I GEMEENTE-PERSONEEL Huldiging bij CMB Denkbeeldige jongen oorzaak van botsing VOETBAL: inhaal- en bekerprogramma Wi sselprij sbezitter L. v. d. Lee won beide partijen Wie heeft iets verloren Vervolg op de tentweek PHILIPS T Ven RADIO COUZY Films voor de schooljeugd Zware straf directeuren havenbedrijf Koninklijk zilver voor H. Gort Tekort van IIV2 procent Naast 1.426 vervulde ook nog 160 lege plaatsen Gein. Werken het slechtst bezet - van 21 leden - Geron speelt voor Dousadsj Bezetting Modeshow en dansen op jazzsociëteit Kastje gestolen Successen van Bridgeclub Schiedam Toxopeüs komt half december Weer 173 meer VOOR DE KANTONRECHTER Handenwassen duurde te lang Bekervoetbal Burgerlijke stand Afd. Rotterdam Zaterdagvoetbal Berisping gevraagd voor kapitein van „Aagtedyk" Ouderavond van judoërs Reünie oud-leden van De Pijpers G. Walstra benoemd als commissielid DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters pQKPEKDAG 14 NOVEMBER 1963 (Advertentie IJM.1 MANNEN dje aan „EEN GOED PAK" denken. ito K"1 aan: SuuicOam tiougsirxai 1 SCHIEDAM, donderdag. Tijdens een bijzonder sfeervolle bijeenkomst van de Chr. Metaalbedrijf»-Bond, afd. Schiedam, jlsieravond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen gehouden, zijn aan 21 ju bilarissen onderscheidingen uitgereikt ■negens een 40- of 25-jarig trouw lid maatschap. De districtsbestuurder B. J. Menwland heeft, na het openingswoord ran de afdelingsvoorzitter, de jubilaris sen en. hun echtgenotes toegesproken. De bestuurder memoreerde dat het Chr. Nationaal Vakverbond, waar de CMB bij aangesloten, is. in de beginjaren een zeer moeilijke tijd heeft doorge maakt. Het was toen moeilijk lid van een vakvereniging te zijn, daar dat gro tere verplichtingen en verantwoorde lijkheden met zich meebracht dan nu het geval is. Als blijk van waardering voor 40 ja ren trouw aan de organisatie, bood de - In Nieuwlmid aan de haren G. Blombedrijven werden <l« voleende Ciller, se en J. ran Rossen een wuidliord T,„5"'en. Bi, de eemolteseeritarle n-erken Delfls-hlanw «an. NejenHen jubilarissen, i j"0 vaeatares. B9 25 jaar lid, kresen het soiden CNV-:de P"''",8 18 m >"3" «ednBormeerd Insigne opgespeld. Dit te.ïen de heren !Pe«onec .met ld eacatures en 16 andere J van Bek W. C. J. de Bos, S. Bosdijk, i Personeelsleden, zonder vacatures B.j dc ran Dingen, J. v. d. Drift, T. A brandweer 93 vnjwillfeers met 4 vaca- iitrpc twaalf mnn met tippennppl irppil SCHIEDAM, donderdag Bij de ge meente Schiedam waren per I juli 1962 J426 personen In dienst. Dit ongerekend iet onderwijzend personeel- Er worden ïCCS arbeidsplaatsen vervuld, doch ca. £0 gemeente-ambtenaren hebben een ne venfunctie (zoals bjj de vrijwillige brand weer). Er waren per 1 oktober 1962 160 vacatures, of wel een tekort van bijna 1114 procent. Ook werken 102 gehuwde dames b(j de gemeente, waarvan 93 op arbeidsovereenkomst, twee in lijdelijke dienst en 7 In vaste dienst De diensten die met het grootste aantal vacatures zit ten zijn: Gemeentewerken met 69 plaat sen, de Reinigingsdienst met 26, de Tech nische Bedrijven met 23, het Gemeente ziekenhuis met 16 de de Politie met 14 lege plaatsen. Zo blijkt uit een overzicht vac B. en W. aan de raadsleden verstrekt. Wat het hogere personeel betreft is er vrijwel geen verloop geweest. Maar het is ook niet gelukt een geschikte kandi daat aan te trekken voor de bestaande S vacatures van directeur voor het Boutv en Woningtoezicht en van een stedebouw* kundige. Wel is echter voorzien in de vacature van adjunct-directeur van de Technische Bedrijven. Wegens het gebrek aan personeel wordt