Hum. Bejaarden - tehuis Geen bruine bonen meer maar een f eestpakket |g| Schiedamse bioscopen Verrassende effecten in sobere Franse thriller Vlaar dingen wil dat de regering ingrijpt Uit tweede divisie ,Thiirlede,!-hms Met handhaving zelfstandigheid zo nodig ook verpleging Schooltoernooi tafeltennis Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent AGENDA Ontsparing bij Spaarbank D' Nieuwe Tarzan Weerwolven Revolvers Brig. Wieringa: Gift in Kerstpot hel mooiste Hermes naar SVV ontvangt Roda J.C. Wageningen SCHIEDAM fBraati bouwstoffen TYPISTE-TELEFONSSTE Koeriersters Zaterdag 7 december 1.36Z - pag. 3 Tien etages hoog, plaats voor ca. 170 bejaarden Aan Nieuwe Damlaan, koek Burg. Honnerlage Gretelaan SCHIEDAM, zaterdag Het bejaardencentrum dat door de Huma nistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden in Schiedam in Nieuwland gebouwd zal worden, heeft de eeuwen-oude naam „Thur lede" gekregen. Dit „ThurJede"-ftnl3 zul verrijzen aan de Nieuwe Daml&an op de hoek met dc Burs:. Honnerlage Gretelaan. Het zal een heel hoog gebouw worden met tioti woon lagen en plaats bieden aan rond 170 bejaarden, die gehuisvest worden in 120 één- pers oonskamers. met daarnaast nog achttien woningen voor twee-personen en acht: flatjes voor bejaarde echtparen. mimstratie en zo mogelijk ook een toko en een kapsalon annex pedicure. Het excentrisch gelegen knooppunt It» het gebouw zorgt voor de „verticale com municatie" door trappen en twee liften. Aan de ene kant van deze centrale hal r}jen zich aan weerszoden van een corri dor de wooneenheden voor één persoon, met aan het eind van de gang een suite voor echtparen. Voorts nog bergruimte oor de bewoners, dienstruimten, een ne ventrap, enz. Aan dc andere kant van hal komen naast elkaar twee flatjes voor geheel zelfstandigen, twee personen per flatje, die echter van de service van het huls gebruik kunnen maken. Tussen beide elementen een „keuvcl-hoekjt" met zonne-terras. Dft beeld herhaalt ziel» over negen woonlagen. De één-persoonskamers f125 in totaal, maar enkele komen ter beschikking van het personeel! melen 3.20 bij 3.50 meter en krijgen een eigen WC, kook- en was gelegenheid, Ook een eigen bel en brie venbus. De woningen voor twee zelfstan digen bevatten een woonkamer, een slaap kamer, een kitchenette, een douche-was- cel, een eigen toilet De acht suites voor echtparen, aan het eind van elke corn-i dor, krijgen, een woon- an eon slaap kamer aan weerszijden van een halletje, i waarin een was-kook-plaats en verder loilet-douche-mimte. In de ziekenvleugcl komen op een rond lopende corridor (die de dienstruimten omsluit! twee ziekenkamers, twee isoleer- vertrekken en een reactiveringszaal. Dit zijn zo in grote lij non de plannen voor het humanistische bejaardencentrum „Thurlede". Nadere inlichtingen kunnen belangstellenden verkrijgen bij de secre taris van de H.B.S.H.. de lieer W. van Mcggelcn, Burg. van Haarenlaan 1185, te lefoon 6 4277. Als fundering zal mede gebruik ge maakt worden van dc hei-palen die jaren geleden zijn geslagen voor de bouw van een blok premie-woningen, wat toen niet is doorgegaan. Een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen dat deze fundering nog goed bruikbaar is voor de bouw' van het human is tisch e bcj aard en-centr u m. De genoemde Stichting is in het le ven geroepen door dc Ned. Ver voor Maatschappelijk werk „Human-tas" aftL Schiedam en het Humanistisch Verbond gemeenschap Schiedam. Het doel van de Stichting is huisvesting te verlenen aan bejaarden, in het bij zonder aan hen, die willen leven cn wonen in een sfeer vrij van leerstel ligheid. Moderne cn doelmatige huis vesting ook, waarbij enerzijds de zelf standigheid gehandhaafd blijft cn an derzijds de bewoners, jndien noodza kelijk, verantwoorde verzorging kun nen krijgen. De Stichting is in februari 1063 officieel met haar werk gestart