Buitenlanders brengen enige verlichting 'JP STEDELIJKE VERVUILING CHIEDAM Aan plannen voor uitbreiding en sanering wordt gewerkt Groei van bevolking is moeilijk te voorspellen Rioleringsprobleem in landelijk Kethel Pendelen blijkt toch bezwaarlijk te worden SVC-dames slaan DOS Maar concrete resultaten blijven uit Door stedebouwkundige R. Fledderas. Winst voor de ÏSF-teams O aiiJ Op de arbeidsmarkt: npyïar" iïengelsportclub „Schiedam e. o." bestaat 50 jaar Burgerlijke Stand Auto rijdt tegen stilstaande auto „Opgei-uiiml staat netjes" Hele bevolking kent nu het probleem Eerste prijs voor I. Boer Tafeltennis Sanering Prijsuitreiking Rennersclub Water-overlast Geslaagd „Hol" verdwijnt «'TIS Concert Harmonie orkest O.B.K. DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters AANKOMEND BEDIENDE SGHQQLWERKSTERS DINSDAG 12 NOVEMBER 1963 f Advertentie 1M.) D(c Is een speciale aanbieding flanellen herenpyjama's, voor hen die overdag in de kou hun brood verdienen, maar daardoor 's nachts 20'n warme flanellen pyjama dubbel kunnen waar deren. Nu liggen er stapels van deze heerlijk warme herenpyjama's voor U klaar, In een ruim model en keurig afgewerkt. Deze gestreepte flanellen heren pyjama's, normale prijs 8.95 koopt U morgen voor nog geen zes gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze flanel len keren pyjama's, de pantalon met elastiek in de taille en In de maten 48 c/m 56 voor Giert tel. of tchrlft. belt. SCHIEDAM, dinsdag. Het bestuur van de gouden hengelsportvereniging Schiedam en Omstreken heeft voor de viering van het halve eeuwfeest een speciaal programma samengesteld. Uit dit programma zal een keuze moeten worden gedaan om de gestelde finan ciële grens niet te overschrijden. Zo is gesuggereerd de organisatie van een groot concours, eventueel in samen werking met de Schiedamse Gemeen schap, die elk jaar een concours belegt; een feestavond met een filmprogramma of een vergadering met feestelijk karak ter, waarbij ook de dames van de leden kunnen worden geïnviteerd. Tenslotte kunnen verenigingsinsignes worden uit gereikt. Onder de naam „De Amateur" zag de hengelsportvereniging als onderafde ling van de Algemene Hengelaaxsbond in februari 1914 het levenslicht. Op 25 december- 1915 wprd in Musis Sacrum het eerste jaarfeest gehouden, waaruit de huidige vereniging is ontstaan. GEBOREN: Fhilippus, z, van J. van Dorp en P. A. Voogt; Ingrid A., d. van C. J. den Outer en J. L. A. Vijfvinkel; Hans, z. van J. Ruwaard en J. Stok; Wytze H., z. van G. Rijsdijk en A. van der Werf; Giuseppe, z. van V. Renga en Y. Loohuis; Johan, z, van H. J. Schulze en G. W. Wieringen. OVERLEDEN: H. T. M. t>. Kramers, 14 jaar. (Advertentie I.R1 Betere kleding Nederland Kattenburg j Apotheek plein 17. Nkuwland, Dr. Wibaut- TENTOON STELLINGEN Sled. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12.30-17 uur: „Salon van de Maassteden BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Het geheime teken van d'Artagnan". Monopoie, 2 en 8 uur: „De hond van de BaskerwiUes". DIVERSEN Sted. Museum, 8 uur: Helinium. Jubi leum. Volksgebouw, 8 uur: Vrouwengroep PvdA. Jaarvergadering. Arcade, 8 uur: Vogelliefhebbers. Verga dering. li ene, 8 uur: Sted. Gymnasium. Ouder- avond. Wijkcentrum, 8 UUX7 NW*Vrouwenbond. Film, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Terwijl in het gewest GAB Nieuwe Waterweg Noord het aantal open staande aanvragen om mannelijke arbeidskrachten per ultimo oktober 1963 nog altijd rond 3.800 bedroeg in Schiedam 1633, in