HELINIUM 5 JAAR CHIEDAM lilrunoft Schiedam op de televisie 5.98 Él \Kaart van Helinium en vondsten cadeau gedaan Beveiliging tegen brand HOUSE-COAT erbetering van oude woningen 1 Ophoging van achtertuinen AGENDA OMEGA Kajoco-jeugd bouwt muur Wedstrijden in zwemmend redden 1 Vogelshow in Arcade wordt groots Marechaussee naar gebouw Callenhurg Opheffing YJG Nieuwe wijze behandeling begroting Samenkomst in Sted. Museum Af en toe expositie van archeologische vondsten ei1 J Proef in Tuindorp KAPSTERS- MODEL 7.95 Juiste opvatting Steeds een stukje Bijl als sym bool Stuurrad gestolen Burgerlijke stand Aansluiting bij Eurotax In Sportfondsenbad i Telefoons in scholen Lezing „De dans in de schilderkunst" Enkele mutaties in het bestuur WOENSDAG 13 NOVEMBER 1963 fAdvertentie t.M.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. De oudheidkundige vereniging „Heli nium" heeft dinsdagavond op sfeervolle wijze haar eerste lustrum in de aula van het Stedelijk Museum gevierd. Op deze drukbezochte sa menkomst Is wel het hoogtepunt van de vijf levensjaren van de ver eniging, die Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als werkterrein heeft, bereikt. Deze climax manifesteerde zich met het aanbieden van de archeologische kaart van het nHelinium"-gebied aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort en -een kost bare collectie oudheidkundige vondsten uit Schiedams grondgebied aan het Museum van Schiedam. Voorzitter H. J. Apon noemde twee facetten van hoogst belang in de eerste lustrumgeschiedenis ran „zijn" vereni ging. De ontdekking van de zgn. Vlaar- dingse cultuur en het intensieve, met dankbare resultaten beloonde onderzoek bij het zwembad Groenoord, dat voor de historie van West-Nederland bijzondere aspecten heeft opgeleverd. Zj)n eerste taak was de overhandiging- van de archeologische kaart met docu mentatie aan dr. T. Glazema, directeur van de Amersfoortse Rijksdienst. Op de kaart zijn 52 vindplaatsen gesignaleerd. Achttien uit bet IJzeren tijdperk ca 34 uit de Romaanse tjjd. Het Neolithicum en de Middeleeuwen zijn niet op de kaart, die op schaal van 1 :10.000 Is aangebracht, vermeld. De vindplaatsen zyn van de afgelopen vijf jaar van „He linium". De heer Apon beloofde na de tweede lustrumperiode de nieuwe vind plaatsen op de kaart te zullen laten aantekenen. i Nuttig Sierlijk Dameshorloges, juweeltjes van dc horloge- industrie. Een samengaan vin sieraad cn practïsch nut. Een welkom geschenk van blijvende waarde. Met gouden band v.a. f 195.- Volledige garantie. WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM SCHIEDAM, woensdag De bewoners van Tuindorp Kethel hebben nogal eens te klagen gehad over het feit dat bun achtertuintjes na zware regenval blank komen te staan- WU hebben daar onlangs nog op gewezen. Deze achtertuinen zou den verhoogd moeten worden, wat ook weer bezwaren heeft. Door de Woningdienst is in samenwer king met de Plantsoenendienst de zaak eens bekeken. "Wanneer het gehele com plex achtertuinen opgehoogd zou wor den, zou de consequentie zijn, dat de ge hele beplanting van de achtertuinen en ook het openbare groen verwijderd moet worden, waarna het grootste deel van beplanting vernieuwd moet worden. Daarom is een plan ontwikkeld om de tuinen te voorzien van een drainage- systeem, waarbij volstaan kan worden met maar een geringe ophoging. Bij wijze van proef zullen nu de tuinen van een dertigtal woningen op deze methode wor den verbeterd. f