KOPPELBOUW NODIG SCHIEDAM Geen belangstelling voor de gesubsidieerde bouw SIEBEL Verpleeghuis, maar dan ook voor alle gezindten tezamen S.G. en de subsidies 51 I d__J eth. nu*. Van Kinderen Geen aanvaardbare prijzen te krijgen 841 woningen Bejaarden-woningen Uniformiteit P etroleumver gasser raakte in brand Voor „HEM" slaagt u altijd bij TIM GO Herenmodemagazifei T S M C O Meer steun aan Sporthal LEUK GESCHENK 6.75 10.95 Haardbankje 6.75 11.95 Burgerlijke Stand AGENDA Combinatie van ijsbaan met kampeerterrein Zorg voor de zuiverheid van de lucht Verscherping van de Hinderwet CONSTANT WETHOUDER H. SABEL: Confessionele fracties niet bereid Tegenstelling Lange baan Verpleeghuis TSF verovert weinig punten Kritiek M. Eykenaar Eerste prijs Burg. Peek: Autowrakken opslaan! Kermis toch op parkeer terrein Bestuurdersbond houdt lezing Dilettantjes geven cabaretmiddag Nieuwe kans instructiebad G. A. Verstege j bondsarts BIJ R.D.M. Proeven voor bouw van reactorvat Koeriersters TYPISTE a. EEN FQRTEEB-CONGIERGE b. ENIGE SUPPOOSTEN :2 3 S 2 m ZIEKENACTIE t VOOR KERST j fê's .«Al rdftp- tVoensdag 27 november 1963 - pag. 5" SCHIEDAM woensdag. Het gaat op het ogenblik niet zo best met de gesub- jldieerde woningbouw. Het Is op het moment praktisch uitgesloten aanvaardbare pr(jnen te kragen voor de te houwen woningwetwoningen. Door de aangekondigde foonronde en de te verwachten prijsstijgingen weten de bouwers niet meer waar ze jjn toe zUn en dit betekent, dat de netto-prijzen voor de woningen sttlgen. Zn Ig het yzt sombere beeld dat de wethouder van de WonJngdlenst, mr, M. J. >1. van Ktn- gtten, ophing In de algemene beschouwingen op de begroting. De belangstelling Yan de bouwers voor de woningwet- en premie-woningen is toch al nooit groot ge feest, zulks In tegenstelling tot de ongesubsidieerde bouw In de z,g. „vrye sector", naar die belangstelling Is nu vrijwel nihil. De wethouder meende dat de gemeente tfeI weer genoodzaakt zal zjju. om de Voppelbouw" toe te passen, namelijk van interessante complexen aan niet-gewen- s(e. Van de zomer Is dat ook al eens ge kord en voor de drie hoge flatgebouwen met 231 woningen, aan de Schle gedacht, BI wel weer tot deze maatregel moeten rordec overgegaan. Anders zijn er geen jegadlgden te vinden, In januari valt de ksllssing. Daarmee is ook de wat optimistische jrognose voor de woningbouw in de ko mende jaren, die de wethouder nog malr lort geleden heeft gegeven in de Memo van Antwoord op de Gemeentebegro- op losse schroeven komen te staan. Hr. van Kinderen zag het nu veel som berder in en verwachtte dat de prognose met te handhaven zou zijn. Zo zou bet premic-contlngent voor 1964 [tbeel gebruikt worden voor de bouw van btjaardentehulzen. Doch het is de vraag of dit te realiseren Is. Als de bouwkosten itijgen, zullen ook de penstonprUzen om boog moeten gaan en dan wordt het du- blens of daar de vergunning voor ver kregen kan worden. De wethouder wilde, gezien de moeilijk heden, zo lang mogelijk een afwachtende houding aannemen. Doch al te lang kan a ook weer niet gewacht worden, daar nders de continuïteit in de woningbouw rerstoord wordt. Het is echter wel zeker dat er In 1961 811 woningen In aanbouw zullen zijn en wel 525 woningwet-woningen, 30 premie woningen en 296 woningen In de ongesubsidieerde sector. Ook zal het bouw-contingent voor 1964 en 19C5 tel kens 700 a 750 woningen bedragen. worden. Dit nog afgezien van het feit dat Wel had de wethouder het plan om com binaties te vormen, waarin niet alleen de architecten samenwerken, doch ook de bouwers en met hen de betrokken ge meentelijke diensten. Het zou zelfs niet onmogelijk zijn dat alt dergelijke combi naties ook meer-Jarlge contracten zouden kunnen voortvloeien, wat weer de con