BOUWPLAN-KETHEL DWS-dames kloppen sterk WCL/DES Binnen aardgas drie jaar in S'dam missen, dag! UWIHMHT18H5 I MJ gen satie rde laas Weth. W. van Sehooneveld In 1968 begin Spaland en na 1974 Woudhoek Demping van Poldervaart Elementum- flats voor industrie Steimnormen ook omhoog Investering: ruim f 5 min Grote zege van GTB op Energie B. L, Schippers tweede pers Aan grondverwerving wordt gewerkt Beslissing in 1.964 Burgerlijke Stand Spaland Opspuiten Korfballen ging niet door ZAALHANDBAL BANDRECORDERS COUZY Weth. mr. "M. J. M. v. Kinderen: teer en krant K' EUX ^ollen/ x AGENDA Voor gebruikers Verwarming Water vrienden groeien nog Filmkring vertoont ,Het naakte eiland'" Zaterdagvoetbal Route buslijn 55 gewijzigd Jongen op autoped onder auto Vrouwenkoor geeft concert AANGIFTE TER INSCHRIJVING VOOR DE DIENSTPLICHT DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters WA UK 7crt*Ö Dinsdag 26 november 1963 - pag. 1 -UW eigar, Ngaaftu a-u "N 116140 -even) B. en /van Justitie e procuriür- fa Den Rui inp ie nemea de winkel- kappers een politierechte? arde de ge. i de wis» sindend- p het hoogste SCHIEDAM, dinsdag. Verwacht mag worden dat Jn het begin van 1968 de pole uitbreidingsplannen van Schiedam In het noorden gereed zullen zijn. Want ■volgende maand komt het pian-Groenoord in de" gemeenteraad ter behandeling, in februari volgend jaar volgt het plan voor Kethel-centrum, In 1964 de rest van het plan Groenoord-Kethel, fn 1965 het plan voor de Wifk Spaland (fa het noord-oosten van Ketheü en tenslotte in 1966 het plan voor de wijk Woudhoek in het noord-westen gelegen. Dat z'tfn de plannen, die op het ogenblik uitgewerkt worden door dc stede bouwkundige R. Fledderus. Daarop volgt nog de periode van moeizame onderhandeling over en zo nodig van de onteigening van de nodige bouwgronden, Doch aangenomen wordt dat In 1972 ook alle gronden ver worven zullen Zün voor de wtfk Woudhoek. Zo heeft wethouder W. van Schoone- veld gisteravond fa de vergadering van de gemeenteraad geconstateerd, fa verweer op de aanmerkingen-in de Algemene beschouwingen, dat het College van B. en. W. steeds te iaat bomt met de uitbreidingsplannen, In al deze uitbreidingsplannen tezamen zullen dan 10.270 woningen worden neer gezet en wel fa Groenoord 3.750 wonin gen, fa wük Spaland rond 3.200. in wjjk Woudhoek rond 3.000 woningen en de rest In Kethel-centrum. Tot 1968 zal men echter bezig zijn met het volbouwen van wijk Groenoord, waar nog 3.430 woningen moeten worden ge bouwd, met scholen, straten, enz. Van de nodige 60 hk grond in deze wijk is alles reeds in het bezit van de gemeente, op een 2% ha na, gelegen aan de rand. Het ont eigeningsplan is reeds door de Raad goed gekeurd en medio volgend jaar zal de Koninklijke goedkeuring wel afkomen, zo dat in 1965 alle grond in gemeentéh&nden kan zijn. onderhandelingen met de grond-eigena ren worden geopend om bU minnelijke schikking de grond te verwerven. Na 1972 volgt dan tenslotte de wijk "Woudhoek, die een oppervlakte zal krij gen van ca. 36 ha, doch waarvan 6,5 ha op Vlaardings territorium ligt. Dit stuk zal door Vlaardingen worden overgedragen. Van deze terreinen is reeds 13.5 ha eigen dom. van de gemeente. „Wanneer er geen tegen-vallers ko men, dan zal de gemeente binnen enige tijd wat ruimer kunnen ademhalen wat de uitbreidingsplannen betreft", heeft wethouder Van Scbooneveld niet zon der voldoening geconstateerd. SCHIEDAM, dinsdag Zn 1964 Is de bteli&sfag te verwachten over de plannen tot het dempen van de Poldervaart, Want op de eerstvolgende vergadering van Pro vinciale Staten, zal door het Hoogheem raadschap Delfland het voorstel tot dem ping