Advertentie I.M.) Betere kleding bij j Nederland Kattenburg j sinds 1856 Nieuwe brandweerkazerne SCHIEDAM, woensdag In verband met de bouw van het nieuwe stadhuis zat de brandweerkazerne aan de Singel moeien verdwijnen. Uiteraard zal er nu een nieuwe brandweerkazerne moeten worden gebouwd, die gedacht is In de omgeving van de Breedstraat. Binnen af zienbare tijd zal aan de gemeenteraad daarover een voorstel worden gedaan. Zo delen B. en W. mede. In maart of april van komend jaar zal de nieuwe ladderwagen voor de brand weer afgeleverd worden, Deze wagen zal ƒ90 000 kosten. Om even bij de brandweer te blijven Nagegaan wordt welke archieven van ge meen lelijke diensten beveiligd dienen te vorden tegen brandgevaar en op welke wyze daarin kan worden voorzien. Voor twee diensten staat de archiefbeveiliglng reeds op de begroting. Er wordt echter terdege rekening mee gehouden dat by de nieuwbouw van verschillende grote gemeentelijke gebouwen, zoals het ge meente-ziekenhuis en het stadhuis veel brandvrije archiefruimte zal krijgen. Ook de gemecnlelyke scholen worden beter tegen brand beveiligd door het aan brengen van brandtrappen. In uitvoering zijn de brandtrappen voor de scholen het Edisonplein en de Ant. Muysstraat en de Gerhardschool aan de Burg. van Haa* renlaan. Daarna komen in 1964 als laatste de Thorbeckeschool en de drie BLO-scho. len aan de Burg. Honnerlage Gretelaan aan de beurt. Advertentie I.M.) van prachtige no-Iron poplin leuke, practische coat In het vlotte niet minder dan 10 tintelende uni-kleuren normaal slBChts 3 dagen in alle filialen van Speciaalzaken in textiel Apotheek Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 17. tentoonstellingen Sted, Museum: dagelijks 10-17, zondag 12,30-17 uur: „Salon van de Maassteden". BIOSCOPEN Passage, 2 ett 8.15 uur: „Het geheime teken van d'Artagnan". Monopoie, 2 en 8 uur: ,J>e hond van de Baskervilles." DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur, lezing over schil derkunst Arcade, 8 uur N. I. H.. lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur, CMB, huldi- gingsfeesL Chr. Soc. Belangen. 8 uur, Alg. Fotokring, bijeenkomst "Wijkcentrum, 8 uur, Thorbeckeschool, ou deravond. Dr. Glazema noemde de overhandi ging een gewichtig ogenblik voor hem zelf en de bibliotheeek van de rijks dienst. De papieren zijn bewijzen van ■oen gezond leven in Helinium. Verder getuigden volgens hem deze geschenken van de juiste opvatting, die in deze afdeling leeft voor samenwerking en saamhorigheid. Zich tot de heer J. Paalman, di recteur van het Stedelijk Museum, richtend, zei de heer Apon, dat He linium het als een taak zal beschou wen de archeologische vondsten te brengen waar ze horen. In het Ste delijk Museum. De vondsten, Gouden Eeuw-materiaal, zijn voornamelijk uit de West-Abtspolder afkomstig. ,J)e voorwerpen zijn in het volle licht van een vitrine geplaatst," zo antwoord de de heer Paalman. „Ik geef u de ver zekering, dat ze ook in het volle licht zullen blijven staan". Hy onthulde, dat bet de opzet is geregeld een stukje van de voorraad archeologische vondsten te tonen tot 1966. Dan zal het museum ge restaureerd zijn. Zoals bekend wordt de vleugel verbouwd en de kelder onder handen genomen. De collectie zal dan zo omvangrijk zijn, dat de vondsten bfi elkaar een zeer representatieve archeo logische verzameling zullen vormen. De heer Paalman sprak lovende woor den tot de heer Chris de Roo, die aan de opstelling en de inrichting