tinuïteit in de woningbouw zou bevorde ren. Gestreefd zal worden naar het bouwen an meer bejaarden-woningen, wat op zich zelf overigens niet zo eenvoudig is, want de huren moeten aanvaardbaar, dus laag. blijven. Mogelijk dat een oplossing gevonden kan worden in de hoge flat- blokken met zes of zeven etages, die Im mers van een lift voorzien zijn. Het blijft echter een schikken en indelen in de be-i schikbare ruimte. Een ander probleem is de prjjs van die bejaarden-woningen. Tot dusver is het zo geregeld dat de huurprijs laag wordt ge- honden, wat betekent dat de andere huur ders in betzelfde complex meer moeien gaan betalen. De wethouder voelde er dan ook meer voor om voor de bejaardenwo ningen de reele prijzen vast te stellen, wat ook het geval zal zijn In de nog in aanbouw zünde 27 bejaarden-woningen aan de „kop" van het complex Dura- Colgnet. Als de huur voor de bejaarden te hoog uitvalt, dan moet Sociale Zaken maar bijspringen vond de wethouder. (Advertentie LM.) Wat de kritiek op de uniformiteit van het bouwen in de meuwe wijken betreft, bad mr. H. B. Engelsman aangedrongen het aantrekken van meer architecten die naast elkaar Willen werken. Dit wilde vtth. Van Kinderen wel in overweging temen, maar erg enthousiast was hü ook atei. Als er bv. voor de 1188 nog te ont werpen Woningen in de wijk Groenoord vier architecten worden aangetrokken, die elk voor hun eigen deel streven naar af wisseling, dan zal het een bont geheel SCHIEDAM, woensdag In pand tan de Kerklaan ontstond dinsdagmorgen »m half tien een brandje Jn de schuur «hier het pand, waarin een reparatie- tedrijf van zonneschermen van de heer C, v. D. uit Rotterdam Is gevestigd. Op twee meter afstand van de buiten deur stond een petroleumvergasser te branden. De heer Ddie de schuur voor een ogenblik had verlaten, merkte niet dat er olie uit de vergasser spoot Deze hakte in brand, waarop het vuur in aanraking kwam met enkele markiezen- Het personeel van het bedrijf begon met blussen. Toen de brandweer arriveer de was het brandje reeds geblust De «bade had zich beperkt tot 4 markiezen tn bedroeg ƒ300. T.V.-slippers 3,95 Nappa handschoenen v.a10,9521,50 Vinyl handschoenen voor de brommer v.a. 4,905,90 Wollen handschoenen v.a. 3,95 Mohair sjaals v.a4,90 Kamerjassen v.a-25,50 Suède kinderwanten 2,95 Suède kinderkassen tot 32 jaar 50, Suède herenjassen v.a125,--245,- Enorme collectie manchetknopen v.a2,5011,50 Swan zakdoeken v,a1,101,50 Boussac zakdoeken2,75 Zuiver wollen pullovers v.a. 19,75—55,— Zuiver wollen vesten v.a24,9079,50 Pullpolo's v.a12,90—32,50 Zuiver zijden pochettes in div. kleuren1,50 Luxe verpakking gratis. BROERSVEST 56 TELEFOON 6 96 42 SCHIEDAM, woensdag De plaats die het Stichtingsbestuur voor dc Schiedamse sporthal had aangewezen, namelijk er gens bij sportpark II ar ga is door de Prov. Planologische Dienst goedgekeurd, kon wethouder mr, P. van Bochove vertellen, Het bestuur heeft ook al een ontwerp- exploitatlerekentng bij h. en w. Ingediend, waarhjj er maar vast op gerekend was dat de gemeente, naast het reeds aange kochte staalskelet, ook voor de nodige bouwgrond zal zorgen. Overigens vond wethouder Van Bocho- e dat de kleine groep van werkers in het stichtingsbestuur van de sporthal maar heel erg weinig steun ontving uit de bur gerij en van het bedrijfsleven, wat rem mend werkt op de ontwikkeling van de plannen. Er is wel veel gepraat over de noodzaak van de bouw van een sporthal, maar verder wordt er toch maar weinig gedaan. Daarom was de donatie van de Coöp. D.E.S., naar aanleiding van de opening van het Coöp.