worden Ingediend. Zo heeft wethou der W. van Scbooneveld bekend gemaakt. Hij wees verder op het enkele weken geleden verschenen .interim-rapport van. de ..Werkgroep Vervoer in en om Rotter- dam", waarin de voorkeur wordt uitge sproken voor het z.g. „Nieuwland-tracé" voor de spoorwegen, waarbij fa de droog gelegde Poldervaart een spoorlijn wordt aangelegd, die met een. tunnel naast de in tanbouwzijnce Benelux-tunnel voor het wegverkeer, onder de Nieuwe Maas door *al lopen. SCHIEDAM. Geboren. Hendrik G. z. v. J. Steenbergen en G. Kamphuis. Jac queline d. v. H. P. Bras en M. van den I Bos. Cornells A. z. v. C. A, van der Hei den en A. W. Moerer. Jan R» z. v. J. P. Rcinders en H A. Bra at. Overleden: T, M. E. Steijnen, 78 jr. e. f. J. Rost, Na 1968 volgt dan de wijk Spaland groot 39 ha, waarvan reeds 5 ha In het bezit is van de gemeente. Ook hier zal volgend jaar het onteigeningsplan over worden Ingediend en binnenkort zullen de Dat gebrek aan adem wijst dan op de moeilijkheden die cr zijn geweest, bij het allereerste begin van de aanleg van de w(Jk Groenoord, toen het bouwrijp maken van. de grond stagneerde, omdat de aan- nemer voor het opspuiten van de terrei nen fa gebreke bleef. Zoals bekend Is er zelfs een rechtzaak voor nodig geweest om de werkzaamheden aan het rollen te krijgen. Het ls tenslotte gelukt en er Is nog net geen ernstige stagnatie In de bouw geweest. Momenteel is reis 100.000 m3 zand droog aangevoerd en 210,000 m3 zand nat opgespoten. In 1964 zal nog ca, 800.000 m3 zand worden opgespoten. Het tempo zal zelfs worden verhoogd tot 40.000 m3 zand per week, doch daarvoor zal de aannemer groter materieel moeten inzetten. In de Vijfsluizenhaven wordt al gebaggerd om dit mogelijk te maken. De kritiek van de heer S. Kuiper dat de gemeente wel eens lagere grondprij zen zou betalen, dan het taxatie-rap port aangaf, werd door wethouder Van Schconeveld van de hand gewezen. Wan- neer er voor de grond minder wordt be taald dan de getaxeerde waarde, dan zijn er andere faciliteiten verleend, die op de uiteindelijke prijs drukken. Bo vendien zijn-er altijd commissies die op een rechtvaardige betaling toezien. SCHIEDAM, dinsdag. Het complex van 350 z.g. „Elementum-woningen", dat In de buurt van Groenoord zal warden gebouwd, zal bulten de regelingen van het Bureau Huisvesting vallen en geheel ter beschikking komen van de industrie, voor het huisvesten van werknemers. Zo heeft wethouder nr. ML J. M. van Kinde ren gisteravond verklaard in de gemeen teraadsvergadering. Verwacht wordt dat de industrieën dan ook zullen bijdragen fa de kosten. Er bestaat fa Schiedam vol doende belangstelling. In vier gemeenten, in het Waterweg gebied zullen in totaal tweeduizend van deze Elementum-woningen worden neer gezet volgens het zelfde type. Eerst wordt in Vlaardingen gebouwd, dan in Maas sluis, dan weer in Vlaardingen. vervol gens Spijkenisse en tenslotte komt Schie dam in 1965 aan de beurt. Aanvankelijk heeft het in de bedoeling gelegen om wo ningen volgens het systeem Dura-Coignet neer te zetten, doch toen deze bouwer, zich terug trok, rijn de gemeenten met Elementum fa zee gegaan. Het worden flatblokken fa de weinig gewaardeerde vorm van vier woonlagen, zonder lift Er komt ook geen centrale verwarming fa zoals de gemeente Schie dam eigenlijk wel gewenst had, doch er kan fa deze industriële bouw geen uit zondering worden gemaakt. SCHIEDAM, dinsdag. Het korfbal- programma is toch nog grotendeels afge werkt, maar de Schiedamse clubs zaten fa de hoek waar de afkeuringen vielen. De eerste ploeg van Succes maakte zelfs een vergeefse reis naar Den Haag, door dat de aangewezen scheidsrechter