Saneringsplan voor de oude stadsgedeelten JOHANNA DE WAANZINNIGE r 1 L J Éi „Rode vrachtauto rijdt brommer aan Opdracht aan R. II. Fledderus PvdA en WD zijn voor geven van richtlijnen Begroting goedgekeurc Receptie Herv. Diaconessen- werk Jan van Vlaanderen kon kijken Mej. dr. v. Haaften jubileert AGENDA Richtlijnen Eerst akkoord Geen splitsing In de hand Burgerlijke Stand TV-invloed op de Raad MUTATIES bij het ondenvijs Geen voorrang: brommer tegen auto WETH.H. SABEL: Woonwagen kamp beter regionaal Onvoldoende Speel'goedberen van waslijn gehaald KREUGER VOOR DE KANTOmECHTER Vrijspraak door de onvolledige omschrijving PHILIPS TV en RADIO COTJZY Rijdend wrak Weer 173 meer ER BESTAAT GEEN VOLMAAKTER PORTRET DAN DIT: WisseHst p tem ftp xmiï» óte door Pierre Janssen assiWöVje waw Sö te ei -iet Donderdag 28 november 1963 - pag. 8 SCHIEDAM, donderdag. De gemeenteraad heeft gisteravond B. en W. gemachtigd opdracht te geven aan de Rotterdamse stedebouw- kundigc B. H. Fledderus om, in nauwe samenwerking met drs. A, G. van der Veen, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Z.-Holland, voor de oude stadsgedeelten in Schiedam een sane ringsplan tc ontwerpen. Hoofdpunt in dit saneringsplan zal overigens lijn een herziening van het huidige stadscentrum. Op verzoek van de heer Fledderus zal begonnen worden met het sociografisch onderzoek door drs. Van. der Veen betreffende de bestaande situatie, de lopende tn de toekomstige behoeften (waarbij ook de verkeersproblematiek beoordeeld zal aordenj, terwyl drs. Van der Veen ook de programmering van het hele plan zal vaststellen- De kosten van het onderzoek en. de vaststelling van het eigenlijke plan jfln geraamd op ƒ475.000, doch er is meteen rekening mee gehouden dat de kosten oog zullen stijgen. Verwacht wordt dat het plan over vier jaar gereed zal zijn. Reeds jarenlang is er door meerdere fracties in de Raad aangedrongen op het vaststellen, van een „basis-plan" voor de sanering van de oude stadsgedeelten. Dit om te voorkomen dat lukraak het oude wordt afgebroken en op gelijke wjjze het nieuwe wordt opgebouwd. Wethouder W. van Schooneveld toonde zich dan ook verrast dat, nu er eindelijk besloten wordt tot het maken van een saneringsplan, hij nog betrekkelijk veel tegenstand in Raad ontmoette. SCHIEDAM, donderdag. Na een cüs- tussle van ruim elf en een half uur, ïerdeeld over drie en een halve avond, heeft de gemeenteraad gisteravond om klokslag 10 uur dc uiteindelijke goed keuring gehecht aan de geraeentebegro- itag 1964. De gemeente kan weer een jaar vooruit. De algemene dienst sluit voor de in- iwmsten en uitgaven op een bedrag van f 29321.690,26 en de kapitaalsdicnst op t 268.045.189,03. Hoewel de wethouder van financiën, pir. P. Bochove, toegaf dat de gemeente jn de mist vaart" voor wat betreft de fmanciële verhoudingen voor de toe-' tomst en er nog maar heel weinig valt le zeggen hoe de financiële positie zal worden, bleef hij toch, als steeds, „gema tigd optimistisch". (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. De Uer- vomie Stichting voor Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk hield gisteren een receptie ter gelegenheid van het feit dat vijftig jaar geleden de Commissie „Dlaconessenarbeid" der Hervormde Ge meente tc Schiedam haar werk aanving. Velen kwamen het bestuur van de stich ting, die beter bekend is onder de naam