Treinbotsing bij Lombardijen Waar de Gemeenteraad nog over kan discussiëren Groot deel van de spaargelden wpgaat naar de woningbouw! NIEMAND WERD GEWOND „Concertino55 gaf een sprankelende show veiligheid na sluitings tijd ir w!| AMSTERDAMSCHE BANK Op 6 januari - na de Nieuwjaarsrede iVuilmsemmers. Nieuwjaar bij voetbalclubs Oliebollenactie Herv. Gem. Oliebollenfeest K. C. "Schiedam" Jongen valt door winkelruit Vergadering KvK UITGEGLEDEN AGENDA nieuwe muur. gronduitgifte Rijkspostspaarbank kan niet aan eigen nieuwbouw beginnen Prof. dr. W van <h' Mist u iets? DRUPPE ES BlilKDERBUS Cross SCHIEDAM netaaUi ■oojjait; APOTHEEKDIENSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint UduJnastraat {Advertentie LM.) O MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denhen. denk**" *an- SCHIEDAM, maandag Naar traditie sullen veel Schicdamse clubs weer nieuw jaarsrecepties houden In de kantines In de sportparken. Voor Hermes DVS wordt het woensdagmiddag om vier uur een bij zondere receptie. Dan wordt tevens een nienw deel van de kantine in gebruik genomen. Eigen leden hebben in die kantine een sfeervol appartement ingericht. Er zijn zitjes gemaakt onder gezellige luifels met indirecte verlichting die bovendien stem mig geaccentueerd worden door de plaat sing van bloembakken. Aan deze receptie gaat een al even traditionele voetbalwed strijd vooraf. Een elftal gevormd uit be- stuurs- en commissieleden komt tot de tanden gewapend in het veld tegen- een team van oudere voetballers met rennom- mces als schutter Lex Jansse, balgooehe- laar Manus Stolk e,a. Al vroeg wordt de receptie bij de s.v.' h.v, „Schiedam" gehouden. Om twaalf uur is het handen schudden in de kan-' tine, om.half een houdt voorzitter Joop. van der Touw zijn jaaroverzicht cn. om; half twee wordt een voetbahvedstrijd ge houden tussen het team van de A-junio ren en het veteranenelftal. SCHIEDAM, maandag Vanavond gaan de vrijwilligers van.de Hervormde gemeente aan het werk om tienduizend oliebollen te bakken. Dit In de jaarlijkse oliebollcnactle, waarvan de opbrengst dit maal bestemd is voor liet kerkelijk trum in SchJedam-Oost. Volgens plan zal vanavond om 6 uur de eerste lepel beslag in de hete olie vallen wat dan gebeuil in de werkplaats van do Fa. D. Baron aan de Lange Nieuwstraat. Voor het bakken zelf, dat de gehele nacht doorgaat, hebben zich genoeg vrij willigers gemeld, doch voor de expeditie op oudjaar kan men nog wat mensen ge bruiken. Aanmelden Lange Kerkstraat 35. Men kan nog steeds oliebollen bestel len: tot vannacht 12 uur op telefoon 61637 -• en morgenochtend echter alleen op num mer 61957. SCHIEDAM, maandag De eerste oliebollen sneuvelden zaterdagavond op het oudejaarsfeest van de korfbalclub „Schiedam" in Irene. Voorzitter L. van der Kraan sprak het welkomstwoord en daarna is in een gezellige familiesfeer op muziek van een bandrecorder gedanst. Eigen leden hadden een voorraad van 300 oliebollen gebakken cn het vijftigtal korf ballers heeft zich deze oud-Hollandse lek kernij goed doen smaken. SCHIEDAM, maandag. Van de win kel van de Coöp. D.E.S. aan. de Boerhaa- welaan is de grote ruit van 3,25 x 2,70 m -zondagavond gebroken. Vier jongens van veertien, en vijftien jaar waren voor de winkel aan het vech ten om het bezit van een oude kerstboom. Daarbij is een van de jongens, onopzette lijk overigens, door de ruit gevallen. Hij liep geen. noemenswaardige verwondin gen op. VLAARDINGEN, maandag. De Ka- roer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas houdt op vrijdag 3 ja nuari om 4 uur in de Triangel een verga dering. Tijdens deze bijeenkomst zal een nieuwe, voorzitter worden gekozen. De heer C. H. Buschmann stelt zich voor de- Ze functie weer beschikbaar. Er zullen ditmaal vier onder-voorzitters worden ge kozen. Beschikbaar stellen zich: J. Al ijk (Schiedam), P. Hoogerwert (Viaardin- gen), C. Rauws (Schiedam) en ir. B. Wil ton (Schiedam). SCHIEDAM, maandag. Mevrouw IV. M. S. B.