Altijd vooraan wanneer er werd opgetreden Niet alle Surinamers hebben zich verzet" Standvastig politieman 1 gaat nu met pensioen HOLlPAYon ICE 1964 Oec. Kerstzang trok groot aantal mensen Wilton-heren leden eerste nederlaag ANDERE LEZING Hfd-inspecteur W. H. Kloeseman Korfbal Succes boekt geen winst Bestrijding van gladde weg HOOGTEZON Ongevallen op gladde wegen „LAAG TEMPO VANWEGE GEDRUKTE STEMMING COUZY iiilllll fiES]REC Pf &ga»te ""van Ierland Hn) BBHBaBBl Inbraken Kerstbijeenkomst NW-Vrouwenbond Tegen afsluitboom gereden 95 Een van tie volhouders, die bij de Verolnte-tverf may blijven Hcnsen bouwde unieke kraan voor India Samenzang overheerste dienst TV-documentaire over luchtverontreiniging Lek in waterleiding Burgerlijke Stand ZAALHANDBAL SCHIEDAMSE MfÜBELBEURS Verolme: Invloed dinsdag 17 december 1963 - pag. 5 f i* SCHIEDAM, dinsdag. „Het was echt teen plezierde tüd toen ik als jong poHlJe- lospecteur in 1931 in Schiedam kwam. We raten midden In de crisis en er waren cnliaggeiUk "veel werklozen. Er heerste toen veel ontevredenheid en er kwamen demonstraties van. Ik kan dat wel begrijpen, In die tragische omstandigheden, maar als politie-man kan je niel toestaan dat er relletjes worden gemaakt of dat er In de Gorten huizen worden afgebroken, We zijn er nu eenmaal om de orde te handhaven, pan glug ik er tegen aan. Met de wapenstok of de blanke sabel. Ik zal er altijd net midden in, waarom weet ik niet. Maar als je goed uitkijkt, dan zie de relletjes aan komen, dan neem je maatregelen en zo stond ik altijd vooraan als er opgetreden moest worden. Dat kan je immers niet aan het lagere personeel overlaten; als in- ipecteur heb je de leiding en dan sta je vooraan Nee, bang ben lk er nooit voor pweest. Niet zo bang als voor morgenmiddag met het officiële afscheid hier op het hoofdbureau". En bij die gedachte strijkt hooM-inspecteur W. H. Kloeseman zich nerveus ever het sterke, blozend-kale hoofd. Hij houdt niet van ulteritfk vertoon, ieze krachtlg-gebouwde man met de bescheiden aard. Maar na 32 jaar in Schiedam jewerkt te hebben, kan hij bij zijn pensionering niet met stille trom vertrekken, toslj hu zelf wel gewenst had. Daarvoor heeft hij veel te veel vrienden fn de stad De heer Kloeseman werd op 7 septem ber 1905 geboren In Voorsi, tossen Deven ter en Zutphen. Hij volgde de middelbare en hogere handelsschool, „want ik wilde ntzr ïndlê. Daar kon je met hard werken anel vooruitkomen, dacht ik. Maar in die erkls-tljd lukte het niet. Geen vacatures, niet één. Toen heb ik willen varen, maar #ok dat is mislukt, want bijna alle schc pen waren opgelegd. Je kunt je dat nu hwst niet voorstellen. Toen ben lk bij de (Advertentie LM t OO K; V OO R. verlovingsring SCHIEDAM, dinsdag. Er is weer ge- aellfgr „gemicrood" in de Energlchal. maar net uitzondering van Schiedam Z hebben «ue stadgenoten weinig winst kunnen inhalen. Succes trad met een oude for matie aan, waaraan enkele nieuwe krach- tav waren toegevoegd. Deze hebben ove- ilgtïtt best voldaan en In de volgende ronde nl dit ongetwijfeld blijken. Nu moest men het in de eeiste wed- stiyd tegen Trekvogels 3, uen ploeg van atide routiniers met een trefzeker af standschot, volkomen afleggen. De Rot terdammers wonnen met niet minder dan 5-0. In de tweede wedstrijd tegen Sduebroek ging het aanmerkelijk beter, naar ook nu trok men aan het kortste euid, zij het