Clubhuis St. Joris Doele zoekt naar dependances Schiedamseweg in Kethel is voorlopig nog een chaos DWS dames kloppen 1 gevreesde Hellas svc- SCHIE- AGENDA &ssr~- Leider Verpoorten: sterkere binding met werkende jeugd STOFZUIGERS COUZY Zaalhandbal Vo»r de komende verbetering *p5% 3.3*°- Bejflarden vierden St.-Nicolaas Kerstwijdingsavond van Wijk 2 NHG Vorst legt het werk stil Wedstrijden bij Animo i'4 Huis-aan-huis-verkoop kaarten voor filmtoestel ia Rcntvcrboging bij spaarbank Speelgoedactie Cursussen Geïsoleerd Volle winst voor -teams De heren Burgerlijke Stand Orpheus en SV in .,de poppekast" Oecum. Kerstzang in Grote Kerk Fortuna wint van Schiedam Concert S.K.A.V. Inbraak in cantine Spelregeltest DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters u te benauwd zijn... -jrj J. Ijswijk, aliens. BBS. Dinsdag 10 december 1963 - pag 5 (Looij rtuur, Gaal, de dagen tetaJ n am in «8 triers, k in- ilhel Rifgat Jaar- iaco- |«e- ting I de (Advertentie l.M.) Daarom moet U nu dekens kopen, zuiver wollen dekens. Prachtige zuiver wollen de kens, fantasie dekens In een extra grote maat, 175 x 220 cm. Leuke moderne dekens, ge weven van zuiver wollen garens, met garantie loodjes, 100% wol, die normaal verkocht wor den voor 48.50 koopt U nu bijna twintig gulden goed koper. Morgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote twee-persoons zuiver wollen dekens, 175 x 220 cm, nu voor^ is zuiver wollen Ook te Zeveren in éénpersoons. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Sinterklaas kwam gisteren voor de Algemene Bond van Bejaarden in Musis Sacrum. Voor een stampvolle zaa] gaf het Cabaret Confetti een vrolijke voorstelling. De bejaarden genoten er zichtbaar van. Ook Sint Nicolaas en zijn trouwe Piet kwa men een praatje maken. In dc pauze kregen de aanwezigen een consumptie aangeboden. De voorzitter van de bond, do heer B Kerssen, sprak in zijn openingswoord over de verhoging van de AOW. Hij zei. dat wanneer de prijzen van de artikelen bleven stijgen, de verhoging van de AOW niets meer 20U uitmaken. SCHIEDAM, dinsdag. Wijkgemcen- te 2 van de Herv. Kerk houdt op woens dagavond 18 december in de Opstan- dingskerk een kerstwijdingsavond. De wijkpredikant dr. L. J. Cazemier zal de Kerstmeditatie houden en de bekende neger-bariton Henry Blackraon verleent medewerking, op het orgel begeleid door organist Koos Bons uit Maassluis, die tevens de gemeentezang zal begeleiden. De avond is voor een ieder gratis toe gankelijk. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 1017, zondag 322017 uur: „Salon -van de Maas steden". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Lift naar de misdaad. Monopole, 2 en 8 uur: „Toen de hel los-! brak". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: Bijeenkomst Nl- VON. Sursum Corda, 8 uur: Bijeenkomst In- SCHIEDAM, dinsdag. Van de Schie damseweg in Kethcl wordt het deel tussen de Zwaluwlaan en de Lindeyer- straat verbeterd en verbreed. Dit werk Is al een tijdje onder handen en de be woners van Kethel zitten na dik-in het ongemak van een opgebroken hoofd straat. Het einde van de moeilijkheden Is voorlopig nog niet In zicht, want door de vorst ligt het werk uiteraard stil. 3Iet uitzondering van het aanvoeren van