Vlaardin- gen 743, in het rayon Maassluis (Maassluis, Maasland, Hoek van Holland en Rozenburg 1423) is dit aantal toch aanzienlijk minder dan een jaar gelden; toen bedroeg dit ruim 5,400. De oorzaak moet voornamelijk Worden gezocht in de aangetrokken buitenlandse ar beidskrachten. In het gehele ge west van het gewestelijk arbeids- buerau Nieuwe Waterweg Noord zgn er rond 1.500 werkzaam. Zij werken allen op een éénjarig con tract. In de praktijk komt het herhaal delijk voor, dat zij daarna wel met ver lof gaan, maar dan al met een tweede éénjarig contract in de zak, hetzij bij dezelfde werkgever, hetzij bij een ande re. Het aantal buitenlandse arbeids krachten. dat na afloop van het eerste jaarcontract niet terugkomt, is betrek kelijk gering. Zelfs gaan lang niet alle buitenlan ders na één jaar direct met verlof. Bij velen bestaat de neiging het verlof uit te stellen tot de maand december, om dan na de jaarswisseling weer terug te keren. De spanning op de arbeidsmarkt duurt overigens onverminderd voort. Dat ma nifesteert zich op de kantoren van het gewesteRJk arbeidsbureau ouder meer door het sterk groeiende aantal binnen komende aanvragen om toestemming tot het beëindigen van de arbeidsverhou ding. Dat aantal Is in het rayon van het GAB Nieuwe Waterweg Noord van 25 a 30 per week gestegen tot 35 a. 40. SCHIEDAM, dinsdag De heer R. A- uit Alphen aan de Rijn is maandagavond half acht in de Warande met zijn auto tegen de geparkeerde auto van de heer T. P. M. E. gereden. Beide voertuigen -werden zwaar beschadigd. SCHIEDAM, dinsdag. De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben lo de afgelopen week met wisselend succes gespeeld. Dames 1 speelde een sterke partij tegen het altijd lastige DOS. De Schiedamse meisjes bleken veruit de sterkste» en wonnen dan ook terecht met 30 (15—3, 15—6, 15—8). Dames 2 bezocht hst sterke AMVJ/ RLVC 1, dat evenals dames 1 nog on geslagen is. De SVC-meisjes konden he laas niet veel tegenstand bieden en ver loren na de setstanden 15—4, 15—6 en 15—12 met 3—0. Donderdag a,s. komt dit sterke AMJV-team op bezoek bij SVC 1, een strijd om de voorlopige be zetting van. de eerste plaats. Heren 1 speelde voor de vierde ach tereenvolgende maal geijjk, ditmaal te gen het beslist mindere ZVC. Na twee gewonnen sets, 15—12 en 1510, zakten de Schiedammers ver terug en lieten de laatste sets aan ZVC, 12—15 en 815 De overige uitslagen lulden: Dames: SVC 5J. Pendrecht 2 03; SVC 4—-Tenaco 1 2—2; «f. Pendrecht 1 SVC 3 3—0. Heren: SVC 2—Spivo 2 3—0; Set Up 2 —SVC 3 0—3: SVC 4—Hou Stand 2 2—2. Junioren: SVC a—Libanon b 3—0. SCHIEDAM, dinsdag. Enkele jaren ge leden is in Schiedam, zoals ook In zovele andere steden, een actie-comité „Opge ruimd staat netjes" ingesteld. Het doel was eensdeels om de actie In Schiedam te propageren en anderdeels om midde len te beramen om de ook In Schiedam voortschrijdende stedelijke vervuiling op plaatselijke niveau tegen te gaan. De resultaten zijn niet om over te roepen. Wel heeft het comilé bereikt dat er nu overal in de stad honderden papierbak- SCHIEDAM, dinsdag. Het is bijzonder moeilijk een prognose te geven van de te verwachten bevolkingsgroei in Schiedam, Dit komt omdat deze groei nauw sa menhangt met de toewijzing van woning-contingenten en van het ontwikkelings tempo van het Waterweg-gebied. Zo delen B. en W. mede op vragen van Raadsleden, die er zich verder bezorgd over maken dat de stedebouwkundige vormgeving achter zon raken bij de wonlngbouw-planncn. De vraag 5S gerezen of door