Minimumloon f 100 p.w. Lijn R'dam-Hamburg van Schreiner N.V. li m Gedistilleerd-export oude peil weer op Wilton-dames halen de eerste winst Voetbal met kerstmis sluitings tijd KALENDERS VOOR 1964 veiligheid na AMSTERDAMSCHE BANK In Oraukindiiiirie Loonakkoord verwerkt in CAO 1964 Laagste groep en gemeente klas vervallen CEFA-FILM Tafeltennis scholieren op goed peil Zaalhandbal AGOVV speelt bij Hermes DFC-SW op 2e kerstdag De amateurs Expositie in Kunstkring Op korte termijn enquête onder bedrijfsleven en overheid „ALLES WAT JE ER TUSSEN DOOR KUNT PIKKEN IS MEEGENOMEN WERKKRACHTEN Sf Si; ij# |l ill m lil 111 dinsdag 24 december 1953 - pag. 5 SCHIEDAM, dinsdag De lonen in de drankindustrie zijn altijd te laag geweest en hoewel er de laatste jaren een aanmer kelijke verbetering in Ls gekomen, stond het al bil voorbaat vast, dat de uitwer king van het loonakkoord in de Stichting van de Arbeid in een nieuwe cao 1964 voor de drankindustrie, sterk onder in vloed zou slaan van het „minimum-Inko men" van flflO per week. Op 11 december werd overeenstemming bereikt lussei werkgevers en werknemers over de nieu we cao en behoudens goedkeuring van het College van KUksbemlddelaar», zal per 1 Januari 1964 het laagste loon voor een volwassen mannelijke werknemer in de drank Indus trie ook inderdaad S 100,35 per week zijn. „Dit is een behoorlijk en gunstig resul taat," zo werd verklaard op de bijeen komst die gisteravond in gebouw Irene is belegd door de Alg. Bedrijfsgroepen Centrale (NW), de Ned. Kaih. Bond St. tVillibrordus en de Chr. Bedrijfsgroepen Centrale gezamenlijk, waarbij de heer P, Reitsma (St. Wilübrordus) als voorzit ter optrad, de heer S. Th. van Bijstervelt (CBC) de inleiding hield en de heer L, van Hattum (ABC) de vragen beant woordde. Gezien het slechte weer en vooral gelet op het feit dat Juist in deze tijd in de drank industrie veel overge werkt moet worden om de orders nog voor Kerstmis de deur uit te krijgen, was de belangstelling zeker niet slecht. „In het loonakkoord is de mogelijk heid gelaten om roet een extra-toeslag het minimumloon tot 100 per week op te trekken. Maar wij vinden het een aantasting van de cao om daar gebruik van te maken.. Daarom hebben wij er naar gestreefd om de loonopbouw zo danig te doen zijn dat het basisloon voldoende is om een minimumloon van 100 per week te bereiken," aldus de heer Van Bijstervelt Aanzienlijk Hei laagste weekinkomen in groep C en de 4e gemecnteklas Ls nu 88, met 10 pro cent tjjdwerktoeslag 8,60) en een huur- compensatie van ƒ5,75 komt men ƒ100,35. In de huidige cao was het week loon In de IJ-groep van de 5e gemeente klas ƒ67,75. Een niet onaanzienlijke ver hoging dus. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt. De wuifde gemeenteklas vervalt. Het verschil tussen de hoogste en de laagste Eomeenteklas is nu maximaal f 3 per week. De laagste loongroep D vervalt Er njn nu maar drie loongroepen: a- de spe cialisten, b. de geoefenden (na twee jaar hi niet langer drie jaar) en c. de begin ners. Het verscliil tussen de groepen is 3 w week, tussen de gemeenteklassen 1. to gaat het basisloon per 1 januari voor Je volwassen mannelijke werknemer va riëren. van 86 per week in groep C klas se IV tot 95 in groep A klasse I, De tijdwerktoeslag is verhoogd van tot 10 procent en er komt nog een ver betering in dienstjarenloeslag. "n.l. ƒ1 na vijf jaar en 2 na tien jaar. Per onder neming is een verdere geringe verhoging mogelijk door een differentiatie-bepahng. De jeugd- en vrouwenlenen zijn even redig verhoogd. Voor de jeugd komt er Één loonschaal met 40 procent voor 16- Jarlgen; de vrouwen krijgen nu 90 pro cent van