Kluchtig blijspel op tragisch thema uirunoTT Zwaar Uit tweede divisie Weinig grote woningen in nieuwbouw Jé Donderdag oprichting organisatie Het grote oor voortreffelijk uitgebeeld Botsingen van tankauto's De strijd rond de korven Eerste helft veldhandbal De Spaarbank in oktober Voor ijsbaan geen oplossing ENSEMBLEVOOR R.K. KRING LtricotJ"« Naar regionaal woonwagenkamp *hndn OOGARTS... Burgerlijke stand KOELKASTEN COUZY 1o MWdotfantfSflMfTï SVV ontvangt Baronie Hermes speelt bij Longa - [7J - V- -s* Klaprooscollecte Kappers blijven voor lop] \s? Tractor botst tegen boom Afsluiting elektra in Kethel dinsdag dicht TAXI dir^ L Opeiideurdienst Nog geen plan voor inslructiebad Jaarfeest van liet Singelkwartier"' C. van Witzenburg weer opgesteld Vleugel in gebruik Sp aarresultaten Nutsspaarbank Excelsiornieuws W. C. van der Waal ter aarde besteld VRIJDAG 8 NOVEMBER 1963 S fAdvertentie I.M.) Iedere week z(et U ze wel fn een of andere advertentie aange boden: Tricot Enkalon over hemden, het meest practische en moderne overhemd, zo ge wassen,zo droog en niet strijken. Zulke overhemden verkopen wij morgen, niet voor de geadver teerde prijs 11.75, maar één dag voor onze ter Meulenprijs, voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur. be gint de verkoop van deze Tricot Enkaion overhemden fn de m3ten 3óc/m43 voor Géén tel. of tehtift. 6«t. SCHIEDAM, vrijdag De mogelijk heden om het woonwagenkamp aan de Sehiekade in Schiedam te doen uitbrci. den tot een regionaal kamp, waar ook Ylaardingen en Rotterdam gebruik van kunnen maken, z\j« nog steeds in onder zoek. Het steekt blijkbaar op de kosten, die een uitbreiding met zich zal brengen en ook de subsidies die daar tegenover moeten staan. Doch daarnaast wordt nog nagegaan wat de kosten zijn van een verbetering van bet kamp, die door en kele Raadsleden toch wei hard nodig wordt geacht. Doch in beide plannen is voorzien in de bouw van schuurtjes en toiletten voor elke woonwagen afzonderlijk. (Aavcnentie l.M.) VOOR DE5JÏÜWWQflPV/C5, ItOTOWtW KNRAR HOOSSTRAAT 31 •TU.6*fl14 SCHIEPAM grggj Erkend Ziekenfonds-leverancier Geboren: Karei G-, z. v, N. Sneek en A. C. Terieth; Sylvia, d. v. J. van Wag- tendonk en A. de Groot; Adrianus G.r z. v'p- VBn der Struijs en C. M. Kerkhof; Albert, z. v. A. van Marion en M. W. Pronk; Jacoba M., d. v. J. Noordijk en ïfc- J. Pappers. w^'?rleden: M. Besteman, 76 jr.; W. Leontien van Beurden is verantwoordelijk ^v. Klemslag Baas, 59 jr.; J. van der Graaf, i voor de aardige decors en kostuums, ter wijl Paul Rodenko voor dc vlotte aan gepaste vertaling had gezorgd. (Van een onzer redacteuren) LJET getuigt van de brede opvatting en A van «en geest van verdraagzaamheid, die blijkbaar heerst in de Katholieke Kring Schiedam, dat juist deze Kring het toneelstuk „Het grote oor" van P. A. Brêal naar Schiedam heeft gehaald, met een Uitstekende uitvoering van de Toneelgroep „Ensemble", gisteravond In het Passage-theater, Want hoewel het stuk niet direct antl-fcathoJlek is, meer een aanval op de onverdraagzaam heid in geloofszaken, zoals die zich in elke religie kan manifesteren, wordt in dit geval wel degeljjk de onverdraag zaamheid aangetoond met het katholi cisme als model. „WD bedoelen niets met de keuze van dit stak", heeft het K.K.