SANERINGSPLAN 1 r IÉ 1 KOERIERSTERS Een sociaal-economisch onderzoek is nodig Schiedamse bioscopen Hitchcocks The Birds een knappe truc-film Zwanenkolonie krijgt ander winterverblijf Hargalaan vervangt de Ylaardingseweg AGENDA Blijspel van De Burcht Bevolking neemt af Piraten- prins Gevangene Tankbataljon Ingebroken in busstation Met dubbele rijbanen Door R. II. Fledderus Duur 4 jaar; kosten f475.000 i i i i i i i i i i i Automobielbedrijf WALDO K.V. Citroen agent Leden gehuldigd Gala-concert St. Ambrosius Klaproos-actie f4851,90 Werk-tijd Onderzoek Kethcl Strikt zakelijk" KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand DE Jaarvergadering CHU Artsen op zondag Tafeltennis Goede successen van TSF-Teams Twee tankers op één helling Nieuwe route S'clam- ITdingen Zaterdag 16 november 1963 - pag. 5 SCHIEDAM, zaterdag. Het saneringsplan voor de oude binnenstad van Schie dam, dat de Rotterdamse stedebouwkundige R. H. Fledderus voor de gemeente •pat maken, zal zeer veel tyd en geld kosten. Hadden B. en W. b(J de behandeling van de begroting de verwachting uitgesproken dat het wel in twee Jaar gedaan kon worden, nu wordt aan de Raad medegedeeld dat naar schatting de uitwerking van het plan vier Jaar zal vragen. Doch het kar» ook wel langer duren. De kosten van het vervaardigen van dit plan worden voorshands geschat op ƒ475.000. Maar het kan ook wel duurder worden. Want „het is niet mogelQk voor dit tijdrovende en omvangrijke werk op dit ogenblik de positieve waarborgen te geven, dat zowel fa geld als in tyd overschrijdingen achterwege zullen blijven. Te veel onzekere factoren ztfn Ju het spel," zo schrijven B. en W. Doch het wordt dan ook We] een ter dege bestudeerd plan, waar bovendien een sociaal-economisch onderzoek aan voorafgaat. Dit wetenschappelijk onder zoek zal omvatten: 1. de verkenning van de betrokken stadgedeelten en de bestu dering van de reeds bekende gegevens; 2. waardering van het aanwezige mate riaal; 3. analyse van de betrokken stad- gedeelten; 4. bestudering van de lopende en toekomstige behoeften; 5. de beoordeling van de verkeersproble matiek in samenwerking met een yer- ke e rsd eskundl ge. Dit onderzoek-vooraf gaat, globaal ge raamd, ƒ110.000 kosten. De vervaardiging van het eigenlijke saneringsplan gaat dan. eveneens globaal geraamd, ƒ250000 kosten, plus ƒ15.000 voor algemene kos ten van het stedebouwkundige bureau, 50.000 wegens „onvoorzien" en nog eens ƒ50.000 voor de kosten van. Gemeente werken. Totaal 475.000. Doch nu het loon- en prijspeil in beweging is geko men, mag verwacht worden dat posten zullen stijgen tot een niet te voorspellen hoogte. Het moet dus bij een globale raming blijven. Advertentie I.M.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 6 4650 (Van een onzer verslaggeefster»») SCHIEDAM, zaterdag Ter gelegen heid van het zeventigjarige bestaan heeft het harmonie-orkest St. Ambrosius vrij dagavond onder leiding van dirigent C. L. van Beurden In gebouw Arcade aan de bange Haven een gala-concert gegeven. Het Is'overigens niet alleen by musiceren gebleven. Vóór het concert begon zijn twee leden, de heren A. Du knel (hy beheert achttien jaar het secretariaat) en K. Ve- rlngmcyer, voor hun veertigjarig lidmaat schap gehonoreerd. Voorzitter F H- de Groot verwelkomde in het bijzonder de vertegenwoordigers van het Schiedamse KAB-bestuur, waar van St. Ambrosius een onderafdeling 'is, en van de zusterverenigingen. Hij schonk mevrouw Heilker, echtgenote van oud-di rigent