„BLIKSEM ACTIE" VOOR BOUW VAN SPORTHAL 'COUPON vDAGEN missen, VOORDEEL C HI EDAM Plan moet leven onder de gehele bevolking Sporthal biedt veel mogelijk heden Belangstelling voor een sportweek 1964 Warme oliebollen bij koude Nwe Haven Wmm e liil Klaar-Overs: 'halve agenten' CLAUDIA KOELKASTEN f P.L. Visser: vak sterft u t" 4.95 13.95 Voor en door Schiedam 900.000 moet bijeen gebracht, met giften en vooral leningen 2JJ fTTT] Ml FITTl i SBLO-sectie voetbal enz. OBK jeugd geeft een concert Lamoen scheurde: aanhangwagen los Burgerlijke stand Af scheids-receptie v. d. Bergh-school f T rjP "X7" Weinig klanten, dan gaan bollen de haven in sis DE SGHIEDAMSE MEUBELBEURS WALA donderdag 12 december 1363 pag. 5 SCHIEDAM, donderdag De plannen voor de bouw van een eigen sporthal in Schiedam, geboren In 1955 bij de Sehiedamse Gemeenschap en na vele jaren van tlnbnering tot nieuw leven gekomen, toen in me! van dit jaar de gemeenteraad, op Initiatief van de SBLO. besloot tot de financiering van de aankoop van c«n stalen hmgargeraamte dat de ruggegraat zal worden van deze sporthal, zullen volgende maand In de volle publieke belangstelling worden gebracht. Want het bestuur van de Stichting Sporthal Schiedam gaat in januari. In navolging van Mies Bouwman met haar „Open het Dorp" en van dr. Van Swol met zijn actie voor de vluchtelingen j„ Griekenland, in Schiedam een groots „moment-actie" voeren. „Want deze plannen moeten gaan leven onder de bevolking. Alleen als grote groepen In de burgerij btreW rijn zich in te zetten, zal het mogelijk zifn de plannen over enkele jaren te realiseren!" SCHIEDAM, donderdag. Dc sporthal die (hopenljjk) binnenkort in Schiedam ui verrijzen, zal er een van forse afmetin gen zijn. Namelijk 73 meter lang, 37 meter breed en minimaal aan de zijkanten 8.6 meter hoog. liet wordt één grote rulmto ronder steunpilaren. Dit betekent dat er ndmte is voor naast elkaar negen volley bal- of basketballvelden of drie zaalhand bal- or zaal-voetbalvelden of drie tennis banen. Door om de drie meter te verplaat sen doeken, zullen die velden van elkaar [tsihelden kunnen worden. Ook Is een combinatie van diverse sporten mogelijk. Men wil per se éën grote ruimte hand haven, zodat er geen vaste afscheidingen komen. Ook geen vaste tribune. Wel zal het mo gelijk: zijn om bij belangrijke, publiek trekkende wedstrijden, een losse tribuno voor tweeduizend toeschouwers aan to brengen, doch. dan zal speelruimte geof ferd moeten worden. Normaal zal er cah ier plaats voor publiek zijn langs de wan- dsn, waar een strook van drie meter open blijven, gedeeltelijk tussen de één me- iKnaar voren springende stalen spanten. Kegelbanen ffó Sporthalbesluur heeft echter wel racend kegelbanen, twee naast elkaar, Ie moeten doen aanbrengen aan de korte hut van de zaal. Daarboven (de zaal is raim achter meter hoog!) Is een biljart» tentrum gedacht, meer speciaal bedoeld voor het jeugd-biljart. Vanuit deze bil- jartniimte kunnen dan weer de officials door de glazen wand de wedstrijden radc- iUan. Aan deze „kop" komt ook de mate riaal-bergruimte van 18,30 bij 6J.0 meter. Aan de lange zijde, aan weerskanten van de ruime entreebal, komt de accom modatie. De vier kleedkamers, de toi letten en douches, een werkplaats, kan toren voor leiding en administratie en ook de EHBO-kamer met een