturnus staat onderaan, tezamen met Wilton Fijonoord; dat levert in Harga een duel vol spanning op met de beste kansen voor de Rotterdammers. De thuis wedstrijd van Schiedamse Boys tegen NRC kan voor de Boys het resultaat op leveren dat het contact met de kopgroep tot stand kamt. Lagere elftallen: Hennes DVS 5DCV 4; Spartaan '20 4Hermes DVS 6; DHS 5 Feijenoord 8; SFC 2De Hollandiaan 2; —Demos 2; SFC 3—Saturnus 2; Nieuwen hoorn 2SVDPW 2; Schiedam 3 —Dilettant 2; Nestoro 2—WF 2; Hermes DVS 7—Excelsior R 7; SW 5—Spartaan '20 5; Slikkerveer 5—Excelsior *20 4; SW 6—Neptunus 8; Excelsior '20 5OW 3; Demos 3—Steeds Volharden 3; EDS 4 Ursus 2; Sportiefia 2SFC 4; Schiedam se Boys 2—USC 2; SFC 5—De Hollan diaan 5; HWD 3—SVDPW 3; Aeoius 5— SVDPW 4: AVS 3—WF 3; Zwart Wit 2— Martinit 3; Hurricanes 3Schiedam. 4; CW 6Hennes DVS 8; Fortuna 5—-Ex celsior '20 6; SW 7—Coal 7; SW 8—Ex celsior R 20; FSV Pretoria 4-SW 9; Martinit 4—DCV 6; RFC 8—DHS 4; DHS 5—FIOS 3; Steeds Volharden 4—DHS 6; Ursus 3EDS 5; Demos 4—EDS 6; Boe zem kwartier 2Ursus 4; Pechvogels 2 DRZ 3; Excelsior '20 8—HWD 4; ODI 5— Demos 5; TOGB 5—SFC S; HION 3— Schiedam 5; Eureka 4Schiedam 6; SVD PW 5—Zwart Wit 4; HOV 11—Schiedam 7; TOGB 7—Martinit 6; DHS 9—Bloem hof 4; WF 5^-Wico 4; DRZ 4—DESV 4; Schiedamse Boys 4SV Hoogvliet 3; SV DPW 8—NRC 6; Ursus 3—De Hollan diaan 6. Zatertïagvoetbal (Advertentie LM.) Betere kleding btf Nederland Kattenburg sinds 1856 (Advertentie LM.) 9 MANNEN te uil „EEN GOED PAK" fliRken. denki Scmwmn Hoogstnrai iti Apotheek Jansen, Swammerdamsingei 41. TENTOONSTELLINGEN Sl*a- Museum: Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.30—17 uur. BIOSCOPEN sage. alleen 2 uur: „Girls! Girls! Girls!" «oopole, 2 en 8 uur: „Jong maar geraf- "heerd". h DIVERSEN 8 uur; Toneelgroep Ensemble v°or Kath. Kring, ff®*» 8 uur: Contactavond K.N.M.T.P. ""r* Sacrum, o uur: Contactavond Dr, Noletstiehting. SCHIEDAM, donderdag De politie heeft woensdagnacht in BUtlioven de heer J. de W. uit De Bilt aangehouden, die na het veroorzaken van twee ongelukken is doorgereden. Het eerste ongeval ge beurde 's avonds om. half twaalf op de Kotterdamsedük nabij de Nieuw Matbe- nessestraat in Schiedam. De heer J. S. reed met zijn auto voor gesorteerd om de Boerhaavelaan in te rijden. Hij werd rechts ingehaald door De W. die tegen zijn voorbumper botste en doorreed in de richting van Rotterdam, Men had zijn nummer opgenomen. Hij werd tenslotte in Bilthoven. aangehouden. Het bleek toen, dat De W. op de rijksweg onder Utrecht nog een tweede aanrijding had veroorzaakt. SCHIEDAM, donderdag. Ter gelegen heid van het vijftienjarige bestaan zal de Schiedamse Reservepolitie vrijdagavond een feestmars door de stad maken. Het Schiedamse Politiegezelschap verleent muzikale medewerking. De mars begint om acht uur bij het hoofdbureau van politie. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie ie Schiedam, dagelijks van 8.0017.00 uur, behalve op za terdag en zondag; armbandje met bedeltjes; lederen portemonnaie (ledig); blauwe dames handschoen (1.1; zwarte dameshandschoen 1 (r); herenhandschoen (r): muuranker; vuist hamer: ruig met sleutels: autostcp (bureau Kethel): voetbalshirt: kinderschoentje (r>. Te bevragen bij de vinder: blauw-grijs kinderiasJs. Snep v, d. Elststraat 7o; 2 paar orthopedische schoenen (laag cn. hoog). Sjoersma, Schuttersveld 64: kinderlaarsje, Hagers, Singel 120 b; kindeijuririe, Le Blan che, Van Beverenstraat 17; kinderschoentja <r). F. Dries, Ruijsdaeilaan 32 a; padvinders- hoed. J. van Gi essen. Westpolderstraat 17 b; colbertjasje. Heftig, Nw. MathenesserstraaV 72; geldsbedrag. L. Schreij. Mariastraat 84 a: damesring. Postkantoor, Tuin