verstek het gaan, De enige wedstrijden, die door plaatselijke teams zijn gespeeld zijn Eure ka 2—Schiedam 2 (6—2), junioren Ahoy— Succes 4—1 en aspiranten Ten Donck b Succes a 03. SCHIEDAM, dinsdag. fa de zaal hand- balcompetitie hadden de Scblerfamse teams geen slechte start. De DWS-dames wonnen van WLC/DES, de dames van UVG behaalden een goede zege op Meeu wen. De Wilton-dames daarfategen speel den een bar slechte wedstrijd en verloren met grote cijfers van de Schutters. BU de heren de volle winst voor Wilton Fyen- oord alsmede voor DWS. De dameswedstrijd DWSWLC/DES werd in een vrij behoorlijk hoog tempo gespeeld al viel het spel van de Eindho- vense dames wat tegen. Lenie Robart vervulde haar plaats als stoorspcelster voortreffelijk en zij was het die de score opende. Rij de rust was een 42 voor sprong behaald. Ook fa de tweede helft had DWS het heft volkomen fa handen en de gezusters Robart zorgden voor alle doelpunten behalve het laatste dat werd gescoord door Toos Salarle, DWS wen met SCHIEDAM, dinsdag. Nu te ver wachten is dat in januari 1964 de Ionen, maar ook de prüzen zullen stijgen, zullen de steunnormen, die door Sociale Zaken fa Schiedam worden aangelegd voor de bijdragen aan de sociaal gesteunden, ook worden verhoogd. Zo heeft wethouder II, Sabel gisteravond fa de gemeenteraads vergadering aangekondigd. Aangezien nu nog niet te zeggen is, in hoeverre de A.O.W'.-ultkerfagcn zullen stijgen, zal in Schiedam de verhoging voorlopig als voorschot worden uitge keerd. (Advertentie IM.) diverse 1e Klas fabrikaten 1e Middellandstraat 72 Aert van Nesstraat 38 95, tegen, dit gevreesde team uit Eind hoven een heel goed resultaat Het spel van de Wilton Füenoord-dames was bar slecht; plaatsen en vrij lopen was er totaal niet bij. Na 7 minuten spelen hadden de Schutters-dames al een 20 voorsprong. Francien de Raay en Bea Zonneveld scoorde weL tegen, maar de ruststand was 5—2. Daarna ging het nog slechter. "Van samenspel was totaal geen sprake. Schutters bouwden hun aanval len goed op en verhoogde regelmatig de score. Met een 14—3 uitslag kwam Wilton er nog best af. De UVG-dames hadden fa de afdelings klas niet veel moeite met Meeuwen. Het spel van de groen-witten was goed en de tegenstand van de Rotterdamse ploeg gaf geen hoofdbrekens. Met de rust was de stand 4—0. Een verdiende 80 overwin ning was het eindresultaat De Keren Bij de heren in de districts 2e klas kwam Wilton in het veld tegen de Meeu wen. Geen mooie doch wel spannende en wat al te harde wedstrijd. Na een 20 achterstand kwam Wilton na 8 minuten op een 2—5 voorsprong. Wilton speelde zonder de geblesseerde Piet van Dijk en de nog steeds geschorste Ludo Bakker. Ben Geerlings was goed op dreef, Louw Boer en Huib v, d. Lugt losten keiharde schoten die voor de Rotterdamse doel man niet houdbaar waren. Met de rust was een 13—8 voorsprong bereikt. In de tweede helft raakten de rood-witten steeds heter ingespeeld en met de regel maat van de klok werd er gedoelpunt. Hei einde kwam met een verdiende 2314 overwinning voor Wilton. De DWS-heren hebben in de afdeling le klas de eerste wedstrijd in winst om gezet Snelwiek 2 gaf wel goed partij en: vooral in de eerste helft was het een ge- Jijkopgasnde strijd, Het samenspel van DWS liet in deze eerste helft veel te wen- over. Ruststand 44. In de tweede helft werd het tempo van onze stadgeno ten hoger, het plaatsen was beter ver zorgd en de spelers kwamen op tijd in de verdediging terug. DWS kreeg vier straf- worpen en Frits Schoenmakers wist er drie van in een doelpunt om te zetten, DWS won verdiend met 12—6. (Advertentie IM.l Maanden geleden, toen iedereen aan zon en zomer dacht, kochten wij erg vroeg maar ook erg goedkoop kinder Helanca pan talons voor de koude winter dagen die nu komen. En als het zo ver is, gaan ook Uw kinderen met zo'rj heerlijk warme, ijzerscerfce Helanca pantalon op stap. 100% Helanca pantalons, een prachtige kwaliteit, beslist on misbaar voor de winter, dia Uw kinderen vlot en leuk-staan en die U nu voor een bespot telijk lage prijs koopt. 