J- F. Heilker, een bloemenhulde. Hij betreurde het wel, dat de belangstel ling dalende is, maar was tevreden over de opkomst. De heer R. Keilman, voorzitter van de KAB, noemde een orkest, dat zeventig jaar bestaat, een machtig orkest. Hy speldde,de beide jubilarissen hetKAB-in- signe op de revers. De heer Duimel sprak mede namens de heer Veringmeijer dankwoorden. Hij vond het logisch, dat men veertig jaar lid kan zijn van St. Am brosius. „Actief musiceren houdt de mens immers jong". Het gala-concert bood afwisseling ge noeg, Enkele nummers kwamen de aan dachtig luisterende belangstellenden wel bekend voor. Dat waren, de marsen, die t&r gelegenheid van het dertig- en. van het zestigjarige bestaan waren gecomponeerd. Fr is nu een derde feestmars aan toege voegd, n.L die voor de zeven kruisjes. Beschouwend lag bet gebrachte op een behoorlijk peïL Natuurlijk er kleven altijd wel schoonheidsfoutjes aan. Maar het en thousiasme, dat kennelijk onder de horen en dames musici, heerste, vergoedde veel. Klaarblijkelijk is er ook hard gestudeerd. Aan het einde kwam de drumband een hoogstaande slotapothese maken. SCHIEDAM, zaterdag De Klaproos- actie heeft in Schiedam in totaal ƒ4851,90 opgebracht, een mooi resultaat. .Alle me dewerkenden aan de actie maar ook het publiek wordt dank gebracht De beschik baar gestelde prijzen zijn toegekend aan de dames C. Jongbloed en C. van Zanten de heren De Soer, Baron, D. de Jong, Meijster, v. d. Boogert, Van Mil, G. de Groot, M. de Ruiter en W. Soeters. De r.k. Techn, School kwam voor de tweede maal met het grootste aantal collectanten en haalde het hoogste bedrag op. Zij ont vingen de wissel-„naald", die bij de derde toekenning definitief eigendom werd, APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 1230-17 uur; „Salon van de Maassteden". bioscopen Passage, 2, 4.15, 7, 9J5 uur: „De Vogels" Monopole, 7, 9.15 uur: „Prins der pi raten"; zondag 2, 4.15 uur: „Tankbatal- jon". DIVERSEN Korenbeurs: St. Nicolaastochten Trek vogels. Irene, 8 uur: Toneelavond K.C. Schie dam. Jeugd haven, 8 uur: Dansavond OASE. Ons Gebouw, 8 uur; Soosavond Marim ba. Tlvoll, 8 uur; Dansavond Guillaume/ Nieuwland.' Musis Sacrum, 8 uur: Feestavond sup portersvereniging Hennes DVS. - Sportfondsenbad, 7 uur: SRB distri cts- ïWeanwedstrij d en. Ook de werktyd, voorlopig geraamd op vier jaar, staat niet vast. De heer Fled derus zal nameiyk bU de uitvoering nauw moeten samenwerken met de verant woordelijke bestuursorganen, van ge meente als daar bulten. Ook rullen tus sentijds verslagen worden overgelegd aan ,het College, aan de betrokken Kaadscom- "missle maar ook aan de Raad. Daar stel len B. en W. zeer veel prfls op, doch dat betekent extra-werk en zo extra-tUd. De Raad zal er zich op de vergadering van 27 november over moeten beraden. Nu is in die Raad reeds meermalen aan gedrongen op het opstellen van zo'n sa neringsplan voor de binnenstad. Toen de heer Fledderus voor Schiedam bezig was met het uitbreidingsplan Kethet-Schie- dam, hebben B. en W, hem gevraagd of hij ook het saneringsplan voor de oude stad wilde opstellen. De stedebouwkun dige was daar inderdaad toe bereid, doch hij wees daarbij op de noodzaak van een sociaal-economisch onderzoek vooraf, om tot een goed resultaat te komen. Hij ad viseerde daarvoor drs, A. G. v. d. Veen, directeur van het Economisch-Technolcn gisch Instituut voor Z.