zand. Dat gebeurt met vrachtauto's; en die hebben niet zo'n hinder van d~' kou cn het slyf-bevriezen van de bo dem. Al enige tijd geleden zijn de diepe, onhygiënische sloten die langs de smal le weg lagen, verdwenen. Maar 20 ook het wegdek van de Schiedamseweg. Een bouw-chaos is er voor in de plaats ge komen. Het is bekend, dat de twee vreemde bochten in de weg zullen ver dwijnen en ook dal het weg-profiel aan zienlijk breder wordt, van het type zo als er al eerder is gelegd tot aan de Zwaluwlaan, doch daar is momenteel nog mets van tc zien. Wel kan men ruwweg het komende tracé aflezen aan de nooldeksels die boven het zand uitsteken, maar verder is er alleen maar een wanordelijke zand vlakte. Langs dc westelijke zijde is een smal loopplankier gelegd, voor de pas serende Ketholaren, doch dat is voorlo pig de enige verbinding. Zo is de poli tiepost Kethel, met het m hetzelfde pand ondergebrachte filiaal van de Gem, Bi bliotheek, vrij geïsoleerd komen te lig gen. „Wat ons betreft kunnen de straat- makers al aan de gang," vertelde ons een in de vrieskou zwaar stoom afbla zende grondwerker tussen het scheppen van zand door. „Maar de straatmakers kunnen bij dit weer niet uit de voeten. Anders was het in een maand of wat wel geklaard". Want de riolering is ge- legd. op de aansluitingen na. en dat is ook het geval met de leidingen voor gas, i licht en water. Nu het straaldek nog. Overigens is men ook in het aanslui tende deel van dc Lindcijerstraat nog druk aan het wroeten in de grond. Hel rüvcrkeer Is omgelegd moeten worden. Dat gaat nu Ie Zwaluwlaan en de riante Meeu wensingel naar de angstig smalle Kerklaan. met de diepe sloot er n?ast. Ook de grote KET-buscen «aar Ke- thel-Noord moeten van deze weg- omlegging gebruik maken. SCHIEDAM, dinsdag De christelijke gymnastiekvereniging Animo in Kethel heeft ter afsluiting van het seizoen in de gymnastiekzaal van de Kon. Julianaschool onderlinge wedstrijden gehouden. Hans Voorbach, de oud-hoofdleider, vormde met de heer J. J. Sclilink de jury. I~\ E Schiedamseweg in Kethel, tus- sen Zwaluwlaan en Lindeijerstraat loont dit chaotische beeld. Voor de be woners van Kethel een droefenis. r\E aanleg van Rijksweg 20 heeft weer eens tot geëist. Dit aan de Schiedamseweg tra Bijdorp gelegen pand, waarin vroeger een rijwielher steller huisde, is a/gebroken. Door het opwerpen van het zandlichaam voor de Rijksweg (de aarden wet links op de foto) was het toch at lehjfc in de eerdrufcfcinp gekomen en nu ts het he lemaal gesloopt. (Advertentie l.M.) *5SÏÏ»n dB» deskundige" ncbewrtmrfxnvit jAidsrl'a X ROTTERDAMS ConlrumSc Wetbaansfeaa! 7 Tel 51254. Zuid; Kon» Hillessr.2-4-6 Tel, 1733-29 West: BMgweg if fSsaanss polder] Tel-153393 (AU. Truch-servlcej SCHIEDAM, dinsdag Door het be stuur van de spaarbank Anno 1820 tc Schiedam is besloten de rentevergoeding op de gewone spaarbankboekjes van 1 januari 1964 te verhogen tot 3,25 pro cent. De rente van de termijnboekjes met zes maanden opzegging biyft gehand haafd op 3,8 procent. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Het clubhuis „St.