8.95" 9-10 jaar 4*9? Woensdagmorgen om 9 uur be gint In onze KleuterafdeÜng beneden de verkoop van deze heerlijk warme en sterke Helanca kinderpantalons, met bandjes onder de voet, in de kleuren koren, marine, groen en rood, voor een prijs, die U geen tweede keer kunt ver wachten. n genieten a dear het etti Start (Advertentie lM.) geopend mn e deze avow erd begon pekende w- st peraora- van de*?- eop krep fn deze :cBe instemt "tot uUdruk- deze belanp» 2i ter kermii rieten zonder rde» tmijd* zich het T«M .■-trachtte ijst kw&m, h te kopen- Bt dsslfiBgde ben ik W« ^station-Mi tochtend bis! •j-we de wt- baar, ooi M -;:langzaffiK- "^CDOKTEH "ntudljk, Bjfi -boom, 81 ,van der Hom toaan geh. C« jr.: H- var <k '•581 Jr.: 0.1 coriander, s ,:-a, m. bok. ,rn«n v. f - B£. man. 41yi A. Vaand» li jr.; El jr.; L. Hufc a. de Joel' Braver. =»r •P. C.T. P»f!' o. F- M- WIJ willen deze grandioze partij 100% wollen damesifiawls, die wij kochten met een koude winter fa gedachten - beslist niet In ons magazljb laten overwinteren. Hn daarom moet U morgen komen kijken naar deze unieke aanbledl ng zuiver wollen dames- shawls. Heerlijk warme, 100% wollen shawls, normale prijs 3.90 en 4.9Q, gemaakt van de meest exclusieve wolsoorten, liggen er morgen te kust en te keur voor U klaar, per stuk voor nog géén gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop slechts één dag, van deze wollen heerlijk warme damesshawls, fa modieuze kleuren APOTKEEKDKENSTEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg. TENTOONSTELLINGEN Stod. Museum: dagelijks 10-17, zondag '130-17 uur; „Salon van de Maassteden". BIOSCOPEN rissage, 2 en 8.15 uur: „Rats, kuch .en 'pole, 2 en 8 uur: „Tales of terror". v DIVERSEN tolksgebonw, 8 uur: Nivon-vergaderfag. «mis Sscrum, 8 uur: Toneelavond Wilton Fiïenoord. Arcade, 8 uur; Ouderavond St, Aloysius- ^school, nCkcenlrnm.' 8 -urn? Vergadering Ned-; Shot. Bond. SCHIEDAM, dinsdag. Hoewel het nog niet met zekerheid te zeg gen is, mag toch aangenomen wor den dat over 2 a 3 jaar Schiedam voorzien zal kunnen worden van het aardgas. Het Is zelfs niet uit gesloten dat door een tijdelijke aan sluiting een bepaald gedeelte van de gemeente het aardgas eerder krijgt. Boch er liggen nog andere gemeenten op de loer om snel van aardgas voorzien te worden, b.v. Den Haag dat immers moeilijkheden heeft gekregen in de gas- voorzienfag. Zo heeft de wethouder voor de Technische Bedrijven, mr. M. J. M. van Kinderen gisteravond in de Gemeente- raadsvergad bring In antwoord op de alge. mene beschouwingen verklaard. Dit overschakelen op aardgas wordt overigens wel een kostbare operatic van de gemeente. Met de investeringen zal een bedrag van liefst f 5 k 5,5 min gemoeid zijn. Immers, het zal noodzakelijk zijn dat het huidige leidingnet wordt gerevi deerd en ontroest. Ih tegenstelling tot het huidige stadsgas, dat vochtig is, is aard gas droog en dat stelt bijzondere eisen aan de leidingen. Bovendien wordt het hoog- calorisehe aardgas onder een aanzienlijk hogere druk, wel zes maal zo hoog, ge distribueerd, wat weer bijzondere eisen met zich meebrengt. Het lekverlies zal beduidend hoger zijn en dus moet de con trole intensiever worden. Hoeveel dat extra-reparatiewerk gaat kosten