Heel in Schiedam verkeert al Sinterklaasstemming S.F.C. laat de winst glippen in de allerlaatste minuut lilrunott Fraaie 3-1 zege van Schiedam op YOB tfauMüeeSi van COAL Toneel van "Onder Ons PPSC door Katwijk van top gestoten André Rieu leidde RPhO uitmuntend Schiedam flNKELS EN STRATEN FEESTELIJK VERLICHI Tafeltennis NOAD verliest eervol van Germinal Hongi aar veroorzaakt aanrijding Veel feesten voor kinderen In Volksgebouw Auto rijdt tegen broniii etser Vaor „HEM" slaagt u altijd bij TIMGO Herenmodemagcigfjn TIM CO Voetbal in Schiedam DHS slaat de negen man Ongeduldig Dilet Laatjes Blijspel van Amicitia VOG-SFC1-1 DHS-COAL 3-1 Demos-BMT 2-1 ODI-Excelsior 3-1 Bij Schiedam Clubwerk op de vrije zaterdag DZB-SVDPW 2-1 Martinit-FIOS 4-3 Mister X slaat toe Aanrijding met ernstig gevolg m Zaterdag voetbal HVO-HBSS 0-1 PPSC-Katwijk 2-3 GSS-Stedos 0-0 AFDELINGSVOETBAL Ursus is "in the winning mood" VOB-Schiedam 1-3 Dilettant-S. Boys 2-3 Bolnes-WF 2-1 Hollandiaan-Ursus 2-4 DBGC-DRZ 1-2 Berging Eilbek niet eenvoudig Waterleiding gesprongen Auto na botsing over de kop Koeriersters Maandag december 1963 - pag. 5 (Advertentie LM.) Voor hen die buitens huis in de barre koude hun brood verdienen, is zo'n lekker warme pyjama beslist een zeer gewaardeerd cadeau- Morgenvroeg beginc de ver koop van zulke heerlijk warme pyjama's. Flanellen herenpyjama's van een superieure kwaliteit keper- flanel, met satijnstreep. pyjama's die gisteren nog ver kocht werden Yoor 16.95 koopt U morgen -voor nog géén tien gulden. «sane»en Heren- Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keperflanellen berenpyjama's met satijnstreep in diverse kleurstellingen en de maten 46 t/m 56 voo dtrnjj SCHIEDAM, maandag: NOAD heeft liet met spanning tegemoet geziene duel tegen koploper Germinal niet kunnen winnen. Het werd een eervolle 4G ne derlaag, voor het zi«h kranig werende Sdiïedamse team, dat met een grote schare supporters naar het Tafelteunis- tentrum is getrokken, NOAD stond na zeven partijen zelfs met 43 voor. zodat een gelijk spel er dik in zat. Doch het leek wel of do Schiedammers hun zelfvertrouwen kwijtraakten. Aben verloor in twee games van Eykels en de stand was 44. Braak speelde toen een merkwaardige partij tegen Van Rooy. De eerste set verloor hij kansloos, de tweede werd echter, toen de officiële tijd al verstreken was, winst omgezet. Een derde set was no dig, doch toen faalde Braak helaas. Hij wist hoe hij van de mentaal zwakke Van Rooy kon winnen, doch hij speelde zijn tegenstanders in de kaart en verloor kansloos met 21—8. Kennelijk schrok toen Eikmans ook van dit vreemde spelverloop want ook hij maakte weinig klaar tegen Van Kuyk. u was het wachten op de Sint met zyn Piet. Maar, zo hoorden wij. Piet had zich verslapen, zodat er nog even geduld gevraagd werd. En dat valt niet mee voor levenslustige kinderen. Maar daar was de lang verwachte ein delijk. Uit volle horst zangen de kinde ren een welkomstlied en riepen: Piet, Piet' Sinterklaas ging op het toneel zit ten en sprak de kinderen toe. Piet had zoals ieder jaar gebeurt door schoor stenen gegluurd en wist heel veel van de kinderen af. Maar blijkbaar waren er alleen maar zoete kinderen geweest, want zij die bij de Sint moesten ko men werden geprezen om hun goede gedrag. Van Piet kregen zij handen vol snoepgoed. SCHIEDAM, maandag De 82-jarige Hongaar A. K. die in Schiedam woont, reed zaterdagavond om half 12 met zijn auto in de Warande op tegen de stilstaan de wagen van de heer D. W- S. In de Stadhoudcrslaan wist de politie de Hon gaar, die onder invloed van sterke drank verkeerde, to pakken. Do man werd naar bet bureau gebracht. (Advertentie I.MJ MANNEN die aan JEEN GOED paK" denken. detih»*i aan- herenkleding OUOgairani r»4 APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduina- straat 58. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12.30—17 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN rassage, 2 en 8.15 uur: De laatste aanval. Monopole, Gesloten wegens verbouwing. DIVERSEN Irene 8 uur Herv. Maatschappelijk werk. Toneel. Rene 8 uur: Tropica. Lezing. Kantine Ursns g uur Klaverjas-wedstrijd. SCHIEDAM, maandag. Schiedam is in de Sinterklaasstemming. De midden standers hebben hun steentje bijgedra gen en ïn de diverse winkelcentra roept de feestverlichting een gezellige sfeer om te gaan winkelen. Vooral In de Hoog straat komt de Illuminatie, dnor de com pacte bebouwing, goed tot zyn recht. De brandende kronen hoog boven de drukte van kopers en kijkers geven toch rvel een geslaagd chachet aan deze winkelstraat. Van de speciaal ingestelde „koopavon den" fs op vrijdag en zaterdag goed ge bruik gemaakt, zover wc kunnen oorde len, want op de Broersvest cn in de Hoogstraat vooral was het gezellig druk. Doch daarnaast zijn er ook de talrijke feesten en feestjes en de jeugd heeft het weer voor het uitkiezen. De bonden en bedrijven, de clubs en de verenigingen, allen beijveren zij r-'ch om de jeugd iets te bieden. Ook de scholen zullen, meest op 5 december, zich niet onbetuigd laten. De oudere kinderen vieren het door middel van toneelavonden of dansfeslij- nen, waar de Goede Sint verschijnt om het geheel te vervolmaken. Damesclubs organiseren feestjes en verrassen elkaar met pakjes en gedichten. Het leukst zijn de feesten met kinde ten, die nog in de Goedheiligman gelo ven. *VVe hebben een kijkje genomen bij een Sinterklaasfeest, waarvan we dachten dat de kinderen die aanwezfg waren, inderdaad nog ontzag voor de bisschop van Myra hadden. In het Volksgebouw hadden de vrouwengroepen van bet NW en de PvdA zaterdagmorgen een feest georganiseerd voor kinderen van vier tot negen jaar. De feestvierders begroetten elkaar als oude bekenden en draalden op hun stoe len heen en weer in afwachting wat komen. Om de lijd voor het begin van de voorstelling te doden zongen zij onder leiding van >n dame enige bekende liedjes. Enkele deugnieten achter zaal trachtten door middel van persifla ges op liedjes de orde te verstoren, maar dit lukte niet erg. Een goochelaar, de heer A. Noord- hoek, eiste alle aandacht op. Hij ging enkele bijzondere toeren verrichten. Dat waren ze dan ook, want oudere kinderen hadden door wat hij deed en schreeuw den al voordat de truc al was, hoe het ging. De kleinere kinderen echter leef den zich volkomen in en schaterden van plezier. Vooral toen de man. een paar jongens en meisjes op het toneel riep om hem te assisteren. Dit viel bijzonder in de smaak, want toen hij vroeg wie zich voor de volgende goocheltoer be schikbaar wilde stellen, brulden en zwaaiden allen, dat het een lieve lust was. SCHIEDAM, maandag Op de krui sing Burg. van Haarenlaan-Troelstralaan reed zaterdag om S uur de auto, die be stuurd werd door de heer C. G. de K. uit Nunen tegen de brommer B. V. uit Schiedam, doordat de laatste geen voor rang verleende. De bromfietser werd met een hoofdwond naar het gemeentezieken huis gebracht, waar hij na behandeling naar huis kon gaan. (Advertentie IJVL) T.V.