-Holland in te scha kelen, waarmee hij eerder in één team heeft samengewerkt. Bovendien zal drs. Van der Veen bij de vervulling van deze taak kunnen be schikken over het volledige apparaat van het ETL Overigens vraagt de heer Fledderus ook drs. Van der Veen een onderzoek op het sociaal-economische vlak te doen in stellen in verband met het uitbreidings plan Kethel-Schiedam, waar de heer Fledderus mee herig is. Want bjj de ver dere uitwerking van zUn plannen meent hy te moeten kunnen beschikken over wetenschappelijk vastgestelde gegevens, aan de hand waarvan hy de verschillen de behoefte-elementen kan beoordelen. De kosten aan dit sociaal-economisch onderzoek verbonden worden geraamd op ƒ15.750. Ook in dit geval zal drs. Van der Veen kunnen beschikken over het volledige apparaat van de ETL SCHIEDAM, zaterdag De sedert 1947 bestaande r.k. toneelver. „De Burcht" uit Kethel heeft gisteravond In De Rank een bijzonder vlotte en plezierige opvoering SCHIEDAM, zaterdag De bevolking van Schiedam is in de maand september met 30 personen afgenomen. Wel Was er een flink geboorte-overschot van 88 (by 143 geboorten en 55 sterfgevallen), doch er was een fors vestlgingstekort van 118. Liefst 353 Schiedammers verhuisden naar elders en er zyn maar 235 personen voor teruggekomen. Ditmaal was Vlaardingen niet het belangrijkste doel van de ver huizingen, doch velen vertrokken naar Den Haag en andere gemeenten in Zuid- Holland, naar Noord-Holland, Gelderland en "Utrecht. Het bevolkings-aantal viel zo terug tot 81.274 persaoncn. Ook in Schiedam zelf is m september flink verhuisd. 550 personen waren, er bij betrokken en wel 60 alleenstaanden en 131 gezinnen. Er werden in september 62 huwelijken gesloten, waarvan 37 tussen Schiedam mers onderling; slechts 9 jonge echtparen konden direct een eigen woning betrek ken. Ned. Here. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds D. J. Spaltng en 5 uur dr. L, J. Cazemier. Bethelkerk: 10 uur ds A. Hoffman, en 5 uur ds D. J. Spallng. Opstnndingskerk: 10 uur dr. L J. Cazemier en 1 uur ds. G. Split (Utr.).. Vredeskerk: 9 en 1045 uur ds. H. W. Hem mes en 7 uur ds. A, Hoffman. Ned. Hcrv. Geref. Evang, Gebouw Irene: 10 uur ds. J. C. Schuurman (Schoonhoven). Opstand in gekerk: 7 uur ds. G. Spilt (Utrecht) Woensdag gebouw Irene: 8 uur Dankstond voor het gewas dg. G. Abma (Strtjen). Evang. Lutherse Gem. Eerw. heer J, C, KraaLma (Den Haag). Lutherse kerk. Zondag 8 uur Schiedam voor Christus met ds. W. A. Krijger. Ned. Prot, Bond. Westvest 22: 10.30 uur ds. A D. Kiaassen. Herdenking der gestorvenen. Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange' Haver» 129: ur ds R Reiling, Leger des Hells. Lange Haven 27: lo uur Helllgtngssamenkomst en 720 uur "Verlos- singssamenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6 45 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten oi.v. brig, K. Wieringa en maj. R. Reits- ma. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur Openbare toespraak: „Ondermijnt de wereld lijke wetenschap uw geloof?" 7.15 uur Wacht torenstudie. Dinsdag: 720 uur theocratische bedlenlngsschool en dlenstvergadering. Herv. Gent. Kethel. Da Rank: 8.30 uur de heer A. van Zetten (Vlaardingen) Dorpskerk: 10 uur de heer Van Zetten en 7 uur ds. J. W. de Jong (Vlaardingen), f Advertentie f.MJ IN ZWART 10.- COMPLEET MkT TANK 1 VQLLLlIGE J F GARANTIE TAFFLAANSTEKER 1G.5Q VERZEGELDE RESERVE-TANK t.- Voor de handel. 3.D. LEEFSMA N V. AMSTERDAM KERKSTR. 