Oranje-Groene Kruis, gelukwensen in het Rusthuis aan de Tuïnlaan. De heer H. J. Oorthuys, directeur van het provinciaal bureau van. het Oranje- Groene Kruis, herinnerde aan het fedt dat de Stichting Oranje-Groene Kruis vorige week haar 25-jarig jubileum vierde. Tij dens die gelegenheid werd gezegd, dat het by het Oranje-Groene Kruis eigenlijk verkeerd zat: de officiële gasten zaten vooraan en achteraan zaten de echte wer kers. de mensen om wie het gaat. Het zwaartepunt kgt bij de werkers. De- heer Oortliuijs bood het bestuur de zo bekende enveloppe met inhoud aan. Onder degenen, die hun gelukwensen kwamen aanbieden, waren vele ex-gerins- vmorgsters, veelal met kinderen. De tal rijke bloemstukken, die de zaal sierden, waren geschonken door de verschillende kruisverenigingen, fabrieken en doktoren. SCHIEDAM, donderdag Op Z december 1963 zal het 25 jaar geleden rijn dat mej. dr. J. A- van Haaften als schoolarts In dienst trad by de gemeente Schiedam. Op deze dag zal er 's middags tussen S uur en half 6 in het gebouw van de GG en GD, Tuinlaan 80, gelegenheid zijn om haar geluk te wensen. (Advertentie LM.) MANNEN die aan „EEN GOED PAK* denken, denken aan: Scajcn.m aougbtnia.1 i'4 APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Van Westendorp, Parkweg. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag l«0-17 uur: „Salon van de Maassteden". BIOSCOPEN rassage, alleen 2 uur: „Rats, kuch... en schonen." Monopole, 2 en 8 uur: „Tales of terror". DIVERSEN Passage, 8 uur: Toonkunstconcert Rott Ph. Orkest, t-hr. Soc. Belangen, 8 uur: Vergadering NCB. Mnsk Sacrum. 8 uur: Geron-toneel. Arcade. 8 uur; St Eloy-huldigang. bene, 8.30 uur: Forumavond Ned. Bond van Technische Club Kappers. Vooral de PvdA en de WD-fractles hadden er namelijk nogal wat bezwaar tegen, dat het college de heer Fledderus min of meer „carte blanche" wilde geven voor het ontwerpen van zijn plannen. De sprekers van deze fracties voelden er veel meer voor om de heer Fledderus toch wel enkele richtlijnen te geven in welke rich ting hy het moest zoeken bij het opstellen van het plan. Doch de wethouder bleef bü zijn standpunt dat de stedebomvkun- dlge niet reeds bij het begin de handen gebonden konden worden met allerlei suggesties en richtlijnen. Drs. J. Houtman (WD) had al eerdcz zijn idee naar voren gebracht dat van het •stadscentrum een moderne city gemaakt diende te worden. Een echt „koopcen trum" met brede straten, parkeerterrei nen en goede aan- en afvoerwegen, zodat de Schiedamse „city" ook het centrum kon worden voor stad en omgeving. Hij vond dat de 'heer Fledderus best rekening zou kunnen houden met deze wensen. Ir. C. Boerma (PvdA), die In het voor stel een „duidelijke vaagheid" zag, was van mening, dat na het sociografisch on derzoek en de vaststelling van de pro grammering, eerst aan de stedebouwkun- dige de opdracht gegeven moest worden voor het ontwerpen van het uitelndeljjko plan. Maar dan nadat er een akkoord was bereikt in de Raad over de grondlijnen, Dit was zo ongeveer ook de mening van drs. J. H. Simons (PvdA), die nogal gere serveerd bleef staan tegenover het hele voorstel. Ook hij wilde zichtlijnen vast gesteld zien na het onderzoek. Ir. K. J. J. Dominicus (Prot. Schiedam) had zich in hoofdzaak beperkt tot het uitspreken, van de hoop, dat het te ont werpen stadscentrum gekenmerkt zou worden door een eigen sfeer. Hij