-Centrum, een mooi voorbeeld ter navolging. (Advertentie IJd.) Boekenrekje Kapstok Borstelhanger en andere kleinmeubelen. wonïnginrfefitlng iel. 67581^ oogstr.184-186 scbiedaml W. F. J. Köhler en Berg; Antoni, x. v. J. K. van den Berg Woggon; Mnjella C. M. H-, d. v. J. B. P. Kudde en p. M. L. van Schijn del; André, z. v. 24. Woensdregt en Mi Valk; jolanda G. ïjL d. v. j. s. C. Remmerswaal en W. F. L. Wieehert; Pieter, z. v. P Touw «n C. T. Hols. APOTHEEKDfENSTEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag «30-17 uur: .Salon van de Maassteden", BIOSCOPEN Pkssage, 2 en 8.15 uun „Hats, kuch en schonen." Wonopole, alleen 2 uur: „Tales of terror". DIVERSEN Jtfflnopole, 8 uur: Schiedamse Filmkring. Uit. Soc. Belangen, 8 uur: Vergadering Chr- Bestuurdersbond. uïetan dingstee rk, 8 uur: Ouderavond A.H. GerhardschooL Sacrum, 8 uur: Toneelgroep Geron. •clksgebouw, 8 uur: Nivon-Toer-show. "teef. Jeugdhuis, 8 uur: Lezing NCVB- Centrum. v®. Soc. Belangen. 8 uur: Bijeenkomst - Algemene Fotokring. *«ne, 8 my,; Ouderavond W. Brouwer- - school. SCHIEDAM, woensdag Drs. J. J. Houtman (V.V.D.), die wederom had ge pleit voor de aanleg van een eigen f baan, wat blijkbaar een hobby is van V.V.D„ want ook de vorige fractie-leider de heer J. J. van Woerkom had dit ont werp telkenmale aan de orde gesteld, kreeg tot verrassing van ledereen ineens bijval van de socialisten-leider mr. H. B. Engelsman. Dat kwam omdat drs. Hout man ineens met het originele idee kwam om die Ijsbaan In de zomer te gaan ge bruiken als kampeerterrein. Voor zo'n koppeling van mogelijkheden scheen mr. Engelsman wel iets te voelen. Wethouder W. van Schooneveld, die aanvankelijk de suggestie had afgewezen omdat er al zo lang en tevergeefs naar een geschikt terrein was gezocht en de Schiedamse IJs Vereniging een aanbod om de vijvers in het Pr. Beatnxpark Ms ijsbaan te gebruiken had geweigerd, krab- belde nu terug. In zo verre, dat hy nu wel weer eens opnieuw naar mogelijk heden wilde uitkijken. Maar definitieve toezeggingen kon hij toch met geven. Mo gelijk dat stedebouwkundige Fleddenis een gaatje zou weten te vinden. SCHIEDAM, woensdag Verschillende fractie-vertegenwoordigers, doch vooral de'hecr S. Kuiper (Prot. Schiedam) heb ben zich bezorgd gemaakt over de ver ontreiniging van de lucht De grote brand b|j Delta-cbemie In Vlaardingen heeft nogeens duidelijk gemaakt welke gevaren dreigen voor de volksgezondheid. Wordt het zo langzamerhand niet t|jd dat er ook in Schiedam Iets aan gedaan wordt? In Schiedam zijn wel geen chemische industrieën die gevaar opleveren, doch de algemene verontreiniging van de lucht is op zich zelf al een gevaar, vond de heer Kuiper. In elk geval kan er adhaesie betuigd worden met de in Vlaardingen opgerichte vereniging, die de strijd gaat aanbinden tegen de vervulling van de lucht. "Wethouder H. Sabel achtte dit een vraagstuk van groot belang. Doch er be staat reeds een instituut dat de lucht onderzoekt en adviezen aan de minister uitbrengt. Het beste is af te wachten wat daaruit voortvloeit. Overigens kon de heer Sabel wel mededelen dat de ver ontreiniging van de lucht het laatste jaar niet is toegenomen. Verder wees hij er op dat niet alleen de industrie schul dig is aan de kwalijke toestand van dc lucht, doch dat ook de auto's en de ka chels daaraan medewerken. Voor Schiedam zag h|j voorshands al leen een mogelijkheid om paal en perk te stellen aan het euvel, door een stren gere toepassing van de Hinderwet. Men kan wat voorzichtiger zijn b|j het ver lenen van vergunningen en meer strin gente bepalingen inzake de luchtveront reiniging opnemen. lAdvcrtentie 1JU.J Van de vele Constant model len, stuk voor stuk meester werkjes van edelsmeedkunst, spannen de series 480, 580. 