Gemeente-secretarie krijgt in noodgebouw meer ruimte „Je moet overal op ai gaan m In een tuin achter de Nieuwstraat Magda Stemerdink Vergrote Ursus-kantine officieel in gebruik 65 jaar Schiedamse bioscopen SCHIEDAM in Ridder mr. H. A. M. Roelants NA MODE„ONTWERPSTER" recipiëert bij jubileum Automobielbedrijf WALDO N.V, Citroen agent Plaatsgebrek rem op de uitbreiding van personeel if MODETEKENARES Centrale TV antenne voor alle gemeente woningen De strijd rond de korven getrouwd J. C. U.M. Tituher Directeur Woningdienst PPSC wint zaal- vöetbaltoernooi kerkdiensten Succes voor SVC-dames Achilles trekt ten Troon-strijd Sioux-schrih Alleman verlengd Jeugdtoernooi judo Zo- von- tlge Je~ ele- ttiet Lino fen- S.be- odel tpofc ik zaterdag 28 december 1963 - pag. 5 chtbaar Jn zijn it. veel es-Jar- fflende lm, die i des roof iet ein- idigeis. •it-één- Regin iun de Laurel ièrholf ItflisCh rebrut- }ebm i- nanier leidt patbiek achine et een roornd,--; .5 rij» jad en sd i'dat jSCQOP, (Advertentie l.M.) Bokehveg 88-90 Schiedam Telefoon 6 4650 t Sn I ruimten op het stadhuis worden onder- j -j.'fM gebracht. Door het overbrengen van de registra- tuur- en typewerkzaamheden van de af- delingen Financiën. Personeelszaken en Onderwijs naar de afdeling Interne Zaken en door een interne verbouwing op die afdelingen, verkrijgen de afdelingen Per soneelszaken en Onderwijs de zo nodige grotere werkruimte. Met deze uitbreiding van de kantonr- ruimtc van 1.083 m' tot 1-315 rn'- denkt men voorshands voldoende te hebben. De kosten voor de bouw van het «mi-per manente gebouw en de verbouwing van het bestaande belastingkantoor zal 127.000.vergen. Daar komen tater dan nog de kosten van de verhuizing en van 1 het geschikimaken van de ruimten In het SCHIEDAM, vrüdag. Een aantal no-i stadhuis by. cretarle-afdellngen In het stadhuis en In' dc gebouwen aan de Nieuwstraat kampt reeds sedert jaren met een chronisch ruimtegebrek. B(j sommige aldelingen kan hierdoor dc noodzakelijke personeelsuit breiding niet plaats hebben; by andere afdelingen worden dc werkomstandighe den door de in verhouding int de beschik bare oppervlakte te volie bezetting, ern stig geschaad. Aangezien verwacht mag worden dat het nieuwe stadhuis eerst over enige ja ren kan worden in gebruik genomen. js het noodzakelijk gedurende deze periode maatregelen, te treffen om dc secretarie afdelingen ruimer te huisvesten. Dit lc, meer omdat in dc eerstkomende jaren door de toeneming der werkzaamheden SCHIEDAM, zaterdag Sportpark) "Voorzitter G. van 't Geloof van Demos enige uitbreiding van het secretarieperso- Harga is weer wat dichicr bij de vol-1 zei dat vooral enkele bestuurders van de neej beslist noodzakelijk zal zijn. Aldus tooiing gekomen. Dat bleek vrijdagavond (zustervereniging Crstis heel hard hebben f 59 SCHIEDAM, vrijdag In een schrUvnn aan de huurders van gemeentcwonlngcn In Schiedam doet de Gemeentelijke Woningdienst mededeling over dc maatregelen die van gemeentewege ge nomen zulten worden over de invoering rtan wel uitbreiding van het centrale' lelevislc-antennesystcem op deze wo ningen zulks in verhand mei de komst van het tweede tv-net dat vry spoedig in de lucht komt. Daarvoor moeten toestel eh antenne aangepast worden, maar fn het schryven wordt het de huurders nadrukkelijk ontraden iets op eigen houtje te gaan doen. daar i dan overbodige kosten zou maken. De gemeente-woningen