-slippers3.95 Nappa handschoenen v.a10.9521,50 Vmyl handschoenen voor de-brommer v.a4.906.90 Wollen handschoenen v.a3.95 Mohair sjaals v.a4,90 Kamerjassen v.a25.50 Suède kinderwanten2.95 Suède kinderjassen tot 12 jaar50. Suède herenjassen v.a. 125.245. Knorme collectie manchetknopen v.a 2.5011,50 Swan zakdoeken v.a1.101.50 Boussac zakdoeken2.75 Zuiver wollen pullovers v.a19.7555. Zuiver wellen vesten v.a 24.9079.50 Pullpolo's va12.9032.50 Zuiver zijden pochettes in div. kleuren1.50 Luxe verpakking gratis BROERSVEST SS TELEFOON 696 42 De Schiedamse jeugdtoneel vereniging „De Dilettanjes" heeft zich in gebouw TïvoII evenmin onbetuigd gelaten. Daar aren niet minder dan 250 kinderen byeen, met blijde, maar ook ivat ang stige gezichten, om de Sint te zien. De Dilettanjes zelf zorgden voor een gevarieerd cabaretprogramma, waarbij vooral het stel jeugdige clowns zeer in de smaak viel. De allerkleinste Dilet- tanljes kwamen voor het voetlicht met speciaal voor dit feest ingestudeerde schetsjes en liedjes. Dit bleek de Sint zéér op prijs te stellen, waarop de Pie ten met gulle hand aan het tractoren gingen. Als steeds een geslaagde middag van onze Dilettanti es. SCHIEDAM, maandag. „Hoogheid, uw kameel staat voor", is de merkwaardi ge titel van het blijspel in drie bedrijven van Max Andrea dat de Schiedamse to neelvereniging „Amicitia" zaierdagavojid In het Volksgebouw onder regie van Ka- rel den Bartog heeft opgevoerd. In dit spel komen ook een stel Oosterse excen triekelingen voor ilie er zorg voor droe gen dat het «en vrolijke boel werd by Amlciiïa. Centrale figuren zijn in dit spel Koen den Hartig als Martin Veldberg die be merken moet dat een Oosterse vorst zijn echtgenote tot haremdame wenst te be stemmen. Nel den Berg vervult de functie van bedreigde Oosterse bruid oftewel mevrouw Hetty Veldberg. Als tegenspeler is er hel optreden van J- Londen als de sheik Ali Ahmed Joesset De negen tone listen zorgden voor kostelijke situaties. Jan de Regt vervulde de roi van de lijf wacht Ibrahim, hij was Invaller voor Arie Noordenbos, die oorspronkelijk deze cre atie op de planken zou brengen. De bij eenkomst die ruime belangstelling trok is geopend, door voorzitter O. veenendaal. Na afloop was er een gezellig samenzijn. SCHIEDAM, maandag. De spanning blijft gehandhaafd bij de KNVB-crs die met wisselende kansen streden. Hcei on gelukkig moest SFC in de laatste minuut een punt afstaan aan een zwakker VOC (1I)DHg kon met 31 winnen doordat Coal te ruw was en daardoor mei negen man moest spelen. Excelsior "20 ontbeer de stootkracht waardoor ODI met 31 kon zegevieren. Demos behaalde een 21 zege op BMT en SVDPW gaf met 21 de eer aan een hardwerkend DZB. Martinit werkte een achterstand weg om tegen het einde de nipte 43 zege op FIOS te grij pen. VOC begon goed. Direct werd de kunde van invaller-doelman Jung beproefd. De stuwende SFC-halfs Van Buitenen en Ram zetten de VOC-defensie onder druk, In de 43e minuut scoorde midvoor Klein bij een scrimmage maar arbiter Van Gemert keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Even later schoot Klein in. SFC had het beste van het spel in üe tweede helft. Jan Offerman omspeelde drie VOC-ers en uit zijn voorzet kreeg Klein de kans maar in een moeilijke hoek schoot hij naast. SFC bleef aanvallen en het was duidelijk dat SFC de