PHILIPS T Ven RADIO COUZY 1e MiddeHandsfraat 72 In meeste winkels evenveel verkocht als vorig jaar 30 Huisvrouwen vierden het Luciafeest Uit de tweede divisie Vrije zaterdag op hervormde scholen Kerstmaaltijd huishoudschool viel in smaak mm Afkondiging op Stadhuis Akkoord C. A.O. Drankindustrie veiligheid na sluitings tijd AMSTERDAMSCHE BANK TAXI ËÜROTAX 69 460 WERKKRACHTEN Loogtepunt kerstverkoop moet nog komen Burgerlijke stand amoraxi Onze prijzen blijven laag heidi&Pr* SVV ontvangt Vitesse Hermes naar Graafschap Telefoonnet 6 cijfers koploper Koeriersters eciw Een toverwoord de wasautomaat Onze prijzen blijven; laag Kers twij din gscTiensl in Passage-theater <k*(k OOGGRTS Kerststukjes Sigaren Jaarwisseling in liet Volksgebouw Oecuui. Avondgebed HAKKERT Tiveede enquête Gr o ndtvetherzièning HVO 1 afgebroken met Pion/R'dam Z HVO 2 won van DE JAGER DE JAGER DE JAGER DE JAGER KOMT U BOVEN DE LOONGRENS? V— vrijdag 20 december 1963 - pag. 5 de allernieuwste vindt U bij voor pes kunpiq «mes, .&A-' TELEFOON - wollen dekens partij i Royale twee-persoons v/ollen dekens, in effen Upuren (de meeste afge- fctodj.met kleine sduxm- PLATEN ARNOLD VAN MBL ■Ijs .45?-**" I PARTij II donkere Sw /'?bteen Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 r .<35 VERSTANDIGE MENSEN Ga naar De Jager Broersveld 105 MEER KEUS BETERE PASVORM De dagen worden korter DE JAGER Broersveld 105 Te koop aangeboden „HET ZILVEREN KRUIS" grondstoffenmagazijn magazijngereedprodukt expeditie vulwerkzaamheden bereiding etiketteerwerkzaamheden verpakking in dozen enz. Als de avond valt, neemt de onveiligheid toe. Maar onze nachtkluis opent de mogelijkheid ook buiten de kantooruren geld en voorwerpen van waarde In veilige bewaring te geven. Gerrit Verboonstraat 15 - Tel. 69109 SCHIEDAM De duurste dingen gaan het eerst de deur uit (Advertentie IM.) Aert van Nesstraat 38 (Advertentie l.M.) Najaar 1963. het najaar van de grote bontmode, in alle mode bladen, dames-, week- en dag bladen leest U telkens opnieuw... dit jaar bontmusten, bonthoeden, kortom bont is dit jaar „hoofdzaak". Morgen begint er een speciale verkoop van moderne Nylom bonthoeden, luxueus, zacht en warm, In vele moderne tinten, voor een ongelooflijk lage prijs, voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van. deze elegante, moderne Nylon bont hoeden in, diverse mode kleuren, voor dén tel. af schrift, best. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. De Nederland se Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Schiedam wilde eens iets anders dan an ders en hield daarom geen gewone kerst middag, maar een Zweedse: bet Lucia feest. Mevrouw R. Meuring, geboren in Zweden en in Rotterdam wonend, is ver bonden aan de Zweeds-Nederlandse vere niging en leidde, gehuld in Zweeds kos tuum, het feest. Zij deed dit op zeer aan- trekkeljjke wijze. „In Zweden is het in deze tyd van het jaar al om drie uur donker. Wij leven naar Kerstmis, naar het licht toe." De dertiende december wordt het Luciafeest gevierd. Lucia was een non en kwam oorspronkelijk van Sicilië. Zij moest daar m donkere kerkers de gevan genen eten brengen. Daar zij niet tegelijk het voedsel en het licht kon vasthouden, zette zij het licht op haar hoofd. De an dere nonnen volgden haar voorbeeld. Later kwamen zij naar Scandinavië. In elk gezin in Zweden speelt een meisje voor St. Lucia. Zij brengt 's morgens op de dertiende december haar familieleden koffie en Lucia-koeken. Zij draagt daar bij een lange witte jurk en kaarsen op het hoofd. Zij brengt het