MR. PEEK OPENDE „CO-OP CENTRUM" DES geeft 1000 gld. voor bouw sporthal mmm SIEBEL Districtswedstrijden zwemmend redden 27.50 In centrum van de stad Restaurant werd warenhuis Als gast MODE Huisvrouwen smulden van heerlijke vleesgerechten In Sportfondsenbad Schiedam In Keth Twaalfde Sporthal Forum Oecum. Raad over vrijzinnigheid Demos wint van Gouderak Receptie Ambrosius S.G.-penning voor A. Duimel Burgemeester peek stelt de Wintersport nj Guillaume AGENDA Eigen feest van de korfballers W. Bishoff haalt derde dan graad Spoorboom raakte los SCHADE DOOR STORM Beker voor R'damse R.B. Uitslagen Plotseling de weg opgelopen Geen voorrang Konijn gestolen Voor Herv. Kerk Drie dagen bazaar in „De Rank'5 3000 ivandelaars Marsen van de „Trekvogels" DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS STOKER SPECIALE AANBIEDING KINDERCOATS vanaf ƒ14.95 DAMES-, MEISJES- EN JONGENSKLEDING SCHIEDAM Koeriersters Wie itief vergeten Dinsdag IS november 1963 - pag. 8 (Van een" onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. „Vandaag hebt u de kroon op uw werk gezet door u in De Kroon te nestelen". Deze woorden sprak burgemeester mr. J. W. Peek maandagavond, toen hij de opening verrichtte van het nieuwe Co-Op Centrum aan de Koemarkt, waarvoor hotel De Kroon heeft moeten plaats maken. Schiedams eerste burger volbracht zijn zo veelste officiële daad door op een knop te drukken, waardoor de licht installatie van de achthonderd vierkante meter verkoopruimte in werking trad. Burgemeester Peek deed zijn taak gisteravond voor de genodigden, mevrouw L. H. Okker-Stoel, conimissarcsse van de Schie- damse Co-Op DES, verrichtte de ingebruikstelling vanmorgen voor de huisvrouwen. s Tevoren had mr. Peek, ingeleid door de heer A. M. van der Wel, voorzitter van de Co-Op DES, in een hartelijke rede zijn waardering voor de nieuwe aanwinst uit gesproken. Hij erkende, dat de voorbe reidende werkzaamheden voor de tot standkoming ervan met gevoelens van erkentelijkheid zijn gadegeslagen. Er heerste bij veten weemoed, toen bekend werd dat het restaurant zou verdwijnen. Burgemeester Peek omschreef het Cen trum als een nieuwe loot, die aan de oude boom DES is ontsproten. Langzamerhand is de DES een begrip geworden voor de brede laag van de bevolking en daarmee een succes voor de stad. Het vertrouwe' bij zijn leden geniet de DES door zijn dr vies goede waar tegen lage prjjs, goet lonen aan de staf en het instellen va restitutie voor de gelden, die in de loo der tijd zijn gemaakt. „Zonder samenwerking zoo men er bij de DES niet zjn gekomen, dat geldt ook voor de sport." Nadat mr. A. Knol, directeur van de Co-Op Nederland, zijn bijdrage aan de reeks van redevoeringen had gevoegd, herdacht de heer A. Th. A. van Berkel, secretaris van de Co-Op „De Voorloper" uit Vlaardingen, de verdiensten van wij len directeur A. Molendijk, die veel arbeid voor de totstandkoming van Co-Ops nieuwste bezit heeft verricht. Hij schonk een portret van de overledene aan het Centrum. Ook mevrouw Molendijk kreeg een foto van haar echtgenoot De laatste spreker was de heer P. van Heezik. „Ditmaal met als gastheer in dit huis, rnaar als gast van de directie Co-Op Nederland". De vorige redenaars hadden allen de gang van zaken, bij de bouw van het nieuwe verkoopcentrum geschetst, de heer Van Heezik ging de ontwikkeling van „zijn" restaurant De Kroon na. „Ik heb geheel gehandeld naar eigen in zicht, omdat de omstandigheden mij daar toe dwongen. De Kroon heeft op deze plaats zijn tijd gehad. Maar mocht Schie dam mij op een of andere wijze nodig hebben, dan zal ik dat gaarne in beraad nemen." Bedrijfsleider A. Verstoep zal wor den geassisteerd door een staf van vijf tien personeelsleden. Het bedrijf, dat de Schiedam5e aannemer P. Bergkotte naar het ontwerp van architect P. Bokkers heeft verbouwd, js qua ver koop in tweeèn te splitsen. In de afde ling textiel is de zelfbediening inge steld, in de sectie huishoudelijke arti kelen vindt gewone verkoop plaats. (Advertentie IM.) ï&SMa£j' ;:HÓRLOGER charme en precisie zijn dö kenmerken van onze honderden nieuwe modellen dameshorloges. Grootste kollektie van Nederland. Siebel: waarborg voor kwaliteit, prijs, service en betrouwbaar advies. Stadhuisplein 24-26, Coofsingel 50 Nieuwe Binnenweg 227,Rotterdam Wellicht worden in de toekomst weer andere verkoopplannen beraamd, wanneer de tweede DES-za&k In Schiedam zal ko men. Daarvoor heeft men de nieuwbouw In Kethel op het oog. Eon gewaagd experiment noemde mr. Peek het Centrum niet, omdat het zake lijk weldoordacht is opgezet. Hij wenste, dat de zaak 2ïch zal ontwikkelen, zoals men dat redelijkerwijs verwacht met re delijke omzetten. De burgemeester hoopte vurig, dat de twaalfde zelübediemngszaak jn Schiedam zal bloeien, zoals DES zieh dit heeft voorgesteld. Met de woorden „Mogen alle wensen in vervulling gaan, die gij koestert", besloot mr. Peek zijn. toespraak. De heer A. M, van der Wel schetste na zijn toespraak de ontwikkeling van het centrum. .,Nu „onze liefste wens In vervul-' ling Is gegaan", overhandigde hfj burge meester Peek «en geschenk onder couvert (duizend gulden) voor de bouw van de sporthal. Burgemeester Peek antwoordde: {Advertentie l M.) Betere kleding bij I Nederland Kattenburg sinds 1856 SCHIEDAM, dinsdag. De Oecumeni sche Raad van Kerken stelt op vrijdag 22 november het probleem der vrijzin nigheid in de kerk aan de orde door het houden van een forum over het on derwerp: De vrijzinnigheid in de kerk. Hoe denkt mijn kerk daarover? Deze bijeenkomst wordt gehoudèn in de gemeentekamer van de oud-katholie ke pastorie, Dam 30 en vangt om 20 uur aan. Drie predikanten, n.L ds. D. J. Spaling (herv.), ds- J. Cauvee (geref.) en ds. A. Johannes te Delft (ev. luth.), zullen ieder vanuit de geschiedenis en de positie van hun kerk dit vraagstuk trachten te be naderen De bijeenkomst is voor belang stellenden toegankelijk. A dvertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag „Eén dag zon der vlees is bljn» gelijk aan drie dagen regen". Deze uitspraak van chefkok Hen ri Ekstcen, werd door hemzelf waarge maakt tijdens de demonstraties van het bereiden van vleesgerechten, die hij de afgelopen dagen In Musis Sacrum gaf. De Nederlandse Vereniging van huis vrouwen had deze demonstraties georga niseerd ln samenwerking met alle vrou wenverenigingen In Schiedam. Met behulp van enkele ingrediënten liet hij zien, wat men allemaal met vlees kan doen. Een gewoon tartaartje smaakt heer lijk wanneer men het bereidt door ont bijtspek aan de kanten te latten meebak- ken. De tartaar laat men aan beide zijden Ivrhti g bruin bakken, niet te hard. Wan- et klaar is, de tartaar op een schaal die