cn het bestuur heeft direct opdracht gegeven aan het Architectenbureau Spruyt cn Den Butter b.i. voor het ontwerpen van het bejaar dencentrum. Het blok met de woningen v< bejaarden komt parallel aan de Nieuwe Damlaan te staan. Aan (Ie ene kant var het blok, de zijde naar de Burg, Honner lage Gretelaan, komen cr twee lage vleu- Reis bij; rechts de zieken vleugel in twee etages en links de keukens cn werkruim ten, De hele benedenetages worden ge bruikt voor centrale ruimten: de recrea tiezalen, de kantoren voor directie en ad- TJ ET Humanistisch bejaarden~cen. *-*■ trum „Thurlede", gezien van de kant van de Burg, Honnerlage Grete laan, In de toren van negen etages zijn de ca. 150 woon-eenheden, voor één of twee personen of echtparen onderge bracht. Op de begane grond in dc twee vleugels de centrale ruimten, met re creatiezaal, kantoren, keukens, enz. In de verdieping van de rechter vleugel de zieken-afdeling. Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag In spoedgeval len zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: J. v. d. Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873: mevr. C- Jamin, Burg. Knappertlaan 156, tel. 69991: J. Moor. Burg. Knappertlaan 156, tel, 69991 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92. tel. 67856. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem brand tlaan 5, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. In Kerstvakantie SCHIEDAM, zaterdag Dc Centrale j Schoalsportcnmmissle organiseert In. de Kerstvakantie weer een Individueel schooi-tafeltennlstoemool In de Koop mansbeurs en wel op maandag 23 en dins dag 24 december. Hieraan kunnen leer lingen van scholen boven het niveau van het g.I.o. deelnemen, met een maximum van 25 leerlingen per school. De deelne mers worden naar de leeftijd In groepen Ingedeeld. Leden van Schiedamse tafel tennisverenigingen hebben een commissie gevormd, die met de organisatie Is bc- Inschrijving kan tot uiterlijk 12 decem ber geschieden bij het secretariaat van de Gem. Sportraad, Mocht het aantal in schrijvingen de toernooi-capacileit te bo ven. gaan. dan houdt de commissie zich het recht voor het aantal deelnemers per school verhoudingsgewijs te verminderen. Om het onderwijzend personeel niet te belasten met het organisatorische werk, zullen de leerlingen persoonlijk aan het huisadres een oproep ontvangen. Foto-expositie van Ned. Spoorwegen in station Schiedam SCHIEDAM, zaterdag. In het kader van de vrüetijdsbesteding organiseert de Bond van Spoorweg Ontspanningsvereni gingen een fototentoonstelling, bcslaade uit werken gemaakt door het personeel van de Neöerl. Spoorwegen. De expositie wordt gehouden In de kantine voor het spoorwegpersoneel boven het station Schiedam, Deze vijfde B.S.O.-ientoonsteillng is gratis toegankelijk eit ts geopend op vrij dag 13 december van 21—22 uur, zater dag 14 december van 10—12, J417 en 18 21 uur, zondag 15 december van 1518 uur, maandag 16 december van 1417, 19—22 uur en dinsdag 17 december van 14—17 uur. Kerkd'iensLen Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk: 10 uur ds. G. Blesbroek (Vlaardingen) en. 5 uur tls. C. v. d. Steen. Belbolkerk: 10 uur ds. C. v. d. Steen en 5 uur ds. A, o. Klaassen. Op- standmRskerk: 10 uur ds, H. W. Hemmes cn 7 uur oecutn. dienst, pastoor c. v, d. Berg (Oud-Kath.) en ds. J. D Spaling (Ned. Herv.). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds G. Samsom (Rolterdam- FeijenoonD'. Ned. Herv. Geref. Evans, Grote Kerk 10 ur ds. G. Biesbroek Viasrdingenl. Vredcs- kerk 7 uur cis. G. Samsom (Feljeiioord), Evang. Lutherse Ccm. 10 uur ds S, G. V. Haagsn. Lutherse kerk: zaterdagavond 7 30 uur: Oecum, Avondgebed. Ned. Prot. Bond: Westvest 92: 10 30 uur: s. A. D. Klaassen. Oud-Kath. kerk: Dam 28: 10. H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange H«wen 129: 1 uur ds. R Relling. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur: Helliglngs-samenkomst cn 7.30 uur Verlos- singssamenkomst. Gerrlt Verboonstraat: 6.45 uur: Openluehtsamenkomst. Alle samenkom sten oi.v. brig. K. Wicrlnga en maj. R. Keils- Jehova's Getuigen: Volk6gebouw 0 «ur openbare toespraak: „Gchonrraam do twc« grote geboden en verwerf leven". 7.10 inn Wachttorenstudie. Donderdag 7.30 uur theo cratische bedieningsschool cn <l(cnstvcrgade< ring. LEGER DES HEILS ZORGT VOOR BEJAARDEN (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon, 6 46 50 APOTHEEKDIENSTEN "potheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN cd. Museum: dagelijks 1017. zondag 12.3017 uur:. .Salon van de Maas steden". p BIOSCOPEN ra&sage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: Lift naar de misdaad. Uonopoic: 2, 7, 9.15 uur: Tarzan de Ge weldige. Zondag 2 en 4.15 uur: Waar revolvers regeren. DIVERSEN j£*nc, 7.30 uur: St. Nicolaasfcest SVV. 8 uur: St, Nicolaasbal SJS Guil- laume. jms Gebouw, 8 u: Bijeenkomst Marimba. Soc. Belangen, 8 uur: St. Nicolaas- feest Korfbalclub Schiedam, ourauni Corda, 8 uur: St, Nicoiaasfeest Succes. - - «"sis Sac mm, 8 uur: Bijeenkomst Sa-mingen aan Rijk, gemeenten e.d. D_e on- menwerken Gerepatrieerden. belegde middelen bedroegen ca. 850.000. Tburlede-fomls Voor dc houw van dit bejaarden-cen trum is een Thurlcdefonds in het levci geroepen dat een bedrag van 30.000 hij een moet brengen als stamkapitaal voor de Stichting. Voor de vorming van dit fords wordt een beroep gedaan op be drijven maar ©ok particulieren, dlc wil len medewerken aan de oplossing van het vraagstuk van de bejaarden huisvesting onze stad. Bijdragen kunnen gestort wor den op rekening van de JFI.B.S.II. hy dc Rotterdamschc Bank te Schiedam of op giro-rekening 7Z79 van genoemde bank t.g.v. de ILB.S.H. Een commissie van aanbeveling heeft zich gevormd bestaande uit mejuffrouw A. L. van Wely, M. Elsïög, dr. P. J. T. Endenburg, mr, H. B. Engelsman, Alewjjn dc Groot, drs. J. Houtman, wethouder H. Sabel, A. M. Sunderman, ir. O. J. van de Vorm en A. M. van der Wel, SCHIEDAM, zaterdag Bij dc Spaar bank anno 1820 te Schiedam werd in dc maand november Ingelegd 1.484.867.23. terwijl een bedrag van 1.545^74.35 werd terugbetaald. Een ontsparing dus van f 61.107,12. Hierna resteert nog een spaar overschot over 1963 ad S 3.373.385,13, te- f 2.530-230,92 over dc eerste elf maan den van 1962. Het gezamenlijke tegoed van inlegger bedroeg ultimo november 42,928.508.85 (3D november 1962 38.137.505,67), het aantal spaarders 53.221 (30 november '62 51.599). Het tegoed van de deelnemers aan het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet, het z.g. Zilvervloot-sparen, bedroeg per 30 november 1963 1.212.055.09. het aantal deelnemers 2724, tegen per 3Q november 1962 2315 deelnemers mol gezamenlijke besparingen van 900.594,50. Door middel van de afhaaldienst werd 1863 tot nu toe 735.779, gespaard, met behulp van spaarbusjes 271.193,72 (vj- 723.986.50 en 245.145.43). De aan spaarders verschuldigde bedra gen en de reserves waren per 30 novem ber 1963 voor f 30 miljoen belegd in ef fecten, voor f 714 miljoen in hypotheken en voor 9% miljoen in onderhandse le- Franse regisseur Marcel Bluwal komt met een alleszins verrassende thriller „Lift naar de misdaad" („La monte-charge")- debuut maken. Het Is een film, waarvan men in het begin niet weet, wat men er mee aan moet. Traag op gang komend, rry duister e» onsa menhangend van bedoeling. Maar plot seling is er de ontdekking, dat Bluwal je met zfjn aohcre. directe beelden heeft gestrikt in een Intense spanning. Zeer snelle becldsekwenlies in een minimum van licht, gesteund door maar een enkel subtiel geluid, zijn de sobere middelen, waarmee de regisseur clcze intensiteit bereikt. Hij kon ze plaatsen in een scenario naar een book van Fro- dric Dard. dat een even originele als