aparte uit gang, Aan de andere kant van de ingang tornt de kantine, waar men consumpties kan krijgen tegen redelijke prijs. Vodt de vloer in de hal is gedacht aan giet-asfalt op beton. Net als in de Energiehal dus. Hoge huur Wat echter ook van de Energlehal is •rerpenomen, dat zijn de huurprijzen. Voor Sehiedamse begrippen dus nogal koop! Doch dat kan moeilijk anders bij n'n dure hal. Die prijzen kunnen moge lijk echter gedrukt worden, wanneer de bouwkosten lager komen, door veel finan ciële medewerking. Doch dat Is nog niet le voorspellen. Het werk-comité rekent echter op een goede bezetting van de hak Niet alleen in de avonduren (dat zal wel lukken), maar ook overdag. Bijvoorbeeld door de var- kuur als overdekte tennisbaan. Of de jeugd zou op woensdagmiddagen er kun nen rolschaatsen tegen lage entreeprijs. Ook is het de bedoeling om de hal te verhuren voor tentoonstellingen, shows, of voor personeelsavondsn op de zater dagen als de sportlieden toeh niet in actie 2ijn. Buiten het seizoen zal de ver buur gestimuleerd worden. Maar, en dat h uitdrukkelijk gesteld, de sport zal de voorrang moeten hebben bij bet huren van de zaal. (Advertentie IM.) mannen die UB „EEN GOED PAK" denken, denken aan: Scaieuaia Hoogstraat 1*4 APOTHEEKDIENSTEN APotheek Rembrandt, Hembraodtlaan 5. TENTOONSTELLINGEN '«d. Museum: dagelijks 10—17, zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN f^sage, 2 uur: Lift naar de misdaad «ouopole, 2 en 8 uur: Psycho, DIVERSEN 8 uur: Cabaret Katholieke Kring. •«We. 8 uur: Lezing KNMTP. Arcade, 8 uur: Seined. Cbr. Mannenkoor, lezing en dia's. Op de gisteravond gehouden vergade ring van de sectie voetbal van de SBLO zijn de plannen concreet op tafel gelegd door het Stichtingsbestuur. Niet alleen wat de vormgeving betreft (die overigens in grote trekken al bekend is), maar vooral de financiële consequenties. Het werk-comité uit het Stichtingsbestuur be staande uit de heren N. Spithoven, C. J. M. Bolmers en Th. Jansse, hebben deze plannen toegelicht. Bij Sportparkbriij De sporthal zal hoogstwaarschijnlijk (de gemeenteraad zal er nog de goedkeu ring aan moeten hechten) komen te lig gen bü de Sportparkbrug, op het drie hoekige stuk grond dat omsloten wordt door de Poldervaart, de verlengde Nieu we Damlaan en de Rijksweg 20. Architect A- J. ter Braak heeft dc bouwkosten voor het bestaande plan globaal begroot op 900.000. Dit is een héél groot bedrag, doch de leden van het werk-comité zijn vol opti misme de2e negen ton toch wel bijeen tp kunnen brengen. Mits er medewerking wordt verleend door de burgerij. Nu is het 2o dat uit het bedrijfsleven reeds ver schillende toezeggingen zijn gedaan, die het werk-comité do hoop geven dat het bedrag van ƒ625.000 dat aan leningen verkregen raoet worden, ook wel bijeen zal komen. En dan op gunstige voorwaar den. Er is bijvoorbeeld al een aanbod voor een renteloze lening. Giften Doch de rest, of rond ƒ275.001) zal aan giften, schenkingen en donaties bij eengebracht moeten worden. Op een belangrijk deel, namelijk 97^00 mag al gerekend worden. Dat is de waarde van het stalen skelet voor de sporthal, dat door de gemeente betaald Is. Nu de rest nog. Daarvoor zal dan een beroep gedaan worden op de sportverenigin gen. op particulieren, en ook op de be drijven. Vooral op de laatste. „Maar wij kunnen moeilijk