worden in tweei - groepen verdeeld. Bij de woningen, die "l,ttige werkruimte van plm. 210 ms. Dit - door zelf-werkzaamheid verkregen - delen b. en w. de raad mede. Het college stelt mi voor, een semi-per manent gebouw in de tuin achter de bij de secretarie in gebruik zijnde panden in de Nieuwstraat te bouwen. Daarin, en In de overige gebouwen In dc Nieuwstraat, zullen alle beleidsafdelingen der sccre- larlc en de afdeling Interne Zaken als ondersteunende afdeling worden gecon-' cenlrecrd. Hierdoor zal tevens tic samen werking tussen de beleidsafdelingen en een meer gedegen en snelle voorbereiding van de door het gemeentebestuur te ne men beslissingen worden bevorderd, ter wijl ook de registratuur, en lypewcrk- za&mhcden van de secretarie, welke thans nog voor een deel gedecentraliseerd op de afdelingen worden verricht, kunnen wor den gecentraliseerd, hetgeen arbeidsbe sparing zal opleveren cn de uniformiteit in de hand werkt. Volgens een plan van Gemeentewerken zal, aansluitend aan het bestaande ge bouwtje van de afdeling Belastingen, in de tuin achter de gebouwen in de Nieuw straat een scmi-permanenl gebouw van plm. 260 m2 worden gebouwd, mot een In dc nieuwe kantine-bestuurskamer van gewerkt, HJj stelde dat hier iets In het Ursos waarbij Itvcnü duidelijk Is gestold j algemeen belang tot stand is gekomen en reeds een centraal antenne-systeem hebben zal deze antennen aangepast worden aan de gewijzigde omstandig heden, zodat men ook het tweede net op de beeldbuis kan krijgen. De huurders moeten echter wel zelf het toestel daar voor geschikt maken, n.l. door het doen aanbrengen (voor zover dat niet reeds is geschied) van een kanalen-kiezer. De gemeen te-woningen die geen centraal antenne-systeem hebben zullen er een "irijgen van gemeentewege, geschikt roor beide televisie-netten, maar ook. coor de radio-ontvangst, zowel A.JM. als F.M, De huurders moeten de voorzie ningen aan het toestel verder zalf tref fen. Ce te maken kosten zullen worden door berekend in de huren, doch de regeling daarvan is nog niet vastgesteld, maar getraeht zal worden deze za gunstig mogelijk te maken. Wanneer de centra le antenne er is, zullen alle thans aan wezige antennes moeten worden verwij derd. Wanneer er begonnen wordt met dc invoering dan wel wijziging van de antennes, staat niet in het schrijven. SCHIEDAM, zaterdag Zondag wordt ile tweede rmtde van de Ztiidholtandse oicri)korfbal competitie afgewerkt. De ytdstrljdlndcliiiK Is zo uitgevallen, dat Schiedam 1 ditmaal vry is.Daarentegen 'Ptlen dc junioren van Succes bun eerste fi'dstrtjdeii. De tegenstanders van Succes 1 zijn cjït- maal DKV en De Raven. Op dè eerste dag speelden deze clubs lege» elkaar gelijk (1—1). De Raven won zijn tweede wed- jfcijd met 2—1 van Actief en DKV vcx- met 3—0 van Trekvogels 3. Op grond deze uitslagen moet Succes zijn cer- Jto winstpunten kunnen binnenhalen. Schiedam 2. die op de eerste dag zo goed dat Schiedams voetbalwereld een goed voorbeeld geeft op het gebied van de zelfwerkzaamheid cn de prettige samen werking. Zoals bekend heeft Ursus voor de uitbreiding van het gemeentelijk elub- gehouw gezorgd dat Ursus en Demos ge zamenlijk In Harga gebruiken. Dc Hahbo heeft aan dit clubgebouw een uitbreiding van de kantine cn tevens een aparte be stuurskamer-vergaderlokaal geplaatst In opdracht van Ursus. Voorzitter P. C. Mouthaan heeft vrij dagavond de uitbreiding officieel