Schied. Gemeenschap op bredere basis geplaatst SCHIEDAM V akantief eesten gaan niet door KOERIERSTERS Werk in wijken wordt ter hand genomen Kerstbomen wachten al op de kopers Weinig verandering op de arbeidsmarkt OMEGA {tesultaat Studiedag Plannen zijn nog vaag maar.. Derde lustrum niet gevierd! S.G.-bestuur: uit de tijd en het geld kan beter besteed d. Vlerk d Burgerlijke stand Meisje op zebra aangereden Burgemeestershui s le koop AGENDA Minimumloon probleem voor middenstand EVEN DUUR ALS YORIG JAAR Weinig hulst tengevolge van strenge winter P. v. Stuyvenberg in Galerie CCC Drie exposities in Sted. Museum Zalerila «verkoop jubilarissen bij de Vegla Rowling komt ook naar Rotterdam Metaa lindustrie heeft grootste tekort 6 pet. A. de Groot treedt af als penningmeester van de S.G. Auto door gladheid van de weg geraakt Woensdag II december 1963 - pag. 5 vallige en onberekenbare sluitpost van de begroting. Het wordt door de S.G. dan ook be treurd dat de gemeentelijke subsidie van f 11,000 sinds J948 niet meer is ver hoogd. En dat terwijl de bureaukosten alleen al sinds die tijd verdrievoudigd zijn tot t 35,000. Ook het bij de S.G. ondergebrachte kantoortje van de WV sleept zo'n f 6000 per jaar weg. Doch het geven van inlichtingen over toeris tische mogelijkheden (toch meest aan SCHIEDAM, woensdag1 De vakantie-feesten van de Schiedam- se Gemeenschap, zo&ïs we die a] veertien jaar hebben meegemaakt SCHIEDAM, woensdag Dat het de Stichting De Schicdamse Ge meenschap ernst is met het zoeken van nieuwe wegen voor een verdere ontplooiing van het geincenschapswerk, blijkt wol uit het feit dat reeds |f/ltcd®rn5,ers) ,^ordt ook 01:11 gemeen- nu, »og geen maand nadat men zich in een Studiedag bezonnen heeft i aps J geac op de toekomst, voorzitter F. A, de Wolff de nieuwe plannen van S.G. j heeft kunnen ontvouwen. yde discussies tijdens de Studiedag heeft het S.G.-bestuur gemeend de volgende 1 wifrigingen In hel tot nu toe gevoerde beleid te moeten aanbrengen: n F. heren J. M. Koogje (links) en p. Schaper bezig met het in orde brengen van de kerst bomen, die zij zei/ in Luxemburg hebben gehaald. De bo men 7,ijn even duur als rarifl jaar. intensivering van hei gemeenschapswerk In de wijken; het zoeken van een bredere basi* voor het S.G.-werk; het Vakanticfeest wordt op een andere leest geschoeid. rAdnertentCe IJVÏJ WERKELIJK EEN precisie horloge voor uw levem Gaarne tonen wij u onze volledige collectie. Prijzen van 123,— af. Allëênverkoop voor Schiedam Geboren: Mirjam, d, v. P. C. van Beek «ii H, A, van der Touw; Robertus S. z. v. J. L. P, Buurman en G. T. van der Raaf: Johanna M. d. v. L. van Wagtendonk en H. J. Blom; Taco S. z. v. P. Sjoerdsma en J. J Baron; Hera d. v. N. Kuik en G. Booij: Thomas M. z. v. T. M. Smid en A. van IJ peren; G er rit J. z. v. J, Zonne veld en M. E. Wester veld; Elisabeth H. d. v. A. W. Heijncn on H. M. C. Enge len: Johanna Ms d. v. IJl. van Brugge en J. J, Visser; Elisabeth d. v. H. van der Weijden on E. de Rouw; Alexandra M. d. v. C. Weber en M. van den Hoek; Karin d, v. A. Onderdelinden en T. J. Timmer man; Ruurt v. W. Prins en A. H van den Bos; Erik z. v. S. A. Imming én A. Proost: Janny d. v. H. Domenie en J. Blom; Marjolein J. E. d. v. W. H. van cn L. A. C. Hcrenlry. Overleden: G. Hogen boom, 72 jr; P. van Wamelen, 85 jr; L. Clemens, 83 jr; F. A Klepke, 64 jr; H. M. de Graaff, 58 jr; G. Poldervaart. 