laan; kettinkje met kruisje, P. Nijs, Thomas a Kempisstraat 17 a; verpleegstersinsigne. De Faauw. J. Ver- meerstraat halskettinkje, Vlugman, Heinsiusstraat armbandje. De Ruiter, O. A. de Jongst raat 4 c; sierspeld. Kraan, Stad- houdersLaan 58; bankbiljet. B. Scbilperoord, Nw. Da ral a an 685; muntbiljet. Vermeulen. Schuttersveld 80; aktetas met inhoud. Kou- wen berg, Laurens Costerstraat 25 b; akten- tas met inh., J. v. d. Vliet, Van Ruijsdaet- laan "0; paraplu. Slagerij V. d. Meer. Dr. Wibautplem 33; ktnderportemonnaie met in houd, H. Schippers, J. van Lennepslraat tSb; lederen aktentas met Inh.. Brugwachter, Huis te Riviere: knipportcmonnaie met inh. Govaart. Gordonstraat 33; damesportemon- naie met inh.. Winkel Vema.x. Mgr. Nolens- laan 776: damcsporlemonnaie met inh., A. Homburg. Een drachtstraat 14 a; make-up tasje. Schenk. Singel 183; badtas met inh.; Nieuwen burg. Goeman Borgesluslaan 62; ak tentas met inh.. Th. J. Brouwer. Alexander Numanstraat 18 B: kmderportemonnaie met inh.. Liebeeck, Troelstralaan 147; kinder- -wantje Postkantoor. Mgr. Noleuslaan: heren- handschoen, Kop. Parallelweg 96 c; klnder- dasiraat 19; handschoen, (r). De Vries, Prof. Aatberseiaan 71; spanner® voor bromfiets, H. Ooms, Lekstraat 79; wieldop van auto, F. van Hoon, XJsselmondestraat 55 b: snelbin der. BL Janssen, Nw. Haven 183c; vulpen. van Kleef. Meeuwensingel 116; rozenkrans etui. Verschuren, RotterdamsedUk 223 c; bril, J. v. d. Schaft. Lorentzlaan 31a; ring met sleutels, Jacobs-Van. 't Hof. Troelstra- laan 90; ring met sleutels. Stok, Frans Hals plein 13; ring m« sleutels. De Ruiter, D. A. de Jongstraat 4 c; ring met sleutels, De Jonge, Nw. Maasstraat 91 b; auto step, Grims. Baan 60a: 10 kg aardappelen, Steege, West- frankelandsestraat 50; bruuie pmcer (reu). Dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat 47; wit- zwart hondje (teef). Meeuws, Prof. Aalbcrse- Iaan 79: bruin hondje. Dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat 47; kanarievogel, Van El- ten. Lekstraat 90 b; wit hondje met vlekken, Brugman. Van Heuven Goedhartstraat 58; beige hondje (ziek). Steenbergen, Mg*. No- lenslaan 83o, Derdeklasser BBSS is zaterdagmiddag in Harga gastheer voor Iiekkesluiter Ex celsior P dat overigens niet zo zwak ïs, zodat HBSS wel een telenrslelllng rijker kan worden. Ook PPSC zal bij het zwakke Rouw koop meer aan zelfkritiek hebben dan aan zelfoverschatting, omdat Rouwkoop geslepen tanden en nagels gaat tonen. HBSS 2 gaat naar het DeLftse CSVD 3. Het moet GTB in Harga ru'et moeilijk vallen met winst op het zwakke ZBVH aan de leiding te blijven. Het Schiedamse GSS steekt in goede vorm, zodat SC Zui- derparlc weieeng onttroond kan worden. De overigen: PPSC 2—ZWSH 2; Sun light 2—PPSC 3: BVCB 2—GTB 2; SSS —HBSS 3; DOTO 4—PPSC 4; Berkel 2- HBSS 4; GSS 2-MW '27 3; HBSS 5— Vlaardingen 4; PPSC 5Zwaluwen HBSS 6—BVCB 4; The Red Stars 2— HBSS 7; HVO 5—PPSC 6; Zwaluwen 9— GTB 3; GTB 4—Sunlight 4; HVO 6~ HBSS 8; Vlaardingen 5GSS 3. SCHIEDAM, woensdag By hei uit werken van plannen voor de bouw van woningwetwoningen aai, voor zover dit althans mogelijk ia. «leeds een aantel be jaarden woningen worden geprojecteerd. Tot nog toe ig dit ook geschied, bjj de wo ningbouw in Nieuwland. Zo delen b. en w. mede op vragen van raadsleden, die geconstateerd hebben dat bet aantal reeds gerealiseerde bejaarden-woningen achter blijft bij hei aantal dat gewenst wordt geacht. Hierbij tekenen b. en w. nog aan dat thans in uitvoering zijn het bejaarden centrum van de Ned. prot. bond, alsmede uitbreiding van het bejaardentehuis van de St.