winst bin nen bereik had. In de laatste minuut ech ter zond rechtsbuiten Madsen een hoek schop in en rechtsbinnen Bakker kopte raak ook al keerde Ram de bal nog op de lijn. (11). Coal dat sterker was dan DHS meende dc lichaamskracht te moeten inzetten. De scheidsrechter zond waarom twee Rotter dammers naar de kleedkamers en dat gaf DHS voldoende ruimte voor de overwin ning. In dc tiende minuut gebruikte rechts binnen Valk een misser van spil Van. der Grijp niet. In de 22e minuut gaf Van Bockom zijn rentree de glans uit een voorzet van Roozen. Er werd slecht ge voetbald en de tien man van Coal kwa men met een doelpunt van Valk nog naast DHS. In de tweede helft kwam Valk driemaal voor doelman Jan Burger die de bal er tweemaal uitsloeg en de derde maal schoot de Rotterdammei' naast. Rechtsbuiten Ta mond maakte in de Se minuut een al of niet verkeerde schijnbeweging en de scheidsrechter zond hem wegens natrappen het veld uit DHS had het niet moeilijk meer. Kiela zond de 35e minuut een vrije trap van Roozen in. Zeven minuten voor tijd bracht Gudde de stand op 31 omdat de negen man van Coal te ver opdrongen. Als Demos de kansen wat meer had be nut was de zege heel groot geweest. Nu bleef het bij twee doelpunten van Groe- neveïd en Wahl voor rust. BMT kwam nog aan een treffer vijftien minuten voor het einde toen Van Es doelman. Van Gelderen kansloos passeerde, Het fel aanvallende Excelsior '20 heeft tegen de verhouding in verloren. Wel ontstond er veel spanning omdat de Schiedammers steeds het doel van ODI belaagden, maar de kansen werden niet gebruikt Daardoor kwam ODI al spoedig aan een 21 voorsprong. Voor Excelsior '20 scoorde Joop den Brinker, die later met een gekwetste enkel naar het zieken, huis moest Excelsior '20 kwam telkens SCHIEDAM, maandag. Bij de s.v. h.v. „Schiedam" staan tegenwoordig dt elftallen op de vrye zaterdagen op stel lingen langs dc enorme hoge backstop van het honkbalstadion van deze club. De ho ge hallenvanger van negen bij 26 meter wordt geheel met aluminiumverf geverfd. Daartoe schrijft het bestuur om de beurt een ander elftal aan en welgemoed klim men de voetballers ilan op hun vrije za terdag op de planken om het ijzerwerk te verven. Overigons worden er op het sportcom plex van „Schiedam" nog meer van der gelijke karweitjes verricht. Een aantal le den verricht reparaties aan het clubge bouw dat onlangs bij de storm enigszins beschadigd is. Bovendien worden voorbe reidingen getroffen om een electrische verlichting te plaatsen bij de fietsenstal ling. heel dicht bij de gelijkmaker maar in de eindfase plaatste ODI de beslissende tref fer. Verdiend won een energiek DZB dat gebruik maakte van het feit dat SVDPW de tegenstander onderschatte. Het samen spel bij de Schiedammers was te streng. In de twintigste minuut scoorde De Rui ter op fraaie avyze. Bij een aanval van DZB miste de Schiedamse stopper zodat de linksbinnen tien minuten voor rust gelijk kon maken. In de tweede helft werkten de Rotterdammers zo verwoed dat ze verdiend een misverstand In de Schiedamse verdediging konden, afstraf-' fen. Onder'veel spanning regende liet doel punten hij MartinitFiOS in fle eerste en in de allerlaatste minuten, waarbij Martinit heel doortastend de winst greep na een achterstand. FIOS knalde vanaf de aftrap raak via rechtsbuiten Van der Berg. In de vijfde minuut stond het 02 toen Vervloed in kopte. Martinit verloor de moed niet. In de tiende minuut voor