25. TEL. 020 - 235347 - 231227 VERONDERSTEL na ecus dat de gels opeens wat tegen de mensen kry- gen, neer erger nog, dit gevoel in een waanzinnige agressiviteit omzetten. Dat onze gevederde vrienden het zó op hun vlerken krygen dat zjj geen mens meer levend tussen hen in kannen zien. Waar om? Ja, dat weten wy niet, net zo min als Daphne du Matirier, hoewel dat er haar niet van weerhield met dit gegeven een verhaa! te schrUven, een verhaal dat door Alfred Hitchcock op een grandioze manier in beeld werd gezet. Titel: De vogels (The birds) en gemaakt voor n sen met sterke zenuwen. Het begint allemaal uiterst kalm, als een dertien in een dozijn gaande romance tus sen. een lief, rijk, tamelijk nutteloos le vend meisje (Tippy Hedren) en een knappe, carrière makende advocaat (Rod Taylor). Dat duurt echter maar kort. In het stadje waar dit tweetal het weekend doorbrengt, blijkt eerst één vogel merk waardig agressief te zijn, vervolgens een klein groepje, vervolgens een flinke zwerm en ten slotte doen ze alle mee. gegeven van het blijspel „Strikt zakelijk' in een vrije bewerking van Willem Boxtel naar een Amerikaans gegeven. Voorzitter H. J. Scholten kon een grote schare belangstellenden, waaronder jongeren, begroeten. Het gaat om een Amerikaans zaken man, Charles Thomassen, nuchter en soms wat te geaccentueerd gespeeld door voor. zitter Scholten zelf. Een oom, een kostelij ke typering van Piet van Mil, komt met hem praten over een erfenis, die Thomas sen zeer welkom fs, daar hij tot over zijn oren in de schuld zit. Een voorwaarde echter dat de erfgenaam getrouwd moet zijn, wat met Thomassen niet het geval is, zonder dat oomlief dit echter weet. Er moet dus op stel en sprong voor een vrouw worden gezorgd wat allerlei ver wikkelingen ten gevolge heeft. De kijkers hebben zich kostelijk kunnen amuseren bij deze opvoering, die door A. J. F. van Rijthoven is geregisseerd. Een opmerkelijke spelprestatie leverde Leo Baartmans als de butler, terwijl ook Tine ke Spaans als mevr, Graafland en Henny Baartmans als t wat erg zakelijke dienst meisje vermeld mogen worden. Daarna is nog gedanst op muziek van the Charley White-combo. {Advertentie I M Betere kleding bij I Nederland Kattenburg sinds 1856 j (Van een onzer verslaggeefsters SCHIEDAMvrijdag. De ha- yens in het hartje van Schiedam bieden de laatste tijd een ander, le vendiger beeld dan nomialiter. Een zioanenfamüie, die haar domicilie in de jraaie Stadhouderslaan heeft, maakt er de gewoonte van elke dag een paar keer een tochtje door de havens te maken op zoek naar voedsel voor de zwanekinderen. Het heten witte zwanen te zijn, maar doordat de havens niet ge vrijwaard zijn van olie lijkt het er soms op of de familie Zwaan een grijszwart door-de-weeks werkpak- je heeft aangetrokkendat feitelijk rijp is voor de vuilnisbak. Blijkbaar beseffen de zwanen dit zelf ook. Zij hebben daarom aan hun uit stapje een bezoek aam een pleisterplaats gekoppeld. De dieren laten zich statig naar de stadstimmerwerf aan het „dode eindje" van de Nieuwe Haven drijven. Zij kiezen dan het houten steigertje tij delijk tot hun privé-domem om zichzelf daar een uitgebreide en genoeglijke was beurt te geven. De eenden kijken op een veilig afstandje toe, de meeuwen scheren brutaal rakelings over de zwanehoofden, die gedurende „het bezoek aan het bad huis" zeer beweeglijk zijn. Toch zullen de zwanen met al te lang meer van hun herfstuitstapjes mogen ge meten. De winter is in aantocht. Nu het plantsoentje by het Gemeenteziekenhuis aan de Nossaulaan als „opslagplaats" voor de dieren verdwenen is, moest naar een andere oplossing