78 jr; M. van der Neut, 1 dag. De heer De Wolff, evenals de leden van do bestuursraad en het dagelijks bestuur, is van mening dat de studie dag enigszins heeft teleurgesteld. Vooral wat betreft het forum, bedoeld om de theorie aan de Schledamse praktijk te toetsen, doch dat ietwat uit dc hand is gelopen. Aan dc andere kant zag de heer De Wolff toch ook wel enige positieve punten in de uiteenzetting van prof. Ten Havo cn de analyse van oud-voorzitter M. Holl. XJit deze punten nu zijn de ideeën geboren. Zo is de vorige maand gehouden Stu diedag het beginpunt geworden voor nieuwe activiteiten en een verruiming van het S.G.-werk. „De jj.G, 3s nog: steeds springlevend en ook nog bezield met het clan waar mee wij vijftien jaar geleden begonnen zijn". Zo constateerde de heer De Wolff. „Maar onze taken zijn anders geworden. En een zekere doorstroming in het be stuur zal wenselijk zijn". SCHIEDAM, woensdag Op de Kot- terdamsedijk reed dinsdagmiddag om on geveer half vyf een vrachtwagen, be stuurd door de heer J, V., een tienjarig Verworvenheden meisje. W. M. S., op een oversteekplaats aan. Voorop stelde de heer De Wolff dat - de verworvenheden uit het verleden, j Het verkeerslicht sarong op geel, maar die ook nu nut voldoen, niet nrüssese- de h v mccnde dat hij niet mdcr k<B ven zullen worden. Zo rullen de «il- j turele contacten, met het vercniglngsle- j stoppen en reed door. Toen hij echter de ven onverminderd gehandhaafd blijven oversteekplaats was genaderd, sprong het en daarbij zullen de secties ingescha-1 voetgangerslicht op groen. Het meisje stak over cn liep tegen de linkervoorzijde keld bleven. „Ais we dit prijsgeven, dan zou dc basis van ons culturele leven wegvallen," meende de heer De Wolff. Dat zou een verschraling geven. Daarom wordt de coördinerende en stimulerende taak van de S.G. zoveel mogelijk gehandhaafd. Met volkomen eerbiediging van de zelfstandigheid en de zelfwerkzaamheid van de verenigin gen overigens. Zoals dat ook in de vijf tien afgelopen jaren het geval is ge weest. Maar daarnaast is er plaats, moét er plaats zijn voor nieuwe taken. AV ijk-werk SCHIEDAM, woensdag De woning van burgemeester mr, J. W. Peek aan de Nassaulaan hoek Schoolstraat, staat, blijkens dc aan het hek bevestigde bor den „te koop". Burg, Peek is name lijk verhuissd naar de twee door hem gehuurde flats in de oostelijke van de twee ster-flatgebouwen aan de Maas boulevard. De verlaten burgemeesters- woning in nu door de eigenaar te koop aangeboden. Burg, Peek, die vrijdag a-s. 64 jaar wordt, zal na zjjn pensionering in Schiedam bljjven wonen. Een Interes sante vraag is echter waar zijn opvol ger dan wel zal moeten komen te wonen. Want de gemeente Schiedam biedt de eerste burger van de stad geen ambtswoning aan. Dit ïrt tegen stelling tat Vlaardingen waar burge meester mr. J. Ueusdens een fraaie ambtswoning heeft aan de Maasboule vard, aan en gedeeltelijk boven liet water van de Nieuwe Maas. AFOTIIEEKDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN &ted. Museum: dagelijks 1017. zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Lift naar de misdaad. Monopole, 2 en 8 uur: „Toen da hel los brak". DIVERSEN Amslcltiron, 8 uur: Vergadering Sporthal SBLO. Chr. Soe. Belangen, 8 uur: Bijeenkomst Alg. Fotokring. t-hr. Soc. Belangen, 7.45 uur: BB-film. Arcade, 8 uur: Bijeenkomst NlH. Zo het werk in de wijken. Na de uit eenzetting van de heer Wijnbeek, be stuurslid van de Zaandamse Gemeen schap, wordt dit wjjk-werk toch urgent geacht. Het Interesseren en dus binden van de bewoner aan zijn eigen wuft. Dit wordt vooral van groot belang geacht voor de nieuwe wijken die in Kethel aan het ontstaan zijn. Hoe dat werk precies aangepakt zal worden, daar is voorlopig nog no-te po sitiefs over tc zeggen. Dat zal nog be keken moeten worden in de bestuurs raad en eventueel in een te vormen studie-commissie, Maar het idee gaat niet uit naar de stichting van wijkraden twaar burgemeester Peek