Belangstelling is groot voor de Snorthal BiO-school prettiger Schiedamse bioscopen Rear window een milde thriller van Hitchcock Douches ziji belangrijk! Houten vloer voor de Beum Ook bij de indoor-sporters SüSlftf Ontsnapping Kmistschutter Sportweek Spitsboeven AGENDA TSF 2 deelt met Noad 5 SCHIEDAM Afscheid mevr". Hagt ÜHiS I Automobielbedrijf WALDO N V. Citroen agent Burgerlijke Stand Artsen op zondag KERKDIENSTEN EEN ERVAREN STENO TYPISTE B. en W. zijn bereid: SCHIEDAM, zaterdag1. B. en VIYJïéb- gen kortgeleden besloten tot, h*t;: doénj leggen van een houten vlonder op de hel-j lende vloer In de Korenbeurs, zulks op* dringend verzoek van de tafeltennis-ver-S enJgingen NOAD en T.3.F., die van het ge-|' bouw gebruik maken maar hinder hebben van de belling in de vloer. De kosten a$nfc (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag. - Mevrouw S. G. Hagt-de Vries nam vrijdagmiddag af scheid van de christelijke Dr. Van der Berghschool voor BLO, wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd, reeds in februari van dit jaar. Zij Is bijna negen jaar op deze school werkzaam ge weest en heeft al die tijd de huishaudklaa onder haar hoede gehad. Dit viel niet al tijd mee, want het Is een moeilijke klas, vooral toen de jongens en meisjes nog hij elkaar zaten. Mevrouw Hagt-is niet voortdurend bij het BLO-onderwijs geweest. Vaii 1920 1926 was zij in Den Haag op een school voor gewoon lager onderwijs. Toen zij :ic dat jaar trouwde hield zij op. Maar twin tig jaar later vroeg men haar om bij ie springen, wegens het gebrek aan onder wijzend personeel. Dat was in Voorburg, haar woonplaats. Zij kreeg echter geen vaste aanstelling, omdat zij gehuwd was. In 1949 gaf zij les aan de dr. Van der Berghschool in Nobrdwljk, vanwaar zij in 1953 naar het zeehospitium in Katwijk ging. rv', Toen in 1955 de dr. Van der Berghschool in Schiedam werd geopend, was zij feeu van .de eersten, die de kinderen'daar on derwijs gaf, Een paar jaar later kreeg zl] haar vaste aanstelling. Mevrouw Hagt vindt het. BLO-onderwijs prettiger dan' het gewone: men leert de kinderen beter kennen en het geeft meer voldoening. wit De heer J. Nieuws tad, hoofd van ipfl- school zei dat het vreemd zal zijn, fi# mevrouw Hagt, haar oude vertrouwde plaatsje in de keuken, heeft verlaten. ,!u bent altijd heel trouw op uw- post geweest, THRlLLER-specIallst AlfredHitchcock heeft met „BEAR WINDOW" een film gemaakt waarvoor men In goed vertrouwen--een bioscoopstoel kan he spreken, Wiit men te xlen krijgt is een prettig origin.''I verhaal, raak tn klaar verteld, niet z- spannend misschien als het beste waartoe Hitchcock in sts.4t is, maar toch een fascinerend spel rond een moord met verschillende interes sante bijzaken. Ook ditmaal speelt het zich yf In be sloten omgeving. Een persfotograaf (Ja mes Stewart) die zich met z|jii gebroken heen in het gips,ligt'te vervelen op zijn kamer, raakt meer en meer geïnteres seerd In zijn '.overburen van een binnen plein in Greenwich, New Yorks zrties- tenwijk. Als de Vrouw van de handels reiziger aan de overkant plotseling voor goed uit zijn blik verdwenen hlijkt en de handelsreiziger steeds maar, en nog wel midden In de nacht, met koffers het huis uitloopt, krUgt de persfotograaf argwaan. Moord? Die vraag beheerst de film en het wordt spannend als de