het uitblijven van dc Instelling van een afzonderlijke Stedebouwkundige dienst bij de gemeente, dc tijdige voorbereiding en uitwerking van de plannen voor de stedebouwkundige ontwikkeling niet in gevaar Is gekomen. De onteigeningsplannen, de uitwerking van de uitbreidingsplannen en die voor de sanering laten te lang op zich wachten. Doch het college geeft ten antwoord dat er wel degelijk gewerkt wordt aan die plannen. De heer R. Fledderus Is benoemd tot stedebouwkundige adviseur van Schie dam. Docli daar deze samenwerking eerst kortgeleden een definitieve vorm heeft gekregen, zullen de resultaten nog even op zich laten wachten. Aan de heer Fled derus is opdracht gegeven voor het ont werpen van het ullbreldingsplan in on derdelen Kethcl-Schiedam en ook van een nieuw saner in gs-phn. Opmerkelijk is ook, dat regelmati; vaklieden of aankomende vaklieden ont slag vragen om een ongeschoold beroep in de bouw te gaan uitoefenen- Men veronderstelt dan meer te zullen gaan verdienen. Het argument „dichter by huls wonen" komt ook vcelvuldiger voor dan vroeger Er is, wordt dan ook by het gewestelijk arbeidsbureau geconcludeerd, een ten dens tot afneming van de korte af standpendel. Zelfs wordt de afstand van Rotterdam naar de Vlaardlngsc industrie en omgekeerd al als een bezwaar aan gevoeld, waaraan het verschijnsel dat de vaak lastige verbindingen van veraf ge legen woonwijken naar ook van het stadscentrum verwijderde Industriebuur ten niet vreemd zal zyn. e werkgelegenheid is allerwege 20 groot, dat men voor gelijksoortig werk met gelijk loon ook dichter bij huis te recht kan. (Van onze correspondent! MAASSLUIS, dinsdag. Onze stadge noot de lieer J. Boer, dirigent van de har monievereniging „Libertas Primitiae" uit Brielle, behaalde zaterdag j.l, op het mu ziekconcours te Wageningen, in dc eerste afdeling, eer. eerste prijs, met 366 punten, met lof van de jury. MAASSLUIS, dinsdag. In de vakatu- van ds. C. Mak werd zondagavond in de gemeentevergadering van de geref. kerk, met algemene stemmen beroepen ds. D. J, Drie, te 's-Gravenmeer. 1 SCHIEDAM, dinsdag. De afgelopen week Is voor dc TSF-teams In de com petitie een uitstekende geweest: van de vijf gespeelde wedstrUden leverden er vier een overwinning op en één eindig de In een gelijkspel. Vooral de (eerste) overwinning van TSF 1 was, na het ma tige begin met twee nederlagen, zeer belangrijk. Die eerste zege is ovengens met grote moeite tot stand gekomen. Tegenstander Piet Hein 1 nam. na een 22 gelijke stand, zelfs een 42 voorsprong. Toen toonden Bouwer, Wigmans en v. d. Wiel het goede moreel te bezitten; ze liepen hun achterstand niet alleen in (4—-4), maar namen ook een 5—4 voorsprong door een 17—-21, 21—15, 21—12 over winning van. v. d. Wiel op C. Doff. En in de laatste party presteerde aanvoer der Bouwer het. Piet Hein's sterkste man J. v. d. Jagt te kloppen, zodat toch nog een overwinning (6—4) uit het vuur werd gesleept. TSF 2 zette tegen 21-Up 7 zijn zege reeks voort; met 8—2 lieten De Looze cn do zijnen er geen twijfel over bestaan welk team het sterkste was. Evenmin over de aspiraties van het team: het behalen van een kampioenschap! Het derde TSF-team had ook al weinig moeite met het bezoekende VBP dat 19 nederlaag leed. Alleen invaller H. Wittop Koning (aanvoerder L. dc Ruiter is voor enkele weken uitgescha keld) verloor één partij. TSF 4 behaalde het eerste puntje in sze competitie: tegen Intiem 4 werd 55 gelijk gespeeld. Invaller Johnny Buik presteerde het twee partijen 4e winnen, evenals