bij de Technische Bedrijven een deel van het werk, dat niet door het eigen perso neel kan worden uitgevoerd, uitbesteed. Bijvoorbeeld het leggen van kabels en het ophalen en vernieuwen van gasleidingen. Bij Gemeentewerken worden zo nodig (Advertentie X.M.) Dealer: Auiomobielbedriji Van der Ende (Dealer voor Schiedam en KetheD. Mgr. Nolenslaan 458, telefoon 622 38 (010). SCHIEDAM, donderdag In het kader van de landelijke actie Dousadsj zat onder auspiciën van. de Schiedamse jeugdraad en met medewerking van The Lions Club Schiedam op donderdag 21 november om 20 uur in Musis Sacrum een vooretelling worden gegeven door de Schiedamse to neelgroep Geron van het Engelse blijspel „Eigen haard is wel wat herrie waard' van Philip King uit Anth. Armstrong. Ns afloop is er gelegenheid te dansen. Toe- gangsbewijzen a f 2.50 zijn verkrijgbaar bestratings- en rlolotingsworkaaambndpn, I bij hot vW-kantoor on voor zover voor- alsmede werk ten behoeve van de Plant soenendienst, opgedragen aan particuliere werkgevers op dit gebied. Dit heeft tot dusver geen moeilijkbeden opgeleverd met betrekking lol het eigen gemeente- personeel. Over de bezetting en het aantal vaca tures bij de gemeentelijke diensten en M. v, d. Laan, J. M. Meulstee, W. derde linden, D. Pranger. M. P. Rijns- bergen, L. Rljsdjjk, A. Schot, J. Veld man, J. Wetter, C. Zweistra en D. v. d. Male. Ook de echtgenotes kregen na mens het CNV een geschenk aangebo den. Na de pauze hebben de aanwezigen r,og plezier Beleefd aan het blijspel „Pimmetje", dat verdienstelijk is opge voerd door de chr, toneelvereniging „Het Zuiden'', onder regie van de heer A Paardekooper. SCHIEDAM, donderdag. Te bevra gen aan het hoofdbureau van politic te Schiedam, dagelijks van B tot 17 uur, behalve op zaterdag en zondag: oorbel letjes; 1 paar witte dameshandschoenen; kinderportemonnee met inhoud; zijden sjaal; ring met sleutels; aansteker. Te bevragen bij de vinders: Armband, H. Vermeer, Kortlandstraat 16a; herenpolshorloge, Motthijssen, St. Lïduinastraat 78; muntbiljet. R. van Woerkom, Franselaan 220b; bankbiljet, J. Krowinkei, Anth. Muijsstraat 65; bankbiljet, Van de Water, Van Swin- denstraat 25b; zwarte handschoen, Phi- hpse, Poortugaalsestraat 21; 1 paar zwar te da meshand schoenen, postkantoor Tuin! a an; bruine herenhandschoenen, A. de Rauw. Broersveld 103; dameshand schoen (bruin), J. Th. van Brederode, Boerbaavelaan 40a; aktentas met boe ken. mevr. Beek, Goeman. Borgesiuslaan 29; portemonnee met inh., M, Stok, Fr. Halsplein 13a; damesparaplu, F. de Rauw, Broersveld 103; damesportemon nee met inh., W. van de Heul. Frans Halsplein 8a; zwarte damestas met inh., F. van Bouwelen, Anthonie Muijsstraat 83a fna 18 uur); gymschoen tr.l. A. Pet, Tuinlaan 38; blauw-zwarte sjaal, L. C. Klaasse. Ridderkerksestraat 14a; 2 da mesrokken, Graveïeijn, Rotterdamsedijk 248 (winkel); zijden sjaal, W. Kemper, Schimmelpenninckstraat 63; padvinders- hem, Zadelman, St. Lïduinastraat 6; da mesmantel, A. v. d. Heijden, Lange Ach terweg 14 (Lindenhof); hcorapparaat. J Schot, Edïsonstraat 55b; 3 pakjes siga retten, Mulder. Nieuwe Haven _157b; speelgoedbeertje, Filïus, Alb. Thijmstr 62; wieldop van auto, G, van Katwijk, VTilhelmïna-flat 102: ring met sleutels, F. Koppenhagen, Buitenhavenweg 86; bos sleutels, B. Oosterman, Voomese- straat 37b; bruine hond (reu). Dieren tehuis, Sint Anna Zusterstraat 47. SCHIEDAM, donderdag. De Schie damse jazzsociëteit Guillaume/Nieuw- land zal de soosavond, die zaterdag in Maison Tivoli wordt gehouden, opluiste ren met een modeshow, waarop win- tersportkledïng van Sporthuis Ter