verrassende ontknoping biedt. Het is altijd een kunst om van een thriller net zoveel van de intrige te ver tellen, dat de nieuwsgierigheid geprik keld, maar de verrassing mot wegge nomen wordt. Het geldt wel heel sterk voor dit grillige verhaal. Een nog jonge man komt na zes jaar te hebben uitgezeten voor een moord voor het eerst terug in het voor hem verboden Parijs. Hij komt daar in contact met een eveneens jonge, mooie vrouw, die hem meeneemt naar haar flat. Hij wordt daar op verrassen de wijze geconfronteerd met een (ver meende?) zelfmoord van de echtgenoot van die vrouw. Te laat ontdekt hij, dat hij in een intrige wordt gedwongen, waarvan hij onvermijdelijk het slacht offer moet worden. Totdat op het nip pertje,.. En dan volgt een wending, aio aan een tot de top opgevoerde span ning een einde maakt. Mot een kort, afgemeten tik-tak-spel betrekt BJuwal dc locschouwer bijna lijfelijk in dit gebeuren. Hij maakt hier bij een zeer utiel gebruik van Parijse achtergrondjes, zonder dat hij hierbij ook maar één keer tot een clichcbecld vervalt. Robert Hossein geeft de man dat on ontkoombaar fatale dat deze ro] eist. Naast hem staat Lea Massari mooi als de geheimzinnige vrouw. Zonder werkelijk naar do top te rei ken is „Lift naar de misdaad" een thril ler geworden, dte bepaald goede ont spanning en spanning biedt. (PASSAGE). symbool Tarzan (Gordon Sco(t), de man die slingerende lianen verkiest bo ven dc economische en estettsch verant woord vormgegeven handvatten waar aan de moderne mens In tram of bus slingert, is het nieuwste avontuur fe be wonderen. De titel van de film: „T a r- an de geweldig e". Geweldig is deze Tarzan inderdaad. Maar de regisseur van zijn avontuur, Robert Day, heeft begrepen dat con ten toonstelling van dit geweld alleen niet meer voldoet. Hij greep daarom naar een middel dat in dit geval geslaagd ge noemd kan worden: met zijn spiedende lens laste hij een serie mooie opnamen van in de jungle levende dieren in. Dwars door deze jungle trekt Tarzan met zijn gevangene, een man wiens hoofd de politie een klem kapitaal waard is. De vader en de broers van de gevangene, een exquise plunderfamilic, proberen de uitlevering te verhinderen, maar moeten tijdens de achtervolging allen het loodje leggen. Stof genoeg dus voor een flinke dosis spanning. Daarbij zorgt het groepje blanken dat met Tarzan noodgedwongen meetrekt voor het noodzakelijke tegen wicht in de vorm van de onontbeer lijke psychologische conflictstof. Alleen de gevorderden onder de Tarzan-bewon- deraars zulten Jane missen. Haar rol is kennelijk uitgespeeld, (MONOPOLE, t.m. zondag). DB productie van oorlogsfilm schijnt onuitputtelijk. Over de „weerwol ven" gaat het ditmaal, over In unifor men van dc vjjand gestoken desperado's, die achter tie frontlijn gevaarlijke op drachten moeten uitvoeren. Het zijn Duitse desperado's ditmaal, cn u begrijpt dus, dat hun opdracht mislukt. Generaal Eisenhower, die ze moeien vermoorden, ontsnapt als door een won der 33n het gevaar, omdat de „weer wolven"-groep nèt op tijd onschadelijk ia gemaakt. Met behulp van een bijzon der lief meisje ditmaal, dat een Ame rikaanse soldaat, die over meer moed en dadendrang dan gevoel voor discipline beschikt, tenslotte in zijn ai.ncn kan sluiten. Als u het geloven wjU: het ge geven moet ontleend zijn aan Geheim Rapport nr. 262. We weten niet of het een geheim rapport van het geallieerde hoofdkwartier, dan wei een geheim rap port van Hollywoodse filmproducenten is geweest. (MONOPOLE, maandag tm, woensdag). WAAR REVOLVERS REGEREN" voert de bioscoopbezoeker zo'n eeuw terug, naar dc dagen van dc Ame rikaanse burgeroorlog en dc dagen, dlc er onmiddellijk op volgen. Guerlllastrlj- ders, die de noordelijken^ bevochten heb ben, géén amnestie krijgen voor hun daden en nu als guerilla's, maar dan in het land van de misdaad, hun bestaan voortzetten. Ziedaar