-Joris Doele" start morgenavond met de verkoop van kaarten, waarop afbeeldingen staan van Oud-Schiedam. De kaarten zün getekend door Luc Scholten. De oudere leden van het clubhuis en enkele medewerkers gaan met tweeduizend mapjes met vijf kaarten op pad om ze 's aan huis te verkopen, voor de prÜs van één gulden. De kaarten zijn min of er afgestemd op Kerst en Oud>- en Nieuw. Het ligt in de bedoeling ook volgend r om deze tijd een serie uit te geven. Het geld is bestemd voor een filmtoestel. Maar vooropgesteld staat, dat alles typisch Schiedams fs: zowel de afbeeldingen op de kaarten, als ook de mensen die ze verkopen en de plaats, waar ze worden verkocht. Van de gemeente heeft men toestemming gekregen om in alle wijken en straten te verkopen- De hoofdleider van het clubhuis, de beer C. A. Henrton Verpoorten hoopt door middel van het filmtoestel de jeugd behoorlijke films voor te zetten. Niet van die van „zeven doden voor een kwartje". Tevens hoopt hij dan de gelegenheid te hebben de jongens en meisjes, die naar de filmvoorstellingen komen alvast te vertellen, wat er de komende week gaat gebeuren. Hierdoor komt er een nauwer contact tussen de jeugd en het werk. Dank zij de speelgoedactie, die door het clubhufs is gevoerd hebben ruim acht honderd kinderen een geschenk gekregen. Ongeveer 450 hebben het zelf gehaald, de rest heeft het gekregen door middel van de eigen organisaties. Er is nog enig speelgoed over en tengevolge hiervan wordt er binnenkort in het clubhuis een speelkamer ingericht voor de kleinere kinderen, van zes en zeven jaar. „Maar," zegt de heer Verpoorten, „ook de anderen van een jaar of twaalf willen nog wel eens met autootjes over de grond liggen. Dc kinderen kunnen in het speellokaal zichzelf zijn en helemaal opgaan in hun spel." Tn vergelijking met vorig j'aat heeft de speelgoedactie ditmaal ruim twee en half maal zoveel kinderen geiuldtig gemaakt met een geschenk. Het meeste speelgoed Is uit Nleuwland gekomen. De heer Ver- poorten wil langs deze weg iedereen, die zijn medewerking aan deze actie heeft verleend van harte danken. In de toekomst wil de ciubhuisleidcr zich vooral richten op de werkende jeugd. „Ze moeten niet alleen hier naar toe ko men om te dansen, ze moeten ook aan deelnemen. Daarom moeten we heb ik gedacht om een verkeerscursus te geven, met de brommer als middelpunt. In het voorjaar is het plan om een brom- rally te houden van veertig a vijftig kilometer. Hierbij mogen ze „hun liefje" achterop hebben. Als ze dan weer hier zïjn, laten we hen een cross houden op de een of andere zandvlakte. Misschien in de Spaanse Polder. Daarna laten we hen naar huis gaan en '5 avonds komen we dan weer bijeen in een zaal, waar de prijsuitreiking zal geschieden. Tevens wordt er dan een gezellig avondje van gemaakt met ecu dansje." Een groot bezwaar is dc ligging van het clubhuis. Men komt hier 's avonds Iaat niet zo gemakkelijk heen. Het ligt te ge ïsoleerd. „Het aantal leden is achteruit gegaan sinds de Spoelingbrug is verdwe nen. De verbinding is niet meer zo ge makkelijk als eerst. Degenen, die brom mers hebben komen wel, maar degenen, die moeten lopen, komen er niet zo makkelek toe om hierheen te komen." Daarom wil de heer Verpoorten graag kleine dependances in verschillende wij ken hebben. Het hoeven geen grote club huizen te zijn- Kleine woonhuizen zijn ai voldoende. Men hoeft er geen