-Liduina-stiehting, terwijl in voor bereiding zijn. plannen voor de bouw van de bejaarden-centra voor de Ned. her vormde gemeente in Kethel-Groenoord en van. Humanitas in Nieuwland, Grilorei: Hedda, d.v. A. W. van Pelt en N. Walters; Jacoba H. M., d.v. M. A- Ham en M. A. F, van Dun: Bert P, z.v. T. van. der Pas en S. R. C. Sehónherr: Jacobus M. I., z.v. J. H. X. Engelen en W. J. H. Burgers; Anton, iv. J. H. Burgerhout en I. K. dc Winter; Helena, d.v. G. H. Deijl en G. J. Sloff. Overleden; J. Ploolj. 72 jr: K. F, D id e rich. 7D jr; J. Lansbergen. 55 jr; J. de Bes. 71 jr., eehtgen. van C. Valk. SCHIEDAM, donderdag Het Dordtse kwartet van Henk van Buul zal zaterdag avond in Maison Tivoli de dansavond van GuiHaume/Nieuwland opluisteren. Aan vang acht uur. SCHIEDAM, donderdag. De Ouder- comraissie van de Thorbeckeschool houdt op woensdag 13 november, 's avonds om acht uur. een ouderavond in de bovenzaal het Wijkcentrum san het Dr. Wibaut- B. en w. van Spijkenisse: (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE, donderdag. B(j de grensi 'ijziglng In het Boüekgebied. waar voor Gedeputeerde Staten een wetsont werp hebben aanhangig gemaakt, zullen 54 inwoners van Spijkenisse ingezetenen van Rotterdam worden- Erger is dat on geveer 140.000 per jaar minder in de gemeentekas van Spijkenisse zullen vloeien. Aldus constateren b- en w. van deze Rotterdamse buurgemeente met een gevoel van spijt. De berekening is gebaseerd op belas tingen. en uitkeringen uit het gemeente fonds. Over enige compensatie van dit bedrag wordt in het wetsontwerp met geen woord gerept, zodat b. en w. van Spijkenisse zich nu tot Gedeputeerden zullen wenden. De voorgestelde correctie wordi uiter aard sterk betreurd. De nieuwe grens zal ongeveer 200 meter zuidelijker lopen dan oorspronkelijk was aangegeven- In plaats van 794 ha zal Spijkenisse nu 840 ha aan Rotterdam moeten afstaan. Wel wordt ruiterlijk, toegegeven dat de voorgestelde begrenzing logisch is. Het scheepvaartverkeer naar en van het ha vengebied komt op het grondgebied van Rotterdam te liggen, terwijl het zoetwa terkanaal en de ontworpen verbinding met de Bnelse Maas binnen de grenzen van Spijkenisse vallen. 'Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. iDe fir ma L. C. Verhoeven, sport- en rijwiel handel, Overschïese Dorpsstraat 6, viert deze week zijn veertigjarig jubileum. Bovendien is het echtpaar Verhoeven veertig jaar gebouwd. ROTTERDAM, donderdag. (ANP). De Rotterdamse rivierpolitie heeft woens dag in ae "Waalhaven het stoffelijk over schot aangetroffen van de sinds 23 ok tober vermiste Amerikaanse matroos An- gelo Polatos (55). De man voer op het Amerikaanse vrachtschip Globe Carrier. Enig spoor van misdrijf is niet aange troffen. De matroos is in Griekenland geboren en woonde in Baltimore. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, donderdag. De heer F. J. van Keulen was gisteren veertig jaar in dienst bij het GEB te Rotterdam. In de kantine van de gasfabriek Kiél- haven werd hij toegesproken door de adjunct-directeur ir. J. J. Flameling, de voorzitter van de jubileumvereniging, de heer P. M. Kleinjan, en vele colle ga's. De jubilaris kreeg vele cadeaus en bloemen aangeboden. Standhouders: „Jammer!" (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Op de gisteren In „Bellevue" gehouden bijeen komst van standhouders op de Jaarlijkse Femina, heeft de heer N. den Ouden, directeur van de internationale consu mentenbeurs Femina, medegedeeld dat het hief is gelukt de datum voor de volgende beurs in 1964 zonder overlap ping van andere beurzen vast te stel len. De zeventiende Femina zal worden gehouden van 25 september tot en met 8 oktober 1964. Van de zijde van enkele standhouders werd het betreurd dat