de C-groep. De meesterknechts in distilleerderijen krtfgen een weekloon van ƒ120 tot ƒ135 (het was ƒ105 tot ƒ115). De vakantie wordt uitgebreid met twee dagen tot drie kalenderwekcn. Tussenstation Uit het antwoord van de heer L. van Hattum op gestelde vragen, bleek dat de werknemers een groter verscheidenheid van verlangens had, maar dat men bij de gevoerde besprekingen de nadruk heeft willen leggen ap verhoging van de Ionen ca uitbreiding van de vakantie. Verdere verbeteringen blijven mogelijk, roals een verbetering van de oververdien- deregeting, doch daar moeten de werk nemers zelf op aandringen. Evenals op bet geiyktydig doen uitbetalen van het vakantiegeld. „Maar deze cao is geen eindstation, het is een tussenstation voor niaar één jaar. Doch de magere cao-rege ling uit het verleden ls nu niet onaan zienlijk verbeterd." Bestuurswijziging SW-honkbal SCHIEDAM, dinsdag. - De honkbal- Afdeling van SW heeft het voornemen bet In het afgelopen seizoen verforen ge taakte terrein te heroveren. Daartoe start SVV onder leiding van een nieuw be stuur. Voorzitter is geworden de heer W. H. Hooghuis die vroeger ook voorzitter is geweest Secretaris is geworden Lou H. van Gerven, Salviastraat 22 c, Vlaardin- fién; penningmeester G. Droge, Van Ho- ïendorplaan 183 c, "Vlaardingen; wedstrijd secretaris Cor Bras; materiaalcommissaris J. Kruys, juniorsecretaris Njco Bisschop, van Oldenbameveldstraat 84, Schiedam tot juniorleiders zijn benoemd Toon Goetgcluk. J, Heynemans en J. Smit, SCHIEDAM, dinsdag. De Cefa Film- wenst vertoont donderdag (tweede kerst dag) om 17.00 uur in „De Goede Haven" «erk de film ..Schaduw van de Boeme rang" met ju de hoofdrollen 0.3. Georgia Bee en Dick Jones. F 29,3 min in elf maanden APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. Alleman. Eerste en tweede kerstdag: 2, 4.18,' 7, 0.15 uur: Alleman. Manopole, 2 en 8 uur: De dolle verhuizers, Eerste kerstdag, 7, 9.15 uur: De dolle verhuizers; 2, 4.15 uur: Schat der Vuuraanbidders. Tweede kerstdag; 2, 4.15, 7, 9.15 uur: De spookkoets. DIVERSEN JuUanakerk, 10.15 uur: Kerstnachtdienst Door welvaart vraag naar buitenlandse dranken gestegen SCHIEDAM, dinsdag. De Nederland se gedistilleerd-export heeft zich In toet Jaar 1963 van de gevoelige klap, die in 19C2 ls ontvangen, toen de belangrijke af zetmarkten In Ghana en Nigeria bijna geheel uitvielen dpor de handels-politie ke maatregelen in die Afrikaanse landen. De teruggang met 13 procent in 1962, vergeleken met de topjaren 1960 en 3961, is In 1963 weer vrijwel geheel ingehaald. Zo wordt geconstateerd In de Exportme dedelingen van de Stichting Centraal Ge- dlstilleerdbureau te Schiedam. In de eerste elf maanden van dit jaar (de periode waarover de cijfers beschik baar zijn) zijn uitvoervergunningen voor gedistilleerde dranken tot een totaal be drag van ƒ29,3 miljoen verstrekt, tegen ƒ29.676 000 in 1961 en ƒ28.662.000 in 1962, eveneens gedurende de eerste elf maan den van het jaar. Wel is waar ls de afzet naar Ghana eu Nigeria nog steeds niet verbeterd, maar de afzet naar Engeland (met 40 procent veruit het belangrijkste afzet-gebied) heeft zich geheel hersteld van de daling met 10 procent in 1962; de bedragen zijn in 1961 (eerste elf maanden) ƒ11.783.000, in 1962 f 10.393.000 en In 1963 weer S 11.719.000. De expert is over de gehele Unie on geveer met 10 procent toegenomen. Dit geldt ook voor de acht landen met een afzet van meer dan een half miljoen gul den; alleen in de Ver, Staten is de afeet niet onaanzienlijk gedaald. Naar de lan den van de EEG eveneens een stijging,^ al horen Frankrijk en Italië niet tot de be langrijke afnemers van het