voorverwarmd is. Volgens de ksteen scheelt dit 20 procent van aak. Men neemt vervolgens een Pb~*_ zure uitjes en fruit deze samen met het spek. De dames en de enkele heiten, die de demonstraties met grote belangstelling gadesloegen, lieten zich de gerechten voor treffelijk smaken. Toen het eerste gerecht gereed was, merkte de heer Ekstcen op. dat men niet de hele schaal moest Ieegeten, zoals e«n e In een andere stad deed, terwijl de zaal zat toe te kijken. Zo van: „rus tig laten kijken, kin afvegen en op je ge- dooreten". Iet zijn kleine beetjes die u voorge schoteld krijgt, want hoe groter het ge- 'a hoe kleiner de hoeveelheden" Dat de dames niet alles van vlees af- isten, bleek duidelijk. Zo mag men op speklappen geen peper strooien, maar nootmuscaat. Nog een belangrijke tip is, dat men wanneer het vlees bij het bra-j gaat krullen, men de zijkanten moet insnijden, totdat het weer plat in de pan ligt Door te zeggen, hoe de heer Eksteen te werk was gegaan bij het bereiden van varkenscoteletten. verdiende ren dame een heerlijke rookworst. De dames aten de coteletten zo olt het vuistje en Heten uit hun volle monden waarderende woor den horen. na verlenging - SCHIEDAM, maandag Voor de se cretaris A. Duim el van het Harmonieor kest St, Ambrosius, waarvan het bestuur zondag in gebouw Arcade een receptie hield ter gelegenheid van het zeventigja rige bestaan van het orkest, zal deze re ceptie een onvergetelijke zijn. De Schie damse Gemeenschap heeft de activiteiten van deze Ijverige bestuurder bU monde van secretaris E. A. Leen d erts gehono reerd met de Penning van Verdienste en bijbehorende oorkonde. De heer Leenderts accentueerde wat de heer Duimel alzo voor de vereniging doet. Hij is veertig jaar trouw lid, waarvan achttien jaar secretaris. De heer Duimel is mede-oprichter van het jeugdorkest, dat hij elke zaterdag les geeft en doet al les om het muzikale peil in Schiedam op een hoog niveau te brengen. De vereniging St. Ambrosius roemend, zei de woordvoerder van de S.G.: „Deze heeft een schoon verleden, een gezond heden en gaat een mooie toekomst tege moet" De heer A. de Bruijn, voorzitter van de zusterclub O.BK., sprak zyn res pect voor de zeventigjarige uit. Burgemeester mr. J. W. Peek bracht in herinnering, dat vereniging en eerste bur ger eikaar meestal bij blue gebeurtenis sen ontmoeten. Hij heeft daarmee gecon stateerd, dat St Ambrosius wel degelijk zijn taak in bet culturele leven van Schie dam plichtsgetrouw vervult Velen hebben zich op de receptie ge presenteerd. onder wie vertegenwoordi gers van het KAB-bestuur, de Schiedam- se Gemeenschap, de KVF-fractie en van zusterverenigingen. lichtinstallatie van het Co-Op Cen trum, een juweeltje voor kooplustig Schiedam, in werking. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12.30-17 uur; „Salon van dc Maassteden". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „De Vogels". Mo nop o ie, 2 en 8 uur: „Tankbataijon". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Vergadering chr. gymnastiekvereniging DOK. Musis Sacrum, 8 uur: Personeelsavond Wilton-Fijenoord. SCHIEDAM, maandag Voor de derde keer Is de soosavond van de jeugdsoclë- teit Guillaume, zaterdag in malson Tlvoll gehouden, opgeluistred met een mode show, die het sporthuis Ter Braak ver zorgde. De mannequins toonden een keur van wintersportmodellen. Zo waren er spor tieve coats te bewonderen, speciaal voor de veld- en wintersporten. Voor bet be oefenen van de schaatssport waren de nieuwste creaties Noorse sporttruien en Helanca pantalons bij uitstek geschikt Muzikale medewerking verleende de Dazzling Jazzband onder leiding van Tom Struys. Bekend werd gemaakt dat het St, Nicolaasbal op 7 december wordt ge houden, waarbij The Riverside Jazz Band zal musiceren. Het- kerstbal is op 28 de cember. SCHIEDAM, zaterdag Zoals al vrij wel een goede traditie fs geworden heb ben de jonge en oude leden van de korf balclub „Schiedam" ook op het 33e jaar feest ln Irene met een eigen programma voor het welslagen zorggedragen. De adspiranten speelden, het sprookje „De verboden kamer", waarbij Hans de Ridder, Piet de Jongste en Rien van der Kraan ais Puck, Max en Leonard leuke creaties te zien gaven. Voor de regie zorgde mej. N. Winkelman. De senioren speelden onder regie van E. Vermeulen het avonturenspel „Schimmenjacht" waar bij alle medewerkers bijzonder rolvast bleken. Voorzitter L, van der Kraan, die het openingswoord bad gesproken, onder streepte dan ook de waardering van de vele aanwezigen door aan het slot dank te betuigen voor de toneelprestaties. Het feest werd bijgewoond door enkele genodigden, oprichters van „Schiedam" met o.a. erevoorzitter L. Penning. De bij eenkomst is besloten met dansen tot ver in de nacht SCHIEDAM, maandag Alleen Demos kwam aan bod in het bekervoetbal- De roodzwarten slaagden er bij Gouderak In tot de derde ronde door te dringen zij het dat Demos eerst in de verlenging de thuis club de genadeslag kon geven. (34). Het spel van Gouderak, dat op eigen terrein in twee jaar niet verloren heeft, kon de Schiedammers niet imponeren. In de tiende minuut gaf Groenendijk Demos de voorsprong en in de twaalfde minuut voor rust kon Piet de Nijs inschieten. In de tweede helft lanceerde Fons van Doorn met succes Jan Groenendijk. Maar Gou- derak kon tweê minuten later terugslaan met een goal van rechtsbuiten Hardings veld. Hierna liet Demos te zeer het initia- tief aan Gouderak dat door linksbinnen Bonhof op 2—3 kwam. In de eindfase stopte de Schiedamse doelman Kuiters de bal twintig centimeter voor de doellijn maar de scheidsrechter kende een doel punt toe. Middenvoor C. Tetteroo zette voor aan Fons van Doorn, deze speelde naar Ernst Frey en Frey schoot weer te rug naar Fons van Doom die de vierde en winnende treffer plaatste. (34). In gebouw Irene heeft Demos vrijdag een propagandafeestavond gehouden die met sfeer verzorgd is door Pedro Carillo, de zingende schoorsteenveger en zijn groep. Voorzitter G. van 't Geloof heeft er in zijn welkomstwoord de nadruk op gelegd dat nog te weinig familieleden van de leden, donateur of donatrice zijn van Demos. Zijn oproep had succes want uit de 350 aanwezigen kwamen prompt aanmeldingen bij het bestuur. SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse ju doleraar W. Bishoff is geslaagd voor het examen van de derde dan graad. Tijdens zijn vakantie deed hij examen in Bor deaux bÜ de Japanse grootmeester Kalen Mlchlgaml, technisch adviseur van de Ne derlandse, JIn Jltsu en Judtibond, De uitslag zon In Nederland worden be kend gemaakt, omdat de uiteindelijke be slissing van dergelijke examens het hoofd bestuur van de N. J. J. B. moet nemen. Dezer