had op rechte bezwaren tegen „confeetie'-centra, die je in zovele steden ziet en -die alle maal op elkaar lijken, In tegenstelling tot de andere sprekers, die aandrongen op een zo snel mogelijk gereed komen van de plannen, gaf de heer Dominicus de voorkeur aan een rustige en weloverwo gen planning. Mr. J. B. Schueler (KVP), die er voor waarschuwde, dat als er niet vlot gewerkt werd, het dan wel eens kon gebeuren dat de visie van het eerste jaar m het laatst alweer achterhaald zou zijn. Wethouder W. van Schooneveld legde er echter de nadruk op dat het aantrek ken van een stedebouwkundige van for maat momentcel heel moeilijk is, omdat de heren echt niet om werk verlegen zit ten. Alleen door het feit dat de heer Fledderus bezig was met het uitbreidings plan voor Kethel, Is het mogelijk geweest om hem bereid te vinden ook het sane ringsplan te ontwerpen. En dan moeten hem niet te veel hindernissen in dc weg gelegd worden. Splitsing van de opdracht, n.l, eerst het sociografisch onderzoek van drs. Van der Veen en pas daarna het geven van de opdracht voor een saneringsplan, gebon den nog aan allerlei richtlijnen en sug gesties, zou voor geen enkele stedebouw- kundige aanvaardbaar zijn, waarschuwde de wethouder. Bovendien zag hij de noodzaak niet van die richtlijnen. Het college en ook de com missie voor de stadsuitbreiding zouden nauw betrokken worden bij het ontwer pen van het plan en ook de Raad zou door tussentijdse rapporten op de hoogte worden gehouden. Zo kan de zaak niet uit de hand lopen, was zijn mening. „En als het niet loopt zoals gewenst wordt, dan kunnen we er nog altijd mee ophou den". Hoewel niet alle sprekers overtuigd waren dat alles nu helemaal goed zat, werd de machtiging aan b. en w, voor het verstrekken van de opdracht toch zonder hoofdelijke stemming verlengd. 'GEBOREN: Jan O,, z. v. C. de Klerk en G. J. Quak; Bartholomeus A., z. v. C. L, Hertog en T. A. van der Wiel; Rudolf, z. M. J. van den Berg en C, Mak; Jacobus L. P. z. v, P. Q. Lansbergen en J. P. M. Va. vi er. OVERLEDEN: N. Prins, 96 jr., weduwe van L, de Vogel; M. W. Meijer, 79 jr. SCHIEDAM, donderdag De leden van de Schiedamse Gemeenteraad heb ben gisteravond niet op de televisie naar de voetbalwedstrijd PSVSpar- tak kunnen kijken. Dat komt omdat de Raad dinsdagavond te lang heeft ge praat. Doordat de vergadering op maandag een uur later begon wegens de (uit- gezonden) begrafenis van. president Kennedy werd ook pas na het mid dernachtelijk uur gesloten. Te laai voor velen. Daarom kondigde voorzit ter mr. J. W. Peek dinsdagavond by het begin aan dat de vergadering om elf uur gesloten zou worden en de rest van dc bcgrotings-bespreking op woensdagavond voortgezet .zou wor den. De KVP-leider mr, J. B. Schueler protesteerde onder grote bijval van wethouder mr. P. van Bochove. „Van avond later eindigen en woensdag avond later beginner^ Dan kunnen wij op de televisie naar het voetballen kijken". Doch de hele dinsdagavond werd besteed en de wel uitermate uitge sponnen discussies in tweede termijn op de algemene beschouwingen, tot ver na elf uur. Toen moest de rest wel woensdagavond behandeld worden. Zo blijkt dat ook Schiedams hoogste bestuurs-college sterk onder invloed staat van de teleyisie. SCHIEDAM, donderdag. De gemeen, teraad heeft gisteravond de volgende mu taties htf het onderwijs goedgekeurd. De heer H. Oldenzeel, onderwijzer