Nederlandse gedistilleerd. Welvaart De stijgende afzet wordt toegeschreven aan de welvaart die in meerdere of mindere mate in een groot aantal lan den heerst en die met zich mee brengt een grotere vraag naar buitenlandse dranken. Er zijn dan ook maar weinig landen waarheen in 1963 minder werd geërporteerd dan in 1962. Toch blijft de Nederlandse gedistilleerd - export beperkt. Werd in het verleden de jenever in enorme hoeveelheden naar meerdere gebieden uitgevoerd, thans wor den, tengevolge van. gewijzigde drinkge woonten, voornamelijk producten van an dere landen die de wereldmarkt beheer sen, afgenomen. Dat zijn met name de whiskey uit Engeland en de cognac uit Frankrijk. Vergeleken bij de whiskey-ml- voer van ƒ616 miljoen en de cognac-ex port van ƒ220 miljoen, is de Nederlandse export met rond ƒ30 miljoen maar be scheiden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Balletjes vlo gen pijlsnel over de tafels heen en weer, Jongens en meisjes beten op hun lippen van de spanning en de spelers zelf voch ten verbeten In de verschillende wedstrij den in het tafeltennistoernooi voor de scholen boven het gewoon lager onder wijs, ln de Korenbeurs, De Schiedamse Schoolsportcommissie organiseerde het geheel en de S?hiedamse Gemeenschap stelde de prijzen beschik baar. Gisteren en vandaag speelden hon derd deelnemers, waaronder zes meisjes. Vergeleken bij twee jaar geleden (vorig jaar was er een vogeltentoonstelling in de Korenbeurs) is het aantal inschrijvin gen iets tegengevallen- Maar over be langstelling hadden de deelnemers niet te klagen. De toeschouwers leefden geheel met de .strijders" mee. De organisatie Uep geheel volgens plan. Alles was op tijd, men was zelfs iets voor op het schema. Het spelpeil was verras send hoog, vergeleken b(j andere jaren. Dit ls te verklaren uit het feit, dat veel jongens ln hun vrfje tüd in verenigingen spelen. Van alle groepen (één uitgezon derd) plaatste een speler zich ln de finale. De eerste prijs ls een beker, de tweede een ringstandaard met medaille. Degenen, die als winnaars uit de verliezersfinale zijn gekomen, krijgen een medaille, even- Is de meisjes, die hebben deelgenomen. Burgerlijke Stand GEBOREN: Peter, z. v. J. H. M. Blom t K. Akkerman; Anthonie P., z. v. P. A. Philippa en J. Bas; Theodoor A. z. v. A. van den Berg en C. Gille; Annette J., d. v. W. van Ravens en J. van Wouwe. OVERLEDEN: A. Kooy, 71 jr., echtg, van W. v. d. Hoever; J. Sustrook, 82 jr., weduwe van TV. J. Welble; N. Nuijtfnck, '1 jr. SCHIEDAM, dinsdag, De eerste helft tweede Schiedamse doelpunt Met een KERKDIENSTEN tijdens kerstdagen Ned. hervormde gem. Kerstnachtdienst 24 dec.: Grote Kerk: 23,30 uur ds. J. G. Jansen: Bethelkerk: 23 3 0 uur ds. A. Je Coq: Opstan- dmgskerk: 23.30 uur dr. L. J, Cazemier: Geref. kerk Franselaan: 22 uur ds. C. v. d. Steen en ds. Sehaafsma. Eerste Kerstdag 25 dec.; Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman; Bethelkerk: 10 uur ds. H, W. Hemmes; Op- standlngskerk: 9 en 10.30 uur da. X>. J. Spa- ling. Vredeskerk: 9 en 10 45 uur ds. C. v. d. Steen. Tweede Kerstdag 26 dec.; Grote Kerk: 10 uur ds. D. J. Speling; Opstandingskerk: 30 uur dr. L, J. Cazemier. Ned. herv, geref. ev Gebouw Irene: x» uur" ds. (Vlaardingen) en 1530 uur ds. J. ar IDelft). Tweede Kerstdag: Gebouw Ire- 10 uur ds. E, F. Vergunst (Ede). Evang. lutherse gem. Dinsdag 24 dec. 22J0 uur Kerstnachtdienst met ds. S. G. v. d. Haagen, Eerste Kerstdag: 30 uur ds. S. G. v. d. Haagcn en Tweede Kerstdag: 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Ned. prot, bond. Westvest 92, Dinsdag 24 dec. 23 uur Kerstnachtdienst met ds. A. D. Klaasscn m.m.v. eea