licht. In de sfeervol in Zweedse stijl inge richte zaal van Irene kwam ook donder dagmiddag de St. Luciabruid met zes an dere Luciameisjes binnen, onder het zin gen van Santa Lucia. Mevrouw Meuring vertelde verder over de Zweedse kunst nijverheid, waarvan verschillende voor werpen de tafels in de zaal sierden. Luciakoekcn, speciaal voor deze gelegen heid gebakken, werden aan de aanwezige dames geserveerd. (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag Deze week en begin volgende week doen de mensen hun kerstinkopen. Vrijwel alle winkels in Schiedam heb ben hun etalages in kersttooi gehuld. Kersthallen, kransen, kaarsen, bomen en takken liggen gereed voor de kopers. Een dag voor het begin van de avondverkoop hebben wij een aantal winkels gevraagd hoe het met de verkoop gaat en hoe dit is in verhouding tot vorig jaar. Som mige zaken hebben nu al meer verkocht, andere echter veel minder, dan vorig jaar om deze tijd. Over het algemeen ligt het hoogtepunt in de „koopavonden", die nog moeten komen. Dc meeste winkeliers verwachten dat de verkoop dit jaar zo'n beetje het zelfde zal zijn als vorig jaar. SCHIEDAM, vrijdag Het Leger des Heils m Schiedam houdt ook dit jaar de traditionele vroege Kcrstwijdingsdienst \tvhet Passage-theater op Eerste Kerstdag, 's morgens om 6 uur. Medewerking ver lenen Flip de Koning op het hammond orgel, het muziekkorps en het zangkoor van het Leger des Heils en ook het Jeugdkoor. Er wordt een Kerst-proloog gehouden. De dienst staat onder leiding van kapitein en mevr. H. Krommenhoek uit Rotterdam. (Advertentie IM.) IWTOORiyK MfMR De Hema, het enige warenhuis in Schie dam, vindt wel de meeste aftrek. Dames met enorme boodschappentassen verdrin gen elkaar om toch maar het beste van het beste te kopen. De meeste zijn er vroeg bij. De chef van de afdeling kerst artikelen, vertelde ons dat de mensen het duurste van het duurste kopen. „We ver kopen goed, zelfs iets moer dan vorig jaar. De duurste dingen zijn er het eerst uit. Een heel gewild artikel is de kunst kerstboom. Die vliegt de deur uit. Hierna is er veel belangstelling voor elektrische verlichting en de grootste en duurste kaarsen. Om een voorbeeld te noemen: als we vorig jaar een kaarsenstandaard van een rijksdaalder goed hebben ver kocht. nemen we het volgend jaar een duurdere uitvoering erbij. Zo gaat dat ieder jaar door. Ze gaan toch wel weg. Het is natuurlijk niet zo, dat een artikel, dat vorig jaar een kwartje kostte, nu in eens vijftig cent is geworden. Maar de mensen brengen zelf een sneeuwbal aan het rollen. We leven nu eenmaal in een welvaartsstaat." jjOOOSTKAAT91 »TEl:68BH - SCHIEDAM Erkend Ziekenjonds-teverancter SCHIEDAM Geboren: Marcel F. zv J.F, Wurpel en T. C. A. Brugman; Johan na A. M. dv P. H. Snijder en M. J. L. Groenendaal; Willem P. zv S. Klepke en A. Mostert; Hanneke dv G. H. Mateman en p. L. Geleijnse; Wilhelmina C. dv J. Komijn en J. Bregman; Daniël zv J. van Nielen en V. A. J. Lohe. Overleden: J. de Graaf 61 jr; I. van Lin den, 83 jr; C. Beijer, 72 jr. ev B. J. Laven. (Advertentie l.M.) APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka Co., Groenclaan 127. BIOSCOPEN inssage, 2 en 8.15 uur: Alleman. Monopole, 27 cn 9.15 uur: De zwarte lanciers. DIVERSEN stedelijk Museum, 8.15 uur; opening ten toonstellingen. Arcade, 8 uur: KAB-kerst-klaverjascon- cours. «ene, 8 uur: Herv. Wijkgemeente 3 Kerstfeest Sursum Corda, 8 uur: Stichting '40'50 Kerstfeest. Musis Sacrum, 8 uur: Willem de Zwijger- school feest. MUsis Sacrum, 8 uur: Schicd. Scheidsrech- tersbijeenkomst, In