slechts met 20. Een punten- lerdeling zou misschien beter op zijn plaats zijn geweest Schiedam begon uitstekend tegen het herke DKC, dat een 11 gelijk spel kon worden afgedwongen. In de tweede wed strijd tegen Pams wilde het ondanks de wie pogingen met doelpunten niet luk ten, Tegen de verhouding v erd daardoor mei 1—0 verloren. Schiedam 2 kwam uitstekend voor de hg met een 3—1 overwinning op Ons Huis 2 cn een 51 zege op OSCH. SCHIEDAM, dinsdag Voor de eerste ®»al deze winter is dc reinigingsdienst klit geweest met het bestrijden van de tladde wegen. Als steeds is men er In Schiedam snel bü om op te treden tegen ie kwalijke gevolgen vpd de vorst. Door de lichte regen mstreeks midder nacht was het niet nodig om al 's nachts ?P te treden, Doch vroeg m de ochtend swam de eerste gladheidsmelding binnen m direkt is met 6 wagens uitgerukt voor net pekelen. De gemeente beschikt nu örer drie vol-aiiteipatische strooiers, daarvan Lwee gloednieuwe. Alle hoofd wegen jn de stad zijn wilder handen ge nomen. SCHIEDAM, dinsdag In de winkel *an de heer I. D. W. aan de Broersvest a maandag ingebroken. Men verschafte *ich toegang via een onderdoorgang van- mi het Broersveld. Uit het kantoor weTd Wri transistor-tadio weggenomen. Bij de distilleerderij Koebergb is een j^rtij gedistilleerd gestolen in totaal 156 Hessen. Een ruit van de garage was mge- arukt. Hfd.-insp. W. H, Kloeseman SCHIEDAM, dinsdag. De Vrouwen bond N-V.V. houdt de Kerstbijeenkomst op donderdagavond 19 december ra het Volksgebouw. Mevr. N. Kranenburg- Klem zal de kerstrede uitspreken, waar- APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127, TENTOONSTELLINGEN bled- Museum; dagelijks W—17. zondag 12.3017 uur: „Salon van de Maas steden". BIOSCOPEN *"*ss*£e, 2 en 8 15 uur: „Rear Window", •tdnopoie, 2 en 8 uur: Greep naar de macht. DIVERSEN Arcade. 8 uur: Ned. Bond van Vogellief- hebbers, prijsuitreiking. r- Sociale Belangen, 8 uur: NCBO-ver- gadexing. lr«ne, b uur: Kath. Middenstandsbond bijeenkomst. enf. '-30 uur: Geref. Evang. Club West, kerstfeest. politie gekomen in Deventer. Als volontair en m'ji vader moest ervoor betalen?' Gijzelaar „lk ben in 1931 „westerling" geworden, door naar Schiedam te komen", zegt deze man, die de gemoedelijkheid van de „oosterling" heeft behouden. Hij viel wel meteen in de moeilijkheden als inspecteur in de straat-dienst, die nu „geüniformeer de dienst" heet Bij de opstootjes op straat of die nu veroorzaakt werden door de communisten of later door de NSB'ers, stond hij vooraan. Heel wat rumoerige vergaderingen in de zaal aan Fiem Een- dragt heeft hij moeten bijwonen. „Mus- sert is er meermalen geweest en als dan iedereen voor hem opstond, dan bleef ik,na de film „De mooiste dag van mijn le- zitten. Ze scholden me voor rot. Ik was-ven" zal worden gedraaid, met spel en tegen het Koningshuis, zeiden ze toen, s zang van de Wiener Sangerknaben. maar in 1942 werd lk gearresteerd omdat ik te Konings-gezind was". Van 13 juli 1942 tot 23 september 1944, precies twee jaar en twee maanden, heeft de heer Kloeseman als gijzelaar gevangen gezeten ln Haren en St. Michielsgestel. Daarna bleef hij ondergedoken ln de buurt van Devenier, zyn onde streek. Uiteraard werd hij door de bezetier ontslagen uit zijn functie. „Ik had gewei gerd om aan een-pans-maaltijden deel- lenemen en als voorzitter van dc Politie Sportvereniging heb ik