muzikaal kwartet. Eer ste Kerstdag: 10.30 uur ds. A. D. Kiaassen. Oud-kath. kerk. Dam 28. Dinsdag 24 dec. 22 uur Nachtmis. Eerste Kerstdag: 10 uur Hoogmis cn 2J0 uur Vespers. Tweede Kerst dag g.30 uur stille Mis. Leger des Hells. Eerste Kerstdag Passage- theater: 6 uur v,m. Kerstwijdlngadienst met Flip de Koning, muziekkorps, zangkoor en Jeugdkoor. Lange Haven 27: 10 uur HeiU- gingssamenkomst en. 17 uur Kerst-jubel. Alle samenkomsten o.Lv. kapt. en mevr. H. Krom menhoek. Tweede Kerstdag: 10.30 uur Het- ligingssamenkomst oJ.v. brig. K. Wleringe maj. E. Heltsma- Oud-geref. gem. Geref. Jeugdhuis Lange Haven 97. Eerste Kerstdag: 10 en 17 uur ds, Grisnigt (Gou - - ds. Grisnigt. van de zsalhandbalcompetltie is achter de rug. De resultaten van de Schiedamse teams z(jn niet onbevredigend, In de hoofdklasse hebben de dames van DWS vier punten verzameld, de Wilton-dames haalden zondag de eerste winst. De GVG- dames bevinden zich in de bovenste re gionen van de afdeling 2e klasse. BU de heren vallen de goede prestaties op van Wilton FJJenoord ln de districts 2e klasse en van DWS in de afdelings le verdeling der punten, kunnen beide teams tevreden zijn. De heren De heren van Wilton FJjenoord maken er een sport van om in elke wedstrijd de spanning tot de laatste minuut te bewa ren. Drie wedstrijden werden met één doelpunt verschil gewonnen. In de Hout- rusthal tegen GONA startten de Schle- klasse. De UVG-heren doen het minder Jammers goed en Huib v. d. Lugt plaats- goed en hebben nog geen winstpunt De dames van DWS leden zondag een gevoelige nederlaag tegen Swift uit Roek- mond. De razendsnelle aanvallen, die zo wel links als'rechts werden, opgebouwd, waren te machtig voor de Schiedamse verdediging. Met enige zuivere schoten namen zij weldra een 0—2 voorsprong en het werd na mooi samenspel van Els Sommen en Lenie Opveld een 03 rust stand. De DWS-aanvallen waren te door zichtig om voor de uitstekende Swift- verdediging moeilijkheden op te leveren. Na rust kreeg Swift pas goed de smaak te pakken en wist een verdiende 0—7 over winning te behalen. Bij DWS speelde in valster Marja Hoorman een goede party. De Wilton-dames kwamen in Houtrust uit tegen het eveneens puntloze Athene 2. Na zeven minuten spelen hadden de Haagse dames een 2~0 voorsprong be reikt. Lenie Lemson, die zondag voor treffelijk speelde, kwam tot het eerste tegenpunt na een snelle aanval. In de derde minuut van de tweede helft kwam Athene op 42, maar toen was hel ge daan met de Haagse dames. Wilton voer de het tempo op en Francien de Raay had eindelijk succes, 4—3. Toen Willie Prins drie minuten voor tüd de gelijkmaker scoorde, 44, gooide Wilton alle zeilen los. De hardwerkende Bea Zonneveld bracht in de laatste minuut de eindstand op 45. De UVG-dames kwamen in de Energie* hal uit tegen Activitas. De Rotterdamse dames begonnen snel en hadden spoedig een 2—0 voorsprong. UVG was niet aan geslagen en Henny Thijsen wist net voor rust te scoren, 2—1, Ook in de tweede helft was het een goede wedstrijd, de beide verdedigingen sloten prima en de doel verdedigsters lieten goed vakwerk zien. Cor Brókling was de maker van het SCHIEDAM, dinsdag. Henaes-DVS :1 volgens het competitie-schema op tweede kerstdag AGOVV ontvangen om 2 uur in Harga. Daar de KNVB onder vrywel alle omstandigheden laat spelen, Is de kans groot dat deze wedstrijd ook Inderdaad door zal gaan. Met deze ontmoeting begint de tweede ronde van de competitie. De uitwedstrijd in. Apeldoorn werd indertijd door Kermes met 21 verloren, maar dat was in de periode dat AGOW nog aan de kop liep, wat nu niet meer het geval is! Wat niet weg neemt dat de Apeldoorners nog