-Tt, van het BroersvelcS is zondag avond om 9.30 uUr bij het oversteken van de Westvest ter hoogte van de Griffioen straat uitgegleden en gevallen. Daarbij brak zij haar linkerpols die in hel ge meenteziekenhuis is behandeld, waarna mevrouw B; naar huis kon, SCHIEDAM, maandag Dc Gemeente raad van Schiedam zal op maandag 6 ja nuari vonr de eerste maal in het nieuwe jaar 10G4 in vergadering bijeenkomen. Burgemeester mr. J. ff. Peek zal bij deze gelegenheid z|jn gebruikelijke Nieuw jaarsrede houden, om welke reden de ver gadering ook In het begin van de maand wordt gehouden cn niet, zoals gewoonlijk, later In de maand. Verder zat er ook een vrij korte agenda worden afgewerkt. De belangrijkste punten daarvan hebben we reeds vermeld; daarnaast ook nog de vol gende voorstellen. Nieuwe dienst De volgens het reorganisatie-plan voor de gemeentelijke diensten ingestelde Be- drijfs-eeanomische Dienst zal gehuisvest worden in het gebouw van de Dienst voor: Gemeentewerken aan de Korte Haven 27. De directeur van deze Dienst, die in de toekomst zal uitgroeien tot een belang rijke dienst, maar nu nog weinig omvang, rijk is, is tijdelijk ondergebracht in een kamer bij de Technische BedrijvenJ Maar het pand aan de Korte Haven biedt voor delen door de centrale ligging ten opzich te van de technische diensten en het Stad huis. De kosten van de eenvoudige inrich ting van drie vertrekken (voor de direc teur, zijn assistent en een typ-kamer) worden begroot op ƒ9.000. 3000 vuilnisvaten De Reinigingsdienst heeft drieduizend nieuwe vuilnis-emmers van 33 liter nodig. Tweeduizend zün nodig ter vervanging van de emmers die 10 jaar geleden in ge bruik z|j" genomen en die nu aan vervan ging toe zjjn. Voorts 600 stuks wegens uit. breidtng van de stad cn dan nog 400 stuks voor reserve en diverse doeleinden, o.a. voor de veegdienst en wegens het eenmaal per week ophalen van hel vuil (In het laatste geval wordt namelijk een emmer extra geplaatst). De kosten van deze emmers komen op 38.400. Verder heeft de Reinigingsdienst een tweede trekker nodig voor de rijwielpad strooiers en de dental-cars. Gevraagd wordt om een jeep mot open laad bak en vier-wiel-aondrijving, die door de kleine afmetingen en het grote trek- vermogen goed voldoet bij dit werk. Er komt een kleine watertank op. te gebrui ken voor de stoom-apparaten bij het ont dooien van straatkolken. enz. De kosten zijn geraamd op 3.1.200. Geldlening B. en w. stellen voor een vaste geldle ning van ƒ2.000.000 aan te gaan voor de financiering van diverse werken. De koers is 100 procent, de looptijd tien jaar en de rente 4,75 procent. De voorwaarden zijn gelet op de huidige situatie op de kapi taalmarkt, als normaal aan te merken, zo tekenen b. en w. er b|j aan. Afscheidïngsmuiir Door de afbraak van het Howallanhuis i» dc afscheiding tussen de terreinen van liet Sled. Museum en de Pr. Iretlfc-Ulo enerzijds cn het perceel waar de IIAV- Bunk nu een nieuw kantoorgebouw op gaat neerzetten, vervallen. Dc HA V-Bank heeft nu verzocht op deze afscheidingslijn voor gezamenlijke rekening een architec tonisch b|j het nieuwe gebouw passende scheidsmuur te bouwen, die dan 18.000 zal moeten kosten.