.TEDDY IS WEER THUIS m Rasechte herder tussen i vuilnisbak zwervers Sportschool Bishoff in oud herenhuis Studiekring beleefde ook ..Postkoet suit Mevr. C. A^perloo Zij vertroetelt haar „kinderen in het Dierentehuis jaar lief en leed Slechte week voor SVC OFF. OPENING IN KERSTWEEK f Zijn leerlingen werken hard aan inrichting BANDRECORDERS COUZY „Soos" Marimba viert St. Nicolaas Verfplocg aan 'l werk Ursus-kantine vergroot Gemeente ook verheugd met kerkebouw Aquariumavond van Aqua Fauna en NIH Gereformeerde en hervormde kerk werken samen in Holy T egemoetkoming verhuiskosten Excelsiornieuws Met been in centrifuge „Kunsi 11a Arbeid" Hengelvereniging VDL Burgerlijke Stand TAFELTENNIS SCHIEDAM Koeriersters Woensdag 4 december 1963 - pag. 5 acM Hoi- "ontf ber bben mus ober dea on- ote over "tain der- fessor loond, werd r ver deel- n iat- Ij hel net; elijke bur- Ko- ;"We- uit van Post i over ntact en en stlger *niü:i plan cber- iscbe ij de zijne bur- t Pijn eken- tven- I. M. lakko m z; Jaar- p. J. V««r- ate-v. (Van een onzer verslaggeefsters) IK ben op het ogenblik beter voor beesten dan voor mensen. U kan ik een draai om uw oren geven, maar als u Ielük naar een hond kükt kan Ik dal niet hebben", zegt mevrouw C. Aperloo-van der Waal, die verzorgster te in hel dierentehuis in de St.-Aiuiaznsterstraat in Schiedam. Samen met mevrouw A. MeUster-Oos verzorgt zy honden en katten, die van de straat rijn opgepikt of een ttydje komen logeren wanneer hun baasje met vakantie gaat. [E verzorgster in het Dierentehuis, de dames Aperlo voorgronden Meyster bij de hokken met dieren. SCHIEDAM, woensdag De heer W. Post (74) en mevrouw C. Post-Voogt (72) zijn vandaag hun bruidsdagen ingegaan. Op 18 december zijn zQ namelijk vijftig jaar getrouwd. Het gouden echtpaar viert nog een heuglijke gebeurtenis en wel bet feit. dat het al vijftig jaar lang In het zelfde huis in de Middeiharnissestraat 17 woont. De heer Post is gepensioneerd als hout- loodsbaas en heeft vroeger op loggers ge varen. Samen met hun drie kinderen en vijf kleinkinderen zullen de heer en me vrouw Post hun gouden, huwelijksfeest In huiselijke kring vieren. Honden en katten, die gevonden worden en naar het asyl worden gebracht, worden bij de politie aangegeven. Wanneer de' eigenaar na tien dagen niets van zich heeft laten horen, kan iemand anders hen tegen een kleine vergoeding meenemen. De penningmeester van de Dierenbescher ming in Schiedam, de heer A. Bronwas- jer, vertelde ons dat dit heel vaak voor kwam. „Men komt gewoon niet meer om zo'n dier." Niet alleen „vuilnisbak-rassen' maar ook echte rashonden komen hier, „Op het ogenblik hebben we twee her dershonden. We hebben ook wel boxers gehad." Als er plaats is kunnen eigenaars die hun hond of kat af willen staan, de die ren hier kwijt, 's Zomers zijn er veel pen siongasten. Net als bij de mensen wordt hiervoor per dag betaald. Mevrouw Aperloo werkt sinds vorig jaar augustus in het dierentehuis. Thuis heeft zij twee honden en drie katten. .Als ik in de keuken het eten "klaar sta te maken lopen ze maar om me heen.i Dan moet ik met grote stappen over de beesten heen lopen", zegt zij terwijl ze voordoet hoe het gaat. „Vanmorgen kwam hier een zwervershondje van on geveer tien weken oud. Ik heb hem een paar uur in het kantoortje laten huppe len. Toen kwam er een eigenaar voor het diertje en daar ging tk." Mevrouw Aperloo wijst met liaar vingers de spo ren van de tranen aan, die zij plengde bij het afscheid. i avonds bruinbrood met gedroogde groente en vlees. Maar