heel wat in hun mars hebben. Maar de blauw- witten zijn belust op revanche, zodat het een pittige wedstrijd kan worden. De Hermes-reserves trekken om 10 uur naar Xerxes 2 in Laag Zestienhoven voor een niel-makkelijke wedstrijd. Hermes 3 speelt om 10 uur in Harga tegen Over maas 3. SCHIEDAM, dinsdag. SW gaat op tweede kerstdag In Dordrecht spelen te gen het op wraak belaste DFC. dat zeker de in Schiedam geleden 7—3 nederlaag nog niet ls vergeten. De Dordtenaren zijn »n beter ingespeeld en zullen er aHes op zetten om nu de twee punten te verove ren op de Schiedammers. Het wordt een zware kerststrljd tussen de oude rivalen. De SVV-reeerves ontvangen op 2e kerst dag bezoek van Sportclub Enschede, dat een gelijk aantal punten heeft; winst i£ dus geboden willen de rood-groenen zich handhaven. Het vierde elftal speelt don derdag om 10 uur ln Harga tegen RFC 3. Twee Schiedamse amateurvoetbalclubs voetballen in leder geval met Kerstmis. HBSS en PP SC gaan beide naar het zaalvoetbaltoemool in Maasland op Twee de Kerstdag. Tegenstanders van onze stadgenoten zijn bekende zaterdagclubs als tweede klasser Zwaluwen V. (met stadgenoot en ex-HBSS-er, kandidaat voor het Neder lands zaterdagelftal Bert van Veen), CS- VD uit Delft, Be Fair int Waddinxveen, Excelsior Maassluis, Zwervers Rotterdam, WOR Rotterdam. JAC Den Haag, en Maasdam. De wedstrijden beginnen des morgens om elf uur en de prijsuitreiking wordt om vijf uur gehouden. Gespeeld wordt in twee poules zodat HBSS en PPSC in eerste instantie niet tegen elkaar uitkomen maar beide teams zijn technisch zo bekwaam dat speciaal bij dit spel de kans op oen finaLeplaats groot is. Voor de KNVB-ers onder onze stadgeno ten zijn wel enkele wedstrijden vast gesteld maar er is weinig kans op door gang van het schema. Daarom zijn ijverige functionarissen van diverse clubs begonnen met bet organiseren van oefenpartijtjes op half-verharde velden en ontmoetingen in de kantines aan de klaverjastafel, met de tafeltennisbat, e.d. te de eerste treffer. Via 11 liep Wilton rtrt doelpunten van Ben Geerlings en Jan Mast uit tot 3—5 bU de rush In de twee de helft maakte Wilton weer de fout om alles te gemakkelijk op te nemen. Ben Geerlings, Jo Fondce en Huib v. d, Lugt zorgden voor ecu 28 stand, doch GONA maakte gebruik van het slordige spel en kwam tot G8. Het werd weer 6—10. Tot de laatste minuut bleef GONA het Schie damse doel bestoken, maar keeper Aad Kalkhoven verdedigde zijn heiligdom voortreffelijk. De eindstand werd 910. t Het eerste herenteam van DWS deed het rustig aan tegen Schutters 2. Het spel was niet verrassend, zelfs sloom. Alleen het cirkelspel was goed verzorgd en daar door bleef succes niet uit Met de rust hadden onze stadgenoten een 3—0 voor sprong. Ook de tweede helft was een saaie vertoning, DWS bleef echter sterker en kwam met een 7—2 overwinning naar Schiedam terug. De UVG-heren waren ook tegen Schut ters 3 niet opgewassen. Het was een spel individueel opgebouwde aanvallen, maar aangezien dat by zaalhandbal on vruchtbaar is, liep alles steeds vast voor de Rotterdamse verdediging. Schutters liep uit tot een 8—2 ruststand. Pas toen de stand 13—3 was, kwam er enige teke ning in de groenwitte aanval, A. de Jong, J. Voogt en J. de Brinker kwamen elk met een treffer tot 136, maar Schutters won verdiend met 17—6, Heren 2 van Wilton speelde een zeer aantrekkelijke partij tegen Actief 3. Ge routineerde spelers als Joop Geerlings, Nico Verbeek en Jack Zonneveld zorg den voor een mooie 95 overwinning. Eddy Nelson speelt op 26 december SCHIEDAM, dinsdag. De Eddy Nel son Fan-club, zetelende in Schiedam en Rotterdam, organiseert op 26 