* B. en w. zijn van mening, dat een be hoorlijke erf afscheiding, niet alleen voor dc KAV-Bank cn dc PTT, maar ook voort de gemeente van belang is en zijn bereid 9.000 in de .kosten bij te dragen. Boven dien moet er een kleine grondruil plaats hebben. De gemeente staat 5 m2 en de Pr. Ireneschool 3 m2 terrein af en ontvangen van de HAV-Bank totaal weer 8 m2 te ren. Een ruil met gesloten beurzen dus. BIOSCOPEN" Passage. 2 en 8.15 uur: .Alleman". Monopole. 2 ei; 8 uur: „Dc machtsstrijd t sen Achilles cn Hector". DIVERSEN' Vo'.kigebonw, s uur: Jaarwissoluigsbueea- komst. De Zandpaal De N.V Aannemingsmaatschappïj „De Zandpaal'"' tc Schiedam heeft aan het ge meentebestuur gevraagd een perceel in het Industrieterrein ten westen van de Schle, groot 5.000 m2, in erfpacht te mo gen ontvangen, met de bedoeling op het terrein ook het kantoor van het snelgroei ende bedrijf te bouwen. B. en w. hebben geen bezwaar dit perceel onder de ge bruikelijke voorwaarden uit te geven te gen een canon van 2.16 per jaar per m2. Het lid van de Gemeenteraad, dra, J. H, Simons heeft een terrein van 600 m2, ge legen aan de Laan van Spaland in Kcthel te koop gevraagd, teneinde daarop een bungalow te doen bouwen. De prijs is ge steld op ƒ45 voor de eerste 200 m2 cn 20 per m2 voor do rest. De X.V, AannemerscoHibiiiatic S.S.N. te Schiedam gaat, zoals gemeld, in Nieuw- land-oost ten westen van de 's GravclantL seweg cn tussen de Burg, van Haarcnlaan en dc spoorlijn drie hoge flatgebouwen mei elk 72 woningen plus nog twee blok jes van zeven woningen in Iaagbouw neer- zette n in de z.g. „vrije sector". Voor de grond, in totaal ongeveer 3.2G0 m2, zal de S.S.N. ƒ1.112.000 moeten betaenl en wel volgens de eenheids-prijs van ƒ4.500 per woning in dc hoogbouw cn 10.000 per woning in de laagbouw. Aankoop panden Dan gaat de gemeente weer panden aan kopen. Namelijk het pand Boterstraat 19, dat valt onder het onteigeningsplan Kreu- pelstraat en dat voor 12,000 te koop js aangeboden door de N.V. Oentawa. Dit pand zal voor 1.050 opgeknapt en weer verhuurd worden. Het pand Hoofdstraat 157 wil de ge meente aankopen van de fa. D. Snaathorst Zn. voor 23.000, omdat de verwerving van dit perceel van belang is voor de aan leg in de toekomst van een toegangs weg van de Hoofdstraat af naar het gym nastieklokaal en de speelplaats van de te bouwen nieuwe Willem Brouwerschool. Voor de bouw van het nieuwe gedeelte van het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nieuwstraat is de aankoop van een strook grond van totaal 26 m2, eigendom van de parfumeriefabriek „Vat de lis" van belang. De koopprijs is gesteld op ƒ20 per m2, Geld gestolen SCHIEDAM, maandag. In het Sport- fondsenbad zijn van twee personen de portemonnaies uit de opgehangen kleding gestolen. De heer A_ C. v. G. mist een bedrag van 6,75 en de dertienjarige jon gen J. J. C. 3,50. Instuif (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De Hol- landiaan houdt in het clubgebouw op 1 januari een instuif voor het bestuur en de leden. Aanvang 10.30 uur. duur TJET jaarverslag van de Rijkspostspaar bank, de grote bank voor de kleine man, over 1962 is dezer dagen gepubliceerd. In het algemeen genomen behoeven wij over de re sultaten niet ontevreden te zijn. Aan de gezamenlijke spaarders werd in 1962 90 mil joen gulden aan rente uitgekeerd, tegen 81 miljoen in het jaar daarvoor. Deels I» deze stijging liet gevolg van een toe neming van het spaarsaldo, deels ook doordat het aantal beteggingsrekenlngen, waarop een rente van S'/j procent wordt uitgekeerd, verdubbelde. Het saldo-tegoed op deze rekeningen met hoge rente vermeerderde zells met 150 procent of met 167.008.000 gulden. Wel een bewijs dat dit type spaarrekening In een behoefte voorziet. Ook het