Braak wordt vertoond. Als gastorkest is uitge nodigd de Haagse Dazzling Jazzband. jtures; twaalf man vast personeel geen vacatures. Bij de GG en GD 7 artsen, 5 verplegend en 7 andere personeelsleden, geen vacatures- In het Gemeentezieken huis: 17 artsen, één vacature; 155 leden verplegend personeel met 9 vacatures; 97 andere personeelsleden met 6 vaca tures. Havendienst: 34 man personeel, geen vacatures. Womngdienst: 51 personeels leden, drie vacatures. Bureau Onderwijs: 17 personeelsleden op kantoor, geen vaca tures; 54 concierges en werksters, geen vacatures. Stcd. Museum: 7 leden, één vacature. Technische Bedrijven: 71 admi nistratief en ander personeel, geen vaca tures; 32 hoofdarbeiders, één vacature en 148 handarbeiders, 22 vacatures. Handels entrepot: 2 man personeel, geen vacatu res. Reinigingsdienst: 7 administratief- en ander personeel, één vacature; 6 hoofd arbeiders, geen vacature; 70 handarbei ders, 26 vacatures Openbare Leeszaal en Bibliotheek; 29 personeelsleden, geen vacatures. Gemeen tewerken: 26 leden administratief en huish. personeel, -én vacature; 78 hoofd arbeiders. 22 vacatures; 176 handarbei ders, 46 vacatures. Sociale Zaken; 30 per soneelsleden, geen vacatures. Openbaar Slachthuis: 23 personeelsleden, geen va catures. Verder nog 12 man personeel met één vacature, Bfj het openbaar onderwijs tenslotte werken 276 onderwijzers en onderwijze ressen, waarvan 369 bfj het lager onder wijs met drie vacatures, 30 bij het kleu teronderwijs met één vacature, bij het VHMO 24 leraren en b(j het nijverheids onderwijs 53 leraren. Er werken hij het onderwijs 17 gehuwde vrouwen, waarvan 14 bij het lager, 2 b\j het kleuter- en 1 hij het VHM-onderwijs. radig, 's avonds aan dc zaal. SCHIEDAM, donderdag De heer G. A. S. deed aangifte van diefstal van een keukenkastje uit een bestelauto, die voor zijn woning aan de Stationsstraat stond. SCHIEDAM, donderdag De bridge club „Schiedam "59" hield in Musis Sa crum" de algemene ledenvergadering. Uit de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester bleek dat de vereniging in alle opzichten gezond genoemd mag worden. In bet jaarverslag van de pen ningmeester werden nog e\fen de "belang rijkste successen van het afgelopen ver enigingsjaar gememoreerd: In dc parenwedstrijden van de Neder landse Bridgebond, district Vlaardingen e.o. promoveerde het paar Th. Broeren- F. Stentler van de eerste klasse naar de hoofdklasse. In de vicrtallenwedstrijden van het district promoveerde het 3e vier tal naar de hoofdklasse en het 6e en 7e viertal van de derde naar de tweede klasse. In deze districtswedstrijden kon den de overige paren en viertallen zich goed handhaven. In het toernooi om de „Zilveren Molen" werd door 6 viertallen een 3S1 overwin ning behaald op de ENCK, waardoor de molen voor het tweede jaar in het bezit van „Schiedam '59" kwam. Op de bridgedrive van de Schiedamse Gemeenschap werden de leden J. Cra- maX van Gelderen kampioenen van Schiedam, terwijl de leden Th. Broeren— F. Stentler een mooie tweede plaats in namen. In de nieuwe parencompetitie van het district staat in dc Ie klasse het paar J. Feelders—H, Westra stevig aan de kop en maakt een goede kans naar de hoofd klasse te promoveren. Al met al resulta ten waarop een jonge vereniging trots mag zijn. Eerste lustrum Voor dc viering van het eerste lustrum In december 1964 werd een commissie van vijf leden benoemd, die tot taak heeft het bestuur een feestplan voor te leggen dat de Instemming van alle leden zal krijgen en dat het in de loop der jaren daarvoor gereserveerde bedrag niet ie boven gaat. Hierna