van de vitrine heeft gearbeid. In zjjn causerie,'getiteld „Wij schrij ven geschiedenis", merkte prof. dr. P, J. R. Modderman, erelid van Helinium, op dat er twijfel bestaat aan samenwer king lussen archeologen, amateurs en vaklieden. Hij betreurde deze opvatting en vergeleek amateur en vakman met de verhouding waarin een ouder tot een kind staat. Juist het gemeenschapsgevoel wordt sterker ontwikkeld wanneer een vondst wordt gedaan. Een vondst kan ais el. gendom van de vinder worden be schouwd, maar ook de eigenaar van de grond waarin Iets gevonden wordt, heeft iets te zeggen. De gemeenschap mag op zfin beurt iels van de vinder en de ei genaar verwachten. Iiy was verheugd, dat deze opvatting in deze archeologi sche werkgroep bestaat. Via het vertonen van een serie dia's bracht prof. dr. Modderman nog eens m herinnering welke ontdekkingen He linium in de voorbije vijf jaar heeft ge daan. Als eerste werden de belangstel lenden natuurlijk geconfronteerd met de vuurstenen bijl, die In een Vlaardingse riolering is gevonden. De bijl wordt im mers beschouwd als het symbool van een reeks belangrijke onderzoekingen van Helinium. Prof. dr. Modderman vertelde als curiositeit de resultaten van het on derzoek, dat naar aanleiding van de vegetatie in Kethel is ingesteld. Vóór de vegetatie waren er cultuur planten, belangrijk voor Helinium omdat zij er de invloed van de mens in herkennen, zoals vlas, zwarte mosterd, rogge en huttentut. Hutten- tut produceert zaden, die oliehou dend zijn. PROF. dr. Modderman bekakt de vitrine met archeologische vond sten in het Schiedamse Stedelijk Mu- (Adverientie IM.) Met „Wij schrijven geschiedenis" doel de de inleider op de wijze, waarop de archeologen tewerk dienen te gaan. Zij moeten met elkaar opschrijven wat zij allemaal vinden en dienen dit als een plicht te beschouwen voor hetgeen ze uit de bodem meenemen. Nadat de heer Apon prof. dr. Mod derman een verzameld werk, getiteld „Science in Archaeology", had aangebo den, werden na de koffiepauze (men kon toen de nieuwste aanwinsten van dichtby bekfiken) twee archeologische films vertoond, die de ambassades van de Duitse Bondsrepubliek en van Frank rijk beschikbaar hadden gesteld. SCHIEDAM, woensdag. Onbekenden hebben uit het afgesloten roefje van het motorbootje „Wiebe" (eigenaar is de heer p, NA, dat in de Schie hgt, een reserve stuurrad gestolen. WERKELIJK EEN precisie horloge voor uw leven! Gaarne tonen wij u onze volledige collectie. Prijzen van. 125.af. Alléérrverkoop voor Schiedam SCHIEDAM, woensdag. Meisjes cn jongens van ongeveer achttien jaar, die Md zün van de Kajoco Schiedam Zuid, gaan een muur voor hun kerk houwen. Zij weten niets af van het metselvak, maar hopen, ook door niet alleen passieve, maar ook actieve belangstelling van ande ren, een handje daarbij Ie worden gehol pen. Op vier plaatsen in de stad zullen 2y jt zondag 37 november, te beginnen 's avonds om acht uur, hun arbeidslust ontplooien. Als „werkplaatsen" zullen dienen gebouw Musis Sacrum, gebouw Irene, de kantine van de Cartonnagefa- briek en gebouw Arcade. SCHIEDAM. Geboren: Karin, a. v. J. Wijnberg en A. Tromp: Jolanda j. M., d. v. P. G. Levering en T. P, ML Boom; Je roen, z. v. L. Öuwerkerk en C. H. E. Tet- telaar; Wilma, d, v. A. P. M. Peeters en W. Hamerslag; Hermma, d. v. A. Wuis- man en E. J. Offerman; Sandra, d, v, H. C. C. H. Erkelens en M. C. Batenburg; Edith J., d. v. H. A. Bode en J. J. Daamen Overleden: N. van der