-begluur bij voor baat reeds geschreven in het program ma. „Het is gewoon gezellig en daarom hebben wü het gekozen Zo hebben de lalrUke opgekomen leden van de Kath. Kring het blijkbaar ook opgevat, want er Is braaf gelachen om deze komische en hoogst amusante uitvoering. Maar ..humor met een dubbele bodem", was indertijd de mening van onze kunst redactie bij de première van dit stuk. Een kluchtig blijspel op een tragisch thema. Geloofsvervolging, marteling en soortgelijke immoraliteiten worden hier als grappen opgediend. Een kluchtige bagatellisering van het kwaad, niet wrang of bitter, maar breeduit grappig. Doch een morele verontwaardiging spreekt er toch ook weer uit. Dit vloeit weer voort uit het feit dat Bréai een voortreffelijk blijspelschrijver is en nu meent dat hij zijn aanvallen het best kan lanceren, wanneer het ver pakt is in de vorm van een blijspel. Het eist echter wel enige geestelijke lenig heid om de verontwaardiging te zien naast al die geestigheid. VERVOLGINGEN Het stuk handelt over de vervolging van de Hugenoten In Frankrijk In de iüd van Lode wijk XIV. Zowel dc dwang als de geweldpleging om deze protestanten tot het katholicisme terug te brengen, als de praktijken van de profiteurs, die de goederen van de vervolgden goed koop In handen krijgen, worden aan de kaak gesteld. Maar dit alles wordt pot sierlijk en luchtig behandeld. De jonge geloofsheld Blaise, die aan alle martelingen moeiteloos weerstand biedt en die stralend vertelt, dat zijn vader naar de galeien is gesleept en dat zijn moeder toen uit wanhoop m een put sprong, is even amusant getoond als de brave burger Dupont die politieke car rière wil maken uit de terreur tegen de vervolgden, maar die zelf in moeilijk heden komt. Dc Fransman Gilles Léger heeft dit ver haal zeer zorgvuldig en met grote in ventiviteit voor de details geregiseerd en het gegoten in een vorm van gestileerde kluchtigheid De spelers van Ensemble hebben hem daarbij goed kunnen volgen en er een verrukkelijke voorstelling van gemaakt. FRAAI SPEL Aan Cor van Rijn viel de niet lichte taak toe om de figuur van de martelaar Blaise, verdraagzaam in het geestelijke èn het lichamelijk, waar te maken, waar hij heel laconiek en met gevoel voor detail uitstekend Jn is geslaagd. Jan Retèl kon de domme gelepen burgerman Dupont met veel komisch cian neer-- zetten en hem nog menselijk houden ook. 1 Ina van Faassen kon als de charmante nicht heel aardige effecten bereiken, Icrwijl John Soer met zwier de bizarre rollen van de gewetenloze profiteur als de geheimzinnige wonderdokter uitbeeld de. Een fraai rolletje was de amourcuse grijsaard van Chris Baay. Henk Molenberg, Carla Dura, Liselot Beekmeijer, Geert Tijssens, Bob Lówen- stcin, Carlos Fiesaar, John Leddy, Louis .Bongers en Ger Smit steunden dienstelijk in de kleinere rollen, al wa ren lang niet allen goed te verstaan. 