is nog niet te ramen, maar wel dat de herziening van het leidingnet 2,2 miljoen zal vergen Bovendien moeten alle gastoestellen worden omgebouwd, met uitzondering van de alleroudste toestellen, waarbij een wijziging niet meer lonend is en de nieuwste toestellen, reeds voorzien van een z.g. „normgasbrander". Deze om bouwkosten komen ook voor rekening van de gemeente, wat een uitgave van 2,2 min zal vergen. Doch de Gasunie levert een bijdrage van 50 voor elke aansluiting wat voor Schiedam ca 1 min betekent Het fs echter moge lijk dat de Tech- Bedrijven voor de ber ging van het aardgas nog een nieuwe gashouder erbij nodig heeft En zo'n reuzen-gastank kost toch ook weer 1,5 4 2 min. In hoeverre gaan de gebruikers er op vooruit? Door de S.K.O.G. en Gasunie zijn tarieven vastgesteld voor de verkoopprU' van het aardgas aan de consumenten. Een Ingewikkeld tarief met vastrecht en over- prüs. Wetb. Van Kinderen had uitgere kend dat de kleinste gebruikers, er niet op vooruit gaan en de allerkleinsten, door hun vastrecht, zelfs duurder uitkomen Dat betreft ca. duizend gezinnen. Maar op deze klein-gebruikers leidt de gemeen te nu al, door de relatief hoge dfstrlbntie- kosten, verlies. De andere gebruikers komen wel goed koper uit Hoe meer men afneemt, hoe goedkoper het wordt vergeleken bij de huidige tarieven. De 7.000 gezinnen die tussen de 25 en 50 m3 gas per maand af nemen komen gemiddeld 25 procent voor deliger uit. Alle verbruikers tezamen zullen, zo is berekend, per jaar één mil joen gulden minder hoeven te betalen aan gas. Wat betekent dat het Gasbedrijf ook 1 min minder ontvangt Aangezien de gemeente al dat gas ook voor 600.000 minder hoeft in te kopen, is het verlies voor de gemeente maar 200.000. Dit bedrag wordt dan weer ge deeltelijk opgevangen door de bedrijven die jaax'lijks 110,000 aan buizenbelasting betalen. Verwacht mag echter worden dat In de toekomst, door een vergrote afname, de Tech. Bedrijven toch weer wtast gaan op leveren. Veel zal echter afhangen van de vraag of men ook het aardgas zal willen gebruiken als grondstof voor de verwar ming van de woningen, als vervanging dus van kolen en olie. Xn kosten zal het gebruik van aardgas niet zo veel verschillen van de conventio nele brandstoffen, maar het makkelijker in de aanvoer en men hoeft het niet op tc slaan. In elk geval wordt er in de nieuwbouw {zoals van de woningbouw, verenigingen In wijk Groenoord) reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om de centrale verwarming daar op aard gas aan ie sluiten. (Advertentie t M I SCHIEDAM, dinsdag. De zwemver eniging „De Watervrienden" groeit en bloeit en het ledental stijgt nog steeds. Zo heeft voorzitster mevr. E. Hoek-Mees kunnen mededelen op de Jaarvergadering. Doch deze groei geeft moeilijkheden. Blt- breidlng van de zwemt{jd kon niet ver kregen worden, want er !b eenvoudig geen ruimte in het Sportfondsenbad. Een twee de overdekt bad vond mevr. Hoek ook dringend noodzakelijk, al zal de bouw van een fasiructiebad voorlopig uitkomst kunnen bieden. Verder heeft de voorzitster alle door de Watervrienden behaalde successen ge memoreerd. Ook dat alle negen kandida ten geslaagd zijn voor hulp-instructeur. De vereniging doet nu ook mee aan de Sport-toto en kan meer deelnemers ge bruiken. De bestuursverkiezing bracht het vol gende bestuur: mevr. E. Hoek-Mees voorz., P. J", J. Jansen, Burg. van Haarenlaan 1085 secretaris en T Pijl penningmeester, M. Boomsluiter, D. v.d. Blom, B. Hoek en mej. W. v.d. Lee leden. Betere kleding hij Nederland Kattenburg sinds 1856 SCHIEDAM, dinsdag. De Schledam- se Filmkring vertoont met medewerking van de Kon. Ver. Oost en