aan een openbare ulo-school in Gieten, is be noemd tot onderwijzer aan de Willem de Zwijger-ulo I, De heer H. Witteveen te Deventer is, benoemd tot leraar vuur- en plaatwerken in tijdelijke dienst aan de Gem. Nijver- heidsavondschooL Aan de heer A. Emgelinan, onderwijzer aan de Prot Kohnstammschool, is eervol ontslag verleend wegens het aanvaarden van een andere betrekking. Aan mej. C. M. van Werven, onderwij zeres aan de Comemusschool A, is op verzoek eervol ontslag verleend. SCHIEDAM, donderaae. In dc Lan- ge Kerkstraat reden woensdagavond om kwart over zes een brommer en een auto tegen elkaar, doordat de bromfiet ser, de 17-jarige J. W. B., geen voorrang verleende. Hij werd met een hersenschudding in het gemeenteziekenhuis opgenomen. De auto, die bestuurd werd door de heer G. de J., werd evenals de brommer be schadigd. SCHIEDAM, donderdag Wethouder H. Sabel blijkt er een voorstander van tc zün om van het reeds In Schiedam be staande woonwagenkamp aan de Schle- kade in het noordelijkste deel van Ke thel ook officieel een regionaal kamp te maken. Jn zekere zin en niet officieel is dat reeds het geval, want ook de gemeen ten Vlaardingen en Maassluis kunnen hun woonwagens verwijzen naar dit kamp bij de Schie. Die gemeenten dragen by In de kosten en hebben zeggenschap in het be heer. Wanneer de huidige wagen-standplaats' uitgebreid wordt tot een regionaal kamp (er hoeven daarvoor met eens zo heel veel wagens by te komen), dan kan ook aan het Ministerie van Maatschappelijk Werk om medewerking worden gevraagd Dan zal het ambtelijk allemaal makke lijker worden, voor wat betreft het Se ven van onderwijs aan de kinderen, enz. Dit heeft weth, SabeL verklaard naar aanleiding van vragen aan de heer J. J. Bieze (PvdA) en mr. J. B, Schueler (KVP) bij de behandeling van de begro ting. Deze uitbreiding tot regionaal kamp is echter nog niet aan de orde. Wel de broodnodige verbetering van het sanitair in het kamp, waar spoedig een verande ring in zal komen, Dc -wethouder Is enkele jaren op on derzoek uitgeweest in andere woonwagen kampen in Nedrjand en het is hem daar bij duldlyk geworden dat het Schiedam se kamp niet voldoet aan de redelyk te stellen eisen. Deze legerplaats is inder tijd dan ook met een zeer beperkt budget opgezet, hoofdzakelijk omdat het van de oude plaats aan. de Oudcdijk moest i dwljnen. De heer Sabel kon de bezwaren van de heer Bieze, die het kamp beperkt en klem. wilde houden, met delen. Als er toch verbeteringen aangebracht moeten worden, kan het kamp best iets groter gemaakt en veel beter ingericht. Het wordt tijd dat er een. voorstel komt, was zijn mening. f Advertentie 1M.) (Advertentie t.M.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 2856 SCHIEDAM, donlcrdar. B(i me- vrouw M, uit de Dwarsstraat hingen dertien speelgoedbercn en poppen aan de waslijn achter het huls. Woensdag middag tussen 5 en 6 uur zijn deze ge stolen. De dochter van. mevrouw M. had deze poppen schoongemaakt en aangekleed voor het clubhuis van De Doelen. De kleine dingen, die het voorkomen en de persoonlijkheid van een heer versterken Anklets, in modieuze dessins, vanaff 2.95 Handschoenen, in soepele ledersoorten, v.a. 13.90 Dassen, in volledig wasfaare trevira kwal-, v.a. f 3.95 Sjaals, in alle gewenste modetmten, vanaf f 3.95 Manchetknopen in diverse luxe uitvoeringen vanaf f 3.25 de herenmodezaak van