'Advertentie LM.) afle bekende fahrikaten ook in huur Telefoon 30340-3743* [Advertentte LM.) Dromen. in goud TT ET brokje metaal dat donderdag ±1 naar de Rotterdamse Ahoy'hal werd getransporteerd, kunt u beter niet op uuj tenen krijgen. Het is het zwaarste anker van Europa. De fir ma Schmitt uit Schiedam heeft het tijdelijk uit haar voorraad afgestaan ais blikvanger voor de expositie Euro port '63. Hoé zwaar het anker is, wordt door de deskundigen aangstvallig ver zwegen. Bezoekers van de tentoonstel ling mogen ernaar radenze kunnen er een DAT mee verdienen. fAdvertentie l.M.) SCHIEDAM, vrjjdag SW ontvangt zondag aan de WealfrankelandsedUk het energieke Baronie. De ploeg uit Breda heeft door de laatste overwinningen aan sluiting gekregen met de kopgroep en zal er alles op zetten om deze mooie plaats op de ranglijst nog te verstevigen. De rood-groencn daarentegen hebben na de super-harde wedstrijd tegen AGOW diverse geblesseerde spelers, die deze week opgelapt moeten worden. Het ergst is Ton van Leeuwen er aan toe die een ernstige knie-blessure opliep; het is nu helemaal niet zeker dat hij zondag weer mee kan doen. Ondanks deze handi caps moet S'/V toch trachten de punten uit het vuur te slepen, gezien, de plaats op de ranglijst. SW 2, dat kans zag gelijk te spelen te gen de Ajax-rescrvcs, zal trachten ook succes te boeken op Volendam. Het Jeugd- team speelt zaterdag tegen het sterke Wilhelmïna in Den Haag; na de mooie overwinning op ADo kan ook hier winst in zitten- SW 3 speelt zondag om 10 uur in Harga tegen SHS 3 en het vierde elftal gaat op bezoek bij Overmaas 3, HermesDVS trekt zondag naar Til- ;bnrg voor een wedstrijd legen Longa, dat l»et slechts 2 punten de rode lantaarn [draagt in dc afdeling. Dit wordt een kans; [voor de blauw-ivitten om zich snel te r.-- IhabiUteren van de teleurstellende neder- ilaag van zondag "j.L tegen. Helmondia. Doch ook toen werd een nederlaag niet verwacht, zodat het tegen Longa oppassen biyft. Hermes 2 is duidelijk op de goede weg en kan dit nog eens duidelijk tonen door thuis van Fortuna VI 2 te winnen: deze wedstrijd wordt om half elf gespeeld in Harga. Het Jeugd-team ontvangt zaterdag om 3.15 uur in Harga het Haarlemse EDO, met goede kans op volle winst. Het derde elftal speelt zondagmorgen om 10 uur thuis tegen Excelsior 4 en Her mes 4 speelt uit tegen 't Hoorden 2. Onzt verlovingsringen zijn toonbeelden van goudsmeedkunst. Degelijk en artistiek, geheel naar Uw eigen smaak! Kom en geniet van onze droomcolkctïe! Alk merken stjn voorradig. WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66,15 - ROTTERDAM lp deze serie speciale aanbie dingen brengen wij een aanbie- ding Mystêre, die alles op dit gebied overtreft. Want deze Polyester Mys têre... een Tcrlenka marqui sette, 160 cm hoog met een bijzonder mooi FJockprint dessin, koopt U nu guldens voordeliger. 30.000 kruisen staan in ons land, op gericht „voor hen die utelen". Wy zij't de jonge mannert niet vergeten, die de prijs voor onze vrijheid betaalden; en dat willen wij ook verzekeren aan hun nagelaten, betrekkingen. Hoe kunnen toy dat nu beter tonen dan door hen te leiden naar het graf, waar aan zo vaak zy nog denken? De Klapraascollecte maakt dit be zoek mogelijk en daarvoor wordt uw steuh gevraagd. Denkt hieraan a*. zaterdag, wanneer de collectanten uw bijdrage vragen en geeft in ruime mate! De burgenteesler van Schiedam, mr. J. W. PEEK O SCHIEDAM, vrjjdag De gehele wo ning-voorraad in Schiedam bedroeg op 30 december 22.670 woningen. Uit de ver strekte cijfers bljjkt dat ongeveer een .kwart van de gehele woning-voorraad bestaat uit groiere woningen