s CHIEDAM Molen „De Ploeg" in 1902 afgebroken Als 'n beer voor school gevochten ir; Eerst leren rijden, dan pas auto kopen Met Catootje naar de Zwijgerscliool-revue Yeel belangstelling bij afscheid HIP Kloeseman Laat de dieren niet lijden met Kerstmis COtJZY 1e MïddöHandstraat72 TS-direeteur van formaat STIJGEN DE PRIJZEN? Ongevallen op gladde wegen DENK AAN DE VOGELS! "van Ierland laiKEWiliWIilMlllliWill Bedrijfs-biljart competitie Vrouw viel van vier meter hoog VOOR DE KANTONRECHTER WASMACHINES Jongen, 15 jaar botst met auto Schoonspuiten van vrachtauto's op openbare weg Burgerlijke stand „LEERLINGEN MOETEN ACTIEF ZIJN" Onderwijzers op de hak genomen in parodie S.S.N. bouwt flats in Nieuwland Bij afscheid P. Pulleman Wie heeft iets verloren? Th. PASCALES DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters DAGBLAD RECLAME IS NIET TE VERVANGEN BLOEMETJES OP ZWART roon donderdag 19 december 1963 - pag. 5 SCHIEDAM, donderdag OpdeNieu- e Damlaan nabij de Burg. van Haaren laan gieed woensdagmorgen om half tien de heer Van L. met zijn vrachtauto tegen de'verhoogde band van de berm. Van de lading vielen tien met flessen gevulde kratten op het wegdek, er werden 190 flessen, waaronder 100 gevuld met melk, vernield. - Op de Groenclaan reed door de glad heid van de weg de heer J. C. v.d. D. met een vrachtauto tegen de hnkervoorzijdc van een auto. bestuurd door de heer C. J, uit Botterdam..Deze werd zwaar be schadigd. F ER LEDEN jaar hebben me hier in Schiedam •wicegeniaafct hoe met veel moeite en kosten een van de oude molens weer in «olie luister w hersteld. Dat was de molen „De Noord" aan de WoorduestsinfifeL Er is j'aren o«er gepraat en gedelibereerd «oor het zotter was, maar Koningin Juliana heeft by haar bedoek joch de molen in oude glorie kunnen zien. n het verleden is men niet so zorgvuldig omgesprongen met ome hoge monu menten op de vesten. De vele molens standen de stadsuitbreiding in de weg en 2U« de een na de ander gesloopt geworden Op deze tekening ziet men het af breken van een molen. Het is „De Ploeg", die tot 1902 stond aan de Hoofdstraat, waar nu een 2aak in bouwmaterialen is gevestigd. Men 2ict oolc nog de oude Fabrieksstraat. die vroeger liep van het terrein va de gasfabriek naar de Hoofd straat, maar thans een doodlopend straatje is geworden en waarvan zelfs de naambordjes zijn verdwenen, al komt de naam nog tn de registers voor. <SCüJ£DA'M, donderdag Nu de winter is ingevallen, is het voor dc vogels moeilyk om voldoende voedsel te vinden. De a/deling Schiedam van de .Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren doet op alle vogel- en natuurvrienden in onze stad een beroep om de nood onder de vo gels te lenigen. Zet de voerlafel gereed of maak een plekje vrij: snipper Jcauskorst fijn voor de roodborstjes, geef een plakje spek voor de mezen of strooi zonnepitten, hennepzaal of andere zaden voor hen mt. Ook de vinken weien dit te waar deren. Een rotie appel ia eeti lekkernij voor lijsters. Etensresten mogen niet verloren gaan: alles vindt in deze tijd met graagte aftrek. Laat ook de kin deren in de zorg voor de vogels delen. SCHIEDAM, donderdag We feta au voor de viering van het grote vredesfeest, dat Kerstmis heet. Voor velen ook een eetfeest» waarbij de traditionele Wildbout op tafel bomt, of de gebraden kip. Voor de kleine dieren, als pluimvee en konij nen. is dit een zwarte tijd. Daar is op zichzelf niets tegen, maar