de vereniging ont- bonden, toen die bij de Kameraadschaps- bond aangesloten moest worden. Er kwam een propagandist uit Deri Haag om daar over te praten, m3ar tijdens een vergade ring werd door de leden unaniem be sloten om de sportvereniging te ontbin den. Ik ben daar nog steeds trots opl" Hoofd P.O.D. Direct na dé, capitulatie kwam de heer Kloeseman ln Schiedam terug, waar hij belast werd met de leiding van de Poli tieke Opsporingsdienst, voor het hele ge bied van Schiedam, Vlaardlngen, Maas sluis, het Westland en de eilanden. „Ik had het voordeel dat ik In de oorlog niet In Schiedam was, zodat Ik vrij siond te genover iedereen". Dit werk bij de P.O.D. is de heer Kloe seman goed bevallen. „Ik hield ervan het onrecht te bestrijden. In do wild-west tijd was het erg makkelijk om mensen op te pakken en te straffen, maar er is toen ook veel onrecht geweest. Gevoelens var wraak en rancunes werden toen botge vierd en velen kwamen ten onrechte in het verdom-hoekje. Die heb ik er toen vaak uit kunnen halen. Mon heeft het me wel eens verweten, doch ik had gelukkig goede en bekwam® mensen om mee sa men te werken". Op 1 juli werd de heer Kloeseman be vorderd tot hoofdinspecteur bij de Ge meente-politic. Dat was toen onder com missaris J. H. van Veen. Eerder heeft hij gediend onder de commissarissen El lenberger („lk was er bij toen hij ver moord werd door een gedegradeerde bri gadier. Verschrikkelijk was dat"), Clasie en in de oorlog bij commissaris Blomsma. „Dc NSB-commïssa ris heb ik gelukkig niet meegemaakt". SCHIEDAM, dinsdag Ten gevolge van het opvriezen vannacht en vanmor gen zijn de wegen glad geworden cn op vele plaatsen kwamen verkeersongeval len voor. Op do kruising van de Burg. van Haa- renlaan-Vlaardmgerdijk gleed vanmorgen om 6.45 uur de heer J. V. uit Vlaardmgen met zijn auto tegen een lichtmast op. Hij kreeg een hersenschudding en. verwon dingen aan het hoofd en is naar het Al gemeen ziekenhuis in. Vlaardmgen ge bracht. Maar enige tijd later reed een andere auto tegen de stilstaande auto op. Beide auto's werden zwaar beschadigd. De lichtmast is geheel onuct. Ongeveer op dezelfde plaats is op een afrit trekker met oplegger gaan glijden, w bij de oplegger ra de kabuie werd drukt. Het verkeer moest geruime tijd over grasberm worden geleid. Op de rotonde bij de St. Liduinakerk reden vanmorgen om 8 uur drie auto's tegen elkaar. Er was alleen materiële schade. Op de Marcomweg ontstond een botsing tussen een brommer, een vracht auto en een auto. De bromfietser werd voor onderzoek naar de dr. Noletslichtmg gebracht Verder was er materiële schade. Op de Proviniersbrug kwamen. 2 auto's met elkaar ra botsing; alleen materiële schade. Op de Arij Prinslaan een botsing tussen een brommer, een auto en een vrachtauto] alleen, matenëelc schade. Op de Overschieseweg botsten vanmor gen om 9 uur 3 auto's tegen elkaar. SCHIEDAM, dinsdag. Bij de Provi niersbrug reed maandagmorgen 8 uur een personenauto bestuurd door de heer J. d, B, tegen een omlaag gelaten afsluitboom. De heer D. B. had zijn ruitenwissers in werking gesteld, omdat het begon te regenen. De ruit was enigszins vuil, zodat hij ondoorzichtig werd. Te laat bemerkte de heer De B. de afsluüboom op. Deze werd verbogen. Van de auto werd de voorruit vernield. (Advertentie IM.) NOG SLECHTS VIER DAGEN, toi en mei a.s. VRIJDAG AHOY' ROTTERDAM AV0HD VOORSTELLING aanvong 20 uur PLAATS- BESPREKEN tel.