bij de be drijven. aankloppen voor belangrijkere bedragen, wanneer de sportwereld zélf niet eerst heeft getoond belangstelling te hebben en ook medewerking te willen, verlenen aan het tot stand komen van de sporthal," vond de heer Bolmers. Van de tachtig bij de SBLO aangesloten sport verenigingen zal dan ook een bijdrage van minimaal /I per week, gedurende drie jaar worden gevraagd, „Daarmee zijn we er nog lang met, maar het is eon geste, waaruit blijkt dat het sportleven zeil ook iets over heeft voor de verwezen lijking van de sporthal." Bliksem-actie Dan dc burgerij. Die wordt In „bewe ging" gebracht tijdens de met vele fan fares te voeren „bliksem-actie" op één avond in januari. „De hele bevolking zal opgewekt moeten worden om bij te dra gen in de bouw," zo meent het werk comité. Begeleid door muziekkorpsen en drumbands, geluidswagens en wat dies meer zij, zullen op die avond vele hon derden Jonge sportslleden de gehele stad aflopen om aan de Schiedammers 5C.0D0 „bouwsteentjes" te slijten tegen 50 cent per stuk. Er zijn zelfs nog één grote en enige kleine prijzen mee te winnen, doch dat moet bijzaak zijn. Op die manier zal rond ƒ23.000 bijeen te brengen zijn. Het kan. Voor Het Dorp brachten de Schie dammers vele tientallen duizenden gul dens bijeen en voor de vluchtelingenactle weer ƒ20.060 waarom dan geen ƒ23.000 voor een ètgen sporthal? En, er zou be langstelling uit blijken voor de plannen. Ook op de winkeliers en op de middel grote en kleinbedrijven zal een beroep worden gedaan. Voor bijdragen in geld, maar ook en vooral door net leveren van materialen of diensten tegen gereduceer de prijs. Zo is er al een transportbedrijf dat aangeboden heeft de vrachtauto's ter beschikking te zullen stellen, om het 150 ton wegende stalen skelet, dat nu nog In Gorkum ligt, naar Schiedam over te brengen. Een fabriek wil de bouten en moeren, nodig bij het opzetten van het geraamte, gratis leveren. Twee technische scholen hebben toegezegd te zullen mede werken door de leerlingen tijdens de les sen tal van voorwerpen voor de sporthal te laten vervaardigen. Ook op die manier kan men helpen de sporthal tot stand te brengen. Exploitatie-tekort Tenslotte is er nog de gemeentelijke overheid, waar de Stichting tegenaan kan Ietn.cn. De gemeente heeft al het staal- skelet betaald; ook de bouwgrond zal mogelijk gratis beschikbaar worden ge steld. Maar tenslotte: de gemeente zal wel moeten opdraaien voor het te ver wachten jaarlijkse tekort op de exploita tie van de sporthal. Deze zijn als volgt becijferd. De eerste vijf jaar een geraamd jaarlijks tekort van 26-500, van het zes de tot en met het dertigste ƒ36.500 per jaar en dan weer vijf jaar 17.50D. De verschillen komen door de aflossing van de leningen, die verschillende looptijden hebben. Venvacht Wardt dat de gemeen teraad bereid zal zijn de jaarlijkse tekor ten op zich te nemen. „Maar als er veel giften binnen komen, in geld of in nalura en als er veel zeilt gewerkt kan worden door enthousiasten, dan zal er minder geleend hoeven te wor den en dan kan. het exploitatie-tekort ook dalen," meende de heer Bolmers. Uit bovenstaande zal duidelijk zijn, waarom het werk-comité de leuze voert „Bouw door Schiedam, voor Schiedam". By eendrachtig samenwerken kan zo spoedig mogelijk tot een uitvoering van de plannen worden