by de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren; komen telkenjare opnieuw op deze tijd klachten binnen, dat het slachten van de dieren op wrede en onmenselijke wijze geschiedt. Konijnen die levend gevild en kippen die levend geplukt worden. Hier tegen nu wordt door de Dierenbescher ming geprotesteerd. Het is met nodig ook. De bona fide poelier zal voor een geringe vergoeding de kippen, konijnen en andere toekomstige „boutjes"' pijnloos willen slachten en panklaar maken. Maar ook na het grote eetfeest dreigen er gevaren voor de dieren. Namelijk wan neer de afgekloven beentjes van het feest maal m dc vuilnisbakken terecht komen en honden en katten, door de lucht aan getrokken, de vaak scherpe botjes weer opvissen met de kans dat ze verwondin gen van bek en keel oplopen. Doe daar om de beentjes, verpakt in een krant in de vuilnisvaten. fAdperfentie LM.) B. en w. van Amsterdam zijrt niet van plan om de subsidiëring van de school- melk van het rijk over te nemen, zodat alles voor rekening van de gemeente komt. De regering heeft over en zonder ons beslist. Ook om principiële redenen wil Amsterdam niet alles voor zijn reke ning nemen. "■*€.{3- 'w' SCH3JEDAJÏ, donderdag In de competitie in de Bedrijfs Biljart Bond was de Si per IS december als volgt Afdeling A: Keyncs gespeeld punten: EN'CK 6-54; Fjgee 6-54: Sunlight 6-50; B P. 6 - 46, Shell 6-43; Pelmolen 6 - 40; W.E.K. 6 - 40. Afdeling B. ENCïC 4 gespeeld 47 punten: H. Sc Veder 5-46; Heineken 4-36: Smit Co - 32; Shell 4 - 30, Sunlight 4 - 27; W.F. 4-22. In de persoonlijke competitie js de stand: De Groot (WF) 11 pnt., hoogste serie 76, moyenne 7.77; Rakhorst (Shell) 8 pnt., 51 - 511: Dijkshoorn (Sunlight) 6 pnt. 36 - 4 21; Lunenburg (WF) 6 pnt. 46-3 70; De Jong (Shell) 5 |int41 -4 00: v. d Lee (WF) 4 pnt. 39 - 4 40; Vijfhuizen (Shell) 2 pnt43 -4 65 VLAARDINGEN, dondeidag Bjj het lappen van de ramen aan de achterzijde van haar woning m de Casper FageLstraat in Vlaardingcn verloor dinsdagmiddag de 44-jarige mevrouw H van Breemen-van der Hoeven haar evenwicht. Ze viel op de vier meter lager gelegen binnenplaats en overleed ter plaatse. Het slachtoffer hield zich vast aan het openslaande raam, dat echter Uit de sponningen schoot cn even eens naar beneden viel. SCHIEDAM, donderdag Vier dagen hechtenis kreeg de zeeman B. A. G. H. (24) van de kantonrechter mr. P- B. Cos le Schiedam omdat H- op 28 augustus der rijbewijs In een auto over de Broers- vest te Schiedam heeft gereden. „Dat lijkt naar aiks", zei mr. Cos toen hij in de pa pieren keek en de wnd.-substitunt-offi- cier van justitie mr. H, Franken zei: „El zijn vele mensen die de verkeerde ge woonte hebben om een auto 4e kopen en eerst daarna te denken aan het behalen van het rijbewijs. Deze verdachte maakt het wei heel erg, hij Is al verschillende malen veroordeeld, zelfs voor te hard rij den. Hij Is gewaarschuwd, want by is a voorwaardelijk veroordeeld. Toch gaat hij brutaal voort. De maat is meer dan vol. Vier dagen hechtenis." Mr. Cos vonniste conform en daarna deelde verdachte mee „dat hij liever zot betalen". „Nee, ga maar door, Iiever-koek- jes worden niet gebakken", was het ant woord van mr. Cos. „Het was gisteren glad toen ik rijexa men deed en daarom ben ik gezakt," zei de heer G. ter verontschuldiging tegen kantonrechter en officier bij zijn tweede bezoek aan het kantongerecht te Schie dam. De eerste maal stond hij terecht Om