dagen werd bekend, dat de heer Bishoff met lof het technisch gedeelte van zUn examen had volbracht, maar dat het competitiegedetelte in Nederland dien de te worden overgemaakt. Voor dit exa men is de heer Bishoff in Ox-erveen ge slaagd. SCHIEDAM, dinsdag Door de hevige rukwind ls maandagmiddag om 1 uur de spoorboom aan de Vlaaxdingse zijde van de overgang Nieuwe Damlaan ln Kethel losgeraakt, waardoor het belstgnaal en het rode knipperlicht In werking traden. Tel kens moest de boom wanneer geen trein passeerde, naar boven worden gehaald. De politie heeft de hulp van personeel van de NS Ingeroepen. Ruim 3 uur later was het euvel verholpen. SCHIEDAM, dinsdag. De brandweer heeft maandag dikwijls met medewer king van de politie, tientallen keren moe ten assisteren bij het verwijderen van omver ge w aaide televlsleantennes,, ver nielde schoorstenen, op straat gewaaide dakpannen, waardoor lekkage ontstond, vastzetten van dakramen, opruimen van zinken platen enz. Brandweer en politie verzoeken daar om, indien de rukwinden en hevige re genvlagen voortduren. <Je Schiedamse be volking ramen, antennes, dakpannen, en dergelijke te controleren, waardoor veel werk voor deze overheids-apparatcn zal worden voorkomen. "Van bet dak van de sociale werkplaats aan de St. Annazusterstraat, waren zin ken platen gevallen. Op de Lange Haven zakte het linkervoonviel van de auto van de heer J. P- B. weg. Er ontstond een gat van 60 cm lang, 50 cm breed en 80 cm diep. Personeel van garage Vinke, heeft de auto bevrijd. Op de Rotterdamsedijk raakte een lan tarenpaal los. De brandweer heeft de kap verwijderd en de stroom afgesloten. SCHIEDAM, maandag Voor de wed strijden ln het zwemmend redden van het district West (Zd-Holland) van de Kon. Ned. Bond tot het Bedden van Drenkelin gen, zaterdagavond in het Sportfondsen - bad georganiseerd door de Schiedamse Reddingsbrigade, bestond zeer veel be langstelling. Er ls sportief gestreden door reddingebrigades uit Delft, Dordrecht, Gouda, Den Haag, Lelden, Katwijk, Noordwljk, Botterdam en Schiedam. De Rotterdamse ploeg leverde de beste prestatie met 41 punten en ontving zo de „Van. Bueren"-wisselbeker. Gouda, Dor drecht en Schiedam eindigden gezamen lijk op de tweede plaats, maar de wissel beker ging naar Gouda. De jeugdploeg van Rotterdam kwam in het bezit van. de Jeugd-wisselbeker, terwijl de prijs voor het onderdeel 3x25m estafette gekleed voor de Dordtse ploeg was. De Schiedam mers kregen de wisseLbekers voor de on derdelen 25 m enkelvoudig rugslag, de 25 meter schoolslag en 50 m vrije slag- De districtsvoorzitter, de heer M. L Viool heeft de prijzen na afloop uitgereikt. Doch voor de aanvang bood de heer J. C. van Dorst, leider van de Strand wacht dienst ln Den Haag, de heer J. C. Koop manschap, secretaris van de SRB een schildje aan wegens zijn vijfjarige deelna me aan de Haagse strandwacht. Een mi nuut stilte ls in acht genomen als eerbe wijs voor de onlangs overleden voorzitter van de examencommissie, de heer 3. Tub- ker. De uitslagen in de diverse nummers wa ren als volgt 2 x 25 m estafette meisjes 1. R'damse RB I met 52,1, 2 R'damse RB H 56,1, 3. Goudse RB 53,8;* 2 x 25 m estafette jon gens: 1. Goudse RB 52,6, 2. Dordtse RB 53 en 3. Delftse RB 53,2;25 m vrije slag meis jes: 1.1. v. d. Ros RRB 16 sec, 2. N. Geerts RRB 16,2 en 3. J. v. Hemert 1KB 16,3; 25 m vrije slag jongens: 1. T. v Oudheusden HVRB 12,1, 2. A. C. Mulder RRB 14,2 en 3 K. Boeree RRB 14,2; 3 x 25 gekleed wis selsla gestaf ette meisjes: 1. RRB I 15,7, 2, Dordtse RB 1.10,2 en 3. Delftse RB 1,13; 3 x 25 m gekleed wisselslagestafette jon gens; 1. RBB I 59,6, 2 RRB IX 1.2 en 3. LRB L3. 