NS-amateurs komen voor de dag i i Recordhouder met de zen u Jaarverslag v. Onderwijs Vrouw werd kaïnpioen Ijsje-pieper met koude gevolgen Kerstboom op Koemarktplein ELEKTR.KACHELS COUZY Jubileum koor en organist Hoekse ijsbaan Öliebollenactie voor Herv. centrum Hokkenshow „De Vrijheid" ;:S.K.A,V.Baf Kerstconcert SUm - f? FOTO-EXPOSITIE IN STATION Keuze viel op Schiedam wegens mooie kantine Op brug geslipt BOTSING Neonverlichting kapot geschopt Burg. Peek kondigt wijziging van de Grondwet af herplaatsing wegens misstelling Vuurtje stoken bij houten brug Hoofdinspecteur W. H. Kloeseman met pensioen Esperanto-agendo Zaalvoetbal in veilinghal Drukte op ijs Bedrijfscompelitie IJsclub vergadert woensdagavond Excelsior won van TSB (6-1) - Bromfietser botst op auto - maandag 16 december 1963 pag. 5 Jongens stampend op ijs Jongen door ijs gezakt DE GESCHIEDENIS van een „Üsje-pieper" in drie (alleszeggen de) foto's. Hef gebeurde in een paar minuten op een singel bij de Burg. Honneriage Gretelaan in Schiedam. „Snoek", jouwden zijn school kameraadjes, toen het slachtoffer, tot het middel nat cn ijskoud, weer op't droge stond. Z'n moeder zal wel een ander woord gebruikt hebben! (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag—- De vijf de nationale fototentoonstelling van de Nc>derlandsche Spoorwegen wordt dit jaar niet, als gewoonlijk, gehouden in Utrecht, jnaar in Schiedam. De verklaring is, dat er zoveel inzenders uit het district Rotterdam zijn. En de keuze viel met name op Schiedam, vanwege de kantine op dc vijfde etage van het station, die een bijzonder ge schikte ruimte voor deze expositie biedt. Tevens krijgt men, wanneer men de tentoonstelling gaat zien. vanuit de hooggelegen kantine een prachtig uitzicht over Schiedam. Vooral 's avonds is het de moeite waard. Rondom schitteren in de omgeving de lampjes in allerlei tinten. De heer J. J. W. Berkhoudt, chef van het exploitatie district, zette vrijdagavond de tijd veertig jaar .terug on bracht de fototoestellen van toen in herinnering." Wanneer men een goed toestel had, kon men vier foto's achter elkaar maken. Dan moest men vlug naar huis om de eassette te verwisselen; Men had toén een donkere kamer met een petroleumlampje. Er is nu ontzettend veel veranderd. Wiet alleen heeft de fotografie zich ontwikkeld, maar ze heeft hét zelfs zeer ver gebracht. Wij zijn heel gelukkig, dat de keus dit jaar op het distriet Botterdam en met name op Schiedam is gevallen. Wanneer wij straks de tentoonstelling gaan bekijken, zien wij dat er onder de spoorwegmensen iets leeft, waarvan we iets kunnen leren." Bo de hond van Spoorweg Ontspan ningsverenigingen is de afdeling fotogra fie het belangrijkste: ruim tachtig leden. Zowel de topfotografen, als vakanfciefoto- grafen hebben hun werken ingezonden. Er zjjn 72 zwart-wlt foto's, zeven kleuren foto's, 22 diapositieven. Er hangen bijzon der mooie exemplaren bij, zoals de .serie van de heer. P. J. J. Caimthout uit Rot terdam met het onderwerp „De Spoorwe gen en haar personeel." Hij kreeg een wisselbekcr. Ook een wisselbeker kreeg de heer A. de Boer uit Breda in de „Vrije onderwerpen." De heer Biekman, voorzitter van de personeelsvereniging Rotterdam, zei dat na ruim-honderd jaar de industriële ont wikkeling van de arbeider zover was ge komen, dat hij gewaardeerd wordt door zijn werkgever." 