gekomen. Daarom de .hllksem-actle" in Januari. (Advertentie LM.) Morgen overmorgen Vrijdag Zaterdag COUPONS op alle afdelingen Decoratie stoften,- weefstoffen, grote coupons prachtige velours, vitrage, tapijten, vloer bedekkingen en meubelstoffen voor minder dan de helft der waarde BINNENWEG "Ciy Centrum" BElJERLANDStüLAAN SCHIEDAM, donderdag. Het Jeugd- amusements-orkesi van O.B.X. zal vrijdag 13 december de jaarlijkse uitvoering ge ver. in Tivoll, Dit concert is voor iedereen kosteloos toegankelijk^Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij Muzlekinstnimentenhan- del Fa. van Krogten, R'damsedijk 148 of vrijdagavond aan de zaal. Het jeugd-orkest is enigzins omgevormd; de leeftijdsgrens voor deelnemers is iet» hoger gesteld en daardoor heeft men meerdere jonge muzikanten kunnen aan trekken die gaarne populaire muziek wil len maken. Jonge muzikanten zijn echter nog van harte welkom. Ook het grote or kest heeft nog plaats voor gevorderde en beginnende muzikanten, tamboers etc. Dit grote orkest, dat op het j.L gehouden con cours te Aalsmeer weer uit de bus is ge komen met een eerste prijs In de aller hoogste afdeling, bewijst steeds weer dat men bij O.B.K, serieus muziek beoefent De repetities zullen binnenkort op een door de weekse avond worden gehouden Zondag zal O.B.K, om ca. 12 uur naar Den Haag gaan om de voetbalwedstrijd A.D.O,Feijenoord op te luisteren. SCHIEDAM, donderdag. Op de Overschiesestraat nabij de Hoflandstraat scheurde woensdagmiddag om half drie de lamoen van de vrachtauto met aan hangwagen van de heer A. M. uit Rotter- im. De aanhangwagen liet los en kantelde tegen de geparkeerde auto van de heer Reacties Op de SBLO-sectie vergadering werd belangstelling getoond, hoewel men niet direct warm liep. Maar het waren dan ook de voetbalverenigingen die aan het woord waren. Zij hebben niet zo'n groot belang bij een sporthal en. bovendien zijn het niet de kleinste en armste clubs in Schiedam. Voor hen was een bijdrage van één gulden per week kennelijk geen bezwaar. SCHIEDAM, donderdag. Er bestaat onder de sportverenigingen een goede be langstelling voor het wederom organise ren van een Sportweek in Schiedam, die dan echter in de laatste helft van de maand juni volgend jaar zal moeten wor den gehouden. Zo bleek op de gisteravond gehouden vergadering van de SBLO voor ,.e sectie voetbal, cricket, honk- en soft bal. Daar slechts acht van de zeventien aangesloten voetbalverenigingen verte genwoordigd waren, kon de sectie geen besluit namen. Bovendien zullen de an dere sportverenigingen zicb vrijdag aan staande dienen uit te spreken. Van allo verenigingen wordt vóór 1 februari een uitspraak verwacht over het al dan niet houden van een sportweek. De Sportweek in 1962 zat, zo meende men, organisatorisch goed xn elkaar, doch de pubheke belangstelling was teleurstel lend klein geweest, wat geweten werd aan een onvoldoende propaganda. Om die re den, maar vooral door gebrek aan geld, xs de sportweek dit jaar niet gehouden. Door een ruimere gemeentelijke subsidie de sport (ongeveer 1.500,—) zal da SBLO komend jaar meer armslag hebben en met de subsidie van de Sehiedamse Gemeen schap van ƒ2.000,zal het organiseren van een sportweek weer mogelijk zijn. Doch SBLO-voorzitter A. de Jong heeft als voorwaarde gesteld dat de ver enigingen dan ook de