DIACONESSENARBEID BESTAAT 50 JAAR "double scotch vanwege donegal tweed en wollen tartan-voering, zuinig in 't afstaan van lichaams- warmte.'nJasvoordezeer kleine clan van kenners! house of enqiand house of enqiand Van armenzorg99 tot groeiend kruiswerk Bazaar in De Rank vooi restauratie kerkorgel van pas Koopavonden Hele passage kunstgalerij gieken- en gezinsverpleging TAXI EUROTAX 69 4 60 Dat komt fEEMAN'^) Afbraak complex oude woningen S.B.L.O.-sectie vergaderen Butagas kachel raakte in brand T oonkunstconcert van O.Ph.O. UNIEK.... SVV ontvangt Longa Hermes speelt bij NEC Vrijdag 22 november 1963 - pag. 5: (Advertentie fJWj Mej. A. van de Most is halve eeuw wijkpenningmeesteresse (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag „Het verplegen van zieken aan huis en het uitlenen van die verplegingsartikelen, die bij ziekte noodzakelijk en nuttig zijn." Onder dit motto riep de kerkeraad van de Schïedamse Hervormde Gemeente in oktober 1913 een commissie in het leven, ge titeld Commissie Diaconessenarbeiü, Deze commissie is uitgegroeid tót de Hervormde Stichting voor Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk. Nu, een halve eeuw later, heeft deze haar bestaansrecht wel degelijk bewezen. Daarom zal het gouden jubileum op feestelijke leest worden geschoeid met het houden van een receptie in het Hervormd Rusthuis en een herdenkingsdienst in de Grote Kerk. (Aduertentie I.MA DKW Junior de Luxe Tvit 5495.- Dealer: Automobielbedriji Van der: Ends (Dealer voor Schiedam en Kethel), Mgr. Nolenslaan 458, telefoon 622 3B <0101. Lezing Hum. Verbond SCHIEDAM, vrijdag. De gemeen schap Schiedam van het Humanistisch Verbond organiseert zondagmorgen 24 no vember om half elf een openbare bijeen- komst in het Wijkcentrum. Dr. G. Noor denbos zal spreken over „De Humanis tische visie op oorlog en vrede." (Advertentie IM.) TELEFOON Burgerlijke Stand Geboren: Adrians M., d. v. H. J. van Ger- ven en C. de Begt; Qulrlnus A. M.. 2. v. P. J. J. van Mil en W. M. de Veile: Johanna J., d. v. A. J. G. Slotboom en 1. Bosman. Overleden: S. E. Straetemans, SB jr.; P. Hllle, 71 jr.. weduwe van J. Tettelaar; E. W. v»n Gent, 41) jr„ echtg. van P, van der Lee; A. van der Schalk, 77 jr. (Advertentie 1.1WJ zo'n. gereedschapstas met prima gereedschap vanaf 18.75—62 90 Op borden, vanaf12.25 uit te breiden tot eompL kist tot 127. G ereerisehap in kisten v.a. 24.95 Ledige kisten vanaf8.50 IJZERHANDEL J f Broemmt 52 Tri. 67534 K.E.S.-zegels. Tegelijkertijd met dit jubileum zal on getwijfeld de schijnwerper worden ge richt op de verdiensten van wökpennlng- meesteresse mej. A. van de Most, die ge durende vijftig jaren trouw de gelden heeft geïnd. Werkloosheid Het besluit tot de oprichting in 1913 is voortgevloeid uit de grote nood, die in de gezinnen, heerste, Schiedam was in die jaren nog de brandersstad, zij het dan dat de bedrijven gedoemd waren te ver dwijnen, hetgeen veel werkloosheid ver oorzaakte. De sociale wetgeving stond in de kinderschoenen, financiële ondersteu ning van gemeentewege evenmin. Men was dus aangewezen op de Diaconie van de kerk, waardoor de kerk ook gecon fronteerd werd met de slechte toestan den in de gezinnen. De diaconie verstrekte behalve een wekelijkse toelage, ook voedsel en. zo mogelijk, kleding en kolen in de winter. Kwam in het gezin dan ook nog ziekte voor, waarvoor de kiem door de slechte voeding steeds aan wezig was. dan waren de zorgen zeer groot en was men op burenhulp aan gewezen. Terecht heeft de diaconie zich het lot van de leden aangetrok ken. jfWeerfe prohlvetn De Commissie Diaconessenarbeld nam in 1930 een tweede probleem onder de loep. De huiszorg. Oudere dames werden in gezinnen geplaatst om de zieke huis vrouw te vervangen. Er waren nog steeds twee