mevrouw Aper loo verwent hen ondertussen ook wel met stukken worst. De katten krijgen *s morgens als ontbijt kattebrood en melk on als avondmaal gedroogde of rauwe vis. Teddy krijgt als dieet iets dat lijkt op gemalen gras met vlees er door. De verzorgsters hebben bijzonder veel hulp van de 15-jarige Leo Eeuwtfk, die nog op school zit, maar als hü even kan komt hu" naar het asyl om de beesten te verzorgen. „Hij ZOu zijn eigen leven ge ven voor de dieren", zegt mevrouw Aper loo. „HU helpt(overa! mee, zelfs vanmor gen voor schooltijd was h|f nog hier. Het dierentehuis staat in een oude wük en moet binnenkort verdwijnen. Men weet nog niet waar men dan heen moet. De kosten moeten uit eigen kas worden be taald en dat vaSt niet mee. SCHIEDAM, woensdag Hel eerste damesteam van de Schiedamse "Volleybal Club heeft ditmaal een lelijke steek laten vallen. Tegen het Rotterdamse Libanon speelden de SVC-melsjes een zeer rom melige wedstrijd, weinig aanvallend en zwak in de verdediging. Ook de serve Het veel te Wensen over en volkomen te recht zegevierde Libanon met 30, na de setstanden 15—13, 15—10 en 15—9. Dames 2 leverde een betere prestatie door het sterke Hillegersberg met een 31 nederlaag naar huis te sturen. Voor al in de beide eerste sets maakten de SVC-reserve bijna geen fouten: 15—4,15 7, 1215 en 1512. Heren 1 ging op be zoek bij AMVJ/RLVC 1, dat nog geen enkel punt veroverd heeft De SVC-heren schonken ook ditmaal een punt aan de tegenpartij, 2—2. Een zeer slappe wed strijd met de setstanden 1215, 159 —15 en 1715. Heren 2. 3 en 4 wonnen wederom en wel resp. met 30, 3—0 en 31 van ZVC 7, DOS 2 en UVG 1. Dames 3, 4 en 5 werden echter allen ge klopt met 03, 1—3 en 0—3 door DOP 1, Hoogvliet 1 en Hou Stand 2. Bij de junioren tenslotte verloor SVC c met 03 van J. Pendrecht a, terwijl SVC met 2—0 zegevierde over Libanon a. gr - SCHIEDAM, woensdag In het monu mentale herenhuis Singel 66 op de hoek met de Tweede Tuinslngei, dat nog her innert aan het rü'ke verleden van Schie dam als brandersstad. maar dat nu wat vervallen js geraakt en niet meer bewoond kan worden, onderandere omdat het hoge gebouw naar voren helt, gaat de jcmge ClOS-Ieraar Wout Bishoff zijn nieuwe Sportschool vestigen. Naar verwacht wordt zal in de Kerstweek een vooraan staand functionaris uit de sportwereld de officiële opening kunnen gaan verrichten. Doch er zal nog hard gewerkt moeten worden voor bet zover Is. Zeven jaar geleden kwam Wout Bishoff SCHIEDAM, woensdag De plaatse lijke Oecumenische Raad van Kerken or ganiseert ter gelegenheid van de Oecum. diensten zondag 8 december twee bijeen komsten. Zaterdagavond wordt om 7.30 uur in de Luthersekerk het Oecumenisch avondgebed gehouden met ds. S. G. van Jzich in Schiedam vestigen cn dit wordt der Haagen als voorganger. Zondagavond dan de vierde plaats van vestiging van is er om 7 uur een dienst in de Opstan- jzijn Sportschool, momenteel de enige ju- dingskerk, waarbij pastoor C. P. van der do-school in Schiedam. Hij begon m het Berg van de Oud-Katholieke kerk en ds. vervallen pand aan de Kethelstraat, dat D. J. Spaling, hervormd predikant voor-j al jaren op de nominatie stond om ge- sloopt te worden. Toen hij een. kans kreeg (Advertentie LM.) diverse 1e Was fabrikaten 1e Mïddellandstraat 72 Aert van Nesstraat 38 Ovfjiêpput „Een tijdje terug ben ïk met dit werk opgehouden, omdat ik niet erg lekker was. Na een week of vijf kwam ik weer kijken. Daar zag ik Teddy, weer." (Teddy is gelijk met mevrouw Aperloo in het asyl gekomen en zy is erg