sport in te bedrij ven en er hoeft geen biljart te staan. Als er spelletjes gedaan moeten worden, kan het materiaal van uit het grote clubhuis worden, meegenomen. Er is alleen maar behoefte aan een frisse ruimte, waai handenarbeid kan worden verricht Te- veel kinderen, met name in Nleuwland, lopen op straat en worden baldadig. Er zijn daar wel speelplaatsen met hekken, maar die zijn alleen bestemd voor de kleinere kinderen. Wanneer er jongens zijn die een balletje willen trappen, kan dat daar niet vanwege de ruiten. „In Lei dingen uitzoeken, die hen interesseren. Zo den is voor iedere vijftien blokken huizen (A dvertentie l.M.) en vloerwrljvers alte bekende merken le Middelkmdsiraai 72 Aerf van Nesstraat 38 De aöspiranlleden hebben de vaardig- heidsproeven vijfkamp (ringen, brug, rek stok, evemvichtsbalk lange mat en sprin gen) gehouden; alle meisjes en jongens slaagden. Daarna streden de dames en heren. Hoofdleider P. H. Kegel heeft aan het slot de prijzen uitgereikt. Prijswinnaars zijn: meisjes 14—16 jaar Ie graad Ineke de Gids; tweede graad 3e prijs Elly Jongste; jongens 1416 jaar tweede graad le prijs Fred Mensinga; overgangsgroep jongens le prijs Arie van der Kruit: dames le graad le prijs Elly der Kuil; tweede graad Lotte Kegel- Baggen; derde graad Ina Kegel-Zeelen- berg; Lotto Kegel-Baggen won de wissel beker. Heren: le graad Theo Schippers, die ook de wisselbeker won; tweede graad Herman van der Kruit en derde graad Dick van der Tempel. SCHIEDAM, dinsdag. li» de zaalliand bal-competitie hebben dc DWS-dames wederom een overwinning behaald en nog wel op het gevreesde Hellas in Goes, De Zeeuwse dames hebben niet meer het team van de nationale kampioenschappen In 19ÖI. Dit keer waren ze duidelijk een klasse minder dan onze stadgenoten. Reeds ïn de eerste minuut opende Nel Robart de score, Emmy Sonius kwam drie minuten later lot 02 en na 8 minuten tot 03 door een zeer mooi doelpunt van Henny Opschoor. DWS kreeg hierdoor de gelegenheid alles rustig te doen en de aan vallen werden dan ook volgens het boekje opgezet Hellas kwam tot een tegenpunt, maar Lenie Robart zorgde daartegen weer voor 1—4. Door een fout in de Schiedamse verdediging werd de rustsrand 24. 3n de tweede helft behield DWS het beste van het spel. Lenie Robart en daarna twee maal haar zus Nel voerden de voorsprong op tot 2-7. Het einde kwam met een 3—7 overwinning voor DWS, dat nu uit drie wedstrijden vier punten heeft. De Wilton-dames speelden in de Rotter damse Energiehal tegen Verburgh 2 uit Poeldijk. De wedstrijd ging snel en de aanvallen werden van beide kanten goed opgezet Verburgh kreeg geen gelegen heid om te schieten, de Schiedamse ver dediging zat potdicht en als d e Westlandse dames nog schoten, dan was er altijd nog de zeer bekwame keepster Yvonne van Drieï om onheil te voorkomen. Bea Zon neveld (2x) en Lenie Lemson brachten de ruststand op 33. Dat een voorsprong by zaalhandbal weinig zegt, werd na de rust al gauw duidelijk. In de vierde mi nuut was dc stand 34. Bea Zonneveld kwam weer tot 44 maar toen zette Ver burgh een hevig offensief in. De Schie- SCHIEDAM, dinsdag. De teams van - dc Schiedamse Volleybal Club Hebben <h=Ue 31,™ j week prachtige resultaten geboekt.""