een bloemenwinkel liet men zich bij zonder pessimistisch uit ten aanzien van de verkoop van kersttakken cn stukjes. Op de dag, dat wij informatie Inwonnen, was het nog droevig gesteld. „Over de hele linie hebben wjj tot nu toe veel min der verkocht dan vorig jaar, hoewel de pryzen hetzelfde zijn gebleven. De men sen staan voor de winkel cn beginnen al te zeggen, dat het duurder is, maar dat is niet waar. Wij hopen, dat het begin vol gende week iels beter zal gaan." Onze poelier was daarentegen bijzonder optimistisch. Er zijn al een hoop bestel lingen van vaste klanten binnen gekomen en tijdens de avondverkoop zal ook nog wel wat de deur uitgaan. Maar of men meer zal verkopen dan vorig jaar? „Bij ons is het altijd hetzelfde. Als het weer meewerkt, hebben we misschien een kans dat we meer zullen verkopen. Wij hopen dat het een beetje gaat vriezen. Waarom? I Omdat men vlees beter kan bewaren,] wanneer het koud is. Het konijn vormt i wel de hoofdschotel. De werkman koopt nooit iets anders dan konijn. Kalkoen is te duur. Ook gaat het met de verkoop van wild heel goed: vooral eend en fazant." Koekjes en kerstkransen worden het meest verkocht in de banketbakkerij sector. De banketbakker bij wie wij naar de verkoop vroegen, zei ons dat er wel al veel bestellingen binnen waren geko men, maar dat het meeste toch, net zoals bij de meeste winkels de laatste dagen voor kerst verkocht werd. Na de kerst kransen komen de Weihnachtstollen, het kerstgebak en de taarten. Met de sigaren gaat het in de kersttijd bijzonder goed. „Sigaretten lopen ook wel, maar de sigaren staan bovenaan", zegt een sigarenwinkelier. „Ik verkoop veel meer dan met St.-Nicolaas. Dat komt om dat kerstfeest meer een feest voor de ouderen is, die elkaar dan iets geven. Ver geleken by vorig jaar, kan ik wel zeggen, dat het verkoopcijfer dit jaar hoger ligt." In een winkel met kerstkaarten zagen we een uitgebreide collectie in verschil lende talen. „Dit is nog maar de helft van wat we hadden. We hebben ze in het Italiaans, Spaans, Engels, Frans, Duits en Nederlands. De Italiaanse kaarten gaan het hardst weg, omdat hier veel Italianen werken." In de grammofoonplatenbranche gaat het ook wel. Maar niet beter dan vorig jaar. „Wij moeten het hebben van do koopavonden. Dat was vorig jaar zo. Niet alleen de 45-tocrenplaten, maar ook do langspeelplaten worden veel verkocht. Er bestaat een voorkeur voor kerstliedjes in het Nederlands cn Duits. Engelse en Fran se worden maar sporadisch gevraagd. SCHIEDAM, vrijdag De P.v.d.A. met de Vrouwengroep gaan nu S3mcn met het NIVON, de arbeidersmuziekvereniging „Crescendo" cn de zangvereniging „Excel sior" gezamenlijk een jaarwisselingsbij eenkomst houden en wel op maandag avond 30 december in het Volksgebouvv, j aanvang 8 uur. De Israëlische zangeres Aviva Semadar zal optreden en de liederen zullen ver-| klaard worden door mevr. Sima Colcher; j de heer A. Pfeifer zal een fragment voor lezen uit „De nacht der Girondijnen" vanj J. Presser en er is een kort optreden van t Excelsior en Crescendo. Kaarten zijn ver-1 krijgbaar bij de contributie-inners en bij G. Smidt, Rotterdamsedijk 24c, A. Smol ders, S. Stevmstraat 22b: J. Zagwijn, Gor- j donstraat 48; M- de Braaf, Westfranke- landsestraat 115; R. Krikke, Lekstraat 76b; P. Spruyt, Heemskerkstraat 26 en P. I Boschman, Van Tienhovenstraat 15. SCHIEDAM, vrijdag De oecumeni sche raad van kerken houdt aan de voor avond van de laatste adventszondag een avondgebed in de -Evangelisch Lutherse Kerk. Aanvang 19.30 