rust schoot Joop Lupker beheerst een strafschop in. Toen Lupker in de tiende minuut van de twee de helft de nieuweling Smit een kans gaf schoot deze net naast Twintig minu ten voor tijd werd het 2—2 uit een com binatie van W. Bosten J. Lupker. Tien minuten later maakte Vervloed er 2—3 van maar Martinit drukte FIOS in de laatste tien minuten op de knieën. Stop per Luuk Franken kwam energiek naar voren om de gelijkmaker te maken en daarna was het Post die in de laatste minuut zijn club de volle winst gaf (43) SCHIEDAM, maandag Met de^ op voering van de komische thriller „Mister X slaat toe" heeft de schoolvereniging van de Rijks-HBS en MMS, „Onder Ons", zaterdagavond in Musis Sacrum de eerste grote feestavond van het seizoen gege ven. Dc leerlingen hebben onder regie van de leraar Nederlands, dc heer E. J. Eradas hefc stuk met de vele moeilijke situaties vlot opgevoerd voor directeur ilr. R. Oort, de docenten met hunne da mes en vele andere aanwezigen. Het ging om twee geleerden, Archi bald cn Reginald Rh'erby, die een ont werp hebben voor een atoommotor, maar belaagd worden door een stelletje gang sters. Ook hun buurman Tibbot, de Mis ter X. probeert de plannen te bemachti gen, zodat er vreemde dingen gebeuren in de woning van de geleerden, waar overigens ook nog wat liefdes-idyllen opbloeien. Dan komt er bovendien nog een geheimzinnige Spanjaard opduiken, die uiteindelijk een inspecteur van de geheime dienst blijkt te zijn. Hij rekent Mister X en zijn beide gangsters in. Een fraaie prestatie leverde Ton Bui tenhuis, die met een was-echt Spaans ac cent inspecteur Don José uitbeeldde. An ton Krebers en Kees van Oortmesser speelden beheerst de beide geleerden, terwijl Inge Primmer hartveroverend was als hun vlotte nichtje Joyce, dat tenslotte in de armen belandde van de butler. Loeb Verlinde en Gert van de Most waren mooie wrede gangsters en kostelijk was Loes de "Wit cis de preutse huishoudster, die haar mannetje bleek te kunnen staan. Als verrassing kwam Sinterklaas, bij gestaan door zjjn Piet de geschenken uitreiken aan de toneelgroep. Veel ple zier cn eigenlijk ook wat consternatie verwekte een zangduo gevormd door de heren J. A, Hove en C. A. Schaap, de leraren Duits en Engels. Een bal met muziek van The Riverside Jazzband besloot het feest. SCHIEDAM, maandag. Op de Kerk- weg in Kethei js mejuffrouw S. M. v. C. zondagavond om 7 uur aan de rechter kant van de weg aangereden door een bromfietser, de heer A. F. de V. die haar niet had gezien. Mejuffrouw Van C. liep een hersenschudding, een hoofdwond en enige schaafwonden op. Zij werd door haar huisarts behandeld. De bromfietser had een gebroken rechterbeen en. schaaf wonden. Hij werd naar de dr. Noletstich- ting gébracht, (Advertentie IJWJ ,,waard"ig' geschenk J=r ^en gouden armband, het cadeau voor Haar, die Usv liefde waard is. Een ongeëvenaarde collectie reeds v.a. f 77.50 WINKELCENTRUM- BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.1S - ROTTERDAM SCHIEDAM, maandag Heel verve lend is de nederlaag van l'PSC op eigen terrein tegen Katwyk. Voor de tweede maal was Katwijk sterker en PPSC Is van de leidersplaats geduwd. In Vlaar- d in gen won I1BSS met gering verschil van IlOV waardoor HBSS het contact met de kopgroep behoudt. GSS nam geen re vanche op Stedos, maar het 0—El gelijke spel was niet onverdienstelijk. HVO verdedigde heel stug, waarbij spil Michel de uitblinker was. Vergeefs liep de HBSS-aanval