diaconessen in dienst van de com missie: zuster N. Marsman en zuster N. Nouwt, die de supervisie van huiszorg kregen. De behoefte aan huiszorg was groot, maar liet was moeilijk voldoende krachten aan te trekken. Deze tak van| dienst zou de grondslag leggen voor een: veel omvangrijker werk, nl. de geztnsver- J zorging en gezinshulp. j Zowel de wijkverpleging als de huls-; zorg steunde financieel op giften van de kerkelijke gemeente. Ook de gemeente Schiedam was steeds bereid in het altijd nieuwe tekort bij te dragen, maar het overgrote deel van dit tekort werd door de diaconie aangevuld. In de tweede wereldoorlog werd het werk. door voorschriften van de bezetter, zeer bemoeilijkt. Toch kon het werk van de wijkverpleging steeds doorgaan, zij het dat de toen in dienst zijnde diaconessen een zware taak kregen, doordat zich ziek ten, in de vorm van epidemieën, voor deden. Daarom besloten de afzonderlijke com missies „Dlaconessenarbeld" cn „Huls- zorg" In 1942 het werk te bundelen In één commissie „Diaconessenarbeld". Be halve de wijkverpleging en de huiszorg hielden de diaconessen zich bezig met de kraamverzorging, die in 1945 werd over gedragen aan de destijds bestaande kraam kliniek In Schiedam. Het einde van de Tweede Wereld oorlog bracht het werk, vooral de ge zinsverzorging, op een heel ander niveau. Direct na de bevrijding waren het de colonnes van de Marijkes uit Noord-Brabant, die hulp kwamen bie den in vele ontredderde gezinnen, ook in Schiedam. Onmiddellijk trok de commissie Diaconessenarbeid krachten samen om het werk in Schiedam zo goed mogelijk te doen. In 1948 werd de eerste gezinsverzorg ster in Den Haag gediplomeerd. Inmiddels had het Ministerie van Maat schappelijk Werk een subsidieregeling af- gekondigd voor de gezinsverzorging en -hulp. Van dit tijdstip af is de gezinsver zorging en -hulp tot de grootste van Schiedam geworden. Met het subsidiëren van het werk door het rijk, de provincie en de gemeente is uiteraard controle van overheidswege op de financiën vereist. In 1952/1953 werd een verdere concen tratie van het werk tot stand gebracht. Reeds sedert de oorlog was, met veel moeite, goed werk verricht door de Com missie Kerkelijke Sociale Arbeid, beter bekend als K.S.A. Een maatschappelijk werkster bezocht de gezinnen, waar nood heerste. Voor Sinterklaas, Kerst en Oudjaar SCHIEDAM, vrijdag In verband met de feestelijkheden in december heeft de Schiedamse Middenstands Centrale weer tien Koop-avonden" vastgesteld, waar bij de winkels tot 9 uur 's avonds ge opend mogen blijven. Deze koopavonden vallen dan van 29 november tot en met 4 december, van 19 december tot en met 23 december cn op Oudejaarsdag 31 decem ber, zodat men ook 's avonds inkopen, kan doen voor Sinterklaas, Kerst en oud- jaarsviering. Bovendien vervallen de ochtend- en middagsluitingen van 2 t/m 7 december; van 23 t/m 28 december, evenals de slui tingen op 18. 30 en 31 december. Zuiver wollen NOORSE TRUIEN nu S JAAR -JifcSr 9. 90 nu 7 JAAR 11.90 nu 9 JAAR 13.9° nu 11 JAAR JM5- 15.9° In grofe verscheidenheid van kleuren dessin* Coördinatie Om alle werkzaamheden te coördineren werd de Hervormde Stichting voor Ge zondheidszorg en Maatschappelijk "Werk in het leven geroepen, zodat thans zowel de zieken-, de gezinsverpleging en het algemeen maatschappelijk werk ressor teren onder het werk van de stichting. Jammer, dat voor het algemeen maat schappelijk werk nog steeds geen tweede kracht kon worden aangesteld; in een ge meente als Schiedam is deze bard nodig. Verder werkt de stichting mee aan het Kraamcentrum Schiedam, zy Is als kruis vereniging aangesloten by het Oranje Groene Kruis, welke landelijke vereui-- ging deze maand haar zilveren jubileum j vierde. ROTTERDAM W«l-Kru?