aan hem gehecht.) „Ted Is mjjn oogappel, ik ben gek op hem. Ik vroeg dus aan hem: Ted moet ik terugkomen? Hij blafte toen 20 biy. dat ik hier weer ben. Alleen om Ted, anders had ik het niet gedaan." Tcddv is een Duitse herder van zeven jaar en heeft suikerziekte, zodat hij vol ledig op dieet staat. Dat is erg lastig, want een paar keer heeft h.i een eigenaar ge vonden, maar na een tijd kwam hij dan weer in het asyl terug omdat het zo be werkelijk was om hem te verzorgen. Bij de hokken gekomen begroet Ted ons met een vrolijk geblaf, dat in het bijzonder bestemd is voor mevrouw Aperloo. „Iedereen hier is gek met hem. Als ik 's morgens koffie zet. ziet hij dat en gaat dan verschrikkelijk blaffen. Hij krijgt dan ook een bak. Om het te demonstreren zet mevrouw Aperloo de koffiepot op het gas. En jawel, Ted ziet het „Ted, kijk eens is dat de koffiepot?" 1 Iff few hi/nf „Ja lieverd, je krijgt zo een stuk worst van je moeder. Alsjeblieft schat, is het nu weer goed met moeder." Terwijl me vrouw Aperloo haar troetelkind een stuk worst toestopt, praat zij tegen hem alsof het haar kind is. „Ik zou hem zelf wel willen hebben, maar ik krijg hem niet, want ze weten, dat ik hem zo zou ver wennen. En dat mag niet omdat hij op dieet js. „Ted gromt tevreden met de worst ui zijn bek. Op het ogenblik zijn er in het dieren tehuis slechts drie honden cn een poes, die gezinsuitbreiding krijjgt. I11 de winter zjjn er ook nog hokken voor meeuwen en waterhoentjes. Vooral vorig jaar met de kou waren de hokken overbevolkt. Op straat komt mevrouw Aperloo vaak honden tegen die in het asyl geweest zijn. Sommige herkennen haar als ze hun naam roept. Ze rennen dan naar haar toe. ,.Qat is erg leuk, ik heb van veel honden, die hier zijn geweest, foto's. Die hangen in de slaapkamer aan de muur. Mijn man wordt er wel eens gek van. Vooral wan neer de honden op bed slapen. Dan zegt hij: Moet je die dekens nu eens zien. Maar zeg ik dan, de stomerij is er goed voor." Sprvtfktiur Iedere woensdagmiddag houdt de die renarts J. Voogt spreekuur in de polikli niek. Br komen gemiddeld tien bezoe kers per week. De beesten krijgen een injectie of een smeersel en worden daar meestal beter van. Wanneer dit niet het geval is, en de hond dus zieker is, ko men de baasjes met hun „kinderen" nog een paar keer. De honden krijgen 's mor gens krachtvoer (droge kaak) en. des SCHIEDAM, woensdag De „Soos" Marimba organiseert zaterdag 7 decem ber een St.-Nicoiaasbal in „Ons Gebouw" Op deze avond zullen ook surprises wor den uitgereikt. Sinterklaas en zijn Pieten komen om negen uur. De muziek wordt verzorgd door het kwartet .The Driftin' Fellows*' uit Oud-Mathenesse. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, St Liduina- straat 58. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10-17, zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: De laatste aanval. Monopcte, Gesloten wegens verbouwing- JyfEVROUW Aperlo met haar trou ■f we herder Teddy. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag De le den van de Studiekring "Viaardingen heb ben dinsdagavond een bijzonder aange naam uitstapje gemaakt. Met als gids de heer L. Nahuis was hel uitermate inter essant om de „Postkoetsrlt" Islanboel- Rotterdam ie beleven, zoals die 400 jaar; geleden werd gemaakt. En zoals deze ook in 1960 werd gehouden en wel ter gelegenheid van de Floriade, die toen te Rotterdam plaats vond. Daarmee werd SCHIEDAM, woensdag Leden van de voetbalclub Ureus hebben „een verfploeg" samengesteld voor de voltooiing en ver