werkers moeten leveren, die in de organiserende com missie zitting moeien nemen. De Sport week 1961 heeft voornamelijk gerust op de schouders van de heren Blommers en Spithoven en die zitten nu tot over de oren in het werk -wegens de Sporthal acties. Anderen moeten nu een handje helpen. Daar bleek wel bereidheid toe te bestaan. Wielerronde De komende sportweek zal eind juni ge houden moeten worden, omdat de ren nersclub Schiedam voor die lijd Dok de wielerronde van Schiedam heeft vastge steld. Dat komt omdat de SG plannen heeft om de jaarlijkse Vakantie-feesten naar juni te verplaatsen en daarin speelt de wielerronde een grote rol. Maar zo heeft men nu al vast een grote sport' attractie voor de sportweek. Uit dc vergadering kwamen wat sug gesties naar voren voor evenementen in de Sportweek, Een softbaltoernooi voor de jeugd, een crieketwedstrïjd, een honkbal wedstrijd tussen negentallen van Schie dam en Rotterdam (maar dan zonder de 'sterren van Sparta!)enz. De heer Van der Touw van Schiedam brak zelfs een lans om de Sportweek 1964 nog groter op te zetten dan in 1962 het geval was. „Hoe groter opzet, hoe meer kans van slagen," meende hij. Gro ter echter door meer massaal optreden en niet door het aantrekken van enkele sport-sterren. Het bestuur had er wel oren naar, vooral nu door ruimere financiën wat meer risico genomen kan worden. Tijdens de rondvraag kwamen enkele problemen naar voren. TJrsus heeft er vele: de toegangsweg naar het veld is van slecht tot nog slechter geworden, er sxaat een hinderlijke heg tussen kantine en sport' veld, op de parkeerplaats worden de Ur- sus- en ook Demos-leden verdrongen door de bezoekers van de Hermes-wedstrijden, en het clubhuls, door Ursus zelf van bin- nen helemaal opgeknapt en verbeterd, mag van buiten toch echt wel een gemeen- telyk-verfje krijgen. DHS vroeg wanneer het zo lang beloof de verharde trainingsveld er nu eindelijk eens zou komen; nu wordt getraind op het bijveld, -wat niet mag. Doch deze kwestie komt in b. en w. binnenkort aan de orde, zo bleek. SFC wilde eens iets gaan doen aan de verhuizing, maar weet nog steeds niet het hoe en wanneer. De heer J, Bronneman, ambtenaar voor sportzaken, vertelde dat de twee nieuwe sportvelden in Thurlede: bijna gereed zijn, doch het kleedlokaal is het probleem. Het is niet de moeite waard om het kleedlokaal van de Boeshoek naar Thurlede te verhuizen, hoogstens kan er een kantine van gemaakt worden. De ge meente moet zorgen, voor een kleedlokaal, maar het wachten op de bouwvergunning van het rijk kan eindeloos duren. (Van een onzer verslaggeefsters/ SCHIEDAM, donderdag. Ruim hon derd ^Klaar-Overs" uit Schiedam kregen woensdag in Musis Sacrum een feestmid dag aangeboden door de politic. Hoofdin specteur H, Willems van Beveren heette de jongens en meisjes welkom en sprak over de goede diensten, die z|j hun school kameraadjes bewijzen, door hen veilig met htm spiegelei naar de overkant te bren gen. „Wij zyn blij, dat jullie vier maal per dag klaar staan. In de zes of zeven jaar. dat de brigadiertjes er zijn, gebeuren slechts twee ongelukken op de zebra's Dat is een bewijs, dat jullie heel belang rijk zjjn. De brigadiertjes zijn halve po litiemannen en zfi moeten zich weten to gedragen. Niet, zoals ik laatst hoorde, de beplan ting aan de Nieuwe Damlaan vernielen, dat