*kad* ROTTERDAM Korl» Hoogstraat ROTTERDAM M«*nf ROTTERDAM Xoitmfr, lagtdipc HOOGVLIET WTnkalcantrum VLAARDINGEN: llnvtld LEIDEN Haarlemmers! root ZEIST Slollaan SCHIEDAM, vrijdag. Het complex oude panden tussen Grocnwecgje, Raam en Spïnhnispad, bestaande uit de wonin gen Groenweegje 72, 74, 76, «8, 80 en 82, en Raam 16. 18, 20, 22-2, 22-4, 22-6, 22-8 en 22-10, is thans geheel ontruimd. Eén dezer dagen zal tot de sloping van dit complex worden overgegaan. Zo wordt van ge meenteweg bekend gemaakt. Zoals bekend zal de zo verkregen ruim te gebruikt worden voor de woningbouw. SCHIEDAM, vrijdag. Voor de Schie damse Bond voor Lichamelijke Oefening wordt bekend gemaakt, dat op 11 decem ber de sectie-vergadering voor voetbal, cricket en honkbal en op 13 december voor de overige sporten zal worden ge houden. Op deze sectie-vergaderingen zul len de leden-verenigingen worden inge licht over de plannen voor de sporthal. Daar de secretaris van de SBLO, de heer N. Spithoven, naar Maassluis is ver huisd, heeft hij zijn functie neergelegd. In zyn plaats is benoemd de heer Th. C. Put ters, Kotterdamsedijk 427 a, tel. 6 3021. Men wórdt verzocht alle correspondentie voortaan aan hem te richten, j Als nieuw lid is ingeschreven de wan- j delvéreniging „Vie Bona"; secretaris is de i heer P. Zuidgeest, Bilderdijkstraat 27 a. (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) Mok<& COGMTS, MOO OSTRA AT 31 TtL:6SBi*l SCHIEDAM Erkend Ziekenfonds-leverancier (Advertentie LM.) APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, juange Haven 81. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 1230-17 uur; „Salon van de Maassteden bioscopen Passage, 2 en 8.15 uur: „Hats, kuch en schonen." Monopole, 2. 7 en 9.15 uur: „Zorro, de ge- tnaskerde wreker." DIVERSEN De Rink, 19 uur: Bazaar. Sted. Musenm, 8 uur: Piano-recital Henk LagendaaL Julianakerk, 8 uur: Chr. Mannenkoor, Concert. 8 uur: KK.M.TP. Lezing. Ond-Kath. kerk, 8 uur: Oecum. Raad, Fo- rum-avond. ."uslfl Sacrum, 8 uur: P-V. Gem. Werken. Toneel. Tivoli, 8 uur: P.V. Hoek's. Feestavond, wykcentrnm, 8 uur: Ned. Grafische Bond. Dansavond. Onze Wanten weten uit onder vinding dat het dragen van flanellen pyjama's In elf maan den van het jaar een genat Is. Morgen verkopen wij 1000 ke perflanellen damespyjama's van een zware kwaliteiczwanendons. Uit de serie van 8.95, met ruim vallend jasje (V-hals model) en royale zak... heerlijk warme pyjama's, morgen voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keper flanellen damespyjama's, het Jasje in een fleurig dessin, de bijpassende pantalon In diverse effen tinten, ma- ten 40 t/m 48, A GHn t«f. of tchrlft. btst. SCHIEDAM, vrijdag -Vanaf vanavond zullen de etalages van de winkels In de Passage een lange schllderijengalery vor men. Op initiatief van de heren Theo Wiegman en Gijsbert Voskuyl zullen in elke winkel schilderijen worden geëxpo seerd. Tentoongesteld worden drie werken van Hans Blois. een aostindische-inkt te kening van Willem Kok, twee aqua-ge- tinte werken van Ton van Os, drie olie verven op papier van Guido de Waard., twee tekeningen van Gerard Wiegman, een serie monotypes van Theo Wiegman, een plakkaatverf van Frans van de Hey- den, een plastiek van Jan Overbeeke en een ruimteplastiek van Jan Wolfers. SCHIEDAM, vrijdag In de woning- Singel 74 brak donderdagavond om half zeven een brandje uit in de kamer van mejuffrouw L, K., op de eerste etage van het huis van mevrouw C. M. Even. tevoren was een gasfles aange sloten op de butagaskachel van mej. K.. De kachel begon te ploffen en toen zij} hem opende kwam er een steekvlam uit.; Bij haar poging om de kachel voor de1 schoorsteen vandaan te trekken, viel hij om. Mejuffrouw K, gooide twee dekens! op de kachel en. vluchtte zelf weg. Personeel van het