zich sterk te gen uitgesproken heeft), maar in het instellen van een informeel onderling contact tussen de wijkbewoners zelf. Dc basis Hiermee in verband staat de wens van de S.G. om de basis le verruimen. De taak moet niet alleen beperkt blijven zo meent men, tot bet werk op het cul turele On de breedst mogelijke zin van bet woord) vlak, maar uitbreiding naar bijvoorbeeld het sociaal-maatschappelijke terrein. De groeiende stad Schiedam moet leefbaar blijven v«or de bew ners, zo meen men. Dit is een echt g me enschapsl) elang. Wat men hier kan doen is nog niet geheel duidelijk. Mogelijk een bemoeie nis met het jeugdwerk of met de zorg voor bejaarden. Zonder echter in het werk te treden van de organisaties die reeds op dit gebied bestaan. Een voor beeld: Het zou mogelijk zijn om de or ganisaties die zorgen voor het gehan dicapte kind in een federatief verband samen te vatten en dan in te bedden in de S.G. Hier staat echter nog niets vast. behalve dc bereidheid van de S.G. om zich te geven aan deze taak. Vakantie-feest Maar «aast het aanpakken van nieu we taken, zullen ook oude afgestoten worden. Werk dat niet meer leeft onder de burgerij. Het organiseren van de Va kantiefeesten zal om die reden worden gestaakt. Er zijn plannen geweest om in de zo mervakantie 1964 een groot „Limburgs Zomerfeest*' in Schiedam te organiseren, waarvoor diverse Limburgse organisaties de bereidheid hebben getoond mede te werken. Er zou een Limburgse tentoon stelling kunnen komen (die gaat van de zomer toch naar Scarborough in Enge land), een optreden van de Maastrichter Staar, van volksdansgroepen en nog veel meer. De onkosten zouden echter zeer hoog zijn geweest, en de S.G. is terugge schrokken voor de financiële consequen ties. „Het geld kan beter gebruikt wor den voor dc nieuwe taken, die van meer betekenis zijn." heeft de heer,De Wolff toegelicht In zekere zin betreurde hij het wel, want komende zomer zouden de Schiedamso vakantie-feesten het der de lustrum vieren. Maar deze feesten zijn uit de tijd geraakt en ze spreken niet meer aan, „In de mist" Financieel gesproken kan het moeilijk anders. Want de S.G. vaart op dat ge bied „In de mist". De deze week op gestelde begroting voor J3G4 vertoont totaal van rond een ton aan uit gaven een tekort van f 56.000! En dan nog stevig gesnoeid, want anders was het tekort nog veel groter geweest, Nb is het tekort niet veel boger dan dat van vorig jaar en zal gedekt moeten worden met de opbrengst van de nog {Van ten onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Het mi nimumloon van honderd gulden per week voor werknemersfëters) van Z5 jaar Is een van de grootste problemen voor de middenstand. En het punt is niet zo zeer of we deze extra kosten mogen SCHIEDAM, woensdag St. doorberekenen, maar het punt Is dat hetijjicolaas is nog maar net weg of de minimumloon ook doorwerkt m de lo- nen van degenen die jonger zijn dan f "]omcn verschijnen al op dc 25 jaar". pleinen en straathoeken. Stapels bomen en takken worden uit \va- ALdus mr, A. Geti risen, secretaris van de Rotterdamse middenstandsvereniging „Handel en Nijverheid", tijdens de jaar vergadering in .Atlanta" maandag avond. Sprekende over de lonen en prijzen na het akkoord in de Stichting van de Ar beid, verklaarde mr. Geurtscn aan drie dingen te willen vasthouden: 1. De middenstand dient de volledige mogelijkheid te hebben om de zaken te gens geladen en op straat gedepo neerd. De kruisen moeten er nog onder worden geslagen en liggen netjes bijeengepakt naast de bo men. Op de Rembrandtlaan waren twee verkopers bezig met het uit laden. De heer J. M. Koogje (46), van de auto. Meteen lichte hersenschud ding en schaafwonden