in ge bruik genomen terwijl hij de werkers van zijn club en de vele genodigden verwel komde. De heer Mouthaan zei dat deze uitbreiding moeilijk lot stand is gekomen. Hij sprak met waardering over het stre ven van zijn voorganger Chris van der Gaag die de plannen had voorbereid. Ursus cn Demos zullen samen van deze uitbreiding gebruik maken maar het stre ven van de clubs blijft uiteraard het werven van ccn eigen centrum. Vnor de Gemeentelijke Sportraad wa ren aanwezig het gemeenteraadslid W. de Vries en de secretaris J. C. Bronneman. De heer Bronneman wees er op dat de plannen eerst waren afgewezen omdat het moeilijk is aan een gemeentelijk ge- gebouwtjé van de ardcling Belastingen i bouw een particuliere uitbreiding te zullen worden geplaatst de afdeling Al- i plaatsen. Tn goede samenwerking van be- gemone Zaken en Interne Zaken. De af-langhebbenden met de overheid kon hol deling Juridische Zaken en Kabinet is ge-t bouwwerk echter toch tol stand komen, dacht in de personeolskamcr van dc Ac-1 Het is nu voor het eerst dat Ursus een countantsdienst in dc Nieuwstraat. De ai-1 clubhuis voor zichzelf heeft. Dc heer deling Belastingen, die onafhankelijk van j Bronneman verzocht de functionarissen andere secretarie-afdelingen een vrij zelf-!hun clubcentrum speciaal gezellig ie hou- standig bestaan voert, alsmede de Ac-i den voor de jeugd zodat de goede basis countïintsdienst. zullen in dc vrijkomendeblijft bestaan. gebouw zal worden verwarmd door sluiting op de centrale verwarmingsin stallatie van de aangrenzende school. In dit gebouw en in het te restaureren dat het geen eng belang voor Ursus of Demo* alleen betreft. Hjj bood namens Demos een klok voor de bestuurskamer aan. Tenslotte herinnerde erevoorzitter G. Ptanque aan het verleden van Ursus waarbij hij vertelde dat het samen op trekken van Demos en Ursus niet vreemd is. In de goede oude tijd speelde Ursus al by Demos op het terrein bij de Wester haven. Echtpaar Jeysman-Mulder SCHIEDAM, zaterdag Het echtpaar SCHIEDAM, zaterdag Sinds mr. dr Ir, 1M. Jl. van I'raag op I juni 19SI alsJeysman-Mulder. wonende aan de Willem directeur van de Gem, Woningdienst mei;Brouwerstraat 35 a, zal vandaag het feit pensioen Js gegaan. Is de heer J. C. H. M.! herdenken dat het 65 jaar geleden ln liet TlluJaer, »d ju net-directeur van de dienst. huwelijk trad. De man Is thans 91 jaar en belast geweest met cïc leiding. Doch B cnde vrouw 82 jaar. W menen nu dat het niet verantwoord Is' Burgemeester mr. J. W. Teek liecft Iicm nog langer met de waarneming te vandaag dit supertHamanten echtpaar een belasten en achten het gewenst ric heerl her,eek gebracht, terwijl namens de gc- Tltnfaer tot directeur te benoemen. mcente een grote fruitmand is aangebo- Bij de reorganisatie van de Rcmeentc- idpn' lijke diensten heeft het in de bedoeling* gelegen om, op advies vart het Bureau Personeelsbeheer en Organisatie van dc i Ver. van Ncd. Gemeenten, de Woning- dienst te splitsen in een apart adviesor gaan Bouw- en Woningdienst en een af deling Woningbedrijf, onder te brengen bij de Dienst voor Gemeentewerken. On dank s herhaalde oproepen hebben zich geen acceptabele sollicitanten gemeld voor dc functie van hoofd van Bouw- en Woningtoezicht. Zo verklaren B cn W. Nu zijn enkele maatregelen getroffentechnici cn meerdere zullen volgen om con be vredigende overgangstoestand te krijg) SCHIEDAM, zaterdag PPSC heeft de eerste