met zes of meer vertrekken. Dit staat dan wet In zeer schrille tegenstelling tot de nieuw bouw. want in Nieuwland kan nog niet één procent van de daar staande flat woningen tot de grotere woningen wor den gerekend, met zes of meer vertrek ken. In de Gemeenteraad is meermalen aan gedrongen op bet bouwen van grotere woningen, ook in Nieuwland, doch dat is volgens de regelingen van de "Woningwet niet goed mogelijk. Ook In de nabije toe komst is een verbetering op dit punt niet te verwachten. Want onder de in uitvoe ring o»' voorbereiding zijnde I.IO-Ï wonin gen in Nieuwland en Kethel bevinden zich maar voor 1,5 procent aan grotere woningen (met zes vertrekken). Door b en w. worden hier de volgen- j de getallen voor gegeven. De gehele wo- jmng-voorraad in Schiedam: 22.670 wanin- ;gen. Deze zijn onderverdeeld in 248 wo- ringen met één vertrek, 679 met twee vertrekken, 2 042 met drie, 6,277 met vier ,7.794 met vijf, 3.383 met zes, 1.483 met zeven. 513 met acht en 246 woningen mei negen of meer vertrekken. SCHIEDAM, vrijdag Om kwart over twee donderdagmiddag is de Rotterdam mer A. van E. met zün tankauto tegen de achterzijde van de auto van de heer B. J. H. op de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de Van Ostadelaan gereden. De heer H. stopte voor de voetgangers oversteekplaats, de heer V. E. kon een botsing niet voorkomen. Beide auto's kre gen zware schade. De Rotterdammer C. N. is donder dagmiddag om tien voor vijf op de Burg. Knappertlaan tegen een verkeerszuil ge reden toen hij een tankauto rechts inhaal de en de ruimte tussen deze auto en de zuil te klein bleek. De verkeerszuil werd ernstig beschadigd. Om tien minuten over tien is don derdagavond de heer H, J. de M. op de Warande bij het oversteken tegen een tankauto van de heer N. B. gelopen. De heer De M. gaf voorrang aan het van rechtskomende verkeer, maar zag de tankauto, die van links kwam te Iaat. Hij kreeg schaafwonden aan zijn linkerhand en een bloeduitstorting aan zijn been. De GG en GD heeft hem naar huis gebracht. SCHIEDAM, vrijdag Doordat de Rot terdammer A. S. die reed in een tractor met oplegger donderdagnacht om kwart voor een de bocht naar de Nieuwe Haven te groot nam, is hij tegen een boom gere den. De boom werd ernstig vernield, de tractor werd zwaar beschadigd. SCHIEDAM, vrijdag Van gemeente wege wordt bekend gemaakt dat in ver band met werkzaamheden aan het hoog spanningsnet de elektriciteitslevering ln verschillende delen van Kethel gestaakt zal worden. Op zondagmorgen 10 novem ber van 8 uur tot half tien. Het betreft de wijken By dorp. Tuindorp, De Schie- damseweg tot aan de oude Dorpskern en de omgeving van de Meeuwensingel tot en met de Kerklaan. (Advertentie LM.) EÜROTftX TELEFOON (Advertentie t AU 1 1 SCHIEDAM, vrijdag Voor de afde lingen, waarin de eerste teams van de korfbalclubs zU« opgenomen, zijn ln het programma slechts inhaalwedstrijden op- fjenomen- Daardoor zijn ODI cn Schiedam vrü en is voor Succes de uitwedstrijd te gen DKV In Dubbeldam vastgesteld. DKV heeft nog maar drie punten. Sue I ces twee. De tegenstander van afgelopen zondag. TOV. stond er nog zwakker voor, imaar deze Dordtse club heeft er geen 'twijfel aan laten bestaan wie de sterkste 'is De blauw-witten hadden nog wei