Fred Jorritsma: boven dien wonnen zij samen het dubbelspel. Jammer, dat aanvoerder Theo van Dijk er geheel uit was en niet eenmaal won. Het vijfde TSF-team tenslotte herstelde zich van de misstap van de vorige week en won royaal met 9—1 van Elan IÖ; het was Jan Willem Tulling die in de laatste partij Elan de gelegenheid gaf de eer te redden. De plannen voor Groenoord en Kethel* centrum zullen in ontwerp reeds rond de jaarswisseling aan de raad ter goedkeu ring worden aangeboden. Verder zijn in voorbereiding enige partiële uitbreidings plannen in hoofdzaak, alsook enige wij zigingen van de „Regeling Bebouwde kom". „Dit zijn voldoende waarborgen voor een tijdige voorbereiding en uitwer king van plannen voor de stedebouwkun dige ontwikkeling van Schiedam," menen b. en w. In dit verband achten b. en w. het. met de raadsleden, van groot belang, dat alle benodigde gronden van het plan- Kethel zo snel mogelijk eigendom van de gemeente worden. Dit om geen stag natie te krijgen bij het uitvoeren van de plannen. De heer Fledderus Is bezig met het op stellen van een „basisplan" voor de oude binnenstad, aan de hand waarvan de nering kan plaats hebben. Docli de uit werking van dll plan. zal twee jaren ver gen; momenteel kunnen b. cn w. hier geen mededelingen over verstrekken. Over en kele details geeft het college wel enkele vage bijzonderheden. Zo wordt bij het ontwerpen van dit sa neringsplan voor dè binnenstad ook het vraagstuk van de verbinding tussen het Stadhuisplein en het station opnieuw in studie genomen, evenals de betekenis die SCHIEDAM, dinsdag. In grote delen van Kethel bestaat geen riolering. Met het voortschrijden van de Schiedamse be bouwing zal daar wel eens verandering ln bomen, doch het is nog lang niet zo ver. Momenteel komt het nog algemeen voor dat de woningen spuien op sloten en nog wel zonder dat er gebruik Is ge maakt van een septlc-tank. Enkele raads leden hebben bü de behandeling van de begroting daar de aandacht op gevestigd. Ter voorkoming van kwalijk riekende en vervuilde sloten zon het eigenlijk voorgeschreven moeten zijn dat wonin gen niet anders dar- vla een septic-Unk mogen lozen op de sloten. Zo zijn b. en w. van mening. Maar omdat een aanleg van riolering ln de bedoeling ligt, is hét thans niet opportuun om alsnog die septic-tanks voor te schrijven. De toestand zal dus nog enige tijd gehandhaafd moeten blijven. Iets anders is, dat die sloten beter schoongemaakt kunnen worden, Dit ge schiedde tot dus ver gedeeitelijk door Gemeentewerken en gedeeltelijk door de Reinigingsdienst Doch dit werk zal in gaande 1954 door de Reinigingsdienst uit besteed worden daar de dienst zelf geen personeel beschikbaar heeft voor dit werk. De bedoeling is daarbu dat het schoonmaken van de sloten eenmaal per jaar zal geschieden, tenminste wanneer er gegadigden voor te vinden zijn. Mo menteel is dat nog wel het geval. Ook in Bijdorp-Kethel heeft men afgelopen zomer te tobben gehad met het verwerken van overtollig water, omdat de riolen niet werkten. De bewoners heb ben toen zelf moeten ingrijpen om erger te voorkomen. Nu zijn al eerder voorzie ningen. op het gebied van de riolering toegezegd, doch b. cn w, moeten waar schuwen, dat het nog wel enige tijd zal duren voor dat die riolering er zal zijn. Verder ligt het In de bedoeling om de sloten langs de Kerklaan, van de Scbledamseweg tot aan de Meeuwen- singel, te dempen en te vervangen door een riolering. Dit Is echter een onder deel van het rioleringsplan voor het oude dorp