* Heren 1 moest op bezoek by een van de koplopers. AMVJ 2. Het SVC-team speelde ditmaal zeer overtuigend en en thousiast en bevocht sterk aanvallend een x3 overwinning. Setstanden: 1815, 10—15, 15—11 en 13—15. Dames 1 stond eveneens voor een moeilijke opgave, uit tegen Spl. Hilli- gersberg. De Schiedamse meisjes bleken beslist sterker, doch speelden nogal slor dig. Vooral de set-ups lieten nog wel eens te wensen over. Na veel spanning werd een 0—3 zege behaald, na de set standen 13—15. 14—16 en 1015. Dames 2 verscheen deze week met drie invalsters en moest het dan ook ontgelden. Via 1512, 415, 159 en 15—6 werd Concordia 2 winnares met 31. Dames 4 won met 31 van Jong Fendrecht 3, terwijl ook heren 2 en 3 zegevierden en wel met 30 over resp. CVV 2 en Kangeroes 1. en de vermoeidheid ging nu een rol spe len. Verburgh bleef aanvallen en in do 16e minuut werd een hard schot keepster Van Driel te machtig: 4—5. Met deze stand kwam ook het einde. Dc heren van Wilton Fijenoord wonnen de derde wedstrijd en hun positie aan de kop is onbedreigd. Quintus 2 uit Kwints- heul gaf goed partij. Jo Foncke kwam pas na 10 minuten tot de eeTStc treffer. Quintus nam een voorsprong van 23. Huib v. d. Lugt en Louw Boer zorgden voor een 5—4 ruststand. In de tweede helft steeg de spanning, in de 10e minuut werd het 7—7. Ben Geerlings en Huib v. d Lugt brachten toen weer wat verademing door op 97 te komen. Quintus gaf het echter niet op en met twee harde treffers werd het weer gelijk 99. Eén minuut voor tijd loste Louw Boer een hard en zuiver schot van grote afstand, £n de lin ker bovenhoek. Dit was de Quintusdoel- man te machtig en met 109 won "Wilton Fijenoord. In de afdeling 3e klas heeft UVG nog niet veel zaalhandbal laten zien. maar zondagavond hebben zij een goede wed strijd tegen Spartaan gespeeld. Spartaan begon met een voorsprong, maar de Brin- ker kwam tot I2. De Rotterdammers waren iets agressiever en kwamen tot voorsprong van 42. Jan Voogdt probeer de het nog eens en niet zonder succes; de stand bij de rust was 44. In de tweede helft waren de Rotterdammers toch wel de betere ploeg en met vier treffers kwamen zij verdiend aan de 84 overwinning. SCHIEDAM Gebaren: Linda, d. v. P. H. Schhfer en E. Hutjdlnk: Monique, d. v. K. de Jong en J. J- M. H. Klooster; Teresa M.. d. V. A. van Oosterhout en M. T. O'Conner; Dolly, d, v P. de Jong en H Verbree; Moni que. d. v N E. van der Neut en W. L. Hoog- \Uel: Angela, d v. N. E. van der Neut en W, L. Hoogvliet; Cornells W. Rx. v. C. den Boer en xu. F. J. van der Burg; Cezanne M.. d. v. G. J. ouwerhng en J. C. Feeïders; Jeannette. d. v. J. Moor cn E. Huson; Sandra, d. v, p. Koorenneef en A. J. M. van Dam; Elisabeth C. D. d, v. H. Monden en J. L Landsbergen; Pieter Lz. v. P. J. van der Werft en A. 3. F. van Luijk; Guido Z.. 2. v. H. Hollaar en A. Pitstra: Petrus A. N., z. v. M. F. I.. Buckers en M. C. Zoetmulder, Ondertrouwd: G. Breddels, 27 jr. en 3. Overhaul, 26 Jr.; T. Burgers. 20. jr. en J. Oranje, 20 jr.: E. Fopma. 27 jr. en H. Droge. 27 jr.: P. Jagt, 22 jr. en 3. M, Hamerslag, 18 jr.; F. D. van der Knaap. 25 jr. en D. C. Bernard. 16 jr.; 3. H, Louwcrse, 21 jr. cn AI. S. M. T. Ie Fair. 23 jr.; A. J. van der Marei. 