garagebedrijf Van; Dorp begon met blussen. De brandweer; nam het over. Na enige tijd was het brandje geblust. De schade bedroeg on geveer ƒ500,Mejuffrouw K. is ver zekerd. Oecum. dienst in de Bethelkerk SCHIEDAM, vrijdag De oecumeni sche raad van kerken organiseert zondag 24 november een oecumenische dienst in de Bethelkerk. aanvang 7 uur. In deze dienst zullen voorgaan ds. C. v. d. Steen, hervormd predikant met de liturgie en brigadier K. "Wieringa, commandant van het Leger des Heils te Schiedam met de prediking. Het muziekkorps van Het Le ger des Heils verzorgt de begeleiding, ter wijl de zangbrigade enkele liederen zal zingen. Iedereen is welkom. SCHIEDAM, vrijdag In het Passage- I theater wordt op donderdag 28 november het tweede Toonkunst abonnements-con- cert gegeven. Hot Overijssels Philharmo- nisch Orkest speelt o.l.v. dirigent Jan Brussen: Symfonie in C, nr. 82 „l'Ours" van Joseph Haydn en de Tweede symfo nie in D, opus 73 van Johannes Brahms. Solist Theo Olof, viool, speelt het Viool concert in E, opus 64 van Mendelssohn Barfholdy. Kop-staart botsing SCHIEDAM, vrijdag Op de Rotter- damsedtjk reed donderdagmiddag om kwart voor twee de heer J. T. uit Maas sluis met zjjn auto tegen de wagen van de heer A. L. uit Hoek van Holland. De beide auto's stonden in een file. De heer L. stopte, waarop de heer T. niet snel genoeg reageerde. Beide wagens werden zwaar beschadigd. t Advertentie LM.) OM TE ZIEN UNIEK om te dragen Modern bewerkte VERLOVINGSRINGEN wit-geel gouden uitvoering, diamant gegraveerde bewer king, in vele variaties voor radig. Een mensenleven, garantie. Gratis inscriptie (kunt u op wachten) Exclusief voor Schiedam. (Advertentie LM.) Zéér variabele kol- lektie in stof. kleur, model en maat. Past en jas'telke leeftijd. Van 179.50 tot 239.50 In onze vergrootte parfumerie afdeling, waar U -tientallen merken van de bekendste soorten eau de cologne te .kustentekeurkunt uitzoeken,., brengen wij morgen een zeer bijzondere aanbieding. Want dan verkopen wij de zuivere Surflne eau de cologne, ongeparfumeerd In grote luxe flacon van 10 maatjes (<fe normale collectie-' prijs is 1.95) voor nog géén gulden. (Advertentie l.M.J Betere kleding bij Nederland Kattenburg sfTuJs 1856 Zaterdïgmorgen om 9 uur be gins de verkoop van deze luxe flacons ongeparfumeerde Sur flne t eau de. cologne, grote flacons van 10 maatjes, voor SCHIEDAM, vrijdag SW ontvangt zondag aan de Westfrankelandsedük hek- kenluiter Longa. De rood-groenen zijn uiteraard favoriet, maar stadgenoot Her mesDVS heeft onlangs nog gemerkt dat de Tilburgers, in het nauw gebracht, ge vaarlijk kunnen zijn. De SW'ers hebben in de laatste com petitiewedstrijd een knappe overwinning geboekt op Baronie. De jonge succesvolle ploeg komt dan ook ongewijzigd tegen Longa in het veld. De SW-jeugd, na de overwinning op Sïttardia flink omhoog geschoten op de ranglijst, krijgt zaterdag om 2.15 uur de zware taak het sterke NOAD-jeugdelftal te bedwingen. SVV 3 gaat op bezoek bij Unitas 2 en SVV 4 speelt zondagmorgen om 10 uur in Harga tegen DFC 4. Hennea-DVS staat voor een zware uit wedstrijd tegen NEC in het Nijmeegse Goffertstadlon, De Nfjinegenaren vormen een goed spelend elftal met een sterke, i productieve voorhoede. De blauw-witten zullen Kuipers en Slavenburg, die na een operatie deze week weer voor het eerst In training is geweest, moeten missen. Ma nager Van DUke zal wel een verdedigen de tactiek vaststellen voor zijn mannen. Het tweede elftal kan, na het onbevre digende gelijkspel thuis tegen DFC 2, nu in Dordt gaan uitmaken, welk team nu inderdaad het sterkste is. Hermes 3 krijgt zondag om 10 uur DHZ 2 in Harga op be zoek en het vierde elftal trekt naar Leo nid as 2. Bromfietser reed tegen lichtmast SCHIEDAM, vrijdag De 16-jarige R. van V, nam donderdagmiddag om kwart voor een op zyn brommer vanaf de Troelstralaan de bocht naar links naar het Dr. Wlbautpleln. Hierbij keek hij niet goed uit en reed tegen een lichtmast. De jongen kneusde zijn knie en is na, behandeling in de dr. Noletstichtïng naar huis gebracht. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag Eerst was lk met vakantie op reis, nu ben Ik een ver- lollngsprys. KUk eens wat een mooie gla zen, met de Rank er in geblazen. Huis vrouwen doe ons een plezier, haal voor cén keer uw boodschappen bier. Waar hlijveri onze klanten, wij hebben ook sok ken en wanten. De Inhoud van deze „rijm- kreten" doen waarschijnlijk al vermoeden waar het om draait. Het zo aantrekkelijk mogelijk etaleren van artikelen om deze voor een goed doel snel aan de man of de vrouw te brengen. Deze artikelen zijn te zien (en te koop!) op de bazaar, die donderdagavond in „De Rank", het wijkcentrum van de Hervorm de Gemeente van Kethel, is geopend. Die opening geschiedde door scriba P. Roden-1 burg. ook al in rijmvorm. Hij prees het actie-comité voor het voorbereidend werk, dat hij geslaagd noemde. Hetzelfde wenste hij voor het verdere verloop van de bazaar. Optimis tisch besloot scriba Rodenburg: „Houdt uw beurs behoorlijk wijd open, gaat bij elke stand wat kopen. Eendracht is ook 'hier de kracht, waarvan een goed resul taat wordt verwacht". De samenbundeling van allerlei ge dachten cn plannen tot deze „eendracht" heeft vanzelfsprekend een betekenis. De ze derde bazaar staat opnieuw In het te ken van de Kerk. Men is namelijk voor nemens de opbrengsten er wordt op een voordelig saldo van drie- a vierdui zend gulden gerekend to bestemmen voor de restauratie van het orgel van óc Hervormde Kerk in Kethel. ZoaLs een goed georganiseerde bazaar betaamt, is er weer van alles te koop. De Kethelse clubjes Dameskrans Tuindorp en. Breiclub Dorp hebben een grote bij drage geleverd met het vervaardigen van pyjama's, babykleertjes, geappliceerde ba bytegeltjes en. wanddoeken, sokken, wan ten onz. De middenstand is ook niet aehterwe- (Aduertentle l.Af.1 Geschenken in goud, zilver tn pïtet- Horlogcs ett klokken N. BINNENWEG 397 ZWARTJANSTRAAT BS ROTTERDAM MGR. NOLENSLAAN 512 - SCHIEDAM Opendeursamenkomst SCHIEDAM, Vrijdag De commissie voor het Open Deurwerk van de her vormde gemeente organiseert zondag 24 november weer een Open Deursamen komst in gebouw Irene, aanvang 10,30 uur. Ds, K. Strijd uit Amsterdam zal spreken over het onderwerp: „Wij lopen maar zo'n beetje". Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Iedereen is welkom. ge gebleven. Er is allerlei glas- en aarde werk, huishoudelijke artikelen, levens middelen. Verder zijn er attracties als een. grabbelton, een twee kwartjes tafel, een prijzenbonm, ring- en speerwerpen. Eigen specialiteiten zijn glazen, waarin gegra veerd „De Rank Schiedam-Kethel". waarvan er duizend zijn geplaatst, en kop en schotels. Enkele bedrijven, voornamelijk uit Ke thel. completeren de bazaar met het ten toonstellen. van de waren die zii in hun zaak propageren. De bazaar is geopend vanavond tot elf uur en zaterdag van 'smiddags drie uur tot 's avonds elf uur. (Advertentie I.M.) Morgen begint de verkoop van éénpersoons flanellen lakens, voor een prijs, die U alleen tijdens zo'n speciale verkoop kunt verwachten. Flanellen lakens, die vorige winter nog verkocht werden voor zes 1 zeven gulden, kunc U nu kopen voor een prijs, 30 tot 40% Jager dan normaal. 'Eenpersoons flanellen lakens, donzig warm, artl-rheuma van een extrazware kwaliteit flanel voor nog géén vier gulden. 150x 220 cm Zaterdagmorgen om. 9 uur be- gint de verkoop van deze éénpersoons flanellen lakens, in ecru-kleur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1