hoort niet. Ook met spiegeleieren ka pot slaan op de hoofden van anderen De kir *1 eren kregen enkele films to zien: „Het leven van Henri Ford"; „Hoe men met moet rijden in een auto" en een film van Stan Laurel en Olivier Hardy. De laatste oogstte het meeste succes. De kinderen leefden zich helemaal in en schreeuwden uit volle borst mee. De zaal was gratis ter beschikking gesteld en in de pauze kregen de Klaar-Overs speldjes met automerken, een kalend:» en snoep goed. P. L. v. d. H, Deze werd ernstig bescha digd. Een lichtmast, die langs de weg stond, werd totaal vernield en is ver wijderd door het GTB. Een groot aantal kurkplaten een gedeelte van de lading werd vernield. Tegen de beer M. is proces verbaal opgemaakt. (Advertentie LM.) de verlovingsring voor moderne mensen CLAUDIA de nieuwste creatie van de CONSTANT CONSUL 'krieken Een der mooiste rjn gen oltde Constant collectie Limnx ffvhctn ia COKSTANT-faifUk* «Wlwirttrf rrW. ic Uaamfotia mt elU COXSTjiffT-aoittlm palis takmibaer SCHIEDAM. GEBOREN: Johannes A., z. v. A, J. J, van Winden en M. J. Ver schuren; Lucia R. M., d. v. A. P. Beuen en M- J. G. Hendrix; Selma J., d. v. G. F. A. A_ van Leeuwen en A. van Os; Wil- helmina, d. v. J. Punt en C. H. Sieeuwen- hoek. OVERLEDEN: A. M. Scholte, 82 j.; L, Steenbergen, 54 j., echtg. van H. P. Bras; J. Bijl, 38 j. SCHIEDAM, donderdag. In de chris telijke Mr, dr. W. v. d. Berghschool voor BLO, aan de Burg. Honnerlage Gretolean zal vrijdagmiddag van 3 tot 4 uur een re ceptie worden gehouden, wegens het ver trek van de onderwijzeres mevr. S. v. d. Hagt-de Vries, die met pensioen gaat (Advertentie LM.) atte fiftfRSten ook k huur V-/ KJ Jl-A X Teteiooe 30340 - 37434 (Van een. onzer verslaggeefsters) „Het Is nu eenmaal een traditie by ons om ieder jaar om deze tijd met onze ge bakkraam in een stad te staan. Wij staan wel Ingeschreven in Den Haag, maar ziet u, We hebben eigenlijk geen vaste plaats. WÜ zyn reizend, zoals dat heet. Nu staan we al voor de derde maal op deze plaats, het brede trottoir langs de Nieuwe Haven bü de kruising met de Burg. Knappert- laan." Zo zegt de heer P. L. Visser, die geholpen door zijn vrouw, mevrouw C. Visser-Piket, zyn olïebr'Ien goudgeel laat worden in de walmende oUe. „Mijn vader had vroeger, voor de oor log, een oliebollenbakkerij in de Hoog straat hier in Schiedam. Die liep goed. En zijn moeder heeft veertig jaar lang met een kraam gestaan naast het Stadhuis in Gorkum. 'n Beste plaats was dat, want iedereen liep er langs. Zo ben. ik er ook bij gekomen. Maar het is een uitstervend vak, dat oliebollenbakken. Wij staan vaak Advertentie IJK.) Betere kleding bij Nederland KattenDurg sinds 1856 op kermissen Gek hè, in het hartje van de zomer willen de mensen wél in een gloeiend hete oliebol happen. Maar nu, met de kou, komen ze met." Te koud „Het is hier ook niet zo'n beste plaats. Als het Ie hard waait, moet de kraam worden gesloten. Anders waait alles weg. En er komen, ook maar weirug mensen langs onze kraam. "We hebben de gemeente om een andere plaats vraagd, aan het erade van de Broers- vest bijvoorbeeld, bij de markt. Daar komen veel mensen langs en. daar staan we ook beschut. Maar hel verzoek is af gewezen, zodat we maar weer hxer zyn gaan staan." „Als het te koud is, slaat het beslag vaak neer en moet alles worden