24 jr. er» T. Schenau, IB Jr.; A. IV. AI. Odé. 22 jr. cn M. P. Ligthart Schenk, 23 jr.; J. H. Padberg, 36 jr. en J, G. van Pelt. 26 jr.; J. C. Reijmer. 27 jr. en A. AI. T. L. Engertng 20 jr.; A. Roodbot. 21 jr. en G. Risseeuw, 18 jr C. Stc£I«n, 39 jr. en W. C. Hoogendoom, 21 jr.; W. Timmer. 28 jr. en 3. AI. van Dijke. 24 jr.; T. L. Vredebregt, 22 jr. cn C. AI. Saas, 19 jr.; C. van Wingerden, 24 Jr. en F. M. Paauw» 24 jr. Gehuwd; J. Bakker. 2ï jr. cn G. Versteeg, 24 jr.: J. Kinds. 35 jr. cn K. M. Koppenaal, 23 jr.; p. Al. schtkhof, is jr. en W. van der Steen. 37 jr.; X. Kok. 24 jr. en C. T. Christen. 22 jr.; M. Wuisman, 19 jr. en J. G, W. de Roo, 17 jr.; C, de Hoop. 32 jr. en M. T. A. Snel. 25 jr.; F. 3. N. Remmerswaal. 20 jr. en M. J. L. Engertng; H. J. van Gameren. 23 jr. en C. van den Berg, 23 jr. Overleden: E. Bogaard, 55 jr.: M. van Tol, i jr.; C. P. M. van Leeuwaarden, wed. van G. van Styn; A. van der Neut, oud een dag. SCHIEDAM, dinsdag Op de Buiten havenweg reed maandagmiddag om 6 uur de heer C. v. d. L. met een vrachtwagen achteruit tegen een bromfiets van de heer C. v. d. T. De brommer, die langs de weg stond, raakte onder de achterwielen van de auto ea werd zwaar beschadigd. SCHIEDAM, dinsdag Het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpheus" zal samen met het Schiedams Vrouwenkoor een bijdrage leveren aan bet Nationaal Programma dat op 31 december zal wor den uitgezonden. Deze twee Schiedamse koren zullen namelijk het zangspel „De poppekast" opvoeren, een muzikale fan tasie van de organist-musicus Meindert Boekei. De muzikale leiding van de uitzending berust bij de voormalige Orpheus-diri- gent Gijsbert Nieuwland, die ook als dirigent zal optreden. De muzikale be geleiding wordt geleverd door de Haagse Foliïiekapel. SCHIEDAM, dinsdag. In de Grote Kerk wordt maandagavond 16 december een Oecumenische Kerstzang gehouden, aanvang acht uur. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle christenen in Schie dam, doch in de eerste plaats voor de jongeren onder hen. Deze kerstzang is een uitvloeisel van een in oktober gehouden bijeenkomst van alle christelijke groeperingen, in Schiedam. Het toen gevormde comité verder van plan de Oecumenische Jeugdraad tc doen herleven. een jeugdhonk aanwezig. Dat moet hier ook kunnen." Vergeleken met België wordt hier veel aan clubhulswerk gedaan. Dat vertelde Joban Laklere, die aan de sociale acade mie te Gent studeert en hier stage loopt. Hy woont by de heer Verpoorten. Het clubhuiswerk staat in België in de kin derschoenen. Pas een jaar of drie ge leden Is men ermee begonnen, maar de jeugd ontmoet elkaar daar in cafeetjes. Er zyn zelfs speciale jeugdcafés. SCHIEDAM, dinsdag. Eén van de weinige korfbatwedstrijden, die ondanks de vorst toch doorgang heeft kunnen vinden, is FortunaSchiedam geweest. Het Is een bijzonder harde wedstrijd geworden, die een onnodig fors karak- tet heeft gekregen doordat de scheids rechter te tolerant optrad tegenover bel de partijen. Er zon waarschünMjk een heel ander resultaat uit de bus xijn ge komen, als de touwtjes strakker waren aangehaald. Nu heeft Schiedam zich met hand en tend verzet en dat is misschien wel de oorzaak dat Fortuna met een beschei den overwinning genoegen heeft moeten nemen. Schiedam heeft in feite te wei nig loon naar werken, gekregen, want na 21 wilde de gelijkmaker maar niet komen en slaagden de Delftenaxen erin tegen de verhouding een kwartier voor het einde de eindstand op 3—1 te stel len. De eerste helft was afgesloten met 2—1, nadat Fortuna de leiding had ge nomen en F. Veer na tien minutén de score in evenwicht had gebracht. Al met al mag Schiedam toch niet ontevreden zijn met deze prestatie tegen de tweede koploper. (Adcertentie IM.