dat hij zonder rijbewijs op een motorfiets heeft gereden. Hij kreeg toen uitstel car te tonen dat hij het rijbewijs wel kon ha len. Dat is hem dinsdag dós mislukt. De officier mr. Franken zei: „Iemand met een rijbewijs moet toch ook kunnen rijden als het glad is. We zullen daarom maar een eind maken aan deze zaak. Honderd gulden boete waarvan zestig gulden voor- Advertentie I.M.1 en centrifuges alle bekende fabrikaten Telefoon 30340 - 37434 SCHIEDAM, donderdag De 15-jarige J. M„ die zonder rijbewijs in een. auto reed, heeft dinsdagmorgen «m 7.45 uur een botsing veroorzaakt op de kruising Burg. van Haarenlaan—Nieuwe Damlaan. De jongen verleende geen vooirang aan een vrachtauto, bestuurd door de heer F. D, v. d. B., waardoor een botsing ontstond Daarna gleed de wagen van J. M. door en kwam daarop in botsing met de auto van de heer A. V. De drie voertuigen werden zwaar beschadigd; de jongen liep een kneuzing van het rechterbeen op cn is door de G.G. en G.D. naar huis gebracht {Advertentie LM.) MANNEN die «ui „EEN GOED PAK" denken. denken aan; Schiedam Hoogstraat x74 SCHIEDAM, donderdag. De Schiedam mer J. A. K. wil voor eigen rekening een sfvoerput in het wegdek van dc Nieuw Mathencsserstraat laten maken, maar dc remeente Schiedam wenst dit niet. zo verklaarde de heer K- die door het kan- Iongerecht te Schiedam veroordeeld is tot een boete van elf gulden of twee dagen hechtenis, omdat hjj water over bet weg dek van de Nieuw Mathenesserstraat laat stromen. De verdachte vertelde dat in zijn be drijf, sinds april 1962 In deze straat ge vestigd, het schoon spoel en van de vracht wagens vrijwel dagelijks moet gebeuren, omdat In die wagens huiden worden ver voerd. Doet men dit ruet dan vergaat de gehele buurt van de stank, door de res tanten van de huiden, in de auto's achter gelaten. Het water stroomt over de Nieuw Mathencsserstraat, maar er is geen af voerput. De mensen hebben dus last van het water. Het kan met in de garage ge beuren omdat de garage is gebouwd op oen zandlicbaaro en het gebouw verzakt steeds De heer K, zei dat hij al met het Open baar Slachthuis en met Gem. Werken over deze kwestie had geconfereerd. Hij *ilde het na dit vonnis wel wederom doen. Gïtmnn; Antonio "Wd. v. E. de Jonge en A W. Rost; Wim, Z. v. W. F. Poulus en J. {vies: Adnanus C., z. v. T. Neljerweert en I. P- Blxschops; Johannes C. M.. z. v. J. C. M. Schaap en E. C. Nederpel; Albert, z. v. A. de «>er en B. L. van Soelen; Franciscus J., z. v. Abendroth en M. C. Mulders; Heinz B., z. v. H. Colons en E. J. Wlssink: Johannes J., J. H. Chatelain cn A. B Hoogeveen. overleden: J. de Nceif, 69 jr., weduwe van A-van den Fiji; A. P. W, Buijs. 78 jr.: H, M. ™j, 72 jr.; M. A. Trapman, 80 jr., weduwe van R, Kooi). APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka Co., Groeoelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Hear Window". Monopole, 2 en S uur: Vijf gebrandmerk te vrouwen. DIVERSEN «■ene. 8 uur: KNMTP - Kerstfeest. Grote Kerk, 8 uur: Orpheus met Arnold van MtlL "pstsndingskerk, 8 uur: DOK - Kerst- wijding. 'Olksgebouw, 8 uur: NW-Vrouwenbond - Kerstfeest, t-hr- Soc. Belangen, 8 uur Arjos - verga- dering. Irene, 8 uur: KAJ - Singel - Kerstfeest -'lusls Sacrum, 8 uur: Willem de Zwijger- school feest. «ene, Z uur; HBS - 4e klas - Bijeenkomst. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Dat de school er niet alleen is om te le ren, bewees woensdagavond de Willem de Zwijgerschool op baar jaarlijkse feestavond. Voor de ne gentiende maal brachten de leerlin gen een gevarieerd programma ten tonele, dat de moeite van het kijken en luisteren waard is. In de stamp volle zaal van Musis Sacrum werd muziek, dans, zang, gymnastiek en zelfs toneel gebracht. De avond werd geopend door het meisjeskoor Sweet and Young". Bege leid door gitaar, piano, trompet, saxo foon en drums, zongen de meisjes en kele toppers, zoals „Ritme van de re gen", van Rob de Nijs. Het hoofd der school, de heer A. de Jong, die vervol gens zijn openingswoord sprak, zei dat hij eerst de meisjes had laten zingen, om met met het slechtste programma onderdeel te beginnen. ,J)eze avond is in de eerste plaats bestemd voor de leerlingen, verzorgd door jonge kinderen, waarvan de mees ten vandaag voor het eerst op het to neel staan. Actief Waarom wij dit doen? Wij zijn mening dat de school niet alleen een leerinstltuut is, maar tevens een soort opvoedlngs- en vormingscursus. De leer lingen moeten niet alleen kijken, maar ook actief aan iets kunnen deelnemen. Wij kunnen natuurlijk niet alle .leer lingen op het toneel laten verschijnen, want we hebben al moeite genoeg om een goede honderdvijftig op een betrek kelijk kleme ruimte te laten komen. Dit is de eerste avond, dus de ouderen moe ten niet ai te kritisch zijn by het be oordelen van de prestaties". Een van de leerlingen speelde -bijzon der goed op de piano, waarna «en ge dicht van Annie M. G- Schmidt werd gedeclameerd. Een dans op het zo be kende „Bei mir bist du schön" werd gebracht door twee meisjes, die zich in hel zwart gestoken in alle mogelijke bochten wrongen om de moderne stijl toch maar zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dat de leerlingen van de Willem de Zwijgerschool hun beste beentje kunnen voorzetten, lieten een groep jongens zien, die een paar gymnastische toeren verrichtte. De jon gens maakten koprollen op de mat, zelfs met tweeën naast elkaar; de onvolko menheden die erm zaten, werden ge waardeerd met een daverend gelach uit de zaal. Lach-succes Een bijzonder groot lachsucces, zo niet lelijke parodie op „Ik hen niet Catootje naar de botermarkt gegaan". Een aantal uudere jongens konden nu eens onge straft de bijzondere eigenscheppen van de leraren uit de doeken doen. Ook de dominee was van de partij met: „Laat maar zitten". Van botermarkt maakte men „Zwijgerschool". De leraar Duits werd uitgebeeld door een jongen met een trekkerspak aan, want de man houdt van trekken, met rugzak en al. Behalve op muziek e» dans deed men een aanval op toneel, en wel op een komische éénakter naar eed verhaal van Anton Tsjechow: „Het huwelijksaan zoek". De leerlingen maakten van de figuren lp. het stuk rake „typetjes". Het publiek in dc zaal schaterde om de dwaze .si tuaties, die terecht werden uitgebuit. Aan het eind van de avond speelde het show-orkest van de school. Vanavond en morgenavond zijn er nog voorstellingen, zodat het plezier, dat de leerlingen om deze avond hadden, met van korte duur is SCHIEDAM, donderdag. Aan de NV Aannemerscomblnatie SSN te Schiedam is rijksgoedkeuring verleend voorde bouw van twee hoge flatgebouwen, elk bevat tende >7 woningen, alsmede voorde bouw een blokje van zeven eengezinswo ningen, ten noorden van de Burg. van llaarenlaan, westelijk van de "sGrave- landse weg. 55' 55 SCHIEDAM, donderdag. „In Den Haag waren ze een beetje bang voor hem. Want