(OIO) II3280J (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De bij de Verolme-werf op Rozenburg in dienst zünde Surinaamse arbeiders hebben zich met verbazing afge vraagd waarom zjj zo plotseling werden ontslagen. „Ons tempo zou te laag zijn, zei een van hen tegen ons, maar het valt te betwijfelen of we minder werk verzetten dan onze Nederlandse collega's", TJit ge sprekken met de Surinaamse ar beiders is wel naar voren gekomen, dat er aanpassingsmoeilijkheden wat betreft het klimaat waren en dat er de mening boerste, dat de overeenkomst met Verolme op sommige punten niet werd nageko men. Vijf van de half oktober naar Rozenburg gekomen Surinamers kunnen bij het bedrijf blijven en een van. hen zei: „Ik heb ook last van het weer, hoewel het nu wel gaat, en was ook teleurgesteld over het feit, dat enkele afspraken niet doorgingen, maar ik heb me ver zet". Hij zei verder: „Bekwamer dan de anderen zijn we vijven niet. want we zijn allemaal goede vaklui. Ik geloof, dat de zaak zo ligt: degenen die ont slagen werden konden zich niet aan passen. kregen een teleurstelling te in casseren, raakten hierdoor in een be paalde stemming en kregen toen gisch hun ontslag, omdat ze per slot waren gekomen om hun beste krachten te geven". Het lijkt er dus op, dat de volhouders de twee (voorlopig afgesproken) jaren bij Verolme zullen volmaken. De Surinaamse arbeider, eon draaier, die ons het bovenstaande zei, vertelde dit! (Advertentie LM. schenkt U gezondheid en daardoor meer levensvreugde; bovendien... een zonnig uiterlijk ie Middelkmdstraaf 72 Aert van Nessiraai 38 Geen boeman In zijn 35-jarige politte-loopbaan heeft dc heer Kloeseman by alle politie-dfen- sten gezeten en had de laatste jaren als waarnemend-commissaris voornamelijk een coördinerende taak, „Je belangstelling varieert met de leeftijd. Het recherche werk was misschien wel het interessantst, maar ik heb veel gehouden van het op treden op straat. Er Is wel een verschil met toen en nu. De politie is nu niet meer de boeman,van toen. De verhoudingen met het publiek zyn ook veranderd, er is meer begrip gekomen en dat is erg pret tig." Ook de politie veranderde. De surveil lerende agent-te-voet, rijdt nu in een snelle auto. „Dat moet nu wel, zo kunnen ze beter in verbinding blijven met bet bureau. Maar zo verliezen de politie mannen ook hun gehardheid, die ze vroe ger kregen door het trekken^ door weer en wind. Ik ben op dat punt misschien een beetje te veel militair in mijn .opvattin gen", zo merkt deze politic-man in hart en nieren op. Voor hem gaat de -dienst voor alles, recht-uit en openhartig. Boeiende tijd Vele herinneringen heeft hij aan zijn i politie-werk in Schiedam, vooral aan de moeilijke maar ook boeiende tijd. in en vlak na de oorlog. Een deel ervan is he-1 waard gebleven in het kleine politie- museum dat in het hoofdbureau op de; zolder is ondergebracht. „Vooral uit mijn P.O.D.-periode heb ik veel interessant materiaal kunnen verzamelen, maar er is hier zo weinig ruimte voor. Misschien later, als het bureau verbouwd is", merkt de man op die in Schiedam samen met de heer Paul Mak de Binnenlandse Strijd krachten heeft opgericht. Hü gaat binnenkort met pensioen, maar de vitale hoofd-inspecteur Kloese man, vroeger ccn goed voetballer, atleet en vooral zwemmer, denkt er nog niet over om nu ook „stil te gaan leven". HÜ bekleedt nog zoveel neven-functies, die hü voort kan cn wil zetten. Er is nog zoveel werk dat bij kan gaan doen. Maar de Schiedamse pers ziet met spüt deze hoofd-inspecteur heengaan, die op de dagelijkse bijeenkomsten de verslag gevers op zo'n prettige en behulpzame manier aan bet politie-nieuw» hielp. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Als onderdeel van een testprogramma heeft de drijvende kraan „Vaigai" gisteren voor een aantal genodig den haar kunnen getoond. Die zijn niet gering. Na een halve cirkel te hebben beschreven, zette de kraan drijver de last van 150 ton met een precisie alsof het ringsteken gold op het dek van de kraan neer. De N.V. Machinefabriek flensen" bouwde de kraan voor de Madras Port Trust in India. Op het verstijfde dek kunnen de lasten tussen schip en kade vervoerd worden, zonder dat lichters of slepers nodig zijn. De „Vaigai", genoemd naar een rivier in Zuid-ïndia, beschikt namelijk over twee schroeven, die aange dreven door djesel-elektro motoren het „kraanschip" een snelheid van 8 knopen kunnen geven. Hensen heeft deze kraan kunnen bou wen door haar gunstige ligging op een schiereiland. Alleen zal het wrak van de „Eilbek" in dc mond van de havenarm moeilijkheden veroorzaken by de proef nemingen van volgende week. By de snel heidsproef zal da gebruik worden ge maakt van de voor deze gelegenheid in Europoort uitgezette zuivere myi, met die 1>Ü Terschelling de enige in Nederland, 'Half januari, midden in het slechte sei zoen, zal de sleepreis naar India beginnen. Lu Smit Co's Internationale Sleepdienst hoopt de „Vaigai" in tien weken Madras te brengen. Tl ET „Kraanschip, dot Hcnsen. voor ii India botanie heeft geen moeite met lasten tot 120 ton. Zélfs een over belasting met 30 ton kan dc kraan verwerken. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM dinsdag In groten getale kwamen de mensen maan dagavond naar de Grote Kerk voor het bewonen van de Oecumenische Kerstzang. De kerk was natuurlijk niet vol, maar dat kan men ook niet verwachten. Tot aan de laatste mi- nuut haastten de mensen zich om binnen te komen, terwgl de kapel van het Leger des Heils speelde. Nadat bet eerste lied „Komt allen tezamen" door de gemeente was ge zongen, heette de heer W. J, M. Oomen, voorzifter van het comité dat zich belast heeft mei de voor bereiding van deze oecumenische Kerstzang, allen welkom. Hij dank te de mensen, dat zij in zo groten getale gehoor hadden gegeven aan de oproep voor deze dienst. „Kerst mis is een feest voor allen, dat wil zeggen voor mensen van alle gods dienstige richtingen tezamen." Samenzang Deze dienst, die precies een uur duur de, bestond hoofdzakelijk uit gemeen schappelijk zingen. De gemeente werd hierin, voorgegaan door de heer Oomen, die zei dat enkele liederen misschien wat vreemd in de oren van bepaalde groe peringen zouden klinken. Na de samen zang „Op u, mijn Heiland, blijf ik ho pen". werd het Kerstevangelie uitgespro ken. Ook Vondels „O kerstnacht, schoner dan de dagen" werd voorgedragen. Na „In Bethlehems stal" en het zo bekende ,.Nu züt wellecomespeelde de mu ziekkapel van het Leger des Hei Is „Licht der Wereld". De. A. 1q Coq, hervormd predikant te Schiedam, hield een toespraak, waarbij hij de nadruk legde op het Woord, en met name het "Woord van God. „Geen Woord dat van God komt is krachteloos. Gods spreken is een