fraaiing van aanwinst. Het 43-jaar oude Ürsus heeft namelijk voor het eerst de beschikking gekregen over een be stuurskamer. Zoals wy reeds eerder be richtten, heeft Ursug toestemming gekre gen om naast de gemeentelijke kantine met gemecnteljjkc kleedlokalen bji de twee velden op Iïarga een gebouwtje neer te zetten bestemd voor de eigen club sfeer. Voor een bedrag van ƒ8000 heeft de Hahbo uit Hardinxvetd nu de kantine vergroot met 34 m2 en de bestuurskamer is 32 m2 groot. De Hahbo kon deze 36 m2 er bij bou wen omdat dit bedrijf in Harga steeds systeembouwclubhuizen plaatst die altijd uitgebreid kunnen worden. Er zijn twee deuren in het nieuwe gedeelte gemaakt zodat de kantine nu ook van een andere zijde kan worden betreden. Ureus gaat hel nieuwe deel schilderen, volgend jaar schil dert de gemeente het geheel aan de bui tenzijde. In het vervolg zullen meer contactbij eenkomsten in de kantine worden gehou den. Er zal verder in de kantine een keu kentje worden gebouwd. Op de velden komen voor de training in de toekomst wat hulpmaterialen als een doel en een schietbord. Het interieur is aangevuld met stoelen en tafels. Naar traditie worden nu klaverjaswed- strljden In de kantine gehouden met kerstbout als prijzen. Maandagavond 16 december is het slot van het klaverjas- toemooi. SCHIEDAM, woensdag De Aquarium- Terrariumverenigingen ,Aqus Fauna" en ..Natuurgenot in huis" organiseren op maandag 9 december om 8 uur in gebouw ..Irene" de jaarlijks terugkerende geza menlijke aquariumavond. Professor dr, A. Stolk uit Amsterdam houdt een lezing met kleurendia's over zijn reis naar Afrika, met eigen opnamen in Zuid-Afrika, Rhodesia, Congo. Ruanda- Urundi, Uganda, enz. Het geheel gaat over de bevolking, gewoonten, planten en dierenleven. Fan een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De voor zitter van. de centrale kerkeraad van de hervormde gemeente, ds. D. Noordmans, was de eerste spreker in de Westwijk- kapel, die niet alleen de wijkgemeente Ichthuskerk, maar heel hervormd Vlaar- dingen gelukwenste met de eerste steen legging van deze kerk. Bijzonder ver heugd was bij over de komst van de vo rige predikant, ds, C. H, van Rhjjn, die hij beschouwde als iemand die met ge temperd ongeduld de bomv van de kerk had tegemoet gezien. Ds. Noordmans sprak dc wens uit dat de bouw ervan zo voorspoedig zou verlopen, dat de tijde lijke tent gauw zou kunnen worden ver wisseld voor dc nieuwe kerk. Wethouder T. de Bruijn zei, dat bij de planning van de Westwijk het begrip kerk natuurlijk werd geprojecteerd. Het verheugde hem te kunnen constateren, dat bij de ontwikkeling van de "Westwijk (een wijk bestaande uit vier dorpen van eik vijfduizend inwoners), ook de kerk heeft begrepen dat een plaats werd inge nomen door de burgerlijke gemeente. Hij wees op de moeilijkheden die de kerk heeft om de aan haar gestelde opdracht te vervullen. Teleurstellingen zullen ze ker niet achterblijven, zei de wethouder, die de wens uitsprak, dat er zegen zou mogen rusten op aJ het werk voor de kerk te verrichten. Dc heer De Bruijn zei. dat het gemeentebestuur m de vreug de deelt Namens de r.k. parochies sprak pastoor F. Grent. Het leggen van de eerste steen voor een nieuw bedehuis noemde hij een voornaam begin, dat aller aandacht ver dient en dat zeker een zeer groot feest mag worden genoemd. De naam Ichthus kerk vond hij prachtig gekozen en hij sprak de wens uit, dat Ichthus (Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser), op bij zondere wijze zou mogen worden ge bracht. Wij