besloot de voorzitter de vergade ring met een woord van dank, speciaal voor diegenen die zich In het afgelopen jaar beijverd hebben voor het welzijn van de vereniging. Alvorens over te gaan tot een gezellig partijtje bridge werd de uitslag bekend gemaakt van de algelopen serie selectie wedstrijden van 8 weken: het paar J. CramaI, van Gelderen behaalde het hoogste gemiddelde t.w. 65,59 procent, on middellijk gevolgd door de paren A. Jan- seP. Sonneveld met 53,77 procent en Tn. Broeren-F. Stentler met 53,54 pro cent. Op 18 november wordt gestart met de huishoudelijke competitie van 4 series van 6 weken. De biervan tien hoogst- geplaatste paren spelen hierna 9 weken SCHIEDAM, donderdag De tent- week, die het comité Schiedam voor Christus In september in de Plantage heef t gehouden heeft'n nadelig saldo van f 500 opgeleverd. De kosten waren f3050 en een giften en collecten is f 2550,binnenge komen. Het te kort is echter door eer aantal meelevenden en enkele commissies gedekt. Daardoor Is het mogelijk het werk voort te zetten, zoals ook vele bezoekers verzochten. Volgend jaar zal weer een tentweek worden, gehouden, niet in september maar als van ouds in juni. Reeds nu zijn spre kers cn medewerkers aangezocht voor de tentweek van volgend jaar. Er zijn al en kele toezeggingen gedaan. Tevens Is besloten om elke derde zon dag in de maand een samenkomst van Schiedam voor Christus te houdfen, Deze zal voor het eerst plaatshebben op zondag 17 november in de Lutherse kerk aan de Lange Nieuwstraat. De kinderbijeenkomst begint om half vier en de avondsamen-, komst om 8 uur. Ds. "VV. A. Krijger, voor zitter van het comité, zal spreken, het I.J.E.-koor verleent medewerking. Ieder een is welkom. (Vatt een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Mr. E. IX Toxopeus, de minister van Binnen landse Zaken, is thans van plan op 16 de cember zijn reeds eerder voorgenomen bezoek aan Vlaardingen, Maassluis en Maasland te brengen in verband met het plan tot wijziging van de grenzen van de betrokken gemeenten. Vorige week maandag werd dit bezoek afgelast. VLAARDINGEN, donderdag. In de maand oktober nam de bevolking van, Vlaardingen met 173 personen toe. Het vestigingsoverschot bedroeg 62 personen, het geboorte-overschot lil. om het clubkampioenschap met als inzet de „van Gelderen"-beker. De kampioenen van 1961, 1962 en 1963, respectievelijk de paren Th- Broeren—F. Stentler, A. BroerenG. van Dijk en J. FeeldersH. Westra zullen alle zeilen moeten bijzetten, wil een hunner de be-j ker voor een tweede keer veroveren. SCHIEDAM, donderdag. „Waarde loos," riep de 28-jarige Hagenaar woens dag ten afscheid In de deuropening van de zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam, om te kennen te geven wel ke mening h(j heeft over de rechtspraak te Schiedam. De man heeft op 12 sep tember met zyn auto in de Hoogstraat in Vlaardingen het wachtverhod over treden. De 28-jarlge heer G. A. V, ver telde dat hij „zo'n ouderwetse keuken stoel had moeten brengen by een relatie, zo één met krullen". Hij was twee mi nuten binnen geweest, dat moest wel, want het reguutj'e moest worden gete kend en daarvoor had die mijnheer eventjes zyn handen moeten afspoelen. „Dat raag toch wel, je moet je bood schappen doen. Als ik die auto vijftig meter verder had gezet en was gaan lopen, had ik mijn auto wel tien mi nuten moeten laten staan". De kanton- echter oordeelde: „De man heeft zijn handen gewassen, dat kan niet, het heeft te lang geduurd. Zeveneneen halve gul den boete of een dag hechtenis", „Dat is geen. manier van rechtspraak," vond V.. die al mopperend het gebouw ver liet. Op trottoir gereden Een soortgelijke overtreding beging 26-jarige heer C. van G. uit Steen bergen. die „een zwaar voorwerp naar het schuurtje" van Iemand in de Prof. Itutgerstraat in Vlaardingen had moeten brengen. „Ik kom. uit Brabant op 12 septem ber, ik hoor dat die man ziek is en toen moest ik wel op dat trottoir rijden, omdat ik het niet alleen kon dragen". „TJ heeft over een lengte van 75 meter over het trottoir gereden, dat is toch al te grijs," meende de wnd.