op het ministerie wLsten ze, dat wanneer de heer Pulleman daar kwam, hij nooit wegging zonder zijn doel bereikt te hebben". Zo heeft de heer M. v. d. Nagel, voorzitter van het bestuur van de Algemene Technische School voor Schiedam en Omstreken verklapt op de bijeenkomst ter gelegen heid van het afscheid van directeur P, Pollemail van dc school. Toen de heer Pulleman in 1948 in dienst trad als directeur van de toen malige Ambachtsschool (hij was al in 1943 benoemd, maar de bezetters lustten hem met wegens zijn politieke gezind- heid en hebben de benoem mg tegenge houden), was het plan om een school te bouwen voor 450, later 550 leerlingen Doch de heer Pulleman wilde een school met een goede accommodatie voor 700 leerlingen. „Als een beer" heeft hij daar voor gevochten. Nu, na vijftien jaar, bij zijn afscheid van de school, heeft hij zijn doel be reikt: de school is nu geschikt gemaakt voor 700 leerlingen. Het had al anderhalf jaar geleden zover moeten zijn geweest, maar de grote uitbreiding is nu toch bijna gereed. Hij heeft het wèl goed gezien, vond de heer Van der Nagel, want momenteel worden geen technische scholen meer gebouwd kleiner dan voor 700 leerlingen. Pionierswerk heeft hij ook verricht met het invoeren van TL- verlichting in de hele school en met dc akoestische bekleding van de leslokalen. Dank en Iwïde Maar zyn grootste succes Is toch, zo verklaarde de heer Van der Nagel, de Invoering van het Individueel technisch onderwijs, waar de heer Pulleman samen met de gemeentelijke Inspecteur voor het onderwijs, de heer C. A. Kamp, v heeft geijverd. Die cursus Is in septem ber j.l. gestart en nu Is ook de ko ninklijke goedkeuring voor dit I.t.o. af gekomen. „Voor dit alles zyn wy u grote dank verschuldigd." vond de voorzitter, die de scheidende directeur als herinnering aan zijn Schiedamse school een album gram mofoonplaten en een boekwerk over bil jarten aanbood. „Een directeur van formaat, die hoge eisen aan zichzelf en zUn personeel stel de. maar die een behulpzaam en gemoe delijk directeur was voor zün jongens en hun ouders", zo zei wethouder H, Sabel, die namens het gemeentebestuur l de heer Pulleman hulde en dank bracht, (voor wat hy voor de Gcm. Nüverheids- avondschool heeft gedaan. i „We hebben moeilijke tijden gekend i vaak m de puree gezeten. Maar zon der de medewerking van. u allen had ik dit nooit bereikt," verklaarde de heer Pulleman in zijn dankwoord. In de prachtige nnme, nieuwe kan tine van de school heeft de heer Pul leman afscheid kunnen nemen van de zeer velen die hem vóór zijn pensione ring nog eens de liand kwamen drukken. Gemeentelijke autoriteiten, vertegen woordigers van schoolbesturen en van het bedrijfsleven, van collega-school hoofden en veel notabelen en belang stellenden. Het slot van een mooie camère. SCHIEDAM, donderdag. In de kan tine van het hoofdbureau van politie heeft hoofd-inspecteur ff. H. Kloeseman, die de dienst met pensioen gaat verlaten, afscheid genomen. In de 31 jaar, dat de heer Kloeseman bij het Schiedamse poli tiekorps heeft gediend, heeft hij zich zeer vele vrienden gemaakt, onder alle lagen van de bevolking. Zo bleek gistermiddag wel bij de druk bezochte afscheidsrecep tie. Burgemeester mr. J. W. Peek was als hoofd van de politie uiteraard ook aan wezig, evenals vele collega's en oud-col lega's; maar ook hoofden van gemeente lijke diensten, gemeenteraadsleden, ver tegenwoordigers van het