de hoofdfiguren uit deze rol prent, die o.a. pretendeert het verhaal van de eerste grote treinroof m dc Ver- enigdc Staten tc vertellen en die m elk geval op spectaculaire wij/c een der gelijke gebeurtenis op het witte doek brengt Wendell Corey cn MacDonald Carey spelen voor de gebroeders Frank en Jesse James, die met dc revolver in de vuist door het Missouri van gisteren stropen, bankovervalten plegen cn bij wilde schietpartijen zijn betrokken. Tot dat zij besluiten eert eerlijk leven te gaan leiden. Wat niet gelukt. Er is een prijs gesteld op het hoofd .an de bandiet Jesse James en de uil- geloofde 10.000 dollar zijn één van diens eigen mannen té machtig. Hij wordt neergeschoten. Ja, zo gaat dat als de re volvers regeren in Missouri. (MONOPO- LE matinees). Luchtver ontrein iging O O (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, vrijdag. Ik zijn derde nota over dc luchtverontreiniging atelt het gemeentebestuur voor om met de besturen van de in het gebied van dc Nieuwe Waterweg gelegen gemeenten tot een Intensievere samenwerking te komen. Gezamenlijk cn met spoed zou dan het probleem van de luchtverontreiniging aan de regering moeten worden voorge legd. De regering zal worden gevraagd me dewerking tc verlenen aan het versneld voort te zetten cn uit te breiden welen- schappelijk onderzoek. Voorts om met de meeste spoed de Hinderwet aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, resp. eon geheel nieuwe wetgeving met be trekking tot de luchtverontreiniging in het leven te roepen. Tenslotte: de leiding tc nemen van een onderzoek in dc vraag of door ingrijpende vernieuwingen in het produktie-apparaat van bepaalde onder nemingen in het gebied van de Nieuwe Waterweg een belangrijke verbetering zou kunnen optreden, Het gemeentebestuur van Vlaardingen wil evenwel bij misstanden op het eigen grondgebied legen de betrokken bedrij ven met de meeste kracht optreden, o.a, door het opleggen van nieuwe en zwaar, dcre voorwaarden ingevolge de Hinder wet. Zo dit geen resultaat mocht hebben en de omstandigheden daartoe aanleiding geven, willen B. en "W. de daarvoor in aanmerking komende bedrijven sluiten. In de nota wordt opgemerkt dat lucht verontreiniging een landelijk verschijn sel is. Zij is daardoor per definitie een onderwerp van nationale zorg, althans behoort het te zijn. Het gemeentebestuur is van oordeel dat dc onaangename con sequenties van de industrialisatie dienen te worden aanvaard, voor zover deze bin nen redelijke proporties kunnen worden gehouden. Gesteld moet woiden dat in het gebied van de Nieuwe Waterweg in elk geval veel hinder optreedt. De nota is samengesteld door een plaat, selüke kern met medewerking van de Commissie bodem, lucht en water te Rot terdam, het Instituut voor gezondheids- techniek TNO, het KNMI, de Meteodienst van de vliegbasis Woensdrecht, de Uni lever, de ENCK, Shell-Pernis en andere bedrijven. (Advertentie I.M.) Betere kleding bij j Nederland Kattenburg sinds 1856 I VLAARDINGEN, zaterdag De hoofd prijs in de negende trekking van de Altijd Frijs-actie van de VMC. 250,—weid ge wonnen door mevrouw Eikel ens, Van Beethovensingel lllb. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. Het jaarlijkse Kerstdiner van het Leger des Heils voor de bejaarden wordt gehouden ©p 21 de cember. Voor de derde maal vindt dit plaats in de grote kantine van Wllton- Fijenoord, die gratis ter beschikking wordt gesteld. De kantine Is altijd op schitterende wijze In kerstsfeer versierd. Ook dit is helemaal gratis. Brigadier K, Wieringa vertelde ons dat er niet minder dan 425 bejaarden aan tafel zullen, plaats nemen. De aanvragen voor dit samenzijn stromen leder jaar dc bus binnen, zodat vrijwel nooit mensen, hoeft te vragen. Voor het diner begint is er eerst een korte kerkdienst om half vier, waarna om ha if vijf het feestmaal begint. Na afloop