pers fotograaf er verrekijkers en een tele lens bijhaalt om alle bewegingen van zijn overbuurman te volgen. Hoe het afloopt znllen wfl niet vertellen, want deze film spreekt beter voor zichzelf.' HITCHCOCK neemt dat binnenplein vrijwel uitsluitend onder de loep van uit de kamer van de persfotograaf, waar af en toe de verpleegster (Thelma Rit- ter) en zijn meisje (Gracè Kelly) op bezoek komen en later ook een" privé- detective (Wendel .Corey), die van de verdenking van de persfotograaf niets gelooft Door, hun ogen leert mén de overburen kennen en Hitchcock vertelt ook óver hen nog het een en ander, maar zo voorzichtig, dat de hoofdlijn van het gegeven niet in de verdrukking komt. - De film heelt door deze bijzonder ge slaagde -opzet, een' maximum aan sfeer, die veel milder is dan Hitchcock meestal voor zijn moordverhalen gebruikt Voor Hitchcock, die zich-al te vaak. star her haalde, is dat zeker winst, maar wat men in deze film soms mist is zijn, an ders zo;straffe logica. Trouwens, hoe knap de spanning aan vankelijk ook wordt opgevoerd, tegen, het slot raakt Hitchcock af en toe de maat kwijt. Hij is dan te weinig subtiel en tracht- de toeschouwer met gewilde sensaties niet al te zeker bij dé keel te grijpen. Ditmaal is zijn aandacht voor al gevallen op de realiteit van het mi lieu en veel minder op de geloofwaar digheid yan het verhaal. Voor ons bleef het 5n ieder geval duidelijk spel. maar dan zo knap en intelligent gespeeld, dat ik me graag gewonnen gaf. James Stewart zorgt voor een bijzon der goede hoofdrol, Grace Kelly is ook qua spel een niet geringe aanwinst en de rest doet precies zo-.veel,'dat er niets te wensen-overblijft. (PASSAGE). Er zijn echter enkele voorwaarden ge- I steld voor het verbeteren van déaccommo^fc datie. De Clage) huur zal verhoogd wor- J den en de verenigingen moeten bereid zijn de houten vloer met eigen krarib^an": of op eigen kosten weer op. te preken, wanneer de Korenbeurs nodig is voor? andere evenementen, ais tentoonstellingen, enz.. Indien de beide clubs snel kunnen be-f sluiten tot het accepteren van deze voor-"" waarden, dan .;kan een voorstel in' d*- eerstvolger.de vergadering van de Ge^ meen terand vfif'd en" behandeld en als Ge-* dep. Staten de-goedKèUring verlenen kén' de vloer overheen»maand af twee gereed?- zijn. Zo is gisteravond medegedeeld op da.;, vergadering "van de SJ3X..O. ook aLkVa;n u iedere morgen uit Voor;-( burg Jjlérheen. U was steeds de eerste, - ook 3'1'ldèed ik nog zo mijn best u voor le^ zijnElf een afscheid .'is het gebruikelijk; om'not geheel móóier te maken dan her is. Bij u is dat echter niet het geval Er weef-de harten'van de kinderen open te treken en uw vitaliteit is bijna spreek woordelijk geworden. U hebt uw sporen' in de moeilijke huishoudklas nagelaten."* Ook de beer A. van der Blom, sprak namens het schoolbestuur waarderend, over. het werk van de scheidende onder-;.; wiizeres. Vele ouders van oud-leerlingen en leerlingen van de huishoudklas kelcén, samen met mevrouw Hagt naar een to-, neelstukje, dat opgevoerd werd door leer-:, lingen. van de huishoudklas. Mevrouw" Hagt kreeg vele geschenken aangeboden, waaronder boeken en bloemen. y;'"1 DE film'. „ONTSNAPPING uit ZAH- RAJN" speelt zich hoofdzakelijk af in een woestijn in het Midden-Oosten. Een vlucht wordt geleid door een