sparen met pre mieregeling voor ambtenaren, het bedr|jtssparen en het jcugdspnren ontwikketen zich gunstig. De RPS heeft in totaal meer dan 3,5 miljard gulden belegd. Dat geld ia afkomstig van mil joenen kleine beleggers. Wat wordt er met hun geld gedaan? Dragen de spaarders b|j tot het financieren van maatschappelijk nuttige zaken? Een bekwame, grote financier zal zich afvragen welke maatschappelijk nut h$ met zijn beleggingen sticht. Daarom heeft het zin om aan de spaarders te vertellen wat er alzo met hun geld wordt gedaan. Een groot deel komt direct of indirect aan de woningbouw ten goede. Hiertoe behoort niet alleen het geld «lat aan het bouwfonds voor Nederlandse Gemeenten geleend wordt, grote delen van de lenin gen aan hypotheekbanken. hypothecaire leningen en om r- 4 tj: tnpT or»h Wiii direct aan ge- meenten eu aan de bank vuur Nederlandse gemeen ten verstrekt is. Wat de gemeenten moeten doen aan straataanleg, gas- en waterleidingen etc. staat immers in direet verband tnefc de woningbouw. Ook bouwverenigingen hebben rechtstreeks gelden van de RPS verkregen. Een globale opstelling van. de beleggingen, reke ning houdend met het maatschappelijk nut. kunnen w|j als volgt geven. Leningen aan de Staat 1.086 miljoen Gemeenten e.a. direct en indirect 1.514 miljoen Grotendeels direct of indirect voor bouwobjecten 81 miljoen Onderwijsinstellingen113 miljoen Instellingen voor Ziekenzorg 43 miljoen Verzorgingshulzen 20 miljoen Openbare nutsbedrijven.66 miljoen T7TA de Nederlandse Middenstandsbank en de Maatschappij tot financiering van Bedrijfspan den kwam een aanzienlijk bedrag ten goede aan Middenstandsbedrijven. Wij - zien hieruit hoe miljoenen kleine spaarders te zamen op belangrylce wijze bijdragen In de financiering van zeer nuttige, ja onontbeerlijke zaken. De gezamenlijke spaarders hadden 3,25 miljard van de spaarbank te vorde ren. Hierbg moet men bedenken dat dit bedrag op meer dan 5 miljoen rekeningen met kleine beetjes bijeen is gebracht. Om dit alles accuraat te administreren moet veel werk verzot worden. Hierby komt nog dat dit werk sterk arbeidsintensief is en personeel is moeilijk te krijgen by de huidige overspanning op de arbeidsmarkt. Op korte termijn poogt men deze moeilijkheden roet een vrijwel ononderbroken aan wervingscampagne te overwinnen. Er is thans ge legenheid voor gehuwde dames om een gedeelte lijke dagtaak bij de RPS te verrichten. Op langere termijn gezien moet de RPS tot verdere mechanisa tie en elektronische administratie overgaan. Reeds werd voor de afsluiting van de beleggingsreke ningen van een computer gebruik gemaakt. Ten dienste van de bedrijfsspaarregelingen werd een speciale boekhoudmachine in dienst gesteld, die de rentebfjschrijving en de vervaardiging van saldo-opgaven en saldoiysten geheel automatisch uitvoert. Steeds verder blijkt de mechanisatie in de nflmlnistratie door te dringen, zonder hier voor lopig werkeloosheid te veroorzaken. Wat op den duur van de mechanisatie het gevolg zal zijn 1» nog niet te zeggen, Veel hangt ervan af of het administratieve werk in onze maatschappij wel ofj niet snel blijft toenemen. Voorlopig vormt de machine nog geen bedreiging voor dé geschoolde kantoorarbeld. De machine neemt namelijk voornamelijk het routinewerk over. Wie dan ook als jonge kracht in de administratie werkzaam is, zal er goed aan doen te zorgen dat hy geen routine-arbeider maar een geschoolde kan toorkracht wordt en blijft. Van deze algemene beschouwing over de moge lijke invloed, van elektronische kantoormachtnea gaan wy terug naar het jaarverslag van de RPS. De grote en van jaar tot jaar stijgende