vervuld spreken". „Wij, mensen, zyn op het ogenblik be zig het woord, de taal uit te hollen. Daar mee vernietigen wij het middel om ge meenschap met elkaar te hebben. Er staan regeltjes gedrukt, maar in feite moet men lussen dc regels door lezen, om te weten te komen wat men bedoelt. Wat zijn woorden op die manier nog waard?" Met het naderende kerstfeest denken we aan Jezus Christus. Dit is het meest effectieve Woord, dat God ooit heeft ge sproken. Dit Woord is de waarheid zelf. Hierbij hoeft men niet tussen de regels door te lezen. Daarom, moeten Wij saiw*n in oecumene kerstfeest vieren. Oecume ne is evenmin een krachteloos woord". Mejuffrouw E. van de Hengel zong op bijzonder gevoelige wijze *t lied Imma- nuel". Hierop volgde „Stille Nacht". Het laatste lied was „Dank UDit was voor de meeste mensen onbekend, zodat de eerste coupletten nogal wat moeilijk heden opleverden. Getroffen verlieten de aanwezigen, onder wie burgemeester mr. J. W. Peek, de kerk, terwijl de ka pel van het Leger des Hells pog enige, liederen speelde. VLAAKOINGEN, dinsdag Ds VARA is bezig met het maken van een televisie documentaire over de luchtverontreini ging. Dat bleek gisteren tijdens een zit ting van de hinderwet in Vlaardingen. Mr. -H. Versloot, die sprak namens de vereniging tegen luchtverontreiniging in het Waterweg-gebied, lichtte een be zwaarschrift mondeling toe. Het laatste gedeelte van zijn betoog hield hij onder de schijnwerpers van de opname-ploeg. Het is nog niet bekend wanneer de docu mentaire zal worden uitgezonden. SCHIEDAM, dinsdag In het pand Parallelweg 140 ontstond een lek in de waterleiding in de muur van de derde etage. Hierdoor kwamen ook de twee er onder liggende etages onder water te staan. De politie heeft de hoofdkraan af gesloten. Het meubilair liep schade op en werd voor zover mogelijk naar de buren overgebracht. SCHIEDAM, dinsdag. GEBOREN: Irma, d. v. R. P. de Geus en G, C. de Ko ning; Franciscus, z. v. J. H. van der Most en I. B. A. Spijker; Eveline A. T., d. v. J. H. Storm en M. E. Gedella. OVERLEDEN: A. Verhoey, 61 j., echtg. van M. J, den Ouden; C. Nijs, 67 j. VLAARDINGEN, dinsdag, In een wo ning aan de Valeriusstraat werd zaterdag middag door de politie de 72-jarige alleen wonende mevrouw J. v. d. S. dood aange troffen. Het bleek, dat het hier een ziekte geval betrof. VLAARDINGEN, dinsdag. Op de Groen van Prinstererstraat sloeg zondag middag de 17-jarige monteur M. J. B. met zijn bromfiets over de kop doordat de voorrem blokkeerde. De jongen liep emge» hoofdwonden op en is door de GGD ter behandeling naar het algemeen zieken huis vervoerd. SCHIEDAM, dinsdag. In de zaal- handbalcompetitie hebben de heren van Wilton Fyenoord zondagavond de eerste nederlaag geleden cn hiermede hun eer- sta plaats verspeeld aan het Haagse Ani mo. Onze stadgenoten hebben de gehele wedstryd een veldmeerderheid gehad. Na twee minuten gaf Ludo Bakker zijn ploeg een. voorsprong. Louw Boer en Henk Overheul deden dit ook tweemaal, maar telkens wisten de Hagenaars gelijk te komen. Na 35 minuten spelen liep Wilton uit tot 8—4, maar Animo drukto toen even door en kwam tot een rust stand van 8—7. In het begin van de tweede helft was Wilton sterker en liep uit tot 10—7 door doelpunten, van Henk Overheul en Jo Foncke, De Hagenaars gaven echter de moed nog niet op en werkten de achterstand in de 24e minuut weg tot 1010. Wilton