krijgen allen ccn kerstpakket mee naar huis. „Vroeger was de inhoud bruine bo nen en spek. Dat is nu niet meer nodig, omdat de tijden zijn veranderd. Het is nu een verrassing, omdat de mensen AOW hebben en voldoende te eten krijgen", zegt brigadier Wieringa. De bejaarden worden gratis vervoerd met bussen van De Snelle Vliet. Het Rode Kruis helpt ora dc mensen, waaronder vele invaliden zijn, op de plaats van bestemming te brengen. Z(j worden met dc lift naar boven gebracht en op liuik plaatsen gezet. De helpers van het Rode Krul» blijven de samenkomst bijwonen en brengen de mensen ©ok weer thuis. Dc maaltijd wordt verzorgd door de Volksbond. Aanvragen Majoor Wieringa zegt dat het heel fijn is dat de kantine beschikbaar is gesteld, want de eerste keer dat het diner zou plaatsvinden, was het probleem: waar? In Schiedam zijn geen grote zalen, waarin men mei een hoop mensen aan tefel kan zitten. De bejaarden zijn erg enthousiast over dit jaarlijks feest. Lang voor dat de grote dag is aangebroken komen de aan vragen al binnen. „Ik liep een kcci op straal, toon ik door iemand werd aange sproken. Nog twee jaar dan mag ik ook komen, zei hij." Brigadier "Wieringa en haar staf van helpers hebben het deze - 'dagen ontzettend druk. De post blijft ko men. Een groot probleem is het geld. Er is al een collecte gehouden en zaterdag 14 december wordt deze afgesloten met de zogenaamde speldjesdag. Hierbij speelt het weer en de mildheid van de" mensen een grote roL Er is veel geld nodig, te meer omdat Het Leger des Heils ieder jaar aan de rusthuizen en aan het zieken huis geschenken geven. Bejaarden, die niet naar het diner kunnen, krijgen wel een pakket en mensen, die sreng op dieet staan en dus niets aan de maaltijd heb ben oernstige zieken, krijgen giften. 5 Kerstpotten Brigadier Wieringa vindt het een groot probleem om genoeg geld bij elkaar ie krygen. „Ik moet nu reeds mijn bestel lingen doen, terwül Ik nog niet weet hoe- - veel geld er binnen zal koanen. Heel be langrijk zUn de Kerstpotten. Maar bierbij moet je maar afwachten, hoeveel er bin nen komt. Vorig jaar hadden we maar twee potten. Het Ib namelijk heel moeilijk om mensen te krijgen, die dc wacht bij do polten houden. Overdag werken de meesten en alles is vrijwillig. Daarom zou het fijn zijn wanneer mensen zich opgeven om 19, 20, en 21 december - de dagen van de kerst potten - de wacht te betrekken. „Het plan is om dit jaar drie potten neer te zetten cn wel bij de Kandelaar, de Kaplaars en het Kippcnbruggetje. Mooiste Brigadier Wieringa vindt dc gift m de pot dc mooiste van alles. ,,De mensen ge ven, zonder dat ze op een. lijst worden geschreven. Anderen welen niet hoeveel ze geven en of ze wei iels geven. We heb ben een keer een briefje van duizend gul den in een. pot gehad Dat was niet in Schiedam, maar in Arnhem. En dat is het mooiste, dat de mensen toch geven, zon der bekend te worden." Iedereen helpt mee om de bejaarden een onvergetelijke middag te bezorgen. Het zou prachtig zjjn, wanneer het dit jaar mogelijk zou 2ljn om drie potten in dc stad te plaatsen, wanneer er tenminste vrijwilligers- zijn, die zich opgeven om de wacht te betrekken. Het leger des Heils doet zo veel voor anderen, zonder ©r veel voor lcrug ie krijgen. Misschien kunnen er volgend jaar dan vier of zelfs meer kerstpotten worden geplaatst. SCHIEDAM, vrijdag. SVV speelt zon- flagmiddag aan de "VVcstfrankcIandsedük tegen Roda J.C., dat over een prima elftal beschikt en tot dc koplopers in de afde ling behoort. Na de teleurstellende nederlaag, zij het ook met 1—0, tegen Limburgia hebben de rood-groenen iels goed te maken. De jonge ploeg van SVY krijgt nu een kans zich te revancheren. Trainer Croon heeft het elf- lal een kleine wijziging doen. ondergaan, De opstelling is nu: doel: v. d. Koer; ach ter: Bax en DaJmeijer; midden: v. Beek, Suttorp en v. Leeuwen; voor