prijs gewonnen in het zaal- voetbaltoernooi te Maasland op Tweede Kerstdag. Geheel volgens verwachting toonden de stadgenoten zich de beste Daarvoor zal de heer Titulacr nu be noemd worden lot directeur van dc hele Woningdienst, met de bepaling dat wan neer de reorganisatie wordt doorgevoerd. dc heer Tiitiïaer als directeur de leiding *ior tweemaal de afd. Woningbedrijf i Gemeentewerken. foor de dag kwam, ontmoet nu Dc Spar-jnaar de beoogde nieuwe organisatievorm, wan 2 cn HPV 2. Wc verwachten, dat °°k deze clubs aan de zegekar worden gebonden. De junioren van Succes onl- moeten het 2c juniorteam van Sperwers en het le van Vlaardingcn. Red. Ïierv. c„ro. Grote kerk: 10 mir ds. J. F..MeUer (Maassluis) en '5 uur mej as. £A. Bos. Bcthelkcrk: 10 uur ds. A. Hoff- ®>n en 5 uur ds. W. J. Schouten (Vlaar- SWe|D. Opslandingskerk: 10 uur ds. J. van ftooi* Vlaardingcn) en 7 uur ds. C. v. d. Vredcskcrk: 9. en 10.45 uur ds. 11. Molk (Scheveningen) en 7 uur ds. J. Bou- "ge (VBardlnirói. Lutherse Gem, 10 uur ds, S. G- v. - «aagen. Ncd. Piot. Bond. Westvest 02: ltWO uur ds. *N?n bossumt Voorburg). und-Kat)i. Kerk. Dam 28: JO uur H. Mis. „ifSM des Hells. Lange Havert 27: 10 uur ;;'"5ingssa men komst en 73)0 uur Verlos- angSKan-.CT komst. Gerrit Ver boons t raai: 6.45 °h?nluchtsaineiikomst. Abc ,sanicnkom- Btitsrna K' WJcrin0S m mai- R" 0ud.(3crpf. kerk. Lange Haven i 15.45 uur ds. Grisnlgt (Goudal. PPSC won In poule A van Be Fair. van Zwervers, speelde gelijk tegen Zwa luwen V. en verloor van Excelsior M. PPSC eindigde gelijk met Excelsior M. Er dienden strafschoppen tc worden ge nomen. PPSC schoot driemaal en Excel SCHIEDAM, zaterdag JIct eerste da meszestal van dc Sebicdamse Volleybal Club heeft volgens de verwachting hst iwakke DRJL, mcl 3—0 geklopt. Prak tisch zonder tegenstand werden dc Kot- raak. Hierna kwamen de poulcwinnaars PPSC en Maasdam te gen eikaar uit. het werd 3—3 en in dc verlenging sloeg PPSC poulewinnaar B met het beslissende doelpunt zodat PPSC de beker in ontvangst kon nemen. CenUuni speelt .Judith"' voor K.K. SCHIEDAM, zaterdag WELK een vooraanstaande plaats mr. H. A. M. Roelants ln het stedelijke leven van Schiedam Inneemt, maar ook ln het bedrijfsleven tot ver over dc ge meente-grenzen. I» wel duidelijk gewor den tydens de zeer druk bezochte receptie die mr. Roelants, bijgestaan door zijn echtgenote gistermiddag in Europoort heeft gehouden ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als directeur van de N.V. Kon. Ncd. Boekbinderij Roelants. Gesierd met het Ridderkruis in de Orde van Oranje-Nassau. hem 's morgens door burgemeester m.r. J. "W. Peek uitgereikt, heeft hij zeer vele vrienden e» relaties ontvangen. Het zou ondoenlijk zijn alle notabele Schiedammers cn niet-Schïe- dammers te noemen, die de gelukwensen met het jubileum èn met de verleende onderscheiding kwamen aanbieden, doch het waren er zeer velen. De vele organi saties waar mr. Roelants deel van uit maakt en zitting heeft in het bestuur, waren vertegenwoordigd, evenals het ge meentebestuur van Schiedam en Vlaar- dirtgen. Door de heer <T. J, de Jong van de Ver. Effecten-bescherming is gesproken terwijl de heer Van 't Hoff namens honderd vijf tig vrienden cn relaties een vakantiereis kwam aanbfeden. „Dan kan je bijvoor beeld naar Teheran om daar een van je eigen tramkaartjes te kopen." DE Griekse mythologie Is weer eens het onderwerp van een