aan de rechterhand i werd zij in het gemeenteziekenhuis op-[ genomen. SCHIEDAM", woensdag In de „Gale rie CCC", gevestigd in het woonhuis van Ellen en Hans van Dijk aan de Mgr. No- lenslaan, worden van 13 december tot cn met C januari tien beelden, in 1963 ver vaardigd door de Schledamse beeldhou- wer Piet van Stuyvenberg, tentoonge steld. Dc tentoonstelling Ls na afspraak (tel. 65830) te bezichtigen, ook des avonds. Mede worden geëxposeerd druksels van H. Werkman, gouaches van P. Ouborg, schilderijen en gouaches van J, Nanninga, tekeningen van Karei Appel en reliëfs: van J. van Schoonhoven. SCHIEDAM, woensdag Het Stedelijk Museum van Schiedam zal van zaterdag 21 december tot en met zondag 12 janua ri 1964 drie verschillende tentoonstellin gen tegelijk houden: „Jong Egypte weeft"; „Koptischc kunst uit de 4de-8ste eeuw", een verzameling van Christian Grand uil Zurich en „Kerstgroepen en wandkleden*'. De officiële opening heeft plaals op vrij dagavond 20 december om 8.15 uur. drijven zoals de middestanders menen de |bcler bckend aIs dc bloemenverko-' zaken te moeten dnjven. t> 2, Als er ergens sprake van een ach- Pcr met de toeter „Kooie Koos en terstand in de prijsaanpassing is, dan is de heer P. Schaper (42), bloemen- het wel m de leeenaniddelentonchc; verkoper op hot Rubensplein, wcr- met name dc bakkers en melkleveran» i f 1 ciers hebben het moeilijk. ken «*l tvvaall jaar samen, in de 3. We moeten blijven staan op door- kersttyd. „De naam Rooie Roos heb berekening van de heEere kosten in do jfc fe danken aan het feit, dat ik prijzen. Weliswaar mag de eerste vijf i procent loonsverhoging in de prijzen ja"ljd door de straten loop te worden doorberekend, maar de tweede j (Advertentie LM.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 j vijf procent niet. En toch is het onmo gelijk dit zelf te betalen. Mr. Geurisen zei zijn hart vast te houden voor het aantal slachtoffers, dat z.i. m de toe komst zal vallen. In dezelfde adem voeg de hij er echter aan toe te hopen dat hij de zaken te pessimistische zou zien. „Het kan de middenstand alleen maar goed gaan, als het heel Nederland goed gaat," aldus mr. Geurtscn. In dit verband zei de secretaris van „Handel en Nijverheid" voorts: „Ais ooit de tijd gunstig is geweest om te be vorderen dat de zaterdagmiddagverkoop behouden blijft, dan is het nü". Hij merkte dit op n.a.v. het feit dat dc Chr. Middenstands Bond zich beijvert de win kels op zaterdagmiddag te sluiten. Vóór deze verklaring over de lonen en prijzen gaf mr. Geurtsen een toe lichting op het afwijzende standpunt van de Kon, Ned. Middenstands Bond te genover het door de confessionele bon den opgezette middenstandszege!. SCHIEDAM, woensdag Twee leden van het personeel van dc Ver. Glasfabriek N.V. in Schiedam hebben een Kon, onder scheiding ontvangen. Het zyn de heren D. van Henvaarden en Rh. J. van Win ger ei er, belden uit Delft (wonende resp. Ja- vastraat 47 en Verversdjjk 56J, die veertig jaar in 'dienst zijn bij genoemde N.V.. Tijdens een vanmorgen in de kantine belegde bijeenkomst heeft burgemeester; mr. J, W, Reek de beide jubilarissen toe- gesproken en heil de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau opgespeld. schreeuwen rooïc rozen, maar ik heb ze nooit", vertelt de heer Koogje lachend. T weeduizend De heren hebben tweeduizend prachtige Luxemburgse bomen en een enorm, aantal bossen dougtesgroen, „Dat is dat groen met die platte naalden", verduidelijkt de heer Schaper. Op de vraag of ze denken dat ze alle bomen kwijtraken, antwoor den de beide heren kort maar krachtig: «ja-" „Vorig jaar haden we ongeveer even veel, en die zijn we ook-allemaal kwijtge raakt. We