-substituut-of- ficier van Justitie, mr. H. Franken, Het werd vijftien, gulden boete. Tijdens een puzzelrit op 28 september was de heer G. M. van der V. op rijks weg 20 aan het twijfelen geraakt. „Het 'as een soort rotonde, ik was er onbe- (Advertentie LM.) do a ff e (nieuwste vindt U bij ïe Mïddeüandstraat72 Aert van Nesstraat 38 (Advertentie l.M. SCHIEDAM, donderdag Een merk aardige vaethalmelange valt ln het ka mende weekeinde (e genieten. Voor HBSS Is bijvoorbeeld als wedstrijd ingelast het duel tegen Pelikaan ln Harga. Als leider Pelikaan, naar verwacht wordt, zal winnen wordt HBSS naar de middenmoot terug- gestoten maar het 's mogelijk dat HBSS gaat tonen dat de oranjehemden aan kracht gewonnen hebben de laatste tyd. Volgens besluit van de competitieleider moeten enkele KNVB-crs In het inhaal- en tevens bekerprogramma, de uitgestelde wedstrijden van vorige week spelen. Mar- Unlt zal dus ln Harga tegen SSW moeten spelen voor de competitie, Betere kleding bff NedertAnd Kattenburg sinds 1356 Apotheek Nieuwland, Dr. Wibaut- plejn. 17. TENTOONSTELLINGEN sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 1280-17 uur; „Salon van de BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Het geheime teken van d'Artagnan". Monopoie, 2 en 8 uur: „De man met het; •langenvel". DIVERSEN Opstandlngskerk, 7.45 uur: Ouderavond Xan Ligfchartscholen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Gisteren en vandaag heeft de Nederlandse School bioscoop uit Amsterdam voor de Schie damse schooljeugd „ter leringhe ende vermaeck" haar jaarlijkse filmvoorstel ling in de grote zaal van Musis Sacrum gehouden. Elke dag zijn er vier, in totaal dus acht, filmvoorstellingen georganiseerd voor de leerlingen vanaf de vierde klas der lagere scholen en scholieren van technische, nijverheids-, huishoud- en ULO-scholen, Zij genoten van een uit twee delen be staande kleurenfilm over het Hongaarse dierenrijk. De opnamen van de dieren - er werd in de rolprent voornamelijk aan dacht aan die soorten besteed die ook in Nederland niet vreemd rijn waren in de vrije natuur gemaakt. Verder werden de vijf kwartier durende voorstellingen gevuld met het vertonen van óf een amu sante teken- óf een poppenfilm. Wessels en C. M. Kramers: Marianne M., d_ v H T. Striding on M. Sonneveld: Erin. d v W. van ïpenburg en E. Beme- Ingrid M dv J. I. Esser en F- Min: Amoldus M., TV C j. Wuister en M. B. Heijnemans; Herrit J-, t.v. G. J. Cechies en A. Bos: Ra- nun A. H. z.v. C. P. J- Roelofsen cn. S. G. C. Mahcndre Sing. Overleden: C. d« Beer, «7 Jr; M. Brussé, 73 1*- Voor drie Schiedamse voetbalclubs ziet het bekerprogramma er gevaarlijk uit. De kans is namelijk groob dat de (zwakkere) tegenstanders onderschat zullen worden en met zulk een opvatting komen de stadge noten niet in de volgende ronde en dus ook niet tegen befaamde ploegen in het veld. Met wat wilskracht vallen de barrières echter wel te nemen. In Gouderak moet Demos kunnen witi en van de club van die naam omdat de positie van het felle Gouderak niet best is m de vierde klas. Hetzelfde geldt voor SVDPW dat