katholieken leven van harte met u mee, aldus pastoor Grent. Mr. H. Versloot feliciteerde de her vormde kerk namens de Remonstrants gereformeerde gemeente, Ds. C. H. van Rhljn bleek de eerste te zijn, die met het aan hem m Apeldoorn toegezonden talent reeds had gewoekerd. Als eerste beginnetje overhandigde me vrouw Van Khijn aan de nieuwe predi kant (acht weken in Viaardingen) een (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Tijdens de bijeenkomst in de Westwijkkapel. ais vervolg op de eerste steenlegging van de Ichthuskeik aan de Van Maerlantlaan, heeft de president-kerkvoogd, de heer A. van der Kaaij, een toespraak gehouden, waarin hij een overzicht gaf van de ker kebouw van de laatste tien jaren en ook nader inging op de komende plannen. Al vorens daar echter het nodige over te zeggen, wees hij op het voortreffelijke samenspel ïn de bouwcommissie van de Ichthuskerk, waardoor de eerste steen kon worden gelegd. "Wethouder T. de Bruijn, die bet ge meentebestuur vertegenwoordigde, kreeg daarbij wel te noren, dat men niet erg gelukkig was met het treffen van de grond, waarop de Ichthuskerk zal wor den gebouwd, omdat cr grondverbeterin gen moesten worden aangebracht. Overi gens was dit geen verwijt aan het ge meentebestuur, want de keuze werd door ons bepaald constateerde de heer Van der Kaaij schuldbewust. Niet in het minst een verwijl aan de heer De Bruijn dus, die door de presi dent-kerkvoogd werd betiteld als de geestelijke vader van de Westwijk van Viaardingen. In 1856 stond er nog niets en nu staat deze wijk aan de voltooiing ervan cn is begonnen met een nieuw en groot bouwwerk. Na 3955 werden er drie hervormde bedehuizen gebouwd, namelijk de Im- manueikerk, de Rehobothkerk en de Westwijkkapel. Drie gebouwen binnen tien jaar, maar eer we tien jaar ver der zijn zullen er opnieuw drie nieu we kerken bijgebouwd moeten zijn, zei de heer Van der Kaaij. Achter de schermen wordt zeker gedacht aan kerkbouw in de Holywijk. Zonder pessimistisch te zijn, verheelde hij niet, dat op de schouders van her vormd Viaardingen een zeer zware last gaat drukken. Wat betreft de bouw in de Holywijk verheugde de heer Van der Kaaij zich over het samenspel tussen de gerefor meerde en hervormde kerk. Immers het is de bedoeling, dat een gereformeerde kerk zal worden gebouwd, welke tevens benut zal worden voor hervormde kerk diensten, terwijl ook de bijbehorende za len door beide zal worden gebruikt. Er zal dus beurtelings een gereformeerde en hervormdekerk worden gebouwd. De kosten 2ullen er echter niet minder door worden en in dit verband zei de heer Van der Kaaij. dat de financiën met de inkomsten op peil moeten blijven. Hij sprak daarbij de verwachting uit, dat de komende loonsverhogingen er toe zullen leiden, dat de vrijwillige bijdragen (liefst automatisch) zullen worden verhoogd. Niettemin zal er een verzoek daartoe ko men, waarmee hij in feite een nieuwe actie aankondigde. Indertijd het feit herdacht dat 400 jaar geleden de eerste tulpen uit Turkye naar Nederland werden overgebracht. Vanzelfsprekend, dat zo'n tocht histori sche waarde heeft en mede daarom was er veel belangstelling voor deze echt ge zellige ouderwetse Postkoetsrlt. Vooral de zeer prettige wijze waarop de heer Nijhuis zijn belevenissen vertelde, was reeds een bezoek op zichzelf aan dc Har monie waard. In Istanbul was het een zeer grote be levenis om door duizenden Turken te worden uitgeleid. Overigens bleek het niet gemakkelijk om met zo'n postkoets in het hartje van de stad te komen