dan ook klem. HBSS verhoogde in de tweede helft het tempo waardoor midvoor Vermeulen in de twin tigste minuut voor het doel kwam van keeper .Vink; hij schoot eerst tegen de doelman aan en daarna toch nog naast, hoewel de keeper al in geslagen positie lag. Uit de uittrap volgde prompt een soortgelijke situatie voor het Schiedamse doel toen linksbuiten Van Oosten van zes meter afstand naast het doel schpot hoe wel doelman Van Heest het hok verlaten had. In de dertigste minuut had HBSS eindelijk succes. Toen schoot linksbinnen Daaf Dróge met veel effect raak. HVO kwam er daarna niet meer aan te pas. Gebrek aan schotvaardïgheid heeft PPSC de belangrijke achterstand bezorgd. Voor rast was PPSC de sterkste. Wel; kwam Katwyk In de vijfde minuut aan; de voorsprong een misser van Donker sloot, maar uit de goede aanvallen kon de weer opgestelde Groen de gelijkma ker scoren en Gerrit Boertje zorgde daar na voor de voorsprong. Als PPSC de kansen had benut vlak na rust was PP nog aan de leiding ge bleven maar de schutters lieten verstek gaan en toon daarna ook nog Piet van Veen uitviel kwam het initiatief aan Kat wijk. Met een kopbal maakte de links buiten van de bezoekers gelijk en tien minuten voor het einde ontstond het win nende doelpunt bjj een aarzeling in de Schiedamse verdediging. De defensies liebben de stryd beheerst Het werd dan ook geen bijzonder fraai duel omdat het gebrek aan stootkracht de ontwikkeling van goede combinaties niet bevorderde. Herhaaldelijk werden de duels op het middenveld uitgevochten waarbij het laatste woord meestal gegeven werd door de gesloten verdedigingen die de bal naar de andere zijde zonden. Vergeefs botsten de aanvalslinies dan weer op de vijandelijke linie om later weer pogingen te herhalen. Ondanks goede momenten kreeg de strijd zo een eenzijdig karakter. SCHIEDAM, maandag Van de eerste klassers in de afdeling Rotterdam behaal de Schiedam bij VOB een fraaie 1—3 zege, Schiedamse Boys toonde zich met 23 sterker dan het sterke Dilettant. Ook Ursus is in „the winning mood"; met 2—4 werd de Hollandfaan geslagen. Wilton Fijenoord verloor onfortuinlijk in de laat ste minuut met 21 van Bolnes. Schiedam heeft met goed spel zich m de returnmatch tegen VOB (op een slecht veldl> zich de beste kunnen tonen. In de eerste twintig minuten zocht Schiedam naar de goede vorm.. Daardoor kon mid denvoor P. dê*Veth van VOB in de vierde minuut een verkeerd gekopte bal van de Schiedamse spil in de touwen werken. In de 32e minuut schoot Jan Osephius van verre verrassend in. Toen Nico Huet in de tweede helft ten val werd ge bracht, kreeg Schiedam via de strafschop van Huet de voorsprong, Schiedam be hield het overwicht maar eerst drie minu ten voor tijd kwam aan de onzekerheid een eind toen rechtsbinnen Jan van Doorn langs het opgedrongen VOB kon rennen, om eerder bü de bal te zijn dan de Rotter damse doelman (l3). Trainer Wim Poulus heeft met genoe gen het goede spel van Schiedamse Boys gezien. Joop van der Wolf gaf zyn club In dc tiende minuut de leiding. Het werd tien minuten later 11 via dc linksbuiten van Dilettant maar twee minuten voor rust kreeg Schiedamse Boys weer de leiding. Toen schoot K. Lie- kendiek ccn hoekschop ineens in. Daeirne miste Meijer van de Boys een strafschop. Het zag er even nog naar uit dat blunder dc Schiedammers fataal zou v den. Jongeneel schoot via een tegenspeler in eigen doel. Hij herstelde zijn fout spoe dig want een