het voord cel heeft op eigen terrein tegen het eveneens enthousiaste Hekelingen (uit 4 G). Bednegelijk gemak kelijk krijgt DHS het bij Hardinxveld, vol gens de ranglijst en de kwaliteiten is DHS heel wat meer waard dan Hardinxveld, maar een Schiedamse zege komt hier zeer moeizaam tot stand. Nu de kwaliteiten bij Ursus stijgen en bij DEH met beter geworden zyn heelt Ursus in Harga een kansje op een kleine zege. Thuis moet DRZ, zoals het Schiedam gelukte, van het Rotterdamse FSV Preto ria winnen. Bij DBGC levert Wilton Fijen- oord al een pracht prestatie, als de scheepsbouwers het tot een gelijk spel kunnen brengen. Schiedam en Schiedam se Boys hebben een vrije dag. De reserves: Xerxes 4Hermes DVS 5; RFC 5Hermes DVS 6: Aeolus 2Martinit Demos 2DZB 2; DRZ 2—SVDPW 2; Schiedam 3Nieuwenhoorn 2; SCR 2WF 2; Sparta IXSW 5: Feijenoord 10—Her mes DVS 7; Excelsior '20/4—FSV Pretoria 2; Flakkee 3—SW6; Zuiderster 3—Excel sior '20/5; Hekelingen 3Demos 3; Ursus 2Hillesluis 4; SFC 2—Bloemhof 2; Schie damse Boys 2—DBGC 3; SVDPW 4—AVS 3; Martinit 3—AVO/ZVC 2: SW 7—Over maas 8; Hillesluis 5—SW 8; SW SDCL 5; Excelsior '20/7—Excelsior R 11; FSV Pretoria 4Martinit 4; CKC 5DHS 4; DHZ 6—DHS 5; DCL 6—DHS 6; DJS 6— Demos 6; GLZ 2—DRZ 3; SVDP 4—Demos 5; TOGB 5—Excelsior "20/8; Nado V 4— SFC 6; Crooswyk 2—Schiedam 5; SVDPW 5DDC 4; Hermes DVS 9—DHS 7; Spar taan '20/12—Excelsior '20/9; NeptunuslO— DHS 8; Excelsior T0/10Overmaas 10: SW 10Bolnes 3; Martinit 5—LMO 5; De mos 6Germinal 4; VDL 5SVDPW 6; Martinit 6—Schiedam 7; Groen Witten 4— DHS 9; Schiedamse Boys 3—Hellevoetsluis 5; WCR 4—DRZ 4; SVDPW 7—Swift Boys 3; Groen Witten 7—SVDPW 8; Ursus 5— AVO/ZVC 5. Behoudens de topwedstrijd voor HBSS hebben ook bij de zaterdagvoetballers drie clubs vrij, namelijk PPSC, GTB en GSS. KNVB-er HBSS 2 ontvangt Monster 2. De overigen: GTB 2Unicum 4; PPSC -Rhoon 2; Zuidlaud 3—HBSS 3; Insulin- de 2PPSC 4; Unicum 6HBSS 4: PPSC 5—HBSS 5; GTB 3—Rozenburg 4; HBSS 7 Sunlight 3; Zwaluwen 10GTB 4; HBSS 8—MW '27/4; GSS 3—HVO 6. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdagDe hoofd inspecteur van de Scheepvaart heeft de Raad voor de Scheepvaart gevraagd een berisping uit te spreken over kapitein L. F. Dobbinga, die als gezagvoerder van de „Aagtedyk" van de Hoilanfl-Amerika- Hjn, op 25 februari jl. betrokken was hü een aanvaring op de Elbe. De „Aagtedyk" werd toen aan stuurboord geramd door de Zweedse vrachtvaarder Citos. Er ontstond een „gat als een schuur deur" aan stuurboordzijde van de .-Aag tedyk", maar niemand werd gewond- De kapitein verklaarde dat het schip tussen twee geankerde schepen door gevaren was. Achter het rechtse schip werd de Citos waargenomen, maar het viel niet meteen uit te maken of deze voer dan wel stillag. De hoofdinspecteur van de Scheepvaart concludeerde dat de gezagvoerder niet geheel vrjjuit ging, ook al had hij een loods aan boord. De aanvaring was zyns inziens niet zozeer te wijten aan de plaat selijke omstandigheden, als wel aan de navigatie, Dc .Aagtedyk" had* stuur boord kunnen uithalen, om de Citos „bak boord-bakboord" te passeren. De gezag voerder Dobbinga had de machines stop gezet en even afgewacht wat de tegen ligger zou gaan doen. De aanvaring vond plaats op een rivier vol drijfijs, waar enkele boeien waren weggenomen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Sport leraar J. van Gorsel organiseert vanavond in samenwerking met de judoclub Kai van de Shell een ouderavond. Dr. H. A. M, Hermans komt een lezing houden met als onderwerp: Het praktische en aan wijsbare nut van lichamelijke opvoeding. Daarop aansluitend