vrij heidsstrijder, dié enkele vluchtelingen en een vrouw meeneemt Ze gaan door de woestijn om de grens over te ko men; - Zijwórden echter achtervolg door het leger. De gevechten die daarbij ontstaan zijn. geladen met spanning, spectaculair opgenomen 'en produceren veel lawaai. Van deze gevechten moet de film. het dan ook geheel hebben. De liefhebber zal bij dit spektakelstuk ongetwijfeld in spanning zitten. (MONOPOLE. tm. zondag). DE toekomst-visie van architect Ter Braak van het interieur van de door hem ontworpen Sporthal. De afmetingen van deze ruime hal zijn 37 meter bij 73 meter, doch daar gaan weer zes nieter af voor de aanleg van kegeihanen met daarboven een bil jart-centrum, Het daglicht" komt door een bovenlicht waaronder echter een smal „plafond" is aangebracht (zoals op de tekening zichtbaar) en verder door de gedeeltelijk glazen wanden met mogelijk gekleurd glas. fAdcertentie IJl1.) Dit is een creatie van Bausch en Lomfa. SCHIEDAM, zaterdag. -De vertegen woordigers van de zaalsporU'iereniglng in Schiedam, gisteravond bijeen in de ver gadering van hun sectie tn de Schie damse Bond van Lichamelijke Oefening, hebben heel wat meer belangstelling ge toond voor de grootse plannen die de SBLO heeft voor de houw van een eigen Sporthal, dan de vertegenwoordigers yan de voetbal- en aanverwante verenigingen die woensdag hun beurt hebben gehad. Begrijpelijk, want de Sporthal is voor de indoor-sporters ook van meer bete kenis. Eén aanwezige meende dan ook tc moeten tegensputteren omdat öe ande ren eerder op de hoogte waren gesteld dan zjj. De 'heer. C. M. B, Bolmers, dé wel zeer enthousiaste woordvoerder van het werk comité voor de Sporthal, heeft aanmerke lijk meer vragen te beantwoorden gekre gen. Vooral ook over detail-kwesties die deze zaal sporters immers nauw aangaan. Opmerkelijk was dat niemand bezwaar maakte tegen de voorgestelde bijdrage van minimaal f 1,— per week per vereniging over drie jaar, hoewel dit voor de klein ste verenigingen In deze sectie toch een voelbare belasting moet zijn. Wel werd uitvoerig gevraagd naar d- te venvachten huurprijs. Zoals bekend, zjjn deze nog niet vastgesteld, maar te gen de mededeling dat de huren niet ho ger. doch waarschijnlijk ook niet veel lager dan die In de Energiehal zullen zfja, werd niet geprotesteerd. Bokelweg 88-90 .Schiedam Telefoon 6 46 50 Ontworpen vcor de vrouw die een modieuze-; SBLO- VERGADERING Als u lid bent van een ziekenfonds wordt het nog interessanter. U krijgt de gebruikelijke 20% korting op uw montuur en bovendien 9.uit uw aanvullende verzekering. Deze zeer mooie bril komt dus op ƒ40.minus.. 20 is 32.-— minus 9.aanvullingsfonds is 23.bij te betalen De glazen krijgt U gratis.- SCHIEDAM Geboren: Astrid dv T, J. van Klink en M. F. Krap: Eric M. zv J. M A. Naterop en S. M. Christon. Ondertrouwd: A. de Borst 23 jr. en W, G. Monté 22 jr. A. M. Hersbach 27 jr. en M. W. P. van Eekert, 24 jr.; P. M. de Jager 24 jr. cn E. Hoekvcea 23 jr. M. J. A. van Koetsveld. 25 jr. en E. M. Dikmans 24 jr.; A. J. Koppend 25 jr. en E. A. H. van Son 22 jr; N. Loch, 19 jr. en'F. Ver- heij 17 jr: F. Sonneveld 25 jr. en J. JYF. van Waalwijk .van Doorn 23 jr; A. D. Sprong. 