teneinde het grote postkantoor met een bezoek te vereren. Een stad van twee miljoen in woners. Maar, als je dan als gast feestelijk wordt ontvangen, dan heb je daar wel wat voor over, al is het dan geen pretje om vele kopjes koffie te drinken, die voor driekwart met drap zijn gevuld. Je gaat er wel aan wennen, zei de heer Nijhuis. Ook werd tijdens deze rit een bezoek aan Griekenland gebracht, Tiaar diverse ontvangsten keurig waren voorbereid. Maar de mooiste herinneringen beleefde men toch in Joego-Slavië, waar de spon tane bevolking voor een bijzonder harte lijke ontvangst zorgde. Van heinde en ver werd daar water gehaald voor de paar den, die de postkoets dagelijks negentig kilometer verder transporteerde. Hei waren dezelfde vier echte Holland' se werkpaarden, die later in Oostenrijk heuvels van 12 tot 20% „namen" ondanks de bewering van een Oostenrijkse in genieur, dat zulks onmogelijk zal zijn. Deze paarden deden het uitstekend en de bergen, die men later in Zuid-Duitsland ontmoette, waren daarbij vergeleken kin derspel. Niet alleen in woord, maar ook in beeld hebben de bezoekers genoten van dit niet alledaags uitstapje. Behalve de twee films, die een uitstekende indruk gaven van de historische en uiteraard onverge telijke tocht, werd een fraaie kleurendo- cumentaire over Griekenland vertoond: de nieuwste film van de ambassade, die de boeiende schoonheid van het oude Hel las toont. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Het col lege van B en W heeft by de raad een voorstel aanhangig gemaakt, beogende de tegemoetkoming In de verhuiskosten b£j het ontruimen van woningen, gelegen in de sanerlngsgeblcden, te verhogen van ƒ300,— tot ƒ400,—. MAASSLUIS, woensdag. Stand van de 3e klasse A KNVB zaterdagmiddag- competitie, waarin Excelsior 1 uitkomt: Pelikaan 1016 Excelsior 3010 RWH 10—14 HVO 10—10 BBSS 1013 Spijkenisse 107 CSVD 30—32 Zuidland 30— 5 Barendrecht 1010 Excelsior 303 aardige groenversiering dat zeker t.z.t. een plaats zal krijgen m of nabij de Ich thuskerk. Met het slotwoord van ds. De Jong, die alle sprekers bedankte voor hun geluk wensen, kwam een einde aan het slotstuk van de eerste steenlegging. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Aan boord van het Noorse schip Astarte (RDM) is de 38-jarige chef-stcward T. T. To- nessen met zijn voel Jn een draaiende centriruge van een wasmachine geko men. Hü is naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht met een gecompliceerde rechter- onderbeentractuur. Uit bovenstaande ranglijst blijkt dat Excelsior M in dc middengroep staat en daar CSVD zaterdag a.s. op bezoek komt in Dijkpolder en de Delftcnaren 12 pun ten uit 10 wedstrijden en Excelsior 10 punten bezitten, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat Excelsior met een gelijk aantal punten komt te staan, maar dan moet ook gewonnen worden. Het zou een revanche betekenen voor de gele den nederlaag m Delft met 3—9. Aan vang 2.30 uur. Excelsior 2 gaat naar CSVD 2 in Delft Het wordt de hoogste tijd dat de reserves eens wat punten gaan verza melen, want momenteel ziet het er don ker voor hen uit. Verder komen alleen nog junioren in het veld, nX: RKWIK alExcelsior al: Excelsior a2VFC a3; 3 uur; RKWIK blExcelsior bl en Ex celsior cl—RKWIK cl. 1.45 uur. MAASSLUIS, woensdag. De harmo nievereniging „Kunst na Arbeid" geeft op zaterdag 7 maart 1964 een jubileum concert ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan, met medewerking van de be kende Kon. zangvereniging „Mastrechter Staar", in de Immanuelkerk te Maassluis. Nadere bijzonderheden hierover worden nog bekendgemaakt. MAASSLUIS, woensdag. De hen gel Vereniging V.D.L. heeft een St.