hoeveelheid arbeid, die daar verzet moet worden, heeft al sinds lang tot een huisvestingsprobleem geleld. Het grote kantoorgebouw dat meer dan een halve eeuw aan de Van Baerlestraat, vlak bjj het Stedelijk Museum staat, is reeds lange tijd te klein. Aan grenzende panden werden in gebruik genomen, maar zelfs dat was niet voldoende. VTU heeft de RPS ook nog een pand aan de Singel li gehuurd. Dit biedt ruimte voor bQna 200 per soneelsleden. Misschien komt by u de vraag op waarom een bedrijf dat over zulke grote bedragen de beschikking heeft, panden gaat huren. Het is immers voordeliger Ln een speciaal gebouwd cn goed ingericht kantoorgebouw te werken. Dat weet de directie van de RPS natuurlijk ook wel en zij heeft reeds in 1Ö57 een groot terrein aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam West gekocht. Maar ook in 1Ö62 bleek het niet mogelijk met da bouw van een nieuw administratiegebouw een aan vang te maken. U ziet, ook dc RPS is slachtoffer van de politiek) ora de bouwbedrijvigheid af te remmen, Intussen; waren vele lokale spaarbanken en boerenleenban-j ken wel in staat nieuwe kantoren te laten bouwen.; De klacht, die in het bovenstaande begrepen is,| komt niet voor in het jaarverslag van de RPS.) Dat geeft eenvoudig de feiten die direct op het; eigen bedrjjfbetrekking hebben, zonder een ver-j wjjzing naar de andere spaarinsteilingen Het leek; ons persoonlijk evenwel goed dit wachten op- bouw mogelijkheid niet alleen als een feit maar ook' alg een. kiacht te formuleren» r Beperkte schade dooi- stug remmen van machinist (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Een personentrein en een goederentrein zijn zondagnacht ongeveer kwart over twaalf in ccn lichte mist itïetj elkaar in botsing gekomen. Het on geluk gebeurde ruim een kilometer ten zuiden van het stadion Fetfen- oord aan de grens van de wijk Lom bardijen. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Over de oor zaak is niets bekend. Het treinver keer tussen Rotterdam en Barcn- drecht is ruim achttien uur ge stremd geweest. De personentrein, de laatste uit de rich, ting Amsterdam met bestemming Dor drecht, was om tien over twaalf uit Rot terdam-Zuid vertrokken. Enkele minuten daarvoor was van het emplacenment IJs- selmonde een goederentrein van 40 wa gons, geladen met olie en steenkool, ver trokken naar Venlo. De goederentrein moest van dezelfde (hoofd) spoorbaan gebruik maken als de personentrein. Op de plaats van het onge luk voegden de banen van goederentrein en personentrein zich samen. Zesendertig wagons van de goederentrein waren deze splitsing gepasseerd toen de personentrein dit punt bereikte. Bij de botsing die volgde ontspoorde hel deel van de uit vier delen bestaande per sonentrein en vier goederenwagons kan telden van de rails af. Remmen De gevolgen waren betrekkelijk gering omdat de machinist van de personentrein de hotsing had zien aankomen en door stug remmen z(jn snelheid had terugge bracht van 90 tot 30 km per uur. Alle pas sagier-s kwamen met de schrik vr|j en van het ontspoorde deel van de personentrein waren zelfs de ruiten nog heel. Er dreigde even paniek uit te breken omdat men een gaslucht rook, die afkom stig was van een omgevallen olietank van de goederentrein. Alie vuur werd gedoofd en daarna keerde de rust weer. Met bus sen werden de passagiers naar hun be stemming gebracht. Tegen zes uur arriveerde op zondagmor gen de ongevallenkraan van de N.S. uit Utrecht en begon men met man en macht de schade, onder meer twee vernielde wissels, te herstellen. Het passagiersver voer tussen Rotterdam en Barendrecht werd onderhouden door zes