West, afdeling Schiedam, op woensdagavond 27 novem ber fa het Monopole-theater een meester werk van de Japanse filmer Kaneto Shindo: „Het naakte eiland". Zelf boer geweest, heeft Sbindo (on der andere regisseur van het aangrijpen de document „Kinderen van Hiroshima") fa „Het naakte eiland" de verbondenheid van de mens met de natuur uitgebeeld.; Met slechts acht assistenten en vier ac teurs maakte hij dit werkstuk. SCHIEDAM, maandag GTB, tweede klasser uit dc afdeling Rotterdam, creëert monsterscores alsof het niets is. Nu al staat GTB hecht aan de leiding, en ver pletterde Energie Boyj met 71. HBSS en HOV deelden in een slechte match de punten (11). Ook GSS schfjnt uft de impasse te geraken. Ditmaal wonnen de Gostomannen in Vlaardingen met 2—3 van Sunlight. HBSS-HVO 1-1 De Schiedammers verzuimden voor rust de overwinning te grijpen. Het over wicht was groot maar series kansen wer den verknoeid. De straf kwam in de twaalfde minuut van de tweede helft toen rechtsbuiten Snoey een verkeerd reageren van de Schiedammers met een Vlaardings doelpunt beloonde. Wederom zochten de oranjehemden daarna de richting van het Vlaardïrgse doel, dat danig onder druk kwam te staan. Het goede schot bleef echter uit. In de eindfase sloeg een achterspeler van HVO de bal uit doel, Daaf Dröge schoot de strafschop in en onder veel spanning leek het er toen nog op dat HBSS de begeerde winst alsnog zou behalen- GTB-Energie Boys 7-1 Schier ongenaakbaar stevent GTB op het doel van de rentree naar de eerste klasse af- Xn een eenzijdige strijd werd Energie Boys het slachtoffer. In de eerste minuut opende Sants de score waarna Steenbergen al spoedig de tweede treffer plaatste. Het was daarna weer Sants en nog voor rust kon de mid denvoor van Energie Boys zijn enige treffer- plaatsen. Vlot bleef GTB in de aanval en daaruit volgden doelpunten van Zwep, Bonte, Sants en Steenbergen. Sunlight-GSS 2-3 Uitstekend verdedigen van Bunte in de laatste fase van de strfjd heeft GSS de winst bezorgd. In de vijftiende minuut gaf Schop zijn club de leiding, maar al spoedig werd het b(j een Schiedams mis verstand 11. Toch was het weer Schop die GSS de leiding hergaf, maar nog voor rust kon de middenvoor van Sunlight de partijen naast elkaar brengen. In de tweede helft was het evenwicht er niet meer. Sunlight belaagde voortdurend het gebied van GSS. Bij een enkele uitval echter kon Bunte scherp Wessels lanceren en deze bezorgde GSS de zege. Dc aanvalsgolf van Sunlight botste daarna op de ge sloten GSS-muur. SCHIEDAM, dinsdag. Met mgangvan 28 november 'aanvang dienst) zal auto- buslijn 55 niet meer via Ozingastraat- Burg. van Esstraat Murraystraat Ring, vice versa, njden, doch via Ozinga- straat Burg. van Esstraat Cornells van Dijckstraat Willem "Wysingel Boonstraat Vermaetweg Ring, vice versa. SCHIEDAM, dinsdag. Op de kruising Foortugaalsestraat Haven djjk reed maandagmiddag om kwart over vier een combinatiewagen, bestuurd door de heer J. C. uit Rotterdam, de zevenjarige D. B. uit Schiedam aan. De jongen reed met zijn autoped op de linker baanhelft van de Foortugaalse straat de Havendljk op. Met een hersen schudding en inwendige kneuzingen is hij in het Gemeenteziekenhuis opgenomen.. SMitgarton (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Tot aan het begin van de laatste ronde van het in Lekkerkerk gehouden gewestelijke bil- jartkampioenschap vijfde klasse libre had de vertegenwoordiger van het biljart dis trict Schiedam, L. Schippers van de Vlaardingse biljartvereniging Confiance, de leiding. Weliswaar met een gelijk aan tal matchpunten als Jansen uit Delft, maar met een hoger algemeen gemid