21 jr. en M. C, van Hagen 22 jr; G. J. Tiismans 21 jr. en W. L. L. van Rijswijk 20 jr.; J. G. Wander, 19 jr. en C. M M de Bok, 16 jr. N. J. Zijlmann, 27 jr. en d/d; Vis, 26 Jr. Gehuwd: P. Vermeulert 26 jr. en C. de Neeff 20 jr. T. Waraawa, 28 jr. en C. La ven 18 jr L.' van der Tuin 25 jr. en C. W. Schouwenburg, IS jr. C. J. J. van Deven ter, 25 jr. en P. E. M. Eikenbroek 24 jr.; J..G. T. Blom, 24 jr. cn A. P. L. Lourens 22 jr; G. M van Diemen, 24 jr. en K. de Haan. 20 jr.'G. L. Huiken 24 jr. en J. Rij ke 21 jr; C. J: Krijger, 30 jr. en H. Mee- der, 24 jr; A. H. Otto, 27 jr. en B.J. M. Wilschut. 22 jr. G. Pons 22 jr. en A. J. Klos 17 jr; C. Erkens 21 jr., en C. M. Schoenmakers, 19 jr. O. KJ Helsinger 22 jr. en M. G J. Boer, 22 Jr; L.A. Keyzer 28 jr. en P M. -A, van Mil, 23. jr; C. van der Perk, 2*3 jr. en G. M. Uijthoven 21 jr; C. J Janssens 26 jr. en H. J. Knipscheer 19 jr. K, Tebbens 24 jr. en, J. Anias 25 jr. A. Clarijs 22 jr. en J. E. van Oeveren, 16 jr, SCHIEDAM, zaterdag —Tri spoedge vallen zijn gedurende hit weekend de vol gende artsen té raadplegen: J. Mokken- storm. Van Ruysdacllaan 52 b. tel. 64093; C. J, M. Vlootman. Singel 151, tel. 67760; G. in 't Veld. Wülem de Zwijgerlaan 23, tel. 68599 en P. vari Santbrink, Van Heu- .ven Goedhartstraat 97, tel. 62562. Geopend is apotheek Gouka en Co, Groenelaan 127. die ook gedurende de vol gende- maand'de nachtdienst waarneemt. Vooral douches Wel kwam oppositie tegen de medede ling dat er geen douches bü de kleed hokken zullen komen, daar de aanleg en ook het onderhoud te'duur uitkomen, zo dat volstaan zal worden met uitgebreide wasgelegenheden. „Sport-accoramodatle zonder douches, dat is niks," gaven en kele sprekers onomwnnnen te kennen. Het tVerk-comité zal dit nu nader be kijken. De vertegenwoordiger, van een zwem vereniging vond het maar spijtig dat d.e mogelijkheden voor de aanleg van een instructiebad in „deze toch zo grote hal" niet was onderzocht. Het bleek dat dit wél was gebeurd, maar becijferd was dat zo'n bad de kosten zo hoog zouden opdrijven, (de vloer van.de har wordt niet onderheid, wat voor een bad beslist noodzakelijk is). ,dat het goedkoper zal zijn dat bad maar ergens anders neer te zetten. Verder zijn' er. nog technische bijzon derheden gevraagd over, verwarming, verlichting, aanvoermogelijkheden van materiaal, het aanbrengen van lijnen, enz. Ook nu heeft dc heer Bolmers zye» enthousiast* betoog gehouden om deze sportclub-bestuurders .-warm te maken voor een daadwerkelijke medewerking aan de bouw van de Sporthal. Hel slceg. zo/ie zién, wel aan. „Er is. een goede kans op een renteloos voorschot van de Ned. Sport Federatie," vertelde de heer Bolmers nog, die ook kon mededelen dat een bedrijf heeft aan-, geboden het grondwerk voor de hal gratis te willen verrichten tot een waarde van 23(H),-. Uw brülenzaak is Oranjestraat 9 Telefoon 66431; TAFELTENNIS JJamesjaponnen deux-piècës In wevenit en* jersey, de beste stof voor. de koude winterdagen. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. TENTOONSTELLINGEN Sted. Museum: dagelijks 10—17. zondag '12.30—17 uur: „Salon van de Maas- steden". BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: De stille getuige. Monopole, 27 en 9.15 uur: Ontsnapping uit Zahrain. DIVEKSEN Station, 7 uur: Foto-expositie Ned. Spoor- wegén. Jeugdhaven, 8 uur: Dansavond OASE. Tlvoli, 8 uur: Dansavond Guillaume. Ong Gebouw, 3 uur: Soosavond Marimba. Irene, 8 uur: Schied. Klaver/ Accordeon Vereniging. De Nieuwe Brug,; 8 uur: Bijeenkoinst Reisvex. Onder Ons- Eerst bjj Coja kijken. Y/*s~.y - machines va 90.