Schiedam BROERSVEST 6 - Telefoon 6 82 06 SCHIEDAM, donderdag. Zeventig vrachtauto's heeft de expediteur Lecndert L. uit V laar din gen In zijn wagenpark en één van de wagens zou op 1 juli op het Rubensplein in Schiedam de bromfietser S. C. K. uit Rotterdam omver hebben ge reden. Ter zitting diende de beschadigde party woensdag een verzoek om schade vergoeding in voor 18.65 wegens be schadiging van zijn Solex en voor 49,75 als het bedrag dat h(j moest uitgeven om een nieuwe jas te kopen in ruil voor het jasje dat bebloed uit de strijil kwam. De 42-jarige expediteur was van me ning dat géén van zyn auto's die dag in Schiedam is geweest. Dat kon hij op de dagstaten zien en hij zou niet weten welke chauffeur het geweest moet zyn. De wnd-substituut-officier van justitie mr. H. Franken zei dat een getuige hod gezien dat het een rode wagen van L, was en ook had gelezen dat het bedrijf tc Vlaardingen gevestigd is. Bovendien zag de getuige dat stalen H-binten wer den vervoerd. De officier achtte het dui delijk bewezen en hy meent dat verdach te als eigenaar verantwoordelijk is. Hij eiste tweemaal vijftien gulden boete. De verdediger mr. jhr. J. E, van der Does de Willebois bestreed de opvatting van de officier. „Er wordt niet gezegd welke auto het is, er had moeten, staan één van dc auto's van L.; het kenteken wordt niet vermeld. Op deze manier zou de directeur van de PTT of van de Shell telkens gedagvaard kunnen worden als maar ergens één van de auto's een ver keersongeval veroorzaakt." De kantonrechter concludeerde dat het (Advertentie LM.) de aflernfeuwstB vindt U bij te Mfdtfeflontf sfrant 72 Aert van Nesstraat 38 feit wel bewezen is, maar omdat bet keo- tekennummer niet js genoteerd, is niet duidelijk welke auto het ongeval ver oorzaakt heeft. Hij sprak de verdachte vrij van rechtsvervolging. Hierna vroeg R. om zijn achadevervolging. „Nee, dat gaat nu met meer, verdachte js vrijge sproken", antwoordde mr. Cos. „Mooi is dat en de chauffeur is bekend" voegde R. er aan toe maar de uitspraak js al gedaan, zodat R. het hoogstens by een ander rechtscollege kan proberen zijn verhaal te vinden. Verbeurdverklaring van de auto, dio voor 500 gekocht Is, verder veertig gul den boete voor niet werkende bedrtjfs- rem, tien gulden voor ontbreken van ge luiddempende inrichting, twintig gulden voor gladde banden en dan nog vijftig gulden boete voor een serie gebreken aan de auto, dit alles werd door de kanton rechter te Schiedam conform de eis uit gesproken tegen de 31-jarige Vlaardlnger M, N. .Het is een nare zaak", zei de officier, „geen. enkel portier deugde. Die konden zo maar openvallen en van de gebreken heb ik verder maar een bloemlezing ten laste gelegd," De verdachte, die onder bewaking van een stevige rijksveldwachter was binnen gebracht, heeft op 6 juni 's nachts om tien over half twee in de Cornells Speel manstraat onder invloed van sterke drank een aanrijding veroorzaakt. De politia nam de auto in beslag, nam op de chauf feur N. de bloedproef en zond hem daar na heen. VLAARDINGEN, donderdag. In de maand oktober vermeerderde het aantal inwoners van Vlaardingen met 173. Op 1 november 1963 telde onze gemeente 71.576 inwoners. Het geboorte-overschot bedroeg vorige maand 111 personen, het vestigings-over schot 62. Opvallend groot was weer het aantal verhuizingen binnen de gemeente: 201 gezinnen, waarbij 752 inwoners