Ent, 58 jr, echtg. van A. de Gunst SCHIEDAM, woensdag De Eerste Schiedamse Taxi- en Bustax-on der ne ming fa. G. v. d. Most uit de Lekstraat zal zich met ingang van vrijdag 15 no vember aansluiten bij de Ver. Taxibe drijven Eurotax NV te Schiedam, waarin meer bedrijven gefuseerd zijn- Het ge zamenlijke telefoonnummer zal zijn SCHIEDAM, woensdag De verbete ring van oude gemeentewoningen (wo ningwetwoningen) heeft de aandacht van het gemeentebestuur. Doch vaste plannen zUn er op dit punt niet gemaakt kunnen worden, wegens bet gebrek aan personeel bü de gemeentelijke Woningdienst, Ge tracht z*E worden om, na aanvulling van het personeel van de Woningdienst, als nog een verbeteringsplan op te stellen, dat naar gehoopt wordt eind volgend jaar aan de Raad aangeboden kan wor den. Ook de woningbouwverenigingen zyn werkzaam op dit punt Bij Sint Jozef is men al begonnen met het aanbrengen van het achterstallige onderhoudswerk. Bij de Bouwvereniging „Eendracht" is, in samenwerking met de Nationale Wo ningraad. een aanvang gemaakt met het voorbereidende werk tot verbetering van het woningbezit van de vereniging. Enkele raadsleden vinden het bezwaar lijk dat nieuwgebouwde winkelpanden worden verhuurd via een tussenpersoon. Kan het college bj| het verlenen van de bouwvergunning niet bedingen dat de verhuring rechtstreeks geschiedt? Vol de bepalingen van de bouwverordening kan hiertegen niet regelend worden op getreden geven B. en W. te kennen- Hoogstens kan bU de verkoop van de grond een hepaling hieromtrent worden opgenomen. SCHIEDAM, woensdagHet District- West (Zuid-Holland) van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, hondt zaterdagavond in sa menwerking met de Schiedamse Brigade In het Sportfondsenbad wedstrijden in zwemmend redden. Behalve de plaatselij ke Brigade doen mee brigades uit Delft» Dordrecht, Gouda, Den Haag, Leiden, Kat wijk, Noordwfik en Rotterdam. Het pro gramma bevat persoonlijke nummers en estafettes die In zwemkostuum en gekleed gezwommen worden. De prijzen, beschikbaar gesteld door de Schiedamse Brigade, bestaan uit wisselba kers, medailles en diploma's. De brigade die de meeste punten weet te verzamelen krijgt de eeuwigdurende: „Van Bueren- Wisselbeker" uitgereikt. Voor de jeugdige deelnemers is een aparte wisselbeker be schikbaar. De wedstrijden, die districts voorzitter M. P. Viool zal inleiden, be ginnen om kwart over zeven. Van zeven uur af zyn aan de kassa van het bad toe-, gangskaarten verkrijgbaar tegen ƒ0,25. In het uitvoerige programmablad geeft burgemeester, mr. J. W. Peek een uiteen zetting over de doelstelling van het bri- gadewerk in het algemeen. Hij benadrukt tevens hoe dit werk de waardering van overheid en bevolking weet te verkrijgen en ook verdient. (Van een onzer verslaggeefsters FOLGENDE WEEK, om precies te zijn op woensdag 20 novem ber, zullen 's avonds tussen half acht en acht uur in Pi Scheffers ,JPas Geperslf' op de televisie opna men te zien zijn, die in Schiedam zijn gemaakt. De camera tg in de bovenzaal van het riant gelegen café-restaurant Europoort gericht geweest op de drukbevaren rivier, die als décor moest dienen voor het optreden van The Rob Hoeke Boo gie Woogie Quartet uit Haarlem. Wie aan boogie woogie denktr denkt jaren terug aan het ontstaan van deze vorm van muziek op de boten, die hun lange tochten op de Mississippi maaktenVan het ama teurkwartet is een plaatje versche nenwaarop onder meer het num mer de „Swanee River