5h" wordt steun gegeven aan de vrijetijdsbesteding. De Nederlandse Spoorwegen zijn ccn modern bedrijf en daarom is er ook plaats voor sport en ont spanning. Het fotowerk staat op hoog peil, doordat men er alles ia legt, wat men heeft." Mr. F. Korving, voorzitter van de BSO zei, dat het voor de jury geen ge makkelijke taak was om de mooiste foto's er uit te zoeken. Maar, men heeft zijn best gedaan." Nadat hij de prijzen had uitge reikt, werden, de ingezonden dia's ver toond. In deze groep kreeg de heer C. H; Weissenbach uit Utrecht de wisselbeker. Verdere prijzen: Groep zwart-wit: eer ste prüs de heer W. H. A. van der Laaken uit Utrecht; twéede prijs de heer G. M. J. Kerremans uit Nijmegen; derde prijs de heer A. Francken uit Utrecht. Eervoller vermelding: de heren W. H. A. van der Laaken, A. Franken en G. M. J. Kerre mans, "Vrij onderwerp: eerste prijs de heer W. H. A. van der Laaken; tweede prijs de heer J. Dietz uit Rotterdam; derde prijs de heer P. J. J, van. Caimthout. Eervolle vermelding: de heer P. J. J.. van Caimt hout en de heer F. H. van Kuik uit Rot terdam. Kleurenfoto's vry onderwerp: eerste prijs de heer O. Baljet uit Rozeridaal. Dia positieven vrij onderwerp, eerste prijs de heer C. H: Weissenbach; tweede prijs de heer J. Dietz, derde prijs de hivr P. A. van Groezen uit Rotterdam. Eeervolle vermelding: mejuffrouw F. K. A. Mans- sen uit Utrecht en de hèer J. Dietz. terdam voer zij» prijswinnende serie foto's. Geschenk Sandvik-Staal SCHIEDAM, maandag. De directie van de dit jaar in Schiedam gevestigde NVV. Sandvik-Staal, Nederlandse afdeling van het Zweedse wereld-rconcern, heeft aan de gemeente een rui ra tien meter lange kerstboom aangeboden. Deze boom is in de eigen bossen van het bedrijf in Zweden gekapt. Deze grote kerstboom zal op het Koe- marktplein worden, opgesteld. De Schie- damse Gemeenschap zorgt voor de ver lichting van de boom, die dinsdagavond voor het eerst ontstoken zal worden. SCHIEDAM, maandag. Mejuffrouw E. W. de B. slipte zaterdagmorgen om ongeveer elf uur met haar brommer op de Appelmarktbrug. De GG en GD be handelde een open wondje boven haar rechteroog. Hierna werd zij naar huis ge. bracht, maar zij klaagde over duizelig heid. Op de brug is zand gestrooid. SCHIEDAM, maandag. Op de Rot- terdamsedijk botsten zondagmorgen om tien uur twee auto's tegen elkaar. De heer C. J. V. uit Rotterdam kwam nabij •het tankstation dwars de weg over uit de richting van de Van Deventerstraat. Hierbij verleende hij g^en voorrang aan de van de Koemarkt komende auto van de heer C. A. B. uit Bolnes. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Dc heer B. kreeg ccn pijnlijk rechterbeen. SCHIEDAM, zaterdag. Het cursus jaar 1962-'63 Is voor de Ver. tot Bevorde ring van Chr. Onderwijs te Schiedam een goed jaar geweest. Zo wordt In het zo juist verschenen jaarverslag opgemerkt. De derde lagere school In Nletrwland, de Mastenbroekschool, kon In gebruik geno men worden. Er wordt nu nog gestreefd naar een kleuterschool in Nleuwland en naar een tweedeUlo-school. Mét de Centrale Kerke raad .zal het be staande contact nog verstevigd worden; een predikant zal worden aangewezen om het officiële contact met de scholen te on derhouden-'. :v: Het aantal leerlingen