spektakel stuk, vervaardigd door Marino Glrolaml. Het gaat ditmaal om „de machtsstrijd tussen Achilles cn Hector", met als hoogtepunt en slot het tweegevecht tus sen deze twee helden. Maar voor het w- ver is heeft men een machtig brokje Grieks heldendom Ie verteren gekregen. De Grieken, onder leiding van koning Agamemnon, zijn al tien jaar bezig met het belegeren van Troje en het eind is nog niet in zicht. Als divertissement gaan de Grieken op plundertocht, wat hun duur betaald gezet wordt, want de Tro janen doen een aanval op het Griekse kamp. Achilles kan nog maar net erger voorkomen. Dan komt er ruzie in eigen kamp. Om een paar geroofde slavinnetjes! Achilles is boos op Agamemnon en weigert verder mee te vechten. Een kwalijke zaak, want nu krijgen de Trojanen vrij spel. En of koning Agamemnon al smeekt. Achilles vertikt het. Dan trekt Achilles' vriend Patrocles de stoute schoenen en de wapenrusting van Achilles aan en trekt de Trojanen tege moet. Even blijkt deze valse vlag te hel pen, maar vriend Patrocles trekt in een tweegevecht tegen de geduchte Trojaan Hector aan het korste eind en sneef}. Dat neemt Achilles dan weer niet en nu is het zijn beurt om de Trojanen een lesje te geven; wat Jukt, tot het bittere einde toe. wanneer Hector wordt ver slagen. Daarmee is de Trojaanse oorlog nog wel niet ten einde, maar de film wel. Het is dan ook. wolletjes geweest; de rest wordt zeker bewaard voor een volgende rolprent. (MONOPOLE, tan. zondag plus - Nieuwjaarsdag). OVERGOTEN door ern romantische technicolor-Hcht is In „DE IJZEREN HANDSCHOEN" (The Iron glove) de strijd om de Engelse troon ln beeld ge bracht tussen George I van Hanover en prins James, de zoon van James II van Schotland. Deze 18c eeuwsc strijd brengt veel sabelgekletter en spionnage affaires met zich mee, waarin Robert Stacks als aanhanger van James Stuart met veel brsvour de rol van de dapperste der dapperen speelt. Zowel in Engeland als Frankrijk en Oostenrijk bevecht hy de vijand met twee trouwe strijdmakkers en. zo verwerft hij j de hand van de Schotse spionne van. de tegenpartij „Ursula Thless), die hem «an- vankelijk in het verderf wilde storten, uit haat jegens de Stuarts. (MONOPOLE, matinee 1 jan.) Amerikaanse leger dreigen te worden erdreven van hun rijke Jaehtgronden, Is .r nog maar één mogelijkheid: oorlog. Voor „De SCHRIK DEK SI OCX", een tij delijk op non-actief gestelde en aan de drank geraakte woudloper, Is dit een mooie gelegenheid om zijn omgeving, én op de eerste plaats 7.\jn vrouw, tc bewij zen dat hli nog wei icis anders in r-lJn mars heeft dan drlnken-slapcn-drinkcn. Dank zij hurt heldhaftig optreden <en een nieuw soort geweer) blijven de Ame rikanen in een geweldige veldslag dc In dianen de baas. Dan kan ook met de aan leg van, een „beschaving-brengende'' spoorbaan worden begonnen. Dennis Mor gan, Paula Raymond en Richard Denning zijn de hoofdfiguren in deze technicolor- film. die de tweede helft van. de week draait. (MONOPOLE, zondag-matinee). ln het passage-theater wordt de ver toning van Bert Haanstra's film „Alle man" nog een week geprolongeerd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, zaterdag Traditicgc- Voor de Ka- trouw organiseerde de sportschool Henne. tholicke Kring Schiedam komt de Toneel-"veld Maassluis maandag een judo-toer- groep Theater Centrum op donderdag' 9 januari in het Passage-theater een op voering geven van het toneelspel „Judith" Charles dc Peyrcl-Chappius. Het ver- terdamse meisjes weggespeeld met denhaal is gebaseerd op het apokricfe boek setstanden 2—15 6—15 cn 3—15. Judith, behorende tot de Joodse sagen- b,« BIOSCOPKN 2, 4.15, 7 en B.15 uur: „Alleman", ««nopoie; 2. 