kwartier voor tijd schoot Jongeneel keihard het winnende doelpunt In. (2—3). In een wedstrijd om snel te vergeten, kwam beide partyen de winst niet loe. Wilton Fyenoord ontging bet gelijke spel, omdat Bolnes veel te hard speelde zodat blessures ontstonden. Dc Schiedammers hadden lang de voor sprong maar in dc laatste minuut greep Bolnes by een misser in. de Schiedamse achterhoede dc volle winst. In de vijftiende minuut had Hamerslag dc scheepsbouwers naar 0l geschoten, daarna miste hij een goede kans. Een kwartier voor tijd kreeg Bolnes een straf schop toegewezen toen de Schiedamse doelman al was gepasseerd en Dijkshoorn de bal met de hand uit het doel sloeg (2—1). Ondanks dc goede overwinning van Ur sus had dc strijd een rommelig verloop, Huigen gaf de Schiedammers de voor sprong cn daarna kreeg Dc Hollandiaan een strafschop toegewezen, maar Kuiters stopte de penalty. Een minuut later maakte Huigen er a aangeven van Verwey 4—2 van. In de 42e minuut schoot Van der Pol in eigen doel. Een minuut later vervolgde Zwam- born de Schjeóamse score nu met een doelpunt uit een voorzet van Verwey aan de andere kant. Eerst in de twintigste minuut van de tweede helft schoot een Vlaardingsc schoen raak. De middenvoor maakte er 23 van maar eon kwartier voor tijd gaf Verwey Ursus de volle v.unst (24) ook al poogde De Hollandiaan nog tot aanvallen te komen. In Outie-Tonge by DBGC bleef DRZ aan de leiding dankzij effectief spel voor de rust en stug verdedigen ïn de tweede helft. Koos Wigmans omspeelde in de derde minuut drie man cn van 30 meter schoot hij raak. Nog geen twee minuten later had DBGC zich hersteld. L. de Har- togh passeerde de Schiedamse doelman toen de achterhoede bleef staan wegens vermeend .buitenspel. In de 29ste minuut, met een menigt spelers voor het doel van DBGC ketste de inzet van Piet Steeds tegen de staander, daarna tegen het lichaam Yan een achterspeler om vervol gens in het doel te springen. In dc twee de helft deed DRZ het heel voorzichtig aan, drie aanvallers bleven in de front linie en de rest vormde een gestoten blok voor het Schiedamse doel, zodat DBGC geen kansen kreeg. Opdracht nu snel venvacht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag IV. A. van den Tak's bergingsbedrijf venvacht zeer binnenkort opdracht te ontvangen tot berging van het Duitse vrachtschip Eil bek. dat na te zjjn aangevaren op 22 no vember, door sleepboten bü de Werklia- ven aan de grond is gezet. Een functiona ris van het bergingsbedrijf deelde vanmorgen mee nog vandaag de order van de Duitse rederij ie verwachten. Achter hefc lange uitblijven van de ber gingsopdracht hoeft niets gezocht te wor den, De reders, Knohr und Bucbard te Hamburg, maken geen haast, omdat het wrak van de Eilbek niet hinderlijk is voor de scheepvaart. Bij van den Tak's berginghedrijf wordt nog gestudeerd en gerekend over de wij ze, waarop de 2536 ton metende vracht vaarder met het meeste succes drijvend kan worden gemaakt Het schip zal hoogstwaarschijnlijk gekanteld en ieder geval gedeeltelijk gelost moeten worden. In welke volgorde de bergers dit karwei zullen, klaren, is nog een punt van studie. Maar dat het geen eenvoudige berging zal zijn, is zeker. TJ ET heeft de bezoekers van het R.Ph. IJ o.