het I voordeel van eigen veld. We zjin daarom niet gerust op de afloop van de kraeht- t meting met DKV. maar het minste wat 'mag worden verwacht is toch een beter Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 reSyltaat dan tegen TOV. Verder zijn vastgesteld: Charlois 2— Schiedam 2, HPV 3—Succes 2, TOP 2— ODI 2, Charlois 3—Schiedam 3; junioren: WION—Succes; aspiranten; Hoogvliet a— Schiedam a. Eureka c—Succes a en Schie dam bSchiebroek c. SCHIEDAM, vrijdag De commissie voor het Open Deurwerk van de her- '™*e, p, S^FiisSvónTpantaita. vormde n°i|?£KSS tadïvrè- Be uur: Operette leerl. Juliana-j november lot. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum; Dagelijks 10—17 uur; zon dag 12.3017 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het geheime te- ken van d'Artagnan." Monopole, 2, 7, 9.15 uur: „De zwarte rid der van Cornwall." t> DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur; Opening Salon van de Maassteden 1963. Arcade, 8 uur: Feestavond OJN.L Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bijzonder mooi Mystêre, 160 cm hoog, (J koopt dus de breedte) per ffleter voor Bijpassende vensterval 42 cm hoog. per meter voor 1.49 Géén tel. of schrift, bnt In Nieuwland staan momenteel 4.947 woningen, onderverdeeld in 281 wonin gen met twee, 1.876 met drie, 2,465 met SCHIEDAM, vrijdag Door de Ned 'vier, 285 met vyf, 36 met zes en maar 4 Kappers Bond afd. Schiedam is een en- ;met zeven vertrekken. Grotere zijn er quéte gehouden onder de Schiedamse kappers over de vraag of de winkelslui- ting op dinsdag gehandhaafd zou worden j Jn voorbereiding of uitvoering of naar de maandag verschoven. De, meer-; Nieuwland en. Kethel zyn totaal 1.104 derheid heeft de voorkeur aan sluiting •wonirtigcn. Onderverdeeld in 55 mat twee op dinsdag gegeven, zodat de bestaande [57B met drie, 430 met vier, 25 met vyf toestand blijft gehandhaafd. en msrar 16 met zes vertrekken. Geen I grotere woningen. Dit kan echter van tijdelijke as"-d zijn j Op 12 juni 1964 loopt de c.a.o. voor kap- j pers af en de mogelijkheid is groot d(j' door de werknemers een rusttijd van 4{ii uur aaneengesloten gewenst wordt Her bestuur van de afd. Schiedam van di N.K.B., die reeds volledig begrip heeft de argumenten van de voorstander" de sluiting op maandag, ziet volgend jaar de maandag-sluiting een feit wor den. moei li toch bif ter meuten ziin Wij lijn er bijzonder trots op als eerste in Nederland de internationaal bekende Fio^ nest» Nylons, regulaire prijs 1.75 als li eropenlngs-aanbieding ic kunnen brengen. Finnesta Naadloze Micro- M«sh Nylons 20 denier, in de nieuwste najaarstinten... koopt U Zaterdag niet voor de vast gestelde prijs 1.75, maar voor slechts één dag. per paar voor nog géén negentig cent. SCHIEDAM, vrydag In oktober werd bjj de Spaarbank anno 1820 (e Schiedam slechts een Jnlegoverschot van circa 27.000,— geregistreerd. Ingelegd werd: liJL S 1.566.888,99, terwijl S 1.539.997,29 werd terugbetaald. Het inleggerstegoed bedroeg op 31 oktober j.l. 42^89,675,97, tegen 37.936.069,50 op 31 oktober 1962. Een toe-1 name dus in écn jaar tyds van meer dan S5 miljoen. Het tegoed van de deelnemers aan het SCHIEDAM, vrijdag Welke mede werking kan de gemeente geven aan dn by het bestuur va» dc Sportfondsenba- den bestaande plannen, om op de SCHIEDAM, vrijdag De eerste helft van de competitie veldhandbal wordt zon- arsral°!