hebben zelfs de laatste dagen nog bomen uit Rotterdam moeten halen, omdat we zonder zaten. De bomen heb ben dezelfde prijs als vorig jaar, variërend van drie tot zeven gulden. U krijgt voor dezelfde centen, dezelfde, nee een mooie re boom." De heren hebben gistermorgen de bo- len in Luxemburg gehaald. Deze zijn mooier dan de Hollandse omdat deze laat ste kale pieken hebben. Bij de Luxem burgse bomen zitten de takken tot aan de kruin, ,De mensen zoeken de mooiste boom alt en vragen niet eerst naar de prjjs. De meesten willen een volle boom. In de oorlog keck men naar de lengte: naar mate de boom langer was, hoe hoger de prijs. Dat was voor het hout. Nu gaat het om de mooie vorm. Omstreeks do tivintigste is het het drukst. De mensen kopen vroeg, omdat er dan nog voldoende keus is." Centrum aan Noord molens tr. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag De situatie op de arbeidsmarkt in het ressort van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord ls nagenoeg dezelfde als een maand geleden. Dal wil zeggen: de overspannen arbeidsmarkt In het Water weggebied blijft voortbestaan. Aan het einde van de maand november was In Schiedam, Vlaardingen en omgeving praktisch geen seizoeninvloed merkbaar, zulks in tegenstelling tot de provinciale en landelijke gegevens- De werkloosheid bedraagt In bet GAB Nieuwe Waterweg- Noord minder dan elders. Afgewacht dient te worden welke in vloed de loonsverhoging op de werk gelegenheid zal hebben. Vooral aan werk geverszijde is een afwachtende tendens merkbaar waar het gaat om de toekom stige personeelsvoorziening, women met o, In Schiedam stonden per tótln» no te houden kermis. Een wel «er wissel- vember nog 1676 aanvragen open. Daar van waren er 1075 in de metaalindustrie, 137 in de bouwwereld, 78 voor de glas- verwerkende industrie, 41 in de houtver werkende industrie, 43 in de levens- en genotmiddelenindustrie, slechts 13 in dc chemische sector. De voornaamste posten van het Vlaar- dingse aanvragen-bestand (712) waren: sector metaal 320, chemie 99, bouwwereld 78. houtverwerkende industrie 62. In het rayon Maassluis (Maassluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Hol land) waren de voornaamste onderdelen van de 1401 openstaande aanvragen: mo taal 1039, chemie 97, bouwwereld 95, hout verwerkers 70 en textiel 27. Een analyse van de openstaande plaat sen bij de onderscheidene bedrijven leert, dat In de metaalindustrie een tekort van procent van de bezette arbeidsplaatsen bestaat. Het gemiddelde bedraagt 3 pro cent, welk percentage ook geldt voor de bouwnijverheid. Er zijn nog geen gegevens voorhanden of iu deze contreien bij strenge vorst de bouwnijverheid zal kunnen blijven door werken. In de maand november arriveerden rond 80 Spanjaarden. 110 Turkse arbeids krachten en 60 Jordaanse arbeiders. Er zijn slechts hier en daar geringe moeilijk heden geweest met de buitenlanders- Men venvacht, dat de onderbrenging na de december-feestdagen gemakkelijker zal verlopen dan thans. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Rotterdam krijgt het begin volgende week een bmvlingcentrum. De onderneming Inter Holland Bowling gaat het centrum aan de Noordmolenstraat exploiteren. De on derneming heeft in Nederland cn in an dere Europese landen ook van deze een* tra. „De behoefte aan een bowlmgcentrum is in Rotterdam duidelijk aanwezig," vertelde ons een zegsman van de Inter Holland Bowling. „Vele Rotterdammers komen sinds jaar en dag naar Scheve- ningen om deze vorm van entertainment tc bedrijven". Na de oorlog onderging het uitgaans leven inderdaad een verandering. Het was niet meer alleen „pa", die in het café een biertje ging drinken. Het