bedrijsleven, onder wie ook ir. B. "Wilton en verder vele notabele stadgenoten en even zovele vrienden. Groot was dan ook het aantal handen dat de heer "Kloefecraan heeft moeten drukken en vele van die handen kwamen niet leeg- Tevoren was reeds in interne kring personeel en op dc receptie is dan ook ook met veel gesproken. De heer P- Mak, samen met de heer Kloeseman oprichter van de Binnenlandse Strijdkrachten in Schiedam, noemde (le scheidende hoofd inspecteur een goed politieman. „Je vele vrienden bewaren goede herinneringen aan jou." Met een toepasselijk gedicht- kreeg de heer Kloeseman een koffer Öüd-hoofdinspecteur J. B. van Kesse- len bracht hun samenwerking m herin nering. „Toen ik je 28 jaar geleden voor het eerst in dit bureau ontmoette hebben we een prettige tijd met elkaar gehad. Ik heb je leren waarderen als mens en als strijder. Ik zou het nog sterker willen zeggen, maar dat doe ik niet. In de oor log heb je een ellendige tijd meege maakt. maar je bent altijd mens geble ven. Je hebt altijd met beide benen op de grond gestaan en je nooit meer dan een ander gevoeld, ook al was je hoofd- SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan. hoofdbureau van politie, Lange Nieuwstraat 55, dagelijks van 8 tot 17 uur, behalve op zaterdag cn zondag: 2 contactsleuteltjes; ro zenkrans; zakmes: ve-jg met band: Jongens- pet; bruine handschoen (R). Te bevragen bij de vinders: ring met 5 sleutels. De Hartog, Burg, van Haarenlaan 763; ring met 3 sleutels, Vredebregt, Nieuwe Maasstraat 14 b; bril in. etui, B. v. d. Velden, Vtaardingerdijk 117 b: bril met bruin mon tuur. J. Beljaars, Havendijk 42 c; 1 paar been beschermers, Veraart, Loeffstraat 101; 1 paar kinderechaatsen, F. Jansen, Van Mea- nenstraat 37; schaatsbeschermer. Van de Brink, FazanÜaan 28, Kethel; autostep, P Kamp, Verbrande Erven, ia; portemonnee met inh., A. Sehudman, Molen singel 47, Ke thel; klnderportemonnaie m. buskaart. Krul, Alb. Thijmstraat 82 b; herenpartemonnee met inh 3. Nobel, Burg. van Haarenlaan 875: da- mesportemonnee met tah., F. de Jager. St. Jansstecg 6; kmdertasJe met inh,. v. d. "Vlies, (Kiosk], Burg. Knappertlaan; damesporte monnee met inh, De Raay, Lange Niéuw- straat 151 b; kralensnoer. G. N. Meure, Simon Stevmstraat 19 b: bankbiljet. Middelburg, Ju- llonalaan E5 a: autolampje, P. Nelkcns, Char lotte de Bourbonstraat 27; maatlat, J. Maan, St. Lidulnastraat 4 a: hondennem roet pen ning, v d, "Windt, Parkweg 164; inentmgspen- ning, Prook, Marconistraat 8 b; parkiet, De Vos, JuLianalaan 76 b; 1 paar veters, J. Ver meulen, Flern Eendragt 9 b; kindershawitje. Van Katwijk, Havendijk 218 b: marokkaans tasje met inhKielnhercnbrink, Dr. Boslaau 34: kindermuts. G. v. d. Wal, Alb. Thijm straat 64 b; wasgoed. Timmers, v. d. Duyn van Maasdamstraat 97; rode pullover. J. Ho- des, Tuinlaan 20; shawl, J. Markus, Villastraat 114; 1 pak kleding, RJC, Lyceum. Spfencgs- hoek; vilten hoed, Ch. Loog, Aleidastraat 72 b; ijsmuts, De Beer, Vonclelkum 21b; lede ren herenhandschoen, Zijistra, Broersvest 95: jongenshandsehoen, G. Kiela, Alb. Thijm- waardelyk met een proeftijd van twee jaar." De kantonrechter vonniste conform. Kippehok „U heeft zo maar aan het bouwvolume van de gemeente geknabbeld.'Dat had men wel ergens anders voor kunnen ge bruiken. Het Is best mogelijk dat utv mooie bouwwerk weer gesloopt zal wor den", zei mr. H. Franken tegen de pluim veehouder (35) J. P. uit