«n. Volgende „,k k.«. iügcvolsc de Jeuedspaenvet met dc verenigingen neg o,r,nn,dotrl,<Ii„ g KiJkWraSn overschreed in oktober spelen als v.orbere.a.nj tin H tnl-L, aanU1 dMlnemcrs handbalcompelitje, dit dt tveek daarop hcd^SÏ 21$ op 3, 0l[t0bcr (uWmo okto. be&fnt- jber 1962 2283). Wilton -Fijenoord in Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Finnesca Micro-Mesh naadloze Nylons, In alle maten err de nieuwste tinten, per paar voor Als de dames va Op 31 oktober J9G3 waren de gezamen- bestaande fundering achter het overdekte bad aan dc Burg. Knappertlaan een in- structfebad te bouwen? Zo wordt ge-b_ëindijjCI, vraagd door enkele Raadsleden, die zelf pIaats beeirttugen. «»i ihlegpers en de' jzieh kandidaat stellen voor de fovensle 'plaats. Als Hygiea verliest, dan kunnen zij zelfs de eerste helft op de leiders- De UVG-dames zijn tegen Quintus 2 op revanche belust voor de nederlaag in KwintsheuL In de distrits eerste klas he ren kan Wilton Fijenoord in Den Haag van Wings winnen. Ook de DWS-heren gaan naar Den Haag en moeten van VQ- mening zyn dat liet van belang is Schiedam een instructiebad to hebben, annex aan het Sportfondscnbad. Er wordt met ijver gewerkt aan net maken van een plan, delen b. en w. voor- j.an zich tig mede, doch dit plan is nog tc ;Dq binnen om in de kopgroep te bly weinig afgerond, dan dat het rijp zouven_ zijn om in overweging te worden geno ten. I De UVG-heren. gaan in de afdeling Ook over het openluehtbad dat ccrl»„s Mas Olywpis '62 in Do.- gebouwd aal woricn in Scliicdam-Zmd I15-"1" m0«e" u,t ander vaa'10 in de buurt van de Wilhelminahaven. kunnen b. en w. nog niets definitiefs mededelen, zolang er nog geen besluit genomen over het tracé van de Delhi dijk, die ook langs de Wilhelminahaven zal lopen. T>' voor 30 miljoen belegd in effecten, circa f 7,5 miljoen in hypotheken en voor circa ƒ10 miljoen in onderhandse lenin gen aan rijk, provincies, gemeenten e.d. SCHIEDAM, vrijdag Het oude zeer van het ontbreken van een échte ijsbaan gaan tappen, wiUen zij volgend jaar niet j|n Schiedam is bij de behandeling van degraderen. Dames 2 van Wilton speelt ide gemeente-begroting weer aan de orde gekomen. Door Raadsleden wordt ge vraagd of. zolang er geen terrein be schikbaar gesteld kan worden voor een goed geoutilleerde ijsbaan, het gemeente bestuur niet bereid is tijdelijke voorzie ningen te treffen. Bijvoorbeeld door een DWS. Hellas, Ver- j bestaand terrein geschikt te maken voor Ijsbaan en dit gedurende de wintermaan den ter beschikking te stellen. thuis tegen Olïvio uit Fijnacker en kan zich via een zege naar de kopgroep wer ken. De indeling van de zaalhandbal-com petitie is: Dames hoofdklasse B: KSV Swift WLC/DES, Hygiea, burch. Dames districts 2e klas A: Athene 2, AHC 28, HVP, Schutters, Verburcb 2, SCHIEDAM, vrijdag De .Vereniging jWilton Fijenoord. „Het Singelkwartier" houdt op ^terdaii Dames afdeling 2e klas: Activitas, UVu. 23 november in de grote feestzaal vac WIK. Advendo, Meeuwen, Schutters 2. Rotterdam het 32ste i Heren districts 2e klas A: AHC school -ir deskerk aan de Prof. Poelslaan in Rot- 'Wijkcentrum, 8 uur: Contactavond