het niet mogelijk schijnt met beurzen als de Dameskro niek in Den Haag en Idee 1964 te Am sterdam tot overeenstemming te komen. Zij worden nu gedwongen een bepaalde keus te maken, aangezien het in de praktijk ondoenlijk Is aan alle drie de beurzen deel te nemen. Ook de heer Den Ouden betreurde dit, maar hij zag vooralsnog geen. op lossing. Men zal er het beste van moe ten maken. Overigens was de tevredenheid over de dit jaar gehouden Femina met het record aantal bezoekers van meer dan 150.000 bijzonder groot. De heer C. v. d. Linden, voorzitter van de beurs, noemde dit cijfer niet alleen verheugend, maar ook vererend. De mo deshow trok ongeveer 52.000 bezoekers. Hö vond dan ook dat het bestuur van de beurs met deze show een goede greep had gedaan. Ongeveer 45 pet, van het totaal aantal bezoekers kwam van bui ten Rotterdam. De heer Van der Linden constateerde een geleidelijke groei van het aanta.1 bezoekers. Het kwam hem moeilijk voor een antwoord te geven op de vraag hoe het succes van de laatste Femina te verklaren is. Naar zijn mening, maar hij gaf die graag voor een betere, lag de oorzaak van dat succes in het geluk kige samenspel van alle attracties. (Van ontt correspondent) HOEK VAN HOLLAND, donderdag Ook de tweede teenzgerxvond ten bate van Dousadj, In Harmonie gehouden, is een groot snee es geworden. De zaal was uitstekend gevuld. Deze avond werd georganiseerd door de jeugdige Karei van de Graaf en en kele vrienden. Zij werden geassisteerd door de heer Verhoorn. De avond was grotendeels gelijk aan die van de vorige week. De Hoekse jeugd amuseerde zich goed en de Dousadj-pot voer er wel by. ROTTERDAM, donderdag. Het Col- ge van b. en w. heeft als lid van. de wijkraad voor Ntetrw-Charfois benoemd de heer Bastiaan Blok, Wieringerstraat 22c. Hij volgt V) deze functie dr. G. Stel- liriga op. de dit antwoord prompt verkeerd uit ,Dus was het zo?" vroeg hü en „Nee* antwoordde de man. Waarna mr. Cos het vragenritueel vervolgde om nog enkele malen een krachtig „nee" te ioren. Dan moeten op 4 december maar wi getuigen gehoord worden, besliste mr. Cos, die aan „nee" alleen niet voldoende heeft. D» man beloofde terug te komen om zijn gelijk te horen en bij het afscheid vroeg hij nog verontwaardigd: ,En wie betaalt mijn onkosten?" „Dat is uw zaak", meen de mr. Cos, „het is in uw belang dat deze zitting gehouden wordt". Het aantal gebruikers van t« veel ster ke drank was woensdag talrijker dan ge woonlijk. De 33-jarige Vlaardmger A. B. kreeg de meeste aandacht van de kan tonrechter te Schiedam. Mr. Cos las voor dat B. „machteloos op de grond lag'' •Welnee, ik lag op het grasveld te sla pen", meende B. „Als je gaat kamperen, dan doe je dat zeker niet fn Vlaardin gen". meende de officier mr. H. Franken deskundig. Dc officier vroeg of B. als kantine beheerder flessen onder de toonbank had aangetast „Welnee", zei B. heel zeker ,dat kan niet, het is een Volksbond tegen Drankmisbruik". Mr. Franken vond dat B. zijn functie in 2ijn. vrije tijd geen eer aan deed. Dat vond B. ook, het zou niet meer gebeuren. Het werd vijftien gulden boete. De 66-jarige C. A. M. was in het hol van de politiële leeuw gelopen Bij het politiebureau in de Lange Nieuwstraat in Schiedam was hij op 30 juli in kennelijke istaat aangetroffen. De deskundige van het consultatiebureau zei dat de zuster van M. hem goed onder controle had. „Nu, dan vertrouwen we maar op de fikse li and van de zuster" vond mr. Cos. Vijf tien gulden boete. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag De ne ger-acteur Otto Sterman heeft woensdag avond in de Nieuwe kerk onder de titel: „De neger spreekt" een geheel nieuw programma gedeclameerd. Historie, chris tendom in oude en nieuwe beleving en de maatschappelijke strijd in Amerika en Afrika vormden wel de hoofdbestandde len in dit programma, dat door ongeveer tweehonderd belangstellenden werd bij gewoond. De wijkpredikant van de Nieuwe kerk, ds. w. J. Schouten, opende deze wijk- avond, waarin hij het jammer vond, dat men niet de beschikking heeft over een goed wijkgebouw, waarin dergelijke bij eenkomsten wellicht beter tot hun recht zouden komen. De stukjes proza, die Otto Sterman voordroeg maakten de meeste indruk op de bezoekers. Hij opende zijn declamaties met ,De Slavernij" waarin men een beeld kreeg van een slaventransport. Hij noem de dit een zwarte bladzijde, die niet moet worden omgeslagen. „De geboorte van een spiritual" spreekt voor zich zelf, namelijk het ontstaan van een spiritual In een kerkdienst, die neerkomt op een jammer klacht- Door het verbranden van een zweep, werd de afschaffing van de sla vernij gevierd, aldus bleek uit „De be vrijding". Het meest imponeerde de voordrachts kunstenaar met ..Noachs Ark". Daarbij kreeg men een. indruk hoe een negerpre dikant het scheppingsverhaal zou vertel len, met daaraan gekoppeld de zondvloed en de ark van Noach. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De 23- jarige monteur C. M. uit Vlaardingen is in arrest gesteld, omdat hij geen gevolg gaf aan een stopteken van een politienlan en op de agent inreed. Deze kon zich op het laatste moment in veiligheid brengen. De monteur zal vandaag voor de officier van justitie worden geleid. VAKBEURS VOOR MEUBELEN - UTRECHT Uitsluitend xaterd&g as. toe gankelijk voor particulieren van 95 uur. Wanneer u bij opgave orders aan de fabrikant re fereert aan de fa. Kroes als leverancier, vergoeden u de reis- en entree- kosten. Nadere gewen ste inlichtingen: WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Schiedam - TeL 67920 O kijkt U vergelijkt koopt bij LANGE HAVEN 95 j Schiedam, ieL 6 86 11 j GEEN' FILIATES Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.-, 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 63341. Fotografie GEMEENTE SCHIEDAM Wyziglng renvooi van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Kethel - Schiedam en vaststelling renvooivoorschriften. Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat ter voldoening aan het bepaalde in art. 37 van de Woningwet, vanaf 8 november 2963 gedurende vier weken ter Gemeente-secretarie (Afd, Alg. Zaken, Stad huis) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van een wijziging van het renvooi van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Kethel - Schiedam, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Schiedam van 24 februari 1951, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland by hun besluit van 24 juli 1961, GS. nr. 579 met het ontwerp van aan het genoemde uitbreidingsplan 1e verbinden renvooi voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belangheb benden schriftelijk hun herwaren tegen de ontwerpen bij de Gemeenteraad indienen. Schiedam, 6 november 1963, Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd. J. W. PEEK, Rolfilma vergeten? De auto- maat staat toot u klaar. Alle soorten films. Foto KL. van Vinnen, Hoogstraat 106. Diversen Al zingen en fluiten is 't bij Orpheus Mannenkoor - Schiedams énige Koninklij ke vereniging - Komt u eens luisteren, zonder verplich ting, op de repetities op woensdagavond 8-10.30 uur; Gebouw Ar ca do. N.V. Maatschappij Buitenhavenweg 5Q te Schiedam Telefoon 6 90 57 vraagt voor haar afdeling boekhouding, d ebiteuren-administratie," kunnende typen, Loeftijdi 17-20 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1