december in gebouw Arcade een kerst-uitvterlng en wel *s middags van 2 tot 520 uur en avonds van 7.30 tot 12 uur. Opgetreden wordt door Eddy Nelson and his Eddisons, een teen-ager combo, m.nxv. zangeres Jopi Linthout. Artsendienst in de kerstdagen SCHIEDAM, dinsdag. In spoedgeval len zijn gedurende de kerstdagen, op 25 en 26 december, de volgende artsen te raadplegen: J, Moor, Burg. Knappertlaan 154. tel. 69880; J. Mokkenstorm, Van Rtiys- daellaan 52 b, teL 64098; G. Pet, Tuinlaan 38, tel. 66898; Ch, A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 1856. Apotheek Evers, Lange Haven. 8L is ge opend op 24, 25 en 26 december, terwijl apotheek Jansen. Swaimnerdamsingel 41, de dienst op 27 december waarneemt. ROTTERDAM, dinsdag. De tentoon stelling .Architectures Sculpturales" in de Rotterdamse Kunstkring, waarover wij enige dagen geleden berichtten dat deze wegens vertraging van het trein tra nspo rt uit Frankrijk niet op zaterdag geopend zou worden, is thans van3f eerste kerst- te bezichtigen in de Witte de With- straat 35. De openingsuren zijn op zon- en feest dagen van 3116 uur, en op werkdagen van 1017 uur. Toegang vrij. De ten toonstelling loopt tot en met 12 januari (Van. een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. „De grote kunst is de zaak in de lucht te houden. Als ze op Zestienhoven zeggen: Ai, wat heeft die Schreiner een mooie vloot, dan ls dat geen goed teken. De machines moeten weg zijn. Van af Zestienhoven er staan daar zeven vliegtuigen verzorgen we hoofdzakelijk vluchten voor grote reisbureaus. Dit groepsvervoer heeft zijn hoogtepunt tijdens het weekeinde, zodat alles wat je er tussen door kunt pikken meegenomen is. Ik denk aan de (gevleugelde) uit drukking: „Als je de mogelijkheid tot transport schept, creëer je transport"." Rtefif, zegt de telefoon in de zaal-achtl- ge kamer van de algemeen directeur van Schreinc Aeracontractors N.V. in Den Haag, de heer B. A. M. Schreiner (48). Ring, ring, ring, gesprek na gesprek wordt door hem gevoerd, maar steeds weer weet hp precies, tuut zyn laatste reoord tf-^- was. Er wordt voor kwart ten bezoeker geannon ceerd, He me geld kost, zegt Schrei- tchien kunnen we te gen die tya zijn. Maar wacht, laat ik dan eerst even de telefoontjes een beetje afhouden," en hij geeft zijn secre taresse. opdracht alleen het allerbelang rijkste door te geven. Het ge-ring krijgt een iets minder grote frequentie, nu icordt nog „slechts" een drie keer per tien minuten de kaak door hem opgeno men. „Een lijn Rotterdam-Hamburg," zegt Schreiner „is zeker interes sant. De twee hebben veel contac ten op scheepvaartgebied. e Ik zou een DC 3 (28 personen) kun- nen inzetten, die enkele keren per week om 8 uur naar Hamburg ver trekt. Je moet wel zo vroeg gaan, want anders zou men die dag niet genoeg tijd voor Taken hebben. En dan om 10,11 uur weer terug. Met zo'n dienst wordt gauw gezegd: Laat ik zelf maar even gaan, dat is beter dan opbellen." Schiphol—Hamburg; Schreiner zegt: „Dat duurt voor de Rotterdamse zaken man langer dan de lijn, die ik in mijn hoofd heb. Je gaat per auto naar Schip hol, dat is één. en de douaneformaliteiten, dat is twee, want op een eigen veldje gaat dat makkelijker." Een op korte termen te houden en quête moet uitwijzen of Rotterdam Hamburg lonend zal zjjn. Ook overheids instanties zullen gepolst worden en het ls tevens de bedoeling aan de weet te komen of er Interesse bestaat voor een stop ln Groningen (Eelde). „Zeven nor b(J elkaar In de trein zitten," zegt Schrei ner, „ls geen pretje." Vanaf Eelde zijn er zoals bekend reeds vluchten op Amsterdam, Rotter dam en Hamburg. Het initiatief ging uit