bussen van de K.E.T. en R.T.M. Lijnbaanactie voor blinden geslaagd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Met de kou is ook de sneeuwman van de Lijnbaan verdwenen. De vereniging „Winkelpro-, menade Lijnbaan" had hem daar voor kerst plechtig geïnstalleerd om uw gave voor-de Rotterdamse blinden in ontvangst te nemen. U hebt hem niet over het hoofd gezien. Meer dan veertig geschenken en ƒ4236,86 werden bij hem in bewaring ge geven, Genoeg om een groot aantal gezin nen een prettige kerst te bezorgen. VTAARDÏNGEN, zaterdag Te bevragen bij hoofdbureau van politie. Hoofdbureau, zwarte beurs met inhoud; Post, Eendrachl- straat 73, meisjesportem. met Inhoud; Car- stens. Huijgensstraat 21 a. Maassluis, bankbil jet; Kossum, Bllderdljkstraat 18. portem. ra. inhoud; Kaikers, prins Bernhardiaan 13. bankbiljet; Heusden, Markt 50, damespartom. met Inhoud; Erkeiens, Rozcnlaan 24. munt biljet; Tieleman, Van Lennepplaats 13, por tem. met inhoud; Bongcrs. Groeneweg 34, herenportem. met inhoud; Houwelingen. P. C. Hooitstraat G, portem. met Inhoud; Bak ker, v. Wesembekestraat 77, lederen dames- portem. met inhoud: Zwaard, Sweelinck- straat 200, damesportem. met inhoud; Bruin, Madoerostraat B5 a. gr. damesportem. met Inhoud; Lutjeboer, Tematestraat 3, bankbil jet; Duren, Schiedamseweg 168 c, gouden ring met steen: Stam, Emmeistraat 100, bedel armband; Verhoeven, Proï. Teldersstraat 130. ketting; HooIUbureou, grijze pet; Sabber, 2e Paulus Buijsstraat 11, ijsmuts, sjaal; Dijkstra, Van Heuizpark 35, donkerbi. muts; Collê, Anth. Heinslusstraat 35, 2 hoofddoeken; Ga meren, Lombokstraat 17. padvlndersriem; Verschuur, v. Beethovenslngel fi, mohair- sjaal; v. d. Velden, v. Hcutszpark 170, dames hoed; Vroombout, Van der Helmstraat 41, hoofddoek; v. d. Xooy, v. Schravendijkplein 58, overall: Groen, Jac. van Heemskerks!raat 4, sjaal; Hoofdbureau, suède jongenshand schoen, nylon wanten. Kt. want, leren hand schoen, damesglacé, wit klnderhandschoen- ije, rode wollen want; Wijkpost Sneeuwbal straat glacé handscheten; Dunweg, Jonker Fransstraat 1 a, paar kinderhandschoenen; V. d. Gang, Hujjgensstraat II, motorhandschoe nen; Moerman, Kethelweg 187 e. Jongens- handschoen; Jong, Baauwstraat 4, wollen he- renhandschoon; Zwaneveld, Joh. de Witts ir. 117 a. br. glacé handschoen; Voogd, Mark- Braafiaan 113, br. hcrenhattdschoencn; Mooy, Stationsstraat 97, br. herenhandschoen; Broek. G ernniurostraat 44, zw. hcrcnglacé's; Huigrok, Piet Hcinstraat 12, elacé met ge breid boord; Schenkel, Schledamseweg 22S, step; Tienen, Lombokstraat 2, bl. step; Stuljs Schledamseweg 571, autostop; Wapenaar, Mr. Verschuurstraat 46, aktetas met inhoud; Hoofdbureau, acte tas met inhoud; Rensend. Gedempte Biersloot 1J3, actetas met inhoud; v. steenbruggen. Hofsingel 11, damestas; Boone, Spoorsingel 156 c, boodschappennetje; Hoofdbureau, diverse sleutels en hondopen- nlngenj v. Strijen, Je. van Heemskerkstraat 6, zw. poedel; Peerboom, v. d, Duijn van Maasdamlaan 136 d, schaatsbeschcrmer; Koe- keies. Commanderijstraat 3. rozenkrans: Tienen, Ooslerstraat 36, postzegels; EUs v. d Borg, v. Hogendorplaan 107, ziekenfonds- kaart: Leeuwis, Weteringstraat 18. paar schaatsen; Hoofdbureau, schaatsbeschermers, doek met gereedschap; Droppert, Gouds bloemstraat 24 a, paar kinderschaotsen; Vaart Amman straat 27, schaatssleutel. n E ontspoorde wagons blokkeerden U urenlang het treinverkeer tussen Rotterdam en Barendrecht. VLAARDINGEN, maandag. De jaarlijkse uitvoering van de Vlaardingse Accordeonorkestvereniging „Concertino" zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal gehouden is goed verlopen. De