Boogie" te beluisteren is. En waar kon voor deze soort muziek een passender achtermond worden gevonden dan aan de boorden van de rivier-met- radarboten bij Europoort? De uit zending: optreden van het kwartet en het gesprekje met Pi Scheffer", zal ongeveer vier en een halve mi nuut duren. Maar wat er allemaal poor komt kijken voor zo'n uitzen ding van een luttel aantal minu ten We hebben het eruaren, uren toekijkend in een hoekje van de bovenzaal van Europoort, die directeur P. Louwerse spontaan gistermiddag en een deel van dc vroege avond regisseur Ruud Kiers van Cine Centre heeft afgestaan. Enfin: de heren musici van het Haar lemse kwartet kunnen er nu ook over meepraten wat er allemaal voor vier en een hatue minuut t.v.-uttzending komt kijken. Het kwartet wordt geleid door de bijna 25-jarige pianist Rob Hoeke en be staat verder uit de negentienjarige Wim Bitter (gitaar), de 23-jarige Kees Kruy- zers (bas) en de twintigjarige Paul Hoe ke (drum). In 1062 wonnen deze Haar lemse scholieren, die nu op zoek zyn een baantje, het Loosdrechtse jazz- concours, Op hun eerste plaatje staan behalve de voor ons nu wel bekende Stcanee Rtuer Boogie, de Jungle Boogie, de Honky-tonk train blues en de Blues for kid, DE eerste plannen voor de opnamen maren deze buiten op de waranda te makenEdoch, de windkracht uias te hevig. Met vereende krachten (één.... twee ....hup!) moest de piano, die at builen was neergezet, weer naar binnen worden gebracht. Met alleen geestelijke inspanning komen de heren technici er ook niet. Volgend onderwerp, De inrichting van de zaal aanpassen aan die voor het op treden van de Haarlemmers. Stoelen en tafels werden versjouwd, er werd met vitrage, overgordijnen en luxoflex ge manoeuvreerd, het instrumentarium moest worden Herplaatst, de heren musi ci worden geïnstalleerd en de sterke lam pen opgesteld. Opnamen en „sec" spelen wisselden el kaar af. De opnamen muntten ook uit in 1 f jjH§* SCHIEDAM, woensdag. De grote vo geltentoonstelllng, die door de afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers van 29 november tot en met 1 december In gebouw Arcade zal worden georganiseerd, was het voornaam ste punt van bespreking, op de vergade ring vau de bond, die gisteravond Is ge houden. Voorzitter H, J, Veerman heeft aan een groot aantal leden, onder wie verheugend veel jongeren, daarover een uiteenzetting gegeven. Deze show zal iets bijzonders worden. Zo zullen m de categorie vorm- en pos tuur-kanaries' een. reeks beroemde ver tegenwoordigers te zien zijn: Lizards Yorkshires, Border Fancy, Norwich, Glo- sters en Fnsé-kanaries. Tevens zal de nieuwe kanariekleur „pastel-isabel" in diverse variaties worden geëxposeerd. De tropische vogels zullen met 150 exempla ren in grote verscheidenheid vertegen woordigd zijn. De heer Veerman heeft ook nog iets verteld over de door hem bezochte tentoonstelling in Parijs. In Frankrijk is de vogelliefhebbenj een commerciële zaak. Daar worden voor ge wone kanaries prijzen betaald, die vijf tig gulden hoger liggen dan in Nederland, waar liet houden van vogels zuiver lief hebberij is, Maar de topklasse op die Farijse ten toonstelling was 2eer goed. Daarom spoorde de heer Veerman de leden aan hun beste beentje voor te zetten om goed voor den dag te kunnen komen op de wereldtentoonstelling die in 1964 in de Rotterdamse Ahoyhal wordt gehouden. SCHIEDAM, woensdag Het ligt in de bedoeling dat alle Schiedamse openbare scholen eert telefoonaansluiting