wegge gooid", zegt mevrouw Visser. „We houden niet van oud. Dat ziet u wel. Op het ogenblik zijn alle schalen nog leeg. Wat er *s avonds overblijft gaat de haven m." „Het Is hier net Nova Zembla. Daardoor is de verkoop ook niet denderend. We staan hier een maand lang, maar vaak sluiten we al vroeg. We mogen open zyn van één uur 's middags tot elf uur "s avonds. Vaak gaan we later open sluiten we vroeger. Het is soms niet om uit te houden" AUes klaar Het is half drie geworden. De heer en mevrouw Visser zetten, de luifel omhoog. Verse oliebollen en berlinerbollen wor den op de schalen gedaan. De prijskaartjes worden ervoor gezet en nu is het wachten op de klant". De oliebollen, die nog gloeiend heet rijn, smaken voortreffelijk. J~\ E oliebollen kraam, van de heer ■Ls visser aan de Nieuw c Haven, Er komen bijzondei- weinig mensen langs. Meestal zijn het kinderen, die een paar warme bollen komen kopen, „omdat ze het zo koud hebben". Ze zyn rijkelijk voorzien, van krenten. Dan komt de eerste klant, een dame, die een zak bollen, koopt. Maar het loopt met storm, zoals men kan verwachten met deze kou. De heer Vjsser bakt on verstoorbaar verder. In kleine komme tjes staat het beslag voor de berlinerbol len te rijzen. Er moet nog een hoop ge bakken worden, ananasbollen. appelbeig nets, spijsbollen en wafels. Maar of het alemaal zal worden verkocht? Be heer Visser levert ook op bestelling. De laatste tiJd laat hij een gedeelte van het geld vooruit betalen. „We hebben na melijk ondervonden, dat de mensen him bestellingen doen en als wjj dan alles hebben klaargemaakt dan kunnen we wachtten, vaak tot heel laai in de avond. Maar dan komt er niemand opdagen en kunnen we alles weggooien. Het geld krijgen we dan niet." Zal de verkoop dit jaar meevallen? „Dat hangt helemaal af van het weer. Wanneer het op Oudejaarsdag slecht weer is, of bfjzonder koud, gaan de mensen de deur niet uit en bakken ze zelf. Vorig jaar hebben we de helft van de Ingrediënten moeten weggooien." Wata beugelbeha geeft jeugdig-pittig accent! 374 voorgevormde Kan ten «ups, (ook met schouderbandjes te dragen) veilig en soe pel door elastische zij panelen, perfecte pas vorm, tijdelijk geheel kanten gordeltje, met schattig s!rikj'e-en jarrefelsvan ruche-elas tiek, 'n énig gordeltje, tijdelijk MKHKI Schiedam- Winkelcentrum Mgr. Nolenslaan, Iel.ó2511 Mesdaglaan hoek Rembrandtlaan, tel.65734- radio-T.y.- grammofoonplaten electr. huishoudelijke apparatuur U kijkt U vergelijkt U koopt bij Walz beha - met korte maagband - voor grotere maten, soepel sanfor poplin, uitzonderlijk goede pasvorm, verstelbare sefcouderbandjes» met fluweel gevoerd. Deze Wala beha Ir» cup Den tijdelijk LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 j C-EEN FILIALEN j slankmakende gaine van tule-elastiek(m et ritssluiting) voor het wat forsere figuur, verstevigd, geborduurd nylon voorpand, ach terzijde verticaal rek kend satijn-elastiek, tijdelijk Eerst bij Coja kijken. Was machines va ƒ90.15^30 korting. Ook merkma chines, Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 63341. Fotografie Rolfflms vergeten? De auto maat staat voor u Maar. Alle soorten films. Foto K. van Vuure», Hoogstraat 106. Schiedam: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Bïersloot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1