hel© gezin wil aan ontspanning doen en liefst gelijktijdig. „Bowling is daarvoor een goede vorm van uitgaan," zei men ons. Grote verwachtingen koestert men ïn Rotterdam van de schepelingen. Bowling js internationaal, „Deze mensen zullen hel centrum zeker weten te vinden. Voor de Rotterdammers ligt het ook gunstig, in een druk bevolkte buurt Trouwens om vier banen aan de Bin nenweg of bij wijze van spreken aan de Lijnbaan te exploiteren, zou niet renda bel zijn," meende de Inter Holland Bow ling. Drie maanden geleden werd aan de Noordmolenstraat een winkelpand aange kocht, dat nu als centrum wordt inge richt Het Js nog niet zeker of het vol gende week maandag dan wel dinsdag wordt geopend. SC1EDAM. woensdag De heer Ale- «'Sn de Groot heeft de wcus te kennen gegeven zijn functie als penningmeester van de Stichting De Schiedamse Gemeen schap te willen neerleggen, daar deze taak te zwaar is gaan wegen In verband met zijn leeftyd. De heer De Groot 2al echter lid blijven van het Dagelijks Be stuur en van de Bestuursraad, Een definitieve vervulling van bet pen ningmeesterschap is nog niet gevonden Het lid van het DB., mr. H. A. M. Roe- lants zal tijdelijk als penningmeester op treden. MAASSLUIS, woensdag. Op de Maasdijk raakte door de gladheid een auto van de weg. Dc auto. een combina- tiewagen, werd bestuurd door J. E. Poot (18) uit Dc Lier. Naast hem zat G. Boe- kestein, oud 31 jaar, eveneens uit De Lier. De heer Poot reed met een snelheid van pl.m. 60 km per uur door de bocht Door de gladheid van het wegdek raakte hij in een slip en rolde de dijk af. De heer Poot totaal overstuur, is naar bet ziekenhuis te Vlaardingen vervoerd. Hij heeft een zware hersenschudding opgelo- pen. Boekesteijn kwam er met enkele sehaafwondjes af. De auto werd zwaar j beschadigd. Peperduur De kruizen zijn. dit jaar iets duurder, maar dat heeft geen. invloed op de ver koopprijs. Hulst is er dit jaar erg weinig, vanwege de strenge winter van vorig jaar. Men zal het ook vrij weinig zien en als het er is, dan zal het peperduur zijn. Van de hopen langs de straat wordt niet gestolen. „We hebben de medewerking van de scholen in de omtrek, die geven we altijd gratis groen. Eén keer hebben we iets leuks meegemaakt. Er kwam een man naar ons toe, die vroeg hoeveel een boompje van deze grootte kostte." De heer Schaper wijst het aan. „Ik zei drie gulden. Alstublieft hier is het geld, mijn zoontje heeft gisteravond zo'n boompje meegeno men." De belde heren hebben in de loop der jaren veel meegemaakt, veel leuks voor al. „S5o kwam er een mevrouw ee«i boom kopen. Ze pakte er een vast en zei, %val zijn die takken bovenaan licht. Nou me vrouw, zei Ik, u kunt er een gewicht van v|jf kilo aan hangen, dan houdt h|j bet. Goed, die dame kocht de boom. De vol gende dag kwam zij terug en zei: wat dat. voor manier was. Zij had twee kilo eraan gehangen en de boom was doorgezakt. Toen zei ik weer, ja mevrouw Ik heb ook niet gezegd twee kilo, maar v|jf." En de heer Koogje buldert van het lachen. tydens de zomervakanties van de scholen, zullen komende zomer niet meer worden gegeven! Er waren aanvankelijk planned om dit der de lustrum juist extra-groot te vie ren met een z.g. „Limburgs zomer- Eeesf*, maar het bestuur van de S-G., zoekend naar verbreiding van het arbeidsterrein en bereid om nieuwe taken op zich te nemen, heeft uiteindelijk gemeend de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. (er werd gedacht aan zelfs rond 60.000!) heter aan wat anders te besteden. Géén Limburgs zomer feest dus en zelfs geen vakantie- feest in de traditie geworden vorm. Dit betekent echter niet, dat er dan cok helemaal niets gedaan wordt. De activiteiten