spreekt de heer Van Gorsel zelf over het onderwerp: WIE moet er dan wel opvoeden? Om half acht begint men in de sport hal op De Vijfsluizen. (Van een onzer verslaggevers} SCHIEDAM, donderdag In de finale driebanden groot biljart heeft L. v. d. Lee ('t Oosten, Vlaardingen) zijn beide par tijen gewonnen. Hij Is daarmee de enige van de acht finalisten, die belde gespeelde partijen won. Op één uitzondering na hebben alle overige deelnemers; één ge- één verloren. De finale driebanden groot biljart (per soonlijk) wordt vanzelfsprekend ook ge speeld in Thalia, waar vanaf het begin van. het lopende seizoen voorwedstrijden werden gespeeld voor dit toernooi om de Walda-wisselbeker, die vorig jaar uoor L. v. d. Lee werd gewonnen. Deze voor wedstrijden werden op achtereenvolgende maan-, dins-, woens- en donderdagavon- in vier poules gespeeld. Zó groot was de belangstelling voor dit toernooi! Uit deze vier poules plaatsten zich ze ven deelnemers in de eindstrijd, tezamen met de winnaar van vorig jaar. In deze fi nale kwamen al enkele merkwaardighe den naar voren. Zo won L. v. d. Lee als enige deelnemer wel rijn beide partijen, maar zijn moyenne was aan de lage kant. Terwijl b.v. A- Weeland nu zyn beide par tijen verloor, terwijl hij in de classificatie ronden met een algemeen moyenne van tegen de 0.400 speelde. Gisteravond had de finalist E, Forluyn (Rembrandt) helemaal geen fortuin: hij poedelde 32 keer ach ter elkaar. De uitklagen van. de in de finale tot op G. H, Walda 21 21 67 2 A, Weeland 27 20 67 3 A. Bleiksloot 21 21 80 4 C. Eggelmeijer 24 22 80 2 E. Fortuyn 27 27 72 3 G. H. "Walda 21 19 72 3 L. v. d. Lee 24 24 60 6 K. van Beek 24 21 80 3 C. Eggelmeyer 24 24 39 4 W. v. d. Waal 39 16 33 2 W. v. d. Waal 30 3D 51 4 E. Fortuyn 27 5 51 2 K. v. Beek 24 24 72 3 A. Bleiksloot 21 11 72 3 L. v. d. Lee 24 24 3L 2 A. Weeland 27 20 81 3 Opvallend in deze uitslagen is wel de hoge serie (6) van L. v. d. Lee en ook het hoge moyenne van Eggelmeijer in zijn partij tegen v. d. Waal. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag. Het Haagse gerechtshof heeft vanmor gen twee directeuren van een Rot terdams havenbedrijf wegens een onjuiste aangifte van hun inkom stenbelasting tot zeer zware straf fen veroordeeld. De 63-jarïge W. B. de B. en de 74-jarige C, S. kregen heide vier maanden onvoorwaarde lijke gevangenisstraf en daarnaast de maximale geldboete van ƒ26.600. Een zoon van laatstge noemde, de 39-jarige C. S., werd veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en eveneens de boete van 26.600. De drie zakenlieden hebben bij hun belastingaangifte hun medeverdiensten verzwegen, die zy genoten uit een Bel gisch havenbedrijf. De verzwegen inkom sten bedroegen resp. ƒ133.000, ƒ128.000 cn 66.000. De rechtbank legde de twee oudste directeuren een maand onvoorwaardelijk en de hoogste geldboete op. De jongste werd veroordeeld tot een maand voor waardelijk en de boete. Van de eerste twee vonnissen gingen de verdachten in appèl; tegen het laatste tekende de offi cier van Justitie hoger beroep aan. Voor het hof eiste de procureur-gc/, eraal twee weken geleden tegen de ouAsten een on voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en tegen de jongste een maand onvoorwaardelijk; in alle drie gevallen gecombineerd met de maximumboete. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag -Men wil trachten in juni 1964 tot een reünie van alle oud-leden van De Pijpers te ko men. Het bekende tamboers- en pijpers korps viert dan zijn 35-jarig jubileum. Om tot een goede voorbereiding te ko men. wordt verzocht adressen van alle oud-leden van De Pijpers, ook (en juist) van hen die thans ver buiten Vlaardin gen gedomiliceerd zijn, op te geven aan de heer C. van Veelen, Mr. Verschuur- straat 26 te Vlaardingen, telefoon 6293. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De heer G. Walstra, wethouder, is door het dage lijks bestuur van de provinciale raad voor de volksgezondheid in Zuid-Holland be noemd tot lid van de commissie van ad vies en bijstand voor de geestelijke volks gezondheid. Hij was voorgedragen door het bestuur van de vereniging van Zuid hollandse gemeenten. kond, ik kom van Rotterdam, ik ging rechtdoor, maar ik moest linksaf. Ik heb even stilgestaan, gekeken cn toen ben. ik achteruit gereden om naar linies te gaan", „Dat kostte u zeker strafpun- ten." merkte kantonrechter mr. P. B, Cos op. Dat erkende V. „Het blijft nu niet bij strafpunten alleen," zei officier mr. H. Franken, die te kennen gaf, dat men niet stoppen mag op rijksweg 20 en ook niet achteruit rijden. Het werd tweemaal tien gulden boete. Onzichtbaar kind Onlangs heeft de Schiedammer S. om standig verhaald aan kantonrechter en officier dat hij in de Burgemeester Van Haarenlaan wel tegen een. auto had moeten aanrijden, omdat hij anders een overstekend jongetje zou hebben aange reden. Uit de papieren lazen de juris ten toen voor, dat er van een gevaar lijke manoeuvre van een kind geen spra ke was geweest. S. zet. dat de Jongen er wel was, S. was zelfs zo geschrok ken, dat hy zeven minuten buiten ken nis in zijn auto zou hebben gezeten. Als getuigen kwamen, nu mevrouw H, C. W. H.-H. en het vijftienjarig meis je E. B. om te vertellen dat zij uit de ramen, van hun woningen naar het on geval hadden gekeken. Mevrouw H. had eerst de klap gehoord, geen kind ge zien en wel geconstateerd dat S. prompt begon te manoeuvreren met zijn botsen de auto. De vijftienjarige E. B. was nog positiever. Zij woont aan de andere zij de van de Burg. Van Haarenlaan. Zij had het hele ongeval zien gebeuren. Er liep geen kind en inderdaad had S. even beduusd, gedurende een minuut onge veer, in de auto gezeten. „Verdachte heeft niet goed opgelet, er is geen kind geweest," zei de offi cier. „U was geen zeven minuten ver suft," meende kantonrechter mr. P. B. Cos, die zich bij de eis van vijfentwintig gulden boete of vijf dagen hechtenis aansloot. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Van daag vierde de heer H. Gort (63), Banki st raat 6 ie Vlaardingen, zyn 50-jarlg dienst jubileum bij de N.V. Albatros. Het hoogtepunt van de huldiging van de heer Gort In intieme kring op het bedrijf, was het moment waarop dr. ir. H. ter Meulcn, directeur van de Albatros, de Jubilaris de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver op de rever» van z(jn colbert speldde. De heer Gort is 50 jaar bij de techni sche dienst van N.V. Albatros. Hij door liep vele rangen en. Is sedert 1961 tech nisch administrateur van het bedrijfsbu reau van de technische dienst. VLAARDINGEN, donderdag Fortuna 2 speelt zondagmiddag een oefenwedstrijd ln Schiedam tegen het eerste elftal van Excelsior '20. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE. HAVEN 95 Schiedam,* teL 6 86 11 GEEN FILIALEN j Fotografie j| Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. Eerst bij Coja kijken. Was machines v-a- ƒ80.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 125, telefoon 6 3341. Te koop wegens vertrek: enig meubilair w.o. modem bankstel, Erres-wasnu. publo, Etna-gasfomuis, Fh. radio, T.V. 43 cm, haard, etc. Alles i-p.st. Dr. Wibautplein 85.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1