maakte toen de fout om toch door te gaan met aanval len; Animo wist één aanval te onder scheppen en nog een doelpunt te maken. Zo won Animo met 1011 en kwam daardoor op de eerste plaats, met één punt voorsprong op Wilton, dat. nu twee de staat. De Wilton-dames waren ook tegen HVP uit Den Haag niet opgewassen. Met de rust was de stand al 04 door ver- dedigingsfouten van de Schiedamse ploeg. Ook de voorhoede speelde erg slordig. In de tweede helft kwam er meer vaart in de rood-witte ploeg en Franeien de Raay maakte uit een straf- worp het eerste tegenpunt Eveneens uit een sfcrafworp werd het weer 15, Bea Zonneveld kon daarna met twee tref fers de achterstand wat verkleinen, maar HVP kwam toch aan een 3—6 overwin ning. De heren van DWS hebben zaterdag avond een verdiende 125 overwinning behaald op het Vlaardingsc WIK. Het spel in de eerste helft was iets te lako- niek. het plaatsen en vangen was niet zo best. Frits Schoenmakers zorgde in de twee de minuut voor" de eerste treffer. WIK had hierop echter direct een antwoord: 11, Door schoten van Van Harmeien cn v. d. Wal liep DWS uit tot 41. Nog net voor rust kwam WIK tut 4-2. In do tweede helft pakte DWS de zaken beter aan. maar WIK boekte het eerst succes met een prachtig schot van v. d. Burg. Dit scheen de injectie te zijn. die DWS nodig had. De gehele voorhoede ging aan bet scoren en. spoedig keek WIK tegen een 10—3 achterstand aan. WIK bleef goed partij geven en zag dit beloond door twee treffers. DWS gaf echter de voorsprong niet meer uit handen en kwam aan de verdiende 12—5 overwin ning. Te koop aangeboden LANGE D.AVLN 95 Schiedam, tel. G SG 11 GEEN FILIALEN U kijkt... y vergelijkt koopt bij Eerst bij Co ja kijken. Was machines v.a. f90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven 126, telefoon 63341. Kerst- ea nieuwjaarskaarten en boekjes in diverse talen. Een prachtige kollektie bij Kantoorboekhandel Modem, Boerhaavelaan 124. over Verolme's niet nakomen van enkele» punten uit de overeenkomst. O v<>rk o gtt s t „Er was ons gezegd, dat vrouw en kin deren na zes maanden op kosten van het bedrijf mochten overkomen. Dat ging ech ter met door, tenzij we zelf de reis be talen, Ik heb gehoord, dat deze .regeling te duur uitviel. Verder werd verteld, dat we een woning van Verolme zouden krij gen, maar pas toen we hier enige tijd waren werd gezegd, dat we de inrichting uit eigen zak zouden, moeten bekostigen. In tegenstelling tot anderen heb ik me bij deze beslissing neergelegd. Ik heb een brief aan mijn vrouw geschreven en die heeft alle konsekwenties aanvaard. Als het me na die twee jaar nog bevalt zal ik haar met de drie dan vier kleintjes laten overkomen. Ik verdien dat kreeg iedereen van ons twee gulden per uur. Zoveel ver diende ik ook in Suriname, maar toen kreeg mijn gezin gratis geneeskundige hulp. Nu mijn vrouw binnenkort een baby krijgt, zal ik alles zelf moeten betalen. Voordelen bij Verolme zijn echter, dat \ve een premie kunnen krijgen, recht op kinderbijslag hebben en 40 van de 45 gulden kostgeld per week in mijn ge val tenminste ontvangen. Zo kan ik flink wat geld naar Suriname over maken". Aan juiste voorlichting beeft het vol gens deze Surinaamse werknemer, die dus ,.aan" mag blijven, op twee punten ontbroken. De Vernlm»;-delegatie in Suri name liet z,i. niet uitkomen, dat twee Ne derlandse guldens tegenover een Suri naamse