worden gezocht, In het Prinses Beatrixpark wordt een houten keetje afgebroken. Van dat hout wordt er by de molen van Post oen win terverblijf voor de zwanen gebouwd. Er zullen, gedachtig aan de barre winter van 1962—1963by de bouui van het win- terhome de nodige voorzorgen worden genomen om de dieren een zo gerieflijk en warm mogelijk verblijf te bieden. Er worden schuine afdakken neergezet, dte uit de noordenwind worden geplaatst. De ongeveer zestig zwanen, die eigen dom van de gemeente zijn, blijven daar tot het voorjaar. Dan worden zij weer paargewys uitgezet. Ook aan de verzorging van de wilde vogels in de winter wordt weer de no dige aandacht besteed. Nu deze dieren Stadhouderslaan, heeft als pleister plaats de stadstimmerwerf aan het einde van de Nieuwe Raven uitge zocht. geen bessen en insecten meer kunnen vinden, hebben de vaklieden van de Plantsoenendienst voederbakken plaatst Zij zyn neergezet in het Volks park, het Prinses Beatrixpark, het Ju- lianapark, de Plantage en op de Alge mene Begraafplaats. Via deze voederbakken wordt een be roep op de Schiedamse bevolking gedaan met gulle hand zaden, brood, aardappel schillen, rotte appels, hennepzaad, vet bal len, enz. te offeren. Als het van de win ter weer moedyfc wordt om aan voedsel voor de dieren te komen, springt de ge meente bij Geboren: Jqlanda Yd v. J. Koning en A. J. M. van Hees; Jolanda d.v J. M Koopmans en M J- Pool: Tiny. d.v. C. Kuijl en A. Meerkerk: Dirk, z.v T. F. Hartog en ■7. van Ingen; Marlnus J, z.v, E, J. van Sli«Irecht en J. van Beek; Cornells B.. C, Ritmeester en B. Breed veld. Ondertiouwfi: G, J. A, Boon, 31 jr. I A. M. Willems, 23 jr; A. Clarys, 21 jr. en E van Oeveren, 16 jr, C. Erkens, 21 jr en C. M. Schoenmakers. 19 jr; J. P. van Eijk 24 jr en J. J. Kraan, 25 jr; H. J. van Game ren 23 jr. en C. van den Berg 23 jr, A. P. J. van Geloven 29 jr. en A. M van der Toorn, 24 jr; L. Groenewcg 21 jr. cn H. C Karsdorp 23 jr; O. K. Helsmger 22 jr en M. G. B. J. Boer 22 jr; C, de Hoop, 32 jr. en M. T. A Snel, 25 jr: G, L Huijkea 24 jr. en J. Rijke 21 jr; C <1. J. Klelss 25 jr. en G. M Larsson 19 jr; M Korporaal 24 3r. en W. E van Rix- oort 2i jr; w. J. B Kroef 23 jr. en M. E. Eik mans, 18 jr: H M. Mulder 23 jr. en A. Ha merslag 20 jr; P. M. Schlkhof 19 jr. cn W. vander Steen 17 Jr; C. Schippers, 33 jr. en A. M, van der Most, 26 jr; B Senn van Basd 22 jr, en L. J. van Dijk 16 jr. J, G. Snoeck 50 jr. en A. J. Vrensen 48 jr; L. van der Tuin. 25 jr. y C. W. Schouwenburg 19 jr: M. Vrfjenhoek 21 jr. en A. Mom 18 jr; C. van Wal sum 26 jr. en P. M. Strejjl 22 jr; T' Wuisman 19 jr. en J. G. W. de Boo, 16 jr. Gehuwd: J. B. Visser, 24 jr. cn N, A. H elj koop 21 jr; W. Post 22 jr. en N. Stam 24 jr.; p. Groenewegen 25 jr. en J. M. van Dijke. 23 jr: G. J. Piera 61 jr. en F. A. Kresner 53 jr; A. van der Graaff 23 jr. en J, Verboom 27 jr; P. Koogerwaard 21 jr. en L. A. van Popenng IB jr; A. M. M. van Soest 25 jr. en P- Pleunos 24 jr; A. J. M. M de Hoogt 19 jr. en W. T Veringmeier 19 jr. J. G. Gerrlts 28 jr. en E Jongenee! 19 jr. Overleden: B. Soeteman. 