-. kortingj Ook merkmachines. Showroom" Coja. Lange rHa» - ven 126. telefoon 6 33 41.;fr-gf j Fotografie j Rolfllms vergeten? Dé '335K® maat'staat voor u klaarjjillér soorten films. FotoK'.vaix Vuuren. Hoogstraat Voor pasfoto naar K. .vaHfli". Vuuren, Hoogstraat; 106, .ieïT# 6 67 20. Enéén dag gerieed£ci^-v; GEMEENTE SCHIEDAM Bij gemeentewerken kan op dé afdeling Correspon dentie en Registratuur worden geplaatst Ned. Hcrv. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. C. v: d. Steen en 5 uur-ris. P. a. A. K'u- sener (Amersfoort)Bethelkerk. 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. C. v. d., Steen: OpstandingsKerk: uur ds. D. J. Spalirg en 7 uur dr. L. 3. Cazémier: Vredeskerk: 9 en 1045 uur dr. L. 3. Cazemier cn 7 uur ds.; D. 3. Spaling. Ned. Merr. Gercf. Evang. Gebouw Irene: 10 uur eerw. heer B. Beinema (Den Haag>; Grote kerk: 5 uur ds. P. A. A. Klusener. r Evang. Lutherse kerk. 10 uur ds. S. G. v. d. Knagen (H. Avondmaal). Lutherse kerk. Voor Christus: 3.3o uurJun- dersamenkomst en B unr Samenkomst ds. P. ""^Neri eprotesUntcn Bond. Wcstvest SO:-. 10.30 uur ds.'G; W. Rcitsema (Rotterdam). Ond-Kath. kerk, Dam 2fl. lOuur H. Mis. Leger des Heiis, Lange Haven 27: 10 uur Helligingssatnenkomst efi W» uu.r_V«rl,°f: singssamenkomst! Gerrit Verboonstraat: 6.4a uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten o;l.v. brig. K. Wierlnga en majoor R. RJ^ova's Getuigen,. Volksgebouw. 6 uur Openbare toespraak: „Welke hoop is cr voor de levenden en de doden?": 7.10 uur Wacht torenstudie. Donderdag: 7^0 uur theocratische bedieningssehool cn dienstvergadering. Herv. gemeente Kethcl, De Bank. 3 uur ds. ds.'A. v. d. Most (Rotterdam). Dorpskerk: 30 uur dS. A. Hoffman {H. Avondmaal), weet draad voor elke znaat. Lange kerkstr. 19, Schie dam, telefoon 6 6135. in de rang van schrijfster, schrijfster A of hoofd- schrijfstér. zulks met name afhankelijk van be kwaamheid en opgedane praktijkervaring. De salarisgrenzen van deze rangen die gelden vóór 2I-jarïgen en ouder zijn respectievelijk 3.072,— 4.992,— 4:272,-v 5.664,— 5.232 6.528, exclusief compensatie A.O.W., huurcompensatie. vakantietoeslag en de !0To salarisverhoging per l-ls'64. Tot de 21-jarige leeftijd geldt,;dc gemeentelijke' jeugdregeling.-."." Vereis; werd; het bezit van dc diploma's M.U.L.O., steno en typen- Eigenhandig geschreven sollicitaties onder opgave van leeftijd, opleiding, ervaring, 'enz, binnen 10 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. Permanent wave Diversen Kapsalon Hëlcne, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7,50. Iiéelène:tiède permanent, det meestideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe -auto voor permanent Kapsalon -Hélèoe, Rem- braridtiaan 22.Schiedam., te- lef o on 6 71:70.ƒ.1.—reduktie op deze advertentie. Laat uw spiraal vermal tot modern opklap- of k;. telbed,-Prima afwerkingf nieuw, terug, Hét goédkó ste adres DIJK, Groenen la (Broersveldpad) telef' 6 70 28 <na 18 uur. télefi 667 89). Ledikanten, hutl< kanten; kampeerbedderi Kom eens praten. Vï-r'i f Advertentie I M I Betere kleding bij Nederland Kattenburg .sinds 1858-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1