690 en 790 de kroon. Volmaakte trouwringen, in alle maten bij juwelier Siebel voorradig. Rotterdam: Stadhuisplein 24-26 Coolsïngel 50, Nw. Binnenweg 227 SCHIEDAM, woensdag. Dc wethouder voor Sociale Zaken, de heer H. Sabel bluft er bij dat na t970 Ln Schiedam de behoefte aan pension- en verpleeghuizen voor bejaarden vrijwel gedekt zal zijn. „Er zal dan in heel Nederland geen stad zijn waar de situatie op dat gebied zo gunstig is als in Schie dam," verklaarde hy zelfs. Dit gaf hy ln antwoord op de kritische aantekening die z|jn partijgenote zuster G, Burger (PvdA) In een deskundig en doorwrocht betoog had. geplaatst b|j de verklaringen van B. en W. De eveneens ter zake kundige jeugdige H. W, Metaal (KVP) had zelfs emotioneel uitgeroepen dat er „onwaarheden" zaten in de eerder afgelegde verklaringen van B. en W., waardoor een vertekend beeld zou zijn gegeven. „Dat moet u dan maar eens bewijzen," vond wethouder Sabel ver ontwaardigd. In het ETI-rapport over de bejaarden zorg, waarop de meningen van B. en W. waren gebaseerd, nam aan. dat 1.7 procent van de bejaarden behoefte hebben aan volledige verpleging, doch zuster Burger vond dit percentage te laag. Drie procent leek haar beter. In haar praktijk had zij kunnen constateren hoe groot de be hoefte daaraan wel is en het aantal hulp behoevende bejaarden neemt snel toe. Huize Samech is het enige verpleeghuis in Schiedam, vond zij. In 1954 was door een studle-commlssle reeds geopperd dat er een verpleeghuis b|j moest komen, doch nu, na tien Jaar Is het er nog steeds niet. „Al die mensen die maar In bed opgeborgen worden, moe ten etadeiyk eens geholpen worden," vond z|j. Dat het huidige kinderpaviljoen, van het gemeenteziekenhuis iater gebruikt zal worden als geriatrische inrichting bood maar weinig soulaas. Er zullen maar twintig bedden kunnen komen. De KVF'er Metaal had zich meteen op gewonden achter 't betoog van zr. Burger geplaatst. „Namens de fractie," zei hij onbezonnen, doch dit laatste hleek toch met juist te zijn. Met de bouw vac een eigen gemeen telijk verpleeghuis, wilde de wethouder voorzichtig zün. Want als het hervormde bejaarden-centrum gereed is, zal het be staande hervormde rusthuis best ver pleeghuis kunnen worden. Aanhakende op de opmerking van de heer Metaal dat de KVP-fractie achter het betoog van zuster Burger stond, merkte de heer Sabel op dat het te waar- dereni zou zijn als alle gezindten nu eens wilden samengaan in het stichten van een gemeentelijk verpleeghuis. Mogelijk dat; het nog te stichten coördinerende advies- en overlegorgaan op het terrein van de bejaardenzorg hier iete aan kan doen. Misschien ook iets aan de vorzorging van warme maaltijden voor bejaarden, t" daar zelf moeilijk voor kunnen zorgen. Deze suggestie van de wethouder oogstte direct bijval b|j de fracties de PvdA en WD en de heer Collé van de CPN. Zuster Burger kwam zelfs met een uitwerking die wat aanneme lijker zou zjjn voor de confessionele par tyen: één verpleeghuis, maar met ver schillende vleugcis, zodat een leder toch in zUn eigen geloofssfeer kon blijven. Doch de confessionele part|jen na men duidelök afstand van dit plan. „Wy moeten het nog eerst bekijken," vond de heer S. Kuiper namens Prot. Schie dam. ,Jn de katholieke kringen be staan er plannen voor een groot streek-verpleeghuls voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Delft," ver klapte dc heer Metaal, waardoor hy een paar stagen om de arm kon nemen. In zyn rustige betoog gaf wethouder Sabel zuster Burger wel geiyk dat er nog te weinig bejaarden- won ingen wor den gebouwd. In het ETI-rapport w>as gepleit voor 5 procent van de nieuwbouw en daar is Schiedam nog niet aan toe- Getracht zal worden om in de nieuwe wijken in Kethel het percentage bejaar den-woningen te verhogen. Tafeltennis SCHIEDAM, dinsdag. Van de vier door TSF gespeelde wedstrijden werd er slechts één gewonnen, eindigde er één geiUk en twee werden een