Schiedam kwam dit weekend voor't eerst op de schaats opvoering Weinig voetbal door onverwachte vorst PPSC uit de kopgroep Enorme ijsbaan: opgespoten polders in Ketbel Grote drukte op de sproei- Weer nederlaag in uitwedstrijd Buspassagier aangereden DEMOS houdt zich staande Esperanto-agendo W. Oranje 35 jaar organist Juliana-heren weer aan ko p Vernieuwing Chr. Soc. Belangen Viering derde lustrum Brander jubileert Slotrally YfC Gr Lindt-PPSC 53 Discussie-avond /N de slotfase van Télstar—Fortuna ■probeerde Bonman nog met een schot de gelijkmaker te bewerkstelli gen, Op de singels Doch ook "bulten de sproel-Ijshanen was schaatsen mogelijk, Op de vele singels en plassen die de stad Schiedam rijk Is. Een bof daarbjj is dat de vorst, pas vrijdag- flvond goed is Ingezet, zodat de lieve schooljeugd op de vrjje zaterdagmorgen geen of weinig kans heeft gekregen het ijs op de singels en plassen te „brouwen"' of te „piepen", of boe men het moedwillig vernielen van de ijskorst ook wilt noe men. Daardoor zijn, de „natuurlijke ijs baantjes** In de stad grotendeels behouden gebleven. Een. vervelende en baldadige gewoonte, dat „ijsje-brouwen", waarmee de jeugd zichzelf dwars gaat zitten en an deren liet rijden "bemoeilijkt. Alleen in de middaguren, wanneer de zon het ijs week maakt, is het niet onge vaarlijk op de nog dunne ijskorst. Er 'zijn dit weekend dan ook vele kinderen door het ijs gezakt. later kon Roel Havens vanuit een hoek schop de score verhogen. PPSC kon deze voorsprong niet consolideren. Groote Linüt kreeg, het initiatief en in de twin tigste minuut werd het via de rechtsbin nen 3—2, om vijf minuten later met een geslaagde aanval aan een strafschop te komen en te benutten (22). In Kethel me stralen van de middagzon ontstonden grote plassen op het i baar geworden ijs. Hier het vijvertje voor de Spieringshoekflat. Verder willen we niet onvermeld la ten, dat Schiedam er plotseling een enorm grote en geheel „vrije." ijsbaan bjj heeft gekregen, al ïs die dan niet ge heel ideaal van ijssoort en ligging. Het opgespoten land in Kethel aan weers zijden van de Vlaardingseweg is tot een enorm-grote ijsvlakte geworden! Met Plaats voor wel duizenden rijders. Doch bet üs 's niet schoon en de baan, vooral de grootste ten westen van de Vlaar dingseweg ligt we erg onbeschnll. In de luwte van het oude dorp gaat het beter, maar daar is liet water niet zo diep en bet gras komt door het ijs heen. blaar een onverwachte kans voor de schaat sers Ls het wéll Er werd dan ook druk gebruik van gemaakt. SCHIEDAM, maandag; Merkredon, la iian de decembro Klubvespero. Kïon j-^tas via opinio pri tio? Ni kunvenos ce kino v. Gink Pioegstraat 19, Vi certe venos malgrau cio. Hoewel PPSC in de tweede helft enkele gevaarlijke acties ondernam, konden, de Schiedammers de stugge defensie van Groote Eindt niet schokken. Het werd een kwartier voor het einde zelfs 52, Ge durende het laatste kwartier vocht. PPSC verbeten voor de kansen en vijf minuten voor tijd kon Gerrit Boertje inschieten. Volleybal MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken. denk«n nan: SCHIEDAM, maandag. Heren 1 van Juliana heeft door een uitstekende over winning op denaaste concurrent Sport club Hillegersberg de leiding in de eer ste klasse genomen. Vrijwel de gehele wedstrijd hebben de Schiedammers de overhand gehad. Met gevarieerd aan- valsspel en moedig verdédigen werden de gasten de eerste twee sets volkomen weggespeeld. Vooral op de harde smashes van de lange Keizer had de te- genparijj geen antwoord. In de derde set verslapte Juliana. Het spel verstarde en de simpelste ballen werden gemist Sportclub kreeg daar door de gelegenheid in z'n spel te ko men en de Juliana-ploeg zag geen kans de achterstand geheel weg te werken. Gelukkig kwam Juliana in de laatste set onweerstaanbaar terug, waardoor de bei de punten toch in Schiedam bleven. De setstanden waren: 15-L30, 35—5. 