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 j SCHIEDAM, dinsdag De heer L F. de G. had zijn auto niet goed afgesloten op de Stadhouderslaan geparkeerd. Zijn fototoestel bteek bij zijn terugkomst ge stolen te zijn. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam. Klavar Accordeonvereniging geeft op zaterdag 14 december in Irene onder leiding van dirigent H. Groeneweg een kerstconcert Uitgevoerd worden werken van C. Franck, H. Andriessen, F. Men delssohn, J, s. Bach en ook een door de heer Groeneweg gecomponeerde Con certino voor accordeon-orkest met cor netsolo. Aanvang acht uur. SCHIEDAM, dinsdag Uit een kan tine van de N.V. Klinknagelfabriek zyn maandag 72 grammofoonplaten, 314 gul den, 4 flesjes pils, een blikje worstjes en een kistje met 50 sigaren gestolen. Vele laden en kasten waren openge broken. De schade aan inventaris bedroeg vijftig gulden. VLAARDINGEN, dinsdag Morgen avond wordt in de kantine van Zwalu wen de tweede spelregeltestavond van de Vlaardingse Scheidsrechters Vereniging gehouden. De deelnemende verenigingen zijn Fortuna, De Hollandiaan, Zwaluwen en TSB. De vier hoogst geplaatste ver enigingen van de twee selectie-avonden de eerste werd veertien dagen terug in Maassluis georganiseerd komen op 18 december in de finale in de kantine bij VFC. God zegende ons met de ge boorte van een tweede kind, onze dochter JEANETTE J. MOOR E, MOOR-HUSON Burg. Knappertlaan 154 december 1963 „vier muren U kijkt..., V vergelijkt.7 U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 68611 j CÉEN FILIALEN Te 9toop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines v.a. ƒ90.—. 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven 128, telefoon 6 33 41. Is or fa uiten montagewerk gonoeg hij Werkspoor-Montag^ Door onzo naam op het gebied van groot montagewerk heeft daza speciale aldellna van Werkspoor N.V. te Utrecht een groeiend aantal montage-opdrachten fn binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld: Kernreactor - Italië Bruggen en.Suikerfabriek - Iran Olieraffinaderij-Soodan Benelux chemische Installaties- Terneuzen Olieraffinaderijen en chemische installaties Shell.-Esso en Caltex - Botlek gebied Chocoladefabriek Mars - veghel Gasbefproject - Slochteren. □oor deze opdrachten, waar wil trots op zijn, kunnen wTJ op verschillende plaatsen in het land gelegenheid geven Wior; Opleiding tot vakmau. I plaatsing als vakman» voor electrlseh-, autogeen-, I lassers of argon-arc lasser I pijpt liters voor pijpfitier montage werker» I bankwerkers Voor het werken op karwei bestaan speciale vergoedingen. «ÜTOlAtortHt [SvvteM WERKSPOOR Nadere inlichtingen, kunnen verkregen worden woens dag II december a,s. tussen 7 en 8 uur non. bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1