-Nico- laasscrie gehouden. Het concours werd gevist in een serie van 9 weken en stond onder leiding van de hoofdcon troleur, de heer A. Bakker. De eerste prijs en een wisselbeker gingen naar de heer N. C, Buitendijk, met 2860 gram vis; 2 P. M. Doelen 2725 gr.; 3 A. V. d. Heuvel 1643 gr.; 4 J. Jor- daan 1127 gr.; 5 M. van Zanten 1002 gr.; 6 C. v. d. Beegert 915 gr.; 7 B. van On- selen 865 gr.; 8 P. de Groot 743 gr.; 9 D. Vermaas 65 gr, en 10 N. Boxhoorn 0 gr, Tevens werden de kampioenen van het afgelopen jaar bekendgemaakt De eer ste kampioen werd de heer N„ C. Buiten dijk met 7039 gram. De tweede van het jaar werd de heer P, M. Deelen met 5220 gram vis. De kampioenen mochten een prachtige beker in ontvangst nemen, cn de dames van dc kampioenen werden bloemen aangeboden door de voorzitter van de hengelvereniging VDL. om zijn school te vestigen in de kegelba nen van Musis Sacrum heeft hij die kans gegrepen, doch het is niets geworden. Daarop terug naar de Kethelstraat, voor heel tydelijk. De slopers staan echter al gereed om toe te slaan, zodat de heer Bis hoff weer moest verhuizen. Met grote me dewerking van de gemeente heeft hij nu het ruime herenhuis aan de Singel kun nen krijgen, doch hij gelooft zelf niet meer dat hij hier erg lang zal zitten. Zijn judoka's zyn hem trouw gebleven, zij hebben hem bij alle verhuizingen ge holpen en gesteund en dat doen zü nu weer. Een metselaar afs Barbier! kon van een kegelbaan een judo-zaal maken. waarom niet ook van de woonvertrekken van ccn herenhuis? Hertog, pas afge zwaaid als militair, neemt het schilder werk voor zUn rekening en jongens als Jachtman staan hun bij. Zy werken wel op ongeregelde tijden, want alles moet in de vryetyd gebeuren. Op de eerste en tweede verdieping zijn van de op zich zelf al grote kamers de tussenmuren door de gemeente weggebro ken, zodat hier ruime zalen zijn ontstaan van wel twaalf bij acht meter. Helaas zijn deze zalen niet helemaal vierkant, omdat bij de ingang kleine kamertjes gespaard moeten blijven. Op de eerste verdieping is men al bezig cement op de vloer te stor ten en over enkele weken wordt hier dc grote judomat gelegd. In de kelders werken de leerlingen van Bishoff. Judoka Hertog heeft alle som- berbrutne deuren en wanden wit geverfd. Dat is een heel werk, want deze kast van een herenhuis bevat aeCr veel verrassen de ruimtes. Er Is een zaaltje In de kelder geschikt gemaakt voor kleedruimte. Deze week plakt Hertog er behang aan de wand die al betimmerd Is met hardboard. In een andere ruimte ligt een berg zand dat de judoka's onder leiding van Barbleri gebruiken voor bet vervaardigen van de doucheruimte. Daartoe hebben ze In de kelder de grote keuken van een grote be tonnen vloer met opstaande rand voor zien. Dezer dagen monteren de knapen de douches. Er zijn verder al in dit ge bouw \-ele WC's e.d, voorzien van keurig betegelde muren. Dc ingang van de Sportschool is aan de Tweede TuinsingeJ. Br is zelfs een twee de ingang naar de tuin. tientallen meters lang cn zo breed als het huis. Deze tuin zou Bishoff willen bestemmen voor een sportlokaal maar de gemeente zal daar geen toestemming voor geven. De judoka's gaan de rommel uit de tuin verwijderen om er in do 2omer gezellig te kunnen zitten. Overal in het herenhuls ligt nu de rom mel want de wanden scheuren en schilfe ren van dit verzakkende huis en overal moet daarom stucadoor