krijgen. Doch door personeelsgebrek bij de Tele foondienst kan dat met allemaal tegelij kertijd. Begonnen is met het plaatsen van telefoons in zes scholen, verspreid over de gehele stad. Hiervan, zijn drie Teeds aangesloten. Voor de volgende serie van elf scholen zijn reeds aanvragen in gediend en B. en W, venvachten dat ook hier de toestellen spoedig geplaatst zul len worden. SCHIEDAM, woensdag In het Stede lijk Museum van Schiedam zal vanavond om 20.15 uur de heer J. Paalman, direc teur van het Stedelfik Museum spreken over: „De dans in de schilderkunst". In deze lezing zal behandeld worden de uitbeelding van de dans vanaf de pre-historïe tot heden ten dage. Aan de hand van vele, nog niet eerder vertoonde dia's en films zal de veranderde functie van de dans en de schilderkundige weer gave daarvan, worden nagegaan. Losse kaarten rijn voor zover voorradig aan de zaal verkrijgbaar. vanbtelt. Het kwartet in zijn geheel, close-ups. Dan plotseling werden de op namen onderbroken, omdat de camera fluks een andere kant op moest worden gedraaid. Dan kwam er juist „zo'n fijne, grote boot voorbij", die prachtig diende om. het levendige beeld op de rivier te versterken. ONVERMOEIBAAR werkten de he ren technici en musici voort. Overi gens hadden, de laatsten meer hun zak doek nodig om het gelaat af te wissen dan de eersten. Sterke lampen, spanning en zenuwen. Allerlei commando's als: „draaien maar Gerard", „attentie", „één, twee, drie" en een klap in- de hand als startsignaal wisselden elkaar af. „Stop pen'" en „okay!" behoorden tot de meest gebruikte uitdrukkingen. Vroeg in de middag begon men met de opnamen. Om half zeven zyn we weg gegaan. Pt Scheffer was toen nog niet aan het woord geweest. Maar het resul taat? Dat zullen we woensdagavond in bijna vijf (voor Schiedam belangrijke) minuten wel rien. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag De Ko ninkHjke Marechaussee, die ondertussen al weer vele jaren is gehuisvest In het Id de Oude Haven nabij het postkantoor ge legen woonschip, zal zeer binnenkort haar intrek namen in Gebouw Callenburg aan de Westhavenkade, waarin voorheen een jongensinternaat was gevestigd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag De jaar vergadering van de Federatie Vlaardin gen van de PvdA is bepaald op 29 novem ber- Er komen enkele mutaties in het be stuur. Mr. H. Versloot heeft zich opnieuw kandidaat gesteld als voorzitter; aan zij» herbenoeming als federatievoorzitter be hoeft met te worden getwijfeld. De heei J. v-d. Snoek wordt kandidaat gesteld voor de functie van tweede voorzitter. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Naar het zich laat aanzien, zal de Vlaardingse Jeugd Gemeenschap worden ontbonden. Men gaat daar in elk geval op 9 decem ber over praten. Reeds eerder was hier sprake van. Er is een aantal oorzaken, terwijl het aantal taken nadat De Haven een eigen stichting vormde is afgenomen. In de vorige week gehouden vergade ringen van de raad kwam hetzelfde punt ook al vragenderwijs aan de orde. VLAARDINGEN, woensdag De lede» van de Vrouwenbond NW, die donder- de districtsbijeenkomst in Rotterdam willen bijwonen, worden uitgenodigd morgenochtend om negen uur op het Broersvest te Schiedam te zün, van. waar men gezamenlijk verder vertrekt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Reeds vele jaren, wordt gestreefd naar een doelmatiger behandeling van de gemeentebegroting. Voor dit jaar is die behandeling