liep in.het ver slagjaar (aug. 1962—aug. 19G3) licht te rug. Op de zeven kleuterscholen van de vereniging van 733 naar 726; op de tien lagere scholen, /an 1.89D tot 1.874; op de vglo-school van 38 naar 29 en op de twee ulo-scholen van 399 tot 374. Van de 343 kleuters die de scholen ver lieten ging het overgrote deel of 246 naar de lagere scholen van de vereniging, maar toch. ook 64 naar het openbaar onderwijs, 24 naar geref. scholen en 9 naar katho lieke. -■ Van de 302 leerlingen, die het lager on- xérwijs verlieten, stopten slechts 20 de verdere studie, 45 gingen naar het M.O., 94 naar het ulo. 72 naar de huishoud school, 65 naar de technische school en 5 naar andere scholen. :i Van de 111 leerlingen die de ulo. verhe ien, behaalden 62 het eind-diploma. Veer-) tien gingen verder studeren, 80 gingen naar dc bedrijven: Op woensdag 18 december, zal de jaar vergadering worden gehouden in gebouw Irene. Het bestuur zal met één lid wor den uitgebreid, waarvoor de heren P. Brouwer en M. B. L. Landsmeer kandi daat zijn gesteld. Er zal ook gesproken worden over afstard van grond V8n d Prinses-Ireae-ulo. SCHIEDAM, maandag in. de Passage schopte de 17-jarige M. J. K. een stuiver voort. Hierbij schoot zijn schoen van zijn voet, die tegen een neonverlichting van de firma Kodak terecht kwam. De schade bedroeg ƒ120,—. SCHIEDAM, maandag, Burgemees ter J. W. Peek zal persoonlijk op plech tige wfrze de Grondwet-herziening 1963 in Schiedam afkondigen. Daartoe zal bij op donderdag 19 december, 's morgens om haif elf voor het stadhuis aan de Grote Markt de Rijkswetten en de wet ten van 14 november 1963, houdende de veranderingen In de Grondwet, voorle zen. Morgen helpafde die al versiering bij ten wat Niét. alleen dat U zfcb -zufc- verazen over de enorme sor- tering, nog meer ztiit U staan |i ■xie kijken van de prijzen, dié mede, omdat U zichzelf helpt» ongekend laag zijn. JMorgen begint de verkoop van «JdZé ajsortlmefws-dozen Kerst- -ballen, zilver en gekleurd, dui delijk controleerbaar voor be-: - duldend minder dan do halve prijs. - f Ado ert entje LM.) radiatoren, haarden met schijnvuur le Middeilcmdsiraal 72 A erf van Nessiraot 3B Jouwende jongens SCHIEDAM, maandag. De tienjarige Jacob G. stookte zaterdagmiddag met ^ge vriendjes een vuurtje onder de in aanbouw zijnde houten brug aan dc Van -faanenstraat. Zij staket: een hoop zar.g- ?®1. op het Inndhoofd onder de brug, 'O brar.d. De politic moest de pas aange brachte bekisting van de brug tvegbre- kei ona het vuur te doven. (Advertentie IJII.) MANNEN dl» aan „EEN GOED PAK" denken, denken aan: Sciuudum Uuugsiruai lï4 APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka Co., Grocnelaau 127. tentoonstellingen «ed. Museum; dagelijks 19—17. zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". - BIOSCOPEN' rassage, 2 en 8.15 uur: „Rear window", •'onopole. 