88 3rwe duwe van G. van den Bosch; J. J. Bitman, 70 jr.. echtgen. van F. van der Touw; P. Voogd, 70 jr, De vogels zijn iu de eerste plaats de hoofdfiguren uit deze gruwelfilm. Hitch cock heeft aan hen alle aandacht besteed en zich van de menselijke acteurs wat eenvoudig afgemaakt. Wat zy doen is clichématig, maar het gedrag van hun te genspelers is dat bepaald niet. Het is iedere keer weer imponerend om te zien hoe de meeuwen, kraaien en noem maar op, hun rol tot in de perfectie spelen. Geen ogenblik, ook niet by de mas: aanvallen van. de dieren, krygt men de indruk met opgelegde trucs te maken te hebben en voordat het zover is, lieeft Hitchcock al een dermate onheilszwange re sfeer geschapen dat men eigenlijk een zek'ere opluchting voelt als de vogels tot daden overgaan. Tegen het eind maakt Hichcoek het bijzonder bont als bij zijn nieuwe ontdek king „Tippy" Hedren haast door de vo gels laat vermoorden en dan wordt het geheel wel erg bloederig en sensationeel, maar ja. iedereen weet het inmiddels wel, Alfred is nu eenmaal een vreemde vogel. scbe rolprent „Prins der Piraten" om erg cnduideiyke internationale verwikke lingen, waarbij twee broers tegenover el kaar staan: de een is koning en de ander is alleen maar prins. Een boze koning en een goede prins. Dan weet u al hoe de zaak ligt. De sportieve prins weet alie moeilijkheden prettig op te lossen, al kost het hier en daar nogal wat mensen levens. Hij is bij al zijn avonturen, de meeste spelen zich af op en om een buitgemaakt schip (vandaar de piratentitel), vergezeld van een groepje stoere krijgers en van een lief gravinnetje. Wat het gezelschapj'e uit voert aan dapperheid, ridderlijkheden en driestheden is verbazingwekkend. En bet loopt af zbals de prins en gravin verdie nen: góéd; met een flinke kus' "Wat een geluk voor pnns Roland dat een kanonskogel het sloepje in de grond boort waarin z'n kwade broer en diens Spaanse prinses zitten, een kogel van 's' konings eigen mensen nota bene. Het verlost de prins van 'n paar moeilijkhe den: hy had zich namelijk... Enfin, laat de film dat zelf tonen. Broe derexecutie is echter niet nodig. John Derek is een ridderlijke dappere prins ten volle zun schattige gravinnetje waard, een meisje overigens (gespeeld door Bar bara Rush) dat een pittig partijtje mee- knokt. Hun aardige spel, gesteund door uitstekend camerawerk en fraaie kleur, staan garant voor een aangenaam brok vermaak. (MONOPOLE, t/m zondag). DE gevangene van Mandorra" is de koning van dit wazige staatje en komt voor In een evenmin duidelijke film, vol politieke intriges, moordaanslagen en felle degendoels. Doch dat zal de op ro mantiek beluste kijkers nauwelijks kan nen hinderen. Deze koning wordt door een op de troon azende prins verwond en gevangen genomen. Doch dan duikt een onbekende officier op die sprekend op de koning lijkt maar verder mets met hem te maken heeft Wat hem overigens niet belet om uiteindelijk met de bruid van de .konuig m het huwelijk ie treden. Doch dan is de koning reeds vermoord. De valse prins overigens ook. Eigenhandig door de dub belganger. Hoe dat allemaal zit, wordt niet helemaal duidelyk, maar voor een flinke schep romantiek en licht amuse ment, is deze rolprent toch wel goed. (MONOPOLE, matinees). nodige heldenmoed, maar even veel lafheid krygt men opgedist In „Tankbataljon", een oorlogsverhaal met Edward G. Robinson jr. In de hoofdrol. Natuuriyk bevinden de dapperen zich aan Amerikaanse zijde. De eng glurende en gluiperige mannetjes zijn guerrilla's, die ben op het Koreaanse stryd toneel van 1951 bestoken. Een Amerikaans tankbataljon dreigt in felle gevechten verloren te gaan. maar wordt tenslotte gered. Het feestje met de knappe Imienantsen kan worden voortge zet. De lawaaierige geschiedenis, waarin de doden links en rechts vallen, vermag nauwelijks te boeien. (MONOPOLE, maandag t/m woensdag).' SCHIEDAM, vrijdag