4.15, 7 cn JUS uur: „De macMs- «rijtj tusseo - Achilles en Hector", Zon dagmiddag 2 en 4.14 uur:' „De schrik der Sioux". DIVERSEN »i 8 uur: Ofise. Oudejaarsbal. nvoli. a uur: Soc. Guillaume. Kerst-N te uw- jaarsbal. ons Gcbonwr, 8 uur: Marimba. Dansavond. «eae. 8 uur: K.C. Schiedam. Oliebollen- avond. «usls sacrum, 8 uur: P.V, Union. Fcestavuhd Wé Nieuwe Brug. 8 uur: KJV Ons. Genoc- ?cn. Kerstcon cours, ausjt Sacrum, a uur: Dansschool Siuon. Kerstbal. Ook dames 2 zegevierde enkele dage» 8 uur later over dit DRL-team. Door verschil lende oorzaken speelden de SVC-reserves met drie invalsters, doch wonnen toch vrii gemakkelijk mét 3—1. Hier ware» dc setstanden 4—15 10—15 17—15 en 2—15. Dames 3 tenslotte kreeg met 3I klop van leidster Lekkerkevk. Met wat meer geluk was hier een gelijkspel zeker niet denkbeeldig geweest. 15—5 153 1315 en 16—14. Heren 4 speelde twee wedstrijden, bet- de malen tegen een medegegadigde voor de eerste plaats. Tegen Hoogvliet werd niet 2—2 gelijkgespeeld, van VCKL werd 4WBSVC doen hei eeer; LÜ'.'Ï!HmgaihWM.Nasssojasn 58. eoïd Heren 2 Lit stevig op de eerste!tel. 65067 en W. A. de iüdder, StedW a i,.,» ïrincenn rwt rtprslaan 1 schat, maar door dc auteur overgebracht naar deze tijd. Henny Orri speelt Judith. And ré van de Heuvel is. hnar enige tegenspeler. In -samenwerking met de R.K. Instuif organiseert de Kath. Kring weer een Nicuwjaarsbal op 1 januari in Musis Sacrum. m.m.v. de Lion Hills Band. Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag la spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. J. Franke. Burg. Knappertlaan 30, lel. 68163; pïaats. Heren 3 en 4 in hun klassen op derslaan 46. tel. 67590. de tweede plaats, met l puntje achter- Geopend js apotheek t Gouden Hert, stand op de leiders. |SV Llddiwstraat Bij de junioren tenslotte won jongens j de volgenae A met 3—0 van jongens B. I neemt. die ook gedurende eek de nachtdienst -waar- nooi voor jongens cn meisjes lö jaar. Overweldigend was dc -belang stelling zowel van bezoekers als deelne mers. nu 170. Een fraaie beker werd ge wonnen dooi* Nice de Hoogh, die het meest stijlvol werkte. Bij de meisjes vnn 910 jaar werd Joke van Toor, die op de beslissing van dc scheidsreclïtcr dc finale won van Baakje v. d. Ende van de groep van 7 t/m 17 jaar, eerste Lee Ham. die met een houdgreep won van D, yen Driel. Achtjarigen; eerste R. Nyk, die op be slissing van de scheidsrechter won van A. Beer. Van 0 t/ro jaar <49 deelnemers) eerste W. Boeister, die met een schouder- worp won van van David Dijkman. Van 11 t/m 12 jaar eerste Leo Moer man, die met een houdgreep won van Hugo Boeister, 13 t/m 14 jaar eerste H. Suiker uit Hoek van Holland, die in finale H. Koudijzer versloeg, dit was enige eerste prijswinnaar woonachtig bui ten Maassluis. Het vorige jaar waren de Hoek van Hollanders sterker. Van dc groep 15/16 jaar, werd eerste Tim van Gastel. Hij versloeg in de eerste finale Bert van. der Meer met een 10e heup worp. (Van, eert onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een lijt naar het strand heeft de 23-jarige Magda Stemerdink eert niet on aardige tijdpassering in de schoot