van het Gronings bedrijfsleven, dat Schreiner Aerocontractors N.V. (8 mil joen geïnvesteerd, jaarlijkse omzet plm. 32 miljoen) met een garantiefonds van 149.000 gulden warm wist te maken. Uit Rotterdam wordt om half tien vertrok ken, waar de business-man uit het wes ten dus niet veel aan heeft, „Gezien het initiatief en de duiten moest de regeling „Gronings" worden geprojecteerd," zegt Schreiner. Ziet hij soms ook nog brood in Rot terdamAmsterdam? „Nee, daar geloof ik niet In, want dan win je op de auto misschien tien minuten." Xestienhoven Zestienhoven zal, evenals de andere secondaire vliegvelden, volgens Schrei ner erg belangrijk worden. „Er komt een scheiding tussen de internationale en in tercontinentale vliegvelden. En Zestien hoven ligt voor een internationaal vlieg veld uitermate gunstig midden in de randstad. Voor anderhalve ton de rfjksgoed- keuring is binnen zal Schreiner Aero contractors N.V. op Zestienhoven een nieuw fpaddestoel-vormig) gebouw la ten optrekken. Nu staan er nog houten keten voor de technische, operationele, reparatie- en Inspectie-diensten. In 1956 ("„Nadat Ypenburg militair geworden") vestigde „Nederlands groot ste onafhankelijke luchtvaartmaatschap pij" (aldus een folder) zich op de Rot terdamse luchthaven. Zeven vliegtuigen dadr dus, de rest van de vloot (bestaande uit 12 helikopters en 18 vliegtuigen) bevindt zich hoofd zakelijk in Perzié en Nigeria, respectie velijk voor olie-onderzoekingen en voor patrouillering en personenvervoer „De wegen zijn er zo slecht." IVat it „Pioniers," zegt Schreiner, „die B. A. M. Schreiner vliegjongens in Nigeria. Mooi werk, je zit met een nat hemd in de kist, een captain van de KLM is er niets bij. Als ik jong was, zou ik graag meedoen." Maar Schrei ner heeft nu ander werk. Hij doet dingen, die hij toen hij jong was graag had willen doen, hij belt bijvoorbeeld zijn bank in Rotter dam. op en praat met dezelfde rpanj die hem in 1947 „toen hij zich schor had gepraat" 3.000 gulden krediet gaf, over 3 ton. Dat is óók prettig. HET aantal kalenders dat we ditmaal ont vingen was beslist kleiner dan ln vorige j»ren. We hebben de indruk, dat het Nederlandse bedrijfsleven minder kwistig is geweest met het relatiegeschenk dat kalender heet. Er is overigens niet veel nieuws onder de zon. De luchtvaart houdt het op toerisme en verre landen, de scheepvaart schijnt moei lijk los te kunnen komen van schepen cn de spoorwegen hebben weer treinen tot onder werp genomen. Maar er zijn uitzonderingen, er zijn geluk kig ook een. aantal kalenders die boeien door originaliteit en uiterlijke verzorging. Als we een prils zouden toekennen zouden we uit de volgende kalenders een keus doen: Phs. van Ommeren. Esso cn Hollandsche Sociëteit van. Levensverzekeringen. De kalender van Phs. van ommeren ls dit Jaar gewijd aan de spoorwegen. Waarom? Omdat „In dit tijdperk van versnelling van communicatie kon Van Ommeren ine gaan, maar omdat hij ook ln typografisch op zicht cn qua Vormgeving zeer verzorgd is. De kalender van de Hollandsche SOc., die we vorig jaar al zo prezen is ook nu weer een uitschieter. Deze huiskamer ka tend er be vat kleurenfoto's van wandborden, platen, ta bleaus, tapijten enz. De naam van de ver zekeringsonderneming staat niet meer onder aan hot blad maar bovenaan. Men kan hem er dus niet meer afknippen. De kalender van Esso heet Langs Europa den met Nederlandse fotografen. De zwart wit foto's vinden we beter geslaagd dan do kleurenopnamen, maar voor de rest een voor treffelijke kalender. De grootste en kleinste De grootste kalender die we ontvingen meet 75 cm bij 50 cm. De kleinste volstaat met 32 bij 15 