De Christehjk- Historische Unie Stateakring Delft houdt op zaterdag 23 november, 's middags om drie uur, haar jaarvergadering in gebouw Irene. De heer W. Scholten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zal: spreken over het onderwerp „Politieke Actualiteiten". SCHIEDAM," zaterdag In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: W- J. Franke, Burg. Knappert la an ao, teL 68163; L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 68357; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898 en W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, teL 67590. Geopend, is apotheek Evers, Lange Ha ven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Vannacht is Ingebroken In de restauratie van" bet autobnsstation aan het Delftse Plein. Balt: 704 cn een groot aantal koffie bonnen. SCHIEDAM, zaterdag. Deze week heeft TSF opnieuw nitslekende resulta ten behaald ln de taf e 1 lenniscomp etltle. Van de vüf gespeelde wedstrijden lever den er vier een zege op; ln de vijfde kwam een puntenverdeling tot stand. Dat gelUke spel bereikte het eerste team, dat TOGB 1 het eerste verUespunt afdwong. TSF 2 prolongeerde zyn kampioens kansen door een 82 overwinning op Shell 2. TSF 3 won van Insulinde 3 met krappe cijfers: 6—4. TSF 4 en 5 deden het beide heel wat royaler: 9—1 was het re sultaat tegen resp. Service 4 en Stokvis 5. Het eerste team bereikte pas ia de laat ste wedstrijden, het gelijke speL Na zeven partijen hadden de, TSF-ers een achter stand van 2—5! Alleen Wigmans had nog voor winst kunnen zorgen. V. d. Wiel, tot dan toe „nergens", her vond plotseling zyn oude vuur en daar mee zyn aanvalsdrift. .Zijn overwinning op Opdam was wel een krappe (17—21 2118 22—20), maar de stand was 3—5 geworden. Wigmans voegde daaraan een vierde TSF-punt toe door in twee games gemakkelijk Van Winden te verslaan (2117 2113). Alles hing dus af van de laatste partij Potman (TOGB)Bouwer (TSF). Door een 21—8 21—14 TSF-zege werd de puntenverdeling een feit Het programma voor de volgende week is: 18-11 Eland 7—TSF 3; 19-11 Deroda 1 —TSF 5; 20-11 Intiem 3—TSF 2; 21-11 TSF 1—Contact 1 en TSF 4—Rap 4. Verolme bomvt aan tvereldprimeur ROTTERDAM, zaterdag. Gisteren Is voor de tweede maal op de helling van de Verolme Dok- en Scheepsbouw My. N.V. op het eiland Rozenburg de kiel ge legd voor een uniek tankschip, bestemd voor het vervoer van watervree ammo niak in vloeibare toestand. Met de bouw van dit tweede schip zal worden begon nen op een plaats voor het eerste schip, dat nog in aanbouw is op dezelfde helling. De kiel van dit schip werd gelegd op "1 maart j.l. In de zomer van 1962 kreeg het Verol- me-concem van Oswego Chemical Car riers Corp., een filiaal van de Marino Transport Lines Ine, New York, de op dracht om deze twee bijzondere schepen te bouwen, De bouw betekent een we reldprimeur, want deze tankers zyn de eerste schepen, die volgens de nieuwe, revolutionaire vindingen op dit gebied worden geconstrueerd. Het eerste schip zal begin 1964 op char terbasis varen voor het grote Amerikaan se concern W. R. Grace en Co, 'New York, waarbij het vloeibare ammoniak zal vervoeren, welke vervaardigd wordt in de nieuwe fabriek van Grace en Co. in Trinidad. De tankers kunnen 10.000 ton vloeibare ammonia onder atmosferische druk vervoeren. ROTTERDAM, zaterdag. Gistermid dag is op de Nieuwe Binnenweg de 79- jange B. M. van den Oort van de Nieuwe Binnenweg hij het oversteken aangereden door een personenauto. De bejaarde man is met