nederlaag. Het eerste team kon de stijgende lUn van dc laatste weken niet voortzetten. Bouwer cs. leden In eigen huls een (overigens eervolle) nederlaag met 4—6 tegen de ongeslagen koploper Contact 1. De enige overwinning deze week kwam op reke ning van het (wecde team, dat met 6—4 (nlt) van Intiem 3 won en aldus ztfn oa- koppositie handhaafde. Het derde TSF-team moest in Elan z|jn meerdere erkennen met 46, maar die nederlaag kwam niet helemaal onver wacht. Wel was verrassend, dat invaller Zuidgeest Sr. niet tot winst kwam. TSF 5 speelde bij Deroda 1, dat ongeslagen aan de kop gaat en nog alle wedstryden met 100 had gewonnen. Een bijzonder SCHIEDAM,'woensdag Het raadslid M. Eykenaar (Prot. SchiecL) heeft bij de algemene beschouwing op de begro ting scherpe kritiek uitgeoefend op de Stichting Schiedamse Gemeenschap. De SG, zou volgens hem „onvoldoende ex ponent" z|jn van de bevolking en na 15 jaar werkzaam nog steeds niet de juis te doelmatige organisatievorm hebben gevonden. Ook vond hfl bet onjuist dat de SG de door dc gemeente toegewezen culturele subsidies zou verdelen. Dit zou niet objectief gebeuren. Maar wethouder rar. M. J. M. van Kin deren stelde uitdrukkelijk vast dat het college wel degelijk waardering heeft voor het gedurende vijftien jaar verrich te werk door de SG. Dat er geen direct contact bestaat tussen. SG en de bevol king komt omdat indertijd als organisa tievorm was gekozen een overkoepeling van alle culturele organisaties, waarvan de zelfstandigheid wordt gerespecteerd. Zo moet het contact lopen over de secties van de SG. Het is bovendien niet Juist dat de SG de gemeentesubsidie* verdeelt Dat ge beurt door het college volgens de rege lingen door de raad vastgesteld. Wel kan de uitbetaling over de SG lopen, doch dat Is gedaan uit praktische overwegingen. Bepaald verontwaardigd werd de wet houder toen de heer Eijkenaar bet in tweede termijn sprekend deed voorko men alsof de SG uitbetaling als „ver- „Als de KVP niet moe gaat, wordt dit gemeentelijke \v fpleeghms op dc lange baan geschoven Zfci is het immers ook gegaan met de „efiool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Die is er pas na jaren touwtrekken gekomen en gaan er toch kinderen van alle gezind ten op," riep de heer Collé wat verbitterd uit. Mogelyk dat er, zoals de heer Metaal voorstelde, nog kansen liggen voor het verzorgen van hulpbehoevende bejaar den in het nieuwe gemeente-ziekenhuis, vóór het geheel in gebruik genomen zal zijn voor gewone zieken. Doch zuster Burger verklaarde deskundig hier niet veel in te zien. Elke afdeling zal direct in gebruik genomen worden en boven dien horen die bejaarden met in een zie kenhuis-sfeer. VLAARDINGEN, woensdag. Bij de eerste trekking van de Altijd Prijs-actie van de V.M.C. viel de hoofdprüs f 250, op nr, 11038 ten name van Nie, van Roon, Sam. Esmeijerstraat 39. SCHIEDAM, dinsdag. Burgemeester mr. J. W. Peek vindt het een heel goed plan om de talloze auto-wrakken, die door de eigenaren achteloos langs de we gen worden neergezet en zo het stads beeld ontsieren, maar van gemeentewege weg te doen slepen en neer te leggen op een opslagplaats. Daar zouden de eige naren dan hun wrak weer kannen op halen, tegen betaling van de gemaakte kosten uiteraard. In andere gemeenten wordt deze werkwijze al toegepast, meen de burg, Beek. Een andere manier om tegen dit euvel van de autowrakken op te treden zag hij met. Dit jaar zijn reeds 110 gevallen be handeld van op de weg staande niet- r ij klare auto's. De politie verknoeit veel tyd met het opsporen van de eigenaars, die meestal zeer moeilijk te achterhalen zijn, daar de wrakken veelvuldig van eigenaar veranderen. Daarom wil burg. Peek maar eens ngoreuser gaan optreden. SCHIEDAM, woensdag Het ziet