cm. Tussen deze hele grote en hele kletne liggen tientallen andere, goede, minder goede. Maar echt lelijke? Neen. uit gesproken wanprodukten zijn er vrijwel niet meer. Overigens zegt de grootte niets omtrent de kwaliteit en ook niets van de financiële gang van zaken ln een bedrüf. De kalender van Alitalia Airlines ls vrese- jk groot, de kleuren zijn vreselijk hard, maar... het kalendarium ls vreselijk duidelijk. Precies hetzelfde geldt voor Trans World Airlines en Pan American, alleen met dit verschil dat Panam weer een klein exemplaar op de markt brengt. Nog enkele goede kalenders: Kon. Ncd. Stoomboot: twaalf afbeeldingen van molens. Shell; kleurenplaten uit alle windstreken. NlUmij met reproduktiea van de Haagse schilderes Margaritha Sara Feuerstein. Wilton bedrijf, hoewel op bet schutblad staat Natio nale Herdenking 3813—1963, De Holland Ame rika Lijn komt weer met afbeeldingen van eigen schepen. De plaatjes op de NS-kalender zJjn koste lijk. Het ls alleen Jammer, dat het plaatsen, van twee maanden op één blad de overzich telijkheid niet ten goede komt. Nederlandsche Middenstands Bank: twee- ma andskalender. Foto's ln harde teclutlcolor- tlnten. Mobil oil maakt het ook weer zeer bont. Ver. Ned. Scheepvaart Mij. 2-maands- kalender; aardige kleuren. Vermeld moeten nog worden de kalenders van de Dierenbescherming met dierenafbeel dingen van de Jonge Hongaarse schilder Fe- rencz Gdgös; do wijnkalender van Hooge- werlf, Chabot ia Visser, zeer fraaie kleuren foto's en het hele simpele, maar buitenge woon smaakvolle kalendertje van de Eerste Hollandsche. vier Japanse houtsneden. maakbedryven, de gaakalender met recepten van de Ned. Gasbedrijven; de beestenkalen der van De Kuyper en... W. A. Hamel N.V. te Rotterdam, de kleinste die we ontvingen, maar zeker niet de slechtste. Wandkalenders Wandkalenders ontvingen we dit Jaar weer ln grote overvloed. Er valt in deze sector echter niets nieuws te melden. Een wand- kalender ls nu eenmaal een skelig sober ding. w-aar niet veel van te maken ia zonder voor hij te gaan aan het doel waarvoor hij ia bestemd: op flinke afstand de datum kunnen lezen. De beste van de tot op beden ontvangen exemplaren vonden we dia van de Natio nale Levensverzekering-Bank N.V.; zwarte cijfers op een witte achtergrond, een simpele duidelijke kalender. ill op; ruim een halve meter breed en. bijna 40 cm hoog. Niet zo'n erg duidelijk exemplaar overigens. Aanzienlijk minder groot, maar goed bruikbaar zijn de kalender» van Eerste Hollandsche Levensverzekerines- Bank N.V.. de N.V, Ver. Verzekering Mij'en en de HAV-Baflk. y Zoals ieder Jaar komt Hudig Si Veder N.V. weer met een driemaands-wandkalendet. Niets bijzonders, maar duidelijk en handig. Fyenuorö wijdt zijn kalender aan het eigen met magnetische datumaanwijzer. gezocht voor: grondstoffenmagazijn magazijngereedprodukt expeditie vnlwerkzaamheden bereiding etiketteerwerkzaamheden verpakking in dozen enz, Loon 116.—. Aanmelden: N.V. Chemische Fabriek „SCHIEDAM" Lange Haven 55, Schiedam, telefoon 647 56. j Fotogrc ifïe Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. iel 66720 Ia één dag gereed. EolfUina vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Te koop aangeboden Eerst bij Co ja kijken. Was machines va. i 90-—. 35-30% korting. Ook merkroachines. Showroom Co ja. Lange Ha ven m, telefoon 6334L Als de avond valt, neemt üq onveiligheid toe. Maar onze nachtkluis opent de mogelijkheid ook buiten de kantooruren geld en voorwerpen van waarde in veilige bewaring te geven. Gerrit Verboonstraat 15 - Tel. 69109 SCHIEDAM S-! s I I V' lm LM -.midi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1