staan. En verder werd er naar hy zei onvoldoende gesproken over de le vensstandaard in Nederland. De Surinaamse arbeiders wonen, soms met hun tweeën of drieën, in pensions. Niet altijd hebben ze het daar even goed naar hun zin. Sommigen beschikken bij voorbeeld niet over stookgelegenheid. Ons werd verteld, dat tijdens een vergadering reeds over de moeilijkheden was gespro ken, maar er werd toen niets over een. be ëindiging van het dienstverband van de kant van Verolme gezegd. Wel besloten 17 van de 50 Sarinamers kort na deze bij eenkomst naar hun land terug te keren. Aan het einde van de vorige week zijn de ontslagen bekend gemaakt. Enkele Surinam ers schijnen de mede deling niet van het bedrijf zelf maar van collega's-landgenoten te hebben gehoord. Het betrof hier arbeiders, die in de nacht dienst waren. Een van hen zei ons: „Ze hebben me niets verteld. Nu weet ik pas maandag of ik wel of niet mag blijven". Verder hoorden we opmerkingen als „Ik heb in zoverre hinder van de klï- erandering gehad, dat mijn handen onder de steenpuistjes kwamen te zitten, maar ik dacht, dat ik wel zou kunnen wennen" en „Nu gaat mijn opleiding voor technisch tekenaar niet door". Tot slot deze Surinamer: „Ik kan wel bij een an der bedrijf gaan werken, maar zal dit on der dezelfde (gunstige) omstandigheden kunnen gebeuren? Ik kan nu geld naar Suriname overmaken". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. „Dit ïs in Suriname afgesproken: als men goed zou voldoen, zou er bemiddeling bü de overkomst van vrouw en kind exen worden verleend en zou het bedrüf een deel van het reisgeld betalen. "Verder: bet bedryf zon alleen met een buis helpen als men het naar Europese maatstaven zou kunnen inrichten." Dit zei men van de zijde van de Verolme-werf op Rozenburg vanmor gen over (andersluidende) medede lingen van de kant van de (op vijf na) ontslagen Surinaamse arbeiders. Zoals men hiernaast kan lezen, zouden de Surinamers op deze twee punten een teleurstelling hebben gekregen. Of die teleurstelling ook invloed op hun prestaties kan hebben uitge oefend? „Het (voor Verolme zeker) la ge tempo ligt echt alleen aan de in stelling van de mensen", zei men. „Veel kunnen we er niet over zeggen, want dat zou ze bij het zoeken naar een andere betrekking ïn Nederland kunnen schaden", Wèl gaf men een simpel vooorbeeld: „Een Surinaamse arbeidcj: komt om hall acht binnen, gaat naar de regeling van het ziekte- geld informeren en is hier om half hen nog mee be2ig. Hij loopt van de ene haas naar de andere, maar weet intussen drommels goed, dat het be drijf over dergelijke aangelegenheden van 12 tot 12.30 uur spreekuur heeft. Zoiets roept spanningen met chefs en Nederlandse collega's op". Had men dit mentaliteitsverschil niet eerder (in Suriname tijdens de wer ving) kunnen onderkennen? „We heb ben 't niet voorzien", werd gezegd; „we dachten een uitstekende selectie te hebben gedaan.". Verder zei men van de zijde van Verolme: „Er is in Suriname regel matig voorlichting gegeven en ook hier hebben we de arbeiders nog voor gelicht". „Zeggen de Surinamers nu. dat ze terug willen, dan zullen we voor het reisgeld zorgen", merkte men tot slot op. De stemming onder hen? „Ze rijn kalm; ze hébben het rustig aange hoord. Eentje wilde protesteren, maar rijn maats brachten, hem tot andere gedachten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1