2 en 8 uur: „Greep naar dc macht". DIVERSEN aUhon, 7 uur: Fóto-expositie Ned. Spoor wegen. Grote Kerk 8 uur Oecum. Kerstzang. Arcade 8 uur XAV-Stad. Kerstavond, «ene 8.uur Jeugdliaven. Kerstbijeenkomst SCHIEDAM; maandag In verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftüd, Is door de burgemeester aan de hoofdinspecteur van de gemeente politie, tevens waarnemend commissaris van politie, W. H. Kloeseuiaó met ingang van 1 januari 1S64 eervol ontslag ver leend, onder dankzegging voor de dien sten, gedurende een loophaan van 35 jaar bij de politie bewezen. De heer Kloeseman werd op 21 mei 1928 volontair bij de gemeentepolitie Deventer en op 25 oktober 1930 adjunct-inspecteur. Met ingang van 1 september 1931 volgde zijn aanstelling tot inspecteur van ge meentepolitie te Schiedam. Van 13 juli 1942-tot 23 september 1944 werd hij als gijzelaar gevangen gehouden In Haren en St. Michielsgestel en op 17 augustus 1942 uit zijn functie te Schie dam ontslagen door dé bezetters. Na de bevrijding is de heer Kloeseman geruime tijd werkzaam geweest als hoofd van dc politieke opsporingsdienst te Schiedam. Op 1 juli 1946 werd hij be vorderd tot hoofdinspecteur van de ge meentepolitie. -• Gedurende zijn ambtsperiode heeft de heer Kloeseman. contacten onderhouden met talrijke instanties, verenigingen en particulieren in deze gemeente, Voor ver tegenwoordigers hiervan bestaat op 18 de cember 1963 van des namiddags 4 uur tot 5 uur gelegenheid om afscheid té nemen in de kantine van het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat. Te voren vindt voor de leden van het politie korps een afscheidsbijeenkomst plaats. SCHIEDAM. maandag. Merkredon, la 18an de decembro nï vere kunvenos ce kdo Letsch sr Lekstraat 100 b. Estos.la lasta fojo de tiu jaro vi do eer- te ..vertos, fCÊawrjttssen poor .vEifjcrt (ïe/iouip" (Van t s correspondent) MAASSLUIS, maandag Mevr. Molendijk-van Dijk, één van de in totaal 40 finalisten, die zaterdag deelnam aar de laatste ontmoeting in het klaverjas- toernooi, is kampioen 1963 van Maassluis geworden. Zij kreeg (met. 5544 punten) uit handen van de heer G. Brons, voor zitter van de MBB, de fraaie wisselbeker en tevens een nuttige eerste prijs. De lieer Brons bracht dank aan allen, die het toernooi weer mogelijk hebben gemaakt, waardoor de bouwkas finan cieel weer werd versterkt Een aantal me» dewerkers kon een waardevolle attentie in ontvangst nemen. Een goede tweede in de finale werd de 76-jarige C. van Dijk van het jachtbuis .Bommeer* te Maasland, die op. één na aan alle ronden meedeed en steeds maar weer zorgde voor een extra prijs (een. maal pa ling). Hij verwierf 5500 punten. Zijn dochter werd met 5128 punten zevende. Derde werd L. van Ackooy met 5399 pnt, 4e mevr. v. d. Kolk 5306 pnt, 5. D. Hubert 5192 pnt. 6e A. Pasterkamp 5157 pnt, 8e Hoekzexna 5304, 9e C. J. van Veen. 5049 pnt. en 10c J. J. Krouwel met 5029 pnt. Er waren 40 zeer fraaie prijzen. Het dag concours werd gewonnen door D. de Bruin met 5580 pnt, 2e G. Brons 5078 pnt. (Van c correspondent) MAASSLUIS, maandag Zaterdag avond werd in de Grote kerk ter gelegen heid van het.25-jarig bestaan van het her vormd kerkkoor o.Lv. van mevr. K- Ver- hoeff-Tom en het ambt van de organist der Grote kerk, gedurende 36. jaren bekleed door de heer Willem Oranje, ccn jubileumavond gehouden. Ds'. P. H. Quarlel uit Rotterdam (vroe ger predikant te Maassluis) sprak zijn voldoening uit over de belangstelling. In 1938, werd het kerkkoor opgericht èh gedurende de 25 jaar heeft het koor me degewerkt tot opluistering van de ere dienst Het is daarbij een grote steun. Het jubileum van de heer Oranje werd vorig jaar niet gevierd ïrt verband met de restauratie van. het orgel. (Advertentie lM.) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag Wanneer de .vorst blijft aanhouden en daardoor van voetbalsport in competitieverband geen. sprake meer kan zijn, wordt evenals vo rig jaar weer zaalvoetbal georganiseerd. Excelsior M. heeft weer beslag kunnen leggen op de veilinghal te Maasland. IJs en. weder dienende is het de bedoeling deze zaal voetbalwedstrijden te houden op zaterdag 28 december. De animo voor der gelijke, wedstrijden is. groot te noemen, zodat de volgende verenigingen kunnen meedoen: Zwaluwen, Quick Boys, CSVD, HBSS, Suidland en Excelsior M. en. MFB, JAC, Be Fair en PPSC. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag Door de aan houdende vorst is .het ijs de laatste dagen zo sterk geworden, dat het op de Vlieten rondom Maassluis betrouwbaar is, behou dens een. paar zwakke plekken. Daar zyn de bordjes „gevaarlijk ijs" aangebracht. Het was dan ook dit weekend zeer druk met schaatsliefhebbers, in het bijzonder op de Boonervlïet. Het ijs is over het al gemeen in prima conditie. MAASSLUIS maandag In de afgelo pen week kwamen de volgende teams in de bedrijfscompetitie klaverjas uit: Elma Futura 14489—16021 p; De Neoff—Wal- ramit 14890—16110 p; VTM—Dirkzwager werd uitgesteld. Hoogste koppel de afge lopen, week werd mevr. Middengaal—J. Ie Kluse CFutura) met 4650 punten. In de stand kwam geen verandering, zodat Wal- ramit aan de leiding blijft Ook in de per soonlijke stand kwam geen wijziging. VLAAHDINGEN, maandag De Vlaar- diagse IJsclub belegt woensdagavond om acht uur een vergadering in zaal Mes aan de Schiedamseweg. Aan het begin van de vergadering zal het bestuur een ver klaring afleggen, waarna de situatie van de .vereniging zal worden besproken. Vooral zij, die lid waren en contributie betaalden toen de IJsclub nog actief kon zijn, worden uitgenodigd de vergadering te bezoeken.; VLAAHDINGEN, maandag Zaterdag speelde TSB een vriendschappelijke wed strijd tegen Maassluis-M. De Maassluizers waren veel sterker, getuige de uitslag: 1—6. ^ZATERDAGAVOND zat Rudï Lïebrechts thuis. Hij was voor een jLj weekend teruggekeerd uit Deventer waar hij, zoals men elders in dit blad op de sportpagina's uitvoerig kan lezen, vrijdag en zaterdag tot opzienbarende prestatie^ kwam: Alvorens'naar Hamar te vertrekken, kon hij zich nog eens een avondje heerlijk ontspannen zittende onder de aan de wand bevestigde linten met het eremetaal uit Deventer, driemaal goud en een keer zilver. - (Van een. onzer verslaggevers) RIDDERKERK, maandag Op de Ring dijk botste in de nacht van zaterdag op zondag de 16-jarige J. van den Berg op de achterkant van een goed" verlichte ge parkeerd staande autó. De jongen moest met een zware hersenschudding naar het Zuiderziekenhuis worden gebracht, (Van onze correspondent) ROTTERDAM, maandag. Ondanks alle tegenslagen, dié de - ijselub Hoek van Holland de laatste, weken heeft ge kend, kon men toch zaterdag de nieuwe ijsbaan aan de .Prins, Hendrikweg open stellen. Dat er in de Hoek een grote behoefte bestaat aaneen goede ijsbaan, bleek direct na de opening, toen de hon derden schaatsliefhebbers de- haan op kwamen. Bij aanhoudend evórst 2al dé ijselub binnenkort do eerste wedstrijden organiseren. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dozen mét Kerstballen (o.a. vogeltje, khkjt enz.) zilver of gekleurd; glad. en met reflex, pér doos van 12 stuks, - - SCHIEDAM, zaterdag. Door de Ned. Hervormde Gemeente wordt ook dit jaar weer een grote olicbolicn-actic gevoerd, waarvan de opbrengst ditmaal bestemd is voor de bouw van het nieuwe kerkelijke ceutrum in Schledam-Oost. Gedurer.de een reeks vau jaren wordt deze actie nu al gevoerd, met een stij gend succes. De opbrengst krijgt steeds ccn andere bestemming; in 1961 werd ƒ2.100 opgehaald voor de schulddelging van dr Op-iburiingskerk en vorig jaar 2.000 voor het orgelfonds voor de Grote Kerk. Gehocpt wordt dit jaar 50.000 oliebollen aan de man te kunnen brcugen voor ze ven oliebollen voor één gulden. De bak kerij is weer gevestigd in de werkplaat? van de fa. D. Baron aan de Lange Nieuw straat, evenals de distributie. Gebakkeu zal worden van maandagavond 30 decem ber 6 uur af tot oudjaarsdag een uur of tien. Achter elkaar door. Dan kan de ex peditie van dc bollen beginnen. Het centrale adres voor het opgeven van bestellingen is de heer W. v.d. Gaag, Vondellaan 13. tel. 61587. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM maandag In het weck end heeft de cchledatnsc Duivensport Vereniging „De Vrijheid" een hokkenshow georganiseerd. Een hokkenshow wil zeg gen dat de deelnemers hokken moeten Inzenden, die ieder vier doivcn bevatten: een oude en een jonge doffer en een oude en een jonge duivin. De vogels wor den naar ccn standaard gekeurd. Bij deze show werd dit gedaan door de heer A J. Koster uit Rotterdam. Alle dolven, die aanwezig waren, hadden al eens gevlogen. Er waren er zelfs onder, die uit St. Vincent gevlogen, waren. Te oordelen naar het hoge pur.tenaan- tal, dat behaald werd, stond de inzen ding op hoog peil. De doffer, die het hoogste puntenaantal behaalde (92 JA) as het eigendom van de heer H. Hagéru De uitslag was: eerste prijs de heer H. Hagen; tweede prijs de heer J. Doejaar- den; derde prijs de heer H. Tjaden; vier de prijs de heer F. van den Berg; vijfde prijs de heer A. Pronk uit Vlaardingen^ zesde prijs de heer J. van der Ent; zevenr de prijs dc heer A, Pronk; Achtste prijs de heer G. Barilay; negende prijs de heer J. Doej aarden; tiende prijs de heer Jl Doejaarden. Dc prijzen bestonden uit huishoudelijk^ artikelen, van poppen tot kestboomvcrj lichting toe. 'i (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag De Schiedam-, se Klaver Accordeon Vereniging maakte - zaterdagavond met haar laatste concert van dit jaar een goede beurt. Het 'pro- gramma stond in het teken van Kerst- mis. Zowel ónde als hog in leven zijnde componisten werden gespeeld: oa, Sim- fonle uit het Weinachtsoratorïhm van J. Si Bach en „Premier Choral" van H. An- drlessen. De dirigent van de zestien aecordéon- nisten, de heer fL Groeneweg haalde een experiment uit; Hij liet ineén eigèn com- positie de jeugdige Wim Verdam-als so-i list op de cornet spélen.'Het geluid, de accordeons, voortbrachten leek heet vaak op een orgel en past uitstekend bij -#" de uitgekozen muziek. ZbaH gebruikelyk' bij een kerstconcert waren de meeste.wer- ken, die ?c.«peeld werden van J:;S. Bach. De arrarigementen.: waren, allen vande' beer Groeneweg. Uit het publiek, dat in redelijke was, - bleek hoezeer waardeerde. l-VV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1