inder daad veranderd. De in overleg met het seniorenconvent uit de raad door de voorzitter van de raad, bur gemeester mr. J. Heusdens, vastge stelde procedure beoogt een vlotte, levendige en overzichtelijke behan deling van de begroting te bevor deren. Het schema ziet er nu als volgt uit: A, De fractievoorzitters (of hun plaats vervangers) spreken eerst in. volgorde van de grootte van -de fracties en vervolgens krijgen de overige leden van de raad, die zulks wensen, het woord, B, De beantwoording van de vragen, het stellen van vragen in tweede Instantie (door hen, die in eerste instantie hebben gesproken) en dc beantwoording daarvan vinden plaats per onderwerp of groep van onderwerpen. Daarvoor is de volgende volgorde be paald: Burgemeester mr. J. Heusdens: ant woord eerste instantie: algemeen beheer, waaronder bestuursaangelegenheden en stadhuis, voorlichting, representatie, open bare orde en verkeer met vervolgens weer dc leden van de raad en het ant woord daarop in tweede instantie van de burgemeester. Wethouder M. H. L. Weststra te: finan ciën, financiële verhouding, financierings- fonds. Volkskredietbank en belastingen. Met daarna ook weer de raadsleden en het antwoord daarop van de betrokken wethouder. Wethouder H. KL van Minnen: onder wijs. Wethouder T. de Bruün: stadsontwik keling, woningbouw (waaronder ook wo- ningbedrijf), sanering, woonruimteverde ling, eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, grondbedrijf en grond- poli tïek, Wethouder G. Walstra: maatschappe lijke steun en voorzorg (waaronder dienst maatschappelijke inclusief sociale werk voorziening, instelling maatschappelijke zorg. huisvesting bejaarden). Wethouder M. H. L. Weststrate: open bare werken, dienst gemeentewerken, dienst gemeentereimgïng; personeelsza ken, Wethouder H. K. van Minnen: cultu rele zaken (waaronder Stadsgehoorzaal) gemeentebibliotheek en jeugdzaken. Wethouder T. de Bruijn: sport, recre atie, zwembad. Wethouder G. Walstra: energie- en waterleidingbedrijven, zeevishal. Burgemeester mr. J. Heusdens: brand weer, bescherming bevolking, openbare veiligheid, economische zaken (waaron der industrialisatie), middenstandsaange- legenheden, havens, markten. Zoals we gisteren al uitvoerig heb ben gemeld komt het hoofdstuk Volksgezondheid later, hoogstwaar schijnlijk in de maand december, aan de orde. Nadat aldus de algemene beschouwin gen per onderwerp of groep van onder- weipen rijn afgesloten, volgt de behande ling per volgnummer op de voorheen gebruikelijke manier. THEATER K00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL JOHN DEREK - BARBARA RUSH in de machtige avonturenfilm met zee-duels van man tegen man PRINS DER PIRATEN Vryd.-zaL 2-7-9.15, zond. 7-S.15 in kleuren 14 j. ANTHONY QUINN - ANTHONY DEXTER DE GEVANGENE VAN MANDORRA Opwindende degengevechten in een machtig duel om een troon Zondag-matinee 2 en 4.15 in kleuren 14 j. DON KELLY - MARJORIE HELLEN TANKBATALJON Onbeschermd moesten zij door het vijandelijke vuur om hun huid te kunnen redden Maand.-dïnsd-woensd. 2 en 8 u. 14 j, BRIAN DONLEVY - WALTER BRENNAN VOOR BEULEN GEEN GENADE Een film die u diep zal ontroeren Regie: Fritz Lang Donderd. 2 en 8 u. 14 3, jFotografie Voor pasfoto naar KL van Vuuiten. Hoogstraat 100. tel 66720. In één dag gereed. Rolfilras vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto KL van Vuuren, Hoogstraat-106. ADVERTEER RESELRJtïlO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1