Maassluis. Deze stond terecht omdat hü zonder vergun ning van b, en w. op zUn terrein een kippenschuur die een lengte van 50 meter mocht hebben, dertig meter te lang had gemaakt. „Och, ik dacht dat het niet nodig was in vergunning te vragen voor een kip penhok" meende P., maar fel repliceerde mr. Franken: „Dit is geen. kippenhok meer, het is een bouwwerk!" Het bouwen kostte ƒ12.000 en voor bouwwerken ho ven tienduizend gulden is rijksgoedkeu ring nodig P. vertelde dat hij inmiddels vergun ning had aangevraagd om te mogen bou wen, hetgeen hij reeds neergezet had. De officier vroeg 150 boete of een maand hechtenis; de kantonrechter maakte er honderd gulden boete of twintig dagen van. Vakcentrales vragen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De drie vakcentrales en de Nederlandse Consu mentenbond wekken bun leden op om prijsstijgingen aan hen kenbaar te ma ken. Dit geschiedt naast het overleg, dat hierover op centraal niveau heeft plaats gehad. Men wordt verzocht klachten schrif telijk in tc dienen cn daarbij te ver melden: ie het soort artikel met, zo mogelijk, de merknaam; 2e de oude en de nieuwe prijs; 3e zo mogelijk de naam van de fabrikant; 4e de naam en het adres van de winkelier waax het des betreffende artikel is gekocht De adressen luiden: kantoor NW: Mathcnesserlaan 302. Kantoor CNV; Kip straat la. Kantoor KAB: "Westersingel 14, Kantoor Ned. Consumentenbond: Aal- keetstraat I5b. Advertentie fJMJ Betere kleding by j Nederland Kattenburg sinds 1856 straat 37 b; grijze berenhandschoen, Putters. Nieuwe Haven 9i~83; herenhandschoen (L). J. Jansen, Oranjestraat 14, handschoen, met kamp, L, Beukelman, Bujja Bnllotsingel 7 b: 1 paar oude handschoenen. Postkantoor, Tuin laan; wollen handschoen, Op 't Ende. Alelda- straat 150; woilen handschoen. De Ron, Van Hallstraat 48 b; wollen dameshandschoen (R), P. Verweu. Marconistraat 12 a: klnderwantje. v. d. Toorn, Van. Ostadelaan 65; l paar glacé dameshandschoenen, Ciazmg, P. J. Troelstra- laan 21; kinderhandschoentje, Lelieveld, P. J. Troelstralaan 20; dameshandschoen (L), v. d. Biji, St. Lidulnastraat 48 b: 1 paar suède wan ten, J. Verkalk, Rtbesiaan 37; kinderhand- schoen, Tanis Aieidastraat 85 a; Elaec hand schoen (R), J, Markus, Villastraat 114. Schiedam—ia Winkelcentrum Mgr.Nolenslaan, tel.ó25Il j| Mesdaglaan hoek Rembrandtlaap/ te 1.65734 I radio - T.V. - grammofoonplaten electr, huishoudelijke apparatuur Hmdarts Vondellaan 8 AFWEZIG tot 6 januari U kijkt... y vergelijkt U koopt bij LANGE DA VEN 95 Schiedam, tet 6 86 II GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Berst bij Coja kijken. Was machines \\a. ƒ90.-. 10-30% korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, telefoon 63341. r Fotografie RolfJIms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren Hoogstraat 106 DE NIEUWE jjyera MODE IN FOUNDATIONS he ha van nylan-saiijn met 3/4 cups en diep decolleté 11.75 gaine van super-elastisch Lycra, evenals de beha pastelkleurige bloeme tjes op zwart 19.90 als panty 24.75 lupon 12,95 [in da paskamer) hoeveel mooier «n slanker LI bent tn deze Wala creaties »n zwart Lycra! ROTTERDAM rZwartjanstraat 17 h.Pijnacker- straat. Meent 67, Noorüsmgel 39, Groene HillÈdijk 267, Dordlselaan 112, Borg. Bau- mannlaan 124. SCHIEDAM: Oranjestraat 17. VLAARDINGEN: Ged. Biersloot hoek Korte Hoogstraat Transpiratie ALLE FILIALEN VAN mets!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1