waren betrokken. f TïVJTSB kunstkenners zeggen, hef vierkant Serr Edwin Redsloh JLJ zegt: 'Ze houdt een rozeknop inde hand1ST ALSO NOCH UN- VERÏdAEHLT'. De hoofdletters zijn van mij. ALSO nog onge trouwd, anders geen rozeknop meer. Duidelijk? Als ze het is, is ze in de knop gebróken. Als ze het is, heeft ze zes enveertigjaar gevangen gezeten m een kasteel. Naar vader en haar zoonhieldcn haar achter slot en grendel. Want als ze het is, was ze krankzinnig. Nee, betoogt de Madrileense arts dr. Ortega Malilla, zezoas niet hraPkztmvig. Nu dokter, daar ging het toch ook niet om? ge had erfrechien op de kronen van Caslilië en Aragon en kronen zijn- altijd een KZ-verklaring waard. Na veertien jaar gevangen schap heeft ze even kwmen denken, dat ze het toch weertvinnen zou. fameus haar Prak er een opstand uit. Maar ook die werd gebroken, ge tvds toen eenenveertig jaarj. Ze zoupas sterven op haar zes en xevensiigste. Set leven kan lang duren. f*T3 se ïffit? yrtemanfl -weet ze- I ker, óf dit kleine eikenhouten. plankje van SI,5 hij 22 centi meter <nog geen 4 kolom breed in uw krant) inderdaad het portret van Johanna de Waanzinnige draagt. Maar het is heel waarschijnlijk. Ja het Kunsthistorisch Museum te Wenen hangt namelijk jhaar portret pok, samen met haar man, Philips de Schone, hertog van BourgondiP. paar lijkt ze sprekend op. Ze trouwde met Philips toen *e zeventien jaar was, in 1496- Het Is best mogelijk, dat de jonge Phi lips haar gezicht voor het eerst zag door een portret. Kunst had nog een doel, toen. Jan van Eyck moest voor Philips de Goede naar Portu gal om zijn bruid te schilderen. jSr wordt verteld, dat Karei VI van Frankrijk zijn toekomstige vrouw koos uit drie portretten, in ?djn opdracht gemaakt- Tien jaar is ze getrouwd geweest. Vrijwil ijst Is de noodnaam voor «en nieuwe rubriek, die geen rubriek ïs. Een wissel- lijst is trouwens ook geen ech te lijs»-meer een noodmaat regel om loch I e ts om het schilderij of de prent heen te doen. Hef voordeel is,-dat men eens veronderen kan. Dat ïs ook hier de bedoeling. Tel kens zuil en deze artikelen één «j»kel kunstwerk omsluiten en wel om de zeer eigenzinnige reden, dat ïk daarover graag schrijven wïl. Zo maar. tJïet omdat ze nieuw zijn, en trou wens evenmin omdat ze oud zijn. Steeds» opnieuw, bij het bekijken van «en tentoonstel ling of tijdens een televisie uitzending zie ik iets of.praat ïk over iets waarover ik méér zou willen zeggen, woojpp ik veider zou willen ingaan, na der studeren. Even de tijd stremmen, even niet meer mo dem-energiek zijn, even op houden met hollen. Hetmög en ziehier dus het Portret van Johanna de Waanzinnige "uit de collectie I hyssen-Bomemlsza, die, zoa Is snenwellicht weet, huist in het slot Rohoncz in Lugano. keizer Karei V zou worden. Toen hij oud was, liet hij zijn begrafenis repeteren enkeek er dan zelf naar. Een zwaarmoedige, vreemde man. Johanna was zwaarmoedig en vreemd. Ze xelede rond roet het lijk .vaa haar man in een glazen kist. Maar hoe vreemd was dat precies ln die tijd? Het leven, schreef Huiztnga in 'Herfsttij der Middel eeuwen', verdroeg de gearvanbloed en rozen dooreen. Overal huiten de sfeer van de kunst heerste het donker- Geen tijd heeft de doods gedachte met zoveel nadruk voort durend aan allen opgedrongen. Mis schien was Johanna dus wel nor maal, net zo normaal alB Karei V, niet vreemder dan haar