er naar uit dat de jaarlijkse kermis in Schie dam toch het parkeerterrein aan de BroerSvest als standplaats zal houden. Dit ondanks de kritiek van velen dat bet terrein te klein is waardoor de kermis druk en te ongezellig is. Het is een afwegen van belangen, heeft wethouder mr. M. J. M. van Kinderen betoogd. De kermis-exploitanten en ook de S.G., die belang heeft bij de financiële uitkomst, willen een groter terrein voor een grotere kermis. Doch de omwonenden hebben last van het lawaai. Bovendien moet de verkeersstremming in aanmer king worden genomen- Op het verkeersterrein nu zijn geen omwonenden en het verkeer heeft er wei nig last van. De plantjes worden niet vertrapt. Mogelijk dat het terrein nog iets vergroot kan worden, meende weth. Van Kinderen. (Wy hebben al eerder betoogd het niet eens te zijn met deze zienswijze. De kermis is toch al een volksvermaak van dubieuse waarde. Als de omvang be perkt gehouden wordt, gaat de sfeer verloren en gaan bovendien de minst geslaagde attracties als gokspelen en sensatie-werkjes overheersen, omdat dat de enige attracties zijn die nog rendabel zijn bij verminderde belangstelling. Dan is het geen kermis meer, doch een niet te waarderen poging de burger geld uit de zak te kloppen. Ons standpunt blijft: een góede kermis over de hele Broers- vest of géén kermis. Als tie belangen van de omwonenden (let wel, niet de winkeliers) moeten prevaleren, laat het gemeentebestuur dan de consequentie trekken en de kermis afschaffen. En de S.G. daarvoor in de plaats een verhoogd subsidie geven. Wat de S.G, nog wèl zo prettig zou vinden. Red. Schiedammer.) SCHIEDAM, dinsdag. De heer J, B. van Otterlo, van de afdeling Scholing en Vorming van de Algemene Nederlandse BedrUfsbond zal vrijdagavond 13 decem ber om acht uur van het Volksgeboaw spreken over het onderwerp „Bouwen en Wonen". Hierbij werden dia's vertoond, Deze avond wordt georganiseerd door N.V.V. Bestuurdersbond met medewerking van de A.N.B.-afdeling Schiedam. SCHIEDAM, dinsdag. Speciaal voor die kinderen, b|j wie Sinterklaas niet thuis kan komen, organiseert Het Schie dams Jeugdtoneel „De Dilettantjes" op zaterdag 30 november as. In de grote zaal van gebouw „Tivolt" aan de Nieuwe Haven 237, een cabaretmiddag. Ook Sinterklaas en zijn Pieten zullen aanwezig zijn. Ouders en kinderen die deze middag door Sint ontvangen willen worden kunnen toegangskaarten krijgen bij de heer J. B. H. Beirting Vlaardinger- dijk 65 b. SCHIEDAM; woensdag. Het gemeen tebestuur heeft van de firma Lucas Pesie een aanbod gehad, dat het overwegen waard is, voor de houw van een licht in structiebad, dat eventueel geplaatst kan worden bij het Bad Groenoord. De kosten van het bad zelf zonden 148.000.— be dragen. B. en w. hebben dit aanbod nog' in studie voor wat betreft de plaats en dé financiering. Zo heeft wethouder mr. P. van Bochove medegedeeld op de aandrang van raads leden can de bouw van een instructie-bad bij het Sportfondsenbad te bevorderen! Overigens wil het bestuur van de Sport; fondsenbaden de bouw <op de reeds ge» slagen funderingspalen) zelf financieren, doch vraagt van de gemeente een garan tie op de exploitatie. De zaak is nog in onderzoek, t (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. (Advertentie IM Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 1 ROTTERDAM, dinsdag. Dr. Ir. C. van Staveren, directeur van de Kema, heeft tijdens een vergadering van bur gemeesters van Zuid-Holland in Rotter dam verklaard, dat de samenwerkende Nederlandse elektricïteits-producenten thans nagaan in hoeverre aan de Ne derlandse industrie opdrachten kunnen worden gegeven voor de bouw van een kleine kernreactor-centrale. Deze cen trale zal waarschijnlijk worden gebouwd in Doodewaard in de Betuwe. Prof. Van Staveren deelde mede, dat aan de Rotterdamsche Droogdok Maat schappij opdracht is gegeven voor een technische voorbereiding tot eventuele aanmaak van een reactorvat. Deze op dracht houdt in dat technische proeven met materiaal zullen worden genomen bij de R.D.M. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 ROGER HAHIN - ROGER DUMAS in een film vol actiesensatiehumor INSPECTEUR GORILLA SLAAT ER OP LOS! Misdadigers worden gevloerd en eigenhandig by eikaar geveegd. Vrijdag, zaterdag 2, 1 en 9.15 u; zondag 7 en 9.15 u. 14 jaar JAMES CAGNY in... DE WET VAN DE PRAIRIE Een machtig drama uit het Wilde Westen Zondag matinees 2 en 4.15 uur In CinemaScope en kleuren 14 jaar Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: WEGENS RESTAURATIE GESLOTEN TOT VRIJDAG 6 DECEMBER fraaie prestatie was het, dat een 55 ge-j sluierde subsidies" zou kenmerken. Want Üjkspel kon worden bereikt, waardoor het zijn de gemeentelijke instanties die TSF 5 een theoretisch kansje op de titel de verenigingen aanschrijven voor de behoudt. 'subsidie-uitkering. j Fotografie Voor pasfoto naar K var Vuuren Hoogstraat 106 iel 6 67 20 In één dag gereed KolfIIais vergeten? De auto maat staat voor u klaar AUt soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106 Personeel gevraagd Bureau v. Opinie- en Markt onderzoek biedt v. dames en heren een interessante bijver dienste mogelijkheid. Zy die ervaring hebben met enque- teren genieten de voorkeur. Gaarne ontvangen wij uitge- breide inlichtingen onder no. 10631 bur. van dit blad. NED. KLINKNAGELFABRIEK te Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding Leeftijd ca. 20 jaar, ten behoeve van de binnenlandse en buitenlandse verkoop administratie. Bekendheid met de moderne talen noodza kelijk. Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen to richten aan Aid. Personeelszaken, Noordvestsingel 121. Eventueel pers, onderhoud kan ook buiten de kantooruren plaatsvinden na teL afspraak. Telefoon 6 4590. GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Stedelijk Museum kunnen worden geplaatst jaarwedde 4272,5664,(6 jaarL verhogingen). Bovendien 5,6% comp. premiën A.O.W. 4% vakantietoeslag. Voor 23-jarigen en ouderen 4% huur- compensatie. plaatsing van deze personen in de leeftijd tussen 65 en 70 jaar is mogelijk. Beloning al naar gelang van het aantal werkuren. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te worden in gezonden aan de Directeur van het Stedelijk Mu seum. Hoogstraat 112, alhier. i De heer G. A. Verstege, arte en voorzitter van de Judoclub Vlaardingen, is bel noemd tot arts van de Judobond, spe ciaal belast met de medische begelei ding voor training en wedstrijden van de kernploeg van de Nederlandse judot ka's. Deze kernploeg staat onder leiding van An ton Gees ink, waarmee de heer Ver stege veel zal moeten samenwerken. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag. In de perio de van 28 november 1963 t/ra 21 december 1963 wordt op initiatief van de winkeliers vereniging „Palet" een grote kerst-ziet kenactie gehouden, onder de leus. „Kerste zlekenactle, geeft een paletkaart." De plaatselijke artsen, alsmede de ge zamenlijke kruisverenigingen, het Ned, Roode Kruis, afd. Maassluis en de plaat selijke afdelingen der gezinszorg hebben spontaan medewerking gegeven. Bij de leden der winkeliersvereniging .Palet", in de Sluispolder-Oost, is een bus gedeponeerd, waarin men een paletkaart ter waarde van kan deponeren. Elke paletkaart wordt door de winkeliersver eniging met ƒ0,50 gehonoreerd. Onafhan kelijk van het welslagen van deze actie, zal de winkeliersvereniging een flink be drag, ten behoeve van de zieken te Maas sluis, beschikbaar stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1