Hen- terdam. Aanvang 19 uur. y^g^^otter- bH-j^Se zïï sprekèn^ver het onderwerp jartver. De Sluis. I „Waar de hemel open is." gebouw Odcon jaarfeest Men zal kunnen genieten een revue, getiteld „Even kijken... voor uw plezier", die onder leiding staat van Willy White. Na afloop is er bal, waar het dansorkest The Rhytm Aces onder leiding van Jos Tepel musiceert Animo, Gona, Meeuwen, Wilton Fijen oord, Quintus 2, Heren afdelings le klas: Activitas, Ac tief, DWS. WIK, Snelwiek 2. Schutters 2 Heren afd. 3e klas: Snelwiek 3, DWS 2. UVG, Atomium, Schutters 3, Spartaan. Doch b. en w, zien nog steeds geen oplossing. Het geschiktmaken van een sportterrein tot ijsbaan zal bijzonder kostbaar zijn, gezien de slechte onder grond en verder ook technische moeilijk uitvoerbaar in verband met de aanwezig heid van oude kavelsloten. Bovendien zijn de velden, uitgegeven of verhuurd aan verenigingen, juist in de winter io gebruik voor het voetballen of hockeyen. Per client niet meer dan 4 paar. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, vrijdag Na een afwe zigheid van enkele weken is Cor van Witzenburg van zijn armbreuk genezen en zal hij zaterdag rus. de Excelsiorgeie- deren, als linksbuiten, weer komen ver» sjterken. De voorhoede is nu als volgt samengesteld, van rechts naar links: N. Verbaas. P. Wezemer, A. van 'tHoff, Jan van Strijen en C. van Witzeoburg. In de achterhoede is rechtsback A. ten. Broek wegens ziekte verhinderd. Zijn plaats wordt nu ingenomen door L. Verhaas. (Van een onzer verslaggevers) VLAARD1NGEN, vrijdag. Op 20 no vember wordt de nieuwe vleugel van de christelijke huishoud- en industrieschool officieel door mej. A. J. Brombaeher, rijksinspectrice voor het nijverheidsonder wijs voor meisjes, officieel geopend. Prak tisch is de vleugel al in gebruik. Lacht F&ronir&iniffinfj (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Op 6 no vember heeft het actiecomité tegen lucht verontreiniging. gevormd uit de negen personen die onlangs bezwaar maakten tegen de afgifte van een hinderwet vergunning aan N.V. Deltachemie, aan gevuld met de heren H. M. J. Dubbeldam (VVD), ir. R. Keuning en een vertegen woordiger van de KVP (die echter door verblijf in het buitenland niet persoonlijk aanwezig kon zijn) zich beraden over de oprichting van een nieuwe organisatie. Besloten werd een oprichtingsvergadering bijeen te roepen op donderdag 14 novem ber om 8 uur 's avonds in de Harmonie te Vlaardingen, Schiedamseweg. Allen, die zich na de oproep in de pers als voor lopig lid hebben aangemeld, ontvangen hiervoor een schriftelijke convocatie. Uiteraard is echter iedereen, die bereid is als lid toe to treden, op de®e vergade ring welkom. Aan de vergadering zal namens het actiecomité een uiteenzetting worden ge geven over de voorafgegane gebeurtenis sen, en een overzicht over de plannen, voor de op te richten vereniging. De organisatie stelt men zich voorlopig voor als volgt: een (nog klein) voorlopig be stuur, belast met het opzetten van de organisatie en het samenstellen van sta tuten en reglementen, en met de uitvoe ring van die aktiviteiten die reeds on middellijk ter hand genomen kunnen worden; daarnaast een adviesraad van des kundigen op technisch, bedrijfseconomisch ai medisch gebied; en voorts plaatselijke contactgroepen in het gebied van de Nieuwe "Waterweg. Voorgesteld zal worden om als leden alleen natuurlijke personen toe te laten, in conlributieklassen (naar eigen keuze) van ofwel ƒ2.50. ofwel ƒ10.