uur. In deze dienst zal voorgaan ds. E. A. Bos. De oecumenische raad nodigt U gaar ne uit dit avondgebed mede te maken. (Advertentie l.M.) Wij gaan door mee de verkoop van partijen wollen dekens, die wij kochten toen de voor raad het grootst en de vraag zo klein was. Morgen begint de verkoop van een grote partij een-en twee persoons zuiver wollen dekens. van de wereldberoemde BAS zijn volop voorradig bij HOOGSTRAAT 163 GROENELAAN 64 SCHIEDAM SCHIEDAM, vrijdag SVV ontvangt zondag aan de Westfrankelandsedjjk Vi tesse uit Arnhem, een enthousiaste ploeg, die de punten echter goed kan gebruiken. Dit laatste geldt ook voor de rood-groe- nen die na de nederlaag tegen NO AD een flink stuk zijn geduikeld op de ranglijst. Het zal dus wel spannen. SW-reserves trekken, na de knappe overwinning op Sparta, vol goede moed naar Woudenstein, voor een ontmoeting met de oude rivaal Excelsior. Het Jeugd- team, nog steeds ongeslagen, ontvangen aan de bosrand het laag geklasseerde Sit- tardia; daar zit wel winst in. Wind en weder dienende speelt SW 3 zondag om 10 uur in Harga tegen Sparta 3 en het vierde elftal speelt een lastige wedstrijd tegen Leerdam Sport z. Hermes-DVS trekt vol goede moed naar Graafschap in Doetinchem, dat nog niet veel van zich heeft doen horen, maar juist afgelopen zondag verraste met een 4—1 zege op Helmondia. De blauw-wlttcn zijn nu gewaarschuwd. In de Schiedamse ploeg zal echter linksback John Ileikamp moe ten ontbreken, want in de wedstrijd tegen Xerxes heeft hü een middenhandsbeentje gebroken en daar is hij een paar weken mooi mee. Hermes 2, dat maar niet kan loskomen en ook tegen Wageningen verloor, krijgt nu een kans revanche te nemen in de wedstrijd tegen Wilhelmina 2, zondag om 10 uur in Harga. Wat de Hermes-Jeugd zaterdag om 2.30 uur in Harga zal preste ren tegen ZFC is een raadsel: van SHS werd met liefst 140 gewonnen en daarop met 1—0 verloren van Alkmaar. Als het weer mee zit speelt Hermes 3 bij Sparta 4; het vierde elftal is vrij. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beide soorten wollen dekens, in prachtige dichtgeweven kwa liteiten, zowel de één- als de twee-persoons, door elkaar voor één prijs, voor Géén tef. of schrift, heit SCHIEDAM, vrijdag. De Ver. tot Bevordering van Christelijk Onderwijs zal in januari een enquête houden onder de ouders van de leerlingen inzake de vrije school-zaterdag gedurende bet ge hele jaar. Anderhalf jaar geleden is een soortgelijke enquête gehouden, die er toe geleid heeft dat deze schoolvereniging als eerste in Schiedam de vrije zaterdag ge durende de zomermaanden invoerde. De andere schoolverenigingen volgden, even als het openbaar onderwijs, welke laatste verder is gegaan cn nu de vrije school- zaterdag gedurende het gehele jaar kent. Het bestuur van de Hervormde School vereniging vraagt zich echter af of het juist is zover te gaan. Vandaar de enquête. Dit is bekend gemaakt op de kortgele den gehouden vergadering van de Ver eniging. Daarbij werd ook een grondruil goedgekeurd bij de Pr. Irene-ulo aan de Lange Nieuwstraat Het gaat om het rechttrekken van de afscheiding van het schoolterrein met dat van het in aanbouw zijnde kantoorpand van de HAV-Bank. De school staat vijf vierkante meter, om met verkregen van de gemeente, af waar de gemeente drie meter bij doet en deze grond wordt geruild met acht meter van de HAV-Bank. De jaarverslagen van de Vereniging, door ons reeds vermeld, werden goedge keurd en de aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden herkozen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag De Huishoud en Industrieschool aan de Prins Maurits- straat hield woensdagavond een gezellige kerstbijeenkomst voor dc grotere meis jes. De leerlingen van de vakklasscn ver zorgden hel geheeL De gedekte tafcis, waarop heerlijke broodjes en bijzonder leuke kerstversierselen stonden werden door de ruim 120 aanwezigen eer aange daan. Dit kerstfeest wordt na de oorlog ieder jaar gehouden cn is daardoor een soort traditie geworden. Maar ieder jaar is bet weer anders. Aan de tafels zaten de leerlingen, het schoolbestuur en het onderwijzend personeel. Ook de school arts, mej. dr. J. A. van Haaftcn, vierde het kerstfeest mee. De directrice van de school, mej. Th. Vis heette iedereen van harte welkom en zei, dat voor de vakantie de meisjes eerst nog gezamenlijk bijeen moesten zijn. Dan pas kon de kerstviering beginnen. Zij las tevens het kerstevangelie voor. De kin derverzorgsters zongen voor en na de maaltijd, die bestond uit broodjes, tul band met koffie en appels, verschillende bekende kerstliedjes. Enkele leerlingen declameerden gedichten van Nijhoff, Van Duinkerken en J. H. Leopold. De muziek leraar, de heer A. Ackema zorgde voor pianobegeleiding bij het zingen. Vandaag is door twintig meisjes van de vakklassen driemaal het kerstspel „Haast u naar huis" van Jet van Rhijn, opge voerd voor hun medeleerlingen. Tijdens de generale repetitie van dit spel, woens dagmiddag jL zijn enkele bejaarden uit genodigd. Voor zover nodig werden zij gehaald en gebracht Zij kregen koffie en iets erbij en ontvingen bij het naar huis gaan bovendien nog een kerstpakketje. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Voor alle 5- cjjferige telefoonnummers in Rotterdam en Schiedam wordt per 1 oktober van het volgend jaar een 2 geplaatst. Daardoor zal het telefoonnet Rotterdam uitsluitend nummers met 6 cijfers krijgen. De 2 komt te staan voor nummers, die met 3, 4, 5, 6, 7 of 8 beginnen. De num mers beginnend met 11, 12 enz. tan. 19 hebben reeds 6 cijfers. De nummerwijziging is noodzakelijk in verband met de groei van het Rotter damse telefoonnet en de uitbreiding van het aantal telefooncentrales. Het telefoon net Rotterdam heeft thans ongeveer 115.000 abonnees. (Advertentie IM.) (Advertentie IM.) Nu met de Kerstdagen geen gehannes meer met papieren Kerstlopers en kleden (ook niet goedkoop) neen, nu voor elke Kerstmaaltijd (en dat zijn er in de regel nog al wateen brand schoon Kersttaken, wit als damast en met sfeervolle Kerst motieven bedrukt. Niet voor één maaltijd, neen voor tientallen... niet voor één Kerstmis-, neen, voor Jaren achtereen. ^efiuat Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige plastic Kerstkleden, (met kleine schoonheidsfoutjes) voor een normale tafel JÊk 110 x 140 cm, Sg nu per stuk voor Géén tel. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag Zoals de wet het eist en zoals het gisteren ook in alle gemeenten van Nederland geschiedde, heeft burgemeester ar. J. W. Peek gister morgen de Grondwetherziening-1963 op plechtige wijze afgekondigd. „Van het huis der Gemeente" eist' de wet, en het gebeurde dus op het bordes voor het stad huis. De burgemeester, officieel in jacquet ge stoken, met ambtsketen en hoge hoed en in gezelschap van de gemeentesecretaris mr. M. J. Blok en de chef van het kabi net, mr, H. Snoep, heeft de vier rijkswet ten die de wijziging inhouden voorgele zen. Er was een groot gehoor bij deze korte formele plechtigheid, bestaande uit leerlingen van de Rijks-HBS en van de bijzondere ULO-scholen. Na