zullen echter geheel ge richt worden op de jeugd en zo mogelijk zelfs nog in uitgebreider vorm, plaatsheb beu in de maand juni en niet meer in de vakantie-ma and wanneer een. groot deel van de bevolking met vakantie elders ver toeft Wat er dan voor de kinderen uit de bus zal komen, kon de voorzitter van de S.G., de heer F. A. de Wolff echter nog niet zeggen. Wat echter wèJ in de vakantie zal plaats hebben dat zijn, naast de gebruike lijke Zomer-tentoonstelling in het Stede lijk Museum, de uitzendingen van de schoolkinderen. Deze dagtochten zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer naar het strand van Hoek van Holland worden ge maakt, want daar is de S.G. nu al de laatste drie jaren heen geweest en de be langstelling is aan het dalen. Waarheen dan wel. is nog niet vastgesteld; overwo gen wordt om er een zekere variatie in. te brengen, binnen de week dat de kinderen meegaan. Dan zal het mogelijk zïjr» om met mooi weer naar het strand te trekken en als het weer omslaat naar een meer beschutte gelegenheid. Kermis wel Wat ook doorgaat, vrel door moet gaan, omdat de S.G. er financieel van afhanke lijk is, dat is de jaarlijkse kermis, weder om begin augustus te houden. Zoals be kend zal deze kermis komende zomer weer op het parkeerterrein aan de Broers- vest worden gehouden, doch er zal ernstig overwogen worden om de kermis wat meer ruimte te geven, b.v. door uitbrei ding naar de kant van het Emma-plant- soen. Nu heeft het S.G.-bestuur er duidelijk bezwaar tegen om een kermis-zonder- r te organiseren- „Wij 2yn per slot geen kermisexploitanten" vond de heer De Wolff, Een „aangeklede" kennis dus. Dat wil zeggen, er zullen in de kermis-tyd ook andere attracties worden gegeven. Zo als b.v. voorstellingen in het Passage-thea ter, die altijd in de smaak «allen. Oranje-feesten Aan de viering van Koninginnedag e_ van Bevrijdingsdag wil het S.G.-bestuur echter niet tornen. „Dat zyn we min of meer aan het aanzien van de stad ver plicht." Het is niet uitgesloten dat er zelfs enige uitbreiding aan wordt gegeven. Dat is vorig jaar al begonnen, toen vele fees telijkheden naar dc wijken werden ver plaatst, hetgeen de belangstelling zeer ten goede is gekomen, doch nu ls bovendien een samenwerking verkregen met fle Oranje-ver. „Wllhelmlna" in Kethel. zodat ook deze wük meer In de activiteiten zal worden betrokken. Wat de Ver. Nat. Feest- en Gedenkdagen voor het komende jaar zal uitbroeden is nog niet bekend, maar het zou wel eens anders dan anders kunnen worden. Want ook in deze feest-sectle van. de S.G, be staat een bereidheid tot vernieuwing, en verfrissing, waarbij ook aan een „door stroming" in het bestuur is gedacht. THEATER KOGGSTR. 2a SCHIEDAM TEL 6B808 YUL BR.YNNER in. een boeiende avonturenfilm ONTSNAPPING UIT ZAHRAIN Een. meedogenloze achtervolging door een helse zandstorm en een moordend vuur Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur Technicolor en Fanavision 14 jaar RAY MIDLAND - HEDY LAMARK MACDONALD CAREY REVOLVERVECHTERS Waar de kogels de wet dicteren en het geweld regeert! Zondag-matinee 2 en 4.15 uur In KLEUREN 14 jaar JEFF CHANDLER - FESS PARKER NICOLE MATJREY GREEP NAAR DE MACHT Beklemmende spanning in een bloedige avonturenfilm Maandag, dinsdag en woensdag 2 en 8 uur In TECHNICOLOR 14 jaar VAN HEFLIN - SILVAN A MANGANO VERA MTT.F-S VIJF GEBRANDMERKTE VROUWEN Veroordeeld en vernederd vochten, zij voor hun vrijheid Donderdag 2 en 8 uur 18 jaar Fotografie Voor pasfoto naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, iel 6 67 20. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. ADVERTEER SEËELMATIG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1