delde. Schippers verloor evenwel in de laatste ronde van Jansen, die aldus de geweste lijke biljarttitel voor zich opeiste en Schippers naar de tweede plaats verwees. Toch was er nog een pleister op de wonde voor Schippers: als enige deelne mer speelde hü met een moyenne boven de vijfde klasse llbre grens (1.25), namelijk met 1.32. SCHIEDAM, dinsdag. Het Schiedams Vrouwenkoor onder leiding van Rh Borg- meyer geeft 29 november een concert fa gebouw Arcade, aan de Lange Haven. Aan dit concert zullen meewerken: An nie Nederbragt, piano; Willy Postma, harp: Kors Monster, piano; Jan Brouwer, klarinet Uitgevoerd worden werken, van Joh. Brahms, C. M, von. Weber. Jos, Suk, Kors Monster, Marcel Tournier en André Caplet. Vanaf morgen bijWAtA Speciaalhuis TORSO de traditionele St. Nleolaas- attentie: GRATIS JQVAKDA nylons en SWAN zakdoeken(re,ds tij aankoop van 5.-) zwart is mode, Juist nu.winterwarmBpyama, *n Wolfï creatie, beel dige rozen fa zwart doen het bijzonder goed op goudgeel of smaragdgroen fond, een heel modieuze combinatie. bijbehorende duster voor *n luxueus ensem ble 22S0 Dat is goed gezien van U: winkelen bij Wala Speciaalhuis Torso betekent Kiezen uit een groots assorti ment lingerie, nacht hemden en pyama's in iedere prijsklasse, zo- alléén een speciaal zaak U bieden kan! SCHIEDAM, dinsdag. Toneelgroep Geron brengt in Musis Sacrum op woens dagavond 27 en donderdagavond 28 no vember voor donateurs het stuk „Eigen haard Is wei wat herrie waard", een blij spel in drie bedrijven fa de vertaling van ert Silvester. De oorspronkelijke titel van het stuk luidt „Here we come gathering" van Fhi- j lip King en Anthony Armstrong. De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis de volgende beschikking van de minister van Defensie betreffende de aangifte ter inschrijving voor de dienst plicht: 1. De in 1944 geboren mannelijke personen, die fa een Nederlands bevolkingsregister zijn opgenomen o£ daarin behoren te zijn opgenomen en geen bewijs van inschrij ving voor de dienstplicht noch een bewijs van nïet- inschnjving hebbon ontvangen, zijn verplicht zich vóór 1 januari 1964 aan te melden ter gemeentesecretarie van hun -woonplaats of gewone verblijfplaats. 2. De aanmelding geschiedt door de onder l. bedoelde personen zelf, bij hun verhindering door hun wettelijke vertegenwoordiger. Is een rechtspersoonlijkheid bezit tende vereniging, een stichting of een instelling van weldadigheid wettelijk vertegenwoordiger, dan rust bij verhindering de verplichting tot aanmelding op de be stuurders. 3. De onder 1. bedoelde personen worden, indien zü de Nederlandse nationaliteit bezitten, voor de dienstplicht ingeschreven, zulks met inachtneming van artikel 8 van het dienstplichtbesluit en de beschikking van de minis ter van Oorlog van 18 december 1958. no. 14.746 (in schrijving voor de dienstplicht). Schiedam, 22 november 1963. Da burgemeester voornoemd, GRATIS U kijkt... Tl. vergelijkt U koopt bij -tANGE HAVEN 95 Schiedam, tél 86 11 'GEEN. FILIALEN. Eerst bij Co ja kijken. Was machines v.a. ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmaehines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 633 4L Uw Kleine kOvertecUe m d«e kolommen wordt gelezen dezelfde aandacht als waai u deze advertentie laa. Nieuw; duster van Laine de Pyréneés originele Franse port, verrukkelijk don zige, wollen warmte voor 's morgens... en 's avonds, sierlijk mo del met afsluitend tri— cotboord aan mouw. In bleu, lipstick, tur quoise, korenblauw, en Uw geld prompt terug als Uw cadeau niet in de smaak mocht vallen! SCHIEDAM: OKANJfcSTRAAT 17

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1