zaal was uit stekend bezet, er werd behoorlijk gemusiceerd en vooral het gebod ene na de pauze, dat een gevarieerd show-programma omvatte, kreeg een goed onthaal. Namens „Concertino" sprak dirigent, de heer Dick Borst een welkomstwoord, waarin hij zich in het bijzonder richtte tot de wethouder van culturele zaken, de heer H. K. van Minnen, alsmede lot afge vaardigden van zusterverenigingen uil Almelo. Den Haagr en Rotterdam. Met ie Stadionmars van W. Schoote- meijer werd het spits afgebeten. Ook de Parade der tinnen soldaatjes" werd met verve gebracht Na een parafrase over een bekend liedje werd het eerste gedeel te afgerond met een melodieënsélectie uit de operette: .Die Blume von Hawaii", Aan dit onderdeel werd extra medewerking verleend door de trompettist Hans van den Berg en Rob dc Kiewit, die de bawain gitaar bespeelde. Jammer dat de pianist wat al te voorzichtig de toetsen hanteerde. Het jeugdorkest „Ccm Brio", eveneens o.l.v. Dick Borst speelde zeer enthousiast enkele bekende nummers. Het Orgellied van br, Leatantius vormde de ouverture van het programma. Prettig was om weer eens het-wijsje te horen van „Adieu, mem kleiner gardenoffizier van R. Stolz. Maar een stormachtig applaus kreeg wel Bob Dekenga, die zijn virtuositeit liet tien en horen tijdens de uitvoering van „Tanzen- de-Finger" van H. Gerlach, Do tw*s kamenidtn- Etea Jeuk «v Doel' wanna toot jong- en mei «Jen tot H J**r. A A. D. MU.DEBRAND. Dtuetrnse en twzutoamiec WIM HUMOER. to Kleurige f3.95 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. De Hol- landiaan houdt op 19 januari als het amateur-voetbal zou worden afgelast voor de tweede keer de „Nieuwlant- Cross" voor Vlaaxdingese voetballers bo ven de achttien, jaar. Voor de best geklas seerde lopers van één vereniging is een wisselprijs beschikbaar gesteld. Ook zul len er persoonlijke prijzen worden uitge loofd. De. kosten zijn 1,— per persoon. Tot 15 januari kan men zich laten in schrijven bij 'de heer Thomassen, Schim- melpenninckstraat 6c of bij het clubge bouw van de Hollandiaan. -Stz Liefst 80 medewerkenden verschenen na de pauze op het podium tijdens een zeer aantrekkelijk show-programma. De onderdelen ."VViener-Stimmung", „Con fetti" en Am wunderschöne Rheln" onder vonden veel waardering van de honder den bezoekers, die echt wel geneigd wa ren om de melodieën van Strauss en Lchar mee te zingen. Zoals ook In de be doeling lag waande men zich in een sprookjesachtige Weense balzaal met de ware sfeer. Verscheidene melodieën en fragmenten uit diverse operette's kregen soms een modern tintje mee. Ook gold dit voor de Rheinland-show waarmee een einde kwam aan een succes volle uitvoering, waaraan ongetwijfeld zeer veel zorg is besteed. Behalve beide orkesten van Dick Borst dankte men dit succes aan de medewerking van Gonny Haddeman (sopraan). Piet Boon (tenor), Ge Borden (conferencier). A. Bredius (viool), Jan van der Zwan (klarinet). Hans van den Berg (trompet), Arend Boer (tenor-sax). Mar Struis (bas). Bas van de We] (Trombone) en Chris Vos (stringbas en tenor). De arrangementen waxen van Dick Borst, Aad Steenbergen en Jan van der Zwan. Ij «Ma ScMedam-t Winkelcentrum Mgr. Nolons laan, iel. 62511 I Mesdaglaan hoek Rembrcndtlaan, tel.65734 j radio - T.V. - grammofooripIpten e Ie ctr. n u ish o ude lïj'ke apparatuur Als de avond valt, neemt ae onveiligheid toe. Maar orze nachtkluis opent de mogelijkheid ook buiten de kantooruren geld en voorwerpen van waarde in veilige bewaring te geven. Gerrit Verboonstraat 15 Tel. 69109 SCHIEDAM maandag 30 december 1963 pag. S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1