geworpen. Een aanko mend modetekenaresje, stapte zij met haar zelf ontworpen bikini onder de arm in de auto van Nederlandse Sport Federa- tiebesf,uurslid De Wolff, die be langstellend naar de bezighe den van het langezwartharige meisje informeerde. Modete kenenr zo zo, 'voelde ze er iets voor het artistieke deel van een reizende expositie van de Fede ratie te verzorgen?" Magda Stemerdink (Academie-diplo ma kostuumtekenen en ont werpen) zei ja, en nu beschil dert zij met verve de schotten voor deze mobiele tentoonstel ling, waarmee de Federatie in den lande (nog meer) sportbe oefenaren wil winnen. Een bal letje kan raar rollen, moet Magda Stemerdink toen op die zonnige dag hebben gedacht. Baantjes liggen er voor meisjes als dit niet opgeschept: „Je moet een door- douwertje zijn," zegt Magda op de kamer van haar vriend Jacques PoeJs (24), óók („met wisselend suc ces") werkzaam ln de jnodetefee- narij. „De enige metbode is met je mapje overal naar toe te stappen; en geen brieven schrijven, want die gooien ze toch weg." C&nictilie Kordate Magda, die (met een liegen voor tekenen.) na een paar jaar ulo „naar de Academie moést", heeft niet zoveel degen duimendraaiend doorgebracht. Ze werkte eerst in een Rotterdamse confectiefabriek, toog daarna Almelo-waarts, waar ze (confectie)jumpers ontwierp, toen naar Apeldoorn, waar haar werk in de kinder- en kleuterkleding lag, eo kwam vervolgens weer naar Rotter dam, 'om opnieuw in een confectie fabriek te gaan werkep. „Op Apeldoorn na steeds gebonden ge weest," zegt Magda, „maar Ik kon niets anders vinden, Tijdens je aca demiejaren krijg je de indruk, dat de mode een terrein Is, dat alle ruimte voor initiatief laat. De prak tijk valt echter heel anders uit, want het is confectie cn nogeens confectie. Het gaat om lopende handwerk, dat op dc smaak van het publiek is af gestemd. Goed, jc mag een verande ring hier en een steekje daar aan brengen, maar jezelf onlplooien, dat is er niet bij. Nu zijn er natuurlijk nog andere mogelijkheden je kunt bijvoorbeeld een eigen zaakje begin nen. De moeilijkheid kan dan zijn, dat je een aoort huisnaaister wordt, en dat is artistiek toch ook niet fijn. Of je wacht np klanten tot je een ons weegt." Illustratief Teleurgesteld door het weinig crea tieve van het grote geheel, begon Magda (trouw lezeres van onder meer Elle en Vogue, benevens Jan Wolkers) haar tekenstift meer ten dierste van de illustratie te stellen. Zij ging voor rcclame-doclcinden te kenen en (dankzij haar doortastend heid) bieef dit niet zonder succes. Vorige weck stapte zij hier uit, want toen moest liaar werk voor de Fede ratie beginnen. Plannen? „Van de zomer met een vriendinnetje naar Italië," zegt Mag da. ..een land, cal in dc mode mee gaat tellen. We willen proberen daar modehuis werk te krijgen," Hoe het In Rotterdam «iel de mode- gevoeligheid slaat? „Beter dan voor heen, maar van de week kon ik toch nergens een beetje aparte suèda knielaarzen vinden. In Amsterdam heb jc ze zo." De burgemeester heeft met ingang van 1 januari 1964 de agent van politie C. H, Davids bevorderd tot hoofdagent. De bu reau-ambtenaar bij de politie M. J. Bak huizen is met ingang van dezelfde datum bevorderd tot bureau-ambtenaar Ie kl. Gedurende de beide Kerstdagen von den 10 aanrijdingen plaats. Hef aantal aan rijdingen voor het jaar 1963 steeg hierme de tot 1308. Heden overleed tot onze diepe droefheid nog onver wacht onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder, onze zuster, behuwdzuster cn tante CORNELIA VAN DEN BOUT weduwe van Nicoluas Johannes van der Kraan op de leeftijd van 6B jaar. G. H. A. Slemmer-van der Kraan N. E. A- Slemmer J. van der Kraan J. A. van der Kraan-van Noortwijk kleinkinderen cn verdere familie Schiedam, 25 december 1063 Corr.