-concert zondagmiddag in de Rot terdamse Schouwburg kennelijk goed ge daan. dc hoogst begaafde dirigent van net Limburgs Symfonie OrkestAndre R*-e«, 1 weer eens op het podium unn onze ho ne nst&d te zien. Men is tegenwoordig geneigd, diep na te denken over ons na tionale bezit aan orkestleiders. Welnu, Rieu behoort tot de allerbesten van hert, reden waarom men het L.S.O. waarlijk kan benijden. In het gebaar van Rieu.treft terstond de gevoelige expressie van de linker hand, die onafhankelijk Van de noodza kelijke takteerbewegingen van de rech ter het ensemble aanspoort tot subtiele klankdifferentiaties. Daarenboven is An dré Rieu zich terdege bewupt van de primaire en secundaire zaken in een par tituur, Hoofd- en nevengedachten wor den door hem scherp onderscheiden 'in het licht gesteld en het laat zich begrij pen, dat hij zich graag inzet voor plas tische orkestwerken als Andrïessens Ri- cercare en Elgars Enigma-variaties. Dat ondanks dit alles het concert zon der desiderata verliep is te wijten aan een feit, dat wij al eerder signaleerden: Rieu is dc zoveelste van een falanx van dirigenten, naar wier inzichten het R.Ph.O. zich de laatste tijd heeft moe ten voegen. Met name de tempo-indicaties hebben daardoor de musici enige moeite opgeleverd, terwijl van een verfijnde af werking geen sprake kon zjjn. Toch zou den wij ons sterk moeten vergissen, als juist de samenwerking met deze dirigent niet heel goed voor het orkest zou zijn geweest. Edith Peinemann, de jonge Duitse vio liste, die wij verleden, jaar in Dvorak hogelijk bewonderden, heeft met haar Beethoven-vertolking, objectief be schouwd, toch wat teleurgesteld. Haar toon is prachtig, haar techniek tot op grote hoogte betrouwbaar. Beethovens muziek kent echter een dimensie, waar van de geest van deze rasvioliste de diep te nog niet geheel peilt, Men moet haar op dit punt de tijd gunnen. Bij Edith Pei nemann behoeft alleen het leven zelf nog iets toe te voegen en dat gebeurt, gewild of ongewild. ELLY SALOMÉ (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. Zondagmid dag omstreeks kwarfc over vier is in de Taanstraat, ter hoogte van de fabriek van de N.V. Trouw en Co. en garage Wynands, een hoofdhuis van de waterleiding ge sprongen. Een grote hoeveelheid water stroomde de Taanstraat in, doch doordat het personeel van de gemeentelijke wa terleiding spoedig ter plaatse was, kon men de druk op de waterleiding, door het dicht draaien van enige afsluiters, ver minderen. De juiste aisluiter kon niet spoedig worden gevonden. Het duurde on geveer anderhalf uur alvorens de juiste afsluiting yrerd gevonden. Omstreeks kwart voor zes was het euvel voorlopig verholpen. Het water stroomde tóen niet meer. Personeel van gemeentewerken werd ook ingeschakeld, dat de afzetting bij de lekkage ter hand nam. (Advertentie t.M.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 j SCHIEDAM, maandag Op de kruising Jan Steenstraat-Rembrandtlaan botsten zondagavond om kwart voor 10 twee auto'* tegen elkaar. De heer A. v. N. verleende geen voorrang aan de heer L. N., die driemaal over de kop sloeg. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Geen gewon den. Damesmodes brengt voor moeder, doch ter of verloofde waarde volle geschenken. O.a. japonnen, deux-piè- ces, rokken, blouses enz. in diverse stoffen, o.a. wol, jersey, wevenit, zijde enz. Mevr. W. v, tl. Burg Lange Kerkstraat 19 Schiedam, iel. 66135 Te !iuur gevraagd Bibliotheekassistente vraagt gestoffeerde (ongemeubü.) kamer met kookgelegenheid. Brieven aan M. Th. Vermaas, Korte Singelstraat 22a, te Schiedam. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1