hersenletsel ;n zorgwekkende toe stand naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. SCHIEDAM, zaterdag. De reeds ern stig aangetaste Ylaardingseweg, nog steeds de enige verbinding tussen het dorp Kethel en Vlaardingen zal moeten verdwynen. Dit niet alleen wegens de aanleg van RUksweg 20, maar ook wegens de Schiedamse stadsuitbreiding in de toe komstige woonwyk Groenoord. Ter ver vanging van de Vlaardingseweg, zai ten zuiden van de Rijksweg 20 een nieuwe weg worden aangelegd, die de naam „Hargalaan" zal krijgen. Deze nieuwe weg zal aansluiten op de Frovincialeweg 15 (langs Tuindorp Kethel) en zo niet alleen de verbinding Kethel-Viaardtngen herstellen en verbeteren, doch ook door de ligging ln het verlengde van de Nieu we Dsmlaan een nieuwe route vormen tassen Schiedam en Vlaardingen. Met het oog op de toekomstige ver- keers-ontwikkeling en gelet op het aan sluitende wegennet zal de Hargalaan ruim worden opgezet. Er komen twee rijbanen, elk zeven meter breed, geschei-, den door een middenberm van drie den. meter, met aan weerszijden een groen strook van twee meter en vervolgens een rijwiel- en voetpad van elk drie meter breed. Verwacht wordt dat het zelfde profiel ook op Vlaardings gebied zal wor den doorgetrokken, i Er moet haast gemaakt worden met de aanleg van deze weg, gezien het vorderen èn van de Rijksweg 20 én van de woning bouw in Groenoord. Maar voorlopig zal één rijbaan als noodweg worden aange legd, Over de volle breedte van de weg worden echter zandpalen aangebracht om de weg overbcogte te geven en het zak ken van de ondergrond te bespoedigen. Als die ondergrond genoeg gezakt is, zal na één of twee jaar de volledige afwer king volgen met toepassing van een ge sloten weg-constructie. De kosten van de aanleg worden be groot op 1255.300, waaronder begrepen een bedrag van 89.0Q0 voor de straat verlichting. Het Rijk verleent echter een bydrage van 286000, terwy'l door Prov, Waterstaat een aanvraag om een provin ciale bijdrage van 25 procent zal worden, gesteund. Voorts zal het Rijk, tegelijk met het grondwerk voor de Zoomweg (of Benelux-weg) het zandlichaam voor de Hargalaan storten, waar deze beide wegen elkaar kruisen. Met de gemeente yiaardingen moet over een bijdrage van handeld wor- die zyde nog verder onderhand) Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. 90.15-30 korting. Ook merkmachlnes. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 633 41. Schiedam Wrnkelcenirum Mgr.Nolenslaaiy tel. 62511 Mesdaglqan hoek Rembrandtlaan, tel. 65734 radio T.V. - grammofoonplaten electr. huishoudelijke apparatuur I Wh m Me Te koop aangeboden Te koop wegens vertrek* enig meubilair, w.o. modern bankstel, Erres wasmachine; (Publo)Etna gasfornuis. Philips radio, T.V". (43 craj, haard. etc. Alles Lpst Dr. Wibautplein 85. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar AUe soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106 Voor, pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, vel 6 67 20. In één dag Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Héelène tiède, permanent de meest ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 7170. 1.— reduktie op deze advertentie. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan telt) ed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop- ste adres DIJK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutJedi- kanten, kampeerbedden enz,1, Kom. eens praten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1