mtBEsnsssm Snelheidsridders op Burg. v. Haarenlaan CABARET voor de Kath. Kring VOETBAL: het zal moeilijk spelen zijn [mom] yOOR DE KANTONRECHTER Eerste paal voor nieuw Zonnehuis Begirt volgend jaar record bij spaarbank Wie heeft iets verloren? UNIEK gAnpHnn S.V.V. speelt bij N.O.A.D. Zaalhandbal- programma Volkskerstzang in Grote kerk De strijd rond de korven Eervol ontslag voor rector Bijkantoor spaarbank in januari open SAMENZANG- LOONGRENS? Een toverwoord de wasautomaat DE JAGER WORDT ARI-BENT0 DE NIEUWE KRACHTBRON? twdkoosmrs. DE JAGER DE JAGER msPBmmm KOOKSTER BE JAGER TELEFOON: vrijdag 13 december 1963 - pag. 5 (Advertentie IM.) fe MfrfrfelTantfsfrflaf 72 Aert van Nes straat 38 de affemfeuwste vindt U bij SCHIEDAM, vrijdag-. Burgemeester mr. J. Heusders van Vlaardingen zal vrij dagmorgen 20 december om 11 uur de eerste paal slaan voor het nieuwe Zonne huis van de Chr. Ver. tot verpleging van langdurige zieken, dat in de nieuwe wijk Holy zal verrijzen. De boawtüd wordt geschat op drie jaar en de bouwkosten op 4,5 miljoen. Het nieuwe Zonnehuis in Vlaardingen zal 204 bedden krijgen in zes verpleeg eenheden en komt in de plaats van het Sehiedamse Zonnehuis dat raet een capa citeit van 54 bedden reeds lang veel te klein is geworden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Verwacht mag worden, dat begin volgend jaar het inleggerstegoed bij de Spaarbank de ƒ40 miljoen zal overschrijden. Men had aan vankelijk verwacht, dat dit nog dit jaar het geval geweest zou zijn, maar de laat ste maanden wordt weinig ingelegd. Het publiek wacht kennelijk ook de ontwik keling van de loonslluatie at, verklaarde ons dc heer A. Pleysier, directeur van de spaarbank. Na de rentebij sehrij vin gen. op rond veertigduizend inleggersrekeningen over 1963 een kleine miljoen gulden zal men naar verwachting de 40 miljoen vrij dicht henaderen. (Advertentie l.M.) Lager KNVB Niet elke dag zijn wij In de ge legenheid om naadloze Nylons te verkopen voor nog géén zeventig cent per paar. Maar morgen gaat het gebeuren, raadloze Nylons, een overschot van een voor]aars-zending, uiter aard in iets lichtere kleuren, in drie maten, 9^-10-1 Oj, maar nu dan ook voor een prijs, die U geen tweede keer kunt ver wachten. Dit is een aanbieding die U geen tweede keer kunt Verwachten... Niet wachten maar nu koper», want morgen begint de verkoop van een grote partij Finse over gordijn stoffen, tientallen rol len van de mooiste gordijnstof aan 5.90 per meter, koopt 'J morgen voor nog géén drie gulden. Finse overgordijnstoffen, een prachtig weefsel in effen en moderne dessins, met wol effect, nu als naseizoen-artikel voor eert bijzonder lage prijs. tAdvertentie l.M.) Zal het eer» strenge of een zachte winter worden.- nie mand die het weet. Daarom moet U nu dekens kopen... 100% zuiver wollen dekens. Prachtige zuiver wollen de kens, fantasie dekens In een extra grote maat, 175 x22Q cm. Leuke moderne dekens, ge weven van zuiver wollen garens, met garantie loodjes, 100% wol, die normaal verkocht wor den voor 48.50 koopt U nu bijna twintig gulden goed koper. overgoi SCHIEDAM, vrUdajj. Hermes DVS ontvangt zondivg om 2 uur in Harga Xer xes. Een top-duel en ook een. „klassieke" ontmoeting daar beide teams In het ver leden menige verbeten wedstrijd hehLcn gespeeld. De papieren van de Rotterdam mers staan wat beter, want Xerxes heelt de leiding in de afdeling. Doch de blauw- witten hebben vaker getoond juist tegen sterke tegenstanders het best te spelen. Het kan zeer interessant worden, want de sterkste linie van Xerxes, de aanval komt te staan tegenover de hechte defen sie van Hermes. Aangezien dc Xerxes-aanhang zeet sterk zal opkomen in Harga wordt het ■publiek geadviseerd kaarten via de voor verkoop op de bekende adressen te ver krijgen. Het jeugd-elftal, dat zaterdag een 140 monster-zege boekte op SHS, zal het nu aanmerkelijk moeilijker krijgen tegen Alkmaar in de Kaasstad. Hennes 2 heeft goede kans op succes bij Wageningan 2. Hennes 3 speelt om 10 uur in Harga te gen DFC 4 en het vierde elftal trekt naai VOC 2 en heeft nog niet bij voorbaat ge wonnen. pers) tbe off- terdam- pe Roe- kg wet- pn, dat t°P de ps Gors pk vat» krloosd. stal, in 03 een de Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naadloze Nylons In de maren 94-10-10* per paar JT ^ÊTÈ%M (Advertentie LM.) OM TE ZIEN UNIEK om ie dragen Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zonder mooie Finse overgordijn- stoffen, 120 cm breed,j* per meter *7 Per client niet meer dan 4 paar. Giün tel. of scfirift. beit. |fe schuld leerleden Eng naar IMaar de neer van Iste een Imaanden Harde! yk. tgper ver- SCHIEDAM, vrijdag GEBOREN: j Ronald E., z. v. D. Hoogerwerf cn J. Rig- tering; Rogier A. P. M., z. v. D. J, Brons geest en E. A. H. Versleijen; Sandra B. G d. v. C. J. Bohm en J. J. T. van der Hei den; Christa 1. A., d. v. S. J, Bohm en J. J. T, van der Heiden; Petrus F- J. z v. H. W. Olsthoom en A. P. M. Ruys; Ronald j E., z. v. L. C. M. Remraerswaal en T. P. M. Renken; Johanna I». M,, d, v, P. M- M. Kerkhof cn H. J. van der Helm. OVERLEDEN: A. A. M van Ruiten, 60 jaar. Morgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote twee-persoons zuiver wollen Modern bewerkte VERLOVINGSRINGEN wit-geel gouden uitvoering, diamant gegraveerde bewer king, m vele variaties voor radig. Een mensenleven garantie. Gratis inscriptie (kunt u op wachten) Exclusief voor Schiedam, SCHIEDAM, visdag. SVV speelt zondag In Tilburg een moeilijke wedstrijd tegen NOAD. op eigen terrein moeilijk te verslaan. De jeugdige rood-groenen ploeg zal alle zeilen moeten bijzetten. De SW-reserves spelen zaterdagmid dag aan de Westfranklandsedijk tegen Sparta II een zware opgave. Maar na de verdienstelijke zege op Blauw-Wit kan cr ook nu wel winst inzitten. Het Jeugd-team van SW speelt uit tegen de koploper in de afdeling Sparta; het zal een prestatie zijn als winst be haald werd. SW III gaat op bezoek bij Neptunus H en SW IV speelt om twaalf uur in Harga tegen Spartaan '20 2. wëstapel IfëOed ge- ||mldriags Pjj&al op. ftlrKevoe- gyarkens. netit/gors BOchrjuist SCHIEDAM, vrijdag Het comité .Schiedam uoor Christus" organiseert zondag 15 december weer enkele samen komsten in de evangelisch Lutherse Kerk Namelijk zondagmiddag om hajf vier voor de kinderen en 's avonds om acht uur voor iedereen die komen wil. In de avond samenkomst zal ds. P- Xloosterman uit Rotterdam-Zuid spreken. Het UJl-koor verleent haar medewer king. I éénpersoons. (Advertentie l.M.) Autorijschool V. BELLEN) TELEFOON (010) 30231 (Advertentie LM.) VLAAflDINGEN, vrijdag Maandag 23 december, 's avonds om a uur, wordt in de Grote Kerk op de Markt een volks- kerstzangdienst gehouden onder auspiciën van het Vlaardings Convent van Kerken. Het Convent heeft tot zyn spijt moeten besluiten deze jaarlijkse kerstzangdlenst niet meer buiten rond de kerstboom op de Markt te houden, omdat de belangstel ling als gevolg van de in deze tijd van het jaar vaak barre weersomstandigheden de laatste jaren beneden peil bleef. Naast de samenzang door alle aanwezi gen omvat het programma koorzang door het R.K. dames- en jongenskoor „Vurige longen". De begeleiding van een en ander wordt verzorgd door de organist van de Grote Kerk, de heer Gijs de Graaf, en de chr. harmonievereniging „Sursum Corca". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Het nieu we bijkantoor van de Spaarbank aan de Dirk de Der del aan zal niet eerder dan in de loop van januari Ï364 geopend kunnen worden. De afwerking van het nieuwe kantoor duurt veel langer dan kon wor den voorzien. Oorspronkelijk was 1 de cember 1963 als datum van openstelling genoemd. SCHIEDAM, vrijdag. Een ploeg van de sportvereniging S.V.V. komt zaterdag avond om 20.05 uur op de radio in de quiz bekerwedstrijd van de VARA. De opname is al eerder gemaakt ia de nieuwe VARA- sludio te Hilversum, met als spelleiders Jan Cottaar en Coen Verhoef. SVV won de quiz met 1814 van het dameshandbal team van Swift uit Roer mond. Deze dames boeken opmerkelijke resultaten in de zaalhandbal wedstry den om de Europacup en trokken ook in de quiz snel van leer, zodat ze al vlug met vier punten voorstonden. Doch de Schie dammers wisten de Roermondse dames in dc eindsprint te kloppen. £ereni- IVater- SCHIEDAM, vrjjdag. De eerste ronde van de ZuïdhoUandse microkorfbalcom- petltle gaat zondag van start en dat Is een gelukkig moment nu de vorst het gebruik