50 m gekleed schoolslag dames: 1. M. v. Hal RRB 46,4 sec, 2. N, Boeree RRB 49,5 en 3. E. Pruis LEB 51,8, Idem heren 1. R, Duyf RRB 41, 2. H de Rotte GRB 42 en 3, P. Tijl RRB 44,6; 3 x 25 m gekleed esta fette dames 1. Dordtse RB 1.50,6, 2. KRB ,53,4 en 3. GRB 2.1, Idem heren: 1. RRB 139,5, 2. RRB II 1.57,4 en 3, Dordtse RB .3,2. 25 m enkelvoudig rugslag dames 1. M. van Hal RRB 23 sec, 2. R. Heek, Dordtse RB 26 en 3. D. Geerts RRB 26, Idem he ren: 1. T. Vos GRB 21,6, 2, J Baarrs Delft se RB 22 en 3. W. Sinck SRB 22,5; 25 m schoolslag dames: 1. J. v. Leeuwen SRB 19 sec, 2. M. van Hal RRB 20 en 3, J. van Opstal SRB 20, Idem beren: 1. F Kuipers Delftse RB 17 sec, 2. A. de Jager ÏTVRB 17 en 3. P. Tijl RRB 17,2; 50 m vrije slag da mes 1, J. de Groot SRB 35 sec, 2. J, v. Op. staL SRB 30,2 en 3. N. Boeree RRB 38,1. Idem. heren 1. P. v. d. Berg HVRB 29,5 sec, 2. E. de Boer Delftse RB 29,6 en 3. J, v. A Berg HVRB 30,6. SCHIEDAM, dinsdag Omstreeks half acht maandagmorgen is de 63-jarige Rot terdammer J- H., toen hij onverwachts de rijweg tegenover de hoofdingang van Wil ton-Fijenoord aan de Vlaardingerdijk overstak, tegen de auto van de heer J. P. C. K. uit Maassluis gelopen. Hij brak zijn linkeronderbeen en kreeg een bloederige hoofdwond. De man is xn het gemeente ziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, dinsdag Op de kruising Schiedamse weg en een pad van het Prin ses Beatrixpark gaf de automobilist S. K. uit Zaltboramel, geen voorrang aan me vrouw E. v. D.-B. die op baar fiets r«ed. Zij kreeg een. pijnlijke heup en kneusde haar benen. Men heeft haar in het ge-, meente ziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM, dinsdag Van mevrouw A. F.-H., die woont in de Da Costastraal in een 8 maanden oude bruin-wit gevlekt Lotharinger-konijrx gestolen. Het dier zat in een hok achter haar woning. De tralie was vernield. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. De Bank, het wijkcentrum van de Hervormde Ge meente van Kethel, heeft een wlnterpro- grazum» samengesteld, dat tal van activi teiten bevat waarvan de netto-opbreng sten bestemd zullen zijn voor verbetering van de kerk. Het hoogtepunt van deze activiteiten ls wel de drie dagen durende bazaar, die donderagavond om zeven uur ln De Rank zal worden geopend. Het Js de derde bazaar. De andere twee, die respectievelijk tienduizend en een kleine vijfduizend gulden opbrachten, werden georganiseerd voor de bouw van De Rank. De pecuniën van deze v-rkoop- dagen zullen worden aangewend voor verbetering van de ventilatie, het oude zaaltje achter de dorpskerk en de restau ratie van het orgeL Voor de bazaar hebben de Dameskrans Tuindorp en Breiclub Dorp de artikelen geleverd. Verder zullen er tal van at tracties zijn, zoals een zgu. „twee kwar tjes tafel" een grabbelton en een verlo ting. Voor de totstandkoming van deze bazaar is 'n speciale commissie gevormd. Voor de bezetting van de vele stands wordt een beroep en vrijwilligsters en vrijwilligers uit Kethel gedaan. Het winterprogramma