Kethel. Zo verklaren b„ en v. Een plan daarvoor met een krediet aanvraag is reeds bU het College Inge diend, doch het ollege wil zich daar nog eens over beraden. Zulks ln ver band met de hoge kosten ran de te wijzigen hulsaansluitingen eo andere Interne verbouwingen. SCHIEDAM, dinsdag De actieve rennersclub ..Schiedam" komt woensdag avond 20 november om half negen in het clublokaal Liberty in Broersveld büeen voor de jaarlijkse uitreiking van de kam pioensvaantjes van tijdrit en sprint. Ver der de pryzen van het algemeen ciub- kam pi oenschap, de wlsselprijzen, presta- ticprijzen cn de Sportvriendbokaal. De prijsuitreiking zal ditmaal niet kun nen worden verricht door voorzitter Henk Breur, daar hij maandagmorgen in het ziekenhuis is opgenomen voor een opera tic. Hierdoor kunnen de wielrenners nog niet beginnen met de opbouw van de wielerbaan in sportpark Harga. De ren ners waren van plan alvast te beginnen met het leggen van de betonnen funde ring voor de kantine, indien de gemeente daartoe toestemming geeft. Het zal nog wel enkele weken duren voordat de Hab- bo uit Hardinxveld de kantine op deze fundering kan plaatsen. Dit vanwege de termijn die voor de duur van de afleve ring geldt De renners hopen volgende maand met het werk te kunnen beginnen als de heer Breur weer hersteld zal zijn. SCHIEDAM, dinsdag Voor het diplo- a A. ziekenverpleging slaagden in het gemeenteziekenhuis Schiedam de zusters M. Bikker, T- A. den Hartog, E- Kraan, A. F. Neeleman, M- van Renswoude en M. Sprong. MAASSLUIS, dinsdag. De 85ste unie- collecte, vorige week zondag gehouden in de geref. kerk te Maassluis, heeft opge bracht ƒ1048,70, waarvoor het schoolbe-j stuur een Leder hartelijk dank zegt. aan de Singel als winkelstraat ln de toe komst moet worden gehecht. ïn dit ver band zal ook een sociaal-economisch on derzoek worden ingesteld. Voor dit on derzoek zal binenkort om een krediet worden gevraagd aan de raad. De percelen Broersvest 37, 39, 41, die naast de Passage zo leiyk ln een „hal" zijn gelegen, zullen moeten verdwijnen. Er bestaat wel belangstelling voor do grond, die aan een gegadigde is aange boden, doch de resultaten van de onder handeling moeten nog afgewacht worden. Ook het bouwvallig geworden pand aan de Rotterdamsedijk op de hoek met de Buitenhavenweg zal vervangen, moeten worden. Doch plannen hiervoor bestaan er kennelijk nog met, want b. en w. geven te kennen dat zij graag overleg willen plegen met eventuele reflectanten. De bestemming van het aangekochte pand Singel 155 is nog niet vastgesteld. Het college overweegt dit pand in gebruik te nemen voor één van de gemeentelijke diensten of bedrijven. Anders wordt het beschikbaar gehouden, als „reserve" bij onteigeningen. Enkele raadsleden hebben zich gesto ten aan de onbewoonde krotwoningen, die men overal in de stad kan zien. Waarom worden ze niet afgebroken? Het ligt steeds in de bedoeling om dit zo snel mogelijk te doen, maar om tech nische redenen kan het niet aliyd direct gebeuren. Overigens zjjn by bet ge meentelijke woningbedrijf thans nog 238 krotwoningen in beheer, die pas over één a twee Jaar aan de beurt zijn voor sloping. ken en soortgelijke instrumenten zijn aangebracht, ook in de parken, doch er wordt zo weinig gebruik van gemaakt. Dc straten en plantsoenen zijn er moge lijk wel iets zindel ijker op geworden doch overal ziet men nog het papier dwarrelen. Toch is er wel een plus-punfc. De actie „Opgeruimd staat netjes" heeft in. zo verre resultaat gehad, dat het probleem van de