van buitenvelden twijfelachtig maakt. Niet minder dan "8 achttallen zullen aan treden, waaronder Schiedam 1 en 2 en Succes 1. De tegenstanders van Schiedam zijn: DKC en Pams. Verder zijn in dc betref fende afdeling opgenomen Blauw-Wit '51, OSCR 2 en WION. In de afdeling van Succes zijn ondergebracht Actief, DKV, De Raven, Schiebroek cn Trekvogels 3. Laatstgenoemde ploeg zal de eerste te genstander zijn en later op de dag Schie broek. Schiedam 2 ontmoet Ons Huis 2 cn OSCR 3. Er wordt weer gespeeld in de Energiehal te Rotterdam. De eerste wed strijden. beginnen om 3.50 uur en de laat ste eindigen om 18.10 uur. De wedstrijden van onze stadgenoten worden tussen elf en één uur gespeeld. pfstelling lésch c^r- SCHIED AM, vrijdag. In de oud-ka tholieke kerk op de Dam wordt zondag avond 15 december om 8 uur een sarnen- ang gehouden. Medewerking wordt ver toont door de Bethelcantonj, o.l.v. Jan *sn de Tak. Het orgel wordt bespeeld coor Tinie van de Meiden. MEER KEUS BETERE PASVORM Wenst u een goede en voordelige verzekering tegen de kosten van ziekenhuis- en sanatorium verpleging, specialistische hulp enz.? Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen en folder aan DE STICHTING „HET ZILVEREN KRUIS" afdeling Vlaardingen, kantoor: Schiedamseweg 10, Vlaardingen, telefoon (01898) 37 03. Deze stichting is een sociale instelling en beoogt geen winst (Advertentie l.M.) De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen. Broersveld 105 W« bCSAUNPiQflDV/ES, smalle pot» wsue pyp m noottan DtSSINS De Gaulle's atoomproef welke vorige week in de Sahara plaats vond op ongeveer 509 km, van 4 door de Ariolle n.v. geëxploiteerde oliebronnen heeft in de laboratoria van deze maatschappij (welke ook ge vestigd zijn in het „sterrebos" te Schiedam) een vreemde reactie teweeggebracht. Wie schets de ver bazing van de ingep-ieur, die niets vermoedend zyn auto voltankte met benzine uit de kraak-installatie aldaar, want terwijl hij zijn wagen startte, verhief deze zich plotseling van de grond en begon als een op hol geslagen vliegtuig in de rondte te snorren. Daar zo'n voertuig nu eenmaal niet is voorzien van een richtingroer, werd de wagen en ingenieur in. de rondte geslingerd als in een stoomcarrousel op een Ouderwetse Hollandse kermis. Men veronderstelt dat atoomdeeltjes zich hebben vermengd met de benzine In de kraak-installatie aldaar en hierdoor deze vreemds reactie tweeg worden gebracht Prof. Dr. Ariëns heeft zich inmiddels met spoed naar de Sahara begeven om daar in de laboratoria de ver dere mogelijkheden van dit mengsel te onderzoeken. In afwachting hiervan krijgen, uw kinderen as. za terdag een echte ARI WAT DOE JE IN DE OLIE BALLON gratis bij aankoop van een paar originele Ariëns Pasvormschoenen welke voor uw hele gezin verkrijgbaar zijn aan de Broersvest 54. S;Ceuie- ■kennen. nderdag verloor, dit heb- ers ein- h punt en Eopeyus gCeule- e 0,SB7, Lenkam- jMS5T8AAT 91 - TEL:68814 - SCHIEDAM fc» Erkend. Ziekenfonds-leverancier kijken. Een mooie collectie reeds v.a. i6.p. w. GEMEENTE SCHIEDAM In het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam kan geplaatst worden een hebben ran uit- Lrop de rijm VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in. Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe FIrato Radio- en T.V.-colleetïe op de bovenetage. Broersveld 105 Accountantskantoor vraagt voor spoedige indienst treding een LmcRtings-ervaiiag vereist. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Adjunct-directrice. voor een wijnimpoxtbedrijf en wijngToothan- del in Schiedam. Betrokkene dient in het bezit te zyn van het pxaktijkdiploma boekhouden en SJP.D. L res pectievelijk moet studerend zijn voor SP.D. L Leeftijd circa 25-30 jaar. Sollicitatiebrieven met uitvoerige gegevens omtrent reeds verrichte werkzaamheden en verlangd salaris te verzenden onder nr. G-2148 naar het bureau van dit blad. Te koop aangeboden Kerst- en Nieuwjaarskaarten en boekjes in diverse talen. Een prachtige collectie bij kantoorboekhandel Modem, Boerhavelaan 124. dagbladreclame IS NIET TE VERVANGEN Hetere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 2S56

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1