Koens, Waasdorp, Van Dijk, Van Schie en Van Gent. SW-Jeugdploeg speelt zaterdag middag om 2.30 aan dc bosrand tegen Blauw Wit, zeker geen gemakkelyke te genstander. Doch de jonge SWers heb ben nu vijfmaal achter elkaar gewonnen, waardoor ze op de vierde plaats zijn be land. Winst moet ook nu mogelijk zijn. SW 2 gaat, na de zege in Groningen, met zelfvertrouwen de toch niet makke lijke wedstrijd tegen de Blauw Wit-ieser- ;s in Amsterdam tegemoet. SVV 3 speelt bij VCS 2 en het vierde clflal ontvangt HFC 3 zondag in Harga. Hermes BVS speelt zondag bij Wage ningen op de in voetbalkringen 7,0 be ruchte Wageningse Berg, waarvan de be woners zo ontzettend moeilijk in efgen huis fe verslaan z(jn. Het zou een fractie prestatie zijn, wanneer do Schiedammers daar wonnen. Bij de blauw-witten ziet men de toe- komst met wat meer optimisme tegemoet, na de overwinning op WiUielmma. Het vertoonde spel was nog niet daverend, doch er is merkbaar meer rust in het team en ook meer élan. De blessure van Henk de Blok zal zondag wel genezen zijn en Paul Kuipers kan weer uitkomen. Hermes 2 zal zondag om 2 uur in Harga steik uitkomen tegen NEC 2, zodat er goede kans op winst is. Het jeugdelftal speelt zaterdagmiddag om half drie in Harga legen de jeugd van SHS. geen lichte opgave wel is waar, maar toch wel ccn die te volvoeren is. Hermes 3 speelt eveneens thuis, zondag om 10 uur in Harga tegen Overmaas 3 en Hermes 4 speelt uit tegen. Hiiïesluis 2. ïn beide ge vallen is winst welkom. vraagt voor spoedige indiensttreding i Prima sociale voorzieningen. 1 Goed salaris. Tantièmercgeling. 1 Zaterdags vrij. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. BOUWSTOFFEN v/h A. E. BEAAT Liuschoieustraat 32, Rotterdam. Permanent wave Fotografie Kolfllmg vergeten? De auto maat staat voor u klaar ABe soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K van Vuuren, H'Ogstraat 106. iel 6 67 20, In één dag gereed. Kapsalon Hélènc, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Héelène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 67170. ƒ1.-- reduküe op deze advertentie. GEMEENTE SCHIEDAM Artikel 5 Wegenverkeersreglement Burgeeestor en Wethouders van Schiedam, maken bekend, dat zij in hun vergadering van 26 november 1963 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegen verkeersreglement vast te stellen de volgende 79c ARTIKEL 1. Onder het hoofd „Geslotenverklaring van wegen" wordt tussen de rubrieken „Hoogstraat" en „Jullanapark" opge nomen de rubriek: „Jachthavenlaan, beide richtingen, alleen verboden voor rijwielen met hulpmoloren, met ingeschakelde motor; geldt op: zaterdag; zondag; maandag tot en met vrijdag na 18.00 -•/, uur, nummers 6 en 20" (bord model W.V.R.) ARTIKEL 2. Onder het hoofd „Geslotenverklaring van wegen" wordt tussen dc rubrieken „Louronstraat" en .Nieuwe Haven" upgenomen de rubriek: „Maasboulevard, belde richtingen, alleen verboden voor rijwielen met hulpmotor, met inge- schakelde motor; geldt op: zaterdag; zondag; maandag tot en mot vrijdag na 18.00 uur, nummers 6 en 20" (bord model W.V.R.)". Van dit besluit slaat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Hot adres van beroep wordt gericht aan H.M. de Koningin, ii.aar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit Is in afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W3., de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Zaken). Burgemeester en Wethouders voornoemd» De Secretaris, De Burgemeester, M. J. Blok, J. W. Peek Schiedam, 9 december 1063. Te koop aangeboden Eerst bij Co ja kijken. Was- macliinea v.a. ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 6 S3 41. Uw kJelno advertentie Ui deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u de2e advertentie las. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 667 89). Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1