kleinzoon Philips H. Maar haar achterklein zoon Don Carlos was ln ieder geval krankzinnig en haar Portugese bet- nvp rgrootmoeder vBViO* L'fil*- RECHTS; ft«* porlftt van Jbhonrw de VAsertnïfmïge, «en meesterwerk von de •childer Jon van Vlaanderen. Iedereen, die het bekijkt, weef heel zeker, dat het een juïtf portret gewant moet zijn. streitbar. stelt Redslbb vast. Laten we er over ophouden. ER bestaat geen volmaakter por tret dan dit. Iedereen, die het bekijkt, weet heel zeker»dat het eenjuist por tretgsweestmoet zijn. Het oranje- bruine haar. De dwingen de neus. Het jnondje, dat er wil zijn. En vooral de ogen, de twee verschillende ogen. Unbe- streitbar: ze loenst met haar rech teroog. Ze heeft daardoor twee ge zichten- De linkerhelft is sereen, de rechter juist even verkrampt. Dat heeft de Spaanse hofschilder, van wie we weten, dat hij Jan heet te en uit Vlaanderen kwam want de koninklijke archieven vermelden hem" als Juan de F Jandes, natuur lijk niet verzónnen- Hij heeft geké- ken. Dat is het aangrijpende van het volmaakte van. Het realistne zelf betekent in" de kunst niets. Dat iemand kan kijken hoeft ons niet wakker te houden. Naar de waar heid hunkeren we niet. 'Kaar de hndere waarheid. De andere waarheid ls deae prin sesvan porceleki, ze kan geea spier vertrekken want die heert ze piet. Haar kopje is van eierschaal. Het net-echte leven is verkoeld tot iets, dat breken kan. Alle willekeurighe den van het gezicht, óók de willekeur van de ogen, zijn behoedzaam ver eenvoudigd. Er bestaat niets moeilij- kers dan deze eenvoud. De schilder moet namelijk preeiesweten hoe ver hij kangaan. Gaathij te ver, dan houdt hij - de dood over. Gaat hij niet ver genoeg, dan schildert hij alleen maar een' gezicht. In het tussengebied, en alleen daar, zijn wij zeer ver wonderd. steekje voor eteekje heeft Juan de Flandes het gouden bor duurwerk van Johanna's robe ge schilderd. zo nauwkeurig als de ro zeknop, zo duidelijk als de plooi en onder haar hals.Deprecles weer spiegelde kleinigheden zijn het slijp sel van een allerfijnste zorg om aan het schilderij een volledige wer kelijkheid te geven. Juist döhrover, weten we, waren de tijdgenoten Verrukt. Schilderijen van Juans grote voorbeeld Jan van Eyck zijn even compleet als Gods schepping. En ze zijn even tijdloos als het licht, dat in hen straalt. HET licht is de geheime samen- vatter ook hier bij Juan de Flandes. Niet alleen geeft het, van rechtsbinnenkomend, aan alles, aan het gezicht maar ook aan de roos-in-tegenlicht en aan deplooien die kwetsbare plastiek, die als eea beeldspraak op d e kwetsbaarheid van dit meisje is. Het roept in het ge zicht zelf weer die tragische dub belzinnigheid op en strijkt op d» achtergrond -een meedogenloze slagschaduw aan. Het omvangt het hoofd met een nimbus maar aan de randen van het paneel kan het niet tegen de massieve duis ternis op.Het kaatst uit de groenig- blauwe achtergrond weerschijnen zo koud als sneeuw over de witte robe» die daardoor nergens echt wit is, overal onbestemd nét anders. Het is geen warm licht van de zon, het is niet van de dag en het kan niet veranderen. Het is niet van een bepaald ogenblik, het is een licht zonder tijd. Er kan niets in doodgaan en niets in bederven. Er- kan ook niemand inlachenofachreï- enOok Johanna niet - Maar wij weten hoe het afloopt»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1