Barbier! c.s. er aan te pas komen. Overal worden kasten e,d. uitgebroken en zo blijft er genoeg ruimte over voor verdere plannen van Bishoff. Hij wil namclyk op de tweede verdieping een sauna doen bouwen. Bovendien is er een ruimte voor het be stuur van dc judoclub „Schiedam" en er is dan nog genoeg ruimte voor het beoefe nen van andere sporten dan judo. Geheel bovenin het gebouw, de zolder of derde verdieping, zal Bishoff voorlopig niets doen. Later echter hoopt hij de zolder in te richten, voor het beoetenen van gym nastiek. Ook hier rijn naast een enorme ruimte twee kleine lokalen. SCHIEDAM Geboren; AgnesA.. d. v. D. de Jong cn J. A. Meivosel: Ronald, z. v, X). v. Pelt J. A. Meivogel; Ronald, z. v. D. van Pelt L. A. Snel; JoJanda C„ d. v. M Reher- mann cn N. Vermeer; Maaike, d. v. Plooij cn. C. Mijnster; Edith, d. v. P. Bijl en H. Schus ter; Biancn C„ d, v. T. C. Mememans en. X. Scnn van Basel: Jeroen P. M., z. v. J, A. J. van Alphen en J. J\ M, Schellekons: Comelis. r.. v. J. \V. Vletter cn N. J, van Gelder; Mar- wm, t. v. P. de Wolf en M. A. O. van den Bcrê; Rene, z. v. H, H. van Weel en P, L. Veldhuis: Anthony A, J., z. v. A. J. Molenaar en E. J. Hebers; Amoldua H. M.. z. v. A, van der Have en J. van Selm; Maria T., d. v. L. Koekebakker en C. C. M. Daalmeijer; Kors J.. z. v. P. Wuker en J. M. Perdij k; Cathsrina M.. d. v. C. H. Ron sloot en H. S. Offenberg; Jannetje. v. C. Tleleman en A. J. Faauw; GJjsbertha G. J., d. v. A. Harkema cn M. Kok. Geboren te Schiedam: Monique T. G., d. v. P. J. ColHgnon en W. C. van Steen. (Advertentie LM.) Betere kleding t Nederland Kattenburg j sirals 185S MAASSLUIS, woensdag. Het eerste tafeltenniste am van Key en Kramer gaat nog steeds door met het behalen van. overwinningen. Van SSAVR werd met 7—3 gewonnen, hetgeen de vijfde zege in successie was. J. 't Hart en D. Berg- werff wonnen weer alles, doch P. Doel man verloor driemaal. Het tweede team had Eendracht 10, één van de koplopers, op bezoek en verloor met 82. Doordat de K. en K.-spelers met veel enthousias me dc Rotterdammers tegemoet traden, ontstond er een pittig en vaak goed duel, maar de techniek die Eendracht op tafel bracht, was voldoende om over K, en K. te zegevieren. Heden overleed tot onze diepe droefheid nog on verwacht, zocht en kalm, mijn lieve Vrouw, onze lieve Moeder en Behuwd- moeder PJETERNELLA IITJIBEKDINA VERHAGEN Echtgenote van Cornelis van der Most op de leeftijd van 60 jaar. C. van der Most C. van der Most Chr. van der Most- Methorst Schiedam, 2 december 1963 Rotterdamsedijk 250 De crematie zaJ plaats hebben ïn het cremato rium te Velsen, donderdag 5 december as. na aan komst van trein 14.31 uur, halte Drlehuis-Wester- veld. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaai Alit soorten films Foto K vaD Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 0 67 20. In één dag gereed. ADVERTEREN DOET VERKOPEN THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 GORDON SCOTT TARZAN DE GEWELDIGE in een onvergetelijk Afrikaans schouwspel Vrijd., zat 2,7,9.15 u. Zondag 1,9.15 uur. Eastmancoïor 14 jr. WENDELL COREY - MACDONALD COREY in het ruwste mannen-avontuur ooit verfilmd WAAR REVOLVERS REGEREN Zondag-matinees 2, 4.15 u. Technicolor 14 jr. TÖÊN DE HEL LOSBRAkTT! Het meest fantastische komplot uit de Tweede Wereldoorlog! Maand., dinsd., woensd. 2 en 8 uur 14 jr, ANTHONY PERKINS - VERA MILES JOHN GAVIN in de opzienbarende film van ALFRED HITCHCOCK PSYCHO Dond. 2 en 8 uur jg jj.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1