—, ofwel ƒ25. per jaar. Voorts kunnen verenigingen, stichtingen, ondernemingen e.d. toetreden als donateurs tegen een minimum-contri butie van 50.—- per jaar. Aan de vergadering zullen kandidaten worden voorgesteld voor het voorlopige bestuur; als namen kunnen nu al genoemd worden: voor voorzitter mr. H. Versloot, voor secretaris/penningmeester L. de Snayer, voor propaganda en ledenwinning Krabben Ter voorbereiding van de op te stellen statuten zal aan de vergadering een ont werp worden voorgelegd voor de om schrijving van doel en middelen. Het is de bedoeling dat de nodige reglementen enz. tenslotte worden voorgelegd aan in het voorjaar bijeen te roepen vergadering om dan definitief te worden vastgesteld. MAASSLUIS, vrijdag Hoewel ver schil lende spaarbanken de laaiste maand meer uitbetaalden dan ontvingen, fs het prettig te constateren dat de Nutsspaar bank te Maassluis een overschot had van ƒ147.000. In ronde sommen van 1-000 werd in gelegd m 7328 posten 1.690.000 en terug betaald in 3794 posten ƒ1.543.000. Het inleggerskapitaal, groeide daardoor tot ƒ19.320.000, verschuldigd aan 19.994 inleggers. Rekening houdende met de by te schrij ven rente, groot ƒ575.000, aan het eind van het jaar, lijkt het ons toe dat een in leggerstegoed van ƒ20 000.000 op 31 de cember haalbaar is. In oktober werden gepleegd 356 spaar- busjes, waarmede werd gespaard 12.300, 24 deelnemers traden toe tot de .^Zilver vloot" spaarregeling. Thans is verschul digd aan 998 deelnemers 409-723. MAASSLUIS, vrydag Na de neder laag van zaterdag- j.l, tegen CSVD ziet men de wedstrijd tegen HVO, zaterdag a.s. in de Dijkpolder, met enige bezorgd heid tegemoet. Een kijk op de ranglijst zegt ons dat de teams elkaar in kracht niet veel ontlopen. Stand bijgewerkt tot 3-ll-'63: 1. Pelikaan 6 wedstr. 14 pnt, 2. RWB, 8 wedstr. II pnt, 3. CSVD 8 wedstr. 10 pnt, 4. HBSS, 7 wedstr. 8 pnt. 5. HVO, 7 wedstr, 8 pnt, 6. Excelsior M, 8 wedstr. 6 pnt, 9. Zuidland. 8 wedstr. 6 pnt. 8. Spijkenisse, 8 wedstr. 6 pnt Zuidland 8 wedstr. 5 pnt. en 10. Excelsior P 8 wedstr. 3 punten. Excelsior 2 moet de verre reis naar Katwijk ondernemen, tegen Quick Boys 2. Verder programma: Excelsior 3—Zuid land 2, 3.15 uur; WO 2—Excelsior 5. Junioren: HBSS a 3Excelsior a2ï- Excelsior b2VFC b2, 2.00 uur; Rozen burg cl—Excelsior cl en Excelsior c2 Zwaluwen c4, 2.00 uur. MAASSLUIS, vrijdag Onder grota belangstelling is woensdagmiddag op da alg. begraafplaats te Maassluis het stoffe lijk overschot van de vrijdagmorgen op tragische wijze om het leven gekomen techniscb-ambtenaar van de gemeente, de 28-jarige W. C. v. d. Waal, ter aarde besteld. Op de begraafplaats waren, behalve da wethouders Van Gelderen en Van der Snoek, tevens de directeuren van de ge meentewerken en bedrijven de heren J. H. Kloet en P. E- H. van Hille, alsmede verschillende amtsdragers in de Ned. herv. kerk en vele collega's en vrienden aanwezig. - (Advertentie (AI.) Betere kleding btf 1 Nederland Kattenburg sinds 185B j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1