afloop hie ven de kinderen een hoeraatje aan, maar dat stond niet in het protocol. VLAARDINGEN, vrijdag De schaak wedstrijd Pion/R'dam Zuid IHVO 1 Is afgebroken bij de stand 33. Voor HVO zit er nog een redelijke winstkans in het duel. HVO kwam gehandicapt aan de start, omdat dokter Van Dorp en De Jong in het buitenland vertoefden, terwijl Koop man wegens plotselinge ziekte verstek moest laten gaan. HVO begon daardoor met een 10 achterstand. Van Driel, Heyna en Huyser zorgden voor positieve uitslagen, waartegenover i verliespartijen van v. d. Mark en Kwin- dacz stonden. In de vier afgebroken par tijen lijken Hogerwerf en Van Heere beter te staan en Tazelaar en Korpel ge lijk. SCHIEDAM, vrijdag Ter uitwerking van het loonakkoord in de Stichting van de Arbeid hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen de Werkcommissie voor de Drankindustrie en de hoofdbe sturen van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, St. Willibrordus en de Christe lijke Bedrijfsgroepen Centrale ten aan zien van de wijziging van de CAO welke op 31 december a.s. zal aflopen. In deze tak van industrie is een grote achterstand in te halen en het was dus bij voorbaat duidelijk dat de vaststelling van de nieuwe lonen sterk onder invloed VLAARDINGEN, vrijdag HVO 2 won zijn schaakcompetitiewedstrijd tegen het bezoekende Het "Westen Regina 2 met de voorlopige cijfers 5%3%; de eind stand wordt waarschijnlijk 64. De uit slag krijgt nog meer relief, wanneer men weet, dat de bezoekers de leiding hadden. De Koe en Torn wonnen snel. Wel kwam de stand nog op 22, doch daarna hepen de HVO-ers tot 4%—-3% uit. Door een fraai mat van De Goede werd de uitslag positief voor de HVO-ers: 5%3M:. Bartels brak daarna zijn partij af. VLAARDINGEN, vrijdag Het mu seum voor de Nederlandse Zeevisserij zal gesloten zijn vanaf le kerstdag tot maan dag 30 december, alsmede op nieuwjaars dag. VLAARDINGEN, vrijdag Zaterdag morgen om elf uur is er weer samenzang in de Grote Kerk. Organist is ditmaal de heer A. Zoutendijk. zou staan van het minimuminkomen van honderd gulden. Er is overeenstemming bereikt onder andere over de 10% loons verhoging en de twee dagen meer vakan tie. De hoofdbesturen van genoemde orga nisaties beleggen nu op maandag 23 de cember in gebouw Irene, aanvang 8 uur een vergadering om de werknemer in de drankindustrie, de bierhandel en mine raalwaterindustrie in te lichten over de resultaten. ruilen nu hun T.V. in. Nu nog forse prijzen De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-collectie op de bovenetage. Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van Wij garanderen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen. Kerst- en nieuwjaarskaarten en boekjes in diverse talen. Een prachtige kollektie bij Kantoorboekhandel Modern, Boerhaavelaan 124. SMAILEPÜ» WSOE PUP IMHOBIXMI PESS1HS 'HQ0GSTR.8S - TEL:EB98l Ga eens bij kjjken. Een mooie collectie reeds v.a. ƒ6.p. w. Zonder vooruitbetaling. Broersveld 105, Schiedam. lVenst u een goede en voordelige verzekering tegen de kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverpleging, specialistische hulp enz. 7 Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen en folder aan DE STICHTING afdeling Vlaardingen, kantoor: Schiedamseweg 10, Vlaardingen, telefoon (01898) 3703. Deze stichting is een sociale instelling en beoogt geen winst gezocht voor: Loon ƒ116. Aanmelden: N.V. Chemische Fabriek „SCHIEDAM" Lange Haven 55, Schiedam, Telefoon 6 47 56. - p.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1