annonceert ook attracties voor de jeugd. Zo zal op zater dag 14 december een kindermiddag wor den gehouden met o-a. spelletjes, een grabbelton en poppenkst Op vrijdag 3 ja nuari is er een gekostumeerd dansfeest voor jongeren, die ouder zjjn dan zestien jaar. De bazaar is geopend donderdagavond van 7—11 uur, vrijdag van 25 uur en 7II uur en zaterdag 311 uur. SCHIEDAM, maandag Ondanks de minder goede weersomstandigheden heb ben liefst drieduizend sportieve wande laars dit weekeinde meegedaan aan de St. Nlcolaastochten, die de wandelsport vereniging De Trekvogels voor de zes tiende keer organiseerde. Zaterdag was de belangstelling het grootst: 2100 deel nemers. Aan uithoudingsvermogen was er geen gebrek. Allen hebben de marsen uitgelopen. Om twaalf uur vertrokken zaterdag vijftig individueion voor het langste par cours van 35 kilometer, 's Middags om half drie startten de andere wandelaars bij de Korenbeurs voor de marsen van acht, twaalf en twintig kilometer. Zij werden begeleid door het harmonieorkest St Ambrosius cn de drumband van Werf Gusto. Omdat het er naar uitzag, dat de gut sende regen roet in het wandeleten zou gooien, besloot de leiding de afstanden van twintig tot twaalf en van twaalf tot negen kilometer in te korten. In de Korenbeurs, waar een roezige sfeer heerste, heeft St. Nicolaas de prijzen uitgereikt. Zijn trouwe zwarte assistent deelde met gulle hand speculaasjes uit. Elke deelnemer kreeg als aandenken een stenen vogeltje. De uitslagen rijn: Zaterdag, 8 kilometer: 1. AVS wissel- beker), 2. DSO, 3. WSV Crabbehof, 4. WSV DSO, 5. WSV Crooswijk. Twaalf kilometer. L WSV OSO, 2. DES, 3. Sport vereniging Pendrecbt, 4. Trekvogels Rot terdam, 5. Olympia. Twintig kilometer: 1. USA, 2. Shell, 3. SDS, 4. RK WIK, 5. Vrij en Blij. Zondag, acht kilometer: 1, Crooswijk, 2. Teilingen, 3. Centrum. 4. DJT. Twaalf kilometer 1. Crooswijk, 2. EMM, 3. Cennim, 4. DST. Twintig kilometer: L DSO (beker) en 2. RK Overschie. SCHIEDAM, maandag - Het gezelschap van Henk Bukman heeft zaterdagavond in Musis Sacrum de vele supporters van Hermes-DVS een genoeglijke feestavond bezorgd. De voorzitter van de supporters vereniging van HDVS, de heer A. Wen- nekers sprak er zijn vreugde over uit dat de belangstelling voor deze jaarlijkse feestavond zo goed is. Hij verwelkomde met plezier de vrienden van de suppor tersverenigingen van SW en Excelsior >20. Tot ver in de nacht is nog een dansje gemaakt. 'U kijkt..„ U vergelijkt U. koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 11 GEEN FILIALEN GEMEENTE SCHIEDAM Het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt een jn continudienst Loon naar leeftijd en ervaring; vanaf 23 jaar huurcompensatie; continutoelage 20%; vakantietoeslag 4 Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Genees heer-directeur. Zojuist ontvangen: Leuke sortering nylon jacks Aan twee kanten te dragen, in diverse kleuren o.a. rood, blauw, blauw/rood, groen, marineblauw, enz. Enorme sortering meisjesmantels en jongensdemies Reeds vanaf BROERSVE3T 111 - TELEFOON 6 7416 - SCHIEDAM Te koop aangeboden Eerst by Co ja kijken. Waf- machines v.a. ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 120, telefoon 6 33 41. Type-werk gevraagd. Brtt- i ond. nr. S-053 bur. blad. jodverfeeri^ wordt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1