11—15 en 15—5. Het verzwakte Heren 2 heeft voorlo pig de aansluiting met de kopgroep in de tweede klasse, door een nederlaag tegen Concordia 3, verloren. De ploeg miste het vertrouwen in ei gen kunnen. Het geenszins imponerende Conccrdia heeft slechts ir. de tweede set ,de eer aan Juliana moeter. laten Met wat meer bezieling hadden de Schiedammers minstens een gelijk spel kunnen bereiken. De setstanden waren: 10—15, 15—6, 9—35 en 30—15. Het tweede damesteam zorgde voor een verrassing door het Rotterdamse DRL 2 te kloppen met 3—1- De meeste meisjes van de2e ploeg spelen dit sei zoen voor het eerst, rr.aar niettemin is er van week tot week vooruitgang te bespeuren. De setstanden ia deze wed strijd waren: 815, 155, 1510 en 15-9. Ook bij SFC—VIOS beleefden de Schie dammers veel spanning, vooral omdat SFC steeds zo goed in de aanval was. Het juiste schot bleef echter uit.- Wel kreeg SFC 22 hoekschoppen toegewezen, maar de gesloten VlOS-defcnsie had aldoor het laatste woord. In de twaalfde minuut van de tweede helft nam Lindhout, geen on bekende voor de Schiedammers, een vrije trap. pe bal kwam bij de ex-Sehiedammcr HuntLnk, die zuiver inschoot. SFC vocht dapper voor het verdiende doelpunt, maar de stootkracht bleef afwezig in de Schie- damse aanval. Het te verwachten doel punt viel dan ook aan de andere kant. De bal ketste over de ver opgedrongen Schiedammers naar middenvoor Jan Hun- tink, dia zelfs doelman Otto Jung om speelde (02} In de resterende acht mi nuten heeft het technisch beste team nog vergeefs getracht de achterstand weg te werken. tl oog sir aai iï4 (Van een ónzer: verslaggevers)- VLAARDINGEN, zaterdag-— Het derde lustrum van de Stichting Vlaardihgse Ge meenschap wordt in de eerste helft van januari 3964 gevierd met een bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis.'De: bij- eenzïjnde besturen van de organisaties zullen by die gelegenheid: door het 'ge meentebestuur worden ontvangen.' VLAARDINGEN, maandag De heer J. Ai. Meijer, brander hij N.V. Havenbe drijf yiaardïngen-Oost, viert, op 13 de cember zijn zilveren dienstjubileum. Hij zal 's morgens worden gehuldigd. -> apotheekdiensten Apotheek Rembrandt. Rembraudtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN' Sled. Museum: dagelijks 10—17, zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas- Steden". BIOSCOPEN Passage, 2 en 3.15 uur: Lift naar de misdaad. monopoie, 2 cn 8 uur: „Toen de hel los brak". DIVERSEN Irei,«. 8 uur: Aqua Fauna (NIH Aqua riumavond). -Musis Sacrum, 2 er. 7.20 uur Bejaar- denbond. St.-Nicolaasfeest. Arcade, 7.15 uur: De Verzamelaar. Ruil beurs. VLAARDIN GEN, zaterdag De „Youth for Christ" in Vlaardingen "besluit haar activiteiten van het afgelopen jaar met een slotrally in de Pniëlkerk (Burg. Pruissingel) die gehouden wordt op .za terdagavond 14 december (20 uur). De evangelist "Wim Kös zal er spreken met als motto „Help me toch". Medewer king verlenen'het Haags duo „Thé Gospel Voices" (negro-spirituals, begeleid door gitaar en piano) en de jeugdgroep van het Vlaardings Leger des Heilskorps met di verse muziekinstrumenten. John David son leidt, de samenzang en Gerrit van Eersel bespeelt het orgel. .VLAARDINGEN, zaterdag De Stich ting Vlaardingse Gemeenschap onderzoekt de mogelijkheid een regionale declamatie wedstrijd voor volwassenen te organise- ren.yy;-.-.-":?-. Op de Burg1, van HaarenJaan reed zondagmiddag om kwart over 32 de heer W. K. A. I. met zijn auto tegen een lichtmast, doordat hij naar een aantal op de vijver rijdende kinderen keek. De auto sloeg over de kóp. De heer I. had een wondje aan zjjn lip en wang. Hü werd door de GGD verbon den. De voorzijde van de auto was to taal vernield, de lichtmast was ver bogen. Op de foto wordt de auto door een takelwagen weggebracht. Wat gevreesd werd is gebeurd: PPSC behoort (voorlopig?) niet meer bij de kop lopers. Aanvoerder Groote Lindt heeft zes punten voorsprong op PPSC en vier op Capclle, dankzij een verdiende overwin ning op de Schiedammers, Toch moet de 5—3 nederlaag van PPSC verdienstelijk ivorden genoemd, want PPSC mist nog steeds goalgelter Jan Teeuw. Het zag er in het begin zelfs heel roos kleurig uit voor PPSC. Loet Kalden schoot in d.e vijfde minuut in. en even, VLAARDINGEN, maandag De KAB kring-Waterweg (omvattende de plaatsen Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maas land en Kethel) organiseert woensdag een discussie-avond ïn de sociëteitszaal van De Harmonie over het gezamenlijk uitgebrachte NW-KAB-actieprogramma. De heer P- Ji J. Meertens, vice-voorzitter van het KAB-verbondsbestuur, zal een korte toespraak houden om de discussie in-te leiden. (Aduertentie LMJ Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1