-adres: J. v. d. Kraan, Meeuwensingel 82 De overledene ligt opgebaard in het Gemeente Zie-' kenimis. Nassaulaan 75, Schiedam. Bezoek aldaar v.m. 11 uur en n.m. 6 uur. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Be graafplaats te Schiedam, maandag 30 december urn. 11.45 u. Vertrek van Meeuwensingel 82 v.m. 13.30 u. Permanent wave Fotografie Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor leder haar geschikt ƒ7.50. Héolène tiède permanent, dé meest ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène. Rem- braudtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70. 1.reduktie op deze advertentie. Rolfilms vergetenT De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto R.. van Vuuren, Hoogstraat 165 Voor pasfoto naar van Vuuren, Hoogstraat 103. iel 6 67 20. In één dag gereed. Diversen Te Jcoop aangeboden Eerst bij Coja kijken. Was machines va 90.—. 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja. Lange Ha ven 128, telefoon 6 33 41. Laat uw spiraal vermaken llot modem opklap- oï kan- telbed. Frima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, hutledi- kanten, kamp eerbedden enz. Kom eens praten. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en Wethouders, van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergaderingen van resp. 3 en 10 de cember 1963 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de vol gende 80e, 81e en 82e WIJZIGING van het Verkeersbesiuil voor de gemeente Schiedam Onder het hoofd „wachtverbod" wordt I, lussen de rubrieken .JEtotterdamsedijk" en „Schiedara- seweg" opgenomen de rubriek: „Rubensplein, het ge deelte tussen de Rubexislaan en perceel nr. 15. num mer 55" (bord model W.V.R.); U. lussen dc rubrieken „Grofbaan" en „Herenpad" opge nomen de rubriek: „Grote Markt, ploinvormig ge deelte tussen de zuidelijke gevel van het Stadhuis er. de rijbanen, geldend uitsluitend voor voertuigen bre der dan 1.80 m., hoger dan 1.60 m.. en langer dan fi.öf) m„ nummer 6 er. 55" (bord model W.V.U.); III. tussen de rubrieken ,J3rcersvest" en „Buitenhaven- weg" opgenomen de rubriek: „Broersvest. tussen Kor te Singelstraat en Boterstraat. Langer dan uur. tus sen 8.00 cn 1800 uur. geldend van maandag tol cn met zaterdag, nummers 6 cn 61" (bord model W.VJU. Van deze besluiten slaat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van ccn termijn van dertig dagen na heden. 'Het adres van beroep wordt gericht aan HM. de Koningin maar ingediend bij do Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft Deze besluiten zijn in afschrift verzonden aan de betrok ken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond .A.N.W.B., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en na" Gedeputeerde Staten dezer provincie. De besluitend liggen gedurende genoemde beroepstértnün ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis, afd. Algemene - Zaken).. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, M. J. Blok W. Peek Schiedam, 24 december 1963 \y.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1