verontreiniging van straten, enz. onder de aandacht van brede lagen van de bevolking is gebracht. Zo schrij ven b. cn w. terecht. Inderdaad is men, met de neus om het probleem gedrukt en na de gevoerde actie kan geen Schiedammer beweren niet op de hoog te te zijn van het streven van dc „Op geruimd staat netjes"-actie. Of men zich dan ook aan. de regelingen houdt, is echter een andere kwestie. „Het is niet uitgesloten dat op de lange duur resultaten verkregen worden", merkt het College optimistisch op om daarna te verzuchten: „Het is een zeer moeilijke taak om het publiek op te voeden in de gewenste richting," Daar om is toch maar weer besloten om nog eens 100 a 150 papierbakken extra aan te brengen. Dat zal dan via een recla mebureau gaan, zeker om de kosten wat te drukken. Het lijkt ons echter onjuist om het plaat selijke comité deze onbevredigende gang van zaken te verwijten. Het pro bleem van de stedelijke verontreiniging immers is een landelijk probleem, waar vrijwel alle grotere steden in meer dere of mindere mate mee te maken hebben. Het moet dan ook ook op lan delijk niveau opgelost worden. Doch de de regering laat de lagere overheden er maar mee tobben. Geen personeel Bij de installatie van hel plaatselijke comité heeft burgemeester mr. J, W. Peek eigenlük al een oplossing aan de hand gedaan. „Wenen", zo merkte bij op, „Is veel schoner dan de Nederland- ste steden. Doch daar heeft men ook geen personeels-tekort bjj de Reini gingsdienst." Kjjk, daar is het nu juist, waar de schoen wringt. By alle ge meentelijke reinigingsdiensten heeft men een tekort aan personeel. En niet zo'n beetje ook. Deze diensten zijn ge woon niet meer in staat om hun taak naar behoren te verrichten. Ook niet wanneer er vele machines Ingeschakeld worden, zoals ln Schiedam toch echt wel het geval is. Dit tekort aan personeel is echter ook een vraagstuk, dat niet zo eenvoudig op te lossen is. Plaatselijk helemaal niet en landelijk voorlopig ook nog niet zo een- twee-drie. Vandaar dat er weinig an ders opzit dan een beroep doen op de burgerij om zich netjes te gedragen. Wat dus geschiedt in de Actie „Opge ruimd staat netjes". Dit beroep pakt niet bij de bewoners (de goede uitzon deringen daar gelaten), omdat er geen sanctie achter zit Men krijgt geen straf bij overtreding. Sancties In de Angelsaksische landen heeft men het heel anders aangepakt. In de En gelse en Amerikaanse steden kent men het probleem niet van de stedelijke verontreiniging. Doch daar hoeft men het ook niet te proberen om een leeg zakje van de patat op straat te gooien, of een uitgelezen krant; zelfs geen leeg sigarettedoosje. Dat is een overtreding, die relatief zéér zwaar wordt gestraft met een hoge boete. Het moet daar weL Stel je voor dat de razend-drukke stra ten van Londen-city of New York Iedereen maar het overtollige papier op straat wierp. Dat zou een chaos worden. Zover zijn we in Nederland (nog) niet maar het gaat toch een verkeerde kant op. De man die uit onverschilligheid of zelfs moedwillig de straten verontrei nigd gaat hier vrU uit. Als er een fikse boete op stond, zou hy wel anders han delen. Het strafbaar stellen van het op straat neerwerpen van papier e-d. zon héél wat meer succes boeken dan de vriendelijke actie: „Opgeruimd staat netjes", maar ja, zover zijn we nog niet. f Advertentie LM.) Wanneer fc»«lim4Vet' sletetrf geldt bot on advies of b* schrift. Wij 9e^e aanmer- uw af'S?OTi«wln3-pro' kina komt na van „„„.ad wt..heda lM«d Centrum". ScMMbaansiraal 7 Tol 51234. Zuid; Korto HtluVr. 2-1-6 TeL173960 Wett: Bettowsj 11 (Spaans» polder] Tol 153333 tAfttTruck-sefvieaj SCHIEDAM, dinsdag. „Oefening Baart Kunst", het hoogst-gew aard eerde harmonie-orkest van Schiedam, geeft op donderdag 21 november een uitvoering in het Passage-theater o.l.v. dirigent Dick Koster. Op dat concert zullen ook gespeeld worden de twee verplichte wer ken, n.L de Rapsodie Norvégienne van Johan. Svendseti en Arcadia van Piet van Mover, van het zaterdag 16 november in oneer te houden concours van de K.N.F.H.F., waaraan ook OBK zal deel nemen in dc Vaandelafdeling. Tevens zullen ten gehore worden gebracht de Hongaarse Lustspiel-ouverture van Ke- lar Bela en Three inventions, een mo dern werk van Pi Scheffer. Na de pau ze wordt een shcw-film gedraaid. Kaarten, voor dit concert zyn te krij gen bij penningmeester C. J- van Brug gen, Gordonstraat 46 b, teL 61922 en bij muziekhandel Van Krogten, U kijkt U vergelijkt U koopt bij Lange ba ven 95 Schiedam, teL 6 86II GEEN FILIALEN Personeel gevraagd leel I Voor pompwerk aan dames- confectie zoeken wij' een naaister voor circa 20 uur per week. Loon ƒ2.per uur bruto. Aanmelden Her man Eyl, Hoogstraat 58, te Schiedam. Voor 2 ochtenden per week van 9 tot 13 uur zoeken wit een werkster voor het schoonhouden der zaak. Loon ƒ2.per uur bruto. Aan melden Herman Eyl, Hoog straat 58. Schiedam. Te koop aangeboden Eerst bij* Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.-. 10-30 korting. Ook merfcmachnies. Showroom Coja, Lange Ha- 126, telefoon 63341. ADVERTEREN DOET VERKOPEN Wie niet adverteert wordt vergeten GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling „Belastingen" der secretarie van. bovengenoemde gemeente kan, een worden geplaatst. Het bezit van. een U.L.O.-diploma is gewenst. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, die nen binnen 10 dagen na verschijning dezer adver tentie te worden ingezonden aan de afdeling „Per soneelszaken" der gemeentesecretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Openbaar Lager Onderwijs in bovengenoemde gemeente, kunnen enige worden geplaatst. Aantal wekelijkse werkuren nader overeen een komen. Bezoldiging voor 23-jarigen en ouderen 2.01 per uur. Mondelinge of schriftelijke aanmelding van gegadig den binnen 10 dagen na verschijning dezer adver tentie bij de afdeling „Personeelszaken" der ge meentesecretarie, Nieuwstraat 26, alhier. vier muren u te benauwd zijn... is er builen montaaewerk genoeg bij Wertapoor-Montzaei Door onzo raam op het gebied van groot montagewerk heeft deze speciale afdeling van Werkspoor N.V.-te Utrecht een groeiend aantal montage-opdraehlen In binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: Kernreactor - Italië Bruggen en .Suikerfabriek - Tran Oli e ra ffl naderij - Soedan Ben elux chemische Installaties» Terneuzen Olieraffinaderijen en chemische Installaties Shell,- Esso en Caltex - Botlek gebied Chocoladefabriek Mars - Vegbel Gasbelproject - Slochteren. Ltrots op zijn, kunnen yrfl cp ad gelogen held geven voor: plaatsing als vakman: opleiding tot vakman*, voor elactrïsch-, aulogee of ergon